Νόμος 1318 ΦΕΚ Α΄4/11.1.1983
Κύρωση της Σύμβασης που υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1981 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά στον τομέα της Κοινωνικής Ασφαλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση που υπογράφτηκε στις 7 Μαΐου 1981 στην Αθήνα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά στον τομέα της Κοινωνικής Ασφαλείας της οποίας το κείμενο στο πρωτότυπο στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής : ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά
Η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησις του Καναδά
Αποφασισμέναι να συνεργασθούν εις τον τομέα της Κοινωνικής Ασφαλείας, Απεφάσισαν να συνάψουν Σύμβασιν προς τον σκοπόν αυτόν και,
Συνεφώνησαν τας ακολούθους διατάξεις.
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προσδιορισμοί
Άρθρον 1.
1. Δια την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως εκτός εάν το περιεχόμενον της άλλως απαιτή. α) Η φράσις “αρμοδία αρχή” σημαίνει δια τον Καναδά, τον ή τους Υπουργούς τους επιφορτισμένους με την εφαρμογήν των εις την παραγρ. (1) του άρθρου ΙΙ απαριθμουμένων νομοθεσιών δια την Ελλάδα τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών. β) Ο όρος “έδαφος” σημαίνει δια τον Καναδά το έδαφος του Καναδά δια την Ελλάδα το έδαφος της Ελλάδος. γ) Ο όρος “νομοθεσία” σημαίνει την αναγραφομένην εις το άρθρον ΙΙ νομοθεσίαν. δ) Η φράσις “αρμόδιος Οργανισμός” σημαίνει : δια τον Καναδά την αρμοδίαν αρχήν δια την Ελλάδα τον Οργανισμόν ή την αρχην οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογήν της εις το άρθρον ΙΙ αναγραφομένης νομοθεσίας. ε) Η φράσις “πιστωθείσα περίοδος” σημαίνει περίοδον καταβολής εισφοράς, απασχολήσεως η διαμονής επιτρέπουσαν την κτήσιν δικαιώματος παροχών βάσει της νομοθεσίας του ενος ή του άλλου Μέρους. Ο όρος αυτός σημαίνει επί πλέον δια τον Καναδά περίοδον εξομοιουμένην κατά την οποίαν καταβάλλεται σύνταξις αναπηρίας κατά το σύστημα συντάξεων του Καναδά και δια την Ελλάδα κάθε εξομοιουμένην περίοδον κατά την Ελληνικήν νομοθεσίαν. στ) Η φράσις “κρατική απασχόλησις” περιλαμβάνει δια τον Καναδά την απασχόλησιν ως μέλους της βασιλικής Χωροφυλακής του Καναδά ή των Ενόπλων Δυνάμεων του Καναδά, την απασχόλησιν ενός προσώπου από την Κυβέρνησιν του Καναδά από την Κυβέρνησιν μιας επαρχίας ή μιας δημοτικής αρχής κάθε επαρχίας συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε θεωρουμένης ως το αυτής και της κατα περίπτωσιν απο τον Καναδά δια την Ελλάδα την απασχόλησιν των δημοσίων υπαλλήλων και του εξομοιούμενου προς αυτούς προσωπικού καθ` ο μέτρον ούτοι υπαγονται εις ένα σύστημα κοινωνικής ασφαλείας συμεπριλαμβανομένης οιασδήποτε απασχολήσεως θεωρουμένης ως τοιαύτης και της κατα περίπτωσιν δια την Ελλάδα. ζ) Οι όροι “σύνταξις”, “επίδομα” ή “παροχή” περιλαμβάνουν όλας τας επ` αυτων προβλεπομένας συμπληρώσεις και προσαυξήσεις. η) Η φράσις “παροχή γήρατος” σημαίνει δια τον Καναδά την σύνταξιν γήρατος την καταβλητέαν βάσει του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος εξαιρέσει παντός συμπληρώματος υπαγομένου εις έλεγχον εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος συζύγου και δια την Ελλάδα κάθε σύνταξιν γηρατος, καταβλητέαν βάσει των νομοθεσιών αι οποίαι περιλαμβάνονται εις το υλικόν πεδίον εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως. θ) Η φράσις “επίδομα συζύγου” σημαίνει δια τον Καναδά την καταβλητέαν παροχήν εις σύζυγον συνταξιούχου βάσει του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος. ι) Η φράσις “παροχή επιζώντος” σημαίνει δια τον Καναδά την σύνταξιν επιζώντος την καταβλητέαν εις επιζώντα σύζυγον βάσει του Συστήματος συντάξεων του Καναδά δια την Ελλάδα την σύνταξιν επιζώντος την καταβλητέαν εις σύζυγον η προστατευόμενα μέλη οικογενείας του αποθανόντος βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. ια) Η φράσις “παροχή αναπηρίας” σημαίνει δια το Καναδά την σύνταξιν αναπηρίας την καταβλητέα βάσει του Συστήματος συντάξεων του Καναδά δια τη Ελλάδα την σύνταξιν αναπηρίας την καταβλητέα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αναπροσαρμογής.
