ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1326 ΦΕΚ Α΄19/4.2.1983
Τροποποίηση και συμπλήρωση φορολογικών και άλλων διατάξεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμονΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Μείωση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι του ποσού καθαρού εισοδήματος τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και κατά ποσοστόπέντε τις εκατό (5%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τριακόσιες χιλιάδες μία (300.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «Η μείωση που προβλέπεται από τη παράγραφο αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερη από το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) δαχμών το χρόνο κατά φορολογούμενο για τα εισοδήματα όλων των παραπάνω κατηγοριών».

3. Στο άρθρο 4 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται νέα παράγραφος με αριθμό 13 και η παράγραφος 13 αυτού αριθμείται σε 14, ως εξής: «13. το συνολικό ποσό των μειώσεων που προβλέπονται για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, από τις παρ. 3, 4, 5 και 8 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωσης να είναι ανώτερο από τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδε (475.000) δραχμές το χρόνο κατά φορολογούμενο για τα εισοδήματά του από τις πηγές αυτές. Επίσης το συνολικό ποσό των μειώσεων που προβλέπονται, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές το χρόνο κατά φορολογούμενο για τα εισοδήματά του από τις πηγές αυτές»

Άρθρο 2
Απαλλαγές από το φόρο

1. Η περίπτωση β΄ του κεφαλαίου Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «β) οι κάθε είδους συντάξεις που καταβάλλονται από αλλοδαπούς κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, ως και από διεθνείς οργανισμούς, σε δικαιούχους που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, Έλληνες ή αλλοδαπούς υπηκόους».

2. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ του κεφαλαίου Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ΝΔ 3323/1955, όπως αυτή αριθμήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ-Α΄ 43), καταργείται.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, τα οποία αποκτούν οι δικαιούχοι λόγω συμμετοχής τους σε Επιτροπές, Συμβούλια, Συλλογικά Όργανα ή Ομάδες Εργασίας του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαλάσσεται από το φόρο ποσοστό σαράντα τα εκατό (40%) και μέχρι ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών το χρόνο, για κάλυψη των κάθε είδους δαπανών του δικαιούχου. Εκτός από την απαλλαγή αυτή δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση καμιάς άλλης δαπάνης από τα εισοδήματα αυτά».

Άρθρο 3
Μείωση εισοδήματος από διατροφή
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως έξής: «Κατά τη φορολογία του εισοδήματος αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των δεύτερου και τελευταίου εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος».

Άρθρο 4
Φορολογική κλίμακα
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως έξης: «1. Το εισόδημα που απομένει μετά τις μειώσεις και τις εκπτώσεις που ενεργούνται από το συνολικό εισοδήμα του υποχρέου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη φορολογική κλίμακα:

Κλιμάκιο Είσοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

80.000

80.000

53.000

11

5.830

133.000

5.830

53.000

14

7.420

186.000

13.250

53.000

17

9.010

239.000

22.260

53.000

20

10.600

292.000

32.860

90.000

23

20.700

382.000

53.560

90.000

26

23.400

472.000

76.960

90.000

30

27.000

562.000

103.960

90.000

34

30.600

652.000

134.560

180.000

38

68.400

832.000

202.960

180.000

42

75.600

1.012.000

278.560

360.000

46

165.600

1.372.000

444.160

360.000

50

180.000

1.732.000

624.160

1.800.000

54

972.000

3.532.000

1.596.160

1.800.000

58

1.044.000

5.332.000

2.640.000

Υπερβάλλον

60»

 

Άρθρο 5
Φορολογία καθαρών κερδών ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και κοινοπραξιών1. Η φορολογική κλίμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

Κλιμάκια κερδών

Φορολογικός συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολο

Κερδών

Φόρου

500.000

500.000

500.000

10

50.000

1.000.000

50.000

500.000

17

85.000

1.500.000

135.000

Υπερβάλλον

25

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/ 1955 αντικαθίσταται ως εξής:«6. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 5, ως και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα καθαρά κέρδη: α) των ομορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, οι οποίες προέρχονται από τη συγχώνευση πέντε τουλάχιστον αυτοτελών βιοτεχνικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές λειτούργησαν επι δύο συνεχή χρόνια τουλάχιστον, πριν από τη χρονολογία συγχώνευσης και εφόσον το κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον και β) των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο έχει επενδυθεί κατά ποσοστό ογδόντα τά εκατό (80%) τουλάχιστον, σε ακίνητα αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον, τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης. Προκειμένου για εταιρείες που τηρούν βιβλία τέταρτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ως κεφάλαιο λαμβάνεται η καθαρή περιουσία της εταιρείας».

