ΝΟΜΟΣ 1320 ΦΕΚ Α΄6/11.1.1983
Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Οι όροι, η σειρά προτεραιότητας και οι διαδικασίες για το διορισμό ή την πρόσληψη σε κενές, κενούμενες ή δημιουργούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ. Α) για την κατάληψη των οποίων ορίζεται, από τις κείμενες διατάξεις ως τυπικό προσόν το απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή το πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ρυθμίζονται κατά τρόπο ενιαίο με τις παρακάτω διατάξεις. Η πλήρωσή τους γίνεται στο εξής με βάση τους πίνακες διοριστέων που κάθε χρόνο καταρτίζονται για κάθε νομό.

2. Από την 1 η Ιουλίου 1983, για τους διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού που εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπουν διαγωνισμό ή επιλογή ή πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

3. Οι διορισμοί ή προσλήψεις προσωπικού που δεν εμπίπτουν στο σύστημα που καθιερώνεται από τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες μέχρι 30.6.1983 οικείες διατάξεις. Στους σχετικούς διαγωνισμούς και επιλογές θεωρούνται επιτυχόντες οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός θέσεων ή των προσλήψεων για τις οποίες έχει γίνει προκήρυξη.
Κατεξαίρεση εάν επιτυχόντες δεν αποδεχθούν το διορισμό τους, προκειμένου να πληρωθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται η πρόσληψη ισάριθμων υποψηφίων του ίδιου διαγωνισμού που έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο του πίνακα επιτυχόντων ή είναι οι αμέσως επόμενοι στη βαθμολογία και εφόσον έχουν λάβει τη βάση βαθμολογίας που προβλέπεται από την οικεία προκήρυξη. Η σειρά των ισοβαθμισάντων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Στις περιπτώσεις αυτές, καταρτίζονται συμπληρωματικοί πίνακες επιτυχόντων από την οικεία εξεταστική επιτροπή έως ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Οι συμπληρωματικοί αυτοί πίνακες καταρτίζονται από την οικεία εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού, που ανασυνιοτάται γι’ αυτόν το σκοπό, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού. Με την ίδια απόφαση, επιτρέπεται να αντικαθίστανται τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής, εάν υπάρχει αδυναμία συγκρότησής της με τα ίδια πρόσωπα.
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις πρόσληψης με επιλογή.
Οι διατάξεις των εδαφίων δεύτερο και επόμενα δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό των περιπτώσεων α-γ και ζ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, τους εμπορικούς ακολούθους και το προσωπικό της Βουλής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

4. Από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξαιρούνται:
α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι των Νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης, οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες υποθηκών και οι δικηγόροι που προσλαμβάνονται σε νομοθετημένες θέσεις του δημοσίου Τομέα.
β) Το διδακτικό προσωπικό της δημοτικής μέσης ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και κάθε είδους ερευνητικό προσωπικό.
γ) Οι στρατιωτικό το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας.
δ) Οι διπλωματικοί υπάλληλοι οι εμπορικοί ακόλουθοι και οι ακόλουθοι Τύπου.
ε) Το προσωπικό των παραγράφων 2 εδάφ. 2, 3 και 5 του άρθρου 103 του Συντάγματος και το προσωπικό της Βουλής, καθώς και το προσωπικό των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των περιπτώσεων γ` έως και ζ` του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 που προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
στ) Οι λογοτέχνες και καλλιτέχνες (ηθοποιοί, μουσικοί, ζωγράφοι κ.λπ).
ζ) Επιστήμονες απασχολούμενοι με θέματα ιατρικής περίθαλψης (ιατροί, βιοχημικοί, φυσικοί νοσοκομείων κ.λπ).
η) Το νοσηλευτικό προσωπικό.
θ) Οι δημοσιογράφοι.
ι) Οι κληρικοί.
ια) Το εργατικό βοηθητικό προσωπικό.
ιβ) Το προσωπικό των Κοινοτήτων και των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.
ιγ) Άλλες ειδικές κατηγορίες προσωπικού που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργού.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση αναγκών

1. Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου Τομέα γνωστοποιούν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, μέχρι 30 Ιουλίου κάθε χρόνου, τον αριθμό των θέσεων των υπαλλήλων ή μισθωτών που είναι κενές ή πρόκειται να κενωθούν ή να συσταθούν έως την έναρξη του επομένου ημερολογιακού έτους των οποίων κρίνεται απαραίτητη η πλήρωση. Εκτός από το συνολικό αριθμό γνωστοποιούν και τον αριθμό των υπαλλήλων ή μισθωτών που απαιτείται να προσληφθούν σε κάθε νομό κατά κατηγορίες και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα.

2. Προκειμένου ειδικότερα για τις Τράπεζες συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης σε κάθε Τράπεζα Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας, υποδεικνυόμενο από το Διοικητή της από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων υποδεικνυόμενο από την πιο αντιπροσωπευτική της συνδικαλιστική οργάνωση και έναν υπάλληλο της Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή αυτή καθορίζει πριν παρέλθει η 30η Ιουλίου τις κενές θέσεις που θα πληρωθούν και τα ποσοστά κατά κατηγορίες των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης ή πτυχιούχων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που θα πληρώσουν τις κενές θέσεις. Το ποσοστό της κατηγορίας των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι παραπάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των κενών θέσεων.

3. Η παράλειψη της γνωστοποίησης που επιβάλλει η παράγρ. 1 του άρθρου αυτού συνεπάγεται την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα έως τον επόμενο χρόνο.

4. Η συγκέντρωση των στοιχείων και η επεξεργασία τους με μηχανογραφικό σύστημα γίνεται από τη Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που διευρύνεται για την καλύτερη απόδοση και λειτουργία της και μετονομάζεται σε Διεύθυνση Προγραμματισμού και Πρόσληψης Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ορίζεται η νέα διάρθρωση αυτής της Διεύθυνσης.