ιβ) Η φράσις “παροχή τέκνων” σημαίνει τας παροχάς τας καταβλητέας δι` ορφανόν ή τέκνον του αναπήρου ησφαλισμένου βάσε, του Συστήματος συντάξεων του Καναδά.
γ) Η φράσις “παροχή θανάτου” σημαίνει δια το Καναδά την παροχήν λόγω θανάτου την καταβλητέαν εις εφ` άπαξ ποσόν βάσει του Συστήματος συντάξεων του Καναδά δια την Ελλάδα το επίδομα λόγω θανάτου το καταβλητέον εις εφ` άπαξ ποσόν (έξοδα κηδείας) βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας .
2. Κάθε όρος μη οριζόμενος εις το παρόν άρθρον έχει την έννοιαν η οποία δίδεται εις αυτόν απο την εφαρμοστέαν νομοθεσίαν.
Υλικόν πεδίον.
Άρθρον ΙΙ.
1. Η παρούσα σύμβασις αφορά τας ακολούθους νομοθεσίας, τας υφισταμένας και μελλοντικάς συμπληρώσεις και τροποποιήσεις αυτών ως και τους σχετικούς κανονισμούς.
Εις τον Καναδά.
α) Την νομοθεσία περί ασφαλίσεως γήρατος.
β) Το Σύστημα συντάξεων του Καναδά.
Εις την Ελλάδα.
α) Την γενικήν νομοθεσίαν περί κοινωνικής ασφαλείας την εφαροστέαν επί μισθωτών και εξομοιουμένων.
β) Την νομοθεσίαν περί των ειδικών συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας δι` όλας τας κατηγορίας μισθωτών καθώς και τους αυτοτελώς απασχολουμένους και τους ασκούντας ελευθέριον επάγγελμα.
γ) Την νομοθεσίαν την αναφερομένην εις τους αγρότας.
δ) Το άρθρον 5 του νόμου 435/1976 του προβλέποντος την καταβολήν εφ` άπαξ ποσού εις αποχωρούντα λόγω συνταξιοδοτήσεως, μόνον δια τους σκοπούς του άρθρου XII.
ε) Την νομοθεσίαν την προβλέπουσαν παροχάς μητρότητος εις χρήμα, μόνον δια τους σκοπούς του άρθρου XIII.
2. Η παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται δια την Ελλάδα.
α) Επί της ειδικής νομοθεσίας της καλυπτούσης τας συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και
β) Επί τςη ειδικής νομοθεσίας της αφορώσης τους ναυτικούς.
3. Η παρούσα Σύμβασις δεν θα εφαρμόζεται επί νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων αι οποίαι επεκτείνουν τα υφιστάμενα συστήματα επί ετέρων κατηγοριών δικαιούχων παρά μόνον εάν υπάρχη αντίρρησις του ενός ή του ετέρου των Συμβαλλομένων Μερών, γνωστοποιουμένη εις το έτερον Μέρος εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ημερομηνίας ανακοινώσεως των εν λόγω πράξεων συμφώνως προς το άρθρον XV.
4. Αι επαρχιακαί νομοθεσίαι κοινωνικής ασφαλείας δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενον Συμφωνιών, κατά το άρθρον XXI.
Ισότης μεταχειρίσεως και προσωπικόν πεδίον
Άρθρον III.
1. Η παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται επί προσώπων τα οποία υπάγονται ή υπήχθησαν εις την αναγραφομένην εις το άρθρον ΙΙ νομοθεσίαν καθώς και επί των προστατευομένων μελών οικογενείας των και επί των επιζώντων αυτών εν τη εννοία της νομοθεσίας του ενός ή του άλλου Μέρους.
2. Υπό την επιφύλαξιν της παρούσης Συμβάσεως τα αναφερόμενα εις την προηγουμένην παράγραφον πρόσωπα, οποιασδήποτε εθνικότητος, υπάγονται εις την νομοθεσίαν ενός Μέρους και τυγχάνουν των εξ αυτής δικαιωμάτων υπό τας αυτάς με τους πολίτας αυτού του Μέρους προϋποθέσεις.
Γενικαί διατάξεις
Άρθρον IV.
Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων VIII, IX και Χ της παρούσης Συμβάσεως αι συντάξεις, παροχαί και επιδόματα θανάτου κτηθέντα βάσει της νομοθεσίας του ενός των Συμβαλλομένων Μερών, ως και εκείναι αι οποίαι θα προκύψουν εκ της παρούσης Συμβάσεως δεν δύνανται να υποστούν ουδεμίαν μείωσιν, τροποποιήσιν, αναστολήν, διακοπήν ή δήμευσιν εκ μόνου του γεγονότος ότι ο δικαιούχος διαμένει εις το έδαφος του άλλου Μέρους και είναι καταβλητέαι εις το έδαφος του άλλου Μέρους.
