Νόμος 1314 ΦΕΚ Α΄2/11.1.1983
Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης “για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η διεθνής σύμβαση, που υπογράφτηκε στο Λονδίνο την 7η Ιουλίου 1978 “για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978” με το παράρτημα που επισυνάπτεται σ` αυτή, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλικά και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, 1978
ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επειδή επιθυμούν να προάγουν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τη καθιέρωση, ύστερα από κοινή συμφωνία, διεθνών προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών.
Επειδή θεωρούν ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη σύναψη Διεθνούς σύμβασης “για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα παρακάτω:
Άρθρο Ι
Γενικές υποχρεώσεις από τη Σύμβαση
1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να θέσουν σε εφαρμογή, τις διατάξεις της Σύμβασης και του Παραρτήματος της, που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Οποιαδήποτε αναφορά στη Σύμβαση αποτελεί ταυτόχρονα αναφορά στο παράρτημα.
2. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να εκδώσουν όλους τους νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους και κανονισμούς και να λάβουν όλα τα λοιπά μέτρα, που θα ήταν αναγκαία, για να προσδώσουν στην Σύμβαση πλήρη ισχύ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι από πλευράς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα καθώς και την προστασίας του θαλασσινού περιβάλλοντος, οι ναυτικοί στα πλοία έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο ΙΙ
Ορισμοί
Για το σκοπό της Σύμβασης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά:
α) “Μέρος” σημαίνει Κράτος για το οποίο η Σύμβαση έχει τεθεί σε εφαρμογή.
β) “Διοίκηση” σημαίνει την Κυβέρνηση του Μέρους του οποίου τη σημασία έχει δικαίωμα να φέρει το πλοίο.
γ) “Πιστοποιητικό” σημαίνει έγγραφο σε ισχύ με οποιοδήποτε όνομα είναι αυτό γνωστό, έχει εκδοθεί από τη Διοίκηση ή κατ` εξουσιοδότηση αυτής ή έχει αναγνωρισθεί από τη Διοίκηση, με το οποίο παρέχεται το δικαίωμα στον κάτοχό του να υπηρετεί όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό ή καθορίζεται από τους εθνικούς κανονισμούς.
δ) “Κάτοχος πιστοποιητικού” σημαίνει τον εφοδιασμένο κανονικά με πιστοποιητικό.
ε) “Οργανισμός” σημαίνει τον Διακυβερνητικό Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό Οργανισμό (IMCO).
στ) “Γενικός Γραμματέας” σημαίνει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού.
ζ) “Θαλασσοπλοούν πλοίο” σημαίνει κάθε πλοίο εκτός εκείνων που απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένος.
η) “Αλιευτικό σκάφος” σημαίνει σκάφος χρησιμοποιούμενο για την αλιεία ιχθύων, φαλαινών, φωκών ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας.
ι) “Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών” σημαίνει τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών τους προσαρτημένους ή τους θεωρημένους ως προσαρτημένους στην πιο πρόσφατη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών που ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο ΙΙΙ
Εφαρμογή
Η Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε ναυτικούς που υπηρετούν σε θαλασσοπλοούντα πλοία εξουσιοδοτημένα να φέρουν τη σημαία ενός Μέρους, με εξαίρεση αυτών που υπηρετούν σε:
α) Πολεμικά πλοία, βοηθητικά του πολεμικού ναυτικού ή άλλα πλοία που την κυριότητα ή διαχείριση έχει το Κράτος και τα οποία απασχολούνται μόνο σε Κυβερνητική μη εμπορική Υπηρεσία. Πάντως, χωρίς να παραβλάπτονται οι επιχειρήσεις ή επιχειρησιακές ικανότητες των πλοίων των οποίων την κυριότητα ή διαχείριση έχει το Κράτος, κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει με την λήψη των καταλλήλων μέτρων ότι τα πρόσωπα που υπηρετούν σε τέτοια πλοία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύμβασης, σε ότι αυτό είναι εύλογο και εφικτό.
β) Αλιευτικών σκαφών.
γ) Θαλαμηγών αναψυχής που δεν απασχολούνται σε εμπορικές επιχειρήσεις ή
δ) Ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπηγήσεως.
Άρθρο ΙV
Ανακοίνωση πληροφοριών
1. Τα Μέρη θα ανακοινώνουν, όσο το δυνατό ταχύτερα, στον Γενικό Γραμματέα:
α) Τα κείμενα των εκδιδομένων νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων και κανονισμών τα οποία ανάγονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.
β) Πλήρεις λεπτομέρειες, όπου συντρέχει λόγος, για το περιεχόμενο και τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και των εθνικών απαιτήσεων για τις εξετάσεις και τις λοιπές προϋποθέσεις για κάθε πιστοποιητικό εκδιδόμενο σύμφωνα προς τη Σύμβαση.
γ) Επαρκή αριθμό υποδειγμάτων πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα προς τη Σύμβαση.
2. Ο Γενικός Γραμματέας θα ενημερώνει όλα τα Μέρη για την λήψη οποιασδήποτε ανακοινώσεως σύμφωνα με την παρ. (1) (α) και θα παρέχει στα Μέρη κατόπιν αιτήσεώς τους οποιαδήποτε πληροφορία που έχει κοινοποιηθεί σ` αυτόν σύμφωνα με τις παρ. (1) (β) και (γ) προς εξυπηρέτηση μεταξύ των άλλων και των σκοπών των άρθρων ΙΧ και Χ.
Άρθρο V
Λοιπές Διεθνείς Συνθήκες και Ερμηνεία
1. Όλες οι προγενέστερες συνθήκες, Διευθετήσεις και Συμβάσεις, που ισχύουν μεταξύ των Μερών, αναφερόμενες σε πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για ναυτικούς, θα εξακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της ισχύος τους να έχουν πλήρη ισχύ όσον αφορά:
α) ναυτικούς για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση αυτή .
β) Ναυτικούς για τους οποίους εφαρμόζεται η Σύμβαση αυτή για ζητήματα που δεν προβλέπονται ρητά απ` αυτή.
2. Στην περίπτωση πάντως που τέτοιες Διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις ή διευθετήσεις αντίκεινται προς τις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης, τα Μέρη οφείλουν να αναθεωρήσουν τις δεσμεύσεις τους από τις Διεθνείς αυτές συνθήκες, συμβάσεις και διευθετήσεις, προς τον σκοπό να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ των δεσμεύσεων αυτών και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Σύμβαση.
3. Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από τη Σύμβαση εξακολουθεί να υπόκειται στη νομοθεσία των Μερών.
4. Καμία διάταξη της Σύμβασης δεν θα πρέπει να επηρεάσει δυσμενώς την κωδικοποίηση και ανάπτυξη του δικαίου της θάλασσας, από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία συγκλήθηκε ύστερα από την Απόφαση 2705G (ΧΧV) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ούτε τις παρούσες μελλοντικές απαιτήσεις και νομικές απόψεις οποιδήποτε Κράτους σε σχέση προς το δίκαιο της θάλασσας και τη φύση και έκταση της δικαιοδοσίας του παρακτίου Κράτους και του Κράτους της σημαίας του Πλοίου.
Άρθρο VΙ
Πιστοποιητικά
1. Πιστοποιητικά για πλοιάρχους, αξιωματικούς ή κατώτερο προσωπικό πρέπει να εκδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι κατά την κρίση της Δικαιοσύνης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όσον αφορά στην υπηρεσία, ηλικία υγειονομική καταλληλότητα, εκπαίδευση, προσόντα και εξετάσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Παραρτήματος της Σύμβασης.
2. Πιστοποιητικά για πλοιάρχους και αξιωματικούς, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα θεωρούνται από τη Διοίκηση που τα εκδίδει κατά τον τύπο που ορίζεται στον Κανονισμό (1/2) του Παραρτήματος. Αν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν είναι η αγγλική, η θεώρηση θα περιλαμβάνει και την μετάφραση στην Αγγλική.
Άρθρο VII
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Πιστοποιητικό ικανότητας ή όμοιο για εκτέλεση υπηρεσίας σε ειδικότητα για την οποία η Σύμβαση απαιτεί πιστοποιητικό και το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα προς τους νόμους κάποιου Μέρους, ή τους κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση για το Μέρος, αυτό θα αναγνωρίζεται ότι ισχύει για εκτέλεση υπηρεσίας και μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για το Μέρος που γίνεται λόγος.
2. Μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για ένα Μέρος, η Διοίκησή του μπορεί να εξακολουθήσει να εκδίδει πιστοποιητικά ικανότητας σύμφωνα με τα μέχρι τότε ισχύοντα, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τέτοια πιστοποιητικά θα αναγνωρίζονται ότι είναι σε ισχύ για το σκοπό της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, τέτοια πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνο σε ναυτικούς που, πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση για το Μέρος αυτό έχουν αρχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία τους, στο συγκεκριμένο κλάδο προσωπικού του πλοίου στο οποίο αφορούν τα πιστοποιητικά αυτά. Η Διοίκηση θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι λοιποί υποψήφιοι προς απόκτηση πιστοποιητικών, θα εξετάζονται και θα εφοδιάζονται με πιστοποιητικά σύμφωνα με τη Σύμβαση.
3. Κάθε Μέρος μπορεί μέσα σε δύο έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για το Μέρος αυτό, να χορηγεί πιστοποιητικά για εκτέλεση υπηρεσίας σε ναυτικούς, που δεν κατέχουν κατάλληλο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους νόμους του Μέρους πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση γι` αυτό, εφόσον:
α) Έχουν τριετή τουλάχιστο θαλάσσια υπηρεσία, κατά τα τελευταία επτά χρόνια πριν τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για το Μέρος αυτό με ειδικότητα για την οποία ζητούν την χορήγηση πιστοποιητικού για την εκτέλεση υπηρεσίας.
β) Προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εκτελέσει την υπηρεσία αυτή ικανοποιητικά.
γ) Κατά την κρίση της Διοίκησης είναι υγειονομικά κατάλληλοι εκτός των άλλων και από άποψη όρασης και ακοής, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, κατά το χρόνο της αιτήσεως.
Για το σκοπό της Σύμβασης, πιστοποιητικό για εκτέλεση υπηρεσίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο αυτή θα θεωρείται ισοδύναμο προς πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Άρθρο VIII
Εξαιρέσεις
1. Σε περιστάσεις εξαιρετικής ανάγκης οι Διοικήσεις, αν κατά την κρίση τους δεν προξενείται κίνδυνος σε πρόσωπα, περιουσία ή περιβάλλον, μπορούν να χορηγούν κατ` εξαίρεση άδεια που να επιτρέπει σε συγκεκριμένο ναυτικό να υπηρετήσει σε συγκεκριμένο πλοίο. για ορισμένη χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με ειδικότητα εκτός από εκείνη του αξιωματικού Ασυρμάτου ή χειριστού ραδιοτηλεφώνου (εκτός αν αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών) για την οποία δεν κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό, με την προϋπόθεση ότι, το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η κατ` εξαίρεση άδεια, θα έχει αρκετά κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης κατά τρόπο ασφαλή, κατά την κρίση της Διοίκησης. Πάντως κατ` εξαίρεση αδείας ναυτολόγησης δεν θα χορηγούνται σε πλοίαρχο ή πρώτο μηχανικό εκτός των περιστάσεων ανώτερης βίας, αλλά και τότε μόνο για την ελάχιστη δυνατή χρονική περίοδο.
2. Κάθε κατ` εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση, θα χορηγείται μόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης.
Αν για την πλήρωση της κατώτερης θέσης δεν απαιτείται από τη Σύμβαση πιστοποιητικό, η κατ` εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε πρόσωπο του οποίου τα προσόντα και η εμπειρία είναι, κατά την κρίση της Διοίκησης, σαφώς ισοδύναμα με τις απαιτήσεις για την κάλυψη της θέσης με την προϋπόθεση ότι αν το πρόσωπο αυτό δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό θα υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση, θεωρούμενη από τη διοίκηση, ότι αποδεικνύει ότι τέτοια άδεια κατ` εξαίρεση, μπορεί να χορηγηθεί χωρίς κίνδυνο.
Επιπλέον η Διοίκηση θα εξασφαλίζει ότι η θέση για την οποία πρόκειται, θα πληρωθεί από κάτοχο καταλλήλου πιστοποιητικού το ταχύτερο δυνατό.
3 Τα Μέρη, μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, θα αποστέλλουν το ταχύτερο δυνατό έκθεση στον Γενικό Γραμματέα που θα περιέχει πληροφορίες για το συνολικό αριθμό των κατ` εξαίρεση αδειών οι οποίες εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους σε θαλασσοπλοούντα πλοία για κάθε ειδικότητα, για την οποία απαιτούνται πιστοποιητικά καθώς και πληροφορίες για τους αριθμούς των πλοίων αυτών, ολικής χωρητικότητας άνω και κάτω των 1.600 κόρων αντίστοιχα.
Άρθρο ΙΧ
Ισοδύναμες ρυθμίσεις
1. Η Σύμβαση δεν θα εμποδίζει τη Διοίκηση να διατηρεί ή υιοθετεί άλλες ρυθμίσεις θεωρητικής και εφαρμοσμένης εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν θαλάσσια υπηρεσία και οργάνωση επί πλοίου, ειδικά προσαρμοσμένη στις τεχνολογικές εξελίξεις και σε ειδικούς τύπους πλοίων και απασχόλησης με την προϋπόθεση ότι το επίπεδο της θαλάσσιας υπηρεσίας, των γνώσεων και της ικανότητας, όσον αφορά το ναυτιλιακό και τεχνικό χειρισμό του πλοίου και του φορτίου παρέχει βαθμό ασφαλείας στη θάλασσα και έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη ρύπανση, τουλάχιστο, ισοδύναμο προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης.
2. Λεπτομέρειες για τέτοιες ρυθμίσεις θα ανακοινώνονται το ταχύτερο δυνατό στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα τις κοινοποιεί σε όλα τα Μέρη.
Άρθρο Χ
Έλεγχος
1. Τα πλοία, εκτός εκείνων που εξαιρούνται με το άρθρο ΙΙΙ κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε λιμάνι κάποιου Μέρους, υπόκεινται σε έλεγχο αρμόδια εξουσιοδοτημένους από το Μέρος αυτό Αξιωματικούς, προς διαπίστωση ότι όλοι οι υπηρετούντες στα πλοία ναυτικοί που κατά τις διατάξεις της Σύμβασης πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικών, είναι πράγματι εφοδιασμένοι με τέτοια πιστοποιητικά ή με κατάλληλες κατ` εξαίρεση χορηγούμενες άδειες.
Τέτοια πιστοποιητικά θα γίνονται δεκτά εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι κάποιο πιστοποιητικό έχει αποκτηθεί δολίως ή ότι ο κάτοχός του δεν είναι το πρόσωπο στο οποίο αρχικά είχε χορηγηθεί.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις σύμφωνα με την παρ. (1 ) ή τις διαδικασίες τις καθοριζόμενες στον κανονισμό (1/4) “Διαδικασίες Ελέγχου”, αυτός που ενεργεί τον έλεγχο αξιωματικός θα ειδοποιεί αμέσως, εγγράφως, τον πλοίαρχο του πλοίου και τον Πρόξενο ή, σε περίπτωση απουσίας του τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο ή τη ναυτιλιακή Αρχή του Κράτους, τη σημαία που δικαιούται να φέρει το πλοίο ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των καταλλήλων μέτρων. Τέτοια ειδοποίηση θα προσδιορίζει με λεπτομέρεια τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και τους λόγους για τους οποίους το Μέρος έκρινε ότι οι ελλείψεις αυτές συνιστούν κίνδυνο για πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον.
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με την παρ. (1) αν, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και του τύπου του πλοίου και του μήκους και της φύσης και του πλου, οι ελλείψεις οι οποίες αναφέρονται στην παρ. (3) του Κανονισμού (1/4), δεν αποκατασταθούν και κριθεί ότι το γεγονός αυτό εγκυμονεί κίνδυνο για πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, το Μέρος το οποίο ενεργεί τον έλεγχο θα λαμβάνει μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι το πλοίο δεν αποπλεύσει, μέχρι ότου καλυφθούν οι ελλείψεις αυτές σε βαθμό που να αποκλείουν τον κίνδυνο. Τα γεγονότα τα οποία έχουν σχέση προς τα ληφθέντα μέτρα, θα γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Γραμματέα.
4. Όταν ενεργείται έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο αυτός πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς αποφυγή αδικαιολόγητης κράτησης ή καθυστέρησης του πλοίου. Αν πλοίο κρατηθεί η καθυστερήσει αδικαιολόγητα, δικαιούται αποζημίωση για κάθε προκαλούμενη απώλεια ή ζημιά από αυτή την αιτία.
5. Το άρθρο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει, ότι τα πλοία που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία ενός μη Μέρους, δεν θα τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, από εκείνη της οποίας τυγχάνουν τα πλοία τα οποία δικαιούνται να φέρουν τη σημαία ενός Μέρους.
Άρθρο ΧΙ
Προαγωγή της Τεχνικής Συνεργασίας.
1. Τα Μέρη της Σύμβασης οφείλουν να προάγουν σε συνεννόηση και με τη βοήθεια του Οργανισμού, την ενίσχυση των Μερών εκείνων τα οποία ζητούν την τεχνική βοήθεια, για:
α) εκπαίδευση διοικητικού και τεχνικού προσωπικού
β) δημιουργία ιδρυμάτων και εκπαίδευση ναυτικών
γ) προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για εκπαιδευτικά ιδρύματα
δ) ανάπτυξη καταλλήλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εκπαίδευσης σε θαλασσοπλοούντα πλοία, και
ε) προώθηση άλλων μέτρων και ρυθμίσεων προς βελτίωση των προσόντων των ναυτικών, κατά προτίμηση επί εθνικής, υποπεριφερειακής ή περιφερειακής βάσης, προς το σκοπό προαγωγής των επιδιώξεων και των σκοπών της Συμβάσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές επί του προκειμένου ανάγκες των αναπτυσσομένων Χωρών.
2. Οργανισμός θα επιδιώξει κατάλληλα την εκδήλωση των ανωτέρω προσπαθειών σε συνεννόηση ή συνεργασία μαζί με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και ιδιαίτερα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Άρθρο ΧΙΙ
Τροποποιήσεις
1. Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με μία από τις κατωτέρω διαδικασίες:
α) Τροποποιήσεις ύστερα από μελέτη από τον Οργανισμό:
(ι) Κάθε τροποποίηση προτεινόμενη από οποιοδήποτε Μέρος θα υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα που στη συνέχεια θα την κοινοποιεί σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού, τα Μέρη και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τουλάχιστο έξι μήνες, προ της εξέτασής της.
(ιι) Κάθε τροποποίηση προτεινόμενη και κοινοποιούμενη όπως ανωτέρω θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού προς μελέτη.
(ιιι) Τα μέρη, ανεξάρτητα του αν είναι Μέλη του Οργανισμού, δικαιούνται, να συμμετάσχουν στις εργασίες της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας για εξέταση και υιοθέτηση τροποποιήσεων.
(ιν) Οι τροποποιήσεις θα υιοθετούνται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρευρισκομένων και ψηφιζόντων Μερών στη Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας ευρύτερης σύνθεσης κατά την υποπαράγραφο (α) (ιιι) (στο εξής αποκαλούμενη “ευρύτερης σύνθεσης Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας”) με τον όρο ότι τουλάχιστο το ένα τρίτο των Μερών θα παρίσταται κατά το χρόνο της ψηφοφορίας.