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις τεκμηρίων
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ-Α΄ 174), όπως αύτη ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1249/1982, εφαρμόζεται και γιά τις αγορές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης σε αντικατάσταση τρικύκλων δημόσιας χρήσης που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1981.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 820/1978 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις τής περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν είναι κύριοι ή κάτοχοι ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δέκα (10) φορολογήσιμων ίππων. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν αυτοί είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα, από την ιπποδύναμή του ή αν για τα πρόσωπα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων Γ΄ η Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος».

Άρθρο 7
Παράταση ισχύος του Ν.Δ. 1297/1972
Η προθεσμία του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ -Α΄ 217), η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1982, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 1984.
Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1249/1982 για την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων
1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως έξης: «ε) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται την 8η Μαρτίου 1982 σε εκκαθάριση, εφόσον κατά το χρόνο της αναπροταρμογής δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από το χρόνο που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση».
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αφότου ίσχυσαν οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 του Ν. 1249/1982. Τα ποσά του φόρου υπεραξίας που τυχόν καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
3. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982 για την αύξηση του κεφαλαίου των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των συνεταιρισμών και των ανωνύμων εταιρειών, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 1983. Εξαιρετικά, οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν δήλωση φόρου υπεραξίας με επιφύλαξη για ορισμένα ακίνητά τους, για τα οποία υπήρχε αμφισβήτηση αν η αξία αυτών υπόκειται ή όχι σε αναπροσαρμογή, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν την υπεραξία αυτών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

4. Το πρώτο, εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως έξης:«1. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε δεκαέξι τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους για οποιοδήτοτε λόγο και οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής βρίσκονταν σε αδράνεια για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν, ο φόρος υπεραξίας καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης».

5. Οι διατάξεις της προηγούιμενης παραγράφου εφαρμόζονται αφότου ίσχυσαν οι διατάξεις των άρθρων 8 ,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18 του Ν. 1249/1982.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 9
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων
1. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου του κεφαλαίου Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α·245) προσθέτεται περίοδος, που έχει ως έξης: «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση δημιουργίας περισσότερων της μίας μερικότερων κοινωνιών, για τα μερίδια που απαρτίζουν τις κοινωνίες αυτές. Σε περαιτέρω αυτούσια διανομή των ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων της μερικότερης κοινωνίας, από το φόρο, ποίι αναλογεί στη νέα αυτή διανομή, εκπίπτεται ό φόρος που καταβλήθηκε κατά τη δημιουργία της μερικότερης κοινωνίας».
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του κεφαλαίου Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/1950 καταργούνται. Οι καταργούμενες με το προηγούμενο εδάφιο, διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποθέσεις.
Άρθρο 10
Φορολογία ψιλής κυριότητας
Σε υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών και προικών, για τις οποίες έχει αναβληθεί η φορολογία της ψιλής κυριότητας, ο ψιλός κύριος μπορεί, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλει στον Οικονομικό Έφορο δήλωση φόρου, στην οποία να περιλάβει αίτημα για την άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας. Στην περίπτωση αυτή χρόνος γένεσης της φορολογίας της υποχρέωσης θεωρείται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Άρθρο 11
Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ Α΄ 239), προσθέτεται περίπτωση ί, που έχει ως εξής: «ι) Οι αιτήσεις των δημόσιων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και αν έχουν προσληφθεί, που υποβάλλονται για τη λήψη της κανονικής τους άδειας».
2. Οι κάθε είδους αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως και οι συντάξεις αυτών απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.
3. Η ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου άρχιζει την πρώτη του επομένου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4. Τα τιμολόγια, αποδείξεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται για πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρων, πούρων ή σιγαρίλλος καπνού για κάπνισμα, καπνού για αναρρόφηση και καπνού για μάσημα) ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης από πρατηριούχους σε επιτηδευματίες λιανοπωλητές, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.
5. Η διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύει από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Κ. 25438/14.11.1952, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 118/1967 (ΦΕΚ Α΄ 151).
Άρθρο 12
Έννοια ακαθαρίστων εσόδων στο Φ.Κ.Ε.
1. Η περίπτωση α΄του άρθρου 1 του Α.Ν. 660/1937 (ΦΕΚ-Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στα ακαθάριστα έσοδα κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης που ασκείται την Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία προέρχονται από την πώληση ή τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο των προϊόντων που παράγει, ανεξάρτητα από την έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την πώληση και γενικά τη διάθεση των προϊόντων αυτών».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 660/1937, προσθέτονται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, που έχουν ως έξης:«Στα προσδιοριζόμενα, κατά τα προηγούμενα εδάφια, ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα παρεπόμενα έξοδα, έστω και αν βαρύνουν τον αγοραστή, όπως τα έξοδα μεταφοράς με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τοποθέτησης, συναρμολόγησης, φορτοεκφόρτωσης κτλ, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας ή αν αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο της πώλησης ή της διάθεσης του προϊόντος με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης, περιλαμβάνεται η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών για την πώληση και γενικά τη διάθεση του προϊόντος».

