Νόμος 1321 ΦΕΚ Α΄9/12.1.1983
Κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συμφωνίας του Καφέ 1976.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 1976 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, αναγνωρίζοντας ότι ο καφές έχει εξαιρετική σπουδαιότητα για την οικονομία πολυαρίθμων χωρών που εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από το προϊόν αυτό για έσοδά τους από τις εξαγωγές και συνεπώς για τη συνέχιση των προγραμμάτων τους οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως,
εκτιμώντας ότι στενή διεθνής συνεργασία στο πεδίο των συναλλαγών του καφέ θα επιτρέψει να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών παραγωγής καφέ , να βελτιωθούν οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ χωρών παραγωγής και χωρών καταναλώσεως και θα συνεισφέρει στην αύξηση της καταναλώσεως καφέ,
αναγνωρίζοντας ότι είναι επιθυμητό να αποφευχθεί μια δυσαναλογία μεταξύ της παραγωγής και της καταναλώσεως, η οποία δύναται να προξενήσει έντονες διακυμάνσεις στις τιμές, επιζήμιες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές,
έχοντας την πεποίθηση ότι διεθνή μέτρα δύνανται να βοηθήσουν στην επανόρθωση των αποτελεσμάτων της δυσαναλογίας αυτής και να συμβάλουν στην εξασφάλιση για τους παραγωγούς επαρκών εσόδων μέσω αποδοτικών τιμών
λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που επετεύχθησαν χάρη στη διεθνή συνεργασία που ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών του 1962 και 1968 για τον καφέ,
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΤΟΧΟΙ 1
Άρθρο 1.
Στόχοι
Οι στόχοι της συμφωνίας είναι:
1. Να πραγματοποιήσει μια λογική ισορροπία μεταξύ της παγκοσμίου προσφοράς και ζητήσεως του καφέ, υπό συνθήκες που θα εξασφαλίσουν στους καταναλωτές επαρκή εφοδιασμό σε δίκαιες τιμές και στους παραγωγούς αγορές με αποδοτικές τιμές που θα επιτρέψουν να εξισορροπηθεί κατά τρόπο διαρκή η παραγωγή και η κατανάλωση.
2. Να αποφευχθούν οι υπερβολικές διακυμάνσεις της παγκοσμίου προσφοράς, των αποθεμάτων και των τιμών, οι οποίες είναι επιζήμιες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.
3. Να συμβάλει στην αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών, στην αύξηση και διατήρηση της απασχολήσεως και του εισοδήματος στις χώρες μέλη και να βοηθήσει έτσι στην επίτευξη δικαίων μισθών, υψηλοτέρου βιοτικού επιπέδου και καλυτέρων συνθηκών εργασίας.
4. Να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των χωρών εξαγωγής καφέ με τη διατήρηση των τιμών σε επίπεδο σύμφωνο με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με την αύξηση της καταναλώσεως.
5. Να προαχθεί και να αυξηθεί η κατανάλωση του καφέ με όλους τους δυνατούς τρόπους.
6. Λαμβάνοντας υπόψη τους δεσμούς που υφίστανται μεταξύ του εμπόρου του καφέ και της οικονομικής σταθερότητος των αγορών βιομηχανικών προϊόντων να ευνοηθεί κατά γενικό τρόπο η διεθνής συνεργασία σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα του καφέ.
Άρθρο 2
Γενικές υποχρεώσεις των μελών
1. Τα μέλη αναλαμβάνουν να κατευθύνουν την εμπορική τους πολιτική έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται, στο άρθρο 1. Αναλαμβάνουν εξ άλλου να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς εκπληρώνοντας αυστηρά τις υποχρεώσεις της παρούσης συμφωνίας και τηρώντας τις διατάξεις της.
2. Τα μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής που να επιτρέπει τη διατήρηση των τιμών σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν στους παραγωγούς επαρκή αμοιβή αποβλέποντας συγχρόνως στην εξασφάλιση για τους καταναλωτές τιμών που να μην αποτελούν εμπόδιο σε μια επιθυμητή αύξηση της καταναλώσεως.
3. Τα μέλη εξαγωγής αναλαμβάνουν να μη θέτουν ή να μη διατηρούν σε ισχύ κανένα κυβερνητικό μέτρο που θα επιτρέπει την πώληση του καφέ σε χώρες μη μέλη υπό εμπορικούς όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που είναι διατεθειμένα να προσφέρουν την ίδια στιγμή σε μέλη εισαγωγής, λαμβανομένης υπόψη της κανονικής εμπορικής πρακτικής.
4. Το συμβούλιο εξετάζει περιοδικά την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και δύναται να ζητήσει από τα μέλη να παράσχουν κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53.
5. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι τα πιστοποιητικά καταγωγής αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τις συναλλαγές του καφέ. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναστέλλονται οι ποσοστώσεις, τα μέλη εξαγωγής αναλαμβάνουν την ευθύνη της καλής χρησιμοποιήσεως των πιστοποιητικών καταγωγής. Αν και τα μέλη εισαγωγής δεν υποχρεούνται να απαιτούν τα φορτία καφέ να συνοδεύονται από πιστοποιητικά, όταν δεν ισχύουν οι ποσοστώσεις συνεργάζονται πλήρως με τον Οργανισμό για τη συγκέντρωση και επαλήθευση των πιστοποιητικών που εχρησμοποιήθησαν για αποστολές καφέ προερχόμενες από χώρες μέλη εξαγωγής για να είναι στη διάθεση όλων των χωρών μελών ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός πληροφοριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας:
1. “Καφές” σημαίνει τον κόκκο και τον καρπό της καφέας προκειμένου για καφέ μη αποφλοιωμένο, άφρυκτο ή πεφρυγμένο καφέ, και περιλαμβάνει τον αλεσμένο, τον αποκαφεϊνωμένο, τον υγρό και τον διαλυτό καφέ. Οι όροι αυτοί έχουν την ακόλουθη σημασία:
α) “άφρυκτος καφές” σημαίνει καφέ σε κόκκους, αποφλυωμένο προ της φρύξεως.
β) “αποξηραμένος καρπός καφέ” σημαίνει τον “αποξηραμένο καρπό της καφέας”, το ισοδύναμο σε άφρυκτο καφέ των αποξηραμένων καρπών του καφέ λαμβάνεται δια πολλαπλασιασμού του καθαρού βάρους των αποξηραμένων καρπών καφέ επί 0,50.
γ) “καφές μη αποφλοιωμένος” σημαίνει τον κόκκο του αφρύκτου καφέ εντός του φλοιού του, το ισοδύναμο σε άφρυκτο καφέ του μη αποφλοιωμένου καφέ λαμβάνεται δια πολλαπλασιασμού του καθαρού βάρους του μη αποφλοιωμένου καφέ επί 0,80.
δ) “πεφρυγμένος καφές” σημαίνει τον πεφρυγμένο σε οποιοδήποτε βαθμό άφρυκτο καφέ και περιλαμβάνει τον αλεσμένο καφέ, το ισοδύναμο σε άφρυκτο καφέ του πεφρυγμένου καφέ λαμβάνεται δια πολλαπλασιασμού του καθαρού βάρους του πεφρυγμένου καφέ επί 1,19.
ε) “αποκαφεϊνωμένος καφές” σημαίνει τον άφρυκτο καφέ πεφρυγμένο ή διαλυτό μετά από αφαίρεση της καφείνης το ισοδύναμο σε άφρυκτο καφέ του αποκαφεϊνωμένου καφέ λαμβάνεται δια πολλαπλασιασμού του καθαρού βάρους του άφρυκτου αποκαφεϊνωμένου καφέ, πεφρυγμένου ή διαλυτού επί 1.1,19 ή 3.00` αντιστοίχως.
στ) “υγρός καφές” σημαίνει τα διαλυτά σε νερό στερεά συστατικά που λαμβάνονται από τον πεφρυγμένο καφέ και παρουσιάζονται υπό υγρή μορφή. Το ισοδύναμο σε άφρυκτο καφέ του υγρού καφέ λαμβάνεται δια πολλαπλασιασμού του καθαρού βάρους των στερεών αφυδατωμένων συστατικών του καφέ που περιέχονται στον υγρό καφέ επί 3,00. ζ) “διαλυτός καφές” σημάνει τα αφυδατωμένα και διαλυτά στο νερό στερεά συστατικά που λαμβάνονται από τον πεφρυγμένο καφέ. Το ισοδύναμο σε άφρυκτο καφέ του διαλυτού καφέ λαμβάνεται δια πολλαπλασιασμού του καθαρού βάρους του διαλυτού καφέ επί 3.00`.
2. “Σάκκος” σημαίνει 60 χιλιόγραμμα ή 132 276 λίβρες άφρυκτου καφέ “τόννος” σημαίνει τον μετρικό τόννο των 1000 χιλιογράμμων ή 2 204,6 λίβρες “λίβρα” σημαίνει 453,597 γραμμάρια.
3. “Έτος καφέ” σημαίνει την περίοδο των δώδεκα μηνών από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4. “Οργανισμός” σημαίνει τον Διεθνή οργανισμό Καφέ “συμβούλιο” σημαίνει το Διεθνές Συμβούλιο του Καφέ “επιτροπή” σημαίνει την Εκτελεστική Επιτροπή.
5. “Μέλος” σημαίνει ένα συμβαλλόμενο μέρος συμπεριλαμβανομένου του διακυβερνητικού οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ένα ή περσότερα καθορισμένα εδάφη που έχουν δηλωθεί ως χωριστά μέλη δυνάμει του άρθρου 5 ή ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη ή καθορισμένα εδάφη ή πλείονα συμβαλλόμενα μέρη και καθορισμένα εδάφη που συμμετέχουν στον οργανισμό ως ομάδα μέλος δυνάμει των άρθρων 6 και 7.
6. “Μέλος εξαγωγής” ή “χώρα εξαγωγής” σημαίνει αντιστοίχως μέλος ή χώρα που είναι καθαρός εξαγωγεύς καφέ, δηλαδή μέλος ή χώρα, της οποίας οι εξαγωγές υπερβαίνουν τις εισαγωγές.
7. “Μέλος εισαγωγής” ή “χώρα εισαγωγής” σημαίνει αντιστοίχως μέλος ή χώρα που είναι καθαρός εισαγωγεύς καφέ, δηλαδή μέλος ή χώρα, της οποίας οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές.
8. “Μέλος παραγωγής” ή “χώρα παραγωγής” σημαίνει αντιστοίχως μέλος ή χώρα που παράγει καφέ σε εμπορικά σημαντικές ποσότητες.
9. “Απλή κατανεμημένη πλειοψηφία” σημαίνει την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών εξαγωγής, και την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών εισαγωγής, λαμβανομένων χωριστά.
10. “Κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων” σημαίνει τα δύο τρίτα των παρόντων και ψηφισάτων μελών εξαγωγής, και τα δύο τρίτα των παρόντων και ψηφισάντων μελών εισαγωγής, λαμβανομένων χωριστά.
11. “Εναρξη ισχύος” σημαίνει, εκτός αντιθέτου διατάξεως, την ημερομηνία, την οποία τίθεται σε ισχύ η συμφωνία προσωρινά ή οριστικά.
12. “Εξαγώγιμη παραγωγή” σημαίνει τη συνολική παραγωγή καφέ μιας χώρας εξαγωγής κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους καφέ ή έτους συγκομιδής, ελαττωμένη κατά την ποσότητα, η οποία προβλέπεται για τις εσωτερικές ανάγκες της καταναλώσεως κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
13. “Διαθέσιμα προς εξαγωγή” σημαίνει την εξαγώγιμη παραγωγή μίας χώρας εξαγωγής κατά τη διάρκεια δεδομένου έτους καφέ, αυξημένη κατά τα αποθέματα από προηγούμενα έτη.
14. “Ποσότης προς εξαγωγή υπό ποσόστωση” σημαίνει την ολική ποσότητα καφέ που επιτρέπεται σε ένα μέλος να εξάγει κατά τους όρους των διαφόρων διατάξεων της παρούσης συμφωνίας, μη συμπεριλαμβανομένων των πέραν της ποσοστώσεως εξαγωγών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44.
15. “Ελλειμμα” σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της ποσότητος προς εξαγωγή υπό ποσόστωση που δικαιούται ένα μέλος εξαγωγής κατά τη διάρκεια δεδομένου έτους καφέ και της ποσότητος που εξήγαγε το μέλος αυτό με προορισμό αγορές υπό ποσόστωση κατά τη διάρκεια του ανωτέρου έτους καφέ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΛΗ
Άρθρο 4.
Μέλη του οργανισμού
1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποτελεί με τα εδάφη εκείνα, στα οποία εφαρμόζεται η συμφωνία δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1, ένα και μοναδικό μέλος του Οργανισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7.
2. Ενα μέλος δύναται να αλλάξει κατηγορία υπό τους όρους που τίθενται από το συμβούλιο.
3. Κάθε μνεία της λέξεως “κυβέρνηση” στην παρούσα συμφωνία θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει μνεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ή κάθε διακυβερνητικού οργανισμού που έχει παρόμοιες αρμοδιότητες σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις, τη σύναψη και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και ιδιαίτερα συμφωνιών επί των προϊόντων βάσεων.
4. Ένας τέτοιος διακυβερνητικός οργανισμός δεν έχει ο ίδιος ψήφο, αλλά σε περίπτωση ψηφοφορίας επί θεμάτων της αρμοδιότητός του, δικαιούται να δίδει τις ψήφους των χωρών μελών του και να τις εκφράζει συλλογικά. Στην περίπτωση αυτή, τα Κράτη μέλη του διακυβερνητικού αυτού οργανισμού δεν δικαιούνται να ασκούν ατομικά το δικαίωμα ψήφου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε έναν τέτοιο διακυβερνητικό οργανισμό, αυτός δύναται πάντως να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις της εκτελεστικής επιτροπής επί θεμάτων αρμοδιότητος. Σε περίπτωση ψηφοφορίας επί θεμάτων αρμοδιότητός του και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, οι ψήφοι, τις οποίες διαθέτουν στην εκτελεστική επιτροπή τα Κράτη μέλη του, εκφράζονται συλλογικά από ένα από αυτά τα Κράτη μέλη.
Άρθρο 5.
Χωριστή συμμετοχή καθορισμένων εδαφών
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που είναι καθαρός εισαγωγεύς καφέ δύναται ανά πάσα στιγμή, δια σχετικής κοινοποιήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64, να δηλώσει ότι συμμέχει στον Οργανισμό ανεξαρτήτως οιουδήποτε εδάφους καθοριζομένου μεταξύ εκείνων, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος, και τα οποία είναι καθαροί εξαγωγείς καφέ. Στην περίπτωση αυτή, το μητροπολιτικό έδαφος και τα μη καθορισμένα εδάφη αποτελούν ένα και μοναδικό μέλος, ενώ τα καθορισμένα εδάφη έχουν, ατομικά ή συλλογικά, σύμφωνα με την κοινοποίηση, την ιδιότητα χωριστού μέλους.
Άρθρο 6.
Αρχική συμμετοχή κατά ομάδες
1. Δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη που είναι καθαροί εξαγωγείς καφέ δύναται δια σχετικής κοινοποιήσεως απευθυνομένης προς το συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά την κατάθεση των σχετικών εγγραφών εγκρίσεως, κυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, να δηλώσουν ότι προσχωρούν στον οργανισμό ως ομάδα. Ενα έδαφος, στο οποίο επεκτείνεται η παρούσα συμφωνία δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1, δύναται να αποτελέσει μέρος μιας τέτοιας ομάδος μέλους αν η κυβέρνηση του Κράτους που είναι υπεύθυνο για τις διεθνείς του σχέσεις, απηύθυνε σχετική κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2. Τα συμβαλλόμενα αυτά μέρη και τα καθορισμένα αυτά εδάφη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οφείλουν να δηλώσουν ότι είναι διατεθειμένα να αναλάβουν την ευθύνη, τόσο ατομική όσο και συλλογική, της τηρήσεως των υποχρεώσεων της ομάδος,
β) οφείλουν κατά συνέπεια να αποδείξουν κατά ικανοποιητικό δια το συμβούλιο τρόπο.
ι) ότι η ομάδα διαθέτει την αναγκαία οργάνωση για την εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής επί του καφέ και ότι έχουν τα μέσα να εκπληρώνουν από κοινού με τα άλλα μέρη της ομάδος τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, και
ιι) είτε ότι μια προηγούμενη διεθνής συμφωνία για τον καφέ τα έχει αναγνωρίσει ως ομάδα,
ιιι) είτε ότι έχουν μια κοινή ή συντονισμένη εμπορική και οικονομική πολιτική επί του καφέ και μια συντονισμένη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, καθώς και τα αναγκαία όργανα για την εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής κατά τρόπον, ώστε το συμβούλιο να βεβαιωθεί ότι η ομάδα μέλος δύναται να συμμορφωθεί προς όλες τις σχετικές συλλογικές υποχρεώσεις.
2. Η ομάδα μέλος αποτελεί ένα και μοναδικό μέλος του Οργανισμού, εννοείται ότι κάθε μέρος της ομάδος θεωρείται ως ένα και μοναδικό μέλος για τα θέματα που αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:
α) άρθρα 11, 12 και 20 του κεφαλαίου IV,
β) άρθρα 50 και 51 του κεφαλαίου VIII και
γ) άρθρο 67 του κεφαλαίου Χ.
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη και τα καθορισμένα εδάφη που προσχωρούν ως ομάδα μέλος υποδεικνύουν την κυβέρνηση ή τον οργανισμό που θα τα αντιπροσωπεύει στο συμβούλιο σε θέματα, τα οποία πραγματεύεται η παρούσα συμφωνία, εξαιρέσει εκείνων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Το δικαίωμα ψήφου της ομάδος μέλους ασκείται ως εξής:
α) η ομάδα μέλος έχει τον ίδιο αριθμό ψήφων βάσεως όπως μια χώρα μέλος, η οποία προσχωρεί ατομικά στον Οργανισμό. Η κυβέρνηση ή ο οργανισμός που αντιπροσωπεύει την ομάδα έχει τις ψήφους αυτές και τις διαθέτει,
β) σε περίπτωση ψηφοφορίας επί θεμάτων που ανακύπτουν από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα διάφορα μέρη της ομάδος μέλους δύναται να δώσουν τις ψήφους που τους χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 3 και 4, σαν να ήταν κάθε ένα από αυτά ατομικό μέλος του Οργανισμού, οι ψήφοι βάσεως πάντως συνεχίζουν να χορηγούνται στην κυβέρνηση ή στον οργανισμό που αντιπροσωπεύει την ομάδα.
5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ή κάθε καθορισμένο έδαφος που αποτελεί μέρος μίας ομάδος μέλους δύναται, δια κοινοποιήσεως στο συμβούλιο, να αποχωρήσει από την ομάδα αυτή και να καταστεί χωριστό μέλος. Η αποχώρηση αυτή ισχύει από της λήψεως της κοινοποιήσεως από το συμβούλιο. Οταν ένα μέρος μίας ομάδος μέλους αποχωρεί από αυτήν ή παύει να συμμετέχει στον Οργανισμό, τα άλλα μέλη της ομάδος δύναται να ζητήσουν από το συμβούλιο τη διατήρηση της ομάδος αυτής, η ομαδα διατηρείται, εφ` όσον το συμβούλιο δεν απορρίψει την αίτηση αυτή. Σε περίπτωση διαλύσεως της ομάδος μέλους, κάθε ένα από τα πρώην μέρη της καθίσταται χωριστό μέλος. Μέλος που έπαυσε να ανήκει σε μία ομάδα δεν δύναται να γίνει εκ νέου μέλος μίας οποιασδήποτε ομάδος όσο η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ.
Άρθρο 7
Μεταγενέστερη συμμετοχή κατά ομάδες
Δύο ή περσσότερα μέλη εξαγωγής δύνανται ανά πάσα στιγμή μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσης συμφωνίας, να ζητήσουν από το συμβούλιο να συστήσουν μια ομάδα μέλος. Το συμβούλιο εγκρίνει την αίτηση εφ` όσον διαπιστώσει ότι τα μέλη έχουν απευθύνει δήλωση και έχουν προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6. Μόλις το συμβούλιο δώσει την έγκριση αυτή, εφαρμόζονται στην ομάδα μέλος οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4 και 5 του άρθρου 6.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 8
Έδρα και δομή του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ
1. Ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ που ιδρύθη με τη συμφωνία του 1962 συνεχίζει να υφίσταται, για να εξασφαλίζει την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας και για να επιβλέπει τη λειτουργία της.
2. Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Λονδίνο, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του συμβουλίου, λαμβανομένης με κατανεμημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων.
3. Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του μέσω του διεθνούς συμβουλίου καφέ, της εκτελεστικής επιτροπής, του εκτελεστικού διευθυντού και του προσωπικού.
Άρθρο 9
Σύνθεση του διεθνούς συμβουλίου καφέ
1. Η ανωτάτη αρχή του Οργανισμού είναι το διεθνές συμβούλιο καφέ που αποτελείται από όλα τα μέλη του Οργανισμού.
2. Κάθε μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο στο συμβούλιο και αν το επιθυμεί έναν ή περισσότερους αναπληρωτές. Κάθε μέλος δύναται εξ άλλου να ορίσει έναν ή περισσότερους συμβούλους για τον αντιπρόσωπο ή τους αναπληρωτές του.
Άρθρο 10
Εξουσίες και καθήκοντα του συμβουλίου
1. Το συμβούλιο, το οποίο περιβάλλεται με όλες τις εξουσίες που του παρέχει ρητώς η συμφωνία έχει τις εξουσίες και ασκεί τα αναγκαία καθήκοντα για την εκτέλεση των διατάξεων της συμφωνίας.
2. Το συμβούλιο εκδίδει με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων τους αναγκαίους κανόνες και κανονισμούς για την εκτέλεση της συμφωνίας, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις, και ιδίως τον κανονισμό του και τους κανονισμούς που πρέπει να εφαρμόζονται στη δημοσιονομική διαχείρηση του Οργανισμού και στο προσωπικό του. Το συμβούλιο δύναται να προβλέψει στον κανονισμό του διαδικασία, η οποία του επιτρέπει να λαμβάνει αποφάσεις επί καθορισμένων θεμάτων, εκτός συνόδου.
3. Επί πλέον, το συμβούλιο τηρεί φακέλλους εγγράφων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του αναθέτει η συμφωνία, καθώς και άλλους φακέλλους εγγράφων που κρίνει απαραίτητα.
Άρθρο 11
Εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων του συμβουλίου
1. Το συμβούλιο εκλέγει για κάθε έτος καφέ, πρόεδρο, καθώς και πρώτο, δεύτερο και τρίτο αντιπρόεδρο.
2. Κατά γενικό κανόνα, ο πρόεδρος και πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγονται είτε μεταξύ των αντιπροσώπων των μελών εξαγωγής είτε μεταξύ των αντιπροσώπων των μελών εισαγωγής και ο δεύτερος και ο τρίτος αντιπρόεδρος μεταξύ των αντιπροσώπων της άλλης κατηγορίας. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται, κάθε έτος καφέ εναλλάξ από τα μέλη των δυο κατηγοριών.
3. Ούτε ο πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος που εκτελεί χρέη προέδρου έχει δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτήν ο αναπληρωτής τους ασκεί το δικαίωμα ψήφου του μέλους.
Άρθρο 12
Σύνοδοι του συμβουλίου
Κατά γενικό κανόνα το συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές κατ` έτος σε τακτική σύνοδο. Δύναται να συνέλθει σε εκτάκτους συνόδους, αν λάβει σχετική απόφαση. Εκτακτοι σύνοδοι συγκαλούνται επίσης κατόπιν αιτήσεως της εκτελεστικής επιτροπής ή πέντε μελών, ή ενός ή περισσοτέρων μελών που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 200 ψήφους. Η σύγκληση των συνόδων του συμβουλίου ανακοινώνεται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν, εκτός αν υπάρξουν επείγουσες περιπτώσεις. Οι εργάσιμες των συνόδων διεξάγονται στην έδρα του οργανισμού, εκτός αν το συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
Άρθρο 13
Ψήφοι
1. Τα μέλη εξαγωγής έχουν συνολικά 1000 ψήφους και τα μέλη εισαγωγής επίσης. Οι ψήφοι αυτές κατανέμονται στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας, δηλαδή εκείνης των μελών εξαγωγής και εκείνης των μελών εισαγωγής, υπό τους προβλεπόμενους στις επόμενες παραγράφους όρους.
2. Κάθε μέλος έχει πέντε ψήφους βάσεως υπό την προϋποθεση ότι το σύνολο των ψήφων αυτών δεν υπερβαίνει τις 150 ανά κατηγορία μελών. Αν υπάρξουν περισσότερα από 30 μέλη εξαγωγής ή περισσότερα από 30 μέλη εισαγωγής, ο αριθμός ψήφων βάσεως που χορηγούνται σε κάθε μέλος της κατηγορίας αυτής θα προσαρμόζεται κατά τρόπο ώστε το σύνολο των ψήφων βάσεως να μην υπερβαίνει τις 150 για κάθε κατηγορία.
3. Τα μέλη εξαγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 και των οποίων η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι ίση ή ανώτερη των 100.000 σάκκων, αλλά κατώτερη των 400.000 σάκκων λαμβάνουν, εκτός από τις ψήφους βάσεως, τον αριθμό ψήφων που τους χορηγούνται στη στήλη 2 του παραρτήματος 1. Αν μέλος εξαγωγής, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου, επιλέξει να έχει ποσόστωση βάσεως δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 31, οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου παύουν να εφαρμόζονται σε αυτό.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, το υπόλοιπο των ψήφων των μελών εξαγωγής κατανέμεται μεταξύ των μελών που έχουν ποσόστωση βάσεως, ανάλογα με το μέσο όγκο των αντιστοίχων εξαγωγών τους σε καφέ προς μέλη εισαγωγής κατά τη διάρκεια των ετών 1968/1969 μέχρι και 1971/1972. Αυτό αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των ψήφων των εν λόγω μελών εξαγωγής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977. Από την 1η Ιανουαρίου 1978 το υπόλοιπο των ψήφων των μελών εξαγωγής που έχουν ποσόστωση βάσεως υπολογίζεται ανάλογα με τον μέσο όγκο των αντιστοίχων εξαγωγών σε καφέ προς μέλη εισαγωγής ως εξής:
Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Ετη καφέ
1978 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1976/1977, 1979 1970/1971, 1971/1972, 1976/1977, 1977/1978, 1980 1971/1972, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1981 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1982 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981,
5. Το υπόλοιπο των ψήφων των μελών εισαγωγής κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με το μέσο όγκο των αντιστοίχων εισαγωγέων τους σε καφέ κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.
6. Το συμβούλιο κατανέμει τις ψήφους στην αρχή κάθε έτους καφέ δυνάμει του παρόντος άρθρου και η κατανομή αυτή παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 7 του παρόντος άρθρου.
7. Οταν επέρχεται αλλαγή στη συμμετοχή στον Οργανισμό ή αναστολή ή αποκατάσταση του δικαιώματος ψήφου μέλους δυνάμει των άρθρων 26,42,45 ή 58, το συμβούλιο προβαίνει σε ανακατανομή των ψήφων υπό τους προβλεπόμενους στο παρόν άρθρο όρους.
8. Κανένα μέλος δεν δύναται να έχει περισσότερες απο 400 ψήφους.
9. Δεν δύναται να υπάρξει κλάσμα ψήφου.
Άρθρο 14
Διαδικασία ψηφοφορίας του συμβουλίου
1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να δώσει όλες τις ψήφους που διαθέτει, δεν δύναται όμως να τις διαιρέσει. Δύναται πάντως να δώσει με διαφορετικό τρόπο τις ψήφους που εδόθησαν δι` εξουσιοδοτήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε μέλος εξαγωγής δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέρος εισαγωγής, να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά του και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 13 παράγραφος 8 περιορισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο 15
Αποφάσεις του συμβουλίου
1. Το συμβούλιο αποφασίζει και διατυπώνει συστάσεις με απλή κατανεμημένη πλειοψηφία, εκτός αντιθέτου διατάξεως της παρούσης συμφωνίας.
2. Σε κάθε απόφαση, που το συμβούλιο πρέπει να λάβει με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) αν η πρόταση δεν λάβει την κατανεμημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων λόγω της αρνητικής ψήφου ενός, δύο ή τριών μελών εξαγωγής ή ενός, δύο ή τριών μελών εισαγωγής, υποβάλλεται εντός 48 ωρών εκ νέου σε ψηφοφορία, βάσει σχετικής αποφάσεως του συμβουλίου με πλειοψηφία των παρόντων μελών και με απλή κατανεμημένη πλειοψηφία,
β) αν κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία η πρόταση δεν λάβει και πάλι την κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων λόγω της αρνητικής ψήφου ενός ή δύο μελών εξαγωγής ή ενός ή δύο μελών εισαγωγής, υποβάλλεται εντός 24 ωρών εκ νέου σε ψηφοφορία, βάσει σχετικής αποφάσεως του συμβουλίου με πλειοψηφία των παρόντων μελών και με απλή κατανεμημένη πλειοψηφία,
γ) Αν κατά την τρίτη αυτή ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων λόγω της αρνητικής ψήφου ενός μέλους εξαγωγής ή ενός μέλους εισαγωγής, η πρόταση θεωρείται υιοθετηθείσα,
δ) αν το συμβούλιο δεν υποβάλει εκ νέου μια πρόταση σε ψηφοφορία, η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα.
3. Τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεωρούν ως δεσμευτικές όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει το συμβούλιο δυνάμει της παρούσης συμφωνίας.
Άρθρο 16
Σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από οκτώ μέλη εξαγωγής και οκτώ μέλη εισαγωγής, τα οποία εκλέγονται για κάθε έτος καφέ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Τα μέλη αυτά δύνανται να επανεκλεγούν.
2. Κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής διορίζει έναν αντιπρόσωπο και, αν το επιθυμεί έναν ή περισσότερους αναπληρωτές. Κάθε μέλος δύναται εξ άλλου να ορίσει έναν ή περισσότερους συμβούλους για τον αντιπρόσωπο ή τους αναπληρωτές του.
3. Η εκτελεστική επιτροπή έχει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο, οι οποίοι, εκλέγονται για ένα έτος καφέ από το συμβούλιο και δύνανται να επανεκλεγούν. Ούτε ο πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος που εκτελεί χρέη προέδρου έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που αντιπρόσωπος εκλεγεί πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος εκτελεί χρέη προέδρου, το δικαίωμα ψήφου ασκεί ο αναπληρωτής του. Κατά γενικό κανόνα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται και οι δυο μεταξύ των αντιπροσώπων της ίδιας κατηγορίας μελών για ένα έτος καφέ.
4. Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται κατά κανόνα στην έδρα του Οργανισμού, δύναται πάντως να συνέλθει και αλλού.
Άρθρο 17
Εκλογή της εκτελεστικής επιτροπής
1. Τα μέλη εξαγωγής του Οργανισμού εκλέγουν τα μέλη εξαγωγής της εκτελεστικής επιτροπής και τα μέλη εισαγωγής του Οργανισμού τα μέλη εισαγωγής της εκτελεστικής επιτροπής. Οι εκλογές διεξένονται σε κάθε κατηγορία σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.
2. Κάθε μέλος ψηφίζει ένα μόνο υποψήφιο δίδοντας σ` αυτόν όλες τις ψήφους που διαθέτει δυνάμει του άρθρου 13. Δύναται να δώσει σε άλλον υποψήφιο τις ψήφους που του εχορηγήθησαν δι` εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.
3. Εκλέγονται οι οκτώ υποψήφιοι που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Θεωρείται πάντως ότι ο υποψήφιος έχει εκλεγεί, εφ` όσον λάβει στο πρώτο γύρο της ψηφοφορίας τουλάχιστον 75 ψήφους.
4. Αν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας λιγότεροι από οκτώ υποψήφιοι, λαμβάνουν χώρα νέοι γύροι ψηφοφοριών, στους οποίους συμμετέχουν μόνο τα μέλη εκείνα που δεν έχουν ψηφίσει κανέναν από τους εκλεγέντες υποψηφίους. Σε κάθε νέο γύρο ψηφοφορίας ο ελάχιστος αριθμός των αναγκαίων ψήφων για την εκλογή μειώνεται διαδοχικά κατά πέντε μονάδες, μέχρι να εκλεγούν οκτώ υποψήφιοι.
5. Μέλος που δεν εψήφισε κανένα από τα εκλέγοντα μέλη, μεταβιβάζει σε ένα από αυτά τις ψήφους που διαθέτει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
6. Θεωρείται ότι μέλος έλαβε τις ψήφους, οι οποίες του εδόθησαν κατά την εκλογή του συν τις ψήφους που τους μεταβιβάσθηκαν αργότερα, υπό τον όρο ότι ο σύνολο των ψήφων δεν υπερβαίνει τις 499 για κάθε εκλεγέν μέλος.
7. Στην περίπτωση που οι ψήφοι, τις οποίες θεωρείται ότι έλαβε μέλος, θωρείται ότι έλαβε το εκλεγέν μέλος υπερβαίνουν τις 499, τα μέλη που εψήφισαν το εκλεγέν αυτό μέλος ή που του μεταβίβασαν τις ψήφους τους συμφωνούν, ώστε ένα ή περισσότερα από αυτά να αποσύρουν τις ψήφους που του έδωσαν και να τις μεταβιβάσουν σε άλλο εκλεγέν μέλος κατά τρόπο, ώστε οι ψήφοι που έχουν συγκεντρωθεί από κάθε εκλεγέν μέλος να μην υπερβαίνουν το όριο των 499.
Άρθρο 18
Αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη έναντι του συμβουλίου και λειτουργεί υπό τη γενική εποπτεία του,
2. Το συμβούλιο δύναται με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων να αναθέσει στην εκτελεστική επιτροπή το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, εκτός των ακολούθων:
α) της εγκρίσεως του διοικητικού προϋπολογισμού και τον καθορισμό των εισφορών δυνάμει του άρθρου 25,
β) της προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος ψήφου μέλους δυνάμει του άρθρου 45 ή του άρθρου 58,
γ) της απαλλαγής μέλους των υποχρεώσεών του δυνάμει του άρθρου 56,
δ) των αποφάσεων επί διαφορών δυνάμει του άρθρου 58,
ε) του καθορισμού των όρων προσχωρήσεως δυνάμει του άρθρου 62,
στ) της αποφάσεως επί προτάσεως αποκλεισμού ενός μέλους δυνάμει του άρθρου 66,
ζ) της λήψεως αποφάσεως επί του θέματος της υποβολής της παρούσης συμφωνίας σε νέες διαπραγματεύσεις, της παρατάσεως ή της καταργήσεως της, δυνάμει του άρθρου 68,
η) της διατυπώσεως συστάσεως περί τροποποιήσεως προς τα μέλη δυνάμει του άρθρου 69.
3. Το συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει με απλή κατανεμημένη πλειοψηφία τις εξουσίες που ανέθεσε στην επιτροπή.
Άρθρο 19
Διαδικασία ψηφοφορίας της εκτελεστικής επιτροπής
1. Κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής διαθέτει τις ψήφους που έλαβε δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 6 και 7. Η ψήφος δι` εξουσιοδοτήσεως δεν επιτρέπεται. Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής δεν δύναται να διαιρέσει τις ψήφους του.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την ίδια πλειοψηφία, η οποία απαιτείται για ανάλογες αποφάσεις του συμβουλίου.
Άρθρο 20
Απαρτία στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και της επιτροπής.
1. Η απαιτούμενη απαρτία για κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου συνίσταται στην παρουσία της πλειοψηφίας των μελών, εφ` όσον αντιστοιχεί στην κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων. Αν κατά την καθορισμένη χρονική στιγμή για την έναρξη συνεδριάσεως του συμβουλίου δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος του συμβουλίου δύναται να αποφασίσει την αναβολή της συνεδριάσεως για τρεις τουλάχιστον ώρες. Αν κατά την προβλεπόμενη χρονική στιγμή για τη νέα συνεδρίαση δεν έχει επιτευχθεί και πάλι απαρτία, ο πρόεδρος δύναται να αναβάλει και πάλι για τρεις τουλάχιστον ώρες την έναρξη της συνεδριάσεως. Η διαδικασία αυτή δύναται να επαναληφθεί μέχρι να επιτευχθεί η απαρτία κατά την καθορισμένη έναρξη της συνεδριάσεως. Τα μέλη που αντιπροσωπεύονται δι` εξουσιοδοτήσεως δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 θεωρούνται ως παρόντα.
2. Η απαιτούμενη για κάθε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής απαρτία συνίσταται στην παρουσία της πλειοψηφίας των μελών, εφ` όσον αντιστοιχεί στην κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων.
Άρθρο 21
Εκτελεστικός διευθυντής και προσωπικό
1. Το συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή κατόπιν συστάσεως της εκτελεστικής επιτροπής. Οι όροι προσλήψεως του εκτελεστικού διευθυντού καθορίζονται από το συμβούλιο και πρέπει να είναι συγκρίσιμες με εκείνες των αναλόγων υπαλλήλων παρομοίων διακυβερνητικών οργανισμών.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο προϊστάμενος των διοικητκών υπηρεσιών του Οργανισμού και είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται σ` αυτόν κατά την εκτέλεση της παρούσης συμφωνίας.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζει το προσωπικό σύμφωνα με τον εκδοθέντα υπό του συμβουλίου κανονισμό.
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής και οι άλλοι υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν κανένα οικονομικό συμφέρον στη βιομηχανία καφέ, στο εμπόριο καφέ ή στη μεταφορά του καφέ.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο εκτελεστικός διευθυντής και το προσωπικό δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κανένα μέλος ή άλλη αρχή που δεν ανήκει στον Οργανισμό. Απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τη θέση τους ως διεθνών υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι μόνον έναντι του Οργανισμού. Κάθε μέλος υποχρεούται να σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντού και του προσωπικού και να μην επιδιώκει να τους επηρεάζει κατά την εκτέλεση του έργου τους.
Άρθρο 22
Συνεργασία με άλλους οργανισμούς
Το συμβούλιο, δύναται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να συμβουλεύεται τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τους ειδικευμένους οργανισμούς του, καθώς και άλλους σχετικούς διακυβερνητικούς οργανισμούs και για να συνεργάζεται με αυτούς. Το συμβούλιο δύναται να καλέσει τους οργανισμούς αυτούς, καθώς και κάθε οργανισμό που ασχολείται με τα θέματα του καφέ, να αποστείλουν παρατηρητές στις συνεδριάσεις του.
Άρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ
Προνόμια και ασυλίες
1. Ο Οργανισμός έχει νομική προσωπικότητα. Εχει ιδίως την ικανότητα να συμβάλλεται, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
2. Το νομικό καθεστώς, τα προνόμια και οι ασυλίες του Οργανισμού, του εκτλεστικού διευθυντού, του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων του, καθώς και των αντιπροσώπων των χωρών μελών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας για την ενάσκηση των καθηκόντων τους, θα συνεχίσουν να διέπονται από τη συμφωνία περί εγκαταστάσεως έδρας, η οποία συνήφθη την 28η Μαίου 1969 μεταξύ αφ` ενός της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (πουκαλείται στο εξής φιλοξενούσα κυβέρνηση) και αφ` ετέρου του Οργανισμού.
3. Η συμφωνία περί εγκαταστάσεως έδρας που μνημονεύεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την παρούσα συμφωνία. Εν τούτοις καταργείται:
α) κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της φιλοξενούσης κυβερνήσεως και του Οργανισμού,
β) σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του Οργανισμού εκτός της επικρατείας της φιλοξενούσης κυβερνήσεως ή
γ) σε περίπτωση που παύει να υφίσταται ο Οργανισμός.
4. Ο Οργανισμός δύναται να συνάψει συμφωνίες περί των προνομίων και των ασυλιών με ένα ή περισσότερα άλλα μέλη, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως του συμβουλίου και οι οποίες είναι αναγκαίες για την καλή λειτουργίας της παρούσης συμφωνίας.
5. Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών εκτός της φιλοξενούσης κυβερνήσεως παρέχουν στον Οργανισμό τις ίδιες διευκολύνσεις, σε ότι αφορά τους νομισματικούς και συναλλαγματικούς περιορισμούs, τη διατήρηση των τραπεζικών λογαριασμών και την μεταφορά κεφαλαίων, με εκείνες που παρέχονται στους ειδικευμένους οργανισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 24
Δημοσιονομικές διατάξεις
1. Οι δαπάνες των αντιπροσνπειών στο συμβούλιο, καθώς και των αντιπροσώπων στην εκτελεστική επιτροπή και σε κάθε άλλη επιτροπή του συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής, βαρύνουν τις κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύουν.
2. Οι άλλες δαπάνες που καθίστανται αναγκαίες από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας καλύπτονται από τις ετήσιες εισφορές των μελών, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 25. Εν τούτοις, το συμβούλιο δύναται να απαιτήσει αμοιβή για ορισμένες υπηρεσίες.
3. Το οικονομικό έτος του Οργανισμού συμπίπτει με το έτος καφέ.
Άρθρο 25
Εγκριση του προϋπολογισμού και καθορισμός των εισφορών
1. Κατά το δεύτερο ήμισυ κάθε οικονομικού έτους, το συμβούλιο εγκρίνει το διοικητικό προϋπολογσμό του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και καθορίζει την εισφορά κάθε μέλους στον προϋπολογισμό αυτό.
2. Για κάθε οικονομικό έτος η εισφορά κάθε μέλους είναι ανάλογη προς τη σχέση που υπάρχει κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του εν λόγω έτους, μεταξύ του αριθμού των ψήφων που διαθέτει και του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των μελών. Αν, εν τούτοις, κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, για το οποίο καθορίζονται οι εισφορές, επέρχεται αλλαγή στην κατανομή των ψήφων μεταξύ των μελών δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 6, το συμβούλιο προσαρμόζει ανάλογα τις εισφορές για το εν λόγω έτος. Κατά τον καθορισμό των εισφορών υπολογίζεται οι ψήφοι κάθε μέλους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη προσωρινή στέρηση του δικαιώματος ψήφους ενός μέλους και η κατανομή των ψήφων που θα ήταν δυνατό να προκύψει.
3. Το συμβούλιο καθορίζει την αρχική εισφορά μέλους που προσχωρεί στον Οργανισμό μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσης συμφωνίας βάσει του αριθμού των ψήφων που διαθέτει και του χρονικού διαστήματος που υπολείπεται στο τρέχον οικονομικό έτος, οι εισφορές των άλλων για το τρέχον οικονομικό έτος παραμένουν πάντως αμετάβλητες.
Άρθρο 26
Καταβολή των εισφορών
1. Οι εισφορές στο διοικητικό προυπολογισμό κάθε οικονομικού έτους είναι πληρωτέες σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα και απαιτητές κατά την πρώτη ημέρα του οικονομικού έτους.
2. Μέλος που δεν έχει καταβάλει πλήρως την εισφορά του στο διοικητικό προϋπολογισμό εντός έξη μηνών αφ` ότου κατέστη απαιτητή, στερείται, στο συμβούλιο και του δικαιώματος ψήφου του, το οποίο ασκεί αυτοπροσώπως ή δι` εξουσιοδοτήσεως στην εκτελεστική επιτροπή. Εν τούτοις, εκτός κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, το μέλος αυτό δεν στερείται κανενός των άλλων δικαιωμάτων που του παρέχει η παρούσα συμφωνία ούτε και των υποχρεώσεων που επιβάλλει σ` αυτό η παρούσα συμφωνία.
3. Μέλος, του οποίου αναστάλη το δικαίωμα ψήφου κατ` εφαρμογή είτε των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είτε των διατάξεων των άρθρων 42, 45 ή 58 παραμένει εν τούτοις υπόχρεο καταβολής της εισφοράς τους.
Άρθρο 27
Ελεγχος και δημοσίευση των λογαριασμών
Το συντομότερο δυνατόν από το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, υποβάλλεται στο συμβούλιο για έγκριση και δημοσίευση κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού αυτού έτους η οποία έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Άρθρο 28
Γενικές διατάξεις
1. Ολες οι αποφάσεις του συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου λαμβάνονται με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων. 2. Η λέξη “ετήσιος” υποδηλώνει στο παρόν κεφάλαιο μια οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών, η οποία καθορίζεται από το συμβούλιο. Το συμβούλιο δύναται πάντως να υιοθετήσει διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου σε περίοδο διαρκείας μεγαλυτέρας των δώδεκα μηνών.
Άρθρο 29
Αγορές υποκείμενες σε ποσοστώσεις
Για τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας η παγκόσμια αγορά του καφέ διαιρείται σε αγορές των μελών υποκείμενες σε ποσοστώση και σε αγορές των μη μελών μη υποκείμενες σε ποσόστωση.
Άρθρο 30
Ποσοστώσεις βάσεως
1. Κάθε μέλος εξαγωγής δικαιούται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 31 και 32, ποσοστώσεις βάσεως που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Αν κατ` εφαρμογή του άρθρου 33 οι ποσοστώσεις τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1976/1977, η προς χρησιμοποίηση ποσόστωση βάσεως για την κατανομή του σταθερού τμήματος των ποσοστώσεων υπολογίζεται βάσει του μέσου όγκου των ετήσιων εξαγωγών κάθε μέλους εξαγωγής προς μέλη εισαγωγής κατά τη διάρκεια των ετών καφέ 1968/1969 μέχρι 1971/1972. Η κατανομή αυτή του σταθερού τμήματος παραμένει σε ισχύ μέχρι της στιγμής που αναστέλλονται για πρώτη φορά οι ποσοστώσεις δυνάμει του άρθρου 33.
3. Αν οι ποσοστώσεις δεν εισάγονται κατά το έτος καφέ 1976/1977 αλλά τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1977/1978, η προς χρησιμοποίηση ποσόστωση βάσεως για την κατανομή του σταθερού τμήματος των ποσοστώσεων υπολογίζεται επιλέγοντας για κάθε μέλος εξαγωγής το μεγαλύτερο από τους ακολούθους αριθμούs:
α) του όγκου των εξαγωγών του προς μέλη εισαγωγής κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1976/1977, υπολογιζομένου βάσει των στοιχείων που λαμβάνονται από τα πιστοποιητικά καταγωγής,
β) του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η κατανομή αυτή του σταθερού τμήματος της ποσοστώσεως παραμένει σε ισχύ μέχρι της στιγμής που αναστέλλονται για πρώτη φορά οι ποσοστώσεις δυνάμει του άρθρου 33.
4. Αν οι ποσοστώσεις τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά ή επαναφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1978/1979 ή μεταγενέστερα, η προς χρησιμοποίηση ποσόστωση βάσεως για την κανανομή του σταθερού τμήματος των ποσοστώσεων υπολογίζεται επιλέγοντας για κάθε μέλος εξαγωγής το μεγαλύτερο από τους ακολούθους αριθμούς:
α) του μέσου όγκου των εξαγωγών του προς μέλη εισαγωγής κατά τη διάρκεια των ετών 1976/1977 και 1977/1978, υπολογιζομένου βάσει των στοιχείων που λαμβάνονται από τα πιστοποιητικά καταγωγής,
β) του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Αν οι ποσοστώσεις εισάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αναστέλλονται εν συνεχεία, η επαναφορά τους κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1977/1978 διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 παράγραφος 1. Η επαναφορά των ποσοστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1978/1979 ή μεταγενέστερα διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 παράγραφος 1.
Άρθρο 31.
Μέλη εξαγωγής, στα οποία δεν χορηγείται ποσόστωση βάσεως.
1. Δεν χορηγείται ποσόστωση βάσεως στα μέλη εξαγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα 1, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Τα μέλη αυτά διαθέτουν κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1976/1977, με την επιφύλαξη του άρθρου 33, την αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής που εμφαίνεται στην στήλη 1 του ανωτέρω παραρτήματος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του άρθρου 33, η ποσόστωση των μελών αυτών αυξάνεται κάθε επόμενο έτος καφέ ως εξής:
α) κατά 10% της αρχικής ετήσιας ποσοτώσεως εξαγωγής, σε περίπτωση μελών, των οποίων η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι κατώτερη των 100.000 σάκκων.
β) κατά 5% της αρχικής ετήσιας ποσοστώσεως εξαγωγής, σε περίπτωση μελών, των οποίων η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι ίση ή ανώτερη των 100.000 σάκκων.
Για τον καθορισμό των ετήσιων ποσοστώσεων των ενδιαφερομένων μελών, στην περίπτωση που οι ποσοστώσεις εισάγονται ή επαναφέρονται δυνάμει του άρθρου 33, θεωρείται ότι οι ετήσιες αυτές αυξήσεις απέκτησαν ενέργεια από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμφωνίας.
2. Το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, κάθε μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί στο συμβούλιο την ποσότητα καφέ που πιθανόν θα διαθέτει για εξαγωγή κατά τη διάρκεια του επομένου έτους καφέ. Η ποσότητα που προσδιορίζεται κατ` αυτόν τον τρόπο από το ενδιαφερόμενο μέλος αυτού για το επόμενο έτος καφέ, υπό την προϋπόθεση ότι η ποσότητα αυτή ευρίσκεται εντός των επιτρεπομένων ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οταν η ετήσια ποσόστωση μέλους εξαγωγής, του οποίου η αρχική ποσόστωση εξαγωγής είναι κατώτερη των 100.000 σάκκων, φθάνει ή υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100.000 σάκκων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το μέλος αυτό εμπίπτει κατά συνέπεια στις διατάξεις που ισχύουν για τα μέλη εξαγωγής, των οποίων η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι ίση ή ανώτερη των 100.000 σάκκων, αλλά κατώτερη των 400.000 σάκκων.
4. Οταν η ετήσια ποσόστωση μέλους εξαγωγής του οποίου η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι κατώτερη των 400.000 σάκκων, φθάσει το ανώτατο όριο των 400.000 σάκκων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το μέλος αυτό εμπίπτει κατά συνέπεια στις διατάξεις του άρθρου 35 και το συμβούλιο ορίζει ποσόστωση βάσεως για το μέλος αυτό.
5. Κάθε μέλος εξαγωγής που απαριθμείται στο παράρτημα 1 και του οποίου οι εξαγωγές ανέρχονται σε 100.000 σάκκους ή περισσότερο, δύναται ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από το συμβούλιο να ορίσει γι` αυτό ποσόστωση βάσεως.
6. Τα μέλη, των οποίων οι ετήσιες ποσοστώσεις είναι κατώτερες των 100.000 σάκκων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37.
Άρθρο 32
Διατάξεις περί της προσαρμογής των ποσοστώσεων βάσεως
1. Αν χώρα εισαγωγής η οποία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος ούτε στη διεθνή συμφωνία του 1968 για τον καφέ όπως αυτή παρετάθη, μετάσχει στην παρούσα συμφωνία το συμβούλιο προσαρμόζει τις ποσοστώσεις βάσεως που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 30.
2. Η προσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη είτε το μέσο όρο των εξαγωγών κάθε μέλους εξαγωγής προς την ανωτέρω χώρα εισαγωγής κατά τη διαρκεια της περιόδου 1968 μέχρι 1972, είτε την επί μέρους συμμετοχή κάθε μέλους εξαγωγής στο μέσο όρο των εισαγωγών της χώρας αυτής κατά τη διάρκεια της ιδίας περιόδου.
3. Το συμβούλιο εγκρίνει τα στοιχεία, βάσει των οποίων υπολογίζεται η πρασαρμογή των πσοστώσεων βάσεως, καθώς και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
Διατάξεις περί της εισαγωγής, της αναστολής και της επαναφοράς των ποσοστώσεων
1. Εκτός αντιθέτου αποφάσεως του συμβουλίου, οι ποσοστώσεις τίθενται σε ισχύ ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης συμφωνίας, αν:
α) η σύνθετη ενδεικτική τιμή είναι κατά μέσο όρο επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς, ίση ή κατώτερη του ανωτάτου ορίου του εκάστοτε ισχύοντος περιθωρίου τιμών, το οποίο καθορίσθη από το συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38.
β) ελλείψει αποφάσεως του συμβουλίου περί καθορισμού περιθωρίου τιμών:
ι) ο μέσος όρος των ενδεικτικών τιμών των άλλων γλυκών Anabicas και των Robustas είναι κατά μέσο όρο, επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς, ίση ή κατώτερη του μέσου όρου των τιμών αυτών για το ημερολογιακό έτος 1975, όπως αυτός διετηρήθη από τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια ισχύος της παραταθείσης διεθνούς συμφωνίας του 1968 για τον καφέ, ή
ιι) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η σύνθετη ενδεικτική τιμή, υπολογιζομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, είναι κατά μέσο όρο, επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς, κατά 15% ή περισσότερο κατώτερη του μέσου όρου τη συνθέτου ενδεικτικής τιμής για το προηγούμενο έτος καφέ, κατά τη διάρκεια του οποίου ίσχυε η παρούσα συμφωνία.
Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου, οι ποσοστώσεις δεν ορίζονται κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσης συμφωνίας, εκτός αν ο μέσος όρος των ενδεικτικών τιμών των άλλων γλυκών Arabicas και των Robustas είναι κατά μέσο όρο, επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς αμέσως προηγούμενες της ημερομηνίας αυτής, ίση ή κατώτερη του μέσου όρου των τιμών αυτών για το ημερολογιακό έτος 1975.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β) ιι) του παρόντος άρθρου, οι ποσοστώσεις δεν τίθενται σε ισχύ, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του συμβουλίου, αν ο μέσος όρος των ενδεικτικών τιμών των άλλων γλυκών Arabicas και των Robustas είναι κατά μέσο όρο, επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς, κατά 22,5% ή περισσότερο ανώτερος του μέσου όρου των τιμών αυτών για το ημερολογιακό έτος 1975.
3. Οι τιμές που καθορίζονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β)ι) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θα επανεξετασθούν και δύνανται να αναθεωρηθούν από το συμβούλιο προ της 30ης Σεπτεμβρίου 1980.
4. Εκτός αντιθέτου αποφάσεως του συμβουλίου, οι ποσοστώσεις αναστέλλονται:
α) αν η σύνθετη ενδεικτική τιμή είναι κατά μέσο όρο, επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς, κατά 15% ανώτερη του ανωτάτου ορίου του περιθωρίου τιμών που καθορίζεται από το συμβούλιο και ισχύει τη στιγμή αυτή, ή
β) ελλείψει αποφάσεως του συμβουλίου περί του καθοριστικού περιθωρίου τιμών, αν η σύνθετη ενδεικτική τιμή είναι κατά μέσο όρο, επί είκοσι συνεχείς ημέρες αγοράς, κατά 15% ή περισσότερο ανώτερη του μέσου όρου της καθορισθείσης συνθέτου ενδεικτικής τιμής κατά τη διάρκεια του προηγουμένου ημερολογιακού έτους.
5. Εκτός αντιθέτου αποφάσεως του συμβουλίου, οι ποσοστώσεις επανεφέρονται, κατόπιν αναστολής, η οποία πραγματοποιείται δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6.
6. Οταν πληρούνται οι αντίστοιχοι όροι σχετικά με τις τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, οι ποσοστώσεις ισχύουν το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι μετά περέλευση του τριμήνου που ακολουθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω όρων. Οι ποσοστώσεις καθορίζονται για περίοδο τεσσάρων τριμήνων, εκτός αντιθέτου διατάξεως της παρούσης συμφωνίας. Αν οι ετήσιες και τριμηνιαίες καθολικές ποσοστώσεις δεν έχουν προηγουμένως καθορισθεί από το συμβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει ποσόστωση βάσει της πραγματικής χρησιμοποιήσεως (disarrearance) του καφέ στις υπό ποσόστωση αγορές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 34 η ποσόστοση αυτή χορηγείται στα μέλη εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 35.
7. Το συμβούλιο συνέρχεται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, αφού οι ποσοστώσεις τεθούν σε ισχύ, για να καθορίσει περιθώρια τιμών, να εξετάσει και, εφ` όσον παρίσταται ανάγκη, να αναθεωρήσει τις ποσοστώσεις για την περίοδο που θεωρεί σκόπιμη, υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ των πσοστώσεων.
Άρθρο 34
Ετήσια καθολική ποσόστωση
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33, το συμβούλιο καθορίζει κατά την τελευταία τακτική σύνοδό του του έτους καφέ, ετήσια καθολική ποσόστωση λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πρόβλεψη της ετήσιας καταναλώσεως των μελών εισαγωγής,
β) πρόβλεψη των εισαγωγών των μελών, από άλλα μέλη εισαγωγής και χώρες μη μέλη.
γ) πρόβλεψη των μεταβολών του επιπέδου των αποθεμάτων στις χώρες μέλη εισαγωγής και στους ελεύθερους λιμένες,
δ) τήρηση των διατάξεων του άρθρου 40 που αφορά τα ελλεμματα κα, την ανακατανομή τους.
ε) εξαγωγές των μελών εξαγωγής προς μέλη εισαγωγής και μη μέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα μηνών που προηγείται της εισαγωγής των ποσοστώσεων, όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την επαναφορά των πσοστώσεων δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφοι 1 και 5.
