Νόμος 1317 ΦΕΚ Α΄4/11.1.1983
Κύρωση της Σύμβασης που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 1981 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Κεμπέκ στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση που υπογράφτηκε στις 23 Ιουνίου 1981 στο Κεμπέκ μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κεμπέκ στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλειας της οποίας το κείμενο στο πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής :
Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Κεμπέκ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κεμπέκ
Φροντίζουσαι δια την διευκόλυνσιν της μετακινήσεως των προσώπων μεταξύ Ελλάδος και Κεμπέκ.
Επιθυμούσαι να εξασφαλίσουν εις τους αντιστοίχους υπηκόους των τα δικαιώματα εκ του συντονισμού των νομοθεσιών κοινωνικής ασφαλείας Κεμπέκ και Ελλάδος συνεφώνησαν τας ακολούθους διατάξεις :
ΤΙΤΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 1
Προσδιορισμοί.
Δια την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας, αι ακόλουθοι φράσεις σημαίνουν :
α)” Αρμόδιαι αρχαί”.
Δια το Κεμπεκ τους Υπουργούς τους επιφορτισμένους με την εφαρμογήν των νομοθεσιών των απαριθμουμένων εις την παράγραφον α) του άρθρου 2 της Συμφωνίας.
Δια την Ελλάδα, τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών.
β) “Εδαφος”.
Δια το Κεμπέκ το έδαφος του Κεμπέκ.
Δια την Ελλάδα το έδαφος της Ελλάδος.
γ) “Νομοθεσία”.
Την αναγραφομένην εις το άρθρον 2 νομοθεσίαν.
δ) “Αρμόδιος οργανισμός”.
Δια το Κεμπεκ τον Υπουργόν Εισοδήματος εις ό,τι αφορά την είσπραξιν των εισφορών και την εποπτείαν των συντάξεων του Κεμπεκ εις ό,τι αφορά τα λοιπά θέματα.
Δια την Ελλάδα τον οργανισμόν ή την αρχήν οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογήν της εις το άρθρον 2 αναγραφομένης νομοθεσίας.
ε) “Πιστωθείσα περίοδος”.
Σημαίνει περίοδον καταβολής εισφοράς επιτρέπουσαν την κτήσιν δικαιώματος δια παροχάς βάσει των απαριθμουμένων εις το άρθρον 2 της Συμφωνίας νομοθεσιών.
Επί πλέον δια την Ελλάδα ο όρος ούτος σημαίνει πάσαν περίοδον εξομοιουμένην προς περίοδον καταβολής εισφοράς κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν.
στ) “κρατική απασχόλησις”.
Διά το Κεμπέκ την απασχόλησιν ενός προσώπου από την Κυβέρνησιν του Κεμπέκ.
Δια την Ελλάδα την απασχόλησιν των δημοσίων υπαλλήλων και του εξομοιουμένου προς αυτούς προσωπικού καθ` ο μέτρον ούτοι, υπάγονται εις εν σύστημα κοινωνικής ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε απασχολήσεως θεωρουμένης ως τοιαύτης και της κατά περίπτωσιν δια την Ελλάδα. η) “Παροχαί αναπηρίας”.
Δια το Κεμπέκ, περιλαμβάνει την σύνταξιν αναπηρίας και την σύνταξιν τέκνου του ησφαλισμένου αναπήρου τας καταβαλλομένας βάσει του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπεκ.
Δια την Ελλάδα την σύνταξιν αναπηρίας την καταβλητέαν βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αναπροσαρμογης.
θ) “Παροχαί επιζώντος”.
Δια το Κεμπέκ, την σύνταξιν επιζώντος συζύγου και την σύνταξιν ορφανού, τας καταβαλλομένας βάσει του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ.
Δια την Ελλάδα την σύνταξιν επιζώντος την καταβλητέαν εις σύζυγον ή προστατευόμενα μέλη οικογενείας του αποθανόντος βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.
ι) “Παροχή γήρατος”.
Δια το Κεμπέκ την σύνταξιν αποχωρήσεως την καταβαλλομένην βάσει του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ.
Δια την Ελλάδα κάθε σύνταξιν γήρατος, καταβλητέαν βάσει των νομοθεσιών αι οποία, περιλαμβάνονται εις το υλικόν πεδίον εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως.
ια) “παροχή θανάτου”.
Δια το Κεμπέκ περιλαμβάνει την παροχήν θανάτου την καταβλητέαν βάσει του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ.