(ν) Τροποποιήσεις υιοθετηθείσες με αυτόν τον τρόπο θα κοινοποιούνται από το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέρη για αποδοχή.
(νι) Τροποποίηση κάποιου άρθρου θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή κατά την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται αποδεκτή από τα δύο τρίτα των Μερών.
(νιι) Τροποποίηση του Παραρτήματος θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.
1. Μόλις συμπληρωθούν δύο έτη από την ημερομηνία κατά την οποία έχει κοινοποιηθεί στα Μέρη προς αποδοχή, ή
2. Μόλις έχει συμπληρωθεί χρονική περίοδος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, αν έτσι έχει αποφασισθεί κατά το χρόνο της υιοθέτησής της από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που παρευρέθηκαν και ψήφισαν στην ευρύτερης σύνθεσης Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας. Πάντως, οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι δεν έγιναν αποδεκτές, αν μέσα στην καθορισθείσα χρονική περίοδο Μέρη άνω του ενός τρίτου ή Μέρη που οι εμπορικοί των στόλοι αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστο τα πενήντα εκατοστά της ολικής χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας από πλοία άνω των 100 κοχ, γνωστοποιήσουν στο Γενικό Γραμματέα ότι αν αντιτίθενται στην τροποποίηση.
(νιιι) Τροποποίηση κάποιου άρθρου θα τίθεται σε ισχύ, για τα Μέρη εκείνα τα οποία την αποδέχθηκαν, έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή, για κάθε Μέρος δε το οποίο την αποδέχεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία, έξι μήνες μετά την ημερομηνία της αποδοχής από αυτό το Μέρος.
(ιχ) Τροποποίηση στο Παράρτημα θα τίθεται σε ισχύ για όλα τα Μέρη, εκτός από εκείνα τα οποία αντιτάχθηκαν στην τροποποίηση κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (α) (νιι) και τα οποία δεν απόσυραν τις αντιρρήσεις τους έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση αυτή θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή. Προ της ημερομηνίας που ορίσθηκε για έναρξη ισχύος της τροποποίησης, κάθε μέρος μπορεί να ανακοινώσει, στον Γενικό Γραμματέα, ότι εξαιρεί για τον εαυτό του από την εφαρμογή της τροποποίησης αυτής, για περίοδο όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, η για μακρότερη περίοδο η οποία είναι δυνατό να αποφασισθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μερών που παραυρέθηκαν και ψήφισαν κατά το χρόνο της υιοθέτησής της τροποποίησης, στην ευρύτερης σύνθεσης Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας.
ή β) Τροποποιήσεις από τη διάσκεψη.
(ι) Κατόπιν αιτήσεως κάποιου Μέρους, επί της οποίας συμφωνεί τουλάχιστο το ένα τρίτο των Μερών, ο Οργανισμός θα συγκαλεί με συνεργασία ή με συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, διάσκεψη των Μερών προς εξέταση τροποποιήσεων της Συμβάσεως.
(ιι) Κάθε τροποποίηση που έχει υιοθετηθεί από τέτοια διάσκεψη με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Μερών θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέρη για αποδοχή.
(ιιι) Εκτός αν η διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες τις καθοριζόμενες στις υποπαραγράφους (α) (νι) και (α) (νιιι) ή τις υποπαραγράφους (α) (νιι) και (α) (ιχ) αντίστοιχα, θεωρουμένου ότι όπου στις υποπαραγράφους αυτές, γίνονται αναφορές στην ευρύτερης σύνθεσης Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, αυτές θα νοούνται σαν αναφορές στην διάσκεψη.
2. Δήλωση αποδοχής ή αντίθεσης σε κάποια τροποποίηση ή ανακοίνωση κατά την παράγραφο (1) (α) (ιχ) θα πρέπει να υποβάλλεται έγγραφα, στον Γενικό Γραμματέα, που θα υποβληθεί όλα τα Μέρη για κάθε τέτοια υποβολή και για την ημερομηνία λήψης της.
3. Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να πληροφορεί όλα τα Μέρη για κάθε τροποποίηση που τίθεται σε ισχύ καθώς και περί της ημερομηνίας κατά την οποία κάθε τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ.
Άρθρο ΧΙΙΙ
Υπογραφή, Επικύρωση, Αποδοχή, Έγκριση και Προσχώρησης
1. Η Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή στα Γραφεία του Οργανισμού από 1ης Δεκεμβρίου 1978 μέχρι 30ης Νοεμβρίου 1979, και στη συνέχεια θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση.
Κάθε κράτος μπορεί να καταστεί Μέρος με:
α) υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή
β) υπογραφή υποκείμενη σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ακολουθούμενης από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή
γ) προσχώρηση.
2. Η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή με την κατάθεση οργάνου προς το σκοπό αυτό στον Γενικό Γραμματέα.
3. Ο Γενικός Γραμματέας θα πληροφορεί όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει την Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για κάθε υπογραφή ή κατάθεση οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης καθώς και της ημερομηνίας κατάθεσης αυτού.
Άρθρο ΧΙV
Έναρξη ισχύος
1. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τουλάχιστο εικοσιπέντε Κράτη, οι εμπορικοί στόλοι των οποίων αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστο πενήντα εκατοστά της ολικής χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας σε πλοία 100 κοχ και άνω, την έχουν υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα όργανα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙΙ.
2. Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να πληροφορεί όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει την Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σ` αυτή για την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται αυτή σε ισχύ.
3. Κάθε όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που έχει κατατεθεί κατά την διάρκεια των 12 μηνών των αναφερομένων στην παρ. (1) θα καθίσταται ισχυρό όταν αρχίσει η ισχύς της Σύμβασης ή τρεις μήνες μετά την κατάθεση του οργάνου αυτού, ανάλογα της νεώτερης των ημερομηνιών αυτών.
4. Κάθε όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που έχει κατατεθεί μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Συμβάσεως θα καθίσταται ισχυρό μέσα σε τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης.
5. Μετά την ημερομηνία κατά την οποίαν κάποια τροποποίηση θεωρείται σαν γενομένη αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙ, κάθε κατατιθέμενο όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, θα αφορά στην Σύμβαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
Άρθρο ΧV
Καταγγελίες
1. Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος οποτεδήποτε μετά πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση ίσχυσε για το Μέρος αυτό.
2. Η καταγγελία θα συντελείται με έγγραφη ανακοίνωση προς το Γενικό Γραμματέα ο οποίος θ πρέπει να πληροφορηθεί όλα τα λοιπά Μέρη και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για κάθε τέτοια ανακοίνωση και για την ημερομηνία λήψης της, καθώς επίσης και για την ημερομηνία από της οποίας θα ισχύει η καταγγελία αυτή.
3. Οποιαδήποτε καταγγελία θα καθίσταται ισχυρή δώδεκα μήνες μετά τη λήψη της ανακοίνωσης αυτής από το Γενικό Γραμματέα ή μετά πάροδο μακρότερης περιόδου η οποία είναι δυνατό να αναφέρεται στην ανακοίνωση της καταγγελίας.
Άρθρο ΧVΙ
Κατάθεση και καταχώρηση
1. Η Σύμβαση θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος πρέπει να διαβιβάσει κυρωμένα ακριβή αντίγραφα αυτής σε όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σ` αυτή.
2. Αμέσως όταν η Σύμβαση τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να διαβιβάσει το κείμενο της στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο ΧVΙΙ
Γλώσσες
Η Σύμβαση καταρτίσθηκε σε ένα αντίτυπο στην Κινέζικη, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα, κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό. Επίσημες μεταφράσεις στην Αραβική και Γερμανική γλώσσα θα καταρτισθούν και θα κατατεθούν μαζί με το υπογεγραμμένο πρότυπο.
ΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ οι υπογεγραμμένοι, εξουσιοδοτημένοι κανονικά από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις προς τον σκοπό αυτό, έχομε υπογράψει την Σύμβαση.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ την έβδομη ημέρα Ιουλίου, του έτους χίλια εννιακόσια εβδομήκοντα οκτώ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμός Ι/Ι
Ορισμοί
Για το σκοπό της σύμβασης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά.
α) “Κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς περιεχόμενους στο παράρτημα της σύμβασης.
β) “Εγκεκριμένο” σημαίνει εγκεκριμένο από τη διοίκηση.
γ) “Πλοίαρχος” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει την διακυβέρνηση του πλοίου.
δ) “Αξιωματικός” σημαίνει μέλος τους πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου το οποίο έχει χαρακτηρισθεί αξιωματικός από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται όμοιος χαρακτηρισμός, από συλλογική σύμβαση ή έθιμο.
ε) “Αξιωματικός καταστρώματος” σημαίνει το εντεταλμένο αξιωματικό του κλάδου καταστρώματος.
στ) “Υποπλοίαρχος” σημαίνει τον αξιωματικό καταστρώματος ο οποίος σε βαθμό ακολουθεί τον πλοίαρχο και στον οποίο θα περιέλθει η διακυβέρνηση του πλοίου σε περίπτωση ανικανότητας του πλοιάρχου.
ζ) “Αξιωματικός μηχανής” σημαίνει τον εντεταλμένο αξιωματικό για τον κλάδο μηχανής.
η) “Πρώτος μηχανικός” σημαίνει τον ανώτερο αξιωματικό μηχανής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανική πρόωση του πλοίου.
θ) “Δεύτερον μηχανικός” σημαίνει τον αξιωματικό μηχανής ο οποίος ακολουθεί σε βαθμό τον πρώτο μηχανικό και στον οποίο θα περιέλθει η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση του πλοίου, σε περίπτωση ανικανότητας του πρώτου μηχανικού.
ι) “Βοηθός αξιωματικός μηχανής” σημαίνει πρόσωπο εκπαιδευόμενο για να καταστεί αξιωματικός μηχανής και χαρακτηριζόμενο έτσι από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς.
ια) “Αξιωματικός ασυρμάτου” σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστοποιητικό πρώτης ή δεύτερης τάξης χειριστού ασυρμάτου τηλεγράφου ή γενικό πιστοποιητικό χειριστού ραδιοεπικοινωνιών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών και το οποίο απασχολείται στον σταθμό ασυρμάτου ενός πλοίου υποχρεούμενου να έχει τέτοιο σταθμό κατά την διεθνή σύμβαση “περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα”.
ιβ) “Χειριστής ραδιοτηλεφώνου” σημαίνει πρόσωπο το οποίον κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών.
ιγ) “Κατώτερος ναυτικός” σημαίνει μέλος του πληρώματος του πλοίου διαφορετικό από τον πλοίαρχο ή τον αξιωματικό.
ιδ) “Παράκτιοι πλόες” σημαίνει πλόες στην περιοχή η οποία γειτονεύει με οποιδήποτε μέρος όπως έχουν καθορισθεί αυτοί από τον μέρος αυτό.
ιε) “Προωστήρια ισχύ” σημαίνει την ισχύ σε κιλοβάτ η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή άλλο επίσημο έγγραφο.
ιστ) “Καθήκοντα ραδιοεπικοινωνιών” περιλαμβάνουν, όπου συντρέχει λόγος, τήρηση φυλακών και τεχνική συντήρηση και επισκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, την διεθνή σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και κατά την κρίση κάθε διοίκησης, τις οικείες συστάσεις του IMCO.
ιζ) “Δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο” σημαίνει πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για την μεταφορά χύμα πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.
ιη) “Δεξαμενόπλοιο χημικών” σημαίνει πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα υγρών χημικών που αναφέρονται στον “κώδικα για τη ναυπήγηση και τον εξαρτισμό πλοίων που μεταφέρουν χύμα επικίνδυνα χημικά” του IMCO.
ιθ) “Δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο” σημαίνει πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για την μεταφορά χύμα υγραερίων που αναφέρονται στον “κώδικα για την ναυπήγηση και τον εξαρτισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα” του IMCO.
Εννοείται ότι η ισχύ που αναφέρεται με αυτό τον τρόπο στο πιστοποιητικό νηολόγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο είναι, η μέγιστη συνεχής συνολική απόδοση ισχύος όλων των κυρίων μηχανών πρόωσης του πλοίου.
Κανονισμός 1/2 Περιεχόμενο πιστοποιητικών και τύπος θεώρησης
1. Τα πιστοποιητικά θα συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας που τας εκδίδει. Αν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν είναι αγγλική, το κείμενο θα περιλαμβάνει μετάφραση στη γλώσσα αυτή.
2. Όσον αφορά στους αξιωματικούς ασυρμάτου και χειριστές ραδιοτηλεφώνου, οι διοικήσεις μπορούν:
α) Να συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες γνώσεις τις απαιτούμενες από τους οικείους κανονισμούς του παραρτήματος της σύμβασης στις εξετάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού, σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, ή
β) Να εκδίδουν ιδιαίτερο πιστοποιητικό που να αναφέρει ότι ο κάτοχός του έχει τις πρόσθετες γνώσεις τις απαιτούμενες από το παράρτημα της σύμβασης.
3. Ο τύπος της θεώρησης ο οποίος απαιτείται κατά το άρθρο VI της σύμβασης ορίζεται ως εξής:
Τύπος θεώρησης πιστοποιητικών
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
(επίσημη σφραγίδα) (χώρα) Εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΚΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, 1978
Η Κυβέρνηση της (όνομα) πιστοποιεί …………….. ή
Ο υποφαινόμενος πιστοποιώ ότι αυτό το πιστοποιητικό αριθ. ……. το πιστοποιητικό αριθ. …… εκδίδεται στον ………………………..(όλα τα στοιχεία του προσώπου) ο οποίος όπως έχει διαπιστωθεί έχει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού …… της διεθνούς σύμβασης περί πρότυπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για ναυτικούς, 1978, …….. με τους ακόλουθους περιορισμούς μόνο:
Αναγράφονται εδώ ( οι περιορισμοί ή “κανείς”) περιορισμός ανάλογα ημερομηνία θεώρησης αυτής:
(επίσημη σφραγίδα) Υπογραφή
όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου αρμόδια
ημερομηνία γέννησης του κατόχου του πιστοποιητικού :
υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού
Κανονισμός 1/3
Αρχές που διέπουν τους παράκτιους πλόες
1. Κάθε μέρος το οποίο καθορίζει παράκτιους πλόες για το σκοπό της σύμβασης δεν θα επιβάλλει απαιτήσεις εκπαίδευσης, πείρας ή πιστοποιητικών σε ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία δικαιούμενα να φέρουν τη σημαία άλλου μέρους και που απασχολούνται σε τέτοιους πλόες, κατά τρόπο ώστε να καθιστά τις απαιτήσεις για τους ναυτικούς αυτούς αυστηρότερους αυτών που επιβάλλονται στους ναυτικούς οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία δικαιούμενα να φέρουν τη σημαία του. Σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε τέτοιο μέρος, δεν θα επιβάλλει απαιτήσεις σε ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία δικαιούμενα να φέρουν τη σημαία άλλου μέρους καθ` υπέρβαση των προβλεπομένων από τη σύμβαση για τα πλοία τα οποία δεν απασχολούνται σε παράκτιους πλόες.
2. Όσον αφορά στα πλοία τα οποία δικαιούνται να φέρουν την σημαία ενός μέρους και τα πλοία απασχολούνται τακτικά σε παράκτιους πλόες στις ακτές άλλου μέρους, το μέρος του οποίου τη σημασία δικαιούνται να φέρουν θα καθορίζει απαιτήσεις εκπαιδεύσεως πείρας και πιστοποιητικών για ναυτικούς που υπηρετούν σε τέτοια πλοία τουλάχιστο ίσες προς τις απαιτήσεις του μέρους στις ακτές του οποίου το πλοίο απασχολείται, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της σύμβασης για πλοία μη απασχολούμενα σε παρακτίους πλόες. Οποιοδήποτε πλοίο το οποίο επεκτείνει τους πλόες του πέρα από τους καθορισθέντες ως παρακτίους πλόες από ένα μέρος και εισέρχεται σε ύδατα που δεν καλύπτονται από το χαρακτηρισμό αυτό, θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, χωρίς εξαίρεση σύμφωνα με τον κανονισμό.
3. Κάθε είδος μπορεί να παρέχει στα πλοία τα οποία δικαιούται να φέρουν την σημαία του, τα οφέλη από τις διατάξεις της σύμβασης περί παράκτιων πλοίων, εφόσον αυτά απασχολούνται τακτικά σε παράκτιους πλόες στις ακτές ενός μη μέρους, όπως έχουν καθορισθεί από το μέρος του.
4. Καμία διάταξη του κανονισμού αυτού δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να περιορίσει τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους μέρους ή μη της σύμβασης.
Κανονισμός 1/4
Διαδικασίες ελέγχου
1. Ο διενεργούμενος έλεγχος από αρμόδια εξουσιοδοτημένο αξιωματικό σύμφωνα προς το άρθρο Χ θα περιορίζεται στα εξής:
α) Επιβεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο Χ (1) ότι όλοι οι υπηρετούντες στο πλοίο ναυτικοί, οι οποίοι απαιτείται να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό κατά τη σύμβαση, κατέχουν πιστοποιητικό ή άδεια σε ισχύ κατ` εξαίρεση ναυτολόγησης.
β) Εκτίμηση της ικανότητας των ναυτικών του πλοίου να τηρούν τους όρους εκτέλεσης φυλάκων όπως απαιτείται από τη σύμβαση, εφόσον υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι τέτοιοι όροι δεν τηρούνται επειδή ενώ το πλοίο βρίσκεται σε λιμένα οποιουδήποτε μέρους ή στην περιοχή προ αυτού έχουν συμβεί τα εξής:
(Ι) το πλοίο συγκρούσθηκε, προσάραξε ή εξώκειλε, ή
(ΙΙ) έγινε εκβολή ουσιών από το πλοίο κατά τον πλού, αγκυροβολημένο ή προσορμισμένο στο λιμένα, η οποία είναι παράνομή σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ή
(ΙΙΙ) το πλοίο εχείριζε κατά τρόπο εσφαλμένο ή ανασφαλή ή δεν ακολούθησε σημαντήρες πορείας ή συστήματα χωρισμού της κυκλοφορίας.
2. Ο αξιωματικός ελέγχου θα παρέχει στον πλοίαρχο του πλοίου και στον αρμόδιο αντιπρόσωπο του κράτους της σημαίας σύμφωνα με το άρθρο Χ γραπτές πληροφορίες, αν ως αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 ανακαλύφθηκε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ελλείψεις:
(α) μη κατοχή από μέλη του πληρώματος τα οποία απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό του οικείου πιστοποιητικού ή άδεια σε ισχύ κατ` εξαίρεση ναυτολόγησης,
(β) μη ανταπόκριση των διαδικασιών τήρησης φυλακών γέφυρας ή μηχανής στις απαιτήσεις οι οποίες έχουν ορισθεί για το πλοίο από το κράτος της σημαίας,
(γ) απουσία από τη φυλακή προσώπου προσοντούχου για τον χειρισμό εξαρτισμού ουσιωδούς σημασίας για την ασφαλή ναυσιπλοϊα ή την πρόληψη της ρύπανσης,
(δ) αδυναμία του πλοιάρχου να εξασφαλίσει αναπαυμένο προσωπικό για την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη ενός πλου και τις ακολουθούμενες στη συνέχεια φυλακές.
