Νόμος 1324 ΦΕΚ Α΄7/12.1.1983
Κύρωση της συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της Υγείας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 22.10.1980 μεταξύ της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της Υγείας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22.10.1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας για τη συνεργασία στον τομέα της Υγείας.
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας επιθυμώντας να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στον τομέα της υγείας πεπεισμένες ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της καταστάσεως της υγείας των πληθυσμών και στις δυο χώρες και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των και σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διασκέψεως για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που υπογράφηκε στο Ελσίνκι την 1 Αυγούστου 1975 συμφώνησαν τα ακόλουθα
Άρθρο 1
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν και θα διευρύνουν το πεδίο της συνεργασίας τους στον τομέα της υγείας και των ιατρικών επιστημών και θα προωθήσουν την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών.
Άρθρο 2
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία αυτή ειδικά με
α) Την ανταλλαγή νομοθετικών κειμένων που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και πληροφοριών και δημοσιευμάτων που πραγματεύονται υγειονομικά και τους τρόπους και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους
β) Τη συνεργασία μεταξύ των ινστιτούτων επιστημονικής ερευνάς υγειονομικών υπηρεσιών και επιστημονικών ιατρικών εταίρων σε θέματα υγείας αμοιβαίου ενδιαφέροντος
γ) Τη συμμετοχή των υπηκόων της μας χωράς σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση και σε ειδικές σειρές μαθήματων που οργανώνονται από επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα του αλλού κράτους.
δ) Τη συμμετοχή ειδικών της μιας χωράς σε ιατρικά συνέδρια διασκέψεως διεθνή και διμερή σεμινάρια και συμπόσια που οργανώνονται στην άλλη χώρα.
Άρθρο 3
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν αμοιβαίες ανταλλαγές επιστημόνων ερευνητών και άλλων ειδικών της ιατρικής και της υγειονομικής περιθάλψεως.
Άρθρο 4
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στους υπηκόους του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους δωρεάν νοσοκομειακή μεταφορά και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων και επειγόντων συμβάντων οπότε η άμεση ιατρική περίθαλψη είναι αναγκαία και δεν μπορεί να αναβληθεί καθώς και την αναγκαία ιατρική θεραπεία στις υποχρεωτικά αναφερόμενες περιπτώσεις μεταδοτικών νόσων με μονή εξαίρεση τη φυματίωση και τα αφροδίσια νοσήματα.
Άρθρο 5
1 Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας θα ορισθεί Μικτή ΕλληνοΤσεχοσλοβακική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή θα συνέρχεται, εκ περιτροπής στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας κάθε τρία χρονιά προκειμένου να εκπονεί λεπτομερή πρωτοκολλά συνεργασίας και εξετάσει την εφαρμογή τους. Στα πρωτόκολλα αυτά θα προσδιορίζονται επίσης οικονομικές και οργανωτικές διατάξεις οι αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας .
2 Οι συνεννοήσεις που αφορούν τη συνεργασία την αναφερομένη στην παρούσα Συμφωνία θα γίνονται δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 6
Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συνταγμάτων των Συμβαλλομένων Μερών και θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής ανακοινώσεων περί της εγκρίσεως αυτής.
Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο πέντε ετών. Η ισχύς της θα παρατείνεται αυτομάτως μετρά ταύτα για περαιτέρω πενταετείς περιόδους εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως από εάν από τα συμβαλλόμενα μέρη έξη μήνες προς της λήξεως της ισχύος της. Έγινε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 1980 σε δυο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο δεύτερο
Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής προς ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 αυτής εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