Άρθρο V.
1. Συντάξεις παροχαί και επιδόματα θανάτου καταβλητέα βάσει της παρούσης Συμβάσεως απο το ενα Μερος εις το έδαφος του άλλου είναι εξ ίσου καταβλητέα εις το έδαφος ενος τρίτου Κράτους .
2. Αι συντάξεις αι χορηγούμεναι υπο ελληνικού συστήματος μη περιλαμβανομένου εις το υλικόν πεδίον της παρούσης Συμβάσεως θα καταβάλλονται και εις το έδαφος του Καναδά.
Διατάξεις σχετικά προς την εφαρμοστέαν νομοθεσίαν.
Άρθρον VI
1. Υπό την επιφύλαξιν των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου ο μισθωτός ο απασχολούμενος εις το έδαφος του ενός των Μερών, υπάγεται, εις ότι αφορά αυτήν την εργασίαν μόνον εις την νομοθεσίαν του Μέρους αυτού.
2. Ο μισθωτός ο υπαγόμενος εις την νομοθεσίαν του ενός Μέρους και ο οποίος πραγματοποιεί εργασίαν εις το έδαφος του άλλου Μέρους εις την υπηρεσίαν του αυτού εργοδότου, υπάγεται εις ότι, αφορά αυτήν την εργασίαν μόνον εις την νομοθεσίαν του πρώτου Μέρους ως εάν επραγματοποιείτο η εργασία αυτή εις το έδαφος του. Εφ` όσον πρόκειται περί αποσπάσεως η υπαγωγή αυτή δεν δύναται να παραταθή πέραν των 24 μηνών παρα μόνον κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών των δύο Μερών.
3. Ο μισθωτός ο απασχολούμενος ως μέλος πληρώματος αεροσκάφους υπάγεται εις ότι αφορά την εργασίαν αυτήν μόνον εις την νομοθεσίαν του Μέρους εις το έδαφος του οποίου ευρίσκεται η κυρία δραστηριότης της επιχειρήσεως.
4. Ο μισθωτός ο απασχολούμενος εις κρατικήν εργασίαν εκτελουμένην εις το έδαφος του άλλου Μέρους δεν υπάγεται εις την νομοθεσίαν του τελευταίου αυτού Μέρους παρά μόνον εαν είναι υπήκοος αυτού η διαμένει συνηθως επ, του εδάφους αυτού. Εις την τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν δύναται πάντως αυτός να επιλέξη μόνον την νομοθεσίαν του πρώτου Μέρους εαν είναι υπήκοος αυτού.
5. Αι αρμόδιαι αρχαί των δύο Μερών δύνανται, κατόπιν κοινής συμφωνίας να τροποποιήσουν την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου δια παν πρόσωπον ή κατηγορίαν πρόσωπων.
6. Οι κανόνες οι αφορώντες την μεταβατικήν εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καθορίζονται εις τον Διοικητικόν Κανονισμόν. Προσδιορισμός ωρισμένων περιόδων διαμονής συμφώνως προς την καναδικήν νομοθεσίαν.
Άρθρον VII
1. Υπό την επιφύλαξιν της παραγράφου 2 εαν υπο τους όρους του παρόντος τίτλου πρόσωπον μη περιλαμβανόμενον εις τα υπό του άρθρου VI, παράγραφοι 3 και 5 αναφερόμενα, υπάγεται εις την καναδικήν νομοθεσίαν, ή εις το γενικόν σύστημα συντάξεων μιας επαρχίας κατά την διάρκειαν μιας οποιασδήποτε περιόδου διαμονής εις το ελληνικόν έδαφος η περίοδος αυτή διαμονής θα θεωρηθεί δια το πρόσωπον αυτό ή την σύζυγον και τα προστατευόμενα μέλη, τα οποία κατοικούν μαζί με αυτό και δεν απασχολουνται κατά την περίοδον αυτήν ως περίοδος διαμονής εις τον Καναδά δια τους σκοπούς του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος
2. Ουδεμία περίοδος κατά την οποίαν ο-η συζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη τα αναφερόμενα εις την παράγραφον 1 υπάγονται λόγω απασχολήσεως-των, εις την ελληνικήν νομοθεσίαν δεν θα εξομοιωθή προς περίοδον διαμονής εις τον Καναδά δια τους σκοπούς του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος.
3. Υπό την επιφύλαξιν των παραγράφων 4 και 5, εάν υπό τους όρους του παρόντος τίτλου πρόσωπον μη αναφερόμενον εις το άρθρον VΙ παράγραφοι 3 και 5 υπάγεται εις την ελληνικήν νομοθεσίαν κατά μίαν οποιανδήποτε περίοδον διαμονής εις το καναδικόν έδαφος η περίοδος αυτή διαμονής δεν θα εξομοιωθή δια το πρόσωπον αυτό, τον ή την σύζυγον και τα προστατευόμενα μέλη-του, τα οποία κατοικούν μαζί με αυτό και δεν απασχολούνται κατά την περίοδον αυτήν ως περίοδον διαμονής εις τον Καναδά δια τους σκοπούς του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος.