3. Οι παραλείψεις αποκατάστασης των ελλείψεων οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 2 (α) – στην έκταση κατά την οποία αφορούν πιστοποιητικά πλοιάρχου, πρώτου μηχανικού και αξιωματικών που εκτελούν φυλακές γέφυρας και μηχανής και, του αξιωματικού ασυρμάτου αν προβλέπεται – και στην παρ. 2 (β) θα είναι οι μόνοι λόγοι με βάση τους οποίους οποιοδήποτε μέρος μπορεί να κρατήσει οποιοδήποτε πλοίο κατά το άρθρο Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Πλοίαρχος – Κλάδος Καταστρώματος Κανονισμός ΙΙ/Ι
Βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση φυλακών γέφυρας.
1. Τα μέρη θα κατευθύνουν την προσοχή των πλοιοκτητών, διαχειριστών πλοίων, πλοιάρχων και προσωπικού εκτέλεσης φυλακών στις ακόλουθες αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται προς εξασφάλιση διαρκούς ασφαλείας των φυλακών γεφύρας που εκτελούνται.
2. Ο Πλοίαρχος κάθε πλοίου υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες εκτέλεσης των φυλακών είναι επαρκείς προς τήρηση ασφαλούς φυλακής γέφυρας. Από τις γενικές οδηγίες του πλοιάρχου, οι αξιωματικοί φυλακής είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του πλου κατά την διάρκεια των φυλακών που εκτελούνται από αυτούς οπότε και θα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αποφυγή σύγκρουσης ή προσάραξης.
3. Οι βασικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται αλλά δεν περιορίζονται κατωτέρω, θα λαμβάνονται σε όλα τα πλοία.
4. Διαδικασίες φυλακών.
(α) Η σύνθεση της φυλακής θα είναι πάντοτε επαρκής και κατάλληλη ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και περιστάσεις λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη τήρησης επιτήρησης.
(β) Όταν αποφασίζεται η σύνθεση της φυλακής γέφυρας η οποία είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνει κατώτερους ναυτικούς καταστρώματος οι ακόλουθοι παράγοντες, μεταξύ άλλων θα λαμβάνονται υπόψη.
(Ι) ουδέποτε η γέφυρα θα παραμένει ανεπιτήρητη,
(ΙΙ) οι καιρικές συνθήκες, η ορατότητα και αν υπάρχει φως ημέρας ή σκοτάδι,
(ΙΙΙ) η εγγύτης ναυτιλιακών κινδύνων η οποία είναι δυνατό να καταστήσει αναγκαία για τον αξιωματικό φυλακής την εκτέλεση προσθέτων καθηκόντων ναυσιπλοϊας,
(ΙV) η χρήση και λειτουργική ικανότητα των ναυτιλιακών βοηθημάτων όπως είναι το ραντάρ ή ηλεκτρονικές συσκευές εύρεσης στίγματος και κάθε άλλος εξοπλισμός που επηρεάζει την ασφαλή πλεύση του πλοίου,
(V) αν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με αυτόματο πηδάλιο,
(VΙ) οποιεσδήποτε ασυνηθείς ανάγκες κατά την εκτέλεση της φυλακής γέφυρας, οι οποίες είναι δυνατό να ανακύψουν εξαιτίας κίνησης του πλοίου από ειδικές περιστάσεις.
5. Ικανότητα εκτέλεσης καθηκόντων.
Το σύστημα φυκαλών θα είναι τέτοιο ώστε η ικανότητα των αξιωματικών και του κατωτέρου προσωπικού φυλακών να μην εξασθενίζει λόγω κοπώσεως. Τα καθήκοντα θα ρυθμίζονται κατά τρόπο ώστε η πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλού και οι διαδοχικές στην συνέχεια φυλακές να έχουν αναπαυθεί επαρκώς και να είναι οπωσδήποτε ικανές προς εκτέλεση των καθηκόντων τους.
6. Ναυσιπλοΐα:
(α) ο πλους που σκοπείται να εκτελεσθεί θα σχεδιάζεται εκ των προτέρων λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετική πληροφορία και κάθε χαραχθείσα πορεία θα ελέγχεται πριν από την έναρξή του.
(β) Κατά τη διάρκεια της φυλακής η τηρούμενη πορεία, το στίγμα και η ταχύτητα θα ελέγχονται επαρκώς σε συχνά διαλείμματα με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε απαραίτητου ναυτιλιακού βοηθήματος που υπάρχει προς επιβεβαίωση ότι το πλοίο εξακολουθεί την χαραχθείσα πορεία.
(γ) Ο αξιωματικός φυλακής θα έχει πλήρη γνώση της θέσης και της λειτουργίας ολοκλήρου του εξοπλισμού ασφαλείας και ναυσιπλοΐας που υπάρχει στο πλοίο και θα είναι ενήμερος και θα λαμβάνει υπόψη τους λειτουργικούς περιορισμούς τους εξοπλισμού αυτού.
(δ) Ο αξιωματικός φυλακής γέφυρας δεν θα αποφορτίζεται ούτε θα αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία θα επηρεάζουν επιβλαβώς την ασφάλεια του πλου.
7. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας.
(α) Ο αξιωματικός φυλακής γέφυρας θα χρησιμοποιεί κατά τον καλύτερο αποτελεσματικό τρόπο όλο τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας που βρίσκεται στη διάθεσή του.
(β) Όταν χρησιμοποιεί ραντάρ ο αξιωματικός φυλακής θα έχει υπόψη του την ανάγκη συμμόρφωσης πάντοτε προς τις διατάξεις περί χρήσης του ραντάρ, οι οποίες περιέχονται σε ισχύοντες κανονισμούς αποφυγής σύγκρουσης στη θάλασσα.
(γ) Σε περιπτώσεις ανάγκης ο αξιωματικός φυλακής δεν θα διστάζει να χρησιμοποιεί το πηδάλιο, τις μηχανές και τη συσκευή ηχητικών σημάτων.
8. Καθήκοντα και ευθύνες ναυσιπλοΐας:
(α) Ο αξιωματικός φυλακής θα:
(Ι) εκτελεί τη φυλακή του στη γέφυρα την οποία με οποιεσδήποτε περιστάσεις δεν θα εγκαταλείπει αν δεν αντικατασταθεί κανονικά,
(ΙΙ) εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πλεύση του πλοίου, έστω και αν ο πλοίαρχος βρίσκεται στην γέφυρα μέχρι ο πλοίαρχος τον πληροφορήσει με σαφήνεια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και έχει γίνει αμοιβαία κατανοητό,
(ΙΙΙ) ενημερώνει τον πλοίαρχο για κάθε αμφιβολία του σχετικά με τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει για την ασφάλειαν του πλοίου,
(ΙV) δεν θα παραδίδει φυλακή στον αντικαταστάτη αξιωματικό αν έχει λόγους να πιστεύει ότι δεν είναι ικανός αυτός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του αποτελεσματικά, οπότε και αναφέρει σχετικά στον πλοίαρχο.
(β) Κατά την ανάληψη φυλακής ο αντικαταστάτης αξιωματικός θα βεβαιώνεται ως προς το κατ` εκτίμηση ή αληθές στίγμα και θα επιβεβαιώνει το επιδιωκόμενο ίχνος ως προς το βαθμό, την ακολουθούμενη πορεία και ταχύτητα και θα σημειώνει τους κινδύνους για την ναυσιπλοΐα, οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν κατά την διάρκεια της φυλακής του.
(γ) Κατάλληλες σημειώσεις πρέπει να τηρούνται περί των κινήσεων και ενεργειών κατά την διάρκεια της φυλακής σε σχέση προς τον πλου του πλοίου.
9. Καθήκοντα οπτήρων.
Εκτός από τα καθήκοντα της κατάλληλης υπηρεσίας οπτήρων προς το σκοπό της πλήρους εκτίμησης της κατάστασης και του κινδύνου σύγκρουσης, προσάραξης ή άλλων κινδύνων ναυσιπλοΐας θα περιλαμβάνονται στα καθήκοντά τους ο εντοπισμός πλοίων ή αεροσκαφών σε κίνδυνο, ναυαγών, ναυαγίων και συντριμμάτων. Κατά την υπηρεσίαν οπτήρα θα τηρούνται τα εξής:
(α) Ο οπτήρας πρέπει να είναι ικανός να κατευθύνει πλήρως την προσοχή του στην εκτέλεση κατάλληλης υπηρεσίας οπτήρα και να μην επιφορτίζεται ή αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία θα επηρέαζαν επιβλαβώς το έργο του.
(β) Τα καθήκοντα του οπτήρα και του πηδαλιούχου είναι διάφορα και ο πηδαλιούχος δε θα θεωρείται ότι είναι και οπτήρας όταν πηδαλιουχεί εκτός αν πρόκειται για μικρά πλοία όπου ανεμπόδιστη κυκλική θέα είναι δυνατή από τη θέση πηδαλιουχίας και δεν υπάρχει ελάττωση της όρασης κατά τη νύκτα ή άλλα εμπόδια για την κατάλληλη εκτέλεση καθηκόντων οπτήρα. Ο αξιωματικός φυκαλής μπορεί να είναι ο μόνος οπτήρας κατά τη διάρκεια του φωτός της ημέρας, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση:
(Ι) η κατάσταση έχει προσεκτικά εκτιμηθεί και έχει κριθεί χωρίς αμφιβολίες ότι είναι ασφαλείς,
(ΙΙ) έχουν ληφθεί υπόψη πλήρως όλοι οι σχετικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στην:
-Κατάσταση καιρού
– ορατότητα
-πυκνότητα κυκλοφορίας
-εγγύτητα ναυτιλιακού κινδύνου
-αναγκαία προσοχή σε περιπτώσεις πλου διά μέσου ή πλησίων συστημάτων χωρισμού κυκλοφορίας.
(ΙΙΙ) βοήθεια είναι δυνατό να κληθεί και παρεσχεθεί αμέσως στη γέφυρα όταν το απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης.
10. Πλους με πλοηγό.
Ανεξάρτητα από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του πλοηγού, η παρουσία του στο πλοίο δεν απαλλάσσει τον πλοίαρχο ήτον αξιωματικό φυλακής από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια του πλοίου. Ο πλοίαρχος και ο πλοηγός θα ανταλλάσσουν πληροφορίες περί των διαδικασιών ναυσιπλοΐας, των τοπικών συνθηκών και των χαρακτηριστικών του πλοίου. Ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός φυλακής θα συνεργάζονται στενά με τον πλοηγό και θα ελέγχουν με ακρίβεια τη θέση και τις κινήσεις του πλοίου.
ΙΙ. Προστασία του θαλασσίου Περιβάλλοντος.
Ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός φυλακής θα είναι ενήμεροί για τις σοβαρές επιπτώσεις από οποιαδήποτε επιχειρησιακή ή από ατύχημα ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλονται και θα λαμβάνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις προς αποτροπήν τέτοιας ρύπανσης ιδιαίτερα στα πλαίσια των οικείων διεθνών κανονισμών και κανονισμών λιμένων.
Κανονισμός ΙΙ/2
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά πλοιάρχων και υποπλοιάρχων πλοίων 200 κοχ και άνω πλοίαρχος και υποπλοίαρχος πλοίων 1600 κοχ και άνω
1. Κάθε πλοίαρχος και υποπλοίαρχος θαλασσοπλοούντο πλοίου ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων και άνω θα κατέχει κατάλληλο προσωπικό.
2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού θα:
(α) ικανοποιεί την διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην όραση και την ακοή,
(β0 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για απόκτηση πιστοποιητικών αξιωματικού φυλακής γέφυρας επί πλοίων 200 κοχ και άνω και θα έχει αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία με αύτη την ειδικότητα.
(Ι) για την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου όχι κάτω των 18 μηνών πάντως, η περίοδος αυτή μπορεί να μειώνεται, αλλά όχι κάτω των 12 μηνών, αν η διοίκηση απαιτεί ειδική εκπαίδευση την οποία θεωρεί ως ισοδύναμη με την υπηρεσία τουλάχιστο 6 μηνών με ειδικότητα αξιωματικού φυλακής γέφυρας.
(ΙΙ) για την απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου, όχι κάτω των 36 μηνών πάντως, η περίοδος αυτή μπορεί να μειώνεται, αλλά όχι κάτω των 24 μηνών, αν τουλάχιστο 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία έχει διανυθεί με ειδικότητα υποπλοιάρχου ή αν η διοίκηση απαιτεί ειδική εκπαίδευση την οποία θεωρεί ως ισοδύναμη με τέτοια υπηρεσία.
(γ) διέρχεται με επιτυχία κατάλληλες εξετάσεις κατά τρόπο που να ικανοποιεί την διοίκηση. Τέτοιες εξετάσεις θα περιλαμβάνουν την ύλην η οποία περιέχεται στο προσάρτημα του κανονισμού αυτού αλλά θα μπορεί η διοίκηση να μεταβάλει τις απαιτήσεις προκειμένου περί πλοιάρχων και υποπλοιάρχων πλοίων περιορισμένου μεγέθους απασχολουμένων σε παράκτιους πλόες αν κρίνει αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην ασφάλεια όλων των πλοίων τα οποία είναι δυνατό να πλέουν στα ίδια ύδατα.
Πλοίαρχος και Υποπλοίαρχος πλοίων μεταξύ 200 και 1600 κοχ.
3. Κάθε πλοίαρχος και υποπλοίαρχος και υποπλοίαρχος θαλασσοπλοούντος πλοίου μεταξύ 200 και 1600 κοχ θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό.
4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού θα:
(α) ικανοποιεί την διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην όραση και την ακοή,
(β) (ι) για απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού που θα μπορεί να εκτελεί φυλακή γέφυρας επί πλοίων 200 κοχ και άνω,
(ιι) για απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού θα μπορεί να εκτελεί φυλακή γέφυρας επί πλοίων 200 κοχ και άνω και να έχει αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία με αυτή την ειδικότητα όχι κάτω των 36 μηνών, πάντως αυτή η περίοδος μπορεί να μειώνεται όχι κάτω των 24 μηνών , αν τουλάχιστο 12μηνη υπηρεσία έχει διανυθεί με ειδικότητα υποπλοιάρχου ή αν η διοίκηση απαιτεί ειδική εκπαίδευση την οποία θεωρεί ως ισοδύναμη με τέτοια υπηρεσία.
(γ) υφίσταται με επιτυχία κατάλληλες εξετάσεις κατά τρόπο που να ικανοποιεί τη διοίκηση. Τέτοιες εξετάσεις θα περιλαμβάνουν την ύλη η οποία αναφέρεται στο προσάρτημα αλλά θα μπορεί η διοίκηση να μεταβάλλει τις απαιτήσεις για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων απασχολουμένων σε παρακτίους πλόες, αν το κρίνει αναγκαίο, και να αφαιρεί ύλη η οποία δεν αφορά στα συγκεκριμένα ύδατα ή τα ενδιαφερόμενα πλοία, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην ασφάλεια όλων των πλοίων τα οποία είναι δυνατό να πλέουν σ` αυτά τα ύδατα.
Γενικά
5. Το επίπεδο των γνώσεων το οποίο απαιτείται στους διαφόρους τίτλους τού προσαρτήματος είναι δυνατό να μεταβάλλεται ανάλογα με το αν το πιστοποιητικό πρόκειται να εκδοθεί σε πλοίαρχο ή υποπλοίαρχο και ανάλογα με το αν το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά θα ισχύουν για πλοία 1600 κοχ και άνω ή πλοία μεταξύ 200 και 1600 κοχ.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΙ/2
Ελάχιστες γνώσεις απαιτούμενες για πιστοποιητικά πλοιάρχων και υποπλοιάρχων πλοίων 200 κοχ και άνω.
(1) Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται κατωτέρω έχει επιλεγεί για εξετάσεις υποψηφίων προς απόκτησιν πιστοποιητικού πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου πλοίων 200 κοχ και άνω. Αποσκοπεί στην επέκταση και ανάπτυξη σε βάθος των θεμάτων που περιέχονται στον κανονισμό ΙΙ/1 “υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικών που εκτελούν φυλακές γέφυρας σε πλοία 200 κοχ και άνω.
Λαμβανομένου υπόψη ότι ο πλοίαρχος φέρει την υπέρτατη ευθύνη για την ασφάλεια του πλοίου, των επιβατών αυτού, του πληρώματος και του φορτίου και ότι ο υποπλοίαρχος πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη αυτή οποτεδήποτε, η εξέταση σ` αυτά τα θέματα θα οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχεται η ικανότητα αυτών να αφομοιώνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλειαν του πλοίου.
(2) Ναυσιπλοΐα και προσδιορισμός στίγματος.
(α) προγραμματισμός πλού και ναυσιπλοϊα με οποιεσδήποτε συνθήκες,
(ι) με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης πορειών σε ωκεανούς,
(ιι) σε περιορισμένα ύδατα,
(ιιι) σε πάγους,
(ιν) σε περιορισμένη ορατότητα,
(ν) σε συστήματα διαχωρισμού κυκλοφορίας,
(νι) σε περιοχές εντόνων παλιρροιακών φαινομένων,
(β) προσδιορισμός στίγματος.
(ι) με ουράνιες παρατηρήσεις, περιλαμβανομένης της χρήσης του ήλιου, απλανών, της σελήνης, και των πλανητών,
(ιι) με γήινες παρατηρήσεις, περιλαμβανομένης της ικανότητας προς χρήση διοπτεύσεων σημείων ξηράς και βοηθημάτων ναυσιπλοΐας όπως φάρων, σημαντήρων και αλεώρειων σε συνδυασμό με κατάλληλους χάρτες, αγγελιών προς ναυτιλλομένους και λοιπών εκδόσεων προς εκτίμηση της ακριβείας του υπολογιζομένου στίγματος.
(ιιι) με χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων ναυτικών ηλεκτρονικών οργάνων, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τη διοίκηση, μετά την απόκτηση ειδικών γνώσεων για τις αρχές λειτουργείας αυτών, περιορισμών στη χρήση, πηγών σφαλμάτων, επισήμανσης εσφαλμένων μεταδόσεων πληροφοριών και μεθόδων διόρθωσης προς εύρεση ακριβούς στίγματος.
3. Τήρηση φυλακών.
(α) Πλήρης αποδεδειγμένη γνώση του περιεχομένου, της εφαρμογής και του σκοπού του διεθνούς κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων στη θάλασσα, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων που αφορούν στην ασφαλή ναυσιπλοϊα.
(β) Αποδεδειγμένη γνώση του Κανονισμού ΙΙ/1 – “Βασικές αρχές τήρησης φυλακών γέφυρας”.
1. Συσκευή ραντάρ:
Αποδεδειγμένη γνώση της συσκευής με τη χρήση του απομιμητή ραντάρ ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος, φύλλων υποτύπωσης, γνώση των θεμελιωδών αρχών του ραντάρ και ικανότητα στο χειρισμό και χρήση του ραντάρ και στην ερμηνεία και ανάλυση των πληροφοριών που αποκτούνται από τη συσκευή αυτή, συμπεριλαμβανομένων:
(α) των συντελεστών που επηρεάζουν την απόδοση και την ακρίβεια,
(β) της απόκτησης και διατήρησης της εικόνας στην οθόνη,
(γ) της επισήμανσης εσφαλμένης εμφάνισης πληροφοριών, ψευδοήχων, θαλασσίων επιστροφών κ.λπ.,
(δ) της απόστασης και της διόπτευσης,
(ε) της αναγνώρισης κρισίμων στόχων,
(στ) της πορείας και ταχύτητας άλλων πλοίων,
(ζ) του χρόνου και της απόστασης ελάχιστης προσέγγισης, διασταυρούμενου, συναντούμενου ή καταφθάνοντος πλοίου,
(η) την εξακρίβωση αλλαγών πορείας και ταχύτητας άλλων πλοίων,
(θ) των επιπτώσεων από τις αλλαγές πορείας του ιδίου πλοίου ή της ταχύτητας ή και των δύο τούτων,
(ι) της εφαρμογής των διεθνών κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων στη θάλασσα.