3. Για τον υπολογισμό του φόρου κύκλου εργασιών που επιβάλλεται στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των γραφείων γενικού τουρισμού με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 1249/1982, εκπίπτεται, αν περιλαμβάνεται σ΄ αυτά, το αντίτιμο των εισιτηρίων που καταβάλλεται στις μεταφορικές επιχειρήσεις γενικά και το τίμημα που καταβάλλεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Άρθρο 13
Κατάργηση απαλλαγών

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 4242/1962 (ΦΕΚ-Α΄ 135) αντικαθίσταται ως εξής:«6. Στο φόρο κύκλου εργασιών της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Α.Ν. 660/1937 υπάγονται τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από εκτυπώσεις η λιθογραφήσεις σε χαρτί, χαρτόνι, μέταλλα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις εκτυπώσεις ή λιθογραφήσεις βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.Δ. 1004/1971 (ΦΕΚ-Α΄ 199) καταργείται.
3. Η διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου του 1Β του άρθρου 9 του Α.Ν. 880/1949 (ΦΕΚ-Α΄ 18)΄ καταργείται.
Άρθρο 14
Εξαίρεση από την αύξηση φόρου κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου
Στα είδη, για τα όποια προβλέπεται εξαίρεση από την αύξηση του φόρου κύκλου εργασιών και των τελών χαρτοσήμου, με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 και α΄της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του Ν. 1249/198 2, προσθέτονται τα φαρμακευτικά προϊόντα της δασμολογικής διάκρισης 34.01Γ του ισχύοντος Δασμολογίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Άρθρο 15
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων και μισθωμάτων δρομώνων ίππων
1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο φόρος επιβαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 30% επί της ονομαστικής τιμολογιακής τιμής της τηλεοπτικής επιχείρησης. Το φόρο εισπράττει η τηλεοπτική επιχείρηση και τον αποδίδει στο Δημόσιο, κάθε μήνα, με δήλωση. Η υποβολή της δήλωσης, Η επαλήθευση της και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία κύκλου εργασιών. Από το φόρο εξαιρούνται οι διαφημίσεις των δημοσίων (κρατικών) υπηρεσιών.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3829/1958 (ΦΕΚ-Α΄ 126) που επιβάλλεται στους δρόμωνες ίππους, υπόκεινται και τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωσή τους, με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%)».

Άρθρο 16
Φορολογία κέντρων διασκέδασης και κίνητρων πολυτελείας

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 254/1973 (ΦΕΚ – Α΄ 335) αντικαθίσταται ως έξης:«1. Επιβάλλεται φόρος στα κέντρα διασκέδασης, στα κέντρα πολυτελείας και στα μπαρ Α΄ και Β΄ κατηγορίας, έστω και αν λειτουργούν σε ξενοδοχεία».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 254/1973 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Ο φόρος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στα

κέντρα διασκέδασης, στα κέντρα πολυτελείας και στα Α΄ και Β΄ κατηγορίας επιβάλλεται στα ακαθάριστα τους χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 254/1973 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Η επιβολή του φόρου για τα κέντρα της και τα μπαρ Α και Β κατηγορίας από την έναρξη λειτουργίας τους και για τα κέντρα πολυτελείας από την επόμένη μέρα της κοινοποίησης, στον εκμεταλλευτή του κέντρου, της απόφασης του αρμόδιου για την κατάταξη του κέντρου ως πολυτελείας»

4. Το άρθρο 4 τω Ν.Δ. 254/1973 αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 4.

1. Το ποτοστό του φόρου ορίζεται ως εξής:

Ι. Των κέντρων διασκέδασης.

α) Κατηγορίας πολυτελείας25%
β) Κατηγορίας Α΄ γενικά15%
γ) Κατηγορίας Β΄10%

II. Των κέντρων πολυτελείας

α) Μπαρ20%
β) Λοιπών5%

III. Των κέντρων που παρέχουν ψυχαγωγία με μουσική (με ή χωρίς καλλιτέχνες)

α) Κατηγορίας πολυτελείας15%
β) Κατηγορίας Α΄ γενικά10%
γ) Κατηγορίας Β΄8%

IV. Των μπαρ

α) Κατηγορίας Α΄15%
β) Κατηγορίας Β΄10%»