4. Κάθε περίοδος καταβολής εισφοράς εις το Σύστημα συντάξεων του Καναδά η εις το γενικόν σύστημα συντάξεων μιας επαρχίας του Καναδά πραγματοποιηθείσα λόγω απασχολήσεως συζύγου ή προστατευομένων μελών των αναγραφομένων εις την παράγραφον 3 θα εξομοιούται προς περίοδον διαμονής εις τον Καναδά δια τους σκοπούς του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος.
5. Εαν το πρόσωπον, περί ου η παράγραφος 3, υπαχθή εις το Σύστημα συντάξεων του Καναδά ή εις το γενικόν σύστημα συντάξεως μιάς επαρχίας του Καναδά λόγω ταυτοχρόνου απασχολήσεως του εις περισσοτέρας της μιάς εργασίας, η περίοδος αυτή της απασχολήσεως δεν δύναται να εξομοιθή πρός περίοδον διαμονής δια τους σκοπούς του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΑΣ ΤΜΗΜΑ 1.
Παροχαί γήρατος.
Άρθρον VIII.
1 α) Εάν πρόσωπον δικαιούται παροχής γήρατος βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας άνευ προσφυγής εις τας ακολούθους διατάξεις του παρόντος άρθρου η παροχή αυτή είναι καταβλητέα εις το καναδικόν έδαφος.
β) Εαν πρόσωπον δικαιούται παροχής γήρατος βάσει του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος άνευ προσφυγής εις τας ακολούθους διατάξεις του παρόντος άρθρου η παροχή αυτή είναι καταβλητέα εις το ελληνικόν έδαφος εφ` όσον πάντως, θα έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 συνολικά έτη διαμονής εις τον Καναδά.
γ) Εαν πρόσωπον δικαιούται παροχής γήρατος συμφώνως προς τους κανόνας των υποπαραγράφων 3 (1 ) (α) και (β) του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος άνευ προσφυγής εις τας ακολούθους διατάξεις του παρόντος άρθρου αλλά δεν έχει 20 τουλάχιστον έτη διαμονής εις τον Καναδά, είναι καταβλητέα εις το ελληνικόν έδαφος μερική παροχή εφ` όσον πάντως αι περίοδοι διαμονής εις το έδαφος των δύο Μερών συνυπολογιζόμενα, συμφώνως προς τους τιθεμένους εις την παράγραφον (4) του παρόντος άρθρου κανόνας, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 20 έτη .
Εις την περίπτωσιν αυτήν το ύψος της παροχής γήρατος η οποία είναι καταβλητέα εις το ελληνικόν έδαφος θα υπολογισθεί βάσει των κανόνων πληρωμής της καταβλητέας μερικής συντάξεως, συμφωνία με τας παραγράφους 3 (1.1) μέχρι 3 (1.4) συμπεριλαμβανομένων του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος και οι τρόποι εφαρμογής αυτών των παραγράφων του νόμου αυτού εις την Σύμβασιν θα καθορισθούν εις τον υπό του άρθρου ΧΙV προβλεπόμενον Διοικητικόν Κανονισμόν .
δ) Εαν πρόσωπον δικαιούται μερικής συντάξεως σύμφωνα με τας διατάξεις των παραγράφων 3 ( 1.1) μέχρι 3 (1.4) συμπεριλαμβανομένων του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος άνευ προσφυγής εις τας ακολούθους διατάξεις του παρόντος άρθρου η μερική σύνταξις είναι καταβλητέα εις το ελληνικόν έδαφος, εφ` όσον πάντως αι περίοδοι διαμονής εις το έδαφος των δύο Μερών συνυπολογιζόμεναι, συμφώνως προς τους τιθεμένους εις την παράγραφον (4) του παρόντος άρθρου κανόνας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 20 έτη.
2. Αντιθέτως προς κάθε άλλην διάταξιν της παρούσης Συμβάσεως αι εφαρμοστέαι ελληνική και καναδική νομοθεσία δια τους σκοπούς των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι αντιστοίχως αι ελληνικαί νομοθεσίαι αι απαριθμούμενα, εις το άρθρον ΙΙ αι προβλέπουσαι παροχάς γήρατος και δια τον Καναδά ο νόμος περί ασφαλίσεως γήρατος εξαιρέσει της παραγράφου 3(1) του νόμου αυτού.