Άρθρο 3
Καθορισμός αριθμού προσληπτέων

1. Η Τριμελής εξ Υπουργών Επιτροπή, της Π.Υ.Σ. αριθ. 229/81 μετά από εισήγηση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστοποιήσεις του προηγούμενου άρθρου εγκρίνει.
α) Το συνολικό αριθμό των θέσεων κατά κατηγορίες και ειδικότητες που πρόκειται να καλυφθούν.
β) Τον αριθμό που ξεχωριστά κάθε φορέας του Δημοσίου Τομέα προγραμματίζει να προσλάβει σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και ειδικότητες.
γ) Την κατανομή των θέσεων αυτών σε κάθε νομό και στην Αττική, κατά κατηγορίες, φορείς και κύκλους σπουδών.

2. Η σχετική πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής που περιέχει και πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου αίτηση για πρόσληψη, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 15 Σεπτεμβρίου και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Τύπο, ραδιοφωνία, τηλεόραση).

Άρθρο 4
Περιεχόμενο αίτησης – δικαίωμα επιλογής

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης με τυπικό προσόν το απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης με τυπικό προσόν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ειδικό έντυπο επεξεργάσιμο μηχανογραφικά που περιέχει αναλυτικό ερωτηματολόγιο για τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τη σειρά προτίμησης του υποψηφίου για τις υπηρεσίες του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α ή των υπολοίπων φορέων του Δημοσίου Τομέα στις οποίες επιθυμούν να προσληφθούν.

3. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών της Νομαρχίας στην περιφέρεια της οποίας υπάρχει κατά την υπουργική προκήρυξη προοπτική πλήρωσης της επιθυμητής θέσης. Αν η θέση που πρόκειται να πληρωθεί ανήκει σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιφέρεια της Αττικής η αίτηση υποβάλλεται στη διεύθυνση Εσωτερικών της Νομαρχίας Αττικής.

4. Οι νομαρχιακές υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι αρμόδιες τόσο για τη χορήγηση του ειδικού εντύπου, όσο και για την παροχή κάθε είδους πληροφορίας ή επεξήγησης σχετιζομένης με τη συμπλήρωση του εντύπου και τα προσόντα που απαιτούνται από κάθε φορέα για την πλήρωση κάθε θέσης είτε με έγγραφες αναλυτικές ανακοινώσεις αναρτημένες σε εμφανή σημεία ώστε να είναι προσιτές στους ενδιαφερόμενους είτε προφορικά από κατατοπισμένους υπαλλήλους όλες τις εργάσιμες ώρες.

5. Ανακριβής ή ψευδής συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης παράλειψη της δήλωσης προτίμησης για το φορέα και τη νομαρχιακή περιφέρεια έχουν ως συνέπεια να μην καταχωρηθεί ο υποψήφιος στον πίνακα διοριστέων ή αν η ανακρίβεια ή η ψευδής δήλωση εξακριβωθεί μεταγενέστερα πριν από το διορισμό του να διαγραφεί. Το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται όταν ο υποψήφιος παραβιάζοντας το νόμο υποβάλει αίτηση και σε άλλο ή σε άλλους νόμους. Αν η ψευδής δήλωση ανακρίβεια ή παράλειψη διαπιστωθούν μετά το διορισμό του, ανακαλείται ο διορισμός.

6. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων σε περισσότερες από μια Νομαρχίες συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος του υποψηφίου να διεκδικήσει κατά τα δύο επόμενα χρόνια με νέα αίτηση το δικαίωμα ένταξής του στους πίνακες διοριστέων.

7. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός πτυχίου Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να υποβάλλουν αντίστοιχες χωριστές αιτήσεις στον ίδιο ή σε διαφορετικούς νόμους. Πάντοτε όμως, μόνο μια για κάθε τίτλο σπουδών.

8. Εάν οι υποψήφιοι δεν απορροφηθούν μπορούν να διεκδικήσουν την εγγραφή τους στους πίνακες και τα επόμενα χρόνια τόσο στον ίδιο νομό, όσο και σε διαφορετικό. Χάνουν οριστικά το δικαίωμα με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

9. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης με απόφασή του καθορίζει τον τύπο των υποβαλλομένων αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν.
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Πρόσληψης Προσωπικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τη συνεργασία του Μηχανογραφικού Κέντρου μέριμνα για την εκτύπωση ικανού αριθμού εντύπων και την προώθησή τους σε όλες τις Νομαρχίες του Κράτους.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο των πινάκων

1. Η ένταξη σε ορισμένη σειρά στον καθένα από τους παραπάνω πίνακες γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος κατά τους ορισμούς του επομένου άρθρου. Αν συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων περισσότεροι από ένας υποψήφιοι του αυτού πίνακα διοριστέων, προτάσσονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θεωρώντας την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους σαν ημερομηνία του έτους γεννήσεως του καθενός. Αν συμπέσει η ηλικία να είναι η ίδια τότε προτιμάται εκείνος που έχει περισσότερα μόρια λόγω οικογενειακής κατάστασης. Αν και πάλι καθίσταται αδύνατη η πρόκριση, γίνεται κλήρωση στην οποία ειδοποιούνται οι υποψήφιοι τηλεγραφικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση που σημειώνεται στις αιτήσεις των υποψηφίων για να παραστούν, αν θέλουν, στην κλήρωση ορισμένη ημέρα και ώρα. Η μη παράσταση των ενδιαφερομένων στην κλήρωση δεν συνεπάγεται την ακυρότητά της.

2. Οι πίνακες, κοινοί για άνδρες και γυναίκες περιέχουν εκτός από το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποψηφίου στήλες με το εξής περιεχόμενο. α) Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι που καθορίζει και τη σειρά τους στον πίνακα.
β) Την οικογενειακή τους κατάσταση.
γ) Το νομό που επιλέγουν και τη σχέση τους μ` αυτόν.
δ) Το είδος του τίτλου σπουδών την προέλευσή του και τη χρονολογία απόκτησής του.
ε) Την ηλικία τους.
στ) Τη χρονολογία που έλαβαν άδεια άσκησης επαγγέλματος, αν για την ειδικότητά τους χρειάζεται τέτοια άδεια.
ζ) Την αποφοίτησή τους από νυκτερινό σχολείο.
η) Την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, το είδος, το αντικείμενο και την προέλευσή του.
θ) Την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος το είδος, το αντικείμενο και την προέλευσή του.
ι) Την απόκτηση και δεύτερου πτυχίου.
ια) Το βαθμό του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης μόνο για τους πίνακες υπαλλήλων ΜΕ.
ιβ) Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 31 εδ. β` του Ν. 1400/1983 (Α 156).
ιγ)  Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 31 εδ. β` του Ν. 1400/1983 (Α 156).