Δια την Ελλάδα το επίδομα λόγω θανάτου το καταβλητέον εις εφ` άπαξ ποσόν (έξοδα κηδείας) βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Πας όρος μη οριζόμενος εις το παρόν άρθρον έχει την έννοιαν η οποία δίδεται εις αυτόν από την εφαρμοστέαν νομοθεσίαν.
Άρθρον 2
Εφαρμοστέαι νομοθεσίαι.
Αι νομοθεσίαι επί των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις είναι :
1) Εις το Κεμπέκ ο Νόμος περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ.
2) Εις την Ελλαδα,
α ) η γενική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφαλείας η εφαρμοστέα επί μισθωτών και εξομοιουμένων.
β ) η νομοθεσία περί των ειδικών συστημάτων κοινωνικής ασφαλίας δι` όλας τας κατηγορίας μισθωτών καθώς και τους αυτοτελώς απασχολουμένους και τους ασκούντας ελευθέριον επάγγελμα.
γ) η νομοθεσία η αναφερομένη εις τους αγρότας.
3) Η παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται δια την Ελλάδα,
α) επί της ειδικής νομοθεσίας της καλυπτούσης τας συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και
β) επί της ειδικής νομοθεσίας της αφορώσης τους ναυτικούς.
Άρθρον 3
Τροποποιήσεις και επεκτάσεις των νομοθεσιών .
Η παρούσα Σύμβασις θα εφαρμόζεται εξ ίσου επί όλων των νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων αι οποίαι τροποποιούν ή συμπληρούν τας απαριθμουμένας το άρθρον 2 νομοθεσίας.
Πάντως δεν θα εφαρμόζεται:
1) επί των νομοθετικών ή κανονιστικών πραξεων αι οποίαι καλύπτουν νέον κλάδον κοινωνικής ασφαλείας παρά μόνον εαν υπάρξη προς τον σκοπόν αυτόν συμφωνία μεταξύ των δύο Μερών.
2) επί των νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων αι οποίαι θα επεκτείνουν τα υφιστάμενα συστήματα επί ετέρων κατηγοριών δικαιούχων παρά μόνον εάν υπάρχη αντίρρησις του ενός ή του ετέρου των Μερών, γνωστοποιουμένη εις το έτερον Μέρος εντός προθεσμίας τριών μηνών αρχομενης απο της δημοσιεύσεως των εν λόγω πράξεων συμφώνως προς το άρθρον 17 της παρούσης Συμφωνίας.
Άρθρον 4.
Προσωπικόν πεδίον εφαρμογής και ισότης μεταχειρίσεως.
1 ) Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επί προσώπων τα οποία υπάγονται ή υπήχθησαν εις την αναγραφομένην εις το άρθρον 2 νομοθεσίαν καθώς και επί των προστατευομένων μελών οικογενείας των, επί των επιζώντων αυτών και επί των δικαιοπαροχών.
2) Υπό την επιφύλαξιν της παρούσης Συμφωνίας τα αναφερόμενα εις την προηγουμένην παράγραφον πρόσωπα, οιασδήποτε εθνικότητος, υπάγονται εις την νομοθεσίαν ενός Μέρους και έχουν, υπό τας αυτάς προϋποθέσεις τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους πολίτας του Μέρους αυτού.
Άρθρον 5
Υπαγωγή
Υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 6, 7, 8 και 9 της Συμφωνίας ο μισθωτός δεν υπάγεται παρά εις την νομοθεσίαν του Μέρους εις το έδαφος του οποίου εργάζεται.
Άρθρον 6
Απόσπασις.
Ο μισθωτός ο υπαγόμενος εις την νομοθεσίαν του ενός των Μερών και ο οποίος αποσπάται από τον εργοδότην του δια να πραγματοποιήση προσωρινήν εργασίαν μη υπερβαίνουσαν τους 24 μήνας εις το έδαφος του ετέρου Μέρους δεν υπάγεται εις ότι αφορά την εργασίαν αυτήν, παρά εις την νομοθεσίαν του πρώτου Μέρους.
Η υπαγωγή αυτή δεν δύναται να διατηρηθή πέραν των 24 μηνών παρά μόνον κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών των δύο Μερών.
Άρθρον 7
Μέλος πληρώματος αεροσκάφους.