3. Εαν πρόσωπον δεν δικαιούται παροχής γήρατος βάσει μόνον των περιόδων των πιστωθεισών κατά την νομοθεσίαν του ενός των Μερών η θεμελίωσις του δικαιώματος δια την παροχήν αυτήν θα γίνει δια συνυπολογισμού των περιόδων αυτών με τας εις την επομένην παράγραφον του παρόντος άρθρου καθοριζομένας προϋποθέσεις εφ` όσον αυταί δεν συμπίπτουν χρονικώς. 4 α) Δια την θεμελίωσιν του δικαιώματος παροχής γήρατος καταβλητέας απο τον Καναδά βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η διαμονή εις το ελληνικόν έδαφος μετά από την ηλικίαν η οποία προσδιορίζεται εις τους διοικητικούς κανονισμούς θα εξομοιωθεί προς διαμονήν εις το καναδικόν έδαφος.
β) Δια την θεμελίωσιν δικαιώματος συντάξεως γήρατος καταβλητέας από την Ελλάδα βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. (ι) Κάθε μήνας, ο οποίος τελειώνει την ή πριν απο την 31 Δεκεμβρίου 1965 και ο οποίος θα ανεγνωρίζετο ως μήνας διαμονής κατά τον νόμον περί ασφαλίσεως γήρατος εξομοιούται προς ένα μήνα καταβολής εισφορών κατα την ελληνικήν νομοθεσίαν.
(ιι) Κάθε έτος κατα το οποίον κατεβληθή εισφορά κατά το Σύστημα συντάξεων του Καναδά και το οποίον αρχίζει την ή μετά την 1ην Ιανουαρίου 1966 εξομοιούται προς δώδεκα μήνας καταβολής εισφορών κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν.
(ιιι) Κάθε μήνας ο οποίος αρχίζει την ή μετά την 1ην Ιανουαρίου 1966 ο οποίος θα ήτο ένας μήνας διαμονής κατά τον νόμον της ασφαλίσεως γήρατος και δια τον οποίον ουδεμία εισφορά κατεβληθή κατά το σύστημα συντάξεων του Καναδά εξομοιούται προς ενα μήνα εισφορών κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν εφ` όσον πάντως το ενδιαφερόμενον πρόσωπον έχει καταβάλει εισφοράς εις το σύστημα συντάξεων του Καναδά τουλάχιστον κατά διάρκειαν ίσην. Δια την εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως εν έτος εισφορών θεωρείται ως περιλαμβάνον 12 μήνες. (ιν) Δια κάθε μήνα διαμονής κατά τον νόμον περί ασφαλίσεως γήρατος η Ελλάς θα αναγνωρίζε, 25 ημέρας ασφαλίσεως και δια κάθε έτος εισφορών εις το Σύστημα συντάξεων του Καναδά η Ελλάς θα αναγνωρίζει 300 ημέρας ασφαλίσεως.
5. Εφ` όσον ένα πρόσωπον δεν πληροί τας απαιτούμενας προϋποθέσεις δια να έχη δικαίωμα εις παροχήν γήρατος παρά μόνον λαμβανομένου υπ` όψιν του συνυπολογισμού ο οποίος προβλέπεται εις την παράγραφον (3).
α) `Οσον αφορά τον Καναδά το αρμόδιον `Ιδρυμα υπολογίζει το ποσόν της συντάξεως συμφώνως προς τας διατάξεις της νομοθεσίας την οπίαν εφαρμόζε, απ` ευθείας και αποκλειστικώς αναλόγως των διανυθεισών περιόδων δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.
β) `Οσον αφορά την Ελλάδα το αρμόδιον `Ιδρυμα καθορίζει κατ` αρχήντο ποσόν της παροχής λαμβάνοντας υπ` όψιν καθ` ο μέτρον απαιτείται τας πιστωθείσας καναδικάς περιόδους ως εάν αυταί είχον πραγματοποιηθεί εις την ελληνικήν ασφάλισιν εξαιρουμένων εκείνων αι οποίαι συμπίπτουν προς τας τελευταίας. Ο μέσος μισθός ή το μέσον εισόδημα, τα οποία λαμβάνονται υπ` όψιν δια τον υπολογισμόν της παροχής καθορίζεται βάσει των μισθών ή εισοδημάτων των πραγματοποιηθέντων αποκλεστικώς κατά την διάρκειαν των περιόδων υπαγωγής εις την ελληνικήν ασφάλισιν.
Βάσει του ούτω υπολογισθέντος ποσού (αναγόμενου ενδεχομένως εις τα κατώτατα όρια συντάξεως) το ελληνικόν `Ιδρυμα προσδιορίζει την οφειλομένην παροχήν κατ` αναλογίαν της διάρκειας των περιόδων της ελληνικής ασφαλίσεως εν σχέσει προς την συνολικήν διάρκειαν των λαμβανομένων υπ` όψιν περιόδων.