Άρθρο 6
Κριτήρια κατάταξης

1. Κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς εγγραφής στον πίνακα είναι τα εξής: Οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου. Εντοπιότητα. Ο χρόνος απόκτησης του τίτλου σπουδών. Η ηλικία του ενδιαφερομένου. Ο χρόνος λήψης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος αν για την άσκησή του χρειάζεται από την κειμένη νομοθεσία τέτοια άδεια. Η αποφοίτηση από νυκτερινό σχολείο. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Το διδακτορικό δίπλωμα. Ο βαθμός του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης που ισχύει ως κριτήριο μόνο για τους υποψηφίους υπαλλήλους της κατηγορίας ΜΕ.

2. Ο συντελεστής οικογενειακής κατάστασης διαφέρει ανάλογα με τις περιπτώσεις. α) Κάθε άγαμο τέκνο θυμάτων και αναπήρων πολεμικής και ειρηνικής περιόδου ή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης (του Ν. 1285/1982) όπως οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις που ισχύουν παίρνει πέντε μόρια. β) Οι σύζυγοι χωρίς τέκνα παίρνουν τρία μόρια.

γ) Οι γονείς για κάθε τέκνο, παίρνουν πέντε μόρια.

δ) Κάθε άγαμο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας παίρνει πέντε μόρια. ε) Κάθε άγαμο και ορφανό και από τους δύο γονείς τέκνο του οποίου τα ετήσια ακαθάριστα οικογενειακά εισοδήματα από κάθε πηγή δεν υπερβαίνουν το 150% του συνολικού ετησίου κατά την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει ακαθάριστου εισοδήματος του πλήρως απασχολουμένου ανειδίκευτου εργάτη παίρνει δέκα μόρια. Εάν είναι ορφανό από τον ένα γονέα παίρνει πέντε μόρια.
στ) Κάθε άγαμο τέκνο ανίκανων για εργασία γονέων ή του ενός απ` αυτούς με ετήσια οικογενειακά ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε πηγή που δεν υπερβαίνουν το 150% του συνολικού ετήσιου κατά την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει, ακαθάριστου εισοδήματος του πλήρως απασχολουμένου ανειδίκευτου εργάτη παίρνει τρία μόρια. Το ποσοστό ανικανότητας στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένο από τις υγειονομικές επιτροπές των ασφαλιστικών τους φορέων. Για τους τυχόν ανασφάλιστους η διαπίστωση του ποσοστού της αναπηρίας γίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας.

3. Ο συντελεστής της εντοπιότητας καθορίζεται στα δεκαπέντε ή τα δέκα μόρια. Για να υπολογιστούν δεκαπέντε μόρια, πρέπει οι υποψήφιοι να δηλώσουν έγγραφα στην αίτησή τους ότι επιλέγουν για τόπο διορισμού την περιφέρεια του νομού στον οποίο βρίσκεται η μόνιμη από δεκαπενταετίας κατοικία των ίδιων ή των συζύγων τους ή γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους με εξαίρεση τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς να περιλαμβάνονται στην εξαίρεση και τα νησιά του νομού Αττικής. Υπολογίζονται δέκα μόρια αν η περιφέρεια που επιλέγουν είναι συνεχόμενη με το νομό που κατοικούν από δεκαπενταετίας ή γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης χωρίς να περιλαμβάνονται στην εξαίρεση και τα νησιά του νομού Αττικής.
Για τον καθορισμό και μόνο του συντελεστή εντοπιότητας σε μόρια, οι κεντρικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου λογίζονται ως υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου του νόμου στον οποίο βρίσκεται η έδρα τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

4. Ο αριθμός των μορίων του συντελεστή του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών (πτυχίου ανωτέρης ή ανώτατης σχολής) προσδιορίζεται με την εξής μέθοδο. Ο αριθμός των μηνών που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου έως την υποβολή της αίτησης διαιρείται με τον αριθμό έξι.

5. Ο αριθμός των μορίων για το συντελεστή της ηλικίας στους υποψηφίους που διεκδικούν θέση που απαιτεί ως τυπικό προσόν πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης καθορίζεται ως εξής: `Όσοι έχουν συμπληρώσει το 34ο έτος παίρνουν 10 μόρια, το 33ο παίρνουν 9 μόρια, το 32ο παίρνουν 8 μόρια, το 31ο παίρνουν 7 μόρια, το 30ο παίρνουν 6 μόρια, το 29ο παίρνουν 5 μόρια, το 28ο παίρνουν 4 μόρια, το 27ο παίρνουν 3 μόρια, το 26ο παίρνουν 2 μόρια, το 25ο παίρνουν 2 μόρια, το 24ο παίρνουν 1 μόριο, το 23ο παίρνουν 1 μόριο. Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από εκείνο που γεννήθηκαν.

6. Ο αριθμός των μορίων για το συντελεστή της ηλικίας όταν πρόκειται για αποφοίτους σχολείου μέσης εκπαίδευσης που διεκδικούν θέση που απαιτεί ως προσόν το απολυτήριο τέτοιου σχολείου καθορίζεται ως εξής. `Όσοι έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος παίρνουν 8 μόρια, το 28ο παίρνουν 7 μόρια, το 27ο παίρνουν 6 μόρια, το 26ο παίρνουν 5 μόρια, το 25ο 4 μόρια, το 24ο 3 μόρια, το 23ο και το 22ο 2 μόρια, το 21ο 1 μόριο. Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από εκείνο που γεννήθηκαν.

7. Ο αριθμός των μορίων του συντελεστή του χρόνου λήψης της επαγγελματικής αδείας όταν από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ο όρος αυτός για την άσκηση του επαγγέλματος καθορίζεται ως εξής: Ο αριθμός των μηνών από τη λήψη της αδείας έως την υποβολή της αίτησης διαιρείται με τον αριθμό 12.