Ο μισθωτός ο απασχολούμενος ως μέλος πληρώματος αεροσκάφους υπαγεται, εις ότι αφορά την εργασίαν αυτήν μόνον εις την νομοθεσίαν του Μέρους εις το έδαφος του οποίου ευρίσκεται η κυρία δραστηριότης της επιχειρήσεως.
Άρθρον 8.
Δημόσιος υπάλληλος προσλαμβανόμενος τοπικά.
Το πρόσωπον το οποίον προσλαμβάνεται τοπικά δια να απασχοληθή εις κρατικήν εργασίαν ενός Μέρους εις το έδαφος του άλλου Μέρους υπάγεται εις την νομοθεσίαν του δευτέρου αυτού Μέρους.
Πάντως ο υπήκοος ενός Μέρους ο οποίος προσλαμβάνεται τοπικά από το τελευταίο αυτό Μέρος δια να απασχοληθή εις κρατικήν εργασίαν εις το έδαφος του άλλου Μέρους έχει το δικαίωμα να επιλέξη την εφαρμογήν της νομοθεσίας του ενός ή του άλλου Μέρους.
Άρθρον 9.
Τροποποίηση των κανόνων περί υπαγωγής.
Αι αρμόδιαι αρχαί των δύο Μερών δύνανται κατόπιν κοινής συμφωνίας να τροποποιήσουν τας διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 δια παν πρόσωπον ή κατηγορίαν προσώπων.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΑΣ
Κεφάλαιον 1.
Κοιναί διατάξεις
Άρθρον 10.
Προβλεπόμεναι παροχαί.
Αι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται επί των παροχών γήρατος επιζώντων, αναπηρίας και θανάτου εις το απαιτούμενον δι` έκαστον είδος παροχής μέτρον.
Άρθρον 11.
Υποβολή της αιτήσεως.
Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας αίτησις δια παροχήν υποβληθείσα βάσει της νομοθεσίας ενός Μέρους εντός της καθωρισμένης υπό της νομοθεσίας του άλλου Μέρους προθεσμίας δια την υποβολήν της αιτήσεως παροχής θεωρείται ως αίτησις παροχής υποβληθείσα βάσει της νομοθεσίας αυτής.
Άρθρον 12
Τροποποίησις του δικαιώματος δια παροχάς και τόπος καταβολής
1) Αι παροχαί αι κτηθείσαι βάσει της νομοθεσίας του ενός των Μερών όπως και αι κτώμεναι κατ` εφαρμογήν της παρούσης συμφωνίας δεν δύνανται να υποστούν ουδεμίαν μείωσιν τροποποίησιν, αναστολήν διακοπήν ή δήμευσιν εκ μόνου του γεγονότος ότι ο δικαιούχος διαμένει εις το έδαφος του άλλου Μέρους και θα είναι καταβλητέαι εις το έδαφος του άλλου Μέρους.
2) Πάσα παροχή καταβλητέα βάσει της παρούσης Συμφωνίας από ένα Μέρος εις το έδαφος του άλλου καταβάλλεται εξ ίσου και εις το έδαφος ενός τρίτου Κράτους.
3) Αι συντάξεις αι χορηγούμεναι υπό ελληνικού συστήματος μη περιλαμβανομένου εις την παρούσαν Συμφωνίαν θα καταβάλλωνται και εις το έδαφος του Κεμπέκ.
Κεφάλαιον 2
Δικαίωμα δια παροχάς
Άρθρον 13
Κανόνες σχετικοί προς την θεμελίωσιν του δικαιώματος.
Ο εργαζόμενος, ο οποίος κατά την διάρκειαν της σταδιοδρομίας του υπήχθη διαδοχικώς η αλληλοδιαδόχως εις τας απαριθμουμένας εις το άρθρον 2 της παρούσης Συμφωνίας νομοθεσίας δικαιούται παροχών, ο ίδιος και τα μέλη οικογενείας-του οι επιζώντες και έχοντες δικαιώμα υπό τας κατωτέρω προϋποθέσεις.
1) Εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τας απαιτουμένας από την νομοθεσίαν του ενός ή του άλλου των Μερών προϋποθέσεις δια να έχει δικαίωμα δια παροχάς, άνευ προφυγής εις τας διατάξεις των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος οργανισμός του Μέρους αυτού καθορίζει το ποσόν της παροχής συμφώνως προς τας διατάξεις της υπ` αυτού εφαρμοζομένης νομοθεσίας συνυπολογιζομένων μόνων των περιόδων ασφαλίσεως αι οποίαι επραγματοποιήθησαν κατά την νομοθεσίαν αυτής.
2) Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν θεμελιώνει δικαίωμα δια παροχήν βάσει μόνων των περιόδων των πιστωθεισών βάσει της νομοθεσίας του ενός των Μερών, η θεμελίωσις του δικαιώματος δια την εν λόγω παροχήν καθορίζεται κατόπιν συνυπολογισμού των πιστωθεισών δι` αυτόν περιόδων συμφώνως προς τας διατάξεις των επομένων εδαφίων.
α) Δια τον προβλεπόμενον εις το παρόν άρθρον συνυπολογισμόν των πιστωθεισών περιόδων το Κεμπέκ αναγνωρίζει εν έτος ασφαλίσεως εφ` όσον ο αρμόδιος ελληνικός φορεύς βεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος επραγματοποίησε περίοδον ασφαλίσεως η τοιαύτην εξομολουμένην βάσει του ελληνικού συστήματος, 75 τουλάχιστον ημέρας κατά την διάρκειαν ενός ημερολογιακού έτους.
Η Ελλάς αναγνωρίζει 300 ημέρας ασφαλίσεως δι` έκαστον έτος ασφαλίσεως βεβαιούμενον υπό του Κεμπέκ.
β) Δια την εφαρμογήν των νομοθεσιών Κεμπέκ και Ελλάδος αι πιστωθείσα περίοδοι συνυπολογίζονται εφ` όσον παρίσταται ανάγκη, υπό τον όρον ότι δεν συμπίπτουν χρονικώς δια την θεμελίωσιν του δικαιώματος δια παροχάς.
γ) Δια τον συνυπολυγισμόν ο αρμόδιος οργανισμός του Κεμπέκ λαμβάνει υπ` όψιν μόνον τας περιόδους ασφαλίσεως αι οποίαι περιλαμβάνονται εις την περίοδον καταβολής εισφοράς εν τη έννοια του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ.
δ) Εφ` όσον δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή επακριβώς η εποχή των πιστωθεισών βάσει της νομοθεσίας ενός Μέρους περιόδων, αι περίοδοι αύται τεκμαίρεται ότι δεν συμπίπτυν χρονικως προς περιόδους πιστωθείσας βάσει της νομοθεσίας του άλλου Μέρους.
3) Εφ` οσον ο αιτών δεν θεμελιώνει δικαίωμα δια παροχήν του ελληνικού συστήματος επειδή δεν πληροί τας ελαχίστας προϋποθέσεις ασφαλίσεως λαμβανομένων υπ` όψιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 2, η Ελλάς αναγνωρίζει ως περίοδον εξομοιουμένην ασφαλίσεως προς συμπλήρωσιν των ελαχίστων αυτών προϋποθέσεων τας περιόδους διαμονής εις τον Καναδά συμφώνως προς τας ακολούθους διατάξεις :
α) Λαμβάνονται υπ` όψιν αι περίοδοο διαμονής εις τον Καναδά προ του 1966.
β) λαμβάνονται επίσης υπ` όψιν αι περίοδοι διαμονής εις τον Καναδά απο του 1966 αι οποίαι δεν είναι περισσότερα, από τας περιόδους καταβολής εισφορων εις το σύστημα συντάξεων του Κεμπεκ,
γ) η Ελλάς αναγνωρίζει 25 ημέρας ασφαλίσεως βάσει της ελληνικής νομοθεσίας δι` έκαστον μήνα διαμονής εις τον Καναδά αναγνωρισθέντα βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφαλίσεως γήρατος υπό τον όρον ότι δεν συμπίπτει προς περίοδον ασφαλίσεως ήδη αναγνωρισθείσαν βάσει της ως άνω παραγράφου 2.
Άρθρον 14.
Θεμελίωσις δικαιώματος και υπολογισμός.
1. Λαμβανομενου υπ` όψιν του συνυπολογισμού των περιόδων του πραγματοποιουμένου συμφώνως προς τας παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 της παρούσης Συμφωνίας ο αρμόδιος οργανισμός εκάστου Μέρους καθορίζει βάσει της ιδίας αυτού νομοθεσίας, εαν ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνη τας απαιτουμένας προϋποθέσεις δια να έχη δικαίωμα δια παροχήν δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.