Άρθρο 35
Χορηγηση ετήσιων ποσοστώσεων
1. Λαμβανομένης υπόψη της αποφάσεως που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 34 και κατόπιν αφαιρέσεως της αναγκαίας για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31 ποσότητος καφέ, χορηγούνται στα μέλη εξαγωγής που δικαιούνται ποσοστώσεως βάσεως, ετήσιες ποσοστώσεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό τμήμα. Το σταθερό τμήμα αντιστοιχεί σε 70% της ετησίας καθολικής πσοστώσεως, όπως είναι προσαρμοσμένη για να συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 31, και κατανέμεται μεταξύ των μελών εξαγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30. Το μεταβλητό τμήμα αντιστοιχεί σε 30% της ετησίας καθολικής ποσοστώσεως, όπως είναι προσαρμοσμένη για να συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 31. Η σχέση αυτή δύναται να τροποποιηθεί από το συμβούλιο, αλλά το σταθερό τμήμα δεν πρέπει να είναι ποτέ κατώτερο του 70%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το μεταβλητό τμήμα κατανέμεται μεταξύ των μελών εξαγωγής ανάλογα με τη σχέση των διαπιστωθέντων αποθεμάτων εκάστου μέλους εξαγωγής προς το σύνολο των διαπιστωθέντων αποθεμάντων όλων των μελών εξαγωγής που έχουν ποσοστώσεις βάσεως, εννοουμένου ότι, εκτός αν το συμβούλιο καθορίσει άλλο όριο, κανένα μέλος δεν θα λάβει μερίδιο από το μεταβλητό τμήμα της πσοστώσεως, μεγαλύτερο του 40% του ολικού όγκου του μεταβλητού αυτού τμήματος.
2. Τα αποθέματα που λαμβάνονται υυπόψη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου είναι εκείνα που έχουν διαπιστωθεί στο τέλος του έτους συγκομιδής κάθε μέλους εξαγωγής που προηγείται άμεσα του καθορισμού των ποσοστώσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για διαπίστωση των αποθεμάτων.
Άρθρο 36
Τριμηνιαίες ποσοστώσεις
1. Αμέσως μετά τη χορήγηση των ετησίων ποστώσεων δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31, το συμβούλιο χορηγεί τριμηνιαίες ποσοστώσεις σε κάθε μέλος εξαγωγής, για να εξασφαλίσει έναν κανονικό αφοδιασμό της παγκοσμίου αγοράς με καφέ κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, για την οποία καθορίζονται οι ποσοστώσεις.
2. Οι ποσοστώσεις αυτές πρέπει να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερες του 25% της ετήσιας ποσοστώσεως κάθε μέλους. Κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να εξαγάγει περισσότερο από 30% κατά το πρώτο τρίμηνο, περισσότερο από 60% κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα και περισσότερο από 80% κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα. Αν οι εξαγωγές μέλους κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου είναι χαμηλότερες από την ποσόστωσή του γι` αυτό το τρίμηνο, το μη χρησιμοποιθέν υπόλοιπο προστίθεται στην ποσόστωσή του του επομένου τριμήνου.
3. Οι διατάξεις τουπαρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως για την εφαρμογή του άρθρου 33 παράγραφος 6.
4. Οταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, μέλος εξαγωγής θεωρεί ότι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θα ήταν δυνατό να επιφέρουν σοβαρή ζημία στην οικονομία του, το συμβούλιο δύναται, κατόπιν αιτήσεως του εν λόγω μέλους, να λάβει το κατάλληλο μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 56. Το ενδιαφερόμενο μέλος πρέπει να αποδείξει τη ζημία και να παράσχει επαρκείς εγγυήσεις, όσον αφορά την διατήρηση της σταθερότητος των τιμών. Σε καμία περίπτωση πάντως, το συμβούλιο δεν επιτρέπει σε μέλος να εξαγάγει περισσότερο από 35% της ετησίας ποσοστώσεώς του κατά το πρώτο τρίμηνο, περισσότερο από 65% κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα και περισσότερο από 85% κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα.
Άρθρο 37
Προσαρμογή των ετησίων και τριμηνιαίων ποσοστώσεων
1. Αν το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς, το συμβούλιο δύναται να τροποποιήσει τις ετήσιες και τριμηνιαίες ποσοστώσεις που χορηγούνται δυνάμει των άρθρων 33, 35 και 36. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παράγραφος 1 και εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 και στο άρθρο 39 παράγραφος 3, οι ποσοστώσεις κάθε μέλους εξαγωγής τροποποιούνται σύμφωνα με το ίδιο ποσοστό.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1. του παρόντος άρθρου, το συμβούλιο δύναται, αν κρίνει ότι το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς, να προσαρμόσει τις τριμηνιαίες ποσοστώσεις των μελών εξαγωγής τις τριμηνιαίες ποσοστώσεις των μελών εξαγωγής για το τρέχον τρίμηνο και τα υπολειπόμενα τρίμηνα, χωρίς όμως να τροποποιήσει τις ετήσιες ποσοστώσεις.
Άρθρο 38
Μέτρα περί των τιμών
1. Το συμβούλιο θεσπίζει σύστημα ενδεικτικών τιμών, από το οποίο προκύπτει μια καθημερινή σύνθετη ενδεικτική τιμή.
2. Βάσει του συστήματος αυτού, το συμβούλιο δύναται να καθορίσει περιθώρια τιμών για τους κυριώτερους τύπους ή/και ομάδες καφέ, καθώς και περιθώριο συνθέτων τιμών.
3. Κατά τον καθορισμό ή την προσαρμογή περιθωρίου τιμών κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το επίπεδο και τις τάσεις των τιμών που επικρατούν και κυρίως την επίδραση που ασκείται επί των τιμών αυτών από:
– τα επίπεδα και τις τάσεις κααναλώσεως και της παραγωγής, καθώς και των αποθεμάτων στις χώρες εξαγωγής και στις χώρες εισαγωγής,
– τις μεταβολές στο διεθνές νομισματικό σύστημα,
– την ανοδική ή καθοδική πορεία των τιμών σε παγκόσμια κλίμακα,
– κάθε άλλο παράγοντα που θα ήταν επιζήμιος για την επίτευξη των στόχων που εξαγγέλλονται στην παρούσα συμφωνία.
Ο εκτελεστικός διευθυνής παρέχει τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία που επιτρέπουν στο συμβούλιο να λάβει δεόντως υπόψη του τα πραναφερθέντα στοιχεία.
4. Το συμβούλιο θεσπίζει διατάξεις που αφορούν την επίπτωση της εισαγωγής ή της προσαρμογής ποσοστώσεων επί συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν προ της εισαγωγής ή προσαρμογής των ποσοστώσεων.
Άρθρο 39
Πρόσθετα μέτρα για την προσαρμογήη των ποσοστώσεων
1. Αν οι ποσοστώσεις ισχύουν, το συμβούλιο συνέρχεται για να θεσπίσει σύστημα για την κατ` αναλογία προσαρμογή των ποσοστώσεων σε σχέση προς τις μεταβολές της συνθέτου ενδεικτικής τιμής σύμφωνα με το άρθρο 38.
2. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα περιθώρια τιμών, τον αριθμό ημερών αγοράς, στις οποίες αναφέρονται οι υπολογισμοί, καθώς και τον αριθμό και την έκταση των προσαρμογών.
3. Το συμβούλιο δύναται επίσης να θεσπίσει σύστημα για την αύξηση των ποσοστώσεων ανάλογα με τη μεταβοή των τιμών των κυριωτέρων τύπων ή/και ομάδων καφέ.
Άρθρο 40.
Ελλείμματα
1. Κάθε μέλος εξαγωγής δηλώνει κάθε προβλεπόμενο έλλειμμα των ποσοτήτων του προς εξαγωγή υπό ποσόστωση, για να καταστεί δυνατή η ανακατανομή κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους καφέ μεταξύ των μελών εξαγωγής που είναι σε θέση και είναι διατεθειμένα να εξάγουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στα ελλείμματα 70% της ποσότητος που εδηλώθη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσφέρονται για ανακατανομή κατά πρώτον μεταξύ των άλλων μελών που εξάγουν τον ίδιο τύπο καφέ ανάλογα με τις ποσοστώσεις βάσεώς τους και 30% κατ` αρχή μεταξύ των μελών που εξάγουν άλλο τύπο καφέ, ανάλογα με τις ποσοστώσεις βάσεώς τους.
2. Αν μέλος δηλώσει έλλειμμα κατά τη διάρκεια των έξη πρώτων μηνών ενός έτους καφέ, η ετησία ποσοστώση του μέλους αυτού αυξάνεται, κατά το επόμενο έτος καφέ, κατά 30% της δηλωθείσης και εξαχθείσης ποσότητος. Το ποσό αυτό καταλογίζεται στις ετήσιες ποσότητες προς εξαγωγή υπό ποσοστώση των μελών εξαγωγής που έχουν δεχθεί την πραγματοποιηθείσα ανακατανομή δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατ` αναλογία της συμμετοχης τους στην ανακατανομή αυτή.
Άρθρο 41
Ποσότητες προς εξαγωγή υπο ποσόστωση υπό ομάδος μέλους
`Οταν δύο η περισσότερα μέλη σχηματίζουν μια ομάδα μέλος δυνάμε, των άρθρων 6 και 7, ποσοστώσεις βάσεως του η κατά περίπτωση οι ποσότητες προς εξαγωγή υπό ποσοστώση από τα μέλη αυτά προστίθενται κα το σύνολο τους θεωρείται κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου ως μοναδική ποσοστώση βάσεως η ως μοναδική ποσότης προς εξαγωγή υπό ποσοστώση.
Άρθρο 42
Τήρηση των ποσοστώσεων
1. Τα μέλη εξαγωγής λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλισθεί η απόλυτη τήρηση όλων των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας που αφορούν τις ποσοστώσεις. Εκτός των μέτρων που δύναται τυχόν να λάβει ένα μέλος το συμβούλιο δύναται να απαίτησει από το μέλος αυτό να λάβει πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή κατά τρόπο αποτελεσματικό του καθεστώτος ποσοστώσεων που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.
2. Τα μέλη εξαγωγής οφείλουν να μην υπερβαίνουν τις ετήσιες και τρμηνιαίες ποσοστώσεις που τους χορηγούνται.
3. Αν μέλος εξαγωγής υπερβί την ποσοστώση του κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τιμήνου το συμβούλιο αφαιρεί από μία ή περισσότερες από τις επόμενες ποσοστώσεις του μέλους αυτού ποσότητα ίση προς 110%, της υπερβάσεως αυτής.
4. Αν μέλος εξαγωγής υπερβεί για δεύτερη φορά την τριμηνιαία ποσόστωσή του το συμβούλιο προβαίνει στη μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Αν μέλος εξαγωγής υπερβεί για τρίτη φορά ή συχνότερα την τριμηνιαία ποσόστωσήτου, το συμβούλιο προβαίνει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μείωση και αναστέλλει το δικαίωμα ψήφου του μέλους, μέχρις ότου αποφασίζει το συμβούλιο, αν πρέπει να αποκλεισθεί το μέλος αυτό από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66.
6. Οι μειώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν ως ελλείμματα κατά την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 1.
7. Το συμβούλιο εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 του παρόντος άρθρου, μόλις λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες.
Άρθρο 43
Πιστοποιητικά καταγωγής και επανεξαγωγής
1. Η υπό μέλους εξαγωγή καφέ πρέπει να συνοδεύεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικο καταγωγής. Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδοναται, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το συμβούλιο, υπό αναγνωρισμένου οργανισμού, τον οποίο επιλέγει το μέλος αυτό και τον οποίο εγκρίνει ο Οργανισμός.
2. Αν ισχύουν οι ποσοστώσεις, η υπό μέλους επανεξαγωγή καφέ πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό επανεξαγωγής. Τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής εκδίδονται, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το συμβούλιο, υπό αναγνωρισμένου οργανισμού, τον οποίο εγκρίνει ο Οργανισμός, και πιστοποιούν ότι η εν λόγω ποσότης καφέ έχει εισαχθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας.
3. Οι κανόνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο περιέχουν διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρμογή τους σε ομάδες μελών εισαγωγής που αποτελούν τελωνειακή ένωση.
4. Το συμβούλιο δύναται να εκδώσει κανόνες περί της εκτυπώσεως, της επικυρώσεως, της εκδόσεως και της χρησιμοποιήσεως των πιστοποιητικών και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την έκδοση ενσήμων εξαγωγής καφέ έναντι καταβολής τέλους, του οποίου το ύψος πρόκειται να καθορισθεί από το συμβούλιο. Η επικόλληση των ενσήμων αυτών στα πιστοποιητικά καταγωγής δύναται να αποτελεί μια από τιε ορισθείσες μεθόδους για να προσδοθεί εγκυρότητα στα πιστοποιητικά. Το συμβούλιο δύναται να λαμβάνει παρόμοια μέτρα για την επικύρωση άλλων τύπων πιστοποιητικών και να εκδίδει άλλα είδη ενσήμων εξαγωγής, υπό όρους που πρόκειται να καθορισθούν.
5. Κάθε μέλος κοινοποιεί στον Οργανισμό το όνομα του κυβερνητικού ήμη κυβερνητικού οργανισμού που επέληξε για την ενάσκηση των καθηκότων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο Οργανισμός εγκρίνει ρητώς ένα μη κυβερνητικό οργανισμό, αφού λάβει επαρκείς αποδείξεις από το ενδιαφερόμενο μέλος ότι ο οργανισμός αυτός είναι σε θέση και είναι διατεθειμένος να αναλάβει, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρούσης συμφωνίας, τις υποχρεώσεις του μέλους. Το συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να δηλώσει, με αιτιολογημένη απόφαση ότι δεν δύναται πλέον να δεχθεί ένα ορισμένο μη κυβερνητικό οργανισμό. Το συμβούλιο προβαίνει, είτε άμεσα είτε μέσω ενός παγκοσμίου οργανισμού διεθνούς αναγνωρίσεως, στις αναγκαίες ενέργειες για να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να βεβαιώνεται ότι οι διάφοροι τύποι πιστοποιητικών εκδίδονται και χρησιμοποιούνται ορθώς και να ελέγχει τις ποσότητες καφέ που εξήχθησαν από κάθε μέλος.
Άρθρο 44
Εξαγωγές εκτός ποσοστώσεως
1. `Οπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29, εξαγωγές καφέ προς χώρες που δεν μετέχουν στην παρούσα συμφωνία δεν καταλογίζονται στις ποσοστώσεις. Το συμβούλιο δύναται να εκδώσει κανόνες που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή και την επίβλεψη των συναλλαγών αυτών, την αντιμετώπιση εκτροπών και επανεξαγωγών από χώρες μη μέλη προς χώρες μέλη και τις προς εφαρμογή κυρώσεις, καθώς και τα αναγκαία έγγραφα που συνοδεύουν τις εξαγωγές τόσο προς χώρες μέλη όσο και προς χώρες μη μέλη.
2. Οι εξαγωγές καφέ σε κόκκους ως πρώτη ύλη προς βιομηχανική μεταποίηση για σκοπούς διάφορους της καταναλώσεως του καφέ ως αφεψήματος ή ως είδους διατροφής δεν καταλογίζονται στις ποσοστώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος εξαγωγής αποδεικνείει κατά τρόπο ικανοποιητικό για το συμβούλιο ότι ο καφές σε κόκκους θα χρησιμοποιειθεί πραγματικά για το σκοπό αυτό.
3 Το συμβούλιο δύνατα, κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους εξαγωγής να αποφασίσει ότι οι εξαγωγές καφέ που πραγματοποιούνται από το μέλος αυτό για ανθρωπιστικούς ή για άλλους μη εμπορικούς σκοπούς δεν καταλογίζονται στην ποσοστωσή του.
Άρθρο 45
Ρύθμιση των εισαγωγών
1. Για να παρεμποδίσει τις χώρες μη μέλη να αυξήσουν τις εξαγωγές τους σε βάρος των μελών εξαγωγής κάθε μέλος περιορίζει όταν ισχύουν οι ποσοστώσεις, τις ετήσιες εισαγωγές του σε καφέ που προέρχονται από χώρες μη μέλη οι οποίες δεν μετείχαν στη διεθνή συμφωνία του 1968 για τον καφέ σε ποσότητα ίση προς τον ετήσιο μέσο όρο των εισαγωγών του σε καφέ προελεύσεως χωρών μη μελών είτε από το ημερολογιακό έτος 1971 μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1974, είτε από το ημερολογιακό έτος 1974 είτε από το ημερολογιακό έτος 1972 μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1974.
2. Οταν ισχύουν οι ποσοστώσεις τα μέλη περιορίζουν επίσης τις ετήσιες εισαγωγές τους σε καφέ που προέρχονται από κάθε χώρα μη μέλος που δεν μετείχε στη διεθνή συμφωνία του 1968 για τον καφέ η στη διεθνή συμφωνία του 1968 για τον καφέ όπως αυτή παρετάθη σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει ορισμένο ποσοστό του μέσου όρου των ετησίων εισαγωγών που προέρχονται από το εν λόγω μη μέλος κατά τη διάρκεα των ετών καφέ 1968/1969 μέχρι 1971/1972. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στη σχέση του σταθερού τμήματος προς την ετήσια καθολική ποσόστωση δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 35 κατά τη θέση σε ισχύ των ποσοστώσεων.
3. Το συμβούλιο δύναται να αναστείλει ή να τροποποιήσει τους ποσοτικούς αυτούς περιορισμούς, αν κρίνει ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της παρούσης συμφωνίας.
4. Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις αντίθετες διμερείς η πολυμερείς υποχρεώσεις που τα μέλη εισαγωγής ανέλαβαν με χώρες μη μέλη πριν από την έναρξη της ισχύος της παρούσης συμφωνίας υπό την προυπόθεση ότι κάθε μέλος εισαγωγής που έχει αναλάβει τις αντίθετες αυτές υποχρεώσεις, οφείλει να τις εκπληρώνει κατά τροπο, ώστε να αμβλυνθεί κατά το δυνατόν η αντίθεση τους προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Το μέλος αυτό λαμβάνει το ταχύτερο δυνατό μέτρα για να συμβιβάσει τις υποχρεώσεις αυτές με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και εκθέτει λεπτομερώς στο συμβούλιο τη φύση των υποχρεώσεων αυτών και τα μέτρα που έλαβε για να αμβλύνει ή να εξαλείψει την αντίθεση.
5. Αν μέλος εισαγωγής δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξες του παρόντος άρθρου, το συμβούλιο δύναται να αναστείλει και το δικαίωμα ψήφου του στο συμβούλιο και το δικαίωμα του να ψηφίζει αυτοπροσώπως ή δι` εξουσιοδοτήσεως στην εκτελεστική επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Μέτρα σχετικά με το μεταποιημένο καφέ
1. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι οι υπό ανάπτυξη χώρες έχουν ανάγκη διευρυνύσεως των βάσεων της οικονομίας τους, ιδίως δια της εκβιομηχανίσεως και της εξαγωγής βιομηχανικών προιόντων συμπεριλαμβανομένης και της μεταποιήσεως του καφέ και της εξαγωγής μεταποιημένου καφέ.
2. Εν προκειμένω τα μέλη αποφεύγουν να λαμβάνουν κυβερνητικά μέτρα, τα οποία θα ηδύναντο να αποδιοργανώσουν τον τομέα του καφέ άλλων μελών.
3. Αν μέλος θεωρεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διαβουλεύεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 57. Τα ενδιαφερόμενα μέλη προσπαθούν να επιτύχουν φιλικό διακανονισμό επί διμερούς βάσεως. Αν οο διαβουλεύσεις αυτές δεν οδηγήσουν σε μία ικανοποιητική λύση για τα εν λόγω μέρη, κάθε μέρος δύναται να φέρει το θέμα ενώπιον του συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 58.
4. Καμία διάταξη της παρούσης συμφωνίας δεν θίγει το δικαίωμα κάθε μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και επανόρθωση αποδιογρανώσεως στον τομέα του καφέ από εισαγωγές μεταποιημένου καφέ.
Άρθρο 47
Προβολή και προώθηση
1. Τα μέλη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν την κατανάλωση του καφέ με κάθε δυνατό τρόπο. Για το σκοπό αυτόν ιδρύεται ταμείο προβολής και προωθήσεως που έχει σα στόχο την προώθηση της καταναλώσεως στις χώρες εισαγωγής με όλα τα κατάλληλα μέσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή ο τύπος ή η ονομασία του καφέ, και την επίτευξη και διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιότητος και γνησιότητος του αφεψήματος αυτού.
2. Το ταμείο προβολής και προωθήσεως διαχειρίζεται επιτροπή. Η συμμετοχή στο ταμείο περιορίζεται σε μέλη που συμβάλλουν στη χρηματοδότησή του.
3. Κατά τη διάρκεια των ετών καφέ 1976/1977 και 1977/1978 το ταμείο χρηματοδοτείται από υποχρεωτική εισφορά επί των ενσήμων εξαγωγής η των ισοδύναμων αδειών εξαγωγής, η οποία καταβάλλεται από μέλη εξαγωγής από 1ης Οκτωβρίου 1976. Η εισφορά αυτή ανέρχεται σε 5 σεντς δολλαρίου ΗΠΑ ανά σάκκο για τα μέλλη που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 και των οποίων η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι κατώτερη των 100.000 σάκκων σε 10 σεντς δολλαρίου ΗΠΑ ανά σάκκο για τα μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 και των οποίων η αρχική ετήσια ποσόστωση εξαγωγής είναι ίση ή ανώτερη των 100.000 σάκκων αλλά κατώτερη των 400.000 σάκκων και σε 25 σεντς δολλαρίου ΗΠΑ ανά σάκκο για όλα τα υπόλοιπα μέλη εξαγωγής. Το ταμείο δύναται επίσης να χρηματοδοτηθεί από προαιρετικές εισφορές άλλων μελών υπό όρους που εγκρίνονται από την επιτροπή.
4. Η επιτροπή δύναται να αποφασίζει ανά πάσα στιγμή την είσπραξη υποχρεωτικής εισφοράς κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους καφέ και των επομένων ετών καφέ αν χρειάζεται συμπληρωματικούς πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου Δύναται ομοίως να αποφασίσει να δέχεται εισφορές από άλλα μέλη υπό όρους που εγκρίνει.
5. Οι πόροι του ταμείου χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση εκστρατειών προβολής και προωθήσεως στις χώρες μέλη εισαγωγής.
6. Το ταμείο δύναται να αναθέσει και μελέτες σχετικές με την κατανάλωση του καφέ.
7. Τα μέλη εισαγωγής ή οι εμπορικές ενώσεις στις χώρες μέλη εισαγωγής, που γίνονται δεκτές από την επιτροπή, δύναται να υποβάλλουν προτάσεις για τις εκστρατείς προβολής και προωθήσεως του καφέ. Το ταμείο δύναται να χρηματοδοτήσει μέχρι 50% του κόστους και των εκστρατειών αυτών. Οταν μια εκστρατεία εγκρίνεται, το ποσοστό της συνεισφοράς της επιτροπής παραμένει αναλλοίωτο. Η διάρεκαι των εκστρατειών δύναται να υπερβεί το ένα έτος αλλά δεν είναι ανώτρη των πέντε ετών.
8. Η πληρωμή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πραγματοποιείται έναντι παραδόσεως των ενσήμων εξαγωγής καφέ ή ισοδυνάμων αδειών εξαγωγής. Οι κανόνες περί της εφαρμογής συστήματος πιστοποιητικών καταγωγής πρέπει δυνάμει του άρθρου 43 να περιέχουν διατάξεις περί της καταβολής της εισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
9. Η εισφορά που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 είναι πληρωτέα σε δολλάρια ΗΠΑ στον εκτελεστικό διευθυντή που καταθέτει τα προκύπτοντα κεφάλαια σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία λογαριασμός ταμέιου προβολής και προωθήσεως.
10. Η επιτροπή ελέγχει όλα τα κατατεθειμένα στο ταμείο προβολής και προωθήσεως κεφάλαια. Το ταχύτερο δυνατό μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, υποβάλλεταιστην επιτροπή για έγκριση κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ταμείου προβολής και προωθήσεως κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους, η οποία έχει ελεγχθεί υπό αναγνωρισμένου εμπειρογνώνομος. Οι λογαριασμοί αφού εγκριθούν από την επιτροπή διαβιβάζονται στο συμβούλιο προς ενημέρωση.
11. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι και πρόεδρος της επιτροπής και συντάσσει σε τακτικά χρονικά διαστήματα αναφορά προς το συμβούλιο περί των δραστηριοτήτων της επιτροπής.
12. Οι διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθώς και εκείνες που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες προβολής και προωθήσεως βαρύνουν το ταμείο προβολής και προωθήσεως.
13. Η επιτροπή καταρτίζει το καταστατικό της.
Άρθρο 48
Εξάλλειψη των εμποδίων στην κατανάλωση
1. Τα μέλη αναγνωρίζουν την εξαιρετική σπουδαιότητα μιας όσο το δυνατό ταχυτέρας και μεγαλυτέρας αυξήσεως της καταναλώσεως του καφέ ιδιίως δια της προοδευτικής εξαλείψεως των εμποδίων που δύναται να παρακωλύσουν την ανάπτυξη αυτή.
2. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι ορισμένα μέτρα που εφαρμόζονται επί του παρόντος δύναται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, να παρεμποδίσουν την αύξηση της καταναλώσεως του καφέ, ιδίως δε:
α) ορισμένα καθεστώτα εισαγωγής καφέ συμπεριλαμβανομένων των προτιμησιακών ή άλλων δασμών των πσοστώσεων, των πράξεων των κταρικών μονοπωλίων ή των επισήμων οργανισμών αγορά και άλλοι διοικητικοί κανόνες ή εμπορικές μέθοδοι,
β) ορισμένα καθεστώτα εξαγωγής σχετικά με τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις και άλλοιδιοικητικοί κανόνες ή εμπορικές μέθοδοι,
γ) ορισμένοι εσωτερικοί όροι του εμπορίου και εσωτερικές νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις δυνάμενες να επηρεάσουν την κατανάλωση.
3. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων στόχων και των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση των δασμών επί του καφέ ή για τη λήψη άλλων μέτρων , προκειμένου να εξαλλείψουν τα εμπόδια στην αύξηση της καταναλώσεως,
4. Λαμβάνοντας υπόψη το κοινό τους συμφέρον, τα μέλη αναλαμβάνουν να αναζητήσουν μέσα, δια των οποίων δύνανται να μειωθούν προοδεύτικά τα εμπόδια στην ανάπτυξη του εμπορίου και της καταναλώσεως, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2, και ενδεχομένως, να εξαλειφθούν κατά το μέτρο του δυνατού, ή δια των οποίων δύνανται να μειωθούν ουσιωδώς οι επιπτώσεις τους.
5. Λαμβάνοντας υπόψη τις, υπό τους όρους της παραγράφου 4, ανειλημμένες υποχρεώσεις, τα μέλη ενημερώνουν κάθε έτος το συμβούλιο περί των μέτρων που έλαβαν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
6. Ο εκτελεστικός διευθυντής ετοιμάζει κατά τακτικά χρονικά διαστήματα μελέτη των εμποδίων στην ανάπτυξη της καταναλώσεως, η οποία εξετάζεται από το συμβούλιο.
7. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, το συμβούλιο δύναται να απευθύνει συστάσεις προς τα μέλη, που ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό το συμβούλιο περί των μέτρων που έλαβαν για να εφαρμόσουν τις εν λόγω συστάσεις.
Άρθρο 49
Μείγματα και υποκατάστατα
1. Τα μέλη δεν διατηρούν σε ισχύ οιαδήποτε ρύθμιση που απαιτεί τη μείξη, επεξεργασία ή χρησιμοποιήση του καφέ με άλλα προϊόντα, με σκοπό την πώλησή τους στο εμπόριο με την ονομασία του καφέ. Τα μέλη καταβάλλου κάθε δυνατή προσπάθεια για την απαγόρευση της πωλήσεως και της διαφημίσεως, με το όνομα του καφέ, προϊόντων που περιέχουν λιγότερο από το ισοδύναμο του 90% αφρύκτου καφέ σαν πρώτη ύλη βάσεως.
2. Το συμβούλιο δύναται να ζητήσει από μία χώρα μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά στο συμβούλιο έκθεση της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 50
Πολιτικοί παραγωγης
1. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, τα μέλη εξαγωγής αναλαμβάνουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υοθετήσουν και να εφαρμόσουν μια πολιτική παραγωγής.
2. Το συμβούλιο δύναται, για να συντονίσει την πολιτική παραγωγής που αναφέρεται στην παραγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να καθορίσει ορισμένες διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα διαφοροποιήσεως ή ενθαρρύνσεως προς διαφοροποήση, καθώς και τα μέσα με τα οποία τα μέλη δύνανται να λάβουν τεχνική και οικονομική βοήθεια.