6. Αντιθέτως προς κάθε άλλην διάταξιν της παρούσης Συμβάσεως εφ` όσον ο συνολικός χρόνος δεν φθάνει τα 10 τουλάχιστον έτη ο Καναδάς δεν υποχρεούται να καταβάλει παροχήν γήρατος υπό την έννοιαν του παρόντος άρθρου και εφ` όσον δεν φθάνει τα 20 τουλάχιστον έτη ο Καναδάς δεν υποχρεούται να καταβάλει παροχήν γήρατος υπό την έννοιαν του παρόντος άρθρου εις το ελληνικόν έδαφος .
ΤΜΗΜΑ 2
Επίδομα συζύγου
Άρθρον IX
1. Η καναδική νομοθεσία η εφαρμοστέα, ως προς το επίδομα συζύγου βάσει του παρόντος είναι αγνοουμένης πάσης άλλης διατάξεως της παρούσης Συμβάσεως ο νόμος περί ασφαλίσεως γήρατος εξαιρέσει της παραγράφου 17. 1 (1) του νόμου αυτού.
2. Αν ένα πρόσωπον δεν δικαιούται επιδόματος συζύγου επειδή δεν πληροί τας προϋποθέσεις διαμονής τας απαιτουμένας προς τούτο κατά τον νόμον περί ασφαλίσεως γήρατος ο Καναδάς όφειλε να καταβάλει εις το πρόσωπον αυτό εφ` όσον πάντως διέμεινε μετά την ηλικίαν την προσδιορισθείσαν εις τον διοικητικόν κανονισμόν δια 10 τουλάχιστον έτη συνολικώς εις το έδαφος των δύο Μερών τμήμα του επιδόματος συζύγου υπολογιζόμενον συμφώνως προς τον νόμον περί ασφαλίσεως γήρατος .
3. Υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 17.1 (6) του νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος το επίδομα συζύγου είναι πληρωτέο μόνον εις το έδαφος του Καναδά.
ΤΜΗΜΑ 3.
Παροχαί επιζώντων, αναπηρίας τέκνων και θανάτου.
Άρθρον Χ
1. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των παροχών επιζώντων αναπηρίας, τεκνων και θανάτου καθ` ο μέτρον απαιτεί η φύσις των παροχών.
2. Κάθε πρόσωπον δικαιούμενον παροχής βάσει των περιόδων αι οποίαι του επιστώθηκαν υπό την νομοθεσίαν του ενός Μέρους άνευ προσφυγής εις τας διατάξεις των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δικαιούται την καταβολήν αυτής της παροχής εις το έδαφος του άλλου Μέρους.
3. Εαν πρόσωπον δεν δικαιούται παροχής βάσει μόνον των περιόδων των πιστωθεισών βάσει της νομοθεσίας του ενός Μέρους η θεμελίωσις του δικαιώματος δια την παροχήν αυτήν θα γίνει δια συνυπολογισμού των πιστωθεισών δι` αυτόν περιόδων συμφώνως προς τας διατάξεις των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
Δια τας παροχάς επιζώντων τέκνων και θανάτου μόνον πάσα αναφορά εις το παρόν άρθρον μιας πιστωθείσης περιόδου πρέπει να θεωρηθεί σαν να ήταν εφαρμοστέα δια το πρόσωπον από το οποίον προέρχονται αι εισφοραί μιας αιτήσεως παροχής.
4 α) Δια την θεμελίωσιν δικαιώματος παροχής καταβλητέας από τον Καναδά βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου κάθε έτος περιλαμβάνον 75 τουλάχιστον ημέρας πιστωθείσας κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν εξομοιούται προς ένα έτος εισφορών κατά το Σύστημα συντάξεων του Καναδά.
β) Αι υποπαράγραφοι (ι), (ιι), (ιιι) και (ιν) της παραγράφου 4β) του άρθρου VIII, εφαρμόζονται δια την θεμελίωσιν δικαιώματος παροχής καταβλητέας από την Ελλάδα βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
5. α) Αι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου VΙΙΙ εφαρμόζονται εις το παρόν άρθρον με εξαίρεσιν, εις ότι αφορά τον Καναδά δια τον υπολογισμόν του ύψους της καταβλητέας εις ενιαίον ποσοστόν παροχής ακτά το Σύστημα συντάξεων του Καναδά.
β) Το ύψος της παροχής εις ενιαίον ποσοστόν κατά το σύστημα συντάξεων του Καναδά είναι ένα ποσόν ίσον προς τα αποτελέσμα του πολλαπλασιασμού : (ι) του ποσού της εις ενιαίον ποσοστόν παροχής καθορισθέντος συμφώνως προς τας διατάξεις του Συστήματος συντάξεων του Καναδά, επί (ιι) την αναλογίαν των περιόδων εισφοράς κατά το Σύστημα συντάξεων του Καναδά δια του συνόλου των περιόδων εισφοράς κατά το Σύστημα συντάξεων του Καναδά και μόνων των περιόδων των πιστωθεισών κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν και των απαιτουμένων δια την θεμελίωσιν του δικαιώματος κατά το σύστημα συντάξεων του Καναδά.