2. Εαν το δικαίωμα δια παροχήν θεμελιωθή, ο αρμόδιος οργανισμός εκάστου Μέρους ενεργεί ως ακολούθως:
α) Ο αρμόδιος οργανισμός του Κεμπέκ καθορίζει το ποσόν της παροχής βάσει των αποδοχών συμφώνως προς τας διατάαξεις του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ, αποκλειστικώς κατ` αναλογίαν προς τας περιόδους τας πραγματοποιηθείσας υπό τους όρους της νομοθεσίας αυτής.
Το ποσόν της εις σταθερόν ποσοστόν παροχής καθώς και της συντάξεως ορφανού και τέκνου του αναπήρου ησφαλισμένου είναι εν ποσόν ίσον προς το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού :
ι) του ποσού της παροχής αυτής όπως καθωρισθή απο τον Νόμον περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπεκ, επί
ιι) την αναλογίαν την οποίαν παραστούν αι περίοδοι καταβολής εισφορών εις το σύστημα συντάξεων του Κεμπεκ εν σχέσει προς το σύνολον των περιόδων καταβολής εισφορών, αι οποίαι ελήφθησαν υπ` όψιν.
β) Ο αρμόδιος ελληνικός οργανισμός καθορίζει κατ` αρχήν το ποσόν της παροχής λαμβάνοντας υπ` όψιν τας πιστωθείσας εις Κεμπέκ περιόδους, ως εαν αύται είχον πραγματοποιηθεί εις την ελληνικήν ασφάλισιν εξαιρουμενων εκείνων αι οποίαι συμπίπτουν προς τας τελευταίας. Ο μισθός ή το μέσον εισόδημα τα οποία λαμβάνονται υπ` όψιν δια τον υπολογισμόν της παροχής καθορίζεται βάσει των μισθών ή εισοδημάτων των πραγματοποιηθέντων αποκλειστικώς κατά την διάρκειαν των περιόδων υπαγωγής εις την ελληνικήν ασφάλισιν. Βάσει του ούτω υπολογισθέντος ποσού (αναγομένου ενδεχομένως εις τα κατώτατα όρια συντάξεως) το ελληνικόν ίδρυμα προσδιορίζει την οφειλομένην παροχήν κατ` αναλογίαν της διαρκείας των ελληνικών περιόδων ασφαλίσεως εν σχέσει προς την συνολικήν διάρκειαν των λαμβανομένων υπ` όψιν περιόδων.
Άρθρον 15
Ελαχίστη πιστωθείσα περιόδος.
Δια την εφαρμογήν του παροντος κεφαλαίου η ελαχίστη διάρκεια της πιστωθείσης περιόδου καθιερώνεται ως εξής:
1) Εαν εν πρόσωπον κατεβάλλεν εισφοράς επί εν μόνον έτος βάσει της νομοθεσίας του Κεμπεκ, το άρθρον 14 της παρούσης συμφωνίας εφαρμόζεται μόνον επί της ελληνικής νομοθεσίας.
2) Εαν εν προσωπον κατεβαλλεν ε,σφορας δ,α χρο- νον ολ,γωτερον των 300 ημερων βασε της ελλην,κης νομοθεσ ας το Άρθρον 14 της παρουσης Συμφων,ας εφαρμοζετα, μονον επ, της νομοθεσ,ας του Κεμπεκ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 16.
Διοικητικός Κανονισμός.
1. `Ενας Διοικητικός Κανονισμός συναπτόμενος από τας αρμοδίας αρχάς των δύο Μερών θα καθορίση τας προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας.
2. Εις τον Κανονισμόν αυτόν θα υποδειχθούν οι οργανισμοί σύνδεσμοι των δύο Μερών.
Άρθρον 17.
Αμοιβαία βοήθεια και πληροφορίαι.
1. Αι αρμόδιαι αρχαί και ο οργανισμοί οι επιφορτισμένοι με την εφαρμογήν της Συμφωνίας.
α) θα επικοινωνούν μεταξύ των δια πάσαν απαιτουμένην πληροφορίαν προς τον σκοπόν εφαρμογής της συμφωνίας,
β) θα παρέχουν τας καλάς των υπηρεσίας καθώς καιθ αμοιβαίαν βοηθείαν δωρεάν δια πασάν ερώτησιν σχετιζόμενην με την εφαρμογήν της Συμφωνίας.