5. Μαγνητική πυξίδα:
Ικανότητα προσδιορισμού και διόρθωσης σφαλμάτων των μαγνητικών και γυροσκοπικών πυξίδων και γνώση των μέσων για διόρθωση τέτοιων σφαλμάτων.
6. Μετεωρολογία και ωκεανογραφία.
(α) αποδεδειγμένη ικανότητα για κατανόηση και ερμηνεία συνοπτικού χάρτη και πρόβλεψη του καιρού της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών καιρικών συνθηκών.
(β) γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των τροπικών κυκλώνων και της αποφυγής των κέντρων των κυκλώνων και των επικινδύνων τεταρτοκυκλίων αυτών,
(γ) γνώση των συστημάτων ωκεάνιων ρευμάτων,
(δ) ικανότητα για χρήση κάθε κατάλληλης ναυτικής έκδοσης για τις παλίρροιες και ρεύματα συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην αγγλική γλώσσα,
(ε) ικανότητα υπολογισμού παλιρροιακών καταστάσεων.
7. Ελιγμοί και χειρισμοί πλοίου:
Ελιγμοί και χειρισμοί πλοίου με οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των:
(α) ελιγμών κατά την προσέγγιση πλοηγίδων ή σε πλοηγικούς σταθμούς ανάλογα με τον καιρό, την παλίρροια, την προχώρηση και απόσταση ακινητοποίησης του πλοίου.
(β) χειρισμών του πλοίου σε ποταμούς, εκβολές κ.λπ. ανάλογα με τις επιδόσεις του ρεύματος, του ανέμου και των περιορισμένων υδάτων στην πηδαλιουχία του πλοίου.
(γ) ελιγμών σε αβαθή ύδατα, περιλαμβανομένης της μείωσης του βάθους κάτω από την τροπίδα λόγω επιβύθισης (Squat), διατοιχισμών και προνευστασμών του πλοίου,
(δ) αλληλοεπίδρασης μεταξύ διερχομένων πλοίων και μεταξύ του ιδίου πλοίου και των πλησίων οχθών (φαινόμενο διαύλων),
(ε) κατάπλου και απόπλου από το λιμάνι με διάφορες συνθήκες ανέμου και παλίρροιας με ή χωρίς ρυμουλκό, δύο άγκυρες σε περιορισμένους χώρους και γνώση των συντελεστών προσδιορισμού του μήκους των αλυσίδων των αγκυρών που θα χρησιμοποιηθεί.
(ζ) συρσίματος και απεμπλοκής αγκυρών,
(η) δεξαμενισμού με ή χωρίς ζημιές του πλοίου,
(θ) διοίκησης και χειρισμών πλοίων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες περιλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε πλοίο ή αεροσκάφος που κινδυνεύει, ρυμούλκηση, τρόπων τήρησης ακυβέρνητου σκάφους εκτός των κοιλωμάτων των κυμάτων, περιορισμού της έκπτωσης και χρήσης ελαίου,
(ι) προφυλάξεων κατά τους ελιγμούς προς καθαίρεση σωσιβίων λέμβων ή σωσιβίων σχεδίων σε κακοκαιρία,
(ια) μεθόδων περισυλλογής επιζώντων σε σωσίβιες λέμβους ή σωσίβιες σχεδίες,
(ιβ) ικανότητας καθορισμού των χαρακτηριστικών χειρισμού και μηχανών των κυριοτέρων τύπων πλοίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις αποστάσεις ακινητοποίησης και κύκλους στροφών ανάλογα με τα βυθίσματα και τις ταχύτητες.
(ιγ) σπουδαιότητας της μείωσης της ταχύτητας προς το σκοπόν αποφυγής ζημιών οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από κύματα της πλώρης ή πρύμνης του ιδίου πλοίου,
(ιδ) πρακτικών μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κατά τον πλού σε πάγους ή σε περιπτώσεις συσσώρευσης πάγου πάνω στο πλοίο,
(ιε) χρήση συστημάτων διαχωρισμού της κυκλοφορίας και χειρισμών μέσα σ` αυτά.
Επιβύθιση (SQUAT) είναι η μείωση του βάθους κάτω από το πλοίο που συμβαίνει όταν το πλοίο κινείται μέσα στο νερό και προκαλείται και για λόγους μεταβολής της διαγωγής του. Το φαινόμενο επιτείνεται στα αβαθή ύδατα και περιορίζεται με την ελάττωση της ταχύτητας.
8. Ευστάθεια του πλοίου, κατασκευή και έλεγχος ζημίων:
(α) κατανόηση των θεμελιωδών αρχών ναυπήγησης πλοίων και των θεωριών και συντελεστών που επηρεάζουν την διαγωγή και την ευστάθεια και των αναγκαίων μέτρων για την διατήρηση ασφαλούς διαγωγής και ευσταθείας.
(β) γνώση των συνεπειών στην διαγωγή και την ευστάθεια του πλοίου σε περίπτωση ζημιών και στην συνέχειαν αυτών κατάκλησης, οποιουδήποτε διαμερίσματος και των μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση τούτων,
(γ) αποδεδειγμένη γνώση της χρήσης πινάκων ευσταθείας, διαγωγής και κόπωσης, των διαγραμμάτων και των συσκευών υπολογισμού της κόπωσης, περιλαμβανομένης της γνώσης της φόρτωσης φορτίων και ερματισμού προς τον σκοπόν να διατηρείται η κόπωση του κύτους σε παραδεκτά όρια.
(δ) γενικές γνώσεις περί των κυρίων ναυπηγικών μερών του πλοίου και της κατάλληλης ονοματολογίας των διάφορων μερών,
(ε) γνώση των συστάσεων του IMCO περί ευσταθείας των πλοίων.
Πλοίαρχοι και υποπλοίαρχοι που υπηρετούν σε μικρά σκάφη θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις βασικές απαιτήσεις ευσταθείας αυτών των πλοίων.
9. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις του πλοίου:
(α) αρχές λειτουργίας των μηχανών θάλασσας,
(β) βοηθητικά μηχανήματα,
(γ) γενική γνώση των όρων ναυτικής μηχανολογίας.
10. Χειρισμός φορτίου και στοιβασίας:
(α) στοιβασίας και εξασφάλισης των φορτίων στα πλοία συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτικών μέσων,
(β) εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, ιδιαίτερα δε φόρτωσης και εκφόρτωσης μεγάλων βαρών.
(γ) διεθνείς κανονισμοί και συστάσεις περί μεταφοράς φορτίων και ιδιαίτερα γνώση του διεθνούς ναυτικού κώδικα επικινδύνων φορτίων.
(δ) μεταφορά επικινδύνων φορτίων, προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις φορτοεκφορτώσεις και μέριμνα για την ασφάλεια τούτων κατά την διάρκεια του πλου.
(ε) πρακτική γνώση των συνήθως χρησιμοποιουμένων τρεχουσών οδηγιών για την ασφάλεια των δεξαμενοπλοίων.
(στ) πρακτική γνώση των συνήθως χρησιμοποιουμένων σωληνώσεων φορτίου και μέσων άντλησης.
(ζ) όροι και ορισμοί που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ιδιοτήτων κοινών φορτίων πετρελαίου, όπως το αργό πετρέλαιο, ημιδιαυλίσματα, νάφθα,
(η) κανονισμοί ρύπανσης, ερματισμός, καθαρισμός δεξαμενών και εργασίες εξαερισμού.
(θ) φόρτωση στα κατάλοιπα.
11. Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρόσβεσης.
(α) οργάνωση γυμνασίων πυρκαϊάς,
(β) κατηγορίες και χημεία των πυρκαϊών,
(γ) συστήματα σβέσης πυρκαϊών,
(δ) παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για αντιμετώπιση πυρκαϊών,
(ε) γνώση των κανονισμών περί πυροσβεστικών μέσων.
12. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:
(α) προφυλάξεις, λαμβανόμενες σε περίπτωση εκούσιας προσάραξης,
(β) ενέργειες που πρέπει να γίνουν προ και μετά την προσάραξη,
(γ) επανάπλευση προσαραγμένου πλοίου με ή χωρίς βοήθεια,
(δ) ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν μετά από σύγκρουση,
(ε) προσωρινή έμφραξη διαρροών,
(στ) μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος σε καταστάσεις κινδύνου,
(ζ) περιορισμός ζημιών και διάσωση του πλοίου μετά από πυρκαϊά ή έκρηξη,
(η) εγκατάλειψη πλοίου,
(θ) εφεδρικό πηδάλιο, κατασκευή και χρήση πρόχειρου πηδαλίου, και τα μέσα για την κατασκευήν του, όπου αυτό είναι εφικτό,
(ι) διάσωση προσώπων από πλοίο που κινδυνεύει ή από ναυάγιο,
(ια) διαδικασία διάσωσης ανθρώπου που έπεσε στη θάλασσα.
13. Ιατρική μέριμνα.
Πλήρης γνώση και χρήση του περιεχομένου των ακολούθων εκδόσεων.
(α) διεθνούς ιατρικού οδηγού πλοίων ή ισοδυνάμων εθνικών εκδόσεων,
(β) ιστρικού τμήματος τού διεθνούς κώδικα σημάτων,
(γ) ιατρικού οδηγού πρώτων βοηθειών για χρήση σε ατυχήματα από επικίνδυνα φορτία.
14. Ναυτικό Δίκαιο.
(α) γνώση του διεθνούς ναυτικού δικαίου όπως έχει ενσωματωθεί σε διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις καθ` όσον αυτές επηρεάζουν τις ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες του πλοιάρχου, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα εξής θέματα.
(ι) πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο βάσει διεθνών συμβάσεων, πως μπορούν να αποκτούνται αυτά και ποια η διάρκεια της νόμιμης ισχύος αυτών,
(ιι) ευθύνες από τις σχετικές απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης περί γραμμών φόρτωσης,
(ιιι) ευθύνες από τις σχετικές απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,
(ιν) ευθύνες από τις διεθνείς συμβάσεις για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία,
(ν) ναυτικές δηλώσεις υγείας, απαιτήσεις των διεθνών υγειονομικών κανονισμών,
(νι) ευθύνες από τη σύμβαση για τους διεθνείς κανονισμούς προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα,
(νιι) ευθύνες βάσει των άλλων διεθνών οργάνων που αφορούν την ασφάλεια του πλοίου, των επιβατών, του πληρώματος και του φορτίου.
(β) η έκταση της γνώσης της εθνικής ναυτικής νομοθεσίας επαφίεται στην κρίση της διοίκησης, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τις εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την τήρησιν των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων.
15. Ευθύνες διοίκησης και εκπαίδευσης προσωπικού:
γνώση διοίκησης, οργάνωσης και εκπαίδευσης το προσωπικού των πλοίων.
16. Επικοινωνίες:
(α) ικανότητα για εκπομπή και λήψη μηνυμάτων με αναλαμπές και χρήση του διεθνούς κώδικα σημάτων. Όπου η διοίκηση έχει εξετάσει τους υποψηφίους για τα θέματα αυτά σε κατώτερα επίπεδα πιστοποιητικών, μπορεί να μη επανεξετάσει γι` αυτά τους υποψηφίους για πιστοποιητικό πλοιάρχου,
(β) γνώση των διαδικασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες και ικανότητα για χρήση ραδιοτηλεφώνων ιδιαίτερα δε όσον αφορά στα μηνύματα κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφαλείας ναυσιπλοΐας.
(γ) γνώση των διαδικασιών για εκπομπή σημάτων κινδύνου ραδιοτηλεγραφικώς όπως αυτές περιγράφονται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών.
17. Διάγνωση:
Πλήρη γνώση των κανονισμών σωστικών μέσων (διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα), οργάνωσης γυμνασίων εγκατάλειψης πλοίων, σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων και λοιπών σωστικών μέσων.
18. Έρευνα και διάσωση:
Πλήρη γνώση του εγχειριδίου του ΙMCO για έρευνα και διάσωση εμπορικών πλοίων (Mersar).
19. Μέθοδοι διαπίστωσης της ικανότητας:
(α) ναυσιπλοΐα:
εξέταση στη χρήση του εξάντα και των οργάνων μέτρησης του αξιμούθ και λήψης διοπτεύσεων, καθώς και της ικανότητας για χάραξη στο χάρτη της πορείας και των διοπτεύσεων και υποτύπωση του στίγματος,
(β) διεθνείς κανονισμοί προς αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα:
(ι) χρήση μικτών πρότυπων που φέρουν τα κατάλληλα φώτα και σήματα ή απομιμητή φώτων ναυσιπλοΐας,
(ιι) φύλλα αποτύπωσης ή προσομοιωτή ραντάρ,
(γ) ραντάρ:
(ι) απομιμητής ραντάρ ή
(ιι) φύλλα υποτύπωσης,
(δ) σβέση πυρκαϊάς.
παρακολούθηση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αντιμετώπισης πυρκαϊών.
(ε) επικοινωνίες:
Οπτική και προφορική πρακτική εξέταση.
(στ) διάσωση:
καθαίρεση και χειρισμοί σωσιβίων λέμβων και άλλων σωστικών συσκευών περιλαμβανομένης της εφαρμογής σωσιβίων ζωνών.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΙ/3
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικών γέφυρας και πλοιάρχων πλοίων κατά των 200 κοχ.
(1) Πλοία που δεν εκτελούν παράκτιους πλόες.
(α) Κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 200 κοχ που δεν ασχολείται σε παράκτιους πλόες πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από τη διοίκηση για υπηρεσία πλοιάρχου σε πλοία μεταξύ 20 και 1600 κοχ.
(β) Κάθε αξιωματικός φυλακής γέφυρας που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 200 κοχ που δεν εκτελεί παράκτιους πλόες πρέπει να κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό για πλοία 200 κοχ και άνω.
(2) Πλοία που απασχολούνται σε παράκτιους πλόες.
(α) πλοίαρχος:
(ι) κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 200 κοχ το οποίο ασχολείται σε παράκτιους πλόες θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό
(ιι) κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού θα:
(1) έχει ηλικία όχι κάτω των 20 ετών.
(2) έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι κάτω των 12 μηνών ως αξιωματικός φυλακής γέφυρας.
(3) ικανοποιεί την διοίκηση ότι κατέχει επαρκείς γνώσεις κατάλληλες για την εκτέλεση των καθηκόντων του σε τέτοια πλοία που περιλαμβάνουν και τα θέματα που περιέχονται στο προσάρτημα του κανονισμού,
(β) αξιωματικός φυλακής γέφυρας.
(ι) κάθε αξιωματικός φυλακής γέφυρας που υπηρετεί σε θαλασσοπλόουν πλοίο κάτω των 200 κοχ. που εκτελεί παράκτιους πλόες θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό,
(ιι) κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού θα
(1) έχει συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο καταστρώματος όχι κάτω των 3 ετών ηλικία όχι κάτω των 18 ετών,
(2) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, και ιδιαίτερα στην όραση και την ακοή,
(3) ικανοποιεί την διοίκηση περί του ότι έχει:
περατώσει με επιτυχία ειδική εκπαίδευση, περιλαμβανομένης επαρκούς περιόδου κατάλληλης θαλάσσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης, η
(4) ικανοποιεί τη διοίκηση περί του ότι κατέχει επαρκείς γνώσεις κατάλληλες για την εκτέλεση των καθηκόντων του σε τέτοια πλοία οι οποίες περιλαμβάνονται και τα θέματα που περιέχονται στο προσάρτημα.
3. Εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση για απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και της πρακτικής πείρας θα βασίζεται στον κανονισμό ΙΙ/1 “βασικές αρχές τήρησης φυλακής γέφυρας” και τους οικείους διεθνείς κανονισμούς και συστάσεις”.
4. Εξαιρέσεις:
Η διοίκηση, αν θεωρεί ότι το μέγεθος και οι συνθήκες πλου του πλοίου είναι τέτοιες, ώστε να καθιστούν την εφαρμογήν όλων των απαιτήσεων του κανονισμού αυτού και του προσαρτήματός του αδικαιολόγητο ή ανέφικτο, μπορεί να εξαιρέσει ανάλογα τον πλοίαρχο και τον αξιωματικό φυλακής γέφυρας τέτοιου πλοίου ή κατηγοριών πλοίων από μερικές απαιτήσεις, έχοντας υπόψη την ασφάλεια των λοιπών πλοίων που είναι δυνατό να πλέουν στα ίδια ύδατα.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΙ/3
Ελάχιστες γνώσεις απαιτούμενες για πιστοποιητικά αξιωματικών φυλακών γέφυρας και πλοιάρχων πλοίων κάτω των 200 κοχ.
1. (α) Γνώση των ακολούθων:
(ι) ακτοπλοϊας και στην έκταση που απαιτείται, αστρονομικής ναυσιπλοϊας,
(ιι) διεθνούς κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα,
(ιιι) διεθνούς ναυτικού κώδικα επικινδύνων φορτίων (IMCO),
(ιν) μαγνητικής πυξίδας,
(ν) ραδιοτηλεφωνίας και οπτικής συνεννόησης,
(νιι) διάσωσης,
(νιιι) διαδικασιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
(ιχ) χειρισμών πλοίου,
(χ) ευσταθείας πλοίου,
(χι) μετεωρολογίας,
(χιι) μηχανολογικών εγκαταστάσεων μικρών πλοίων,
(χιιι) πρώτων βοηθειών,
(χιν) έρευνας και διάσωσης,
(χν) πρόληψης ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος
(β) εκτός από τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (α), επαρκής γνώση για ασφαλή χειρισμό όλων των ναυτικών οργάνων και εξοπλισμού που φέρεται σε τέτοια πλοία,
(γ) το επίπεδο γνώσεων που απαιτούνται για τα θέματα που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) πρέπει να είναι επαρκή για την ασφαλή εκπλήρωση των καθηκόντων του αξιωματικού φυλακής.
2. Κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλόουν πλοίο κάτω των 200 κοχ πρέπει εκτός από τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 να ικανοποιεί τη διοίκηση περί του ότι κατέχει γνώσεις προς εκπλήρωση όλων των καθηκόντων του με ασφάλεια.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11/4
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 200 κοχ και άνω.
1. Κάθε αξιωματικό φυλακής γέφυρας που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο 200 κοχ και άνω πρέπει να έχει κατάλληλο πιστοποιητικό.
2. Κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού θα :
(α) έχει ηλικία όχι κάτω των 18 ετών,
(β) ικανοποιεί τη διοίκηση σχετικά με την υγειονομική του καταλληλότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην όραση και στην ακοή.
(γ) έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία στο διαμέρισμα του καταστρώματος όχι κάτω από τρία έτη, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι μήνες υπηρεσία φυλακών γέφυρας με την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού, πάντως η διοίκηση μπορεί να αντικαθιστά μέχρι δύο έτη θαλάσσια υπηρεσία, με περίοδο ειδικής εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι η διοίκηση ικανοποιείται στο ότι αυτή η εκπαίδευση είναι τουλάχιστον ισοδύναμη σε αξία, προς την αναπληρούμενη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας.
(δ) ικανοποιεί την διοίκηση, συμμετέχοντας σε κατάλληλες εξετάσεις στο ότι κατέχει επαρκώς θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις κατάλληλες για τα καθήκοντα αυτού.