3. Το συμβούλιο δύναται να καθορίσει εισφορά πληρωτέα υπό των μελών εξαγωγής, η οποία θα επιτρέψει στον Οργανισμό να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες τεχνικές μελέτες για να βοηθήσει τα μέλη εξαγωγής να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προς εφαρμογή πρόσφορης πολιτικής παραγωγής. Η εισφορά αυτή δεν δύναται να υπερβεί τα 2 σέντς δολλαρίου ΗΠΑ ανά εξαγόμενο σάκκο προς χώρες μέλη εισαγωγής και είναι πληρωτέα σε μετατρέψιμο νόμισμα.
Άρθρο 51
Πολιτική επί των αποθεμάτων καφέ
1. Προς συμπλήρση των διατάξεων του κεφαλαίου VII και του άρθρου 50 το συμβούλιο θεσπίζει με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων την πολιτική επί των αποθεμάτων καφέ στις χώρες μέλη παραγωγής.
2. Το κάθε συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για να εξακριβώνει κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, τον όγκο των αποθεμάτων καφέ που κατέχουν μεμονομένα τα μέλη εξαγωγής. Τα ενδιαφερόμενα μέλη διευκολύνουν την ετήσια αυτή έρευνα.
3. Τα μέλη παραγωγής μεριμνούν ώστε να υπάρχουν στις χώρες τους οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για την κανονική αποθήκευση των αποθεμάτων καφέ.
4. Το συμβούλιο μελετά τις δυνατότητες να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της παρούσης συμφωνίας δια διευθετήσεως που αφορά το διεθνές απόθεμα.
Άρθρο 52
Πολιτική επί των αποθεμάτων καφέ
1. Ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή με τους σχετικούς μη κυβερνητικούς οργανισμού που απασχολούνται με το διεθνές εμπόριο του καφέ και με εμπειρογνώμονες σε θέματα καφέ.
2. Τα μέλη ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός του πλαισίου της παρούσης συμφωνίας κατά τρόπο σύμφωνο με τους καθιερωμένους τρόπους διεξαγωγής του εμπορίου και απέχουν από διακριτικές μεθόδους πωλήσεων. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα του εμπορίου καφέ.
Άρθρο 53
Ενημέρωση
1. Ο Οργανισμός χρησιμεύει ως κέντρο για τη συγκέντρωση και δημοσίευση:
α) των στατιστικών στοιχείων επί της παγκοσμίου παραγωγής, των τιμών, των εξαγωγών και των εισαγωγών της διανομής και της καταναλώσεως του καφέ, και
β) τεχνικών στοιχείων επί της καλλιεργείας επεξεργασίας και χρησιμοποιήσεως του καφέ, εφ` όσον θεωρείται σκόπιμο.
2. Το συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τα μέλη να του παρέχουν τα στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για τη δραστηριότητά του, συμπεριλαμβανομένων τακτικών στατιστικών εκθέσεων επί της παραγωγής, των τάσεων της παραγωγής, των εξαγωγών και εισαγωγών, της διανομής της καταναλώσεως, των αποθεμάτων, των τιμών και της φορολογίας, δεν δημοσιεύεται πάντως κανένα στοιχείο που θα απεκάλυπτε την ταυτότητα των δραστηριοτήτων ατόμων ή εταιρειών που παράγουν, επεξεργάζονται ή εμπορεύονται καφέ. Τα μέλη κοινοποιούν με όσο το δυνατό λεπτομερή και ακριβή μορφή τα στοιχεία που τους εζητήθησαν.
3. Αν μέλος παρέλειψε να παράσχει η δυσκολεύεται να παράσχει εντός ευλόγου προθεσμίας τα στατιστικά ή άλλα στοιχεία που εζήτηθησαν από το συμβούλιο για την καλή λειτουργία του Οργανισμού, το συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από το εν λόγω μέλος να εξηγήσει τους λόγους της παραλείψεως αυτής. Αν το συμβούλιο διαπιστώνει ότι πρέπει εν προκειμένω να χορηγήσει τεχνική βοήθεια, δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
4. Εκτός των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται, κατόπιν προσηκούσης κοινοποιήσεως και εκτός αντιθέτου γνώμης του συμβουλίου να αναστείλει την έκδοση των ενσήμων καφέ ή άλλων ισοδυμάτων αδειών εξαγωγής, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 43.
Άρθρο 54
Μελέτες
1. Το συμβούλιο δύναται να προωθήσει μελέτες που αφορούν τις οικονομικές συνθήκες της παραγωγής και της διανομής του καφέ, την επίπτωση των κυβερνητικών μέτρων στις χώρες παραγωγής και στις χώρες καταναλώσεως επί της παραγωγής και καταναλώσεως καφέ τη δυνατότητα αυξήσεως της καταναλώσεως του καφέ για τις παραδοσιακές και ενδεχομένως για νέες χρήσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας στις χώρες παραγωγής και καταναλώσεως καφέ, σε ότι αφορά κυρίως τους όρους συναλλαγών τους.
2. Ο Οργανισμός δύναται να εξετάσει τη δυνατότητα καθιερώσεως ελαχίστων κανόνων για τις εξαγωγές καφέ από μέλη παραγωγής.
Άρθρο 55
Ειδικό ταμείο
1. Ιδρύεται ειδικό ταμείο για να επιτρέψει στον Οργανισμό τη λήψη και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εξασφάλιση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της παρούσης συμφωνίας από της θέσεώς της σε ισχύ ή όσο δυνατό συντομότερα.
2. Οι πληρωμές προς το ταμείο συνίσταται σε εισφορές 2 σέντς δολλαρίου ΗΠΑ ανά σάκκο καφέ που εξάγεται προς μέλη εισαγωγής, πληρωτέα από τα μέλη εξαγωγής από της θέσεως σε ισχύ της παρούσης συμφωνίας, εκτός αν το συμβούλιο αποφασίσει να μειώσει ή να αναστείλει την εισφορά αυτή.
3. Η εισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι πληρωτέα σε δολλάρια ΗΠΑ στον εκτελεστικό διευθυντή έναντι παραδόσεως ενσήμων εξαγωγής καφέ ή εκδόσεως ισοδυνάμων αδειών εξαγωγής. Οι κανόνες περί της εφαρμογής συστήματος πιστοποιητικών καταγωγής πρέπει να περιέχουν σύμφωνα με το άρθρο 43 διατάξεις σχετικές με την πληρωμή της εισφοράς αυτής.
4. Με την επιφύλαξη της εγκρίσεως του συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να αναλαμβάνει από το ταμείο τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος των πιστοποιητικών καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 43, των δαπανών που συνδέονται με τον έλεγχο των αποθεμάτων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεςι του άρθρου 51 παράγραφος 2, και των εξόδων για τη βελτίωση του εφαρμοζομένου συστήματος για τη συγκέντρωση και διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 53.
5. Κατά το μέτρο του δυνατού, αν και διακρίνεται από το διοικητικό προϋπολογισμό, η διαχείρηση και διοίκηση του ταμείου γίνεται κατ` ανάλογο τρόπο με το διοικητικό προϋπολογισμό και υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο, υπό ανεγνωρισμένου εμπειρογνώμονος, όπως προβλέπεται για τους λογαριασμούς του Οργανισμού στο άρθρο 27.
Άρθρο 56.
Απαλλαγές
1. Το συμβούλιο δύναται, με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, να απαλλάξει μέλος από υποχρέωση λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, η περιπτώσεων εκτάκτου ανάκγης, ανωτέρας βίας, συνταγματικών υποχρώσεων, ή διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για εδάφη που τελούν υπό καθεστώς κηδεμονίας.
2. `Οταν απαλλάσσει μέλος, από υποχρέωσή του, το συμβούλιο καθορίζει ρητώς τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διάρκεια της απαλλαγής αυτής.
3. Το συμβούλιο δεν λαμβάνει υπόψη αίτηση απαλλαγής από υποχρεώσεις σχετικές με τις ποσοστώσεις, η οποία βασίζεται στην ύπαρξη, σε χώρα μέλος, κατά τη διάρκεια ενός ή περισσοτέρων ετών εξαγώγιμης παραγωγής υπερβαινούσης τις εξαγωγές που επιτρέπονται στο μέλος αυτό ή η οποία αποτελεί συνεπεια της μη τηρήσεως υπό τους μέλους των διατάξεων των άρθρων 50 και 51.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Άρθρο 57
Διαβουλεύσεις
Κάθε μέλος εξετάζει ευμενώς τις παρατηρήσεις, τις οποίες δύναται τυχόν να υποβάλει άλλο μέλος επί παντός ζητήματος σχετικού με την παρούσα συμφωνία και δέχεται κάθε σχετική διαβούλευση. Κατά τη διάρκεια της διαβουλεύσεως αυτής, κατόπιν αιτήσεως του ενός μέρους και με τη συναίνεση του άλλου ο εκτελεστικός διευθυντής συνιστά ανεξάρτητη επιτροπή που περέχει τις καλές της υπηρεσίες για να επιτευχθεί συμβιβασμός. Τα έξοδα της επιτροπής δεν βαρύνουν τον Οργανισμό. Αν ένα από τα μέρη δεν συμφωνεί με τη σύσταση της επιτροπής από τον εκτελεστικό διευθυντή ή αν η διαβούλευση δεν οδηγεί σε λύση, η υπόθεση δύναται να αναπεμθεί ενώπιον του συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 58. Αν η διαβούλευση καταλήξει σε λύση, υποβάλλεται σχετική αίτηση στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος τη διαβιβάει σε όλα τα μέλη.
Άρθρο 58
Διαφορές και καταγγελίες
1. Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας που δεν επικύεται με διαπραγματεύσεις φέρεται, κατόπιν αιτήσεως κάθε μέλους που είναι διάδικος στη διαφορά ενώπιον του συμβουλίου για να λάβει απόφαση.
2. Οταν μια διαφορά φέρεται ενώπιον του συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η πλειοψηφία των μελών ή μέλη που διαθέτουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων δύνανται να ζητήσουν από το σύμβούλιο να λάβει, κατόπιν συζητήσεως της υποθέσεως και πριν καταστήσει γνωστή την απόφασή του, τη γνώμη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συμβουλευτικής επιτροπής επί των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο διαφοράς.
3. α) Εκτός αντιθέτου ομοφώνου αποφάσεως του συμβουλίου, η επιτροπή αυτή αποτελείται από:
ι) δύο πρόσωπα που ορίζονται από τα μέλη εξαγωγής, από τα οποία το ένα διαθέτει μεγάλη πείρα στα θέματα της διαφωνίας και το άλλο διαθέτει κύρος και πείρα σε νομικά ζητήματα,
ιι) δύο πρόσωπα που ορίζονται από τα μέλη εισαγωγής, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια,
ιιι) ένα πρόεδρο που εκλέγεται ομόφωνα από τα τέσσερα πρόσωπα που ορίζονται δυνάμει των υποπεριπτώσεων (ι) και (ιι) ή, σε περίπτωση διαφωνίας, από τον πρόεδρο του συμβουλίου.
β) Πρόσωπα από χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα συμφωνία δύνανται να συμμετέχουν στη συμβουλευτική επιτροπή.
γ) Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και χωρίς να λαμβάνουν υποδείξεις από καμία κυβέρνηση
δ) Οι δαπάνες της συμβουλευτικής επιτροπής βαρύνουν τον Οργανισμό.
4. Η αιτιολογημένη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής υποβάλλεται στο συμβούλιο που λαμβάνει απόφαση επί της διαφορά, αφού λάβει υπ` όψη όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.
5. Το συμβούλιο αποφαίνεται επί της δαφορά, της οποίας επιλαμβάνεται εντός των έξη μηνών που έπονται της ημερομηνίας που του υπεβλήθη.
6. Κάθε καταγγελία ότι μέλος δεν εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία φέρεται, κατόπιν αιτήσεως του καταγγέλλοντος μέλους, ενώπιον του συμβουλίου προς απόφαση.
7. Για να διαπιστωθεί ότι μέλος παρεβίασε τις υποχρεώσεις τις οποίες του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία είναι αναγκαία η απλή κατανεμημένη πλειοψηφία. Κάθε διαπίστωση παραβάσεως της συμωνίας υπό μέλους πρέπει να καθορίζει τη φύση της παραβάσεως.
8. Αν το συμβούλιο διαπιστώσει ότι ένα μέλος παρεβίασε τις υποχρεώσεις, τις οποίες του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, δύναται, με την επιφύλαξη άλλων αναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται σε άλλα άρθρα της συμφωνίας, με την κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, να αναστείλει το δικαίωμα ψήφου του μέλους στο συμβούλιο και το δικαίωμα να ψηφίζει αυτοπροσώπως ή δι` εξουσιοδοτήσεως στην εκτελεστική επιτροπή, μέχρι να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις του, ή δύναται να αποφασίσει τον αποκλεισμό του μέλους αυτού από τον οργανισμό δυνάμει του άρθρου 66.
9. Μέλος δύναται να ζητήσει προηγούμενη γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής σε περίπτωση διαφορά ή καταγγελίας, πριν εξετασθεί το ζήτησμα από το συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Υπογραφή
Η παρούσα συμφωνία θα είναι ανοικτή, στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από την 31η Ιανουαρίου 1976 μέχρι και την 31η Ιουλίου 1976 προς υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη στη διεθνή συμφωνία του 1968 για τον καφέ όπως αυτή παρετάθη δια πρωτοκόλλου, καθώς και από τις κυβερνήσεις που εκλήθησαν στις συνόδους του διεθνούς συμβουλίου καφέ που συνεκλήθησαν με σκοπό τη διαπραγμάτευση της διεθνούς συμφωνίας του 1976 για τον καφέ.
Άρθρο 60.
Κύρωση, αποδοχή έγκριση
1. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε κύρωση αποδοχή ή έγκριση υπό των υπογραφουσών κυβερνήσεων σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες τους.
2. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 61, τα έγγραφα κυρώσεως. αποδοχής η εγκρίσεως θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το βραδύτερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 1976. Το συμβούλιο δύναται πάντως να χορηγήσει παρατάσεις προθεσμίας στις υπογράφουσες κυβερνήσεις που δεν είναι σε θέση να καταθέσουν τα εγγραφά τους κατά την ημερομηνία αυτή.
Άρθρο 61
`Εναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσης συμφωνίας άρχεται οριστικά την 1η Οκτωβρίου 1976, αν κατά την ημερομηνία αυτή έχουν καταθέσει τα έγγραφα κυρώσεως αποδοχής ή εγκρίσεως, κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον είκοσι μέλη εξαγωγής τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον 80% των ψήφων των μελών εξαγωγής και τουλάχιστον δέκα μέλη εισαγωγής που διαθέτουν τουλάχιστον 80%, των ψήφων των μελών εισαγωγής, σύμφωνα με την κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα 2. Αλλως η συμφωνία τίθεται ορστικά σε ισχύ ανά πάσα στιγμή μετά την 1η Οκτωβρίου 1976, αν ισχύει προσωρινά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγραφου 2 του παροντος Άρθρου κα, αν πληρουντα, ο, περ ποσοστου όροι δια της καταθέσεως των εγγράφων κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως.
2. Η παρούσα συμφωνία δύναται να τεθέι προσωρινά σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1976. Για το σκοπό αυτό, αν υπογράφουσα κυβέρνηση ή κάθε άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη διεθνή κυβέρνησ ή κάθε άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη διεθνή συμφωνία του 1968 για τον καφέ, όπως αυτή παρετάθη δια πρωτοκόλλου, κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος λαμβάνει την κοινοποίση αυτή το βραδύτερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 1976, ότι αναλαμβάνει να εφαρμόσει προσωρινά την παρούσα συμφωνία και να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σύμφωνα με τη συνταγματική του διαδικασία, θεωρείται ότι η κοινοποίηση αυτή έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με έγγραφο κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. Κυβέρνηση που αναλαμβάνει να εφαρμόσει προσωρινά την παρούσα συμφωνία εν αναμονή της καταθέσεως εγγράφου κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως θεωρείται προσωρινό συμβαλλομενο μέρος στη συμφωνία μέχρι να καταθέσει έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως ή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1976, αναλόγως ποιά ημερομηνία είναι πλησιέστερη. Το συμβούλιο δύναται να χορηγήση παράταση της προθεσμίας, κατά τη διάρκεια της οποίας μια κυβέρνηση που εφαρμόζει προσωρινά την παρούσα συμφωνία δύναται να καταθέσει το έγγραφο κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως.
3. Αν η ισχύς της παρούσης συμφωνίας δεν άρχεται οριστικά ή προσωρινά την 1η Οκτωβρίου 1976 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, οι κυβερνήσεις που έχουν καταθέσει έγγραφα κυρώσεως, αποδοχή, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή που έχουν απευθύνει κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις οποίες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία και να εξασφαλίσουν την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, δύναται να αποφασίσουν δια κοινής συμφωνίας να τεθεί η συμφωνία αμοιβαίως σε ισχύ. Ομοίως, αν η συμφωνία ετέθη την 31η Δεκεμβρίου 1976 προσωρινά αλλά όχι οριστικά σε ισχύ, οι κυβερνήσεις που έχουν καταθέσει έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή που έχουν απευθύνει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 κοινοποιήσεις, δύνανται να αποφασίσουν δια κοινής συμφωνίας να παραμείνει η συμφωνία προσωρινά σε ισχύ ή να τεθή οριστικά και αμοιβαίως σε ισχύ.
Άρθρο 62
Προσχώρηση
1. Η κυβέρνηση κάθε Κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή μέλους ενός από τους ειδικευμένους οργανισμούς του δύναται πριν η μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσης συμφωνίας να προσχωρήσει στη συμφωνία υπό τους όρους που καθορίζει το συμβούλιο.
2. Τα έγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η προσχώρηση αποκτά ενέργεια με την κατάθεση του εγγράφου.
Άρθρο 63
Επιφυλάξεις
Ουδεμία από τις διατάξεις της συμφωνίας δύναται να αποτελέσει αντικείμενο επιφυλάξεων.
Άρθρο 64
Εφαρμογή στα καθορισμένα εδάφη
1. Κάθε κυβέρνηση δύναται, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση εγγράφου επικυρώσεως αποδοχής εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή μεταγενέστερα να δηλώσει δια κοινοποιήσεως προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε εδάφη, για τις διεθνείς σχέσες των οποίων είναι υπεύθυνη. Η συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη που αναφέρονται στην κοινοποίηση από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που επιθυμεί να ασκήσει σε σχέση προς ένα από τα εδάφη, για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 5 η που επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει το έδαφος αυτό να συμμετάσχει σε ομάδα μέλος συσταθείσα δυνάμει των άρθρων 6 η 7 δύναται να το πραγματοποιήσει απευθύνοντας στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είτε κατά την κατάθεση του εγγράφου κυρώσεως αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως είτε μεταγενέστερα, σχετική κοινοποίηση.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει προβεί σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται μεταγενέστερα να δηλώσει δια κονοποιήσεως ανά πάσα στιγμή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η παρούσα συμφωνία παύει να εφαρμοζεται στο έδαφος που αναφέρεται στην κοινοποίηση. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει στο έδαφος αυτό από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως.
4. Οταν έδαφος στο οποίο εφηρμόζετο η παρούσα συμφωνία σύμφωνα με την παράγραφο 1, ακολούθως αποκτήσει την ανεξαρτησία του, η κυβέρνηση του νέου Κράτους δύναται, δια κοινοποιήσεως, εντός 90 ημερών από της κηρύξεως της ανεξαρτησίας, να δηλώσει στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι αναλαμβάνε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσες συμβαλλομένου μέρους στην παρούσα συμφωνία. Καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως. Το συμβούλιο δύναται να δώσει παράταση της προβλεπομένης για την κοινοποίηση αυτή προθεσμίας.
Άρθρο 65
Εκούσια αποχώρηση
Καθε συμβαλλομενο μερος δυνατα, ανα πασα στ,γμη να αποχωρησε, της παρουσης συμφωνιας. αφου κο,νοποιησε, εγγράφως την αποχωρηση του στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποχώρηση αποκτά ενέργεια 90 ημέρες μετά τη λήψη της κοινοποιήσεως.
Άρθρο 66
Αποκλεισμός
Αν το συμβούλιο διαπιστωσει ότι μέλος παρεβίασε τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, και κρίνει επιπλέον ότι η παραβίαση αυτή θίγει σημαντικά τη λετουργία της συμφωνίας, δύναται με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων να αποκλείσει το μέλος αυτό από τον Οργανισμό. Το συμβούλιο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ενενήντα ημέρες μετά την απόφαση του συμβουλίου, το μέλος αυτό παύει να έχει την ιδιότητα μέλους του Οργανισμού και αν το μέλος αυτό είναι συμβαλλομένο μέρος, να μετέχει στην παρούσα συμφωνία.
Άρθρο 67
Εκκαθάριση λογαριασμών σε περίπτωση αποχωρήσεις η αποκλεισμού
1. Σε περίπτωση αποχωρήσεως ή αποκλεισμού μέλους, το συμβούλιο εκκαθαρίζει εφ` όσον συντρέχει λόγος, τους λογαριασμούς του ο Οργανισμός κρατά τα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί από το μέλος που αποχωρεί η αποκλείεται και το μέλος υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που οφείλει κατά την ημερομηνία, κατά την οποία η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός αποκτά ενέργεια σε περιπτωση συμβαλλομενου μέρους που δεν δυνατα, να δεχθε, τροποποίηση, και το οποίο κατά συνέπεια παύει να μετέχει στην παρούσα συμφωνία δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 2, το συμβούλιο δύναται πάντως να καθορισει εκκάθαρση λογαριασμών, την οποία θεωρεί δίκαιη.
2. Μέλος που έπαυσε να μετέχει στην παρούσα συμφωνία δεν δικαιούται κανενός μεριδίου του προϊόντος της εκκαθαρίσεως ή των στοιχείων εναργητικού του Οργανισμού, δεν είναιεπίσης υπόχρο πληρωμής κανενός μέρους του ενδεχομένου ελλείμματος του Οργανισμού κατά τη λήξη της ισχύος της παρούσης συμφωνίας.
Άρθρο 68
Διάρκεια και λήξη της ισχύος
1. Η παρούσα συμφωνία ειχύει για περίοδο έξη ετών μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1982, εφ` όσον δεν παραταθεί δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή λήξει η ισχύς της δυνάμει της παραγράφου 4.
2. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους μετά την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας, δηλαδή κατά τη διάρκεια του έτους καφέ πουλήγει την 30ή Σεπτεμβρίου 1979, τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να μετέχουν στη συμφωνία κατά τα υπολοιπόμενα τρια έτη της διαρκεία ισχύος της. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που δεν έχει κοινοποιήσει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1979 την πρόθεσή του να συνεχίσει να μετέχει στη συμφωνία κατά τα τρία υπολειπόμενα έτη της διαρκείας ισχύος της, ή κάθε έδαφος που είναι μέλος ή ανήκει σε ομάδα μέλος για λογαριασμό του οποίου ή της οποίας δεν έχει γίνει σχετική κοινοποίηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, παύει να μετέχει από την 1η Οκτωβρίου 1979 στην παρούσα συμφωνία.
3. Ανά πάσα στιγμή μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 1980 το συμβούλιο δύναται δι` αποφάσεως ληφθείσης με τις ψήφους του 58% των μελών που συγκεντρώνουν τουλάχιστον μια κατανεμημένη πλειοψηφία 70% του συνολικού αριθμού των ψήφων, να αποφασίσει είτε ότι η παρούσα συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων είτε ότι θα παραταθεί με ή χωρίς τροποποιήσεις για περίοδο που καθορίζει το συμβούλιο. Κάθε συμβαλλομενο μέρος που κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της συμφωνίας, η οποία απετέλεσε αντικείμενο νέων διαπραγματεύεων ή παρετάθη, δεν έχει απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κοινοποίηση περί αποδοχής της συμφωνίας που απετέλεσε αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων ή παρετάξη, ή κάθε έδαφος που είναι μέλος ή μέρος ομάδος μέλους, για λογαριασμό του οποίου ή της οποίας δεν έγινε σχετική κοινοποίηση την ημερομηνία αυτή, παύει από την ημερομηνία αυτήη να μετέχει στη συμφωνία.
4. Το συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή με την πλειοψηφία των μελών που διαθέτουν τουλάχιστον κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων να αποφασίσει τη λήξη της ισχύος της παρούσης συμφωνίας. Η ισχύς της συμφωνίας λήγει κατά την ημερομηνία που ορίζει το συμβούλιο.
5. Κατά παρέκκλιση από τη λήξη της ισχύος της παρούσης συμφωνίας, το συμβούλιο εξακολουθεί να υφίσταται, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τη διάλυση του Οργανισμού, την εκκαθάριση των λογαριασμών του και την εκποίηση των στοιχείων ενεργητικού του, έχει κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος τις εξουσίες και τα καθήκοντα που είναι ενδεχομένως αναγκαία για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 69.
Τροποποίηση
1. Το συμβούλιο δύναται με απόφαση που λαμβάνεται με κατανεμημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, να συνιστά στα συμβαλλόμενα μέρη τροποποιήσεις της παρούσης συμφωνίας. Η τροποποίηση αυτή αποκτά ενέργεια 100 ημέρες, αφού ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λάβει κοινοποίηση περί αποδοχής της τροποποιήσεως από τα συμβαλλόμενα μέρη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 75% των χωρών εισαγωγής, οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον 80% των ψήφων των μελών εισαγωγής. Το συμβούλιο ορίζει προθεσμία, εντός της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι δέχονται την τροποποίηση. Αν κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, οι όροι οι σχετικοί με το ποσοστό που απαιτείται για τη θέση σε ισχύ της τροποποιήσεως δεν πληρούνται, θεωρείται ότι η τροποποίηση ανακαλείται.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που δεν έχει κοινοποιήσει εντός της υπό του συμβουλίου ορισθείσης προθεσμίας, την αποδοχή της τροποποιήσεωςή κάθε έδαφος που είναι μέλος ή ανήκει σε μια ομάδα μέλος και για λογαριασμό του οποίου δεν έγινε σχετική κοινοποίηση μέχρι της ημερομηνίας αυτής, παύει να μετέχει στην παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της τροποποιήσεως αυτής.
Άρθρο 70.
Συμπληρωματικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως συνέχεια της διεθνούς συμφωνίας του 1968 για τον καφέ όπως αυτή παρετάθη δια πρωτοκόλλου.
2. Για να διευκολυνθεί η αδιάκοπη συνέχιση της διεθνούς συμφωνίας του 1968 για τον καφέ όπως αυτή παρετάθη δια πρωτοκόλλου:
α) όλα τα μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει της διεθνούς συμφωνίας του 1968 για τον καφέ όπως αυτή παρετάθη δια πρωτοκόλλου, είτε υπό του οργανισμού ή υπό των οργάνων του είτε εξ ονόματός τους, τα οποία ισχύουν την 30η Σεπτεμβρίου 1976 και των οποίων δεν προβλέπεται η λήξη κατά την ημερομηνία αυτή, παραμένουν ισχυρά, εκτός αν τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας.
β) όλες οι αποφασεις που πρέπει να λάβει το συμβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1975/1976 για την εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια του έτους καφέ 1976/1977, θα ληφθούν κατά την τελευταία τακτική σύνοδο του συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους καφέ 1975/1976 και θα εφαρμοσθούν προσωρινά σαν να είχε ήδη τεθεί σε ισχύ ή συμφωνία.