γ) θα ανταλλάσσουν μεταξύ-των πάσαν πληροφορίαν επί των λαμβανομένων μέτρων προς τον σκοπόν εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας καθώς και επί των τροποποιήσεων της αντιστοίχου νομοθεσίας-των εφ` όσον τοιαύται τροποποιήσεις επηρεάζουν την εφαρμογήν της Συμφωνίας,
δ) θα επιλαμβάνωνται αμοιβαίως των δυσχερειών αι οποίαι θα ηδύναντο να προκύψουν, επί του τεχνικού πεδίου εκ της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας ή των κανονισμών εφαρμογής αυτής.
2. Πάσα πληροφορία παρασχεθείσα βάσει της ως άνω παραγράφου 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικώς δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας την διοικητικήν διαδικασίαν και την εφαρμογήν των νομοθεσιών επί των οποίων εφαρμόζεται η Συμφωνία.
3. Πάσα πληροφορία διαβιβαζομένη από τον αρμόδιον οργανισμόν του ενος Μέρους εις τον αρμόδιον οργανισμόν του άλλου, αφορώσα εν πρόσωπον είναι εμπιστευτική και χρησιμοποιείται αποκλειστικώς δια την εφαρμογην των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας.
4. Το δικαίωμα ενός προσώπου να λαμβάνη γνώσιν των φακάλλων οι οποίοι περιέχουν πληροφορίας δι` αυτόν υπόκειται εις τους νόμους και κανονισμούς του Μέρους εις το οποίον ευρίσκεται ο φάκελλος.
5. Δια τους σκοπούς των προηγουμένων παραγράφων η λέξις “πληροφορία” σημαίνει πάσαν πληροφορίαν περιλαμβάνουσαν το όνομα του προσώπου ή βάσει της οποίας η ταυτότης ενος προσώπου δύναται με ευκολίαν να καθορισθή.
6. Η χρήσις πληροφοριών αι οποίαι δεν αναφέρονται εις εν πρόσωπον η δεν επιτρέπουν την απόδειξιν της ταυτότητος-του υπάγεται εις τους νόμους και κανονισμούς των Μερών.
Άρθρον 18
Τρόποι πληρωμής.
Αι παροχαί είναι καταβλητέα, απ` ευθείας εις τους δικαιούχους εις το νόμισμα του Μέρους το οποίον πραγματοποιεί την πληρωμήν άνευ ουδεμίας μειώσεως δια διοικητικά έξοδα, έξοδα μεταφοράς ή δια παν άλλο έξοδον το οποίον θα ηδύνατο να προκύψη εκ της πληρωμής των παροχών αυτών.
Άρθρον 19
`Εξοδα και θεώρησις εγγράφων.
1. Πάσα απαλλαγή ή μείωσις επί των εξόδων προβλεπομένη υπό της νομοθεσίας ενός Μέρους δια την έκδοσιν πιστοποιητικού ή εγγράφου κατ` εφαρμογήν της εν λόγω νομοθεσίας, ισχύει και δια τα πιστοποιητικά και έγγραφα τα εκδιδόμενα κατ` εφαρμογήν της νομοθεσίας του άλλου Μέρους.
Πάσα πράξις, έγγραφον η οιονδήποτε υπο έκδοσιν έγγραφον δια την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας απαλλάσεται επικυρώσεως η άλλης παρομοίας διατυπώσεως.
Άρθρον 20
Προθεσμίαι και προσφυγαί
1. Αι αιτήσεις ενστάσεις ή προσφυγαί αι οποίαι συμφώνως προς την νομοθεσίαν του ενός των Μερών θα έπρεπε να υποβληθούν εντός ωρσμένης προθεσμίας εις την αρχήν ή τον αρμόδιον οργανισμόν του εν λόγω Μέρους ή εις εν υπεύθυνον δια την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας οργανισμόν αλλά αι οποίαι υπεβλήθησαν εντός της αυτής προθεσμίας εις την αρχήν ή τον αντίστοιχον οργανισμόν του άλλου Μέρους θεωρούνται οτι υπεβλήθησαν εις την αρχήν ή τον οργανισμόν του άλλου Μέρους θεωρούνται ότι υπεβλήθησαν εις την αρχήν ή τον οργανισμόν του πρώτου Μέρους. Εις την περίπτωσιν αυτήν η αρχή ή ο οργανισμός του δεύτερου Μέρους διαβιβάζει μόλις καταστή δυνατόν αυτάς τας αιτήσεις ενστάσεις ή προσφυγάς εις την αρχήν ή τον οργανισμόν του πρώτου Μέρους.