3. Πιστοποιητικά για υπηρεσία χωρίς περιορισμούς:
Για έκδοση πιστοποιητικών για υπηρεσία χωρίς περιορισμούς στην περιοχή των πλόων, πρέπει να εξετάζεται η επάρκεια των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων του υποψηφίου για τα θέματα που αναφέρονται στο προσάρτημα του κανονισμού.
4. Πιστοποιητικά περιορισμένης ικανότητας.
Προς έκδοση πιστοποιητικών περιορισμένης ικανότητας για υπηρεσία σε παράκτιους πλόες, η διοίκηση μπορεί να παραλείπει τα ακόλουθα θέματα από τα αναφερόμενα στο προσάρτημα, έχοντας υπόψη τις συνέπειες για την ασφάλεια των άλλων πλοίων που είναι δυνατό να πλέουν στα ίδια ύδατα:
(α) αστρονομική ναυσιπλοΐα,
(β) ηλεκτρονικά συστήματα προσδιορισμού στίγματος και ναυσιπλοΐας, για ύδατα που θα καλύπτονται από τέτοια συστήματα.
5. Επίπεδο γνώσεων:
(α) το επίπεδο των γνώσεων, που θα απαιτούνται για τα θέματα των αναφερομένων στο προσάρτημα, θα είναι αρκετό για την ασφαλή εκπλήρωση των καθηκόντων του αξιωματικού φυλακής. Κατά τον καθορισμό του καταλλήλου επιπέδου γνώσεων, η διοίκηση θα έχει υπόψη τις παρατηρήσεις για κάθε θέμα του προσαρτήματος,
(β) η εκπαίδευση για απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας πρέπει να βασίζεται στον κανονισμό ΙΙ/1 “βασικές αρχές τήρησης φυλακής γέφυρας” και των σχετικών διεθνών κανονισμών και συστάσεων.
Προσάρτημα κανονισμού ΙΙ/1
Ελάχιστες γνώσεις απαιτούμενες για πιστοποιητικά αξιωματικών φυλακής γέφυρας σε πλοία 200 κοχ και άνω:
1. Αστρονομική ναυσιπλοΐα:
Ικανότητα για χρήση των ουρανίων σωμάτων για τον καθορισμό του στίγματος του πλοίου και των σφαλμάτων της πυξίδας.
2. Ακτοπλοΐα:
(α0 ικανότητα προσδιορισμού του στίγματος με χρήση:
(Ι) σημείων ξηράς,
(ΙΙ) βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, περιλαμβανομένων των φάρων, αλεώριών και σημάντρων,
(ΙΙΙ) αναμέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ανέμους, παλίρροιες, ρεύματα και ταχύτητα υπολογιζόμενη με τις στροφές της έλικας ανά λεπτό και του δρομόμετρου.
β) πλήρης γνώση και ικανότητα χρήσης των ναυτιλιακών χαρτών καιεδόσεων όπως οι πλοηγοί, πίνακες παλιρροιών, αγγελίες προς τους ναυτιλλομένους, ναυτιλιακές προειδοποιήσεις με τον ασύρματο και πληροφορίες για τα συστήματα διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας.
3. Ναυσιπλοΐα με το ραντάρ:
Γνώση των θεμελιωδών αρχών του ραντάρ και ικανότητα στη λειτουργία και χρήση του και ικανότητα ερμηνείας και ανάλυσης των αποκτώμενων με το ραντάρ πληροφοριών, περιλαμβανομένων των ακολούθων:
α) παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ακρίβεια,
β) ρύθμισης και διατήρησης της εικόνας ραντάρ,
γ) εξακρίβωσης εσφαλμένης παρουσίασης πληροφοριών, ψευδοήχων, επιστροφών θάλασσας κ.λπ.,
δ) απόστασης και διόπτευσης,
ε) επισήμανσης κρισίμων ήχων,
στ) πορείας και ταχύτητας άλλων πλοίων,
ζ) χρόνου και εγγύτερης απόστασης διασταυρούμενου, συναντούμενοου ή καταφθάνοντος πλοίου,
η) εξακρίβωσης αλλαγών πορείας και ταχύτητας άλλων πλοίων,
θ) επιπτώσεων από τις αλλαγές της πορείας του ίδιου πλοίου ή της ταχύτητας ή και των δύο αυτών,
ι) εφαρμογής των διεθνών κανονισμών προς αποφυγή συγκρούσεων σε θάλασσα.
4. Εκτέλεση φυλακών.
α) πλήρη αποδεδειγμένη γνώση του περιεχομένου, της εφαρμογής και του σκοπού του διεθνούς κανονισμού αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων που αναφέρονται στην ασφαλή ναυσιπλοΐα,
β) αποδεδειγμένη γνώση του περιεχόμενου του κανονισμού ΙΙ/1 “βασικές αρχές τήρησης φυλακής γέφυρας” .
5. Ηλεκτρονικά συστήματα προσδιορισμού θέσης και ναυσιπλοΐας:
Ικανότητας εύρεσης του στίγματος με τη χρήση ηλεκτρονικών ναυτιλιακών βοηθημάτων διαπιστούμενη κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τη διοίκηση.
6. Ραδιογωνιόμετρα και ηχητικά βυθόμετρα.
Ικανότητα για χρήση των συσκευών και ορθή χρησιμοποίηση των πληροφοριών.
7. Μετεωρολογία.
Γνώση των μετεωρολογικών οργάνων του πλοίου και της χρησιμοποίησής των. Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων συστημάτων καιρού, διαδικασιών αναφοράς και συστημάτων καταχώρησης και ικανότητα προς χρήση των διαθεσίμων μετεωρολογικών πληροφορίων.
8. Μαγνητικές και γυροσκοπικές πυξίδες:
Γνώση των αρχών της μαγνητικής και γυροσκοπικής πυξίδας περιλαμβανομένων των σφαλμάτων και των διορθώσεων. Για ότι αφορά στις γυροσκοπικές πυξίδες, κατανόηση των συστημάτων που είναι κάτω από τον έλεγχο της κυρίας γυροσκοπικής πυξίδας και γνώση του χειρισμού και της συντήρησης των κυρίων τύπων γυροσκοπικών πυξίδων.
9. Αυτόματο πηδάλιο:
Γνώση των συστημάτων και διαδικασιών αυτόματης πηδαλιουχίας.
10. Ραδιοτηλέφωνα και οπτική συνεννόηση:
α)ικανότητα εκπομπής και λήψης σημάτων με αναλαμπές,
β) ικανότητα για χρήση του διεθνή κώδικα σημάτων,
γ) γνώση των διαδικασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες και ικανότητα χρήσις ραδιοτηλεφώνων, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στα μηνύματα κινδύνου, επείγουσας ανάγκης, και ασφαλείας ναυσιπλοΐας.
11. Πρόληψη πυρκαϊας και πυροσβεστικά μέσα:
α) ικανότητα για οργάνωση γυμνασίων πυρκαϊάς,
β) γνώση των κατηγοριών και της χημείας των πυρκαϊών,
γ) γνώση των συστημάτων αντιμετώπισης πυρκαϊών,
δ) παρακολούθηση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αντιμετώπισης πυρκαϊών.
12. Διάσωση:
Ικανότητα για οργάνωση γυμνασίων εγκατάλειψης πλοίου και γνώση χειρισμού των σωσιβίων σχεδίων, πλευστικών συσκευών και παρομοίων σωστικών μέσων, με τον εξοπλισμό αυτών περιλαμβανομένης της φορητής συσκευής ασυρμάτου και των ραδιοσημαντήρων ένδειξης της θέσης κινδύνου. Γνώση της τεχνικής για την επιβίωση στη θάλασσα.
13. Διαδικασίες κινδύνου:
Γνώση των θεμάτων που αναφέρονται στο οικείο προσάρτημα της τρέχουσας έκδοσης του “κειμένου οδηγιών εκπαίδευσης” που έχει καταρτισθεί από τον IMCO και ILO.
11. Ελιγμοί και χειρισμοί πλοίου:
Γνώση των:
α) Επιδράσεων των διαφόρων καταστάσεων φόρτου (Dw) βυθισμάτων, διαγωγής, ταχυτήτων και βαθών κάτω από την τρόπιδα στους κύκλους στροφής και αποστάσεις ακινητοποίησης του πλοίου,
β) επιδράσεων του ανέμου και του ρεύματος στους χειρισμούς του πλοίου,
γ) ελιγμών προς διάσωση ανθρώπου που έπεσε στη θάλασσα,
δ) μείωση του βάθους κάτω από την τροπίδα κατά την κίνηση του πλοίου, αβαθών υδάτων και παρομοίων επιδράσεων,
ε) καταλλήλων διαδικασιών για αγκυροβολία και πρόσδεση.
15. Ευσταθεία πλοίου:
α) πρακτική γνώση και εφαρμογές ευσταθείας, πινάκων διαγωγής και κόπωσης, διαγραμμάτων και συσκευών υπολογισμού κόπωσης,
β) κατανόηση των βασικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση μερικής απώλειας της άθικτης πλευστότητας.
16. Αγγλική γλώσσα.
Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας ώστε ο αξιωματικός να είναι ικανός να χρησιμοποιεί χάρτες και λοιπές ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και μηνύματα που αφορούν στην κίνηση και την ασφάλεια του πλοίου και να εκφράζεται με σαφήνεια κατά τις επικοινωνίες αυτού με άλλα πλοία ή παράκτιους σταθμούς. Ικανότητας προς κατανόηση και χρήση του προτύπου λεξιλογίου ναυτικών όρων του Ιμψο.
17. Ναυπήγηση πλοίου:
Γενικές γνώσεις για τα κύρια ναυπηγικά μέρη του πλοίου και της ορθής ονοματολογίας των διαφόρων μερών.
18. Χειρισμός φορτίου και στοιβασία:
Γνώση του ασφαλούς χειρισμού και της στοιβασίας των φορτίων και της επίδρασης των συντελεστών αυτών στην ασφάλεια του πλοίου.
19. Ιατρική μέριμνα.
Πρακτικές εφαρμογές των ιατρικών οδηγιών και συμβουλών με τον ασύρματο, περιλαμβανομένης της ικανότητας προς ανάληψη αποτελεσματικής δράσης βασιζόμενης σε τέτοιες γνώσεις, σε περίπτωση ατυχημάτων και ασθενειών, που είναι πιθανό να συμβούν πάνω στο πλοίο.
20. Έρευνα και διάσωση:
Γνώση του εγχειριδίου του Ιmco για έρευνα και διάσωση εμπορικών πλοίων (Μersar).
21. Πρόληψη ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Γνώση των προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη ρυπάνσεως του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Κανονισμός ΙΙ/5.
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις προς εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων πλοιάρχων και αξιωματικών καταστρώματος.
1. Κάθε πλοίαρχος και κάθε αξιωματικός καταστρώματος κάτοχος πιστοποιητικού, που υπηρετεί στη θάλασσα ή προτίθεται να επιστρέψει στη θάλασσα, μετά από κάποια περίοδο στην ξηρά, απαιτείται προκειμένου να διατηρήσει τα προσόντα αυτού για υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία, όπως σε τακτά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, ικανοποιεί τη διοίκηση για:
α) της υγειονομική καταλληλότητα αυτού, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην όραση και την ακοή, και
β) την επαγγελματική αυτού ικανότητα:
(Ι) για αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούν πλοίο με ειδικότητα πλοιάρχου ή αξιωματικού καταστρώματος τουλάχιστον ενός έτους κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, ή
(ΙΙ) για εκτέλεση εργασιών, σχετικών προς τα καθήκοντα που ταιριάζουν στο βαθμό του κατεχόμενου πιστοποιητικού, θεωρούμενων τουλάχιστον ως ισοδύναμων προς την υπηρεσία σε θαλασσοπλοούν πλοίο ή οποία προβλέπεται στην παράγραφον Ι (β) ή (ΙΙΙ) για ένα από τα παρακάτω.
– επιτυχίας σε αναγνωρισμένες εξετάσεις ή
– παρακολούθηση με επιτυχία αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή προγραμμάτων ή
– συμπλήρωση αναγνωρισμένης υπηρεσίας σε θαλασσοπλοούν πλοίο με ειδικότητα υπεράριθμου αξιωματικού καταστρώματος για περίοδο όχι κάτω των τριών μηνών, αμέσως προς αυτός αναλάβει τη θέση για την οποία δικαιούνται σύμφωνα με το κατεχόμενο πιστοποιητικό.
2. Η Διοίκηση σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους θα καταρτίζει ή θα προωθεί την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ανάλογα με τις περιπτώσεις, για πλοιάρχους ή αξιωματικούς που υπηρετούν στη θάλασσα, ιδιαίτερα δε για τους επανερχόμενους στα θαλασσοπλοούντα πλοία. Η Διοίκηση θα εξασφαλίζει την ύπαρξη τρόπων που θα καθιστούν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ικανά να παρακολουθούν τέτοια προγράμματα ανάλογα με την πείρα και τα καθήκοντα από την διοίκηση και θα περιλαμβάνουν τις μεταβολές στην ναυτική τεχνολογία και τους οικείους διεθνείς κανονισμούς και συστάσεις για ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
3. Κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός καταστρώματος για να συνεχίσει να υπηρετεί σε θαλασσσοπλοούντα πλοία για τα οποία έχουν διεθνώς συμφωνηθεί ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσει με επιτυχία αναγνωρισμένη ανάλογη εκπαίδευση.
4. Η διοίκηση θα εξασφαλίζει ότι τα κείμενα των τελευταίων μεταβολών στους διεθνείς κανονισμούς για ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα είναι διαθέσιμα στα πλοία που υπάγονται στην δικαιοδοσία αυτής.
Κανονισμός ΙΙ/6.
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για κατώτερους ναυτικούς που μετέχουν σε φυλακές γέφυρας.
1. Οι ελάχιστε απαιτήσεις για κατώτερο ναυτικό που μετέχει σε φυλακές γέφυρας σε θαλασσοπλοούν πλοίο 200 κοχ και άνω αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι αυτές που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικού ικανού ναύτου, ούτε, εκτός αν πρόκειται για πλοία μικρού μεγέθους, αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για κατώτερο ναυτικό, που πρόκειται να παραμείνει ο μόνος κατώτερος σε φυλακή γέφυρας. Οι Διοικήσεις μπορούν να απαιτούν πρόσθετη εκπαίδευση και προσόντα για κατώτερο ναυτικό, που πρόκειται να είναι ο μόνος κατώτερος σε φυλακή γέφυρας.
7. Κάθε κατώτερος ναυτικός που μετέχει σε φυλακές γέφυρας σε θαλασσοπλοούν πλοίο 200 κοχ και άνω θα:
α) έχει ηλικία όχι κάτω των 16 ετών,
β) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την υγειονομική αυτού καταλληλότητα, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην όραση και την ακοή,
γ)ικανοποιεί τη διοίκηση για το ότι έχει:
(Ι) συμπληρώσει αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία, που περιλαμβάνει ειδική πείρα τουλάχιστον έξι μηνών σχετικά με τα καθήκοντα φυλακών γέφυρας ή
(ΙΙ) υποβληθεί με επιτυχία σε ειδική εκπαίδευση είτε πριν εισέλθει στη θάλασσα είτε στο πλοίο, που να περιλαμβάνει επαρκή περίοδο υπηρεσίας σε θαλασσοπλοούν πλοίο, κατά τις απαιτήσεις της διοίκησης, που δεν θα είναι κάτω των δύο μηνών,
δ) έχει εμπειρία ή εκπαίδευση που να περιλαμβάνει :
(Ι) βασικές αρχές αντιμετώπισης πυρκαϊων, πρώτων βοηθειών, προσωπικής επιβίωσης, κινδύνων υγείας και προσωπικής ασφάλειας,
(ΙΙ) ικανότητα να κατανοεί τις διαταγές και να εκφράζεται ορθά, ώστε να γίνεται κατανοητός από τον αξιωματικό φυλακής σε ζητήματα σχετικά με καθήκοντα αυτού.
(ΙΙΙ) ικανότητα πηδαλιουχίας και συμμόρφωσης προς εντολές σε σχέση με την πηδαλιουχία και γνώσεις της μαγνητικής και γυροσκοπικής πυξίδας αρκετές για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών,
(ΙV) ικανότητα για εκτέλεση υπηρεσίας οπτηρά με την όραση και ακοή και αναφορά κατά προσέγγιση της διόπτευσης ηχητικού σήματος, φωτός ή άλλου αντικείμενου σε μοίρες ή ρόμβους,
(V) εξοικείωση στην αποσύνδεση του αυτόματου πηδαλίου προς χρήση του χειροκινήτου και αντίστροφα,
(VI) γνώση της χρήσης των καταλλήλων συστημάτων εσωτερικής συνεννόησης κα συναγερμού,
(VII) γνώση των πυροτεχνικών σημάτων κινδύνου,
(VIII) γνώση των καθηκόντων αυτού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
(ΙΧ) γνώση των όρων που χρησιμοποιούνται στα πλοία και ορισμών οι οποίοι είναι σχετικοί προς καθήκοντα αυτού.
3. Η πείρα, υπηρεσία ή εκπαίδευση που απαιτείται κατά τις παρ. 2 (γ) και (δ) είναι δυνατό να αποκτηθεί με την εκτέλεση καθηκόντων συναφών με την τήρηση φυλακών γέφυρας, αλλά μόνον εφόσον τα καθήκοντα αυτά εκπληρώνονται με την άμεση επίβλεψη του πλοιάρχου, αξιωματικού φυλακής γέφυρας ή προσοντούχου κατωτέρου ναυτικού.
4. Οι διοικήσεις θα μεριμνούν για την έκδοση επίσημου έγγραφου σε κάθε ναυτικό που είτε με την πείρα είτε ύστερα από εκπαίδευση έχει τα προσόντα σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό να υπηρετεί ως κατώτερος ναυτικός σε φύλακες γέφυρας ή τη θεώρηση του ήδη κατεχόμενου απ` αυτόν ανάλογου εγγράφου.
5. Οποιοσδήποτε ναυτικός μπορεί να θεωρηθεί από τη διοίκηση ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα του κλάδου καταστρώματος για χρονικό διάστημα όχι κάτω από ένα έτος κατά τα τελευταία πέντε έτη, πριν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση για τη διοίκηση αυτή.
Γίνεται αναφορά στην σύμβαση DOF 16 “για έκδοση πιστοποιητικών σε ικανούς ναύτες” ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη σύμβαση.
Κανονισμός ΙΙ/7.
Βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση φυλακών στο λιμάνι.
1. Σε κάθε πλοίο που έχει προσδεθεί η αγκυροβολήσει με ασφάλεια με ομαλές συνθήκες στο λιμάνι, ο πλοίαρχος θα μεριμνά ώστε να εκτελούνται κατάλληλες και αποτελεσματικές φυλακές για τον σκοπό της ασφάλειας.
2. Κατά την οργάνωση των φυλακών θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις “της σύστασης για τις αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιωματικούς καταστρώματος που εκτελούν φυλακές στο λιμάνι” και της “σύστασης για τις αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιωματικούς μηχανής που εκτελούν φύκαξες μηχανής στο λιμάνι” οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη διεθνή διάσκεψη για την εκπαίδευση και τα πιστοποιητικά των ναυτικών 1978.
Κανονισμός ΙΙ/8
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για φυλακές στο λιμάνι σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
1. Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που μεταφέρει χύμα φορτίου το οποίο είναι επικίνδυνο – αν αυτό είναι η μπορεί να είναι εκρηκτικό, εύφλεκτο, τοξικό, επικίνδυνο για την υγεία ή ρυπαντικό για το περιβάλλον θα εξασφαλίζει την ασφαλή τήρηση φυλακών καταστρώματος και μηχανής για την άμεση διάθεση στο πλοίο προσοντούχου αξιωματικού ή αξιωματικών και κατώτερων ναυτικών όπου απαιτείται ακόμη και όταν το πλοίο προσδεθεί με ασφάλεια η έχει με ασφάλεια αγκυροβολήσει στο λιμάνι.
2. Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο όχι χύμα – αν αυτό είναι ή μπορεί να είναι εκρηκτικό, εύφλεκτο, τοξικό, επικίνδυνο για την υγεία ή ρυπαντικό για το περιβάλλον – κατά την οργάνωση των φυλακών ασφαλείας θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τη φύση, την ποσότητα, τη συσκευασία και τη στοιβασία του επικινδύνου φορτίου και τις τυχόν ειδικές συνθήκες στο πλοίο, στη θάλασσα και την ακτή.
3. Κατά την οργάνωση των φυλακών θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη η “σύσταση για τις αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιωματικούς καταστρώματος που εκτελούν φυλακές στο λιμάνι” οι οποίες υιοθετήθηκαν υπό τη διεθνή διάσκεψη για την εκπαίδευση και τα πιστοποιητικά των ναυτικών, 1978.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ
Κλάδος μηχανής
Κανονισμός ΙΙΙ/1.
Βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση φυλακών μηχανής.
1. Τα μέρη θα κατευθύνουν την προσοχή των πλοιοκτητών διαχειριστών πλοίων, πλοιάρχων, πρώτων μηχανικών και προσωπικού φυλακών στις παρακάτω αρχές που πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλίζεται ότι πάντοτε η φυλακή μηχανής εκτελείται με ασφάλεια.
2. Ο όρος “φυλακή” χρησιμοποιούμενος στον κανονισμό αυτόν σημαίνει είτε ομάδα προσωπικού που αποτελεί τη φυλακή είτε περίοδο ευθύνης για αξιωματικό μηχανής κατά τη διάρκεια της οποίας η φυσική του παρουσία στο μηχανοστάσιο είναι δυνατό να απαιτείται ή όχι.
3. Οι βασικές αρχές, που αναφέρονται αλλά δεν περιορίζονται στα παρακάτω, θα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα πλοία.
4. Γενικά.
α) ο πρώτος μηχανικός κάθε πλοίου οφείλει, σε συνεννόηση με τον πλοίαρχο, να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες εκτέλεσης των φυλακών είναι επαρκείς για την τήρηση ασφαλούς φυλακής. Όταν αποφασίζεται η σύνθεση των φυλακών, που είναι δυνατό να περιλαμβάνει κατάλληλους κατώτερους ναυτικούς, τα παρακάτω κριτήρια μεταξύ των άλλων, θα λαμβάνονται υπόψη:
(Ι) ο τύπος του πλοίου,
(ΙΙ) ο τύπος και η κατάσταση της μηχανής,
(ΙΙΙ) οι ειδικοί τρόποι χειρισμού που επιβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες όπως καιρού, πάγου, μολυσμένων υδάτων, αβαθών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, περιορισμού ζημιών ή ελάττωσης της ρύπανσης,
(ΙV) τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού φυλακής,
(V) η τήρηση των διεθνών, εθνικών και τοπικών κανονισμών,
(VΙ) η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής του πλοίου, του φορτίου, και του λιμένα και η προστασία του περιβάλλοντος,
(VII) η διατήρηση των κανονικών λειτουργιών του πλοίου, β) με τη διεύθυνση του πρώτου μηχανικού, ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση λειτουργία και δοκιμή, όπου απαιτείται, όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Ο αξιωματικός φυλακής μηχανής είναι ο αντιπρόσωπος του πρώτου μηχανικού και η κυρία ευθύνη του θα είναι πάντοτε, η ασφαλής και επαρκής λειτουργία κα συντήρηση των μηχανημάτων που επηρεάζουν την ασφάλεια του πλοίου. γ) ο πρώτος μηχανικός σε συνεννόηση με τον πλοίαρχο, καθορίζει από προηγουμένως τις ανάγκες του σκοπούμενου πλου λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για καύσιμα νερό, λιπαντικά χημικά αναλώσιμα και λοιπά ανταλλακτικά εργαλεία εφόδια και λοιπά χρεώδη.
5. Λειτουργία μηχανών.
α) ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι καθορισθείσες διαδικασίες εκτέλεσης φυλακών. Στην γενική του διεύθυνση οι κατώτεροι ναυτικοί του μηχανοστασίου αν αποτελούν μέρος της φυλακής οφείλουν να βοηθούν για την ασφαλή και επαρκή λειτουργία της προωστήριας μηχανής και του βοηθητικού εξαρτισμού,
β) κατά την έναρξη της φυλακής μηχανής θα επιβεβαιώνονται οι τρέχουσες λειτουργικές παράμετροι και η κατάσταση όλων των μηχανημάτων τους. Κάθε μηχάνημα το οποίο δε λειτουργεί καλά, που αναμένεται να παρουσιάσει βλάβη ή χρήζει ειδικής επισκευής θα σημειώνεται μαζί με τις τυχόν γενόμενες ενέργειες. Αν απαιτείται, θα προγραμματίζεται οποιαδήποτε παραπέρα ενέργεια,
γ) ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα εξασφαλίζει ότι η κύρια προωστήρια μηχανή και τα βοηθητικά συστήματα είναι σε συνεχή εποπτεία, ότι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους των μηχανών και του πηδαλίου σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και ότι γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που ανακαλύπτεται,
δ) όταν οι χώροι των μηχανών είναι επανδρωμένοι, ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα είναι, πάντοτε, έτοιμος να χειρισθεί τον προωστήριο μηχανισμό ανάλογα με τις ανάγκες για αλλαγές κατεύθυνσης ή ταχύτητας. Όταν οι χώροι των μηχανών δεν είναι επανδρωμένοι, ο αξιωματικός φυλακής μηχανής που έχει ορισθεί θα είναι αμέσως διαθέσιμος και έτοιμος, αν κληθεί, να μεταβεί στους χώρους του μηχανοστασίου,
ε) όλες οι διαταγές από τη γέφυρα θα εκτελούνται αμέσως. αλλαγές στην κατεύθυνση ή την ταχύτητα της κύριας μηχανής θα καταγράφονται εκτός αν η διοίκηση κρίνει ότι λόγω του μεγέθους ή των χαρακτηριστικών κάποιου πλοίου είναι αδύνατη αυτή η καταγραφή. Ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα μεριμνά ώστε το σύστημα χειρισμού της μονάδας κυρίας πρόωσης, όταν λειτουργεί χειροκίνητα, θα παρακολουθείται συνέχεια σε καταστάσεις ετοιμότητας ή χειρισμών,
στ) ο αξιωματικός φυλακής μηχανής, που δε θα επιφορτίζεται ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε καθήκοντα τα οποία θα επηρεάζουν το καθήκον του προς παρακολούθηση του κυρίου συστήματος πρόωσης και του βοηθητικού εξαρτισμού, θα μεριμνά ώστε το κύριο σύστημα πρόωσης και τα βοηθητικά μηχανήματα να τηρούνται σε συνεχεί εποπτεία μέχρι να αντικατασταθεί κανονικά.
ζ) η απαιτούμενη προσοχή θα καταβάλλεται για τη συντήρηση και υποστήριξη κάθε μηχανισμού περιλαμβανομένων των μηχανικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών συστημάτων και αυτών του πεπιεσμένου αέρα, των μηχανισμών ελέγχου αυτών και του συναφούς εξαρτισμού ασφαλείας, κάθε εξαρτισμού των συστημάτων εξυπηρέτησης των ενδιαιτημάτων και την καταγραφή των χρησιμοποιούμενων εφοδίων και αμοιβών εξαρτημάτων.
η) ο πρώτος μηχανικός θα μεριμνά ώστε ο αξιωματικός φυλακής μηχανής να ενημερώνεται για κάθε περιληπτική συντήρηση, έλεγχο ζημιών ή επισκευαστικές εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια της φυλακής. Ο αξιωματικός φυλακής μηχανής είναι υπεύθυνος για την απομόνωση, παράκαμψη και ρύθμιση όλων των μηχανημάτων που είναι υπό την ευθύνη του για τα οποία πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες και την καταγραφή όλων των εργασιών που θα εκτελεσθούν,
θ) προτού παραδώσει καθήκοντα ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα μεριμνά ώστε να καταγράφονται κανονικά τα συμβάντα που αφορούν στις κύριες μηχανές και τα βοηθητικά μηχανήματα.
ι) προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματός τού, ο αξιωματικός φυλακής μηχανής πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τη γέφυρα σε περιπτώσεις πυρκαϊάς, επικειμένων ενεργειών στους χώρους του μηχανοστασίου, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν ελάττωση της ταχύτητας του πλοίου, επικειμένης απώλειας της ικανότητας πηδαλιουχίας, διακοπής της λειτουργίας του συστήματος πρόωσης του πλοίου ή οποιασδήποτε μεταβολής στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή παρόμοιας απειλής για την ασφάλεια. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να συντελείται όπου είναι δυνατό, πριν συμβούν οι μεταβολές προς το σκοπό να δοθεί στη γέφυρα ο μεγαλύτερος δυνατός χρόνος για να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προς αποφυγή ενδεχομένου ναυτικού ατυχήματος.
ια) όταν το μηχανοστάσιο τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ο αξιωματικός φυλακής μηχανής θα εξασφαλίζει ότι όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ελιγμών βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας και ότι η κατάλληλη εφεδρική ενέργεια είναι διαθέσιμη για το μηχανισμό της πηδαλουχίας και λοιπές απαιτήσεις.
6. Απαιτήσεις για εκτέλεση φυλακών:
α) κάθε μέλος φυλακής θα είναι εξοικειωμένο με τα καθήκοντα φυλακής για τα οποία έχει επιφορτισθεί. Επιπρόσθετα κάθε μέλος θα έχει σε σχέση προς το πλοίο.
(Ι) γνώση, της χρήσης των καταλλήλων συστημάτων εσωτερικής συνεννόησης,
(ΙΙ) γνώση, των εξόδων διαφυγής από το χώρο του μηχανοστασίου,
(ΙΙΙ) γνώση, των συστημάτων συναγερμού μηχανοστασίου και ικανότητα διάκρισης των διαφόρων σημάτων κινδύνου, ιδιαίτερα όσον αφορά στα σήματα χρήσης (CO2),
(IV) γνώση των θέσεων και της χρήσης των πυροσβεστικών μέσων στους χώρους του μηχανοστασίου.
β) η σύνθεση φυλακών κατά τον πλου θα είναι, πάντοτε, επαρκής προς εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας όλων των μηχανημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του πλοίου είτε αυτά λειτουργούν αυτόματα είτε χειροκίνητα και θα είναι κατάλληλη για τις επικρατούσες περιστάσεις και συνθήκες. Για την επίτευξη τούτου θα λαμβάνονται υπόψη μεταξύ των άλλων τα παρακάτω:
(ι) Επαρκής επίβλεψη πάντοτε των μηχανημάτων που επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.
(ιι) Κατάσταση και αξιοπιστία κάθε τηλεχειριζόμενού εξαρτισμού πρόωσης και πηδαλιουχίας και των συστημάτων ελέγχου αυτών, θέση του ελέγχου και διαδικασίας απαιτούμενες για να τεθούν σε χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, σε περίπτωση ανωμαλίας ή έκτασης ανάγκης.
(ιιι) Θέση και λειτουργία των μονίμων μηχανισμών και συσκευών για την επισήμανση, ανάσχεση και σβέση πυρκαϊάς.
(ιν) Χρήση και λειτουργική κατάσταση των βοηθητικών μηχανημάτων και του εξαρτισμού ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης, που επηρεάζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα, προσόρμιση και χειρισμούς πρόσδεσης του πλοίου.
(ν) Μέτρα και διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του μηχανισμού κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν την επαρκή λειτουργία τούτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλοίου με οποιοδήποτε τρόπο.
(νι) Κάθε άλλη απαίτηση από τις φυλακές, που είναι δυνατό να ανακύψει ως αποτέλεσμα χειρισμού του πλοίου σε ειδικές περιστάσεις.
γ) Σε μη προασπισμένα αγκυροβόλια ο πρώτος μηχανικός, θα συνεννοείται με τον πλοίαρχο για το αν θα διατηρήσει ή όχι τις φυλακές πλου.
7. Ικανότητα προς εκτέλεση καθηκόντων.
Το σύστημα τήρησης των φυλακών θα είναι τέτοιο, ώστε η ικανότητα της φυλακής, να μην εξασθενίζει λόγω κόπωσης. Τα καθήκοντα θα ρυθμίζονται από τον πρώτο μηχανικό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και στη συνέχεια οι λοιπές φυλακές να είναι επαρκώς αναπαυμένες και οπωσδήποτε ικανές για εκτέλεση καθηκόντων.
8. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Όλοι οι αξιωματικοί μηχανής και οι κατώτεροι ναυτικοί μηχανοστασίου θα είναι ενήμεροι των σοβαρών επιπτώσεων από την επιχειρησιακή ή από ατύχημα ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος και θα παίρνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την πρόληψη τέτοιας ρύπανσης, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των οικείων διεθνών κανονισμών και κανονισμών λιμένων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΙΙ/2
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά πρώτου και δευτέρου μηχανικού πλοίων κινουμένων με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3.000 Kw και άνω.
1. Κάθε πρώτος μηχανικός και δεύτερος μηχανικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινουμένού με κύρια προωστήρια μηχανή ισχύος 3.000 Κw και άνω θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό.
2. Κάθε υποψήφιος με πιστοποιητικό θα:
α) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, περιλαμβανόμενης της όρασης και της ακοής,
β) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού φυλακής μηχανής και
(ι) για πιστοποιητικό δευτέρου μηχανικού, θα έχει όχι κάτω των 12 μηνών αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία με ειδικότητα βοηθού αξιωματικού μηχανής ή αξιωματικού μηχανής,
(ιι) για πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού , θα έχει όχι κάτω των 36 μηνών αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία από την οποία 12 μήνες θα έχουν διανυθει με ειδικότητα αξιωματικού μάχης σε υπεύθυνο θέση, μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού δευτέρου μηχανικού,
γ) έχει παρακολουθήσει αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής αντιμετώπισης πυρκαϊάς,
δ) έχει υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις διενεργούμενες κατά τρόπο που να ικανοποιεί τη διοίκηση. Τέτοιες εξετάσεις θα περιλαμβάνουν την ύλη που αναφέρεται στο προσάρτημα του κανονισμού αυτού, αλλά θα μπορεί η διοίκηση να μεταβάλει τις απαιτήσεις των εξετάσεων για αξιωματικούς πλοίων περιορισμένης προωστήριας ισχύος τα οποία απασχολούνται σε παράκτιους πλόες, στο μέτρο που θεωρείται αυτό αναγκαίο, έχοντας υπόψη τις επιδράσεις στην ασφάλεια όλων των πλοίων που είναι δυνατό να πλέουν στα ίδια ύδατα.
3. Για την εκπαίδευση προς επίτευξη των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής πείρας θα λαμβάνονται υπόψη οι οικείοι διεθνείς κανονισμοί και συστάσει.
4. Το επίπεδο των γνώσεων οι οποίες απαιτούνται κατά τις διάφορες παραγράφους του προσαρτήματος είναι δυνατό να μεταβάλλεται ανάλογα αν το πιστοποιητικό πρόκειται να χορηγηθεί σε πρώτους ή δεύτερους μηχανικούς.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΙΙ/2
Ελάχιστες γνώσεις απαιτούμενες για πιστοποιητικά πρώτου και δευτέρου μηχανικού πλοίων κινουμένων με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3.000 Κw και άνω.
1. Η παρακάτω αναφερόμενη εξεταστέα ύλη έχει επιλεγεί για εξετάσεις υποψηφίων προς απόκτηση πιστοποιητικών με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3.000 Κw και άνω. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεύτερος μηχανικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες του πρώτου μηχανικού οποτεδήποτε, η εξέταση στα θέματα αυτά θα διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο αφομοίωση όλων των διατιθέμενων πληροφοριών, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των μηχανών πλοίου.
2. Όσον αφορά στην παρακάτω παράγραφο 4 (α) , η διοίκηση μπορεί να παραλείπει απαιτήσεις γνώσεων για τύπους προωστήριων μηχανών διαφόρους των μηχανικών εγκαταστάσεων για τις οποίες θα ισχύει το εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σε τέτοια βάση δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία μηχανικών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν παραληφθεί μέχρις ότου ο αξιωματικός αποδείξει ότι είναι ικανός σε τέτοια θέματα, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τη διοίκηση. Κάθε τέτοιος περιορισμός θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό.
3. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει θεωρητικές γνώσεις για τα παρακάτω θέματα:
α) θερμοδυναμικής και μετάδοσης θερμότητας,
β) μηχανικής και υδρομηχανικής,
γ) αρχών λειτουργίας των μηχανικών εγκαταστάσεων του πλοίου (ΜΕΚ , ατμοστροβίλων και αεροστροβίλων) και ψυκτικών εγκαταστάσεων,
δ) φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών,
ε) τεχνολογίας υλικών,
στ) χημείας και φυσικής της πυρκαϊάς και των πυροσβεστικών υλικών,
ζ) ναυτικής ηλεκτροτεχνίας, ηλεκτροτεχνικού και ηλεκτρικού εξαρτισμού,
η) θεμελιωδών αρχών αυτοματισμού, χρησιμοποίησης οργάνων και συστημάτων ελέγχου,
θ) ναυπηγίας (θεωρεία και κατασκευή πλοίου) περιλαμβανομένου του ελέγχου ζημιών.
1. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει επαρκείς πρακτικές γνώσεις τουλάχιστο στα παρακάτω θέματα:
α) λειτουργία και συντήρηση των:
(ι) ναυτικών μηχανών εσωτερικής καύσης,
(ιι) ναυτικών προωστήριων εγκαταστάσεων ατμού,
β) λειτουργία και συντήρηση βοηθητικών μηχανημάτων, περιλαμβανομένων των συστημάτων άντλησης και σωληνώσεων, βοηθητικών λεβήτων και συστημάτων πηδαλιουχίας,
γ) λειτουργία, δοκιμή και συντήρηση του ηλεκτρικού εξαρτισμού και εξαρτισμού ελέγχου,
δ) λειτουργία και συντήρηση εξαρτισμού χειρισμού φορτίων και μηχανημάτων καταστρώματος,
ε) επισήμανση κακής λειτουργίας των μηχανών, εντοπισμός βλαβών και ενέργειες για την πρόληψη ζημιών,
στ) οργάνωση ασφαλών διαδικασιών συντήρησης και επισκευών,
ζ) μέθοδοι και βοηθήματα πρόληψης, ανίχνευσης και σβέσης πυρκαϊάς,
η) μέθοδοι και βοηθήματα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα πλοία,
θ) κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται για την πρόληψη ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
(ι) επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη ρύπανση των πλοίων,
(ια) πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις τραυματισμών, που είναι δυνατό να αναμένονται στους χώρους του μηχανοστασίου και χρήση των μέσων παροχής πρώτων βοηθειών,
(ιβ) λειτουργία και χρήση των σωστικών μέσων,
(ιγ) μέθοδοι ελέγχου ζημιών,
(ιδ) προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασιών.
5. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει γνώσεις του διεθνή ναυτικού δικαίου που έχει ενσωματωθεί σε διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις καθόσον αυτές επηρεάζουν τις ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες του κλάδου μηχανής, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η έκταση της γνώσης της εθνικής ναυτικής νομοθεσίας επαφίεται στην κρίση της διοίκησης, αλλά θα περιλαμβάνει τις εθνικές διατάξεις προς εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων.
6. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει γνώσεις για διοίκηση προσωπικού, οργάνωση και εκπαίδευση στα πλοία.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΙΙ/3
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά πρώτου και δεύτερου μηχανισμού πλοίων κινουμένων με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος μεταξύ 750 και 3.000 Κw.
1. Κάθε πρώτος μηχανικός και δεύτερος μηχανικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύρια προωστήρια μηχανή ισχύος μεταξύ 750 και 3.000 Κw θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό.
2. Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό θα:
α) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, περιλαμβανομένης της όρασης και της ακοής,
β) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού φυλακής μηχανής, και
(ι) για πιστοποιητικό δευτέρου μηχανικού θα έχει όχι κάτω των 12 μηνών αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία με ειδικότητα βοηθού αξιωματικού μηχανής ή αξιωματικού μηχανής,
(ιι) για πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού θα έχει όχι κάτω των 24 μηνών αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούν πλοίο από την οποία όχι κάτω των 12 μηνών υπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση πιστοποιητικού δευτέρου μηχανικού,
γ) έχει παρακολουθήσει αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής αντιμετώπισης πυρκαϊάς,
δ) έχει υποστεί επιτυχείς εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί κατά τρόπο που ικανοποιούν τη διοίκηση. Τέτοιες εξετάσεις θα περιλαμβάνουν την ύλη που αναφέρεται στο προσάρτημα τού κανονισμού αυτού, αλλά θα μπορεί η διοίκηση να μεταβάλει τις απαιτήσεις για εξετάσεις και την υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία, προκειμένου περί αξιωματικών πλοίων απασχολουμένων, σε παρακτίους πλόες, έχοντας υπόψη τους τύπους αυτόματων και τηλεχειριζομένων χειριστηρίων, με τα οποία τα πλοία αυτά είναι εφοδιασμένα και τις επιδράσεις στην ασφάλεια όλων των πλοίων, που είναι δυνατό να πλέουν στα ίδια ύδατα.
3. Για την εκπαίδευση προς επίτευξη των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής πείρας θα λαμβάνονται υπόψη οι οικείοι διεθνείς κανονισμοί και συστάσεις.
4. Το επίπεδο γνώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διάφορες παραγράφους του προσαρτήματος μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα του αν το πιστοποιητικό πρόκειται να χορηγηθεί σε πρώτους ή δευτέρους μηχανικούς.
5. Κάθε αξιωματικός μηχανής που έχει τα προσόντα να υπηρετεί ως δεύτερος μηχανικός σε πλοία κινούμενα με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3.000 Κw και άνω, μπορεί να υπηρετεί ως πρώτος μηχανικός σε πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος κάτω των 3.000 Κw με την προϋπόθεση ότι θα έχει υπηρετήσει τουλάχιστον επί 12 μήνες σε θαλασσοπλοούντα πλοία σε υπεύθυνη θέση αξιωματικού μηχανής.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΙΙ/3
Ελάχιστες γνώσεις απαιτούμενες για πιστοποιητικά πρώτου και δευτέρου μηχανικού πλοίων κινούμενων με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος μεταξύ 750 και 3.000 ΚW.
1. Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται παρακάτω έχει επιλεγεί για εξετάσεις υποψηφίων προς απόκτηση πιστοποιητικών πρώτου και δευτέρου μηχανικού πλοίων κινουμένων με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος μεταξύ 750 και 3.000 Κw. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεύτερος μηχανικός πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες του πρώτου μηχανικού οποτεδήποτε, η εξέταση σε θέματα αυτών θα διενεργείται κατά τρόπο, ώστε να ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου προς αφομοίωση όλων των διατιθεμένων πληροφοριών, που επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου.
2. Όσον αφορά στις παραγράφους 3 (δ) και 4(α) παρακάτω, η διοίκηση μπορεί να παραλείπει απαιτήσεις γνώσεων για τύπους προωστήρων μηχανών διάφορες των μηχανικών εγκαταστάσεων για τις οποίες θα ισχύει το εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε τέτοια βάση δεν θα ισχύει για μηχανικές εγκαταστάσεις οποιαδήποτε κατηγορίας που έχουν παραληφθεί μέχρι να αποδείξει ο αξιωματικός μηχανικός ότι είναι ικανός για τα θέματα αυτά, κατά τρόπο που να ικανοποιούν τη διοίκηση. Κάθε τέτοιος περιορισμός θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό.
3. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει επαρκείς στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση των βασικών αρχών σε σχέση προς τα παρακάτω θέματα:
α) διεργασίες καύσης,
β0 μετάδοση θερμότητας,
γ) μηχανική και υδρομηχανική,
δ) (ι) ναυτικές μηχανές εσωτερικής καύσης,
(ιι) ναυτικές προωστήριες εγκαταστάσεις ατμού,
(ιιι) ναυτικοί αεροστρόβιλοι,
ε) συστήματα πηδαλιουχίας,
στ) ιδιότητες καυσίμων και λιπαντικών,
ζ) ιδιότητες υλικών,
η) πυροσβεστικά υλικά,
θ) ναυτικός ηλεκτρικός εξαρτισμός,
ι) αυτοματοποίηση χρησιμοποίησης οργάνων,
ια) ναυπηγία (κατασκευή πλοίου), περιλαμβανόμενου του ελέγχου ζημιών,
ιβ) βοηθητικά συστήματα.
4. Κάθε ύψος θα κατέχει επαρκείς πρακτικές γνώσεις, τουλάχιστο για τα εξής θέματα.
α) λειτουργία και συντήρηση των:
(ι) μηχανών εσωτερικής καύσης,
(ιι) ναυτικών προωστήριων εγκαταστάσεων ατμού,
(ιιι) ναυτικών αεροστροβίλων,
β) λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων βοηθητικών μηχανημάτων περιλαμβανομένων και των συστημάτων πηδαλιουχίας, του εξαρτισμού χειρισμού, γ) λειτουργία δοκιμή και συντήρηση του ηλεκτρικού εξαρτισμού και του εξαρτισμού ελέγχου,
δ) λειτουργία και συντήρηση του εξαρτισμού χειρισμού φορτίου και των μηχανημάτων πάνω στο κατάστρωμα,
ε) επισήμανση κακής λειτουργίας των μηχανών, εντοπισμός βλαβών και ενέργεια για την πρόληψη ζημιών,
στ) οργάνωση ασφαλών διαδικασιών συντήρησης και επισκευών,
ζ) μέθοδοι και βοηθήματα για την πρόληψη, ανίχνευση και σβέση πυρκαϊάς,
η) κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται σε σχέση προς την ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και μέθοδοι και βοηθήματα για την πρόληψη τέτοιας ρύπανσης,
θ) πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις τραυματισμών, οι οποίες είναι δυνατό να αναμένονται στο μηχανοστάσιο, και χρήση των μέσων παροχής πρώτων βοηθειών,
ι) λειτουργία και χρήση σωστικών μέσων,
ια) μέθοδοι ελέγχου ζημιών και ιδιαίτερα ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση εισροής θαλάσσιου νερού στο μηχανοστάσιο,
ιβ) προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασιών.
3. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει γνώσεις διεθνούς ναυτικού δικαίου όπως αυτό έχει ενσωματωθεί σε διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις και εφόσον αυτές επηρεάζουν τις ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες του κλάδου μηχανής, ιδιαίτερα δε τις αφορώσες στην ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η έκταση της γνώσης της εθνικής νομοθεσίας επαφίεται στην κρίση της διοίκησης, αλλά θα περιλαμβάνει τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων.
6. Κάθε υποψήφιος θα κατέχει γνώσεις διοίκησης, προσωπικού, οργάνωσης και εκπαίδευσης πάνω στα πλοία.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΙΙ/4
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικών φυλακής μηχανής σε παραδοσιακά επανδρωμένα μηχανοστάσια ή αξιωματικών υπηρεσίας μηχανής σε περιοδικά ανεπάνδρωτα μηχανοστάσια.
1. Κάθε αξιωματικός φυλακής μηχανής σε παραδοσιακά επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή αξιωματικός υπηρεσίας μηχανής σε περιοδικά ανεπάνδρωτο μηχανοστάσιο θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύρια προωστήριο μηχανή ισχύος 750 ΚW και άνω θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό.
2. Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό θα :
(α) έχει ηλικία όχι κάτω των 18 ετών,
(β) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, περιλαμβανομένης της όρασης και της ακοής,
(γ) έχει τουλάχιστον τριών ετών αναγνωρισμένη συνολική θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση σχετική προς τα καθήκοντα του μηχανικού εμπορικού ναυτικού.
(δ) έχει συμπληρώσει επαρκή περίοδο υπηρεσίας σε θαλασσοπλοούν πλοίο η οποία είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο των τριών ετών την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (γ),
(ε) ικανοποιεί την διοίκηση περί του ότι κατέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τη λειτουργία και συντήρηση των ναυτικών μηχανών, ανάλογες προς τα καθήκοντα του αξιωματικού μηχανής,
(στ) έχει παρακολουθήσει αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής αντιμετώπισης πυρκαϊάς,
(ζ) κατέχει γνώσεις για τις επιβαλλόμενες προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασιών.
3. Η διοίκηση μπορεί να μεταβάλλει τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (γ) και (δ) για αξιωματικούς μηχανής πλοίων κινούμενων με κύρια πρωστήριο μηχανή ισχύος κάτω των 3.000 ΚW τα οποία απασχολούνται σε παράκτιους πλίες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην ασφάλεια όλων των πλοίων που είναι δυνατό να πλέουν σ` αυτά τα ύδατα.
4. Κάθε υποψήφιος θα έχει γνώσεις για τη λειτουργία, και συντήρηση των κυρίων μηχανών και των βοηθητικών μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνουν τις γνώσεις τις απαιτούμενες από τους οικείους κανονισμούς και επίσης τις γνώσεις για τα εξής τουλάχιστον ειδικά θέματα:
(α) διαδικασίες φυλακών:
(ι) καθήκοντα σχετικά με την ανάληψη και αποδοχή φυλακής,
(ιι) συνήθη καθήκοντα εκτελούμενα κατά τη διάρκεια της φυλακής,
(ιιι) τήρηση ημερολογίου μηχανής και σημασία των εγγραφών σ` αυτό,
(ιν) καθήκοντα σχετικά με την παράδοση φυλακής,
(β) κύρια μηχανή και βοηθητικά μηχανήματα.
(ι) βοήθεια για την προετοιμασία της κύριας μηχανής και των βοηθητικών μηχανημάτων προς λειτουργία,
(ιι) λειτουργία ατμολέβητων, περιλαμβανομένου του συστήματος καύσης,
(ιιι) μέθοδοι ελέγχου της στάθμης του νερού στους ατμολέβητες και επιβαλλόμενες ενέργειες στην περίπτωση αντικανονικής στάθμης,
(ιν) εντοπισμός συνήθων ανωμαλιών μηχανών και εγκαταστάσεων στο μηχανισμό και λεβητοστάσιο και επιβαλλόμενες ενέργειες για πρόληψη ζημιών.
(γ) αντλητικά συστήματα:
(ι) συνήθεις αντλητικές εργασίες,
(ιι) λειτουργία συστημάτων άντλησης υδροσυλλεκτών έρματος και φορτίου,
(δ) εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προετοιμασία, θέση σε λειτουργία, σύζευξη και αλλαγή εναλλακτών ή γεννητριών,
(ε) διαδικασίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης,
(ι) προφυλάξεις λαμβανόμενες κατά τη διάρκεια φυλακής σχετικά με την ασφάλεια και άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πυρκαϊάς ή ατυχήματος, ιδιαίτερα δε στα συστήματα πετρελαίου,
(ιι) ασφαλής απομόνωση ηλεκτρικών και άλλων τύπων εγκαταστάσεων και εξαρτισμού απαιτούμενη προτού ακόμη επιτραπεί στο προσωπικό να εργαστεί σε τέτοιες εγκαταστάσεις και εξαρτισμό,
(στ) διαδικασίες κατά της ρύπανσης.
προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος με πετρέλαιο, κατάλοιπα φορτίου, λύματα, αιθάλη και άλλα ρυπαντικά. Χρήση του εξαρτισμού πρόληψης της ρύπανσης, περιλαμβανομένων των διαχωριστήρων πετρελαίου από το νερό, συστημάτων δεξαμενών εναπόθεσης καταλοίπων και εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων.
(ζ) πρώτες βοήθειες:
βασικές πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τραυματισμών που είναι δυνατό να αναμένονται στο μηχανοστάσιο.
5. Όπου οι ατμμολέβητες δεν αποτελούν μέρος των μηχανικών εγκαταστάσεων του πλοίου, η διοίκηση μπορεί να παραλείψει τις απαιτήσεις γνώσεων των παραγράφων 3 (β) (ιι) και (ιιι). Πιστοποιητικό που εκδόθηκε με τέτοια βάση δεν θα ισχύει για υπηρεσία σε πλοία που φέρουν ατμολέβητες μεταξύ των μηχανικών αυτών εγκαταστάσεων, μέχρι που ο αξιωματικός μηχανικός αποδείξει ότι είναι ικανός για τα θέματα που έχουν παραληφθεί, κατά τρόπο που να ικανοποιούν την διοίκηση. Κάθε τέτοιος περιορισμός πρέπει να αναγράφεται στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό.
6. Για την εκπαίδευση προς επίτευξη των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής πείρας θα λαμβάνεται υπόψη οι οικείοι διεθνείς κανονισμοί και συστάσεις.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΙΙ/5
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις προς εξασφάλιση διαρκούς ικανότητας και εκσυχρονισμού των γνώσεων των αξιωματικών μηχανής.
1. Κάθε αξιωματικός μηχανής που κατέχει πιστοποιητικό και υπηρετεί στην θάλασσα ή προτίθεται να επιστρέψει στη θάλασσα μετά από κάποια περίοδο στην ξηρά, προκειμένου, να διατηρήσει τα προσόντα του για υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία, σε θέση ανάλογο προς το κατεχόμενο απ` αυτόν πιστοποιητικό, πρέπει σε κανονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη να ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την:
(α) υγειονομική του καταλληλότητα, περιλαμβανομένης της όρασης και της ακοής, και
(β) επαγγελματική ικανότητά του:
(ι) για αναγνωρισμένη υπηρεσία με ειδικότητα αξιωματικού μηχανής τουλάχιστον ενός έτους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, ή
(ιι) για την εκτέλεση εργασιών, σχετικών προς τα καθήκοντα που ταιριάζουν στο βαθμό του κατεχομένου πιστοποιητικού, θεωρούμενων τουλάχιστον ως ισοδύναμων προς την υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία την απαιτούμενη κατά την παράγραφο 1 (β) (ι) ή
(ιιι) για ένα από τα παρακάτω:
επιτυχία σε αναγνωρισμένες εξετάσεις, ή
επιτυχή παρακολούθηση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή προγραμμάτων ή
συμπλήρωση αναγνωρισμένης υπηρεσίας σε θαλασσοπλοούντα πλοία με ειδικότητα αξιωματικού μηχανής για χρονικό διάστημα όχι κάτω των 3 μηνών σε υπεράριθμη θέση ή κατώτερη εκείνης για την οποία κατέχει πιστοποιητικό, αμέσως πριν αναλάβει τη θέση την οποία δικαιούται σύμφωνα με το κατεχόμενο πιστοποιητικό.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα η προγράμματα για τα οποία αναφέρει η παράγραφος Ι (β) (ιιι) θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα τις τροποποιήσεις των οικείων διεθνών κανονισμών και συστάσεων για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
3. Η διοίκηση θα εξασφαλίζει ότι τα κείμενα τελευταίων μεταβολών στους διεθνείς κανονισμούς, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος θα είναι διαθέσιμη στα πλοία της δικαιοδοσίας αυτής.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΙΙ/6
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για κατώτερους ναυτικούς που μετέχουν σε φυλακές μηχανής.
1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για κατώτερο ναυτικό που μετέχει σε φυλακές μηχανής ορίζονται όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι απαιτήσεις αυτές δεν αφορούν:
(α) κατώτερο ναυτικό που ορίζεται βοηθός αξιωματικού φυλακής μηχανής,
(β) κατώτερο ναυτικό που τα καθήκοντα κατά τις φυλακές είναι ανειδίκευτου,
2. Κάθε κατώτερος που μετέχει σε φυλακές μηχανής θα;
(α) έχει ηλικία όχι κάτω των 16 ετών,
(β) ικανοποιεί τη διοίκηση για την υγειονομική του καταλληλότητα περιλαμβανομένης της όρασης και της ακοής,
(γ) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς:
(ι) την πείρα ή την εκπαίδευσή του σχετικά προς την αντιμετώπιση πυρκαϊάς, τις βασικές πρώτες βοήθειες, την τεχνική της προσωπικής επιβίωσης, τους κινδύνους για την υγεία και την προσωπική ασφάλεια,
(ιι) την ικανότητα του να κατανοεί τις διαταγές και να γίνεται κατανοητός σε ζητήματα που ανάγονται στα καθήκοντά του,
(δ) ικανοποιεί τη διοίκηση ότι έχει:
(ι) πείρα που έχει αποκτηθεί στην ξηρά, συναφή προς τα καθήκοντά του σε θαλασσοπλοούντα πλοία και έχει συμπληρωθεί με επαρκή περίοδο υπηρεσίας σε θαλασσοπλοούντα πλοία κατά τις απαιτήσεις της διοίκησης, ή
(ιι) υποστεί ειδική εκπαίδευση είτε πριν εισέλθει στην θάλασσα είτε στο πλοίο και περιλαμβάνει επαρκή περίοδο υπηρεσίας σε θαλασσοπλοούντα πλοία κατά τις απαιτήσεις της διοίκησης, ή
(ιιι) αναγνωρισμένη υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών σε θαλασσοπλοούντα πλοία.
3. Κάθε τέτοιος κατώτερος ναυτικός θα έχει γνώση των
(α) διαδικασιών εκτέλεσης φυλακών μηχανοστασίου και ικανότητα να διεξάγει τις συνήθεις εργασίες φυλακής που εμπίπτουν στα καθήκοντά του,
(β) προσφυλάξεων για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στο μηχανοστάσιο,
(γ) ορολογίας χρησιμοποιουμένης στους χώρους των μηχανημάτων και ονομασιών των μηχανημάτων και του εξαρτισμού σχετικών προς την εκτέλεση των καθηκόντων του,
(δ) βασικών διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Κάθε νεώτερος ναυτικός που εκτελεί φυλακή σε λέβητες θα έχει γνώση της ασφαλούς λειτουργίας των λεβήτων και θα είναι ικανός να διατηρήσει την κανονική στάθμη του νερού και πίεση του ατμού.
5. Κάθε κατώτερος ναυτικός που μετέχει σε φυλακές μηχανής θα είναι εξοικειωμένος με τα καθήκοντά του σχετικά με την εκτέλεση φυλακών στους χώρους μηχανημάτων του πλοίου στο οποίο πρόκειται να υπηρετήσει. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο πλοίο αυτό, ο κατώτερος ναυτικός θα έχει:
(α) γνώση της χρήσης των κατάλληλων συστημάτων εσωτερικής συνεννόησης,
(β) γνώση των εξόδων διαφυγής από τους χώρους των μηχανημάτων,
(γ) γνώση των συστημάτων συναγερμού στο μηχανοστάσιο και ικανότητα να διακρίνει τα διάφορα σήματα κινδύνου και ιδιαίτερα τα σήματα καταστολής πυρκαϊάς με αέρια,
(δ) εξοικειωθεί προς τις θέσεις και τη χρήση του εξαρτισμού αντιμετώπισης πυρκαϊάς στους χώρους των μηχανημάτων.
