Νόμος 1315 ΦΕΚ Α΄3/11.1.1983
Κύρωση της Συμβάσεως 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά των ανθρωπίνων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά των ανθρωπίνων σορών μεταξύ των κρατών μελών του που υπογράφτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1982 στην έδρα του Συμβουλίου της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη Γαλλικά γλώσσα και σε Ελληνική μετάφραση έχει ως εξής.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Για τη μεταφορά σορών
Στρασβούργο 26.10.1973
Τα κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφουν τη σύμβαση αυτή.
Επειδή θεώρησαν απαραίτητη την απλοποίηση των διατυπώσεων που αφορούν τη διεθνή μεταφορά νεκρών. `Έλαβαν υπ` όψη ότι η μεταφορά ενός νεκρού σώματος δεν προκαλεί κίνδυνο από υγειονομικής πλευράς ακόμα και αν ο θάνατος οφείλεται σε μεταδοτικό νόσημα, εφ` όσον έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη στεγανότητα του φέρετρου.
Συμφωνήσανε τα ακόλουθα.
Άρθρο 1
1 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα εφαρμόσουν στις μεταξύ τους σχέσεις τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής. 2 Για τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής, όταν αναφέρουμε μεταφορά νεκρών εννοούμε τη διεθνή μεταφορά (σορών) από το Κράτος προελεύσεως προς το Κράτος προορισμού.
Το Κράτος προελεύσεως είναι εκείνο όπου αρχίζει η μεταφορά ή σε περίπτωση ενός πτώματος που έχει εκταφεί η χώρα όπου έγινε η ταφή.
Το κράτος προορισμού είναι εκείνο όπου πρόκειται η σορός να ταφεί ή να αποτεφρωθεί μετά τη μεταφορά.
3. Η Σύμβαση αυτή δεν αναφέρεται στη διεθνή μεταφορά της στάχτης των νεκρών.
Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής αποτελούν τις μέγιστες απαιτήσεις για την αποστολή μια σορούς καθώς και για τη διαμετοκομιδή και την εισαγωγή της στην επικράτεια ενός των Συμβαλλομένων μερών.
2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι ελεύθερα να παρέχουν μεγαλύτερες διευκολύνσεις ή με την εφαρμογή διμερών Συμβάσεως ή με αποφάσεις που θα παίρνουν μετά σύμφωνη γνώμη κατά περίπτωση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεταφορά μεταξύ όμορων περιοχών. Για την εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων και αποφάσεων κατά περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων Κρατών.
Άρθρο 3.
1. Κάθε σορός θα πρέπει να συνοδεύεται κατά τη διενύ μεταφορά από ένα ειδικό πιστοποιητικό “θανάτου” που εκδίδει η αρμόδια αρχή του Κράτους προελεύσεως.
2. Το πιστοποιητικό θανάτου θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα που ακολουθεί τη Σύμβαση αυτή. Θα πρέπει να συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους, όπου εκδίδεται και σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 4.
Με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που αναφέρονται γενικά στις μεταφορές ή από πιθανές μελλοντικές συμβάσεις ή συμφωνίες για τη μεταφορά των σορών δεν απαιτείται από τη χώρα προορισμού ή διαμετακομιδής άλλο πιστοποιητικό εκτός από το πιστοποιητικό θανάτου.
Άρθρο 5.
Το πιστοποιητικό θανάτου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της Συμβάσεως αυτής, αφού αυτή βεβαιωθεί ότι:
α) έχουν εκπληρωθεί οι απαιτούμενες ιατρικές, υγειονομικές, διοικητικές και νομικές διατυπώσεις για τη μεταφορά των σορών και εάν χρειασθεί για τον ενταφιασμό ή και εκταφή, που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως.
β) Η σορός τοποθετείται σ` ένα φέρετρο όπως περιγράφεται στα άρθρα 6 και 7 της Συμβάσεως αυτής.
γ) Το φέρετρο πρέπει να περιέχει μόνο τη σορό του ατόμου που αναφέρεται στο πιστοποιητικό θανάτου και τα προσωπικά του είδη που προορίζονται να ταφούν ή ν` αποτεφρωθούν μαζί με το πτώμα.
Άρθρο 6.