6. Πάσα περίοδος ασφαλίσεως βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, προηγουμένη της ημερομηνίας κατά την οποίαν ο ησφαλισμένος συνεπλήρωσε το 18ον έτος της ηλικίας του, δύναται να συνυπολογισθή δια τον καθορισμόν του αποδεκτού της αιτήσεως δια παροχήν επιζώντος, ορφανού, θανάτου ή αναπηρίας κατά την νομοθεσίαν του Καναδά.
Πάντως, ουδεμία παροχή επιζώντος, ορφανού, θανάτου ή αναπηρίας δύναται να καταβληθή εκτός εάν η περίοδος δικαιώματος εισφοράς (PERIODE COTISABLE CONTRIBUTORY PERIOD), βάσει του Συστήματος συντάξεων του Καναδά, του αποθανόντος ησφαλισμένου αφ` ενός και του αναπήρου προσώπου αφ` ετέρου, δεν αντιστοιχεί προς τας κατωτάτας τουλάχιστον περιόδους της νομοθεσίας του Καναδά δια το αποδεκτόν της εν λόγω αιτήσεως δια παροχήν.
ΤΜΗΜΑ 4.
Κοιναί διατάξεις.
Άρθρον XI.
1. Εις περίπτωσιν συνυπολογισμού δια παροχήν συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων VIII, ΙΧ και Χ εαν η συνολική διάρκεια των πραγματοποιηθεισών κατά την νομοθεσίαν του ενός Μέρους περιόδων ασφαλίσεως δεν φθάνει το ένα έτος, ο αρμόδιος οργανισμός ή η αρμοδία αρχή του Μέρους αυτού δεν υποχρεούται βάσει της παρούσης Συμβάσεως να χορηγήση παροχάς δια τας περιόδους αυτάς.
2. Εν τούτοις αι περίοδοι αυταί θα ληφθούν υπ` όψιν από τον οργανισμόν ή την αρχήν του ετέρου Μέρους δια την θεμελίωσιν κατόπιν συνυπολογισμού των δικαιωμάτων δια παροχάς χορηγουμένας υπό του Μέρους αυτού.
3. Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “περίοδοι πραγματοποιηθείσαι κατά την νομοθεσίαν του ενός Μέρους” σημαίνει δια τον Καναδά εκτός από τας πιστωθείσας περιόδους πάσαν περίοδον διαμονής περί της οποίας γίνεται μνεία εις την παράγραφον 4 α) του άρθρου VΙΙI.
ΤMΗΜΑ 5.
Εφ` άπαξ παροχή εις αποχωρούντα.
Άρθρον ΧΙΙ.
Η εφ` άπαξ παροχή η καταβλητέα εις την Ελλάδα συμφώνως προς το άρθρον 5 του νόμου 435/1976 απο τον εργοδότην εις τον εργαζόμενον ο οποίος αποχωρεί προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος είναι καταβλητέα εξ ίσου και εις τον Καναδά.
ΤΜΗΜΑ 6.
Παροχαί μητρότητος εις χρήμα.
Άρθρον Χ.
Αι παροχαί μητρότητος εις χρήμα, αι καταβλητέαι εις την Ελλάδα συμφώνως προς την υπό του αρμοδίου οργανισμού εφαρμοστέαν νομοθεσίαν καταβάλλονται εξ ίσου και εις τον Καναδά.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον XIV.
Οι όροι εφαρμογής συμβάσεως θα καθορισθούν εις τον Διοικητικόν Κανονισμόν μεταξύ των αρμοδίων αρχών των μερών.
Οι οργανισμοί σύνδεσμοι θα καθορισθούν εις αυτόν.
Άρθρον ΧV
Αι αρμόδιαι αρχαί και ο οργανισμοί οι επιφορτισμένοι με την εφαρμογήν της Συμβάσεως:
α) Θα επικοινωνούν μεταξύ των δια πάσαν απαιτουμένην πληροφορίαν προς τον σκοπόν εφαρμογής της Συμβάσεως,
β) Θα παρέχουν τας καλάς των υπηρεσίας καθώς και αμοιβαίαν βοήθειαν δωρεάν δια πάσαν ερώτησιν σχετιζομένην με την εφαρμογήν της Συμβάσεως.
γ) Θα ανταλλάσσουν μεταξύ των, μόλις καταστή δυνατόν, κάθε πληροφορίαν επί των λαμβανομένων μέτρων προς τον σκοπόν εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως καθώς και επί των τροποποιήσεων της αντιστοίχου νομοθεσίας των εφ` όσον τοιαύται τροποποιήσεις επηρεάζουν την εφαρμογήν της Συμβάσεως. Εκτός εαν η κοινοποίησις επιβάλλεται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του ενός Μέρους πάσα πληροφορία περί προσώπων μεταβιβαζομένη βάσει της παρούσης συμβάσεως εις το εν λόγω Μέρος από το άλλο είναι εμπιστευτική και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς δια τους σκοπούς της παρούσης συμβάσεως.