Άρθρο 17
Τέλη κυκλοφορίας

1. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ Α΄—82) αντικαθίστανται όπως πιο κάτω και αριθμούνται ως παράγραφοι 1- 3, η παράγραφος 5 αριθμείται ως παράγραφος 4, προσθέτονται παράγραφοι 5 και 6 και η παράγραφος 2 αριθμείται ως παράγραφος 7.
«1. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων είναι ετήσια και ορίζονται για κάθε κατηγορία ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Αυτοκίνητα επιβατικά:
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 1 έως 5, δραχμές 1.800 ο ίππος.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 6 έως 10, δραχμές 2.000 ο ίππος.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 11 έως 13, δραχμές 4.000 ο ίππος.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 14 έως 17, δραχμές 8.500 ο ίππος.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 18 καί πάνω, δραχμές 13.500 ο ίππος.
β) Αυτοκίνητα φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, μπετονιέρες, δραχμές 10 το κιλό ωφέλιμου φορτίου.
γ) Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα), δραχμές 5.000.
δ) Νεκροφόρες, δραχμές 400 ο ίππος ισχύος του κινητήρα.
ε) Ρυμουλκά (τράκτορ), δραχμές 200 ο ίππος ισχύος του κινητήρα.
στ) Λεωφορεία, δραχμές 1.000 η θέση.
ζ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες δραχμές 700 ο ίππος ισχύος του κινητήρα.
η) Μοτοσυκλέττες επιβατικές δίκυκλες-τρίκυκλες.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 1 έως 3, δραχμές 1.200 ο ίππος.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 4 έως 6, δραχμές 1.500 ο ίππος.
Για τους ίππους ισχύος του κινητήρα από 7 και πάνω δραχμές 2.000 ο ίππος.
θ) Μοτοσυκλέττες τρίκυκλες, φορτηγές, δραχμές 10 το κιλό ωφέλιμου φορτίου. `Αν δεν προσδιορίζεται το ωφέλιμο φορτίο, τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με την κλίμακα της προηγούμενης περιπτωσης (η) και με βάση την ισχύ του κινητήρα σε ίππους.
Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
α) Αυτοκινήτα επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) δραχμές, 10.000
β) Αυτοκίνητα φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, μπετονιέρες, δραχμές 3 το κιλό ωφέλιμου φορτίου.
γ) Ρυμουλκά (τράκτορ), δραχμές 50 ο ίππος ισχύος του κινητήρα.
δ) Λεωφορεία βενζινοκίνητα, δραχμές 70 η θέση.
ε) Λεωφορεία β΄τάξης (φορτοεπιβατικά) βενζινοκίνητα, δραχμές 70 η θέση και 0,35 το κιλό ωφέλιμου φορτίου.
Πετρελαιοκίνητα, δραχμές 115 η θέση και 0,70 το κιλό ωφέλιμου φορτίου.
στ) Λεωφορεία πετρελαιοκίνητα.
Αστικά επαρχιών δραχμές 70 η θέση
Υπεραστικά, δραχμές 175 η θέση.
Λοιπά λεωφορεία (τουριστικά), δραχμές 1.000 η θέση.
ζ) Αυτοκίνητα οχήματα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, δραχμές 150 ο ίππος ισχύος του κινητήρα.
η) Μοτοσυκλέττες τρίκυκλες φορτηγές δραχμές 3 το κιλό ωφέλιμου φόρτου.

2. Τα τελη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μειώνονται κατά 5% μετά πάροδο πενταετίας από την πρώτη κυκλοφορία στη χώρα και κατά 35% κατ΄ ανώτατο όριο. Για τον υπολογισμό της πενταετίας, σαν πρώτο έτος θεωρείται το έτος μέσα στο οποίο το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη χώρα. Για τα αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), η έκπτωση αρχίζει να υπολογίζεται από το χρόνο που θέτονται σε κυκλοφορία από τους αγοραστές ως ιδιωτικής χρήσης.

3. Τα τέλη κυκλοφορίας της παραγράφου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος. Αν το αυτοκίνητο τεθεί σε κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο, οφείλεται το πενήντα τα εκατό (50%) των τελών κυκλοφορίας . Σε περίπτωση ακινησίας του αυτοκινήτου ολόκληρο ημερολογιακό τρίμηνο, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρίμηνο αυτό. Η τελευταία αυτή εξαίρεση ισχύει για όλα τα οχήματα της της παραγράφου 1 εκτός από τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) ιδιωτικής χρήσης.

5. Τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα θα καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας το ποσό των 2.500 δραχμών για κάθε ταξίδι, έκτος αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη.

6. Ποσοστό 15% από τα τέλη κυκλοφορίας που εισπράττονται, αποδίδονται μέσα στους μήνες Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους στους Δήμους και Κοινότητες με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζεται και ο τρόπος κατανομής και απόδοσης του εσόδου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με τον ίδιο τρόπο θα αποδίδονται και τα τέλη στάθμευσης και καθαριότητας των αυτοκινήτων οικονομικού έτους 1982 και παλαιοτέρων που θα εισπράττονται στο έξης ως δημόσιο έσοδο».