Άρθρο 71
Αυθεντικά κείμενα της συμφωνίας
Τα κείμενα της παρούσης συμφωνίας στα αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά και ισπανικά είναι εξ ίσου αυθεντικά. Τα πρωτότυπα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, πληρεξούσιοι των κυβερνήσεών τους για τον σκοπό αυτό υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία κατά τις έναντι των υπογραφών τους ημερομηνίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Μέλη εξαγωγής που εξάγουν λιγότερους από 400.000 σάκκους προς τα μέλη εισαγωγής
Αρχική ετήσια Αριθμός ψήφων Μέλος εξαγωγής ποσόστωση που προστίθενται εξαγωγής στις ψήφους (σε χιλιάδες βάσεως σάκκων) (2) (1)
Λιγότερο από 100.000 σάκκους Γκαμπόν 25 0 Ιαμαϊκή 25 0 Κονγκό 25 0 Παναμάς 41 0 Δαχομέη 33 0 Βολιβία 73 0 Γκάνα 66 0 Τρινιντάτ και Τομπάγκο 69 0 Νιγηρία 70 0 Παραγουάη 70 0 Τιμόρ 82 0 Σύνολο 579 Περισσότερο από 100.000 σακκους
Λιβερία 100 2 Γουϊνέα 127 2 Σιέρα Λεόνε 180 3 Κεντρο-Αφρικανική Δημοκρατία 205 3 Τόγκο 225 4 Ρουάντα 300 5 Βενεζουέλα 325 5 Μπουρούτι 360 6 Αϊτή 360 6 Σύνολο 2.182 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.761
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Κατανομή των ψήφων
Εξαγωγείς Εισαγωγείς
ΣΥΝΟΛΟ 1000 1000
Αυστραλία – 12 Βέλγιο – 29 Βολιβία 4 – Βραζιλία 336 – Μπουρούντι 8 – Καμερούν 20 – Καναδάς – 32 Κύπρος – 5 Κολομβία 114 – Κονγκό 4 – Κόστα Ρίκα 22 – Ακτή του Ελεφαντοστού 49 – Δανία – 23 Δαχομέη 4 – Ελ Σαλβαντόρ 35 – Ισημερινός 16 – Ισπανία – 29 Ιαπωνία – 35 Κένυα 17 – Λιβερία 4 – Μαδαγασκάρη 18 – Μεξικό 32 – Νικαράγουα 13 – Νιγηρία 4 – Νορβηγία – 16 Νεα Ζηλανδία – 7 Ουγκάντα 42 – Παναμάς 4 – Εδαφος Παπούα-Νέα Γουϊνέα 4 – Παραγουάη 4 – Κάτω χώρες – 47 Περού 16 –
Εξαγωγείς Εισαγωγείς
Πορτογαλια – 12 Κεντρο-Αφρικανική Δημοκρατία 7 – Δομινικανική Δημοκρατία 12 – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – 392 Αιθιοπία 28 – Φινλανδία – 22 Γαλλία – 87 Γκαμπόν 4 – Γκάνα 4 – Γουατεμάλα 33 – Γουινέα 6 – Αιτή 12 – Ονδούρα 11 – Ινδία 11 – Ινδονησία 26 – Ιρλανδία – 6 Ιαμαϊκή 4 – Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας – 104 Ηνωμενο Βασίλειο – 51 Ρουάντα 6 – Σιέρα Λεόνε 6 – Σουηδία – 37 Ελβετία – 24 Τανζανία 15 – Τσεχοσλοβακία – 10 Τιμόρ 4 – Τόγκο 7 – Τρίνίνταντ και Τομπάγκο 4 – Βενεζουέλα 9 – Γιουγκοσλαβία – 18 Ζαίρ 21 –
Ενημέρωση σχετική με την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας του 1976 για τον καφέ
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 η Ευρωπαική Οικονομική Κοινότης κατέθεσε την 28η Σεπτεμβρίου 1976 στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τα έγγγραφα κοινοποιήσεως της προσωρινής εφαρμογής της διεθνούς συμωνίας του 1976 για τον καφέ .
Η ισχύς της συμφωνίας αυτής άρχεαι προσωρινά την 1 Οκτωβρίου 1976.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2436/79 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1979.
περί της εφαρμογής του συστήματος των πιστοποιητικών καταγωγής που προβέπεται στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας του 1976 για τον καφέ, όταν ισχύουν οι ποσοστώσεις
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, `Εχοντας υπόψη: τη συμθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 113,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 926/79 του Συμβουλίου της 8ης Μαίου 1979 περί του κοινού καθεστώτος εισαγωγής και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1, περίπτωση β),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας: ότι βάσει της αποφάσεως 76/845/ΕΟΚ, η Κοινότητα εφαρμόζει προσωρινά τη διεθνή συμφωνία του 1976 για τον καφέ, από της ενάρξεως ισχύος αυτής της συμφωνίας ή οποία επήλθε κατά τρόπο προσωρινό την 1η Οκτωβρίου 1976 και κατά τρόπο οριστικό την 1η Αυγούστου 1977. οτι η εκτελεστή επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ έχει θεσπίσει τους κανόνες που αφορούν την εφαρμογή ενός συστήματος πιστοποιητικών καταγωγής μέσα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, όταν ισχύουν οι ποσοστώσεις, ότι η διεθνής συμφωνία του 1976 για τον καφέ προβλέπει στο άρθρο 45 ότι, για να εμποδιστούν οι χώρες που δεν είναι μέλη να αυξήσουν τις εξαγωγές τους σε βάρος των χωρών μελών εξαγωγής , κάθε μέλος της εν λόγω συμφωνίας, όταν ισχύουν οι ποσοστώσεις, περιορίζει τις ετήσιες εισαγωγές του καφέ από τις χώρες που δεν είναι μέλη της συμφωνίας, ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για το σκοπό της εφαρμογής αυτού του συστήματος των πιστοποιητικών μέσα στην Κοινότητα και να προβλεθεί ώστε αυτό το σύστημα να εφαρμοσθεί χωρίς διάκριση μεταξύ των εισαγωγέων της Κοινότητος`
ότι πρέπει να προβλεφθούν τεχνικά μέτρα σχετικά με την εξαγωγή ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος του καφέ που θα διέλθει από το έδαφος δυο Κρατών Μελών, η περισσοτέρων πριν να εξέλθει από την Κοινότητα ότι πρέπει η Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές των διατυπώσεων ελέγχου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 222/77 του Συμβουλίου της 13 Δεκεμβρίου 1976 περί της κοινοτικής διαμετακομίσεως.
ότι για λόγους καλής διοικητικής διαχειρίσεως και για να είναι σαφή τα χρονικά όρια της πραγματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ ή της εκτελεστικής επιτροπής του, προσδιορίζει ευθύς ως επιβληθούν ή αναστολούν οι ποσοστώσεις, την ημερομηνία στην οποία τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται η παύουν να εφαρμόζονται.
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Άρθρο 1
Για την εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας για τον καφέ του 1976, το σύστημα των πιστοποιητικών καταγωής που προβλέπεται όταν ισχύουν οι ποσοστώσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ και αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού αυτού, εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των κατωτέρω άρθρων.
Άρθρο 2
1. Η Εισαγωγή στην Κοινότητα καφέ και εκχυλισμάτων η συμπεπυκωνμένων αποσταγμάτων καφέ που ανήκουν στις διακρίσεις 09.01 Α και 21.02 Α του Κοινού Δασμολογίου, υπόκεινται στην προσκόμιση, στο τελωνείο όπου συμπληρώνονται οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής, του πιστοποιητικού που προβλέπεται γι`αυτό το σκοπό στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1.
2. Οι εισαγωγές προελεύσεως από χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της διεθνούς συμφωνίας για τον καφέ και δεν αναφέρονται στο παράρτημα 6 των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 1, περιορίζονται για την Κοινότητα και για κάθε Κράτος Μέλος της κοινότητος, σε μια ποσότητα ίση με εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα 7 των εν λόγω κανόνων.
Άρθρο 3
1. Η εξαγωγή εκτός της Κοινότητος καφέ και εκχυλισμάτων η συμπεπυκνωμένων αποσταγμάτων καφέ που ανήκουν στις διακρίσεις 09.01 Α και 21.02Α του Κοινού Δασμολογίου, υπόκειται στην προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές, του πιστοποιητικού που προβλέπεται γι`αυτό το σκοπό στους κανόνες του πρώτου άρθρου.
2. Θεωρούνται ότι αποτελούν αντικείμενο μιας εξαγωγής εκτός της Κοινότητος με την έννοια της παραγράφου 1, τα προϊόντα που αναερονται στην παράγραφο αυτή και εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητος.
3. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος άρθρου προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο αθρο 57 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 222/77.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή καθορίζει την ημερομηνία από την οποία εφαρμόζονται η παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα μέτρα για την εφαρμογή τους.
Άρθρο 5
Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο κανονισμός αυτός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος. Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις 9 Οκτωβρίου 1979.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝ- ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΤΑΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην συνεδρίασή της της 31ης Ιουλίου 1978 η εκτελεστική επιτροπή, ενεργούσα δυνάμει των εξουσιών που της έχουν ανατεθέι από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 (αρμιότητα της εκτελεστικής επιτροπής) της διεθνούς συμβάσεως του 1976 για τον καφέ και την απόφαση αριθ. 292 ενέκρινε τον παρόντα κανονισμό περί της εφαρμογής του συστήματος πιστοποιητικών καταγωγής όταν ισχύουν οι ποσοστώσεις.
Κανόνας 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού:
Εγκυρο πιστοποιητικό καταγωγής για την εξαγωγή προς τις χώρες μέλη σημαίνει ένα πιστοποιητικό καταγωγής που έχει ενταχθεί στο έντυπο Ο όπως αυτό απεικονίζεται στο παράρτημα 1, εκδιδόμενο σύμφωνα προς τις διατάξεις του κανονισμού αυτού από μια υπηρεσία πιστοποιήσεως της χώρας μέλους παραγωγής, η οποία έχει εξαγάγει τον καφέ που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, και στο οποίο έχουν επικολληθεί ένσημα εξαγωγής, των οποίων η συνολική ονομαστική αξία ανταποκρίνεται στο καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ, ή στο αντίστοιχό του, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω όρων:
α) ότι ο κωδικός αριθμός της χώρας και ο κωδικός αριθμός του καφεπαραγωγού έτους που απεικονίζεται στα ένσημα εξαγωγής ανταποκρίνεται στη χώρα η οποία έχει εκδόσει τα πιστοποιητικά και στο καφεπαραγωγό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.
β) ότι η χώρα προορισμού που αναφέρεται στο πιστοποιητικό είναι χώρα μέλος
γ) ότι το πιστοποιητικό φέρει την ένδειξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠ”, καθώς και τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας του μέλους παραγωγής που έχει εξαγάγει τον καφέ που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
δ) ότι το πιστοποιητικό δεν ισχύει παρά μόνο για ένα καθαρό βάρος καφέ το οποίο, στον τόπο εξαγωγής, είναι ίσο με τη συνολική ονομαστική αξία των ενσήμων εξαγωγής τα οποία φέρει η υπερβαίνει αυτή την αξία κατά 24 χιλιόγραμμα κατα το ανώτατο όριο.
ε) ότι το πιστοποιητικό δεν ισχύει παρά μόνο για να καλύψει τον καφέ στον οποίο αναφέρονται κατά το χρόνο της εκδόσεώς του.
ζ) ότι η ισχύς του πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει τους εννέα μηνές υπολογιζομένων από το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου εξεδόθη
η) ότι το πιστοποιητικό δεν έχει συμπληρωθεί στο Β μέρος στο παρελθόν ούτε ακυρωθεί από τον Οργανισμό.
Εγκυρο πιστοποιητικό καταγωγής για εξαγωγή προς τις χώρες μη μέλη, σημαίνει ένα πιστοποιητικό καταγωγής που έχει συνταχθεί στο έντυπο Χ όπως αυτό απεικονίζεται στο παράρτημα 2 εκδιδόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού από μια υπηρεσία πιστοποιήσεων του παραγωγού μέλους που έχει εξαγάγει τον καφέ στον οποίο αναφέρεται το πιστοποιητικό, υπό την επιφύλαξη των επομένων όρων:
α) ότι το πιστοποιητικό φέρει την ένδειξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, καθώς και την σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας μέλους παραγωγού από την οποία έχει εξαχθεί ο καφές που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
β) ότι το πιστοποιητικό δεν ισχύει παρά μόνο για να καλύψει τον καφέ στον οποίο αναφερόταν κατά το χρόνο της εκδόσεώς του.
γ) ότι το πιστοποιητικό δεν ισχύει παρά μόνο για να καλύψει τον εισαγόμενο καφέ από χώρες μέλη και δεν δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την έκδοση ενός άλλου πιστοποιητικού οποίου τύπου και αν είναι αυτό.
Εγκυρο πιστοποιητικό επανεξαγωγής σημαίνει ένα πιστοποιητικό επανεξαγωγής που έχει συνταχθεί στο έντυπο R όπως αυτό απεικονίζεται στο παράρτημα 3 και που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού από μια υπηρεσία πιστοποιήσεων της χώρας μέλους από την οποία επανεξάγεται ο καφές στον οποίον αναφέρεται, υπό την επιφύλαξη των επομένων όρων:
α) ότι το πιστοποιητικό φέρει την ένδειξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” καθώς και τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας μέλους από την οποία επανεξάγεται ο καφές που αναφέρεται στο πιστοποιητικό β) ότι το πιστοποιητικό ισχύει παρά μόνο για να καλύψει τον καφέ στο οποίο αναφερόταν τη στιγμή της εκδόσεώς του.
γ)ότι η ισχύς του πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει τους εννέα μηνες υπολογιζομένων από το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου εξεδόθη
δ) ότι το πιστοποιητικό δεν έχει συμπληρωθεί στο μέρος Β στο παρελθόν ούτε ακυρωθεί από τον Οργανισμό.
Εγκυρο πιστοποιητικό επαναποστολής σημαίνει ένα πιστοποιητικό επαναστολής που έχει συνταχθεί στο έντυπο RS όπως αυτό απεικονίζεται στο παράρτημα 4 και έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού από μια υπηρεσία πιστοποιήσεων της χώρας μέλους από την οποία έχει επαναποσταλεί ο καφές στον οποίον αναφέρονται υπό την επιφύλαξη των επομένων όρων:
α) ότι το πιστοποιητικό φέρει την ένδειξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”καθώς και τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας μέλους από την οποία έχει επαναποσταλεί ο καφές που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
β) ότι το πιστοποιητικό δεν ισχύει παρά μόνο για να καλύψει τον καφέ στον οποίο αναφερόταν κατά τη στιγμή που εκδόθηκε
γ) ότι η ισχύς του πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες υπολογιζομένων από το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου κατά την διάρκεια του οποίου εκδόθηκε
δ) ότι το πιστοποιητικό δεν έχει συμπληρωθεί στο μέρος Β στο παρελθόν ούτε ακυρωθεί από τον Οργανισμό.
Εγκυρο πιστοποιητικό διαμετακομίσεως σημαίνει ένα πιστοποιητικό διαμετακομίσεως που έχει συνταχθεί στο έντυπο Τ όπως αυτό απεικονίζεται στο παράρτημα 5, εκδιδόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού από μια υπηρεσία πιστοποιήσεως και επάνω στο οποίο έχουν επικολληθεί ένσημα διαμετακομίσεως των οποίων η συνολική ονομαστική αξία ανταποκρίνεται στο καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ ή στο αντίστοιχο του που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, υπό την επιφύλαξη των επομένων όρων:
α) ότι ο κωδικός αριθμός της χώρας που αναφέρεται στα ένσημα διαμετακομίσεως ανταποκρίνεται στη χώρα που έχει εκδόσει το πιστοποιητικό
β) ότι το πιστοποιητικό φέρει την ένδειξη “ΠΡΩΤΥΠΟ”.
γ) ότι το πιστοποιητικό δεν ιχύει παρά μόνο για καθαρό βάρος καφέ ίσο με τη συνολική ονομαστική αξία των ενσήμων διαμετακομίσεως τα οποία φέρει η υπερβαίνει αυτή την αξία κατά 4 χιλιόγραμμα κατά ανώτατο όριο
δ) ότι το πιστοποιητικό δεν ισχύει παρά μόνο για να καλύψει τον καφέ στο οποίο αναφερόταν τη στιγμή που εκδόθηκε
ε) ότι η ισχύς του πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες υπολογιζομένων από το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου εκδόθηκε
ζ) ότι το πιστοποιητικό δεν έχει συμπληρωθεί στο μέρος Β στο παρελθόν ούτε κηρυχθεί άκυρο από τον Οργανισμό.
Εγκυρο πιστοποιητικό σημαίνει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταγωγής, ένα έγκυρο πιστοποιητικό επανεξαγωγής, ένα έγκυρο πιστοποιητικό επαναποστολής, και ένα έγκυρο πιστοποιητικό διαμετακομίσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς που δόθηκεαν παραπάνω. Εξαγωγή καφέ σημαίνει κάθε καφέ που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της χώρας στην οποία έχει παραχθεί.
Εξαγωγή καφέ σημαίνει κάθε μερίδα αποστολής καφέ που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος μιας χώρας η τελωνειακής ενώσεως και του οποίου οι τελωνειακές υπηρεσίες και, ενδεχομένως, άλλες αρμόδιες αρχές επέτρεψαν τη διάθεση αφού συμπληρώθηκαν όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις, είτε για τη μετατροπή ενός τύπου καφέ σε έναν άλλο είτε για την εσωτερική κατανάλωση.
Καφές υπό τελωνειακό έλεγχο σημαίνει τον καφέ που δεν μπορεί να μεταφερθεί έξω από τη ζώνη, που ανήκει στη δικαιοδοσία μιας τελωνειακής υπηρεσίας, χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Επανεξαγωγή καφέ σημαίνει κάθε μερίδα αποστολής καφέ που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος μιας χώρας η τελωνειακής ενώσεως, η οποία στο παρελθόν είχε εισαγάγει τον καφέ αυτό.
Επαναποστολή καφέ σημαίνει κάθε μερίδα αποστολής καφέ που εγκαταλείπει το έδαφος μιας χώρας που είχε θέσει τον καφέ υπό τελωνειακό έλεγχο και η οποία δεν είχε εισαγάγει αυτόν τον καφέ.
Τελωνειακή υπηρεσία σημαίνει την τελωνειακή υπηρεσία μιας χώρας η κάθε αρμοδία υπηρεσία που ορίζεται γι`αυτό το σκοπό από μια χώρα μέλος και γίνεται αποδεκτή από τον εκτελεστικό διευθυντή.
Σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας σημαίνει μια σφραγίδα, κατά προτίμηση ανάγλυφη, που συνοδεύεται από την υπογραφή, ή το αντίστοιχο της, του εξουσιοδοτημένου τελωνειακού υπαλλήλου και την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε.
Υπηρεσία πιστοποιήσεως σημαίνει μια υπηρεσία η οποία έχει εγκρίθει δυνάμει των παραγράφων 1,2 και 5 του άρθρου 43 της διεθνούς συμφωνίας του 1976 επί του καφέ για να ασκεί και εκπληρώνει τις λειτουργίες που καθορίζοντια στις παράγραφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.
Κανόνας 2
ΤΥΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΣ
Πιστοποιητικά καταγωγής
1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται για να καλύψουν τις εξαγωγές προς τις χώρες μέλη εκτυπώνονται σύμφωνα με τον τύπο Ο που απεικονίζεται στο παράρτημα 1 και συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Οι οδηγίες με τον τρόπο συμπληρώσεως αυτών των πιστοποιητικών παρέχονται στο παράρτημα 1Β.
2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται για να καλύψουν τις εξαγωγές προς τις χώρες μη μέλη εκτυπώνονται σε έντυπο Χ που απεικονίζεται στο παράρτημα 2 και συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Οι οδηγίες για τον τρόπο συμπληρώσεως αυτών των πιστοποιητικών παρέχονται στο παράρτημα 2Β.
3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του κανόνα αυτού ο χώρος 10 του πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Ο, και ο χώρος 11 του πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Χ μπορούν να τροποποιηθούν για να είναι δυνατόν να τεθούν εκεί το ανώτατο πέντε σημεία αναγνωρίσεως του Διεθνούς Οργανιμσού του Καφέ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
(Πιστοποιητικό Καταγωγής στο έντυπο Ο)
10. Σήμα αναγνωρίσεως του Δ.Ο.Κ.
11. Αριθμός σάκκων ή άλλων συσκευασιών
12. Περιγραφή του καφέ
Αφρυκτος
Πεφρυγμένος
Διαλυτός
Διάφοροι
13. Καθαρό βάρος μερίδας
αποστολής 14. Μονάδα βάρους
κιλό
λίβρα
15. Αλλες πρόσφορες πληροφορίες
Πιστοποιητικά επανεξαγωγής
4. Τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής εκτυπώνονται στο έντυπο R που απεικονίζεται στο παράρτημα 3 και συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο συμπληρώσεως αυτών των πιστοποιητικών δίνονται στο παράρτημα 3Β.
Πιστοποιητικά επαναστολής
5. Τα πιστοποιητικά επαναστολής εκτυπώνονται στο έντυπο RS που απεικονίζεται στο παράρτημα 4 και συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Οι οδηγίες για τον τρόπο συμπληρώσεως αυτών των πιστοποιητικών δίνονται στο παράρτημα 4Β.
Πιστοποιητικά διαμετακομίσεως
6. Τα πιστοποιητικά διαμετακομίσεως εκτυπώνονται στο ένα τύπο Τ που απεικονίζεται στο παράρτημα 5 και συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Οι οδηγίες για τον τρόπο συμπληρώσεως αυτών των πιστοποιητικών δίνονται στο παράρτημα 5Β.
Προδιαγραφές που θα τηρηθούν για την εκτύπωση
των πιστοποιητικών
7. Ολα τα πιστοποιητικά εουν τις διαστάσεις της προδιαγραφές 150 Α4 (210mm x 297 mm, 81/3 in x 11 2/3 in). Μια απόκλιση κατ`ανώτατο όριο + 2 χιλιοστ. (1/16 in) είναι ανεκτή.
8. Ολατά τα πιστοποιητικά εκδίδονται σε ένα πρωτότυπο και τουλάχιστον δύο αντίγραφα. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως δύνανται να εκδώσουν τόσα συμπληρωματικά αντίγραφα για εσωτερική χρήση όσα θεωρούν κατάλληλα και αναγκαία.
9. Για τα πρωτότυπα όλων των τύπων πιστοποιητικών χρησιμποιείται χαρτί λευκό από χημικό πολτό βάρους 70 γραμμαρίων τουλάχιστον κατά τετραγωνικό μέτρο. Κάθε πρωτότυπο φέρει καθαρά σημειωμένη τη λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”.
10. Το πρώτο αντίγραφο φέρει καθαρά τη σημείωση “ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – για χρήση της ΔΟΚ (ΙCO) στο Λονδίνο”και είναι τυπωμένο σε χαρτί διαφορετικού χρώματος και τον τρόπο που υποδεικνύεται κατωτέρω:
α) Πιστοποιητικά καταγωγής σε έντυπο Ο ή Χ:
πράσινο
β) πιστοποιητικά επανεξαγωγής: μπλέ
γ) πιστοποιητικά επαναποστολής: κίτρινο
δ) πιστοποιητικά διαμετακομίσεως: ροζ.
11. Κάθε συμπληρωματικό αντίγραφο το οποίο έχει διαφορετικό χρώμα από το χρώμα τουπρώτου αντιγράφου που καθορίζεται στην παράγραφο 10 του κανόνα αυτού φέρει καθαρά σημειωμένες τις λέξεις “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – μόνο για εσωτερική χρήση”και μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές οδηγίες που η υπηρεσία που εκδίδει το πιστοποιητικό θεωρεί επιθυμητές.
12. Κάθε μέλος επιφορτίζεται με την έκδοση πιστοποιητικών που χρησιμοποιεί κατά τν τρόπο που καθορίζεται στα παραρτήματα 1 έως 5, εκτός εάν ο εκτελεστικός διευθυντής και το μέλος αυτό έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Για να διασφαλίζεται ότι όλατα τα πιστοποιητικά έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με τα ομοιόμορφα υποδείγματα, τα μέτρα που θα τηρηθούν από τους τυπογράφους καθορίζονται στα παραρτήματα 1 Α, 2 Α, 3 Α, 4 Α και 4 Α.
13. Στο πρώτο αντίγραφο και στα επόμενα αντίγραφα των πιστοποιητικών, το διάστημα που διατίθεται στο μέρος Β των εντύπων των πιστοποιητικών που απεικονίζονται στα παραρτήματα 1 έως 5 δύνανται να παρεμείνει λευκό ή να χρησιμοποιείται είτε από το ενδιαφερόμενο μέλος για να αναγράφει πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται, είτε από τον Οργανισμό για στατιστικούς σκοπούς.
14. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι τυπωμένα σε δυο γλώσσες από τις οποίες η μια, εκτός αν ο εκτελεστικός διευθυντής και ένα ορισμένο μέλος έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, πρέπει να είναι η αγγλική. Οταν είναι τυπωμένα σε περισσότερες από μια γλώσσες, η δεύτερη γλώσσα είναι τυπωμένη, κατά το δυνατό, με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία.
Κανόνας 3
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών
1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής σε έντυπο Ο, τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής, τα πιστοποιητικά επαναστολής και τα πιστοποιητικά διαμετακομίσεως δεν ισχύουν με την πάροδο εννέα μηνών από το ημερολογιακό τρίμηνο στη διάρκεια του οποίου εκδόθηκαν. Τα πιστοποιητικά καταγωγής στο έντυπο Χ δεν έχουν καθορισμένη διάρκεια ισχύος.
Απαγόρευση εισαγωγής καφέ που καλύπτεται από
πιστοποιητικό του οποίου η ισχύς έχει λήξει
2. Τα μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή καφέ που καλύπτεται από ένα πιστοποιητικό του οποίου η ισχύς έχει λήξει. Δεν φέρουν ένα τέτοιο πιστοποιητικό σε πίστωση του λογαριασμού των ενσήμων διαμετακομίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 12 και δεν χορηγούν κανένα πιστοποιητικό για το σκοπό αντικαταστάσεως η ανταλλαγής χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του εκτελεστικού διευθυντή (βλέπε παράγραφο 3 του παρόντος κανόνα).
Παράταση της περιόδου ισχύος ενός πιστοποιητικού
3. Ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Ο, ενός πιστοποιητικού επανεξαγωγής, ενός πιστοποιητικού επαναποστολής και ενός πιστοποιητικού διαμετακομίσεως, των οποίων έχει λήξει η ισχύς πριν να επιστραφεί στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, διαβιβάζει το εν λόγω πιστοποιητικό στην υπηρεσία πιστοποιήσεως της χώρας του ζητώντας μια παράταση ισχύος. Στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους το πιστοποιητικό δεν χρησιμοοιήθηκε ή δεν ανταλλάχθηκε πριν από τη λήξη του, και αναφέρει τον τόπο που βρίσκεται κατά το χρόνο αυτό ο καφές. Αν ο καφές βρίσκεται σε αποθήκη, παραδίδει μια γραπτή δήλωση του διαχειριστού τηςη αποθήκης που επιτρέπει να εξακριβωθεί η ταυτότης του καφέ και βεβαιώνει τη διάρκεια της αποθηκεύσεως. Η υπηρεσία πιστοποιήσεως διαβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή την αίτηση και το σχετικό πιστοποιητικό. Αυτός προβαίνει σ`όλες τις έρευνες που κρίνει αναγκαίες και εξουσιοδοτεί σε μια λογική προθεσμία, την ενδιαφερομένη υπηρεσία πιστοποιήσεως να χορηγήσει το κατάλληλο πιστοποιητικό, η διαφορετικά πληροφορεί την υπηρεσία πιστοποιήσεως για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να δεχθεί την αίτηση.
Κανόνας 4
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΤΟΥΣ ΣΑΚΚΟΥΣ Η ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗ
Ενα σημείο αναγνωρίσεως του Διεθνούς Οργανισμού καφέ χορηγείται σε κάθε εξαγωγή καφέ για να τεθεί αποκλειστικά σε μια ορισμένη μερίδα αποστολής. Το σημείο αναγνωρίσεως, το οποίο εκτυπώνεται μέσα σ`ένα πλαίσιο πάνω σε όλους τους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες ή είναι τυπωμένο σε μια μεταλλική πλάκα προσαρμοσμένη στους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες και το οποίο αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταγωγής, αποτελείται από τον κωδικό αριθμό της χώρας μέλους, (ο Οργανισμός μπορεί να δώσει μέχρι 3 ψηφία), από τον κωδικό αριθμό του παραγωγού ή του εξαγωγέα (μια χώρα μέλος μπορεί να δώσει μέχρι 4 ψηφία σε κάθε παραγωγό εξαγωγέα) και τον αριθμό σειράς της ποσότητας του καφέ (ο παραγωγός η εξαγωγέας μπορεί να δώσει μέχρι 4 ψηφία για κάθε μερίδα αποστολής του καφέ που εξάγει αρχίζοντας από τον αριθμό 1 για την πρώτη μερίδα αποστολής που εξάγεται από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και συνεχίζοντας με συνεχή σειρά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους συμπεριλαμβανομένη).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
27 1 17
(Κώδικας (Κώδικος αριθμός (Αριθμός
αριθμός του παραγωγού ή μερίδας
της χώρας) εξαγωγέα) αποστολής)
Για να είναι δυνατό να κάνει τη διαλογή των πιστοποιητικών με ηλεκτρονικό υπολογιστή το σημείο αναγνωρίσεως είναι απαραίτητο σε καμιά περίπτωση να μη περιλαμβάνει περισσότερα από ένδεκα ψηφία.
Κανόνας 5
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΣ ΜΕΛΗ
1. Με επιφύλαξη τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του παράγραφο 11 του παρόντος κανόνα, κάθε εξαγωγή καφέ προελεύσεως μιας χώρας μέλους με προορισμό ένα άλλο οποιοδήποτε μέλος, συνοδεύεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταγωγής σε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Ενα σημείο αναγνωρίσεως του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ αναγράφεται πάνω σε όλους τους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 4.
3. Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Ο επικυρώνεται από τα ένσημα εξαγωγής που είναι επικολλημένα σύμφωνα με τις διατάξις του κανόνα 15.
4. Το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Ο φέρουν τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Αυτή η σφραγίδα τίθεται από την τελωνειακή υπηρεσία όταν αυτή η υπηρεσία έχει την απόδειξη ότι εξαγωγή θα πραγματοποιηθεί.
5. Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού καταγωγής σε τύπο Ο χορηγείται στον εξαγωγέα ή στον αντιπρόσωπό του, για να συνοδεύει τα έγγραφα αποστολής. Το σημείο αναγνωρίσεως του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ και ο αριθμός συσχετίσεως του πιστοποιητικού καταγωγής (που αποτλείται από τον κωδικό της χώρας, κωδικό του λιμένα και τον αύξοντα αριθμό) αναγράφονται, εκτός αν ο εκτελεστικός διευθυντής και ένα μέλος συμφώνησαν διαφορετικά, πάνω στο τιμολόγιο και / η στην ή στις φορτωτικές.
6. Το πρώτο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Ο καθώς και ένα αντίγραφο της σχετικής φορτωτικής διαβιβάζονται στον Οργανισμό με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσο από το μέλος που εκδίδει το πιστοποιητικό, όσο το δυνάτο πιο σύντομα και πάντως μέσα σε μια προθεσμία 21 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Αν μια μερίδα αποστολής καφέ διεκπεραιώνεται δια ξηράς στον προορισμό της αντί αντιγράφου θαλασσίας φορτωτικής, ένα αντίγραφο χερσαίας φορτωτικής ή ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού καταγωγής σε τύπο Ο που διαβιβάζεται στον Οργανισμό.
7. Τα πρώτα αντίγραφα των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Ο, καθώς επίσης και τα αντίγραφα των φορτωτικών ή των ισοδυνάμων εγγράφων που διαβιβάζονται στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος κανόνα, αποστέλλονται σε δεσμίδες, στερεά συσκευασμένες των 50 σειρών εγγράφων το ανώτατο. Κάθε δέμα περιέχει μόνο έγγραφα που χορηγήθηκαν για να συνοδεύσουν τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ιδίου μηνός.
8. Κάθε δέμα πιστοποιητικών και φορτωτικών η ισοδυνάμων εγγράφων συνοδεύεται από ένα αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει τον αριθμό συσχετίσεως του καθενός εγγράφου που περιέχει, καθώς επίσης και την καθαρή ποσότητα καφέ που αυτό το έγγραφο αφορά. Κάθε δέμα εγγράφων και το δελτίο που το συνοδεύει φέρουν ένα αύξοντα αριθμό. Ενα αντίγραφο του δελτίου διαβιβάζεται παράλληλα στον Οργανισμοό με χωριστό φάκελλο.
9. Εφ`όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέματος εγγράφων επιστρέφοντας το δελτίο αφού θέσει τη σφραγίδα του.
10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 αυτού τον κανόνα, αν ο θαλάσσιος λιμένας από τον οποίο έγινε η αποστολή δεν βρίσκεται στη χώρα καταγωγής του καφέ, και αν η χώρα μέλος θεωρεί ότι είναι πρακτικώς αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Ο που να έχουν συμπληρωθεί πριν από την εξαγωγή από την χώρα καταγωγής, δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα πιστοποιητικά καταγωγής σε έντυπο Ο να εκδόσουν εν τω συνόλω τους η εν μέρει από ένα οργανισμοό που ευρίσκεται στον θαλάσσιο λιμένα φορτώσεως τα πρώτα αντίγραφα των πιστοποιητικών και των αντιστοίχων φορτωτικών κατάλληλα συμπληρωμένα να διαβιβάζονται στον οργανισμό. Ολες αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μετά από κοινή συμφωνία της χώρας παραγωγής μέλους και του εκτελεστικού διευθυντή.
11. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά καταγωγής σε έντυπο Ο για να συνοδεύσουν:
α) μικρές ποσότητες καφέ που προορίζονται για κατανάλωση σε πλοίο, αεροσκάφη και όλα τα άλλα διεθνή μέσα μεταφοράς εμπορικού χαρακτήρα
β) δείγματα και μερίδες αποστολής μέχρις ανωτάτου καθαρού βάρους 60 χιλιογράμμων αφρύκτου καφέ ή το ισοδύναμο, δηλαδή:]
ι) 120 χιλιόγραμμα απεξηραμένου καρπού καφέ
ιι) 75 χιλιόγραμμα καφέ μη αποφλοιωμένου
ιιι) 50,4 χιλιόγραμμα πεφρυγμένου καφέ
ιν) 20 χιλιόγραμμα διαλυτού ή υγρού καφέ.
12. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως διατηρούν αρχείο όλων των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Ο που εκδίδουν, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Τα αρχεία αυτά τίθενται στη διάθεση του εκτελεστικού διευθυντή αν τα ζητήσει.
13. Κάθε μέλος εξαγωγής δίδει στον εκτελεστικό διευθυντή όλες τις πληροφορίες που δύναται να ζητήσει σχετικά με τις εξαγωγές του καφέ που καλύπτονται από πιστοποιητικά καταγωγής σε έντυπο Ο και που αναφέρονται ιδίως σε λιμενικά και τελωνεικά αρχεία, σε συμβόλαια ή σε άλλα έγγραφα εμπορικού χαρακτήρα Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να ορίσει μια διαδικασία για τον τακτικό έλεγχο αυτών των πληροφοριών.
Κανόνας 6
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ
1. Με επιφύλαξη τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος κανόνα, καθέ εξαγωγή καφέ από χώρα μέλος με προορισμό μια χώρα μη μέλος καλύπτεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταγωγής σε έντυπο Χ που έχει συμπληρωθεί και χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού.
2. Ενα σημείο αναγνωρίσεως του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ τίθεται σε όλους τους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 4.
3. Τα μέλη παραγωγοί βεβαιώνονται ότι όλοι οι σάκκοι η άλλες συσκευασίες οι οποίες αποτελούν την μερίδα αποστολής και προορίζονται άμεσα ή έμμεσα για χώρες μη μέλη φέρουν με μεγάλα γράμματα κόκκινα την ενδειξη “ΧΩΡΑ ΜΗ ΜΕΛΟΣ”.
4. Το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Χ φέρουν τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας μέλους που τα εκδίδει. Η τελωνειακή υπηρεσία θέτει αυτή τη σφραγίδα αφού βεβαιωθεί ότι η εξαγωγή θα πραγματοποιηθεί. Τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Χ αποσύρονται συγχρόνως με το πρώτο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού και ένα αντίγραφο της αντίστοιχης φορτωτικής και διαβιβάζονται με το πιο γρήγορο και σίγουρο μέσο στον Οργανισμό από το μέλος που εξέδωσε το πιστοοιητικό, το συντομότερο δυνατό οπωσδήποτε με κάθε τρόπο εντός προθεσμίας είκοσι μιας ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Αν μια μερίδα αποστολής διεκρπεραιώνεται δια ξηράς σον προορισμό της αντί αντιγράφου θαλασσίας φορτωτικής, ένα αντίγραφο χερσαίας φορτωτικής ή ένα ισοδύναμο έγγραφο συνοδεύει το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού καταγωγής σε έντυπο Χ που διαβιβάζονται στον Οργανισμό.
5. Τα πρωτότυπα και τα πρώτα αντίγραφα των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Χ όπως και οι φορτωτικές ή τα ισοδύναμα έγγραφα αποστέλλονται στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κανόνα αυτού σε δεσμίεδες στερεά συσκευασμένες των 50 σειρών εγγράφων κατά ανώτατο ορίο. Κάθε δέμα περιέχει μόνο τα έγγραφα που χορηγήθηκαν για να καλύψουν τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ιδίου μήνα.
6. Κάθε δέμα πιστοποιητικών και φορτωτικών η ισοδυνάμων εγγράφων συνοδεύεται από αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει τον αριθμό συσχετίσεως καε εγγράφου που περιλαμβάνει και την καθαρή ποσότητα του καφέ που καλύπτεται από κάθε έγγραφο. Κάθε δέμα εγγράφων και το σημείωμα που τα συνοδεύει φέρουν αύξονται αριθμό. Ενα αντίγραφο του δελτίου διαβιβάζεται παράλληλα στον Οργανισμό με χωριστό φάκελλο.
7. Εφ`όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέματος εγγράφων επιστρέφοντας το δελτίο αφού θέσει τη σφραγίδα του.
8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του κανόνα αυτού αν ο θαλάσσιος λιμένας από τον οποίο γίνεται η αποστολή δεν ευρίσκεται μέσα στη χώρα καταγωγής, του καφέ και αν η χώρα μέλος διαπιστώνει όι είναι πρακτικά αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Χ που να έχουν συμπληρωθεί πριν από την έξοδο του καφέ από τη χώρα παραγωγής του, το ενδιαφερόμενο μέλος δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Χ να εκδίδονται εν τω συνόλω τους η εν μει από ένα οργανισμό που να βρίσκεται στο θαλάσσιο λιμένα φορτώσεως ούτως ώστε τα πρώτα αντίγραφα των πιστοποιητικών και των σχετικών φορτωτικών να διαβιβάζονται στον Οργανισμό. Ολοι αυτοί οι διακανονισμοί μπορούν να γίνουν μετά από κοινή συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή και του ενδιαφερομένου μέλους.

9. Το σημείο αναγνωρίσεως του Διεθνόύς Οργανισμού του Καφέ και ο αριθμός συσχετίσεως του πιστοποιητικού καταγωγής (που αποτελείται από τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό του λιμανιού και τον αύξοντα αριθμό) αναφέρονται, εκτός αν ο εκτελεστικός διευθυντής και το μέλος έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, πάνω στο τιμολόγιο και η την η τις φορτωτικές.
10. Τα πιστοποιητικά καταγωγής σε έντυπο Χ δεν απαιτούνται για να συνοδεύουν:
α) μικρές ποσότητες καφέ που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση σε πλοία η αεροσκάφη ή σε όλα τα άλλα διεθνή μέσα μεταφοράς εμπορικού χαρακτήρα.
δ) δείγματα και μερίδες αποστολής μέχρις ανωτάτου καθαρού βάρους 60 χιλιογράμμων αφρύκτου καφέ ή το αντίστοιχο του, δηλαδή:
ι) 120 χιλιόγραμμα απεξηραμένου καρπού καφέ ιι) 75 χιλιόγραμμα καφέ μη αποφλοιωμένου
ιιι) 50,4 χιλιόγραμμα καφέ πεφρυγμένου ιν) 20 χιλιόγραμμα καφέ διαλυτού η υγρού.
11. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως διατηρούν αρχείο όλων των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Χ που εκδίδουν για διάρκεια το λιγότερο τεσσάρων ετών. Αυτά τα αρχεία τίθενται στη διάθεση του εκτελεστικού διευθυντή αν τα ζητήσει.
12. Κάθε μέλος εξαγωγής παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή όλες τις πληροφορίες που δύναται να ζητήσει σχετικά με τις εξαγωγές του καφέ που καλύπτονται από ένα πιστοποιητικό καταγωγής σε έντυπο Χ και που αναφέρονται ιδίως σε λιμενικά ή τελωνειακά αρχεία, στα συμβόλαια και άλλα έγγραφα εμπορικού χαρακτήρα. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να καθιερώσει διαδικασία για τον έλεγχο αυτών των πληροφοριών.
Κανόνας 7
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΦΕ
1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ανφέρονται στις παραγράφους 2 και 10 του παρόντος κανόνα, κάθε εισαγωγή καφέ καλτεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό σε έντυπο Ο,R,RS ή Το ή από μια ειδική εξουσιοδότηση του εκτελεστικού διευθυντή που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 14. Τα μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή κάθε καφέ που δεν είναι καλυμμένος κατ`αυτό τον τρόπο.
2. Με την προϋπόθεση ότι η τελωνειακή υπηρεσία ενός μέλους θεωρεί, βασιζόμενη στις πληροφορίες που περιέχονται στο κατάλληλο έγκυρο πιστοποιητικό και σε άλλα έγγραφα, ότι δεν υπάρχει παράβαση άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή μιας μερίδας αποστολής καφέ:
α) παρά το γεγονός ότι μερικοί από τους σάκκους (ή, στην περίπτωση του καφέ που έχει υποστεί μεταποίηση σε μια χώρα εισαγωγής μέλος και είναι προελεύσεως ενός άλλου μέλους εισαγωγής, όλοι οι σάκκοι) ή οι διάφορες συσκευασίες δεν φέρουν σημεία ανγνωρίσεως του ΔΟΚ ή τα σημεία ανγνωρίσεως του ΔΟΚ που αναγράφονται στους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες, είναι δυσανάγνωστα η ελλιπή, ή ότι τα σημεία σε μερικούς σάκκους της μερίδας αποστολής δεν συμφώνουν σε όλα τα στοιχεία με αυτά που αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό.
β) παρά το γεγονός ότι το καθαρό βάρος της μερίδας αποστολής του καφέ για εισαγωγή, δεν είναι ταυτόσημο με αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των σάκκων είναι ίσος η κατώτερος προς εκείνο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και ότι η διαφορά του βάρους δεν είναι ανώτερη από ένα στις εκατό του βάρους που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
γ) παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό και αφορούν τη χώρα προορισμού δεν είναι ακριβείς ή οι σχετικές πληροφορίες για τον λιμένα ή τον τόπο προορισμού λείπουν η στερούντα ακριβείας.
3. Αν η είσοδος μιας μερίδας αποστολής καφέ επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κανόνα αυτού, η τελωνειακή υπηρεσία του ενδιαφερομένου μέλους αναγράφει, στον χώρο που προβλέπεται για τις παρατηρήσεις στο μέρος Β του πιστοποιητικού, κατά ποιόν τρόπον η μερίδα αποστολής του καφέ διαφέρει από εκείνη που περιγράφεται στο πιστοποιητικό. Ειδικώτερο πρέπει:
α) στην περίπτωση ανωμαλιών του τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του κανόνα αυτού, να σημειώνει, αν γνωρίζει, τα σημεία όπως εμφανίζονται στους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες
β) να αναφέρει το καθαρό βάρος της μερίδας αποστολής αν δεν είναι το ίδιο με το βάρος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
γ) αν οι πληροφορίες που αφορούν τη χώρα, το λιμένα, ή τον τόπο προορισμού λείπουν από το πιστοποιητικό ή δεν είναι ακριβείς, να συμπληρώσει τις σωστές πληροφορίες στο κατάλληλο χώρο στο μέρος Α του πιστοποιητικού και να θέσει τη σφραγίδα της.
4. Τα έγκυρα πιστοποιητικά αποσύρονται από τη τελωνειακή υπηρεσία την στιγμή της εισαγωγής του καφέ τον οποίο αφορούν και συμπληρώνονται με τις απαιτούμενες πληροφορίες στο αριστερό τμήμα του μέρους Β.
5. Τα έγκυρα πιστοποιητικά που απεσύρθησαν και συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κανόνα αυτού διαβιβάζονται στον Οργανισμό με τα ταχύτερα και ασφαλέστερα μέσα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, και πάντως μέσα σε μια προθεσμία τριάντα ημερών μετά τη λήξη του μηνός μεα στο οποίο συγκεντρώθηκαν.
6. Ενα πιστοποιητικό που αποσύρθηκε από την τελωνειακή υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφου 4 του κανόνα αυτού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εν όλω η εν μέρει, για την απόκτηση πιστώσεως σε ένσημα διαμετακομίσεως, εκτός αν ο εκτελεστικός διευθυντής και ένα μέρος έχουν συμφωνηήσει διαφορετικά. 7. Τα έγκυρα πιστοποιητικά που διαβιβάζονται στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κανόνα αυτού αποστέλλονται σε δέματα στερέα συσκευασμένα των 100 πιστοποιητικών κατά ανώτατο όριο.
8. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, κάθε δέμα εγκύρων πιστοποιητικών συνοδεύεται από ένα αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει τους αριθμούς συσχετίσως των πιστοποιητικών που περιέχει, καθώς και την καθαρή ποσότητα του καφέ που καλύπτεται από κάθε πιστοποιητικό. Κάθε δέμα πιστοποιητικών και το αναλυτικό σημείωμα που τα συνοδεύει φέρουν ένα αύξοντα αριθμό. Ενα αντίγραφο του αναλυτικού σημειώματος διαβιβάζεται παράλληλα στον Οργανισμό με χωριστό φάκελλο.
9. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέματος των εγκύρων πιστοποιητικών, επιστρέφοντας το αναλυτικό σημείωμα αφού θέσει τη σφραγίδα του.
10. Πιστοποιητικά δεν απαιτούνται για να συνοδεύουν την εισαγωγή δειγμάτων καφέ και μερίδων αποστολής ανωτάτου καθαρού βάρους 60 χιλιογράμμων αφρύκτου καφέ ή το αντίστοιχο του, δηλαδή:
ι) 120 κιλά σε απεξηραμένο καρπό καφέ
ιι) 75 κιλά καφέ καρπού μη αποφλοιωμένου
ιι) 50,4 κιλά καφέ πεφρυγμένου ιν)20 κιλά καφέ διαλυτού ή υγρού.
Κανόνας 8
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΦΕ ΠΡΟΛΕΥ ΣΕΩΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ
1. Κάθε μέλος περιορίζει τις ετήσεις εισαγωγές καφέ προελεύσεως από χώρες μη μέλη σε μια ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στο παράρτημα 7. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής και το μέλος εισαγωγών δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος κανόνα.
2. Κάθε εισαγωγή του καφέ προελεύσεως μιας χώρας μη μέλους καλύπτεται από ένα πιστοποιητικό έγκυρο τύπου Τ. που χορηγείται από μια υπηρεσία πιστοποιήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος κανόνα.
3. Κάθε μέλος εισαγωγής ορίζει μια η περισσότερες υπηρεσίες για να αναλάβουν την ευθύνη του ελέγχου της εκδόσεως των πιστοποιητικών για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος κανόνα και παίρνει τα μέτρα που είναι αποδεκτά από τον εκτελεστικό διευθυντή, για να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος κανόνα.
4. Η χορήγηση των ενσήμων διαμετακομίσεως για το σκοπό της επικυρώσεως των πιστοποιητικών που προορίζονται να καλύψουν εισαγωγή καφέ προελεύσεως χώρας μη μέλους υπόκειται στις διατάξεις του κανόνα 16 με εξαίρεση των κατωτέρω:
α) Στην αρχή κάθε έτους παραγωγής καφέ, ο εκτελεστικός διευθυντής γνωστοποιεί στην (ή στις) υπηρεσία (ή υπηρεσίες) που είναι υπεύθυνες σε κάθε χώρα μέλος εισαγωγέα, την ποσότητα των ενσήμων για τον καφέ προς διαμετακόμιση ο οποίος μπορεί να παραδοθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω καφεπαραγωγού έτους, για να καλύψει τις εισαγωγές καφέ προελεύσεως χωρών μη μελών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος κανόνα
β) η (ή οι) υπηρεσία (ες) που είναι υπεύθυνη (ες), ορίζει τις απαραίτητες διαδικασείς, ώστε τα ένσημα διαμετακομίσεως που χρησιμοποιήθηκαν για να επικυρώσουν τα πιστοποιητικά διαμετακομίσεως που προορίζονται να καλύψουν εισαγωγές καφέ προελεύσεως χωρών μη μελών, να υπολογισθούν χωριστά από τα ένσημα διαμετακομίσεως που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 12.
5. Τα πιστοποιητικά διαμετακομίσεως που εκδόθηκαν για να καλύψουν εισαγωγή καφέ προελεύσεως χώρας μη μέλους δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο γι`αυτό το σκοπό και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους η κατά ένα μέρος για την απόκτηση πιστώσεως σε ένσημα διαμετακομίσεως.
6. Πάνω σε κάθε πιστοποιητικό διαμετακομίσεως που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα αυτού, η υπηρεσία πιστοποιήσεως:
α) αναγράφει στο χώρο 15 τις ακόλουθες λέξεις: “Καφές προελεύσεως από (όνομα της χώρας μη μέλους) ο οποίος έχει υπολογισθεί στην ποσόστωση των χωρών μη μελών της (όνομα της χώρας μέλους που εκδίδει το πιστοποιητικό)”.
β) αναγράφει καθαρά στο πάνω μέρος του πιστοποιητικού με κεφαλαία τις λέξεις “ΚΑΦΕΣ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ”.
Κανόνας 9
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΦΕ
1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του παρόντος κανόνα, κάθε επανεξαγωγή καφέ συνοδεύεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό επανεξαγωγής σε έντυπο R, που έχει συμπληρωθεί και χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επανεξαγωγής φέρουν τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Αυτή η σφραγίδα τίθεται από την τελωνειακή υπηρεσία αφού βεβαιωθεί ότι ηεπανεξαγωγή θα πραγματοποιηθεί.
3.Στην περίπτωση επανεξαγωγής με προορισμό χώρα μέλος, το πρωτότύπο του πιστοποιητικού επανεξαγωγής χορηγείται στον αποστολέα ή στον αντιπρόσωπό του για να συνοδεύσει τα έγγραφα αποστολής. Το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού αποστέλλεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσο στον Οργανισμό από το μέλος που εξέδωσε το πιστοποιητικό το συντομότερο δυναο, και πάντως μέσα σε μια προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία της αποστολής.
4. Αν η επανεξαγωγή προορίζεται για μια χώρα μη μέλος η τελωνειακή υπηρεσία αποσύρει το πρωτότυπο του πιστοποιητικού και το αποστέλλει μαζί με το πρώτο αντίγραφό του με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσον στον Οργανισμό από το μέλος που εξέδωσε το πιστοποιητικό το συντομότερο δυνατό, και πάντως μέσα σε μια προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής.
5. Τα πρώτα αντίγραφα των πιστοποιητικών επανεξαγωγής που διαβιβάζονται στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κανονισμού αυτού όπως και τα πρωτότυπα και τα πρώτα αντίγραφα που διαβιβάσθηκαν βάσει της παραγράφου 4. αποστέλλονται σε δεσμίδες καλά συσκευασμένες των 100 αντιγράφων κατ`ανώτατο όριο.
6. Εφ`όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, κάθε δέμα πιστοποιητικών συνοδεύεται από ένα αναλυτικό σημείωμα που αναγράφει τους αριθμούς συσχετίσεως των πιστοποιητικών, που περιέχει όπως και την καθαρή ποσότητα του καφέ που καλύπτεται από κάθε πιστοποιητικό. Κάθε δέμα πιστοποιητικών και το αναλυτικό σημείωμα που τα συνοδεύει φέρουν ένα αύξοντα αριθμό. Ενα αντίγραφο του αναλυτικού σημειώματος, διαβιβάζεται παράλληλα στον Οργανισμό με χωριστό φάκελλο.
7. Εφ`όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέρματος εγγράφων επιστρέφοντας το αναλυτικό σημείωμα αφού θέσει επ`αυτού τη σφραγίδα του.
8. Καμιά υπηρεσία πιστοποιήσεως ενός μέλους εξαγωγέα δεν δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό επανεξαγωγής αν πρώτα δεν αποδείξει για κάθε περίπτωση στον εκτελεστικό διευθυντή, ότι ο καφές για τον οποίο πρόκειται, είχε εισαχθεί στο εδάφός του. Οι αποδείξεις αυτής της εισαγωγής είναι, ιδίως, η προσαγωγή στον εκτελεστικό διευθυντή του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού με την κάλυψη του οποίου έγινε η εισαγωγή του καφέ, κατάλληλα συμπληρωμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κανόνα 7.
9. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό επανεξαγωγής για να συνοδεύσει:
α) μικρές ποσότητες καφέ που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση σε πλοία, αεροσκάφη, και σε όλα τα άλλα διεθνή μέσα μεταφοράς εμπορικού χαρακτήρα β) δείγματα και μερίδες αποστολής ανωτάτου καθαρού βάρους 60 χιλιογράμμων αφρύκτου καφέ ή το αντίστοιχό του, δηλαδή:
ι) 120 χιλιόγραμμα απεξηραμένου καρπού καφέ ιι) 75 χιλιόγραμμα καφέ μη αποφλοιωμένου ιιι) 50,4 χιλιόγραμμα καφέ πεφρυγμένου ιν) 20 χιλιόγραμμα καφέ διαλυτού ή υγρού.
10. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως δαιτηρούν τα αρχεία όπου έχουν μεταφερθεί όλατα τα πιστοποιητικά επανεξεγωγής που εκδίδουν και στο μέτρο του δυνατού, τους αριθμούς συσχετίσεως των πιστοποιητικών τα οποία καλύπτουν τον εξαχθέντα καφέ όταν το πρώτον έγινε η εισαγωγή του, για περίοδο τουλάχιστο τεσσάρων ετών Αυτά τα αρχεία είναι στη διάθεση του εκτελεστικού διευθυντή αν τα ζητήσει.
Κανόνας 10
ΚΑΦΕΣ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
1. Εφ`όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και ένα μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ένα έγκυρο πιστοποιητικό του τύπου Ο,R,RS ή Τ κρατείται από την τελωνειακή υπηρεσία τη στιγμή που μερίδα αποστολής καφέ τίθεται υπό τελωνειακό έλεγχο αλλά δεν προορίζεται για άμεση εισαγωγή. Τα έγκυρα πιστοποιητικά για την τελωνειακή υπηρεσία συμπληρώνονται με την αναγραφή των απαιτουμένων πληροφοριών στο αριστερό τμήμα του Β μέρους.
2 Με την προϋπόθεση ότι η τελωνειακή υπηρεσία ενός μέλους θεωρεί, βασιζόμενη στις πληροφορίες που περιέχονται στο κατάλληλο έγκυρο πιστοποιητικό και σε άλλα έγγραφα, ότι δεν υπάρχει παράβαση άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιτρέψει να τεθεί μια μερίδα αποστολής καφέ υπό τελωνειακό έλεγχο:
α) παρά το γεγονός ότι μερικοί από τους σάκκους (ή στην περίπτωση καφέ μεταποιημένου σε μια χώρα μέλος εισαγωγής, και περιερχομένου από ένα σε άλλο μέρος εισαγωγής, όλοι οι σάκκοι) ή άλλες συσκευασίες δεν φέρουν τα σημεία αναγνωρίσεως του ΔΟΚ ή αν τα σημεία αναγνωρίσεως του ΔΟΚ που αναγράφονται πάνω στους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες είναι δυσανάγνωστα ή ελλιπή ή αν τα σημεία μερικών σάκκων της μερίδας αποστολής δεν συμφωνούν σε όλα τα στοιχεία με εκείνα που αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό,
β) παρά το γεγονός ότι το καθαρό βάρος της μερίδας αποστολής του καφέ που πρόκειται να τεθεί υπό τελωνειακό έλεγχο δεν είναι το ίδιο με εκείνο που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των σάκκων είναι ίσος ή κατώτερος από εκείνο που αναγράφεται στο πιστοποιητικό και η διαφορά του βάρους δεν είναι ανώτερη από ένα τοις εκατό του βάρους που αναφέρεται στο πιστοποιητικό,
γ) παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό σχετικά με την χώρα προορισμού είναι ανακριβείς ή οι πληροφορίες σχετικά με το λιμένα, ή τον τόπο προορισμού λείπουν ή στερούνται ακριβείας.
3. Αν μιά μερίδα αποστολής καφέ επιτραπεί να τεθει υπό τελωνειακό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος κανόνα, η τελωνειακή υπηρεσία του ενδιαφερομένου μέλους αναγράφει στον χώρο που προβλέπεται για τις παρατηρήσεις στο μέρος Β του πιστοποιητικόυ με ποιό τρόπο η μερίδα αποστολής του καφέ διαφέρει από εκείνη που περιγράφεται στο πιστοποιητικό ιδιαίτερα οφείλει:
α) στην περίπτωση ανωμαλιών τύπου που περιγράφεται στοστοιχειά α) της παραγράφου 2 του παρόντος κανόνα, να αναγράψει αν τα γνωρίζει τα σημεία όπως εμφανίζονται πάνω στους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες,
β) να αναγράψει το καθαρό βάρος της μερίδας αποστολής αν αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό,
γ) αν οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό σχετικά με τη χώρα προορισμού δεν είναι ακριβείς ή αν οι πληροφορίες που αφορούν το λιμένα ή τον τόπο προορισμού λείπουν ή είναι ανακριβείς, να συμπληρώσει τις σωστές πληροφορίες στον κατάλληλο χώρο του Α μέρους του πιστοποιητικού και να θέσει εκει τη σφραγίδα της.
4. Τα έγκυρα πιστοποιητικά που αποσύρονται σύμφωνα μετις διατάξεις της παραγράφου 1 του κανόνα αυτου διαβιβάζονται στον Οργανισμό με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσο το συντομότερο δυνατό, και πάντως μέσα σε μια προθεσμία τριάντα ημερών υπολογιζομένων από το τέλος του μηνός στη διάρκεια του οποίου συγκεντρώθηκαν.