Άρθρον ΧVI
1.Πάσα απαλλαγή ή μείωσις επί των εξόδων προβλεπομένη υπό της νομοθεσίας του ενός Μέρους εις την έκδοσιν πιστοποιητικού ή εγγράφου κατ` εφαρμογήν της νομοθεσίας αυτής, ισχύει και δια τα πιστοποιητικά και έγγραφα κατ` εφαρμογήν της νομοθεσίας του άλλου Μέρους.
2. Επίσημαι πράξεις και έγγραφα απαιτούμενα δια την εφαρμογήν της παρούσης συμφωνίας απαλλάσσονται επικυρώσεως ή άλλης παρομοίας διατυπώσεως.
Άρθρον ΧVΙΙ
Αι αιτήσεις ενστάσεως ή προσφυγαί αι οποίαι, συμφώνως προς την νομοθεσίαν του ενός Μέρους, θα έπρεπε να υποβληθούν εντός ωρισμένης προθεσμίας εις την αρμοδίαν αρχήν του Μέρους τούτου ή εις ένα απο τους αρμοδίους αυτής οργανισμούς τους επιφορτισμένους με την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως αλλά αι οποίαι υπεβλήθησαν εντός της αυτής προθεσμίας εις την αρχήν ή τον αντίστοιχον οργανισμόν του άλλου Μέρους θεωρούνται ότι υπεβλήθησαν εις την αρχήν ή τον οργανισμόν του πρώτου Μέρους.
Εις την περίπτωσιν αυτήν, η αρχή η ο οργανισμός του δευτέρου Μέρους θα διαβιβάση μόλις καταστή δυνατόν, αυτάς τας αιτήσεις ενστάσεις ή προσφυγάς εις την αρχήν ή τον οργανισμόν του πρώτου Μέρους.
Άρθρον ΧVIII
Αι αρμόδιαι αρχαί και ο οργανισμοί των δύο Μερών δύνανται να επικοινωνούν μεταξύ των εις την μίαν ή την άλλην από τας επισήμους γλώσσας των Μερών προς τον σκοπόν της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως.
Άρθρον ΧΙΧ.
Αι αρμόδιαι αρχαί των δύο Μερών θα επιλαμβάνονται της επιλύσεως πάσης δυσχερείας ερμηνείας ή εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς το πνεύμα και τας βασικάς αρχάς αυτής.
Άρθρον ΧΧ.
1. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η παρούσα Σύμβασις παύει να ισχύη, παν δικαίωμα κτηθέν υπό προσώπου βάσει των διατάξεων της Συμβάσεως αυτής θα διατηρηθή και διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώραν δια την ρύθμισιν παντός υπό απόκτησιν δικαιώματος κατά τας διατάξεις αυτάς.
2. Ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως παρέχει το δικαίωμα προς λήψιν συντάξεως, επιδόματος ή παροχών δια περίοδον προηγουμένην της ημερομηνίας θέσεως αυτής εν ισχύι.
3. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από την παρούσαν Σύμβασιν πάσα περίοδος πιστωθείσα προ της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύι της Συμβάσεως αυτής, πρέπει να λαμβάνεται υπ` όψιν δια τον καθορισμόν του δικαιώματος παροχών βάσει της παρούσης Συμβάσεως.
4. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σύνταξις, επίδομα ή παροχαί είναι καταβλητέαι βάσει της παρούσης Συμβάσεως ακόμη και αναφέρονται εις γεγονός προηγούμενον της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος. Άρθρον ΧΧΙ. Η αρμοδία ελληνική αρχή και αι αρμόδιαι αρχαί των επαρχιών του Καναδά δύνανται να συνάψουν συμφωνίας αναφερομένας εις πάσαν νομοθεσίαν κονωνικής ασφαλείας αναγομένην εις επαρχιακήν αρμοδιότητα εφ` όσον όμως αι συμφωνίαι αυταί δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως.
Άρθρον ΧΧΙΙ.
1. Η παρούσα Σύμβασις τίθεται εν ισχύι μετά την σύναψιν του Διοικητικού Κανονισμού την πρώτην ημέραν του δευτέρου μηνός μετά την ημερομηνίαν ανταλλαγής των κυρωτικών εγγράφων.
2. Η παρούσα Σύμβασις θα παραμείνη εν ισχύι επ` αόριστον. Δύναται να καταγγελθή από ένα των δύο Μερών κατόπιν γραπτής γνωστοποιήσεως εις το έτερον και με προειδοποίησιν δώδεκα μηνών.
Εγένετο εις δύο αντίτυπα εις Αθήνας την 7ην Μαίου 1981 εις την γαλλικήν αγγλικήν και ελληνικήν εκάστου κειμένου όντος εξ ίσου αυθεντικού.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