2. Η έφεσις κατ` αποφάσεως κρίνεται κατα την τακτικήν διαδικασίαν εφέσεως η οποία προβλέπεται δυνάμει της νομοθεσίας του Μέρους του οποίου η απόφασις αποτελεί το αντικείμενον της εφέσεως και ο αρμόδιος οργανισμός του Μέρους αυτού ειδοποιεί τον αρμόδιον οργανισμόν του άλλου Μέρους επί της εκδοθείσης κατ` έφεσιν αποφάσεως.
Άρθρον 21
Δυσχέρεια, περί την εφαρμογήν.
Αι αρμόδιαι αρχαί των δύο Μερών επιλαμβάνονται της επιλύσεως εις το μέτρον του δυνατού, πάσης δυσχέρειας η οποία είναι δυνατόν να προκύψη εκ της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, συμφώνως προς το πνεύμα και τας βασικάς αυτής αρχάς.
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 22
Μεταβατικαί διατάξεις .
1. Η παρούσα Συμφωνία δεν παρέχει το δικαίωμα καταβολής παροχών δια περίοδον προηγουμένην της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής.
2. Εκτός αν άλλως προβλέπεται από την παρούσαν Συμφωνίαν πάσα περίοδος πιστωθείσα προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής της Συμφωνίας, πρέπει να λαμβάνεται υπ` όψιν δια τον καθορισμόν του δικαιώματος παροχών βάσει της Συμφωνίας αυτής. 3. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παροχή οφείλεται βάσει της παρούσης Συμφωνίας ακόμη κι αν αναφέρεται εις γεγονός προηγούμενον της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής Δικαιώματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου υπο των νομοθεσιών των δύο Μερών των προβλεπουσών την έκπτωσιν ή την παραγραφήν των δικαιωμάτων δεν εφαρμόζονται εις τους ενδιαφερομένους εαν η αίτησις υποβληθή εντός προθεσμίας δύο ετών από της ενάρξεως ισχυος της παρουσης Συμφωνίας. Εαν η αίτησις υποβληθή μετά την εκπνοήν της προθεσμίας αυτής το δικαίωμα δια παροχαάς το οποίον δεν παρεγραφη ή δι` ο δεν εχώρησεν έκπτωσις κτάται από της ημερομηνίας της αιτήσεως εκτός εάν είναι εφαρμοστέα, πλέον ευνοϊκαί διατάξεις της νομοθεσίας ενός Μέρους.
Άρθρον 23
Γλώσσα επικοινωνίας
Αι αρμόδιαι αρχαί και οι οργανισμοί των δυο Μερών δύνανται να επικοινωνούν μεταξύ των εις την επίσημον αυτών γλώσσαν δια τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας.
Άρθρον 24
Επέκτασις του πεδίου εφαρμογής
Τα Μέρη συμφωνούν να μελετήσουν την δυνατότητα επεκτάσεως της παρουσης Συμφωνας επί άλλων Κλάδων κοινωνικής ασφαλείας. Αι διατάξεις αι σχετικαί προς τα προγράμματα αυτά κοινωνικής ασφαλείας θα αποτελέσουν ενδεχομένως το αντικείμενον συμπληρωματικών Συμφωνιών.
Άρθρον 25
`Εναρξις ισχύος
1. `Εκαστον των υπογραφόντων την παρούσαν Συμφωνίαν Μερών γνωστοποιεί εις το έτερον την ολοκλήρωσιν των απαιτουμένων εσωτερικών διαδικασιών εις ό,τι αφορά την έναρξιν ισχύος της παρούσης Συμφωνίας.
2. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται δι` εν έτος από της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής η οποία θα καθορισθή δι` αλληλογραφίας μεταξύ των υπογραφόντων Μερών. Θα ανανεούται σιωπηρώς από έτους εις έτος εκτος εαν υπάρξη καταγγελία η οποία πρέπει να γνωστοποιηθή δώδεκα μήνας προ της εκπνοής της προθεσμίας.
3. Εις περίπτωσιν καταγγελίας, παν δικαίωμα κτηθέν υπό ενος προσώπου βάσει των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας θα διατηρηθή. Εγένετο εις Κεμπεκ την 23ην του μηνός Ιουνίου 1981 εις δύο αντίτυπα εις την γαλλικήν και ελληνικήν των δύο κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