5. Ενα πιστοποιητικό που αποσύρθηκε από την τελωνειακή υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κανόνα αυτου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί στο συνολό του ή κατά ένα μέρος, για την απόκτηση πιστώσεως σε ένσημα διαμετακομίσεως.
6. Τα έγκυρα πιστοποιητικά που διαβιβάζονται στον Οργανισμό σύμφωνα μετις διατάξεις της παραγράφου 4 του κανόνα αυτου, αποστέλλονται σε δέματα καλά συσκευασμένα των 100 πιστοποιητικών κατ` ανώτατο όριο.
7. Εφ` όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, κάθε δέμα εγκύρων πιστοποιητικών συνοδεύεται από ένα αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει τους αριθμούς συσχετίσεως των πιστοποιητικών που περιέχει όπως και την καθαρή ποιότητα του καφέ που καλύπτεται από κάθε πιστοποιητικό. Κάθε δέμα πιστοποιητικών και το αναλυτικό σημείωμα που τα συνοδεύει φέρουν ένα αύξοντα αριθμό. Ενα αντίγραφο του αναλυτικού σημειώματος διαβιβάζεται παράλληλα στον Οργανισμό με χωριστό φάκελο.
8. Εφ` όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέματος εγκύρων πιστοποιητικών επιστρέφοντας το αναλυτικό σημείωμα αφού θέσει εκει τη σφραγίδα του.
9. Κανένα πιστοποιητικό δεν αποσύρεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 του κανόνα αυτου για να τεθούν σε τελωνειακό έλεγχο δείγματα και μερίδες αποστολής μέχρις ανωτέρου καθαρού βάρους 60 χιλιογράμμων αφρύκτου καφέ ή το αντίστοιχό του, δήλαδή:
ι) 120 χιλιόγραμμα απεξηραμένων κερασιών καφέ,
ιι) 75 χιλιογραμμα καφέ μη αποφλοιωμένου,
ιιι) 50,4 χιλιόγραμμα καφέ πεφρυγμένου,
ιν) 20 χιλιόγραμμα καφέ διαλυτού ή υγρου.
Κανόνας 11
ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος κανόνα, κάθέ επαναποστολή καφέ που έχει τεθεί υπο τελωνειακό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κανόνα 10 καλύπτεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό επαναποστολής του τύπου RS που έχει συμπληρωθεί και χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού.
2. Το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επαναποστολής φέρουν τη σφραγίδα της τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Αυτή η σφραγίδα τίθεται από την τελωνειακή υπηρεσία όταν αυτή βεβαιώνεται ότι η επαναποστολή θα πραγματοποιηθεί.
3. Οταν γίνεται η επαναποστολή του καφέ με προορισμό χώρα μέλος, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού επαναποστολής δίδεταια στον αποστολές ή στον αντιπρόσωπό του για να συνοδεύσει τα έγγραφα της αποστολής. Το πρωτο αντίγραφο του πιστοποιητικού αποστέλλεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσο στον Οργανισμό από το μέλος που χορήγησε το πιστοποιητικό το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα σε μια προθεσμία τριάντα ημερών υπολογιζομένων από την ημερομηνία επαναποστολής.
4. Αν η επαναποστολή προορίζεται για μια χώρα μη μέλος, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού επαναποστολής κρατείται από την τελωνειακή υπηρεσία και αποστέλλεται με το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού με το πιο ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσο στον Οργανισμό από το μέλος που εξέδωσε το πιστοποιητικό το συντομότερο δυνατό, και πάντως μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών υπολογιζομένων από την ημερομηνία επαναποστολής.
5. Τα πρώτα αντίγραφα των πιστοποιητικών που διαβιβάζονται στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος κανόνα όπως και τα πρώτυπα και τα πρώτα αντίγραφα που διαβιβάσθηκαν δυνάμει της παράγράφου 4 αποστέλλονται σε δεσμίδες καλά συσκευασμένες των 100 πιστοποιητικών κατ` ανώτατο όριο.
6. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, κάθε δέμα πιστοποιητικώνσυνοδεύεται από εα αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει τους αριθμούς συσχετίσεως των πιστοποιητικών συνοδεύεται από ενα αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει τους αριθμούς συσχετίσεως των πιστοποιητικών που περιέχει όπως και την καθαρή ποσότητα του καφέ που καλύπτεται από κάθε πιστοποιητικό. Κάθε δέμα πιστοποιητικών και το αναλυτικό σημείωμα που τα συνοδεύει φέρουν ένα αυξοντα αριθμό. Ενα αντίγραφο του αναλυτικού σημειώματος διαβιβάζεται ταυτόχρονα στον Οργανισμό με χωριστό φάκελο.
7. Εφ` όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέματος εγγράφων, επιστρέφοντας το αναλυτικό σημείωμα αφού θέσει εκει τη σφραγίδα του.
8. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό επαναστολής για να καλύψει:
α) μικρές ποσότητες καφέ που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση σε πλοία ή τα αεροσκάφη και σε όλα τα άλλα διεθνή μέσα μεταφοράς εμπορικού χαρακτήρα,
β) δείγματα και μερίδες αποστολης μέχρις ανωτάτου καθαρου βάρους 60 χιλιογράμμων αφρύκτου καφέ ή το αντίστοιχό του, δηλαδή:
ι) 120 χιλιόγραμμα απεξηραμένου καρπου καφέ,
ιι) 75 χιλιόγραμμα καφέ μη αποφλοιωμένου,
ιιι) 50,4 καφέ πεφρυγμένου,
ιν) 20 χιλιόγραμμα καφέ διαλυτου ή υγρού.
9. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως διατηρούν τα αρχεία όπου έχου μεταφερθεί όλα τα πιστοποιητικά επαναποστολής που εκδίδουν όπως και τους αριθμούς των πιστοποιητικών που αποσύρονται τη στιγμή που ο επαναποσταλείς καφέες είχε τεθεί υπό τελωνειακό έλεγχο αρχικά για μια περίοδο τουλαχιστον τεσσάρων ετών. Αυτά τα αρχεία τίθενται στη διάθεση του εκτελεστικού διευθυντή αν τα ζητήσει.
Κανόνας 12
ΚΑΦΕΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Καφές που βρίσκεται στο έδαφος μιας χώρας μέλους.
1. Εαν ο καφές που βρίσκεται στο έδαφος μιας χώρας μέλους αλλά δεν έχει εισαχθει, καλύπτεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό του τύπου Ο, R, RS ή Τ, ο κάτοχος του πιστοποιητικού μπορεί, καταθέτοντας το πιστοποιητικό σε μια υπηρεσία πιστοποιήσεως, να ζητήσει σε αντάλλαγμα τη χορήγηση πιστοποιητικών διαμετακομίσεως στο έντυπο Τ ή να φέρει το καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ ή το ισοδύναμο σε καφέ άφρυκτο του καφέ που καλύπτεται από το κατατεθέν πιστοποιητικό σε πίστωση του λογαριασμού των ενσήμων διαμετακομίσεως που έχει ανοιχθεί στο όνομά του, με την επιφύλαξη ότι τα πιστοποιητικά σε έντυπο Τ που χορηγούνται για να καλύψουν εισαγωγή καφέ που προέρχετραι από χώρες μη μέλη, δεν χρησιμοποιούνται, συνολικά ή κατά ένα μέρος, για να επιτύχουν πίστωση σε ένσημα διαμετακομίσεως. Τα έγκυρα πιστοποιητικά που καταθέτονται σύμφωνα με αυτή τη διάταξη ή δυνάμει της παραγράφου 11 του κανόνα αυτού, συμπληρώνονται με την αναγραφή των πληροφοριών που ζητούνται στο δεξιό τμήμα του μέρους Β και διαβιβάζονται στον εκτελεστικό διευθυντή, το συντομότερο δυνατόν και πάντως μέσα στις τριάντα μέρες που ακολουθούν το κλείσιμο του μηνός κατά την διάρκεια του οποίου έχουν συγκεντρωθεί.
2. Τα πιστοποιητικά διαμετακομίσεως σε έντυπο Τ που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα αυτού επικυρώμεται με ένσημα διαμετακομίσεως που επικολλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 16.
3. Οταν ο δικαιούχος ενός λογαριασμού ενσήμων διαμετακομίσεως χρειάζεται ένα πιστοποιητικό διαμετακομίσεως ζητεί από την υπηρεσία πιστοποιήσεως που τηρεί το λογαριασμό του να του χορηγήσει αυτό το έγγραφο και γνωστοποιεί στην υπηρεσία πιστοποιήσεως τον αριθμό συσχετίσεως του πιστοποιητικού που είχε επιστραφεί και βάσει του οποίου ζητείται το νέο πιστοποιητικό. Η υπηρεσία πιστοποιήσεως αφού βεβαιωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αρκετή πίστωση μετά την επιστροφή του πιστοποιητικού που να επιτρέπει να χορηγηθεί ένα νέο πιστοποιητικό, εκδίδει το πιστοποιητικό και το επικυρώνει με την επικόλληση ενσήμων διαμετακομίσεως που καταλογίζονται στον λογαριασμό “ένσημα” του αιτούντος.
4. Μια υπηρεσία πιστοποιήσεως δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά διαμετακομίσεως σύμφωναμε τις διατάξεις του κανόνα αυτού για τις ποσότητες καφέ και τον προορισμό, που ζητούνται από τον αιτούντα με την προϋπόθεση ότι:
α) επιστράφηκαν έγκυρα πιστοποιητικά σε έντυπο Ο, R, RS ή Τ,
β) η συνολική ποσότητα του καφέ που καλύπτεται από τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δεν υπερβαίνει την ποσότητα που καλύπτεται από τα πιστοποιητικά που επιστράφησαν,
γ) η υπηρεσία πιστοποιήσεως βεβαιώνεται ότι ο καφές βρίσκεται στο σημείο που αναφέρεται και ότι πρόκειται για τον καφέ που περιγράφεται στο πιστοποιητικό που κατατέθηκε τη στιγμή που αύτο χορηγήθηκε.
5. Οταν ο καφές αποστέλλεται με προορισμό χώρα μη μέλος, το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού διαμετακομίσεωςπου εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα αυτού, παραδίδεται στον αποστολέα, ή στον αντιπρόσωπο του για να συνοδεύσει τα έγγραφα αποστολής. Το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού αποστέλλεται με το ασφαλέστερο και ταχύτερο μέσο στον Οργανισμό από το μέλος που εξέδωσε το πιστοποιητικό, το συντομότερο δυνατό και πάντως σε μια προσπάθεια τριάντα ημερών υπολογιζομένων από την ημερομηνία εκδόσεώς του. Μέσα στο μέτρο του δυνατού, τα αντίγραφα θα προσαρτηθούν στα πρωτότυπα των πιστοποιητικών στα οποία βασίζονται.
6. Στην περίπτωση αποστολής σε μια χώρα μη μέλος, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού διαμετακομίσεως, καθώς και το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού αποστέλλονται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μέσο στον Οργανισμό από το μέλος το οποίο εξέδωσε το πιστοποιητικό, το συντομότερο δυνατό, και πάντως μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών υπολογιζομένων από την ημερομηνία χορηγήσεως τους.
7. Τα πρώτα αντίγραφα, και στην περίπτωση των αποστολών προς χώρες μη μέλη, τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών διαμετακομίσεως όπως και τα προτώτυπα των πιστοποιητικών στα οποία βασίζονται, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος κανόνα, αποστέλλονται σε δεσμίδες καλά συσκευασμένα των 50 σειρών εγγράφων κατ` ανώτατο όριο.
8. Εφ` όσον ο εκτελεστικό διευθυντής και το ενδιαφερόμενο μέλός δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, κάθε δέμα πιστοποιητικών συνοδεύεται από ένα αναλυτικό σημείωμα που αναφέρει του αριθμούς συσχετίσεως των πιστοποιητικών που περιέχει, καθώς και την καθαρή ποσότητα του καφέ που καλύπτεται από κάθε πιστοποιητικό. Κάθε δέμα και το αναλυτικό σημείωμα που τα συνοδεύει φέρουν ένα αυξοντα αριθμό. Ενα αντίγραφο του αναλυτικού σημειώματος διαβιβάζεται ταυτόχρονα στον Οργανισμό με χωριστό φάλεκο.
9. Εφ` όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφέρον μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο εκτελεστικός διευθυντής βεβαιώνει τη λήψη κάθε δέματος πιστοποιητικών επιστρέφοντας το αναλυτικό σημείωμα, αφού θέσει σ` αυτό τη σφραγίδα του.
10. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως διατηρούν τα αρχεία όλων των πιστοποιητικών διαμετακομίσεως που εκδίδουν, και αναφέρουν το λόγο για τον οποίο χορηγήθηκαν, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου το λιγότερο τεσσάρων ετών. Αυτά τα αρχεία είναι στη διάθεση του εκτελεστικού διευθυντή αν τα ζητήσει.
Καφές καθ` οδόν
11. Αν ο κάτοχος ενός έγκυρου πιστοποιητικού του τύπου Ο,R, RS ή Τ, που καλύπτει μια μερίδα αποστολής καφέ καθ ` οδόν επιθυμεί να χωρίσει σε τμηματικές αποστολές αυτή τη μερίδα, δύναται, καταθέτοντας το πιστοποιητικό και όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 4 του παρόντος κανόνα, σε μιά υπηρεσία πιστοποιήσεως της χώρας του, να ζητήσει σε αντάλλαγμα τη χορήγηση πιστοποιητικών διαμετακομίσεως σε έντυπο Τ. Αυτά τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι 10 του παρόντος κανόνα.
Κανόνας 13
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΗ ΜΕΛΟΣ
Αν ο προορισμός του καφέ που καλύπτεται από ένα έγκυρο πιστοποιητικό του τύπου Ο, R, RS, ή Τ, άλλαξε για να περάσει από μιά χώρα μέλος σε μιά χώρα μη μέλος, ο κάτοχος καταθέτει το πιστοποιητικό σε μια υπηρεσία πιστοποιήσεως η οποία αποσύρει το πιστοποιητικό χωρίς να το αντικαταστήσει και το διαβιβάσει αμέσως στον εκτελεστικό διευθυντή με την ένδειξη: “Αποσυρθέν, αλλαγή προορισμού για μια χώρα μη μέλος”. Οταν αυτό ειαι δυνατό, η υπηρεσία πιστοποιήσεως προσδιορίζει το όνομα της χώρας μη μέλους στην οποίαν κατεύθυνθηκε η μεριδα αποστολής του καφέ.
Κανόνας 14
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΚΥΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
1. Οι υπηρεσίες πιστοποιήσεως, οι τελωνειακές υπηρεσίες και οι ιδιώτες, που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα πιστοποιητικά παίρνουν όλα τα μέτρα που δύνανται λογικά να πάρουν για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια αυτών των πιστοποιητικών.
2. Αν ένα έγκυρο πιστοποιητικό του τύπου Ο, R, RS ή Τ χαθεί πριν κατατεθεί σε μιά υπηρεσία πιστοποιήσεως ή πριν να αποσυρθεί από μία τελωνειακή υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτου, ο έμπορος που δικαιούται τον καφέ ο οποίος καλύπτεται από το πιστοποιητικό που χάθηκε, πληροφορεί γι` αυτή την απώλεια την υπηρεσία πιστοποιήσεως της χώρας του, και της παρέχει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πληροφοριών, από αυτές πουαπαριθμούνται κατωτέρω στο θεμα του πιστοποιητικού που χάθηκε:
α) τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως,
β) τον τύπο και το καθαρό βάρος του καφέ που αφορά,
γ) το σημείο αναγνωρίσεως του ΔΟΚ και τα άλλα σημεία που φέρουν οι σάκκοι ή οι άλλες συσκευασίες,
δ) το όνομα του πλοίου ή του άλλου μέσου μεταφοράς με το οποίο μεταφέρθηκε ο καφές ή εφθασε στο μέρος που βρίσκεται σήμερα,
ε) τον προορισμο του καφέ,
ζ) το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα (αναφέροντας, αν είναι δυνατό, τον αριθμό telex και/ή τον αριθμό τηλεφώνου του,
η) την γραπτή βεβαίωση από μέρους της υπηρεσίας πιστοποιήσεως η οποία εξέδωσε το πιστοποιητικό ότι αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
θ) στην περίπτωση πιστοποιητικού καταγωγής του τύπου Ο ή πιστοποιητικού διαμετακομίσεως που χάθηκαν, την γραπτή βεβαίωση της τράπεζας που ανέλαβε τη συναλλαγή, βάσει της οποίας επικυρώθηκε το πιστοποιητικό με την επικόλληση των ενσήμων εξαγωγής ή των ενσήμων διαμετακομίσεως ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού,
ι) όταν ο καφές βρίσκεται σε μιά αποθήκη, τη γραπτή δήλωση του διαχειριστού της αποθήκης η οποία περιγράφει τον καφέ και βεβαιώνει την περίοδο αποθηκεύσεώς του,
κ) μιά γραπτή έκθεση σχετικά με την απώλεια του πιστοποιητικού και τα μέτρα που λήφθηκαν για να ξαναβρεθεί.
3. Η υπηρεσία πιστοποιήσεως διαβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή τις απαραίτητες πληροφορίες. Με τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί κατ` αυτόν τον τρόπο, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποφασίσει να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία ο καφές έπρεπε να εισαχθεί να επιτρέψουν, κατ` εξέρεση την είσοδο του καφέ χωρίς την προσκόμηση του χαμένόυ πιστοποιητικού`το οποίο συγχρόνος θα δηλωθεί σαν άκυρο.
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής πληροφορεί τα μέλη για όλα τα άκυρα πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κανόνοα αυτού.
5. Αν ένα πιστοποιητικό που δηλώθηκε σαν ακυρο δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 3 του κανόνα αυτου ξαναβρεθεί, ο νέος κάτοχος το καταθέτει αμέσως σε μια υπηρεσία πιστοποιήσεως, η οποία το διαβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή με μια επιστολή επεξηγηματική.
6. Ο εκτελεστικός διευθυντής πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους, για να βεβαιωθεί ότι τα πιστοποιητικά τα οποία δηλώθηκαν σαν χαμένα και για την οποία εφαρμόσθηκαν οι ανωτερω διαδικασίες , δεν χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να καλύφουν εισαγωγές άλλων ποσοτήτων καφέ.
Κανόνας 15
ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ
Χορήγηση των ενσήμων
1. Με την επιφύλαξη της καταβολής κάθε δικαιώματος το οποίο μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 47, 50 και 55 της διεθνούς συμφωνίας για τον καφέ του 1976, ένσημα εξαγωγής χορηγουνται σε καθε μέλος εξαγωγέα (και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη Χαβάη), σε τρίμηνα διαστήματα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε διάθεση των ενδιαφερομένων υπηρεσίων το λιγότερο 15 ημέρες πριν από την αρχή κάθε τριμήνου.
2. Αφού συμβουλευθεί το ενδιαφερόμενο μέλος, ο εκτελειστικός διευθυντής ορίζει, σε κάθε χώρα μέλος παραγωγής ή ομάδα μελών, μια τράπεζα ή ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα (το οποίο θα αποκαλείται στο εξής “αντιπρόσωπος” ) ανεξάρτητο από την υπηρεσία πιστοποιήσεως και από την αρμόδια αρχή στο θέμα του καφέ, για να εκπληρώνει τα καθήκοντα του αντιπροσώπου του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ όσον αφορά τα ένσημα εξαγωγής που χορηγούνται στο έν λόγω μέλος. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι αποδεκτός συγχρόνος από τον εκτελεστικό διευθυντή και από το ενδιαφερόμενο μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται οποτεδήποτε, με μιά αιτιολογημένη απόφαση, να δηλώσει ότι ένας αντιπρόσωπος δεν είναι πια δεκτός, και να υποδείξει άλλο αντιπρόσωπο.
3. Το λιγότερο δέκα πέντε ημέρες πρί από την αρχή κάθε εξαμήνου, ο εκτελεστικός διευθυντής καταθέτει στον αντιπροσωπο μιαποσότητα ενσήμων εξαγωγής που αντιστοιχεί στις συνολικές ποσότητες του καφέ που το μέλος θα έχει το δικαίωμα να εξάγει υπό ποσόστωση κατά τη διάρκεια του επομένου εξαμήνου, και μια συμπληρωματική ποσότηατ που θα καθορίσθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή και που προορίζεται για εξισορρόπηση ενδεχομένων αυξήσεων των ποσοτήτων για εξαγωγή υπό ποσόστωση και για την αντιμετώπιση άλλων απρόβλεπτων. Ολα τα έξοδα που αναφέρονται στην παροχή αυτής της υπηρεσίας από τον αντιπρόσωπο βαρύνουν το ενδιαφερόμενο μέλος.
4. Ο αντιπρόσωπος δεν παρέχει ένσημα εξαγωγής στην υπηρεσία πιστοποιήσεως στη χώρα μέλος παραγωγής παρά μόνο μετά από οδηγίες του εκτελεστικού διευθυντή ο οποίος καθορίζει την συνολική ποσότητα των ενσήμων εξαγωγής τα οποία θα δοθούν για κάθε τρίμηνο.
5. Αν δεν ορίσθηκε αντιπρόσωπος σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του κανόνα αυτου, ο εκτελεστικός διευθυντής παραδίδει σε τρίμηνα διαστήματα έσημα εξαγωγής που αντιστοιχουν στο σύνολο των ποσοτήτων που το ενδιαφερόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να εξάγει υπό ποσόστωση κάθε τρίμηνο. Αυτές οι τρίμηνες αποστολές των ενσήμων εξαγωγής απευθύνονται στην υπηρεσία πιστοποιήσεως του ενδιαφερομένου μέλούς ή σε κάθε αρμόδια αρχή που το τελευταίο αυτό θα μπορούσε να υποδείξει γι` αυτό το σκοπό.
6. Τα ένσημα εξαγωγής δεν είναι μεταβάσιμα και φέρουν τον κωδικό αριθμό της χώρας ή της ομάδος μελών (ΟΑMCAF) βλέπε παράρτημα 6) καθως και τον κωδικό αριθμό του καφεπαραγωγού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι έγκυρα.
7. Τα ένσημα εξαγωγής είναι ονομαστικής αξίας 25, 100, 150, 500, 1.000, 3.000, 10.000, 30.000, 100.000 χιλιογράμμων. Κάθε ονομαστική αξία έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να προσθέσει ονομαστικές αξίες που η πρακτική θα αποδείξει απαραίτητες, και να καταργήσει τις ονομαστικές αξίες που δεν θα έχουν πια χρησιμότητα.
8. Κάθε μέλος παραγωγής γνωστοποιεί στον εκτελεστικό διευθυντή το λιγότερο ενενήντα ημέρες πριν από την αρχή κάθε καφεπαραγωγού έτους κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στο ποσοστό κάθε ονομαστικής αξίας την οποία θα έχει ανάγκη για να εξάγει τις συνολικές ποσότητες που έχουν εγκριθεί, κατά τη διάρκεια του επομένου καφεπαραγωγού έτους. Ελλείψει αυτής της γνωστοποιήσεως ο εκτελεστικός διευθυντής χρησιμοποιεί, τη στιγμή της αποστολής των ενσήμων εξαγωγής για το επόμενο καφεπαραγωγό έτος, τα ποσοστά που εφαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
9. Τα μέλη δύνανται, απευθύνοντας μιά αίτηση στον αντιπροσωπο ή στον εκτελεστικό διευθυντή, να λάβουν ένσημα εξαγωγής ονομαστικής αξίας μικρότερης ή μεγαλύτερης σε αντάλλαγμα των ενσήμων αντιστοίχως συνολικής αξίας που επιστράφηκαν στην διάρκεια ενός καφεπαραγωγού έτους, με την προϋπόθεση ότι τα ένσημα που επιστράφηκαν φέρουν τον ίδιο κωδικό αριθμό με εκείνα που προορίζονται να τα αντικαταστήσουν.
Προσαρμογή των ποσοτήτων για εξαγωγή υπό ποσόστωση
10. Αν στη διάρκεια ενός τριμήνου έλαβε χώρα προσαρμογή που επιφέρει μια αύξηση των ποσοτήτων για εξαγωγή υπό`ποσόστωση, ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτεί αμέσως τον αντιπρόσωπο να αποδεσμέυσει μια συμπληρωματική ποσότητα ενσήμων εξαγωγής, που να αντιστοιχεί στο μέγεθος αυτής της αυξήσεως. Αν δεν έχει ορισθεί αντιπρόσωπος, η κατάλληλη ποσότητα αποστέλεται αμέσως στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του κανόνα αυτου.
11. Αν η προσαρμογή που επιφέρει μια μειωση των ποσοτήτων εξαγωγής με ποσόστωση έλαβε χώρα στη διάρκεια του τριμήνου, για το οποίο τα ένσημα εξαγωγής είχαν ήδη χορηγηθεί, τα ενδιαφερόμενα μέλη εξαγωγής επιστρέφουν καθένα στον αντιπρόσωπο εφ` όσον έχει ορισθεί αντιπρόσωπος, ή στον εκτελεστικό διευθυντή στην αντίθετη περιπτωση, την ποσότητα των ενσήμων εξαγωγής που αντιστοιχεί στο ποσό στο οποίο μειώθηκαν οι ποσότητες εξαγωγής υπό ποσόστωση. Στην περίπτωση που η κατάθεση της συνολικής ποσότητας των ενσήμων δεν είναι δυνατή επειδή υπάρχουν τρέχοντα συμβόλαια καλής πίστεως κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, το ενδιαφερόμενο μέλος πληροφορεί σχετικά τον εκτελεστικό διευθυντή ο οποίος προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να κρατήσει την ποσότητα που αντιστοιχεί στα ένσημα που θα χορηγηθούν για το επόμενο τρίμηνο.
Πληρωμή των δικαιωμάτων
12. Ευθύς ως τα ένσημα εξαγωγής παραδοθούν σε ένα μέλος ο εκτελεστικός διευθυντής γνωστοποιεί σ` αυτό το ποσό των δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθούν γι` αυτά τα ένσημα.
13. Το ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλλει στον εκτελεστικό διευθυντή το συνολικό ποσό αυτών των δικαιωμάτων,σε δολάρια Η.Π.Α. αφού λάβει την ειδοποίηση του εκτελεστικού διευθυντή για το ποσό που θα καταβάλλει.
14. Αν ένα μέλος δεν τακτοποίησε εξ ολοκλήρου το οφειλόμενο ποσό, ο εκτελεστικός διευθυντής παρακρατεί έναντι των ενσήμων τα οποία πρέπει να χορηγηθούν την επόμενη φορά , την ποσότητα που αντιστοιχεί στο ποσό των καθυστερημένων δικαιωμάτων.
Παρακράτηση των ενσήμων από τον εκτελεστικό διευθυντή.
15. Οταν προβαίνει σε ρυθμίσεις για να χορηγήσει τα ένσημα εξαγωγής για ένα οποιοδήποτε τρίμηνο, ο εκτελεστικός διευθυντής δεν λαμβάνει υπόψη μόνο κάθε πορσαρμογή, που τυχόν έγινε στις εξαγόμενες ποσότητες υπό την ποσόστωση από κάθε μέλος, αλλά ενεργεί ακόμη τις κατάλληλες μειώσεις που αφορούν:
α) κάθε ανεπαρκή χαρτοσήμανση πισστοποιητικών καταγωγής για την οποία δεν εισπράχθηκαν τα κατάλληλα ένσημα,
β) κάθε κύρωση ή μείωση που εφαρμόσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 της διεθνούς συμφωνίας του καφέ του 1976,
γ) κάθε καθυστέρηση δικαιωμάτων η οποία θα πρέπει ναεισπραχθεί επί των ενσήμων εξαγωγής που χορηγήθηκαν προγενέστερα σε μιά χώρα μέλος.
16. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να παρακτατήσει το δέκα τοις εκατό των ενσήμων εξαγωγής που πρόκειται να χορηγηθούν σε μιά χώρα μέλος για το επόμενο τρίμηνο αν αυτό το μέλος δεν εκπληρώνει μια οποιαδήποτε απότις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να διαβιβάζει:
ι) τα πρώτα αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Ο και τα αντίγραφα των φορτωτικών που αντιστοιχούν μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 6 του κανόνα 5,
ιι) τα πρώτα αντίγραφα και τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών καταγωγής σε έντυπο Χ και τα αντίγραφα των σχετικών φορτωτικών μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του κανόνα 6,
β) να πληροφορείτον εκτελεστικό διευθυντή, στις 15 κάθε μηνός ή πριν από την ημερομηνία αυτή, για τη συνολική αξία, σε χιόγραμμα, των ενσήμων εξαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του κανόνα αυτού,
γ) να εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 53 της διεθνούς συμφωνίας του καφέ του 1976.