2. Το άρθρο 21 του Ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21 Καταβολή τελών κυκλοφορίας
1. Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερα του Μαρτίου και η δεύτερη επίσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Σεπτεμβρίου. Για την καταβολή των δόσεων αυτών δεν ισχύει η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 2252/1952 (ΦΕΚ-Α΄ 284). `Αν το ποσό των τελών κυκλοφορίας είναι μικρότερο από 6.000 δραχμές, καταβάλλεται ολόκληρο μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.
2. Σε περίπτωτη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 10%.
3. Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των μοτοτυκλεττών γενικά, του έτους μέσα στο οποίο ταξινομούνται για πρώτη φορά, καταβάλλονται όλα μαζί.
4. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών ενός έτους, η Αστυνομική Αρχή, μετά από έγγραφο του Δημόσιου Ταμείου, αφαιρεί την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας και τις παραδίνει στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη μετά την εξόφληση του χρέους».

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου η μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δυο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό Έφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400 δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας».

4. Το ετήσιο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 2367/1953 ορίζεται από 1/1/1983 σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για τα αυτοκίνητα κάθε είδους και τέσσερις χιλιάδες (4.000) δραχμές για τις μοτοσυκλέττες γενικά.

5. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων η τρίτροχων ποδηλάτων με βοηθητικό κινητήρα (μοτοποδήλατα) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 236/1967 (ΦΕΚ -Α 238) και παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 436/1974 (ΦΕΚ – Α΄ 153) ορίζονται από 1/1/1983 σε χίλιες (1.000) δραχμές το έτος.

6. Από την ισχύ του νόμου αυτού, τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλεττών νοούνται σε κάθε περίπτωση ως ετήσια.

7. Στο άρθρο 4 του Ν. 722/1977 (ΦΕΚ—Α΄ 299) προσθέτεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για κάθε αυτοκίνητο όχημα η φορολογήσιμη ισχύς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) ίππο».

8. Η εισφορά επί των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης του άρθρου 7 του Ν. 816/1978 (ΦΕΚ -Α΄ 156) καταργείται από 1 Ιανουαρίου 1983.

Άρθρο 18
Κατάργηση άδειας τέλεσης δημοσίου θεάματος

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 505/1937 (ΦΕΚ—Α΄ 79) καταργείται.

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 4242/1962, προσθέτεται δεύτερη περίοδος που έχει ως έξης: «Αμοιβαιότητα υπάρχει όταν στη χώρα από την οποία προέρχεται το ξένο καλλιτεχνικό συγκρότημα επιβάλλεται φόρος στα δημόσια θεάματα και προβλέπεται από την ίδια νομοθεσία απαλλαγή των ξένων καλλιτεχνικών συγκροτημάτων».

3. Στην παράγραφο 35 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 (ΦΕΚ – Α΄ 147) προσθέτεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: «Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις Μαθητικές Κοινότητες που λειτουργούν σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Άρθρο 19
Αύξηση αφορολογήτου ορίου

1. Τα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Α.Ν. 843/1948 (ΦΕΚ-Α΄ 319) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Επιχειρήσεις που καταβάλλουν αποδοχές ποσού μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές το χρόνο εξαιρούνται της φορολογίας της προηγουμένης παραγράφου. Αν το ποσό των αποδοχών που καταβάλλεται υπερβαίνει τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές το χρόνο, ο φόρος δεν μπορεί να είναι ποσό μεγαλύτερο του 10% της άνω των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών διαφοράς των αποδοχών που καταβάλλονται».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στις αποδοχές που καταβάλλονται από 1 Ιανουαρίου 1983 και μετά.

Άρθρο 20
Απαλλαγή από το φόρο του άρθρου 5 του Α.Ν. 843/1948

1. Απαλλάσσονται από το φόρο του άρθρου 5 του Α.Ν. 843/1948 οι κατασκευαστές ετοίμων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (φασόν) για τους μισθούς και τα ημερομίσθια που καταβάλλουν εφόσον το σύνολο της παραγωγής τους εξάγεται στο εξωτερικό.

2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται στις αποδοχές που καταβάλλονται από 1 Ιανουαρίου 1983 και μετά.

Άρθρο 21
Προσωρινή βεβαίωση φόρων

1. Στο πρώτο εδάφιο, της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 (ΦΕΚ-Α΄ 147) προσθέτονται περιπτώσεις θ και ι που έχουν ως έξης: «θ) φόρου του άρθρου 5 του Α.Ν. 843/1948, ι) του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων επί των μισθωμάτων κλίνης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 (ΦΕΚ-Α΄ 136)».

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981.

Άρθρο 22
Δικαιούχος φόρου άρθρου 5 τουΑ.Ν. 843/1948.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα υπέρ τρίτων έσοδα από το φόρο του άρθρου 5 του Α.Ν. 843/1948 περιέρχονται στο Δημόσιο.