8. Ο συντελεστής της αποφοίτησης από νυκτερινό σχολείο μέσης εκπαίδευσης μετά από συνεχή παρακολούθηση τριών (3) ετών αποτιμάται ως εξής: Οι απόφοιτοι πριμοδοτούνται με 10% του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει προσθέτοντας σ` αυτό τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το ποσοστό αυτό. Το άθροισμα αποτελεί τον οριστικό αριθμό των μορίων που διαθέτουν οι υποψήφιοι.

9. Ο συντελεστής του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτιμάται ως εξής: Η κατοχή τέτοιου τίτλου πριμοδοτείται με 10% του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει οι κάτοχοί του. Το άθροισμα του αριθμού που αντιστοιχεί με το ποσοστό αυτό και του συνόλου των υπολοίπων μορίων του αποτελεί τον οριστικό αριθμό μορίων που διαθέτουν οι υποψήφιοι.

10. Ο συντελεστής του διδακτορικού διπλώματος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτιμάται ως εξής: Οι κάτοχοί του πριμοδοτούνται με 20% του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνουν στο οποίο προστίθεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό για να εξευρεθεί συνολικός αριθμός των μορίων των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν παίρνουν και την πριμοδότηση της προηγουμένης παραγράφου.

11. Ειδικά για τους υποψήφιους υπαλλήλους της κατηγορίας ΜΕ συντελεστής είναι ο βαθμός του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 2, 3 που υπολογίζεται σε μόρια και προστίθεται ολόκληρος με τα δεκαδικά του στα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιο από τα προηγούμενα κριτήρια.

12. Το άθροισμα των μορίων για κάθε περίπτωση αποτελεί το συνολικό αριθμό μορίων με τον οποίο οι υποψήφιοι διεκδικούν την εγγραφή τους στον πίνακα.

Άρθρο 7
Πίνακες προσληπτέων

1. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών των Νομαρχιών στέλνουν έως τις 15 Οκτωβρίου στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Πρόσληψης Προσωπικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης η στο οριζόμενο από αυτή μηχανογραφικό κέντρο τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρατώντας στο αρχείο τους ένα φωτοτυπημένο αντίγραφό της καθώς και τα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι προσκόμισαν. Από το μηχανογραφικό κέντρο καταρτίζονται πίνακες για κάθε κατηγορία υποψηφίων και κάθε υπηρεσία στον κάθε νομό με αριθμό διοριστέων ίσο προς τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τοιχοκολλούνται στους οικείους χώρους των νομαρχιακών καταστημάτων ή προκειμένου για την Αττική στη Νομαρχία Αττικής.

3. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση από εκείνους που έχουν έννομο συμφέρον της δεδομένης σειράς της ένταξης ή της παράλειψης μπορεί να εγερθεί με ένσταση που υποβάλλεται μέσα σε δέκα μέρες από τη δημοσίευση των πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιλύεται από το ειδικά εξουσιοδοτημένο όργανο από το Υπουργείο προεδρίας της Κυβέρνησης. Εάν οι ενισταμένοι δικαιωθούν τοποθετούνται στη θέση που δικαιούνται σύμφωνα με το συνολικό αριθμό μορίων και τις προτιμήσεις τους σαν υπεράριθμοι.

Άρθρο 8
Κατάλογοι διοριστέων

1. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι εγγεγραμμένοι σ` αυτόν οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται το διορισμό. Η παράλειψη εμπρόθεσης, από αυτή την αναγγελία, αποδοχής σημαίνει άρνηση αποδοχής. Στην περίπτωση αυτή καθώς επίσης και όταν υπάρχει κώλυμα για διορισμό κατά τις διατάξεις του οικείου φορέα οι θέσεις παραμένουν κενές.

2. Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Πρόσληψης Προσωπικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης καταρτίζει τους καταλόγους των διοριστέων σε κάθε υπηρεσία, ασχέτως φύλου των εγγραφομένων. Οι κατάλογοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το ονοματεπώνυμο, τη σειρά και τη θέση που τοποθετείται ο καθένας. Μέσα σε 30 ημέρες το πολύ από τη δημοσίευση αυτή οι Υπηρεσίες προσλαμβάνουν τους διοριζόμενους στις ήδη υφιστάμενες κενές θέσεις.

Άρθρο 9

1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι, έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στο νομό της επιλογής τους που τοποθετήθηκαν για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Αν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη μετάθεση κατά τη διάρκεια της πενταετίας σε άλλο νομό, αυτή επιτρέπεται μόνο ύστερα από κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργού. Με τη συμπλήρωση της πενταετίας μπορούν να ζητήσουν τη μετάθεση ή απόσπασή τους σε μονάδα υπηρεσίας που έδρευε σε άλλο νομό εφόσον βεβαίως οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

2. Οι προσλαμβανόμενοι σε προβλεπόμενες θέσεις δακτυλογράφων ασκούνται υποχρεωτικά στη χρήση της γραφομηχανής ένα δίμηνο στις κατά τόπους Σχολές του ΟΑΕΔ.

3. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων που καλούνται για πλήρωση κενής θέσης μπορούν μόνο δυο φορές να αρνηθούν την πρόσληψή τους χωρίς να χάσουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη τα μεταγενέστερα έτη.

Άρθρο 10
Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες

1. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες που μπορούν να προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε Υπουργείο διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επομένων άρθρων 11 και 12 του νομού αυτού.

2. Η πρόσληψη των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, στις θέσεις που προβλέπονται ειδικά σε κάθε Υπουργείο, με το άρθρο 12 (παρ. 1 και 2) του παρόντος.

3. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντίστοιχα με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Υπουργού για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών της Διοίκησης και διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` (άρθρ 9 κ. ε.) του Ν. 933/1979 ή άλλες ειδικές διατάξεις.

4. Για την πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών απαιτούνται:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
β) Πτυχίο Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ξένης Ανωτάτης Σχολής η Ανώτατης κατά το νόμο Στρατιωτικής Σχολής των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.
γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων του οικείου Υπουργείου, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα του τομέα αρμοδιοτήτων του οικείου Υπουργείου που θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ειδικά για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες απαιτείται και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
δ) Ειδικά για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συνεργατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα των περιπτώσεων α, β, γ της παραγράφου αυτής.