1. Το φέρετρο πρέπει να είναι αεροστεγές και να περιέχει ένα απορροφητικό υλικό. Εάν οι αρμόδιες αρχές του Κράτους προελεύσεως κρίνουν αναγκαίο το φέρετρο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξαερισμού για να υπάρχει ισορροπία της εσωτερικής και εξωτερικής πιέσεως Θα πρέπει να αποτελείται: (1) Είτε από ένα εξωτερικό ξύλινο φέρετρο με τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 20 χιλιοστών και από ένα εσωτερικό φέρετρο από ψευδάργυρο καλά κλεισμένο ή από άλλο υλικό που μπορεί εύκολα να αυτοκαταστρέφεται.
(2) Είτε από ένα ξύλινο φέρετρο τα τοιχώματα του οποίου δεν πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο των 30 χιλιοστών, επενδυμένο με ψευδάργυρο ή άλλο υλικό που μπορεί να αυτοκαταστρέφεται.
2. Εάν ο θάνατος οφείλεται σε λοιμώδες νόσημα, η σορός θα πρέπει να είναι τυλιγμένη σ` ένα σεντόνι εμποτισμένο με αντισηπτικό.
3. Εάν η μεταφορά γίνεται αεροπορικώς θα πρέπει να υπάρχει σύστημα εξαερισμού ή τουλάχιστον εγγύηση αναγνωρισμένης αντοχής που θα κριθεί ικανοποιητική από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας προελεύσεως.
Άρθρο 7.
Εάν το φέρετρο μεταφέρεται σαν κοινό δέμα, θα πρέπει να γίνεται ειδική συσκευασία ώστε να μη φαίνεται ότι πρόκειται για φέρετρο, με την ένδειξη ότι πρέπει να μεταφέρεται με προσοχή.
Άρθρο 8.
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης την ακριβή ονομασία της αρμόδια αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 3 της Συμβάσεως αυτής.
Άρθρο 9.
Εάν μια μεταφορά αφορά ένα τρίτο Κράτος που είναι Μέλος της Συμφωνίας του Βερολίνου για τη μεταφορά των νεκρών της 10ης Φεβρουαρίου 1937, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος της Συμβάσεως αυτής μπορεί να ζητήσει από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, για να επιτραπεί στο πρώτο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας του Βερολίνου.
Άρθρο 10.
1 Η Σύμβαση αυτή είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που μπορούν να γίνουν Μέρη εάν:
α) Υπογράψουν χωρίς επιφυλάξεις την κύρωση ή την αποδοχή.
β) Υπογράψουν υπό επιφύλαξη την κύρωση ή την αποδοχή και μετά ακολουθήσει κύρωση ή αποδοχή.
2. Οι πράξεις κυρώσεως και αποδοχής θα κατατεθούν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 11.
1. Η Σύμβαση αυτή θα ισχύσει ένα μήνα μετά την ημερομηνία που τρία Κράτη Μέλη του Συμβουλίου θα γίνουν Μέρη της Συμβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. 2. Για κάθε Κράτος Μέρος που θα υπογράψει αργότερα χωρίς επιφύλαξη την κύρωση ή την αποδοχή ή θα την κυρώσει ή θα την αποδεχθεί η Σύμβαση θα ισχύσει ένα μήνα μετά την ημερομηνία της υπογραφής ή της καταθέσεως της πράξεως κυρώσεως ή αποδοχής. Άρθρο 12.
1. Μετά την ισχύ της Συμβάσεως αυτής η εξ Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορεί να καλεί κάθε Κράτος μη Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή.
2. Η προσχώρηση θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης της πράξεως προσχωρήσεως που θα αρχίσει να ισχύει ένα μήνα μετά την ημερομηνία της καταθέσεως.
Άρθρο 13.
1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση της πράξεως κυρώσεως αποδοχής ή προσχωρήσεως, να υποδείξει την περιοχή ή τις περιοχές που θα εφαρμόζεται η Σύμβαση αυτή.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά την κατάθεση της πράξεως κυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, η οποιαδήποτε στιγμή μετά, να επεκτείνει την εφαρμογή της Συμβάσεως αυτής με διακήρυξη που απευθύνει στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε άλλη περιοχή που αναφέρεται στη διακήρυξη και για την οποία εξασφαλίζει τις διεθνείς σχέσεις ή για την οποία έχει τη δικαιοδοσία να συνάπτει Συμβάσεις..