Άρθρο 23
Κατάργηση τελών καθαριότητας και στάθμευσης
Τα τέλη καθαριότητας και στάθμευσης δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητων και οχημάτων γενικά, που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 21 του από 24.9/20.10.1958 Β.Δ. (ΦΕΚ-Α΄ 171) καταργούνται από 1 Ιανουαρίου 1983.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 24
Φορολογία αυτοκινήτων προερχόμενων από τη Δωδεκάνησο
Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.02 που τελωνίσθηκαν στη Δωδεκάνησο, πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 363/1976 (ΦΕΚ-Α΄ 152), όταν μεταφέρονται οριστικά για να κυκλοφορήσουν στη λοιπή Ελλάδα, υποβάλλονται στη διαφορά φόρων, που προβλέπεται από το άρθρο 1, παράγραφο 6, του Ν.Δ. 655/1948 (ΦΕΚ-Α΄ 114) μειωμένη κατά τα δύο τρίτα.

Άρθρο 25
Επαναφορά φορολογιών εισαγωγής
Καταργούνται από 1 Φεβρουαρίου 1983, οι προβλεπόμενες από διατάξεις νόμων ή διοικητικές πράξεις, αναστολές των φορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής στα παρακάτω είδη:
α) Κατεψυγμένα κρέατα, αμνών με οστά.
β) Κατεψυγμένα βοδινά κρέατα με οστά
γ) Ζωντανά χοιρινά για σφαγή και αφαγμένοι χοίροι, νωποί και κατεψυγμένοι.

Άρθρο 26
Ρυθμίσεις σε φόρους κατανάλωσης κατά την εισαγωγή

1. Στο φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Ν. 1249/1982 για τις έγχρωμες τηλεοράσεις, υπάγονται και οι φορητές συσκευές λήψης είκόνων για την τηλεόραση δασμολογικής κλάσης 85. 15 ΑΙV. Από το φόρο αυτό εξαιρούνται οι συσκευές που προορίζονται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Στο φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3829/1958 (ΦΕΚ τ. Α΄ 126) για τα είδη της δασμολογικής κλάσης 85.14 υπάγονται και τα στερεοφωνικά ακουστικά κεφαλής (HEADPHΟΝΕS), της δασμολογικής κλάσης 85.22.

3. Στο φόρο πολυτελείας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου του Ν.Δ. 2416/1953 (ΦΕΚ τ. Α΄ 127) υπάγονται και τα είδη της δασμολογικής κλάσης 80γ του Τελωνειακού Δασμολογίου που ίσχυε πριν από το 1960, επάργυρα ή επίχρυσα καθώς και αυτά που έχουν λαβή από ελεφαντοστό ή μαργοροκόγχη.

4. Στην ειδική εισφορά που προβλέπεται από την παράγραφο 1Ζ του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ-Α΄ 81) για τις ηλεκτρικές συσκευές άλεσης και ανάμιξης οπωρών κλπ τροφίμων, υπάγονται και οι ηλεκτρικές συσκευές έκθλιψης των αυτών ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 27
Επιβατικά αυτοκίνητα πολιτικών προσφύγων που επαναπατρίζονται

1. Επιβατικά αυτοκίνητα (από ένα για κάθε οικογένεια) που φέρνουν μαζί τους οι Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίζονται, απαλλάσσονται από το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται γι΄ αυτά από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 363/1976. Η απαλλαγη αυτή εφαρμόζεται και στ΄ αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης από τα παραπάνω πρόσωπα και δεν έχουν τελωνισθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος, καθώς και εκείνα που έχουν παραδοθεί με παρακαταθήκη των δασμών και φόρων.

2. Τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου δε μεταβιβάζονται ούτε παραχωρείται η χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο πριν να περάσει πενταετία από τον τελωνισμό τους. Εάν με οποιοδήποτε τρόπο μεταβιβασθούν ή παραχωρηθεί η χρήση τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.Δ. 2544/1953 (ΦΕΚ-Α΄ 227).

Άρθρο 28
Επιβατικά αυτοκίνητα υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και μετοικούντων

1. Επιβατικά αυτοκίνητα που ανήκουν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον αυτοί μεταθέτονται προσωρινά ή αποσπώνται στο Κέντρο ή έρχονται με άδεια, παραδίνονται σε ελεύθερη χρήση, βάσει του δελτίου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 2544/1953, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες και με τον όρο της πληρωμής τελών κυκλοφορίας από την ημέρα εισόδου των αυτοκινήτων στη χώρα.

2. Τα αυτοκίνητα αυτά, με την αναχώρηση στο εξωτερικό των υπαλλήλων στους οποίους ανήκουν ή με τη λήξη της πεντάμηνης προθεσμίας, επανεξάγονται ή τελωνίζονται με καταβολή των κανονικών δασμών και φόρων.