5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών που προβλέπονται από το άρθρο 12 του νόμου αυτού, ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου από τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος και εισηγείται τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα να προσληφθούν.

6. Η πρόσληψη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμοδίου Υπουργού οι οποίοι εκτιμούν τα κατά την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού απαιτούμενα προσόντα. Η απόφαση αυτή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τον τομέα δραστηριοτήτων του Υπουργείου και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ΝΠΔΔ ή του Δημοσίου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη, άσκηση των κυρίων καθηκόντων του προσλαμβανομένου.

7. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δημόσιο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανομένου για παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 11
Αναθέσεις, αποσπάσεις, καθήκοντα, αποδοχές, λύση σύμβασης

1. Η ανάθεση ή απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
Ο χρόνος της ανάθεσης ή απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση του δημοσίου τομέα που ο υπάλληλος οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων βαρύνει τις Υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.
Οι αποσπώμενοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης που είναι ασφαλισμένοι.

2. Στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών επιτρέπεται να προσλαμβάνονται και συνταξιούχοι του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 δημοσίου τομέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

3. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμοδίου στην περίπτωση Υπουργού μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.

4. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

5. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Υπουργείου ή αποκεντρωμένης δημοσίας υπηρεσίας, υπαγομένης ή εποπτευομένης από αυτό τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ανάλογα με την υφισταμένη κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Υπουργό και τους Υφυπουργούς.

6. Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση της κυβερνητικής πολιτικής, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της Διοίκησης, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Υπουργό.

7. Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120) και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων ή απόσπασης, οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβούν το 50% των αποδοχών της κυρίας αυτών θέσης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

8. Η σύμβαση εργασίας των Συμβούλων και Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Υπουργού για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδήλωσε, με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.

9. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται, αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας.

10. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Συμβουλίου ή Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Υπουργού, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια, αζημίως για το Δημόσιο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 12
Σύσταση θέσεων Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών

1. Πέρα από τις προβλεπόμενες πιο κάτω από τις οικείες διατάξεις θέσεις συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο νέες ενιαίες θέσεις Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως εξής:

2. Πέρα από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο θέσεις Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών διατηρούνται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις θέσεις Ειδικών Συνεργατών στα Υπουργεία, οι οποίες με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου, διέπονται εφεξής από το νομικό καθεστώς του νόμου αυτού.
Όσες από τις πιο πάνω θέσεις Ειδικών Συνεργατών ή άλλες θέσεις Συμβούλων ή Συνεργατών, που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού έχουν συσταθεί σε ειδικές υπηρεσίες των Υπουργείων, εξακολουθούν να διέπονται από το ειδικό νομικό καθεστώς, που προβλέπεται για τις θέσεις αυτές.

3. Νομικοί Συνεργάτες, με την ιδιότητα του δικηγόρου δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού αλλ` εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες γι` αυτούς διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

4. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού διέπονται αποκλειστικά από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις (άρθρο 5 Ν. 1299/1982).

5. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε υφιστάμενες κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού θέσεις διατηρούνται στην υπηρεσία και στις θέσεις που κατέχουν. Οι ανωτέρω διέπονται από το νομικό καθεστώς του νόμου αυτού, εφόσον ασκούν πράγματι καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη κατά την έννοια των παραγρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, πράγμα που διαπιστώνεται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού, άλλως εξακολουθούν να διέπονται από το προηγούμενο ειδικό νομικό καθεστώς που προβλέπεται από τις θέσεις αυτές. Αποδοχές που έχουν τυχόν καταβληθεί σε όσους από τους ανωτέρω δεν υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 11 του νόμου αυτού, δεν αναζητούνται.
Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε υφιστάμενες κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού θέσεις Ειδικών Συνεργατών διατηρούνται στην υπηρεσία και στις θέσεις που κατέχουν και διέπονται από το νομικό καθεστώς του νόμου αυτού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

6. Το κατά το άρθρο 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ανεξάρτητα από την τυχόν ονομασία του ως συμβούλων ή συνεργατών δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού αλλά εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 993/1979 ή από άλλες σχετικές γι` αυτό διατάξεις.

Άρθρο 13
Προεδρία συμβουλίων και επιτροπών

1. Σε κάθε είδους συμβούλια (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά) και επιτροπές του κατά το άρθρο 1 παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) δημοσίου τομέα, στα οποία συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, η προεδρία ανατίθεται σ` αυτούς.

2. Αν στο συμβούλιο ή την επιτροπή μετέχει Υπουργός ή Υφυπουργός, η προεδρία ανατίθεται σ` αυτόν.

3. Αν στο συμβούλιο ή την επιτροπή μετέχουν εκτός από δικαστικό λειτουργό και ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί α` βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διοικητές νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, η προεδρία ανατίθεται κατά περίπτωση στον ανώτατο δημόσιο λειτουργό α` βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το διοικητή των παραπάνω νομικών προσώπων, μόνον εφόσον οι αρμοδιότητες των συμβουλίων και επιτροπών αφορούν τις υπηρεσίες που τελούν υπό την εποπτεία, διοίκηση ή διεύθυνσή τους.

4. Κανονιστικές αποφάσεις συγκρότησης και πράξεις διορισμού μελών συμβουλίων και επιτροπών των οποίων ο πρόεδρος έχει ορισθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θεωρούνται νόμιμες από τότε που άρχισαν να ισχύουν.