3. Κάθε διακήρυξη που γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο θα μπορεί να αποσυρθεί, για τις περιοχές που υποδεικνύονται σ` αυτή τη διακήρυξη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 της Συμβάσεως αυτής προϋποθέσεις.
Άρθρο 14
1. Η Σύμβαση αυτή θα παραμένει σε ισχύ χωρίς περιορισμό και διάρκεια.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί σε ότι το αφορά να λύσει τη Σύμβαση αυτή απευθύνοντας ανακοίνωση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Η λύση θα ισχύσει εξ μήνες μετά την ημερομηνία λήψεως της ανακοινώσεως από τη Γενική Γραμματεία.
Άρθρο 15.
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θ` ανακοινώσει στα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου και σε κάθε Κράτος που θα είχε προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή:
α) Κάθε υπογραφή κυρώσεως η αποδοχής χωρίς επιφύλαξη.
β) Κάθε υπογραφή κυρώσεως ή αποδοχής με επιφύλαξη.
γ) Την κατάθεση κάθε πράξεως κυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως.
δ) Κάθε ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η Σύμβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 11.
ε) Κάθε ανακοίνωση που λαμβάνει σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13. στ) Κάθε ανακοίνωση που λαμβάνει σ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 και την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η λύση της Συμβάσεως.
η) Κάθε ανακοίνωση που θα του σταλεί σύμφωνα με το άρθρο 8.
Σε πίστη των παραπάνω, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό υπέγραψαν τη Σύμβαση αυτή. `Έγινε στο Στρασβούργο στις 26 Οκτωβρίου 1973 γαλλικά και αγγλικά και τα δύο κείμενα είναι ακριβώς τα ίδια και θα κατατεθεί από ένα αντίτυπο μόνο στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει από ένα κυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Κράτος που έχει υπογράψει ή προσχωρήσει.
Παράρτημα
Πιστοποιητικό θανάτου.
Αυτό το πιστοποιητικό θανάτου χορηγείται σύμφωνα προς τους όρους της Συμβάσεως για τη μεταφορά των νεκρών, ιδιαίτερα των άρθρων 3 και 5`.
Εγκρίνεται η μεταφορά της σορού. Ονοματεπώνυμο θανόντος: που πέθανε την ………. στο ………….. από (αιτία θανάτου). σε ηλικία: ημερομηνία και τόπος γεννήσεως:
Η σορός πρέπει να μεταφερθεί: (μέσο μεταφοράς) από. διαδρομή. προορισμός:
Η μεταφορά της σορού εγκρίνεται και καλούνται οι αρχές των Κρατών απ` όπου θα περάσει η σορός να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση.
Ημερομηνία.
Υπογραφή της αρμόδιας αρχής; Σφραγίδα επίσημη της αρμόδιας αρχής.
ΣΗΜ 1. Το κείμενο των άρθρων 3 και 5 της συμβάσεως θα πρέπει ν` αναγράφεται από πίσω.
2. Αναφέρετε την αιτία Θανάτου γαλλικά ή αγγλικά η με τον κώδικα της Π.Ο.Υ.
3. Εάν η αιτία θανάτου δεν δίνεται γατί είναι επαγγελματικό μυστικό πιστοποιητικό με την αιτία θανάτου θα πρέπει να κλειστεί σε φάκελο και να συνοδεύει τη σορό κατά τη μεταφορά της και να παραδοθεί στην αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού ο κλειστός φάκελος θα αποτελεί την εξωτερική ένδειξη που επιτρέπει την εξακρίβωση και θα πρέπει να έχει συρραφή με το πιστοποιητικό θανάτου. Εάν δεν υπάρχει η πρόσθετη αυτή ένδειξη στο πιστοποιητικό θανάτου θα πρέπει ν` αναφέρεται, εάν το άτομο πέθανε από φυσικό θάνατο και από μη λοιμώδη νόσο.
Εάν δεν είναι αυτή η περίπτωση η αιτιολογία του θανάτου ή η φύση της μεταδοτικής νόσου θα πρέπει να αναφερθούν.

Άρθρο δεύτερο

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