3. Με τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος παραδίνονται σε ελεύθερη χρήση και τα είδη οικοσκευής που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2778/1954 (ΦΕΚ τ. Α΄ 45).

4. Για τις περιπτώσεις αυτοκινήτων και ειδών οικοσκευής που ήδη έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, δίνεται εννεάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου για την τακτοποίησή τους.

5. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 2544/1953, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ- Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Τα μεταχειρισμένα ή καινούρια επιβατικά αυτοκίντητα (από ένα για κάθε οικογένεια) υποβάλλονται στο μισό του δασμού της σχετικής κλάσης του Τελωνειακού Δασμολογίου και στο ένα τρίτο (1/3) του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα αν είχαν στην κατοχή τους αύτοκίνητο πριν από την αναχώρηση τους για οριστική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Οι δικαιούχοι μειωμένου δασμού αυτοκινήτων μπορούν να τα αγοράσουν στο εξωτερικό και μετά την αφιξή τους για οριστική εγκατάσταση, με τον όρο ότι η εισαγωγή και ο τελωνισμός τους θα γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που οι παραπάνω έφθασαν στην Ελλάδα. Τα ίδια ισχύουν και για τα μεταχειρισμένα ή καινούργια μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέττες, τα οποία υποβάλλονται στο μισό (1/2) του δασμού στης σχετικής κλάσης του Τελωνειακού Δασμολογίου, του φόρου κύκλου εργασιών και του ειδικού φόρου του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3052/1954 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, για το χρόνο κατοχής και εισαγωγής αυτοκινήτου, ισχύουν και για τους υπαλλήλους που αναφερόνται στο Ν.Δ. 2778/1954».

Άρθρο 29
Κατάργηση τελωνειακών ατελειών

1. Καταργείται η ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισπραττόμενους κατά την εισαγωγή δασμούς, φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα και εισφορές: α) Των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.Δ. 1313/1972 (ΦΕΚ-Α΄ 232), β) των πλοίων θαλάσσιας αναψυχής και πιεριήγησης ιδιωτικής χρήσης, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 603/1977 (ΦΕΚ – Α΄ 162), γ) της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε.

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ-Α΄ 146) δεν άφορα αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συγκροτήματα, VIDEO, ραδιομαγνητόφωνα ως και ηλεκτρικά είδη οικιακής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Διαρρύθμιση φόρου κατανάλωσης υγρών καυσίμων

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται για τα παρακάτω υγρά καύσιμα, από την αριθμ. Δ. 508/170/12.4. 1980 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών που εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 1038/1980 (ΦΕΚ-Α΄ 67) ορίζεται από 6 Ιανουαρίου 1983 ως ακολούθως:
α. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης (PREMIUM) – δρχ. 19.210 το χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη κοινή (REGULAR) – δρχ. 17.328 το χιλιόλιτρο
γ. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρ. 16 Ν. 3686/1957 (ΦΕΚ-Α΄ 64) και δασικών συνεταιρισμών αρθρ. 5 Ν. 827/1978 (ΦΕΚ-Α΄ 194) δρχ. 8.380 το χιλιόλιτρο.
δ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(DIΕSΕL) – δρχ. 3.500 το χιλιόλιτρο
ε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης
(Μαζούτ) – δρχ. 1.000 ο τόννος

2. Ο φόρος κατανάλωσης για τα είδη των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου, εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 2.000 δρχ. το χιλιόλιτρο.

Άρθρο 31
Διάθεση ποσοστού είδικών δαπανών εξαγωγών

1. Στους εξαγωγείς κάθε είδους προϊόντων αναγνωρίζεται η χωρίς δικαιολογητικά διάθεση ποσοστού έως τρία τα εκατό (3%) από τα ακαθάριστα έσοδα τους, τα οποία προέρχονται από εξαγωγές, για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών αυτών. Το ποσοστό αυτό δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών στη φορολογία εισοδήματος.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για δαπάνες του πραγματοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 1982 και μετά..

Άρθρο 32
Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Π.Δ. 99/1977 (ΦΕΚ- Α΄ 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα βιβλία που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα διατηρούνται δεκαπέντε χρόνια και τα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγράφων στα βιβλία διατηρούνται ενδέκα χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου την οποία αφορούν τα βιβλία και στοιχεία αυτά. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε στο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Άρθρο 33
Ανώτατο όριο απολαβών
Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ – Α΄ 65) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«1. Οι συνολικές μηνιαίες καθαρές απολαβές, από οποιοδήποτε φορέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με την, κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, Υπουργική Απόφαση, που προέρχονται από την άσκηση εργασίας, λειτουργήματος, έργου ή οποιαδήποτε άλλη απασχόληση ή από συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών γενικά και λειτουργών του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι ανώτερες από το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό των αποδοχών του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου που έχει σύζυγο και δύο (2) τέκνα και συνολική δημόσια υπηρεσία είκοσι εννέα (29) ετών. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα συζύγου, τέκνων και σπουδών. Ως καθαρές απολαβές λογίζεται το ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση, από το ακαθάριστο ποσό των απολαβών των δικαιούχων των κάθε είδους κρατήσεων που κατά νόμο τις βαρύνουν και τον φόρου εισοδήματος ως και της εισφοράς ΟΓΑ που αναλογούν σ΄ αυτές τις απολαβές. Για τον υπολογισμό του φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα εισοδήματα του δικαιούχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι έχει σύζυγο και δύο τέκνα που τον βαρύνουν».