Άρθρο 14

1. Στους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1299/1982 σε βαθμολογικά διαβαθμισμένες θέσεις της κατηγορίας “του άρθρου 5 παρ. 1 περίπτ. δ`” του ίδιου νόμου καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο βαθμό στον οποίο εντάσσονται μαζί με το σύνολο των κάθε είδους επιδομάτων και προσαυξήσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

2. Η πλήρωση θέσης με ανάθεση καθηκόντων κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1299/1982 μπορεί να γίνει και με ανάθεση με μειωμένη απασχόληση στη θέση στην οποία προσλαμβάνεται. Σ` αυτή την περίπτωση καταβάλλεται το ήμισυ των προβλεπομένων για τη θέση αυτή αποδοχών.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 1299/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
” Ο αποσπώμενος κατά το άρθρο 6 παρ. 1 αυτού του νομού σε θέση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού επιλέγει το σύνολο των κάθε είδους αποδοχών της θέσης στην οποία αποσπάται είτε της θέσης από την οποία αποσπάται. Όσοι έχουν στο μεταξύ αποσπασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1299/1982 έχουν και αυτοί το δικαίωμα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, να προβούν στην επιλογή που αναγνωρίζουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η ισχύς της επιλογής αυτής ανατρέχει για όλα τα έννομα αποτελέσματά της στο χρόνο που είχε πραγματοποιηθεί η κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1299/1982 απόσπαση εκείνου που προβαίνει στην επιλογή αυτή”.
Συνιστώνται δύο (2) θέσεις καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο “Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

4. Στο άρθρο 10 του Ν. 1299/1982 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:
“2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων που συνιστώνται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου και υπάγονται στον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου”.

Άρθρο 15

1. Η παράγρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 1288/1982 “ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και της ΥΕΝΕΔ καθώς και άλλες διατάξεις” αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: “5. Ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων ή λειτουργών του κατά το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 δημοσίου τομέα, που διανύεται σε θέση μετακλητού ή με θητεία ή με σύμβαση ανωτάτου υπαλλήλου ή λειτουργού (Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Νομάρχη Διοικητή ή Υποδιοικητή κ.λπ.) ύστερα από ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Διατάξεις που προβλέπουν ανάθεση καθηκόντων εκτός των περιπτώσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1232/1982, εξακολουθούν να ισχύουν”.
Σε περίπτωση αποχώρησης όλων των παραπάνω από τη θέση του μετακλητού ή με θητεία ή με σύμβαση υπαλλήλου ή λειτουργού επανέρχονται αυτοδίκαια στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

2.α. Συνιστώνται στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών δύο οργανικές θέσεις βοηθών ορκωτών εκτιμητών οι οποίες προστίθενται στη σύνθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών που προβλέπονται στο Π.Δ. 279/1979.
β. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται: Δεκαετής εργολαβική εμπειρία σε δομικά έργα ή μηχανολογικά – ηλεκτρολογικά έργα ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικών τυπικών προσόντων.
γ. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με διορισμό χωρίς διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του Π.Δ. 279/1979. δ. Τα της κατοχύρωσης των καθηκόντων και λοιπών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού διέπονται αναλογικά από τις αντίστοιχες για τους ορκωτούς εκτιμητές διατάξεις.
Σημ.: όπως η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.22 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.2000.

Άρθρο 16

1. Οι περιπτώσεις α` έως δ` της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (ΦΕΚ Α 367) “περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως” αντικαθίστανται όπως πιο κάτω οι δε περιπτώσεις ε` και στ` αναριθμούνται σε στ` και ζ`.
“1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων.
α) Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, συνιστώνται ή καταργούνται υπηρεσίες του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση οι αρμοδιότητες και η σύνθεσή τους σε προσωπικό.
β) Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, συνιστώνται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας βαθμού ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και καθορίζεται η σύνθεση και η κατανομή σε οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα.
γ) Ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που ανακύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ/των αυτών.
δ) Καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας, καθώς και οι εισαγωγικοί βαθμοί κάθε κλάδου και τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού σε καθένα από αυτούς. ε) Καθορίζεται ο κλάδος ο βαθμός των θέσεων και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και η αναπλήρωσή τους, καθώς και σε ποιες οργανικές μονάδες λόγω της ειδικής φύσεως του έργου τους μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταμένου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 όπως αντικαθίστανται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 51/1975 “περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών” (ΦΕΚ Α 125) όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 “για την πολυθεσία πολυαπασχόληση κ.λπ” (ΦΕΚ Α` 65).

Άρθρο 17

1. Με τα Προεδρικά Διατάγματα, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 51/1975, οι οποίες επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 επιτρέπεται και η σύσταση νέων θέσεων μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού].
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 6 παρ. 6 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (Α 43), και υπό την επιφύλαξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

2. Η περίπτωση α` του άρθρου 7 του Ν. 1288/1982 αντικαθίσταται ως εξής: “α) Η σύσταση νέων υπηρεσιών και θέσεων μόνιμων ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού, απαραιτήτων για τη λειτουργία των νέων Υπουργείων και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών”.

Άρθρο 18
Ίδρυση Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης
Στο άρθρο 25 του Νόμου 400/1976 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων” όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Νόμου 1288/1982 “ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και της ΥΕΝΕΔ καθώς και άλλες διατάξεις” προστίθεται έκτη παράγραφος ως εξής:
“6. Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης της οποίας προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό α` των ειδικών θέσεων. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, α) καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων αυτής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία μπορεί να μετονομασθεί και β) συνιστώνται μέχρι 60 θέσεις μονίμων υπαλλήλων και επιστημονικών συνεργατών και προσδιορίζονται τα προσόντα των μονίμων υπαλλήλων για την πλήρωση των θέσεων αυτών και η κατανομή τους κατά κατηγορίες κλάδους και βαθμούς, καθώς και τα ειδικά προσόντα των επιστημονικών συνεργατών, οι τρόποι πρόσληψης και άσκησης των καθηκόντων τους, η αντιμισθία, η αποζημίωσή τους και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

Άρθρο 19

1. Οι μισές από τις θέσεις των εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 1236/1982 ΦΕΚ 65, πληρώνονται κατά τη μεταβατική περίοδο έως ότου συσταθεί η Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοίκησης με διαγωνισμό.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνέδριου με πενταετή υπηρεσία σ` αυτό και πτυχίο νομικής οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού το 40ο έτος της ηλικίας τους.

3. Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης καθορίζονται α) ο τρόπος και η διαδικασία προκήρυξης και διενεργείας του διαγωνισμού, β) ο τρόπος συγκρότησης της εξεταστικής από μέλη του Ε.Σ. επιτροπής, γ) η διαδικασία ελέγχου από αυτήν των προσόντων των υποψηφίων, δ) τα εξεταστέα μαθήματα, ε) η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων και της προφορικής εξέτασης, στ) η έκδοση του πίνακα επιτυχόντων που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τον αριθμό των θέσεων για την πλήρωση των οποίων έγινε προκήρυξη και ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετιζόμενη με τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Άρθρο 20
Γραφεία νομ. συμβούλων ΙΚΑ-ΟΓΑ-μετατροπή σε νομ. διευθύνσεις
Τα κατά τη δημοσίευση του Νόμου 1256/1982 συνεστημένα και λειτουργούντα γραφεία Νομικών Συμβούλων στο ΙΚΑ και ΟΓΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια από της δημοσιεύσεως του παραπάνω νόμου σε Νομικές Δ/νσεις για τις οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 αυτού.
Στις παραπάνω μονάδες όπως και σ` αυτές των παρ. 1, 3, 6, παρ. δ` και 7 του άρθρου 10 του Ν. 1256/1982 και στο Δικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1612/19562/16.4.81 απόφ. Συγκλήτου Παν. Αθηνών ΦΕΚ 25/81 τ.Β`) κατανέμονται οι θέσεις του κυρίου προσωπικού των Νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης με τις Υπουργικές αποφάσεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.
Η μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού και γενικά οι δαπάνες λειτουργίας των Νομικών Δ/νσεων στο ΙΚΑ, ΟΓΑ και τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 1256/1982 βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων φορέων.

Άρθρο 21
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ Α 118)

Άρθρο 22

1. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 1 του Νόμου 1256/1982, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μπορεί να παρατείνονται ή να ανανεώνονται με απόφαση του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1983 εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δικαιολογούν την παράταση αυτή. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν χρόνο λήξης των συμβάσεων μεταγενέστερο της 31ης Δεκεμβρίου διατηρούνται σε ισχύ. “Ειδικά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η καταγγελία της σύμβασης ή η ανανέωσή της γίνεται από τον αρμόδιο νομάρχη.
Ο αρμόδιος Υπουργός σε κάθε περίπτωση μπορεί να καταγγείλει νωρίτερα τη σύμβαση αζημίως για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα ή να μην προβεί στην ανανέωσή τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 παρ. 10 του Ν. 1416/1984 (Α` 18).

2. Η προηγούμενη παράγραφος έχει εφαρμογή και στο προσωπικό εκείνο, του οποίου η ορισμένου χρόνου σύμβαση ή η σχέση εργασίας έληξε μετά την 30 Σεπτεμβρίου 1982 και παρέμεινε εργαζόμενο στην υπηρεσία του μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν ισχύουν για το προσωπικό που έχει προσληφθεί για την κάλυψη εποχιακών αναγκών το οποίο αποχωρεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία με την λήξη του χρόνου διαρκείας της σύμβασης εργασίας του.

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1288/1982 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση με τους αυτούς ή άλλους όρους το αργότερο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1983, με απόφαση του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, εφόσον η παράταση αυτή δικαιολογείται από τη συνέχιση του έργου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 1288/1982.

5. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, εκδιδόμενη μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται οκταμελής Ειδική Επιτροπή. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ένα αντιπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, δύο εκπροσώπους από την Υπηρεσία Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, δύο εκπροσώπους που θα προταθούν από τις αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των επί συμβάσει υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και από ένα εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Ειδική αυτή Επιτροπή θα έχει ως έργο τη μελέτη και αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος του κατά το άρθρο 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και την τύχη του προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις παραπάνω υπηρεσίες. Η σχετική έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από προσχέδιο νόμου, θα υποβληθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία συγκρότησής της.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον 6ο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, οριζομένη με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

Άρθρο 23
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε τo άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρου 16 του Ν. 1648/1986 (Α 147).

Άρθρο 24
Οι περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 1256/1982 “για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών κ.λ.π” αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“α) Οι Εφημέριοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε σχολεία δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης σε Κοινότητες και Δήμους που έχουν πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων εκτός των περιοχών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης, καθώς και όσοι φοιτούσαν σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες και Πανεπιστημιακές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981 – 1982 και εφόσον μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους απ` αυτές θα διοριστούν σε παρόμοιες με τις παραπάνω θέσεις Σχολείων Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης.
β) Οι Ιερείς εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιερατικές σχολές ή εκκλησιαστικά φροντιστήρια ή άλλους φορείς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης καθώς και όσοι φοιτούσαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981 – 1982 και εφόσον, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους απ` αυτές διοριστούν σε παρόμοιες θέσεις. Ομοίως δεν περιλαμβάνονται και οι ιεροψάλτες καθώς και οι εφημέριοι που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέση Γραμματέα Κοινότητας”.

Άρθρο 25
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρο 31 εδ. δ` του Ν. 1400/ 1983 (Α 156).

Άρθρο 26
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. ε` του Ν. 2026/1992 (Α 43).

Άρθρο 27
Μέτρα προστασίας της εθνικής οικονομίας

1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου μέχρι και τις 31.12.1983 απαγορεύεται η συνομολόγηση, η χορήγηση και η με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο καταβολή αυξήσεων των κάθε είδους αποδοχών των εργαζομένων, της ίδιας χρονικής περιόδου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλους τους εργαζομένους τόσο του δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου δικαίου που ορίζονται στην παράγρ. 3 του Κεφ. ΙΙ της με αριθ. 9019/295/25.1.1982 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το Ν. 1249/82 και με σχέση ιδιωτικού δικαίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και για κάθε είδους αυξήσεις ή μισθολογικές παροχές με τη μορφή επιδομάτων ή οποιασδήποτε φύσης, μορφής ή ονομασίας. Αντίθετες διατάξεις νόμου, ρήτρες ή διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων και κάθε είδους διοικητικών πράξεων κανονιστικού περιεχομένου και ατομικών συμφωνιών, που ισχύουν ή θα συνομολογηθούν ή θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, είναι άκυρες.

2. Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που προβλέπεται για τους εργαζομένους της προηγουμένης παραγράφου σε συλλογικές συμβάσες εργασίας διοικητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου, για το τελευταίο τετράμηνο του 1982 και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.1983 θα χορηγηθεί ως εξής:
α) Την 1.1.1983 θα καταβληθεί για το τελευταίο τετράμηνο του 1982, το 50% της ΑΤΑ και το άλλο 50% την 1.5.1983.
β) Την 1.9.1983 θα καταβληθεί το ποσό της ΑΤΑ για την περίοδο από 1.1.1983 μέχρι 31.8.1983.
Η αναπροσαρμογή θα γίνει με βάση το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της αντίστοιχης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο περιόδου αναπροσαρμογής, που θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 8 της απόφασης αριθ. 1/82 του ΔΔΔΔ Αθηνών.
Ειδικά για τον υπολογισμό της ΑΤΑ των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, των δικαστικών λειτουργών, των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υπαλλήλων που εξομοιώνονται με τους παραπάνω βαθμολογικά ή μισθολογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του Κεφ. Ι της με αριθ. 9019/295/25.1.1982 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το Ν. 1249/82. Αυτή η ΑΤΑ όπως προβλέπεται και ρυθμίζεται στα προηγούμενα εδάφια αυτής της παραγράφου είναι δυνατόν να θεσπισθεί για εργαζομένους που δεν την δικαιούνται με βάση αυτό το άρθρο με νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα συναφθούν το 1983. Διατάξεις νόμων, συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων κανονιστικού περιεχομένου που ισχύουν ή θα συναφθούν ή θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου και αντίκεινται σε όσα ορίζονται σ` αυτή την παράγραφο είναι άκυρες.

3. Μισθολογικές παροχές που θα καταβληθούν κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων δεν υπολογίζονται ως δαπάνες που εκπίπτονται από το φορολογητέο εισόδημα των εργοδοτών ή για τον καθορισμό του κόστους παραγωγής ή για άλλο σκοπό.

4. Οι υφισταμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας διαιτητικές αποφάσεις υπουργικές αποφάσεις και γενικά πράξεις κανονιστικού περιεχομένου όπως και ατομικές συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν.
Δε θίγονται επίσης με τις διατάξεις αυτού του άρθρου οι προβλεπόμενες διατάξεις νόμου η κατ` εξουσιοδότηση νόμου σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις σε καταστατικά οργανισμών και επιχειρήσεων σε οργανισμούς υπηρεσίες ή κανονισμούς εργασίας και σε κάθε είδους ρυθμίσεις αύξησης αποδοχών που συνδέονται με την υπηρεσιακή ή οικογενειακή κατάσταση και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων.

5. Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει την 1.1.1983 και παύει στις 31.12.1983.

Άρθρο 28
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Ο νόμος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τις προσλήψεις προσώπων με τυπικό προσόν το απολυτήριο σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης.

2. Το καθοριζόμενο όριο ηλικίας από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού δεν ισχύει.
α) κατά τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής του νόμου αυτού για τους υποψήφιους που διεκδικούν θέση για την οποία ως τυπικό προσόν απαιτείται το απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης. Κατά την περίοδο αυτή ισχύει γι` αυτούς ως όριο το 35ο έτος και ο συντελεστής ηλικίας υπολογίζεται με την κατανομή των μορίων σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
β) για τους πολιτικούς πρόσφυγες που επαναπατρίστηκαν κατά τα τελευταία τρία πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού χρόνια ή θα επαναπατριστούν μέσα σε τρία χρόνια από τη δημοσίευσή του. Γι` αυτούς ισχύει ως όριο το 40ο έτος.
γ) Σημ.: όπως η περίπτωση γ` της παρ. 2 καταργήθηκε με το άρθρο 31 εδ. γ` του Ν. 1400/1983 (Α 156).
δ) για τους γεωπόνους, χημικούς, δασολόγους, κτηνίατρους και ιχθυολόγους, γεωλόγους και τεχνικούς απόφοιτους των Πολυτεχνικών Σχολών. Γι` αυτούς και για μια πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος ισχύει ως όριο ηλικίας το 40ο έτος.

3. Τα πτυχία των τμημάτων ή σχολών νομικών, πολιτικών και οικονομικών, οικονομικών ή πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της Παντείου Σχολής, της ΑΣΟ και ΕΕ και των Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών είναι στο εξής ισάξια για την κατάληψη κάθε θέσης ή απασχόλησης διοικητικών καθηκόντων στο Δημόσιο Τομέα για την οποία απαιτείται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου οποιασδήποτε από τις παραπάνω ανώτατες Σχολές.

4. Όσοι φυλακίστηκαν εξορίστηκαν ή κρατήθηκαν τουλάχιστον έξι μήνες στη διάρκεια των σπουδών τους από το καθεστώς της Δικτατορίας 1967 – 1974 θεωρείται ότι απόχτησαν το πτυχίο τους, κανονικά, την ημερομηνία που προκύπτει αν προστεθούν στο χρόνο εισαγωγής τους τα χρόνια σπουδών της οικείας Σχολής μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο των πτυχιακών εξετάσεων.
Η διάταξη αυτή ισχύει αποκλειστικά για την περίπτωση πρόσληψής τους στο Δημόσιο Τομέα.

5. Ειδικά για το έτος 1983 οι προθεσμίες των άρθρων 2, 3, 7 και 8 του παρόντος νόμου μπορεί να καθορισθούν διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τη μεταβατική περίοδο έως την 1η Ιουλίου 1983, που εξακολουθούν κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου αυτού να ισχύουν οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν εξεταστικές διαδικασίες και διαγωνισμούς για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα, η πλήρωση των θέσεων που προκηρύσσονται γίνεται πάντοτε κατά τη σειρά επιτυχίας των διαγωνιζομένων σε πίνακα που θα περιλαμβάνει αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη. Οι προθεσμίες οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις που εξακολουθούν προσωρινά να ισχύουν συντέμνονται στο ήμισυ.

6. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους, οι διαδικασίες για την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη των διαφορών σταδίων του εισαγομένου ενιαίου συστήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το κώλυμα διορισμού ή παροχής υπηρεσιών λόγω εντοπιότητας, σ` όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενό του ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σ` αυτόν.

Άρθρο 29
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα άρθρα του.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