17. Ο εκτελεστικός διευθυντής πληροφορέι την εκτελεστική επιτροπή για κάθε παρακράταηση ενσήμων που πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 14 και 16 του κανόνα αυτου. Τα ένσημα που παρακρατήθηκαν μ` αυτό τον τρόπο θα απελευθερωθούν μόλις το εν λόγω μέλος θα έχει εκπληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και πάντως μέσα σε μια προθεσμία το αργότερο τριάντα ημερών πριν απότο τέλοςτου καφεπαραγωγού έτους. Αν ένα μέλος δεν έχει εκπληρώσει μια από τις προϋποθέσεις στο τέλος του καφεπαραγωγού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής παρακτατεί τα αντίστοιχα ένσημα κατά την πρώτη τριμηνιαία χορήγηση του εμπομένου έτους στην ενδιαφερόμενη χώρα μέλος.
Αναφορές και καταστάσεις λογαριασμών από τα μελη παραγωγούς.
18. Κάθε μέλος παραγωγός το οποίο λαμβάνει μια ποσότητα ενσήμων εξαγωγής αναλαμβάνει την ευθύνη να επιβλέπει για την ασφάλεια των ενσήμων.
19. Κάθε μέλος που λαμβάνει ένσημα εξαγωγής γνωστοποιεί στον εκτελεστικό διευθυντή το αργότερο στις δέκα πέντε κάθε μηνόςτη συνολική αξία σε χιλιόγραμμα των ενσήμων εξαγωγής που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του προηγουμένου μηνός.
20. Αφού τελειώσει το καφεπαραγωγό έτος, και το αργότερο στις 30 Οκτωβρίου, κάθε μέλος παραγωγής καταθέτει μια τελική αναφορά, που συντάσσεται κατά ένα τύπο που θα συμφωνηθεί, στον αντιπρόσωπο, όταν υπάρχει, ή στον εκτελεστικό διευθυντή στην αντίθετη περιπτωση, αναφέροντας τη συνολική αξία σε χιλιόγραμμα των ενσήμων εξαγωγήςπου χορηγήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατα τη διάρκεια του προηγούμενου καφεπαραγωγού έτους, και συγχρόνως με αυτή τηναναφορά καταθέτει ολόκληρο το υπόλοιπο των ενσήμων εξαγωγής τα οποία θα παραμείνουν αχρησιμοποίητα.
Καταστάσεις λογαριασμών των Τραπεζών ή των χρηματοδιτκών ιδρυμάτων που ασχολούνται με τα ένσημα εξαγωγής.
21. Κάθε αντιπρόσωπος που έλαβε ένσημα εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κανόνα αυτου, συντάσσει κάθε τρίμηνο κα κάθε έτος μιακατάσταση όλων των ενσήμων εξαγωγής που έλαβε και χορήγησε σύμφωνα με τις οδηγίες του εκτελεστικου διευθυντή και καταθέτει μαζί με την ετήσια κατάσταση λογαριασμών κάθε τυχόν υπόλοιπο των ενσήμων που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτές οι καταστάσεις των λογαριασμών αποστέλλονται στον εκτελεστικό διευθυντή το αργότερο, σαρτα πέντε ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου ή του έτους παραγωγής καφέ, το οποίο αφορούν.
22. Αν οι καταστάσεις των οριστικών λογαριασμών καθώς και το υπόλοιπο των αχρησιμοποίητων ενσήμων δεν ελήφθησαν σαράντα πέντε ημέρες μετά το τέλος του καφεπαραγωγού έτους το οποίο αφορούν, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητά από τον ενδιαφερόμενο αντιπρόσωπο να εξθέσει τους λόγους αυτής της καθυστερήσεως. Αν μετά την λήξη μιάς προθεσμίας (21) είκοσι μίας ημερών υπολογιζομένων από την ημερομηνία αυτής της αιτήσεως, ο αντιπρόσωπος δεν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις, ο εκτελεστικός διευθυντής θέτει το ζήτημα στην εκτελεστική επιτροπή.
Αναφορές και καταστάσεις λογαριασμών σχετικών με την είσπραξη των δικαιωμάτων.
23. Μετά από την λήψη των οριστικών αναφορών που αναφέρονται στις παραγράφους 20 και 21 του κανόνα αυτού, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσει και υποβάλλει σε κάθε μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του κανόνα αυτου, μια κατάσταση που εμφανίζει το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν και των δικαιωμάτων που καθυστερούνται κατά το προηγούμενο καφεπαραγωγό έτος.
24. Αν το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από ένα μελος είναι ανώτερο από το οφειλόμενο ποσό, ο εκτελεστικός διευθυτής επιστρέφει τη διαφορά.
Χρησιμοποίηση των ενσήμων εξαγωγής.
25. Κάθε πιστοποιητικό καταγωγής του τύπου Ο που χορηγείται για να συνοδεύσει τον καφέ που εξάγεται σε μια χώρα μέλος πρέπει να φέρει, καλά επικολλημένα (στην πίσω σελίδα) τα ένσημα εξαγωγής των οποίων η συνολική ονομαστική αξία αντιστοιχεί στο καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ, η το ισοδύναμο σε καφέ άφρυκτο του καφέ που καλύπτεται από το πιστοποιητικό, χωρίς εν τούτοις να υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το πλεόνασμα πάνω από το γεγονός ότι ενα τέτοιο πλεόνασμα θα υπολογισθεί σαν μέρος της ποσοστώσεως εξαγωγής (π.χ. μια μερίδα αποστολής 399 χιλιογράμμων απαιτεί ένσημα εξαγωγής αξίας 375 χιλιογράμμων ενώ μια μερίδα απόστολης 400 χιλιογράμμων απαιτεί ένσημα αξίας 400 χιλιογράμμων). Σε καμιά περιπτωση τα ένσημα εξαγωγής δεν θα επικκολλώνται σε φύλλα χαρτιού που προσαρτώνται στα πιστοποιητικά καταγωγής. Κατά τα λοιπά πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Ο συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στο παράρτημα 1 Β και στον κανόνα 5.
26. Στην περίπτωση ενός πιστοποιητικού καταγωγής του τύπου Ο που προορίζεται να καλύψει μια αποστολή καφέ με κάποια άλλη μορφή εκτός από τον αφρυκτο καφέ, το αντίστοιχο του καθαρού βάρους σε καφέ αφρυκτο αναγράφεται στο χώρο 15. Γιά τον υπολογισμό τυ αντιστοίχου σε καφέ αφρυκτο εφαρμόζονται οι κατωτερω συντελεστές μετατροπής:
– απεξηραμένοι καρποί καφέ: πολλαπλασιάζεται το καθαρό βάρος των απεξηραμένων καρπών καφέ με το 0,50,
– καφές μη αποφλοιωμένος: πολλαπλασιάζεται το καθαρό βάρος του καφέ σε ακέραι τεμάχια με το 0,80,
– καφές πεφρυγμένος: πολλαπλασιάζεται το καθαρό βάρος του πεφρυγμένου καφέ με το 1,19,
– καφές υγρός: πολλαπλασιάζεται το καθαρό βάρος των αφυδατωμένων στερεών του καφέ που περιέχονται στο υγρό καφέ με το 3,
– καφές διαλυτός: πολλαπλασιάζεται το καθαρό βάρος του διαλυτού καφέ με το 3,
– καφές αποκαφεϊνωμένος: πολλαπλασιάζεται το καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ χωρίς καφεϊνη, πεφρυγμένου ή διαλυτού με το 1, 1, 19 ή 3, αντίστοιχα.
27. Πρίν από την εξαγωγή μιάς μερίδας αποστολής, τα ένσημα εξαγωγής που είναι επικολλημένα σε κάθε πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Ο σφραγίζονται είτε από την υπηρεσία πιστοποιήσεως είτε από τις τελωνειακές αρχές, όποιο είναι πιο πρακτικό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα ένσημα να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, αλλά να είναι δυνατή η ανάγνωση των αριθμών τους χωρίς δυσκολία.
28. Τα ένσημα εξαγωγής δεν ισχύουν παρά μόνον για χρήση κατά την διάρκεια του καφεπαραγωγού έτους στο οποίο αναφέρονται σύμφωνα με τον κωδικό αριθμό του έτούς που είναι τυπωμένος πάνω σ` αυτά(π.χ. το πρώτο καφεπαραγωγό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα είναι σε ισχύ οι ποσοστώσεις, θα αναγράφεται με τον κωδικό αριθμό 1). Γιά τους σκοπούς του κανονισμού αυτού, το έτος αποστολής θα προσδιορισθεί από την ημερομηνία της τελευταίας σφραγίδας που έχει τεθεί από την τελωνειακή υπηρεσία της χώρας μέλους παραγωγής στο πιστοποιητικό καταγωγής ή από την ημερομηνία αποστολής της φορτωτικής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου σύμφωνα με εκείνη από τις δύο ημερομηνίες η οποία θα είναι η πλησιέστερη και πάντως με την προϋπόθεση ότι αυτή η τελευταία ημερομηνία δεν θα είναι μεταγενέστερη της 5ης Οκτωβρίου.
Αντικατάσταση των ενσήμων εξαγωγής.
29. Αν ένα πιστοποιητικό καταγωγής του τύπου Ο καταστραφεί ή ακυρωθεί μετά την επικόλληση επ` αυτού των ενσήμων εξαγωγής, η ενδιαφερόμενη υπηρεσία πιστοποιήσεως δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση των ενσήμων απο τον αντιπρόσωπο, με αντάλλαγμα την προσκόμιση του πιστοποιητικού στο οποίο είχαν επικολληθεί τα ένσημα. Ο αντιπρόσωπος αποσύρει το πιστοποιητικό και το διαβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Στην περίπτωση που δεν υπάρει αντιπρόσωπος η υπηρεσία πιστοποιήσεως δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση διαβιβάζοντας το πιστοποιητικο κατ` ευθείαν στον εκτελεστικό διευθυντή. Τα ένσημα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να ανταλαγούν κατά τον ίδιο τρόπο.
30. Η απώλεια των ενσήμων εξαγωγής πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως στονεκτελεστικο διευθυντή , ο οποίος, αφού κάνει τις έρευνες που θεωρεί απαραίτητες, δύναται να εγκρίνει την αντικατάσταση τους.
31. Στην περίπτωση που τα ένσημα εξαγωγής που είναι επικολλημένα από αβλεψία σε ένα πιστοποιητικό καταγωγής σε έντυπο Ο και υπερβαίνουν κατά πολύ το καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ, του καφέ που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, και να το λάθος αυτό δεν γίνει αντιληπτό παρά μόνον όταν δεν είναι πλέον δυνατή η παρακράτηση αυτού του πιστοποιητικού, το ενδιαφερόμενο μέλος παραγωγής δύναται να απευθύνει μιά αίτηση η οποία να περιέχει όλες τις απαραίτητες πλληροφορίες στον εκτελεστικόδιευθυντή ο οποίος τότε θα δυνηθεί, αφού κάνει τις έρευνες που θεωρεί απαραίτητες, να αντικαταστήσει τα επί πλέον ένσημα.
32. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του κανόνα αυτού, κάθε επιστροφή των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν εξαιτίας τως απώλειας των ενσήμων εξαγωγής θα γίνει στο τέλος του καφεπαραγωγού έτους όταν καταρτισθεί η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 23.
Επαλήθευση και δημοσίευση των λογαριασμών.
33. Το συντομότερο δυνατό μετά το κλείσιμο κάθε καφεπαραγωγού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής προετοιμάζει μια κατάσταση των λογαριασμών των ενσήμων εξαγωγής στην οποία θα γίνει έλεγχος από εγκεκριμένο εμπειρογνώμονα. Οι λογαριασμοί και η σχετικάη αναφορά του ελεγκτού θα υποβληθούν στην εκτελεστική επιτροπή για έγκριση και δημοσέυση.
Κανόνας 16
ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΥΠΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Χορήγηση των ενσήμων
1. Ενσήμα για καφέ υπό διαμετακόμιση χορηγούνται σε κάθε μέλος εισαγωγέα το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη να επιβλέπει για την ασφάλειά τους.
2. Αφού συμβουλευθεί το ενδιαφερόμενο μέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει σε κάθε χώρα μέλος εισαγωγέα ένα αντιπρόσωπο επιφορτισμένο να δέχεται τα ένσημα διαμετακομίσεως τα χορηγηθέντα σ` αυτό το μέλος και να διοικεί το σύστημα των ενσήμων διαμετακομίσεως επ` ονοματι του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ. Αυτός ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι αποδεκτός από τον εκτελεστικό διευθυντή και την ενδιαφερόμενη χώρα μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται σε κάθε στιγμή, με μια αιτιολογημένη απόφαση, να δηλώσει ότι ένας αντιπρόσωπος δεν είναι πλέο αποδεκτός από αυτόν και να διορίσει ένα άλλο αντιπρόσωπο για να τον αντικαταστήσει.
3. Το λιγότερο είκοσι μέρες πριν από την αρχή κάθε καφεπαραγωγού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής καταθέτει στον αντιπρόσωπο που έχει ορισθεί να διαχειρίζεται το σύστημα των ενσήμων διαμετακομίσεως μια ποσότητα ενσήμων διαμετακονίσεως ίση με τις ανάγκες που εκτιμάται ότιθα έχει το ενδιαφερόμενο μέλος κατά τη διάρκεια ενός έτους, και επί πλέον μια συμπληρωματική ποσότητα που θα προσδιορισθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή και η οποία προορίζεται να αντιμετωπίσει τα απρόβλεπτα.
4. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να προκαταβάλλει στις υπηρεσίες πιστοποιητικών μια αρχική ποσότητα ενσήμων καταγωγής η οποία δεν θα είναι ανώτερη από το τέταρτο των προϋπολογιζομένων αναγνών του έτους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του κανόνα αυτου.
5. Τα ένσημα διαμετακομίσεως δεν είναι μεταβιβάσιμα καιφέρουν τον αριθμό της χώρας (βλέπε παράρτημα 6). Φέρουν εξ άλλου τυπωμένο επάνωτο γράμμα Τ. τα ενσημα διαμετακομίσεως που θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογή των διατάξεων του κανόνα 8 του κανονισμού αυτού θα φέρουν τυπωμένα επάνω τα γράμματα ΝΤ.
6. Τα ένσημα για τον καφέ υπο διαμετακόμιση είναι ονομαστικής αξίας των 5, 25, 100, 150, 500, 1.000, 3.000, 10.000, και 30.000 χιλιογράμμων. Κάθε ονομαστική αξία έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα δύναται να προσθέσει ονομαστικε αξίες που η πείρα αποδείχνει απαραίτητες και να καταργήσει τις αξιές που δεν θα έχουν χρησιμότητα.
Χρησιμοποίηση των ενσήμων διαμετακομίσεως
7. Κάθε πιστοποιητικό διαμετακομίσεως φέρει καλά επικολλημένα (στο πίσω μέρος), τα ένσημα διαμετακομίσεως των οποίων η συνολική ονομαστική αξία ανταποκρίνεται στο καθαρό βάρος του αφρύκτου καφέ, ή στο ισοδύναμο σε καφέ αφρυκτο του καφέ που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, είναι ευνόητο εντούτοις ότι κάθε ποσότητα πάνω από το τελευταίο πολλαπλάσιο των 5 χιλιογράμμων δεν χρειάζεται να καλύπτεται, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια ποσότητα (4 χιλιογράμμων ή λιγότερο) θα καταλογισθεί στο λογαριασμό των ενσήμων διαμετακομίσεως του κατόχου του πιστοποιητικού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά διαμετακομίσεως συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που δίδονται στο παράρτημα 5 Β και στον κανόνα 12.
8. Στην περίπτωση ενός πιστοποιητικού διαμετακομίσεως που συνοδεύει μια αποστολή καφέ σε μια άλλη μορφή εκτος από αυτήν του αφρύκτου καφέ, το καθαρό βάρος του ισοδύναμου σε άφρυκτο καφέ εμφανίζεται στο χώρο 15. Για να βρεθεί το ισοδύναμο σε καφέ αφρυκτο εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 26 του κανόνα 25.
9. Τα ένσημα διαμετακομίσεως που επικολλώνται σε ένα πιστοποιητικό διαμετακομίσεως ακυρώνονται από την υπηρεσία πιστοποιήσεως με τέτοιο τρόπο ώστε τα ένσημα μα νη δύνανται να χρησιμοποιηθούν πάλι, αλλά να είναι δυνατή η ανάγκη των αριθμών τους χωρίς δυσκολία.
Αντικατάσταση των ενσημων διαμετακομίσεως
10. Οι αντιπρόσωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη διοίκηση του συστήματος των ενσήμων διαμετακομίσεως δύνανται να ζητήσουν από τον εκτελεστικό διευθυντή, σε διαστήματα που θα καθορισθούν, την αντικατάσταση των ενσήμων. Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπει την αντικατάσταση των ενσήμων μόνο με τη λήψη των εγκύρων πιστοποιητικών των τύπων Ο, R, RS ή Τ, που συγκεντρώνονται και φέρονται σε πίστωση των λογαρασμών ενσήμων διαμετακομίσεως.
Διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν στον τομέα των λογιστικών βιβλίων από τους αντιπροσώπους τους επιφορτισμένους να διοικούν το σύστημα των ενσήμων διαμετακομίσεως.
11. Κάθε αντιπρόσωπος που έλαβε ένσημα διαμετακομίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κανόνα αυτού, αποδίδει λογαριασμό κάθε τρίμηνο και κάθε έτος όλων των ενσήμων διαμετακομίσεως που ελήφθησαν και διενεμήθησαν μετά από εξουσιοδότηση του εκτελεστικού διευθυντή. Αυτές οι λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες θα συνταχθούν σε ένα τύπο ο οποίος θα συμφωνηθεί, διαβιβάζονας στον εκτελεστικό διευθυντή το αργότερο σε τριάντα ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου ή του καφεπαραγωγού έτους στο οποίο αναφέρονται.
12. Με επιφύλαξη των διακανονισμών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κάθε αντιπροσώπου και του εκτελεστικού διευθυντή, γίνεται μια ετήσια επαλήθευση των λογαριασμών και η αναφορά του ελεγκτού υποβάλλεται στον εκτελεστικό διευθυντή.
Αντικατάσταση των ενσήμων
13. Μετά από αίτηση μιας ύπηρεσίας πιστοποιήσεως ένας αντιπρόσωπος που έλαβε ένσημα διαμετακομίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κανόνα αυτού δύναται:
α) να ανταλλάξει τα ένσημα διαμετακομίσεως με ένσημα των οποίων η ονομαστική αξία είναι μικρότερη ή ανώτερη πλην έχουν την ίδια συνολική αξία, με την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα ένσημα φέρουν τον ίδιο κωδικό αριθμό της χώρας με εκείνα με τα οποία θα αντικατασταθούν,
β) να αντικαταστήσει τη συνολική αξία των ενσήμων που έχουν επιλολληθεί σε πιστοποιητικά που έχουν υποστεί βλάβη ή σε πιστοποιητικά τα οποία, για άλλους λόγους, πρέπει να επιστραφούν προτού χρησιμοποιηθούν. Αυτά τα πιστοποιητικά θα διαβιβασθούν στον εκτελεστικό διευθυντή και θα ληφθούν υπόψη τα ένσημα τα οποία έφεραν αυτά στις τριμηνιαίες και ετήσιες λογιστικές καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του κανόνα αυτού.
Επαλήθευση και δημοσίευση των λογαριασμών.
14. Το συντομότερο δυνατό, μετά το κλείσιμο κάθε καφεπαραγωγού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής προετοιμάζει μια κατάσταση των ενσήμων διαμετακομίσεως στην οποία θα γίνει επαλήθευση από ένα εγκεκριμένο εμπειρογνώμονα. Οι λογαριασμοί και η σχετική αναφορά του ελεγκτού θα υποβληθούν στην εκτελεστική επιτροπή για έγκριση και δημοσίευση.
Κανόνας 17
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Εφ` όσον δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις και εφ` όσον το διεθνές συμβούλιο του καφέ δεν λάβει διαφορετικές αποφάσεις, ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που επιβάλλονται οι ποσοστώσεις και παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναστέλλονται.
Κανόνας 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για καθε καφέ που εισάγεται την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει ο κανονισμός αυτός ή μετά από αυτή την ημερομηνία, ο εισαγωγέας έχει την ευθύνη να αποδείξει, κατά ικανοποιητικό τρόπο στην τελωνειακή υπηρεσία της χώρας εισαγωγής, την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η εξαγωγή του καφέ και να υποβάλλει σ` αυτήν τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Καφές που έχει εισαχθεί κατά την ημερομηνία που άρχισε να ισχύει ο παρών κανονισμός ή μετά από την ημερομηνία αυτή
2. Για τις εισαγωγές του καφέ, προελεύσεως χωρών μελών παραγωγής ο οποίος εξήχθηκε κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του κανονισμού αυτού η μετά από την ημερομηνία αυτή, η τελωνιακή υπηρεσία απαιτεί να κατατεθεί ένα έγκυρο πιστοποιητικό των τύπων Ο,R, RS ή Τ.
3. Οι εισαγωγές καφέ προελέυσεως χωρών μη μελων υποβάλλονται στις διατάξεις του κανόνα 8 του παρόντος κανονισμού.
Καφές που έχει εξαχθεί πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κανονισμού
4. Για τις εισαγωγές του καφέ για τις οποίες οι τελωνειακές υπηρεσίες βεβαιώνονται ότι ο καφές εξήχθη πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται οι κατωτέρω διαδικασίες:
α) Καφές που έχει εισαχθεί μέχρι τριάντα ημέρες μετά από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού αυτού.
Οι τελωνειακές υπηρεσίες απαιτούν την κατάθεση του πρωτοτύπου πιστοποιητικού του τύπου Ο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 9 του κανονισμού που περιλαμβανεται στο έγγραφο ΕΒ – 1443/76 REV. 3 και τα πρόσθετά του ή αν ένα πιστοποιητικό δεν είναιδιαθέσιμο, την κατάθεση ενός αποδεικτικού εγγράφου εισαγωγής σεέντυπο Ι που έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου κανόνα,
β) Καφές που έχει εισαχθεί μεταξύ τριάντα και εξήντα ηερών μετά από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού αυτού.
Οι τελωνειακές υπηρεσίες απαιτούν την κατάθεση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις του κανονισμού που προαναφέρθηκε, ή αν ένα πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμο, ή εφ` όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και ένα μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ενός πιστοποιητικού διαμετακομίσεως που χορηγήθηκε σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού που προαναφέρθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του κανονισμού αυτού.
γ) Καφές που έχει εισαχθεί μετά από εξήντα ημέρες από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού αυτού.
Εφ` όσον ο εκτελεστικός διευθυντής και ένα μέλος δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, εξήντα ημέρες το αργότερο, μετά από την ημερομηνία ενάρξεως του κανονισμού αυτού, οι έμποροι που έχουν δικαίωμα στον καφέ ο οποίος δεν έχει ακόμη εισαχθεί. ζητούν από μια υπηρεσία πιστοποιήσεως να εκδώσει ένα πιστοποιητικό διαμετακομίσεως που προορίζεται να καλύωει την εισαγωγή του καφέ.
5. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την έκδοση των πιστοποιητικών διαμετακομίσεως στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 4 του κανόνα αυτού αναφέρεται παρακάτω. Ο έμπορος που έχει δικαίωμα στον καφέ παρέχει στην υπηρεσία πιστοποιητικών τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν κάθε μερίδα αποστολής του καφέ:
α) τον αριθμό συσχετίσεως και την ημερομηνία εκδόσεως του καταλλήλου πιστοποιητικού καταγωγής (αν είναι γνωστά),
β) την μορφή υπο την οποία βρίσκεται ο καφές καθώς και το καθαρό βάρος του,
γ) το σημείο αναγνωρίσεως και τα άλλα σημεία που αναφέρονται πάνω στους σάκκους ή τις άλλες συσκευασίες,
δ) το όνομα του πλοίου ή κάθε άλλου μέσου μεταφοράς με το οποίο μεταφέρθηκε ο καφές ή με το οποίο έφθασε στη θέση που βρίσκεται τώρα (αν είναι γνωστό),
ε) στην περίπτωση του καφέ που βρίσκεται σε μια αποθήκη, μια γραπτή δήλωση του διαχειριστού της αποθήκης η οποια να επιτρέπει την εξακρίβωση ταυτότητος του καφέ και να βεβαιώνει τον χρόνο αποθηκεύσεως.
6. Η υπηρεσία πιστοποιήσεως διαβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή τις κατάλληλες πληροφορίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν κατ` αυτό τον τρόπο και με την επιφύλαξη συμπληρωματικών ερευνών που θα ήθελε να πραγματοποιήσει, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να εξουσιοδοτήσει τις υπηρεσίες πιστοποιήσεων να αναγράψουν την ποσότητα του καφέ σε πίστωση ενός λογαριασμού ενσήμων διαμετακομίσεως.
Κανόνας 19
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο εκτελεστικός διευθυντής είναια αρμόδιος να προβεί σε ρυθμίσεις που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου που προβλέπονται στην συμφωνία και στον κανονισμό αυτό περιλαμβάνοντας ιδιαίτερα την αποστολή από καιρού εις καιρόν διοικητικών οδηγιών που θα κρίνει ότι είναι χρήσιμες.
Κανόνας 20
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η εκτελεστική επιτροπή επιθεωρεί συνεχώς τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και δύναται να επιφέρει τις τροποποιήσεις που νομίζει ότι είναι επιθυμητές.
Σ.Σ. Ακολουθεί η παράθεση υποδειγμάτων για τη σύνταξη πιστοποιητικών καταγωγής, επανεξαγωγής, διαμετακομίσεως κ.λπ. των οποίων η αναδημοσίευση παραλείπεται για τεχνικούς λόγους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΥΤΩΝ
Χώρες εξαγωγής
Αγκόλα 158 Αιθιοπία 10 Αϊτή 12 Ακτή Ελεφαντοστού 24 Αυτοκρατορία Κεντρικής Αφρικής 20 Βενεζουέλα 36 Βολιβία 1 Βραζιλία 2 Γκαμπόν 23 Γκάνα 38 Γουατεμάλα 11 Γουϊνέα 92 Δομινικανή Δημοκρατία 7 Εκουατόρ 8 Ελ Σαλβατόρ 9 Ζαϊρ 4 Ιαμαϊκή 100 Ινδία 14 Ινδονησία 15 Καμερούν 19 Κένυα 37 Κογκό 21 Κολομβία 3 Κόστα Ρίκα 5 Λιβερία 107 Μαδαγασκάρη 25 Μαλάουϊ 109 Μεξικό 16 Μπένεν 22 Μπορούντι 27 Νιγερία 18 Νικαράγουα 17 Ονδούρα 13 Ουγκάντα 35 Παπούα – Νέα Γουϊνέα 166 Παναμάς 29 Παραγουάη 122 Περού 30 Ρουάντα 28 Σιέρα Λεόνε 32 Τανζανία 33 Τόγκο 26 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 34
Χώρες εισαγωγής
Αυστραλία 51 Αυστρία 52 Βέλγιο/Λουξεμβούργο 53 Γαλλία 58 Γιουγκοσλαβία 148 Δανία 56 Ελβετία 65 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 69 Ηνωμένο Βασίλειο 68 Ιαπωνία 60 Ιρλανδία 98 Ισπανία 63 Ισραήλ 99 Ιταλία 59 Καναδάς 54 Κύπρος 86 Νέα Ζηλανδία 70 Νορβηγία 62 Ολλανδία 61 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας 57 Ουγγαρία 94 Πορτογαλία 31 Σουηδία 64
Σημείωση: Τα μέλη που έχουν τυπωθεί με πλάγια στοιχεία συμμετέχουν στον ΟAMCAF. Τα ένσημα εξαγωγής που δίδονται στον OAMCΑF θα φέρουν τον κωδικό αριθμό 155.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΦΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΗ ΜΕΛΩΝ (σε σάκκους των 60 κιλών) Μέλος εισαγωγέας Ετήσιο όριο
Σύνολο 509999 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 121860 Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης 175883 Βέλγιο 64110 Γαλλία 17161 Δανία 18905 Ηνωμένο Βασίλειο 5323 Ιρλανδία 1217 Ιταλία 46804 Ολλανδία 15982 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας 6381
Άλλα μέλη 212256
Αυστραλία 2590 Αυστρία 4708 Γιουγκοσλαβία 6905 Ελβετία 19243 Ιαπωνία 25062 Ισραήλ 4450 Ισπανία 99578 Καναδάς 2982 Κύπρος 148 Νέα Ζηλανδία 576 Νορβηγία 7878 Ουγγαρία 13282 Πορτογαλία 9932 Σουηδία 263 Φιλανδία 3715 Χογκ-Κογκ 10944 Ελλάς 1196

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