Άρθρο 34
Κατανομή ακαθάριστων εισπράξεων αμοιβαίων ιπποδρομιακών στοιχημάτων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν. 598/1968 (ΦΕΚ-Α΄ 256), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του Ν. 1249/1982, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα, με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (SWEEPSTAKES) της παραγράφου 3 του άρθρου 4, μοιράζονται ως έξης:
β) Ποσοστό 80%, σ΄ αυτούς που κερδίζουν.
β) Ποσοστό 5%, για έπαθλα ιπποδρομιών.
γ) Ποσοστό 0,125%, στη Φίλιππο Ένωση.
δ) Ποσοστό 0,50%, για το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ).
ε) Ποσοστό 4%, στο Υπουργείο Γεωργίας, για την ανάπτυξη γενικά της κτηνοτροφίας της χώρας, χωρίς να μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να υπερβεί το ποσό των 17.01.10.000 δραχμών κάθε χρόνο.
στ) Από το υπόλοιπο των ακαθάριστων εισπράξεων, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω ποσών, αποδίδονται μηνιαίως στο Δημόσιο 50.000.000 δραχμές, που εισάγονται στον Προϋπολογισμό του Κράτους ως έσοδο του. Το ποσό αυτό αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ποσοστό 10%».

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1 Μαρτίου 1983.

Άρθρο 35

1. Οι οργανικές θέσεις του Κυρίου Προσωπικού των Νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης, όπως προβλέπεται, από το άρθρο 10 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 25 του Π.Δ. 671/1982, αυξάνονται κατά έξι (6) για τους Νομικούς Συμβούλους, κατά δέκα (10) για τους Παρέδρους και κατά εικοσιτέσσερις (24) για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους Διοίκησης.

2. Οι οργανικές θέσεις του Διοικητικού Προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών αυξάνονται κατά τέσσερις (4) θέσεις για τον κλάδο ΑΤ, κατά δύο (2) θέσεις για τον κλάδο ΑΤ κατά τέσσερις (4) θέσεις για τον κλάδο ΜΕ1.

Άρθρο 36
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύουνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ανατίθεται στους Νομάρχες ή αποδοχή επαρχιακών σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις αρμοδιότητας επαρχιακών υπηρεσιακών μονάδων των Νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.

Άρθρο 37
Μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση φόρου κληρονομίας
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 2097/1952 (ΦΕΚ-Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να επιτραπεί η εξόφληση φόρου κληρονομιάς, από οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία να τον καταβάλλουν με μετρητά, μετά από αίτησή τους, με μεταβίβαση στο Δημόσιο ολόκληρου κληρονομιαίου ακινήτου ή ολόκληρου ακινήτου, το οποίο ανήκει στους κληρονόμους και περιήλθε σ΄ αυτούς, κατά ποτοστό 50% τουλάχιστον, από την κληρονομία. Η αξία του προσφερόμενου ακινήτου υπολογίζεται υποχρεωτικά με βάση, εκείνη που τελεσιδίκως ορίστηκε για την επιβολή του φόρου κληρονομίας. Σε καμιά περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη ή τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του προσφερόμενου ακίνητου και του οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς».

Άρθρο 38
Διατάξεις που καταργούνται
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων β και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ -Α΄174)
β) Οι διατάξεις των άρθρων 6 του Ν.Δ. 1286/1949 (ΦΕΚ—Α΄ 296) ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και διοδίων, 25 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ—Α΄ 82), 24 του Ν.Δ. 3394/1955 (ΦΕΚ—Α΄ 277) ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και διοδίων, 15 παράγραφοι 8 και 9 του Ν. 3487/1955 (ΦΕΚ—Α΄ 354). 11 του Α.Ν. 154/1967 (ΦΕΚ—Α΄ 180), 62 του Ν. 814/1978 (ΦΕΚ—Α΄ 144), 88 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ—Α΄ 75) και του άρθρου 17 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του Ν. 2367/1953 και:
γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ίδια θέματα.

Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει:
α) Των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1983.
β) Των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρου 17, από 1 Ιανουαρίου 1983.
γ) Των διατάξεων του άρθρου 16, από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.
Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1983
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1983

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1983
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