6. Οποιοσδήποτε ναυτικός μπορεί να θεωρηθεί από τη διοίκηση ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού, αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα του κλάδου μηχανής, για χρονικό διάστημα όχι κάτω από ένα έτος μέσα στα τελευταία πέντε έτη, προτού ακόμη τεθεί σε ισχύ η σύμβαση για τη διοίκηση αυτή.
Γίνεται αναφορά στην απόφαση 9 “σύσταση για τις ελάχιστες απαιτήσεις για κατώτερο ναυτικό που ορίζεται ως βοηθός αξιωματικού φυλακής μηχανής” που έχει υιοθετηθεί από τη διεθνή διάσκεψη για την εκπαίδευση και την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών, 1978.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
Ερμηνευτική σημείωση
Οι υποχρεωτικές διατάξεις για την εκτέλεση φυλακών ασυρμάτου περιλαμβάνονται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών και οι διατάξεις για τήρηση φυλακών και συντήρηση του ασυρμάτου, που αφορούν στην ασφάλεια, περιλαμβάνονται στην διεθνή σύβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, όπως οι δύο αυτές σειρές κανονισμών είναι δυνατό να τροποποιούνται και να ισχύουν κάθε φορά. Επισύρεται επίσης η προσοχή στις οικείες αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την διεθνή διάσκεψη για την εκπαίδευση και έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών, 1978.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙV/Ι
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικών ασυρμάτου.
1. Κάθε αξιωματικός ασυρμάτου που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ασυρμάτου επικοινωνίας στα πλοία θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών και θα έχει επαρκή υπηρεσία για την απόκτηση τούτων.
2. Επιπρόθεσμα ο αξιωματικός ασυρμάτου θα:
(α) έχει ηλικία όχι κάτω των 18 ετών.
(β) ικανοποιεί την διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην όραση, την ακοή και την ομιλία,
(γ) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσαρτήματος του παρόντος κανονισμού.
3. Κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού πρέπει να υφίσταται επιτυχή εξέταση ή εξετάσεις κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί την ενδιαφερόμενη διοίκηση.
4. Το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για έκδοση πιστοποιητικού θα επαρκεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού ασυρμάτου με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Κατά τον καθορισμό του καταλλήλου επιπέδου γνώσεων και της αναγκαίας εκπαίδευσης προς απόκτηση των γνώσεων τούτων και της πρακτικής ικανότητας, η διοίκηση θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών και του προσαρτήματος του παρόντος κανονισμού. Οι διοικήσεις θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις οικείες αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τη διεθνή διάσκεψη για την εκπαίδευση και την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών, 1978 και τις οικείες συστάσεις του ΙMCO.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙV/Ι
Ελάχιστες πρόσθετες γνώσεις και απαιτήσεις εκπαίδευσης για αξιωματικούς ασυρμάτου.
Επιπλέον των απαιτήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται για να αποκτήσουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, οι αξιωματικοί ασυρμάτου θα γνωρίζουν και θα εκπαιδεύονται , περιλαμβανόμενης και πρακτικής εκπαίδευσης, στα παρακάτω.
(α) παροχή υπηρεσιών, ασυρμάτου επικοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων των:
(ι) εγκατάλειψης του πλοίου,
(ιι) πυρκαϊάς στο πλοίο,
(ιιι) μερικής ή πλήρους διακοπής της λειτουργίας του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας,
(β) χειρισμός σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων, πνευστών συσκευών και εξαρτισμού τούτων, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην φορητή και μόνιμη σε σωσίβιο λέμβο συσκευή ασυρμάτου και τους ραδιοσημαντήρες ένδειξης της θέσης κινδύνου,
(γ) επιβίωση στη θάλασσα,
(δ) πρώτες βοήθειες,
(ε) πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαϊάς, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ασυρμάτου,
(στ) προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και του προσωπικού σε σχέση με τους κινδύνους από τον εξαρτισμό ραδιοεπικοινωνίας περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών, χημικών και μηχανικών κινδύνων και κινδύνων ακτινοβολίας,
(ζ) χρήση του εγχειρίδιου του ΙΜCO για έρευνα και διάσωση εμπορικών πλοίων (MERSAR), ιδιαίτερα δε όσον αφορά στις ραδιοεπικοινωνίες,
(η) συστήματα και διαδικασίες γνωστοποίησης του στίγματος του πλοίου,
(θ) χρήση του διεθνή κώδικα σημάτων και του πρότυπου ναυτιλιακού λεξιλογίου του IMCO.
(ι) συστήματα και διαδικασίες παροχής ιατρικών συμβουλών με ραδιοεπικοινωνίες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙV/2
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις προς εξασφάλιση διαρκούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων των αξιωματικών ασυρμάτου.
1. Κάθε αξιωματικός ασυρμάτου εφοδιασμένος με πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θα αναγνωρισθούν από τη διοίκηση για να διατηρήσει τα προσόντα του για υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία, απαιτείται να ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς τα παρακάτω:
(α) την υγειονομική του καταλληλότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην όραση, την ακοή και την ομιλία σε τακτικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε έτη, και
(β) την επαγγελματική του ικανότητα.
(ι) σε αναγνωρισμένη υπηρεσία σε ραδιοεπικοινωνίες με ειδικότητα αξιωματικού ασυρμάτου χωρίς συνεχή διακοπή που να υπερβαίνει τα πέντε έτη,
(ιι) εφόσον υπάρχει τέτοια διακοπή, συμμετοχή σε επιτυχείς εξετάσεις ή επιτυχή παρακολούθηση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή προγραμμάτων στην θάλασσα ή την ξηρά, τα οποία θα περιλαμβάνουν στοιχεία σχετιζόμενα άμεσα με την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και τις σύγχρονες συσκευές ραδιοεπικοινωνιών, δυνατό επίσης να περιλαμβάνουν και τις συσκευές ραδιοναυτιλίας.
2. Όταν νέοι τρόποι, εξαρτισμού ή πρακτικά εισάγονται στα πλοία που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία της, η διοίκηση μπορεί να απαιτεί ώστε οι αξιωματικοί ασυρμάτου να υποβάλλονται σε αναγνωρισμένες εξετάσεις ή παρακολουθούν με επιτυχία κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή προγράμματα στη θάλασσα ή την ξηρά, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στα καθήκοντα ασφάλειας.
3. Κάθε αξιωματικός ασυρμάτου, προκειμένου να διατηρήσει τα προσόντα του για υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία ιδιαιτέρων τύπων για τα οποία έχουν συμφωνηθεί διεθνώς απαιτήσεις ειδικής εκπαίδευσης, θα υποβάλλεται επιτυχώς σε ανάλογα αναγνωρισμένη εκπαίδευση ή εξετάσεις, κατά τις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη οι οικείοι διεθνείς κανονισμοί και συστάσεις.
4. Η διοίκηση θα εξασφαλίζει ώστε να διατίθεται στα πλοία που υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής τα κείμενα των τελευταίων τροποποιήσεων των διεθνών κανονισμών που αναφέρονται στις ραδιοεπικοινωνίες και αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα.
5. Οι διοικήσεις ενθαρρύνονται, συνεννοούμενες με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να καταρτίζουν ή προωθούν την κατάρτιση προγραμμάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, προαιρετικών ή υποχρεωτικών, ανάλογα με τις περιπτώσεις, στη θάλασσα ή την ξηρά για αξιωματικούς ασυρμάτου που υπηρετούν στη θάλασσα και ειδικά για τους επανερχόμενους στη θαλάσσια υπηρεσία. Το πρόγραμμα ή τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν στοιχεία που συναρτώνται άμεσα με τα καθήκοντα ραδιοεπικοινωνιών και τις επελθούσες μεταβολές στην ναυτική τεχνολογία ραδιοεπικοινωνιών και τους οικείους διεθνείς κανονισμούς και συστάσεις σχετικά προς την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε συστάσεων του ΙMCO για την ανάπτυξη του συστήματος αντιμετώπισης ναυτιλιακών κινδύνων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙV/3
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά χειριστών ραδιοτηλεφώνου.
1. Κάθε χειριστής ραδιοτηλεφώνου που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ραδιοεπικοινωνιών σε πλοίο θα κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί η θα αναγνωρισθούν από τη διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών.
2. Επιπρόσθετα, ο χειριστής ραδιοτηλεφώνου σε πλοίο που υποχρεούται να έχει σταθμό ραδιοτηλεφώνου κατά τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα θα:
(α) έχει ηλικία όχι κάτω των 18 ετών,
(β) ικανοποιεί την διοίκηση ως προς την υγειονομική του καταλληλότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην όραση την ακοή και την ομιλία,
(γ) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσαρτήματος του παρόντος κανονισμού.
3. Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό πρέπει να συμμετέχει με επιτυχία σε εξέταση ή εξετάσεις κατά τρόπο που να ικανοποιεί την ενδιαφερόμενη διοίκηση.
4. Το επίπεδο γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού θα επαρκεί ώστε ο χειριστής ραδιοτηλεφώνου να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου γνώσεων και της αναγκαίας εκπαίδευσης προς απόκτηση αυτών των γνώσεων και της πρακτικής ικανότητας, η διοίκηση θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών και του προσαρτήματος του παρόντος κανονισμού. Οι διοικήσεις επίσης θα λαμβάνουν υπόψη, τις σχετικές αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τη διεθνή διάσκεψη για την εκπαίδευση και την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών, 1978 και τις οικείες συστάσεις του ΙMCO.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙV/3
Ελάχιστες πρόσθετες γνώσεις και απαιτήσεις εκπαίδευσης για χειριστές ραδιοτηλεφώνου.
Εκτός από τις απαιτήσεις που πρέπει να ανταποκρίνονται οι χειριστές ραδιοτηλεφώνου για να αποκτήσουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, θα γνωρίζουν και θα εκπαιδεύονται περιλαμβανομένης και πρακτικής εκπαίδευσης, στα εξής:
(α) εγκατάλειψης του πλοίου,
(ιι) πυρκαϊας στο πλοίο,
(ιιι) μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας,
(β) χειρισμό σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων, πλευστικών συσκευών και εξαρτισμού αυτών, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην φορητή και μόνιμη σε σωσίβιο λέμβο συσκευή ραδιοεπικοίνωνίας και τους ραδιοσημαντήρες ένδειξης της θέσης κινδύνου,
(γ) επιβίωση στη θάλασσα,
(δ) πρώτες βοήθειες,
(ε) πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαϊάς, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών,
(στ) προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και του προσωπικού σε σχέση με τους κινδύνους εξαρτισμού ραδιοεπικοινωνίας, περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών, χημικών και μηχανικών κινδύνων και κινδύνων ακτινοβολίας,
(ζ) χρήση του εγχειριδίου του (ΙMCO) για έρευνα και διάσωση εμπορικών πλοίων (MERSAR) και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες,
(η) συστήματα και διαδικασίες γνωστοποίησης του στίγματος του πλοίου,
(θ) χρήση του διεθνή κώδικα σημάτων και του πρότυπου ναυτιλιακού λεξιλογίου του ΙMCO,
(ι) συστήματα και διαδικασίες παροχής ιατρικών συμβουλών με ραδιοεπικοινωνία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ V/1
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων πλοιάρχων, αξιωματικών και κατώτερων ναυτικών πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων.
1. Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί που πρόκειται να αναλάβουν ειδικά καθήκοντα και ευθύνες σχετικά με το φορτίο και τον εξαρτισμό φορτίου σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει σε τέτοια πλοία ως μέλη του κανονικού πληρώματος πριν ακόμη αναλάβουν τέτοια καθήκοντα θα έχουν παρακολουθήσει στην ξηρά κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης πυρκαϊάς, και θα έχουν:
(α) κατάλληλη περίοδο υπηρεσίας, με επίβλεψη, σε πλοίο προς το σκοπό να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις ασφαλούς επιχειρησιακής πρακτικής ή
(β) παρακολουθήσει εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης προς πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές προφυλάξεις και διαδικασίες για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, σχέδια διαφόρων τύπων πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων τύπους φορτίων, κινδύνους απ` αυτά, και εξαρτισμό χειρισμού τούτων γενικές επιχειρησιακές διαδικασίες και ορολογία πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων.
2. Πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και, αν υπάρχει εκτός των ανωτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που φέρει άμεση ευθύνη για την φόρτωση, εκφόρτωση και μεριμνά κατά την μεταφορά ή χειρισμό του φορτίου, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 1, θα έχουν,
(α) σχετική πείρα κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, και
(β) παρακολουθήσει προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης κατάλληλης για τα καθήκοντα αυτών, περιλαμβανόμενης της ασφάλειας πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, μέτρων και συστημάτων ασφαλείας κατά της πυρκαϊάς, ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης, επιχειρησιακής πρακτικής και υποχρεώσεων από τους νόμους και κανονισμούς που θα εφαρμοσθούν.
3. Σε δύο έτη από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης για οποιοδήποτε μέρος, κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2 (β) αν έχει υπηρετήσει με συναφή ειδικότητα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια για χρονικό διάστημα όχι κάτω από ένα έτος μέσα στα τελευταία πέντε έτη.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ V/2
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων πλοιάρχων αξιωματικών και κατωτέρων ναυτικών δεξαμενοπλοίων χημικών.
1. Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί που πρόκειται να αναλάβουν ειδικά καθήκοντα και ευθύνες, σχετικά με το φορτίο και τον εξαρτισμό φορτίου σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών που δεν έχουν υπηρετήσει σε τέτοια πλοία ως μέλη του κανονισμού πληρώματος, πριν ακόμα αναλάβουν τέτοια καθήκοντα θα έχουν παρακολουθήσει στην ξηρά κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης πυρκαϊάς, και θα έχουν:
(α) κατάλληλη περίοδο υπηρεσίας, υπό την επίβλεψη, σε πλοίο προς το σκοπό να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις ασφαλούς επιχειρησιακής πρακτικής, ή
(β) παρακολουθήσει αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης με τα δεξαμενόπλοια χημικών, το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές προφυλάξεις και διαδικασίες για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, σχέδια διάφορων τύπων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς χημικών, τύπους φορτίων, κινδύνους απ` αυτά και εξαρτισμό χειρισμού τούτων γενικές επιχειρησιακές διαδικασίες και ορολογία πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων.
2. Πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και αν υπάρχει εκτός των ανωτέρω, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που φέρει άμεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση και μέριμνα κατά την μεταφορά ή χειρισμό του φορτίου, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 1 θα έχουν:
(α) σχετική πείρα κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών σε δεξαμενόπλοια χημικών, και
(β) παρακολουθήσει πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης κατάλληλης για τα καθήκοντα αυτών, περιλαμβανόμενης της ασφάλειας κατά της πυρκαϊάς ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης, επιχειρησιακής πρακτικής και υποχρεώσεων από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
3. Σε δύο μέρη από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης για οποιοδήποτε μέρος, κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2 (β) αν έχει υπηρετήσεις με συναφή ειδικότητα σε δεξαμενόπλοια χημικών για χρονικό διάστημα όχι κάτω από ένα έτος μέσα στα τελευταία πέντε έτη.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ V/3
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων πλοιάρχων, αξιωματικών και κατωτέρων ναυτικών δεξαμενοπλοίων υγραεριοφόρων.
1. Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί που πρόκειται να αναλάβουν ειδικά καθήκοντα και ευθύνες, σχετικά με το φορτίο και τον εξαρτισμό φορτίου σε δεξαμενόπλοια υγραεριοφόρα που έχουν υπηρετήσει σε τέτοια πλοία ως μέλη του κανονικού πληρώματος, πριν ακόμη αναλάβουν τέτοια καθήκοντα θα έχουν παρακολουθήσει στην ξηρά κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης πυρκαϊας και θα έχουν:
(α) κατάλληλη περίοδο υπηρεσίας με επίβλεψη, σε πλοία προς το σκοπό να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις ασφαλούς επιχειρησιακής πρακτικής, ή
(β) παρακολουθήσει αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης προς τα δεξαμενόπλοια υγραεριοφόρα που περιλαμβάνει τις βασικές προφυλάξεις και διαδικασίες για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, σχέδια διαφόρων τύπων δεξαμενοπλοίων υγραεριοφόρων, τύπους φορτίων, κινδύνους από αυτά και εξαρτισμού χειρισμού αυτών, γενικές επιχειρησιακές διαδικασίες και ορολογία δεξαμενόπλοιων υγραεριοφόρων.
2. Πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι και δεύτεροι μηχανικοί και αν υπάρχει εκτός από τ` ανωτέρω, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που φέρει άμεση ευθύνη για την φόρτωση, εκφόρτωση και μέριμνα κατά τη μεταφορά ή χειρισμό φορτίου, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 1 θα έχουν:
(α) σχετική πείρα κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών σε δεξαμενόπλοια υγραεροφόρα, και
(β) παρακολουθήσει πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης κατάλληλης για τα καθήκοντα αυτών, περιλαμβανόμενης της ασφάλειας δεξαμενόπλοιων υγραεριοφόρων, μέτρων και συστημάτων ασφάλειας κατά της πυρκαϊας ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης, επιχειρησιακής πρακτικής και υποχρεώσεων από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
3. Σε δύο έτη από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης για οποιοδήποτε μέρος, κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2 9β0 αν έχει υπηρετήσει με συναφή ειδικότητα σε δεξαμενόπλοια υγραεριοφόρα για χρονικό διάστημα όχι κάτω από ένα έτος μέσα στα τελευταία πέντε έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ VΙ/1
Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας στη χρήση σωστικών μέσων.
Κάθε ναυτικός που πρόκειται να εφοδιαστεί με πιστοποιητικά ικανότητας στη χρήση σωστικών μέσων θα:
(α) έχει ηλικία όχι κάτω των 17,5 ετών,
(β) ικανοποιεί τη διοίκηση ως προς την υγειονομική καταλληλότητα,
(γ) έχει αναγνωρισμένη υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία όχι κάτω των 12 μηνών ή θα έχει παρακολουθήσει αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι κάτω των εννέα μηνών,
(δ) ικανοποιεί την διοίκηση μετά από εξετάσεις ή συνεχή εκτίμηση κατά τη διάρκεια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του προσαρτήματος του κανονισμού,
(ε) αποδείξει κατά τρόπο που να ικανοποιεί τη διοίκηση μετά από εξετάσεις ή συνεχή εκτίμηση κατά τη διάρκεια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ότι έχει την ικανότητα να:
(ι) φορεί κανονικά σωσίβια ζώνη, να πηδά με ασφάλεια από ύψος στο νερό να επιβιβάζεται από το νερό σε σωσίβιο μέσο φέροντας τη σωσίβιο ζώνη,
(ιι) επαναφέρει ανεστραμμένη σωσίβιο σχεδία στην ορθή θέση φέροντας σωσίβιο ζώνη,
(ιιι) ερμηνεύει τα διακριτικά σημεία στα σωστικά μέσα σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να μεταφέρουν,
(ιν) δίνει τα ορθά παραγγέλματα που απαιτούνται για την καθαίρεση και επιβίβαση στα σωστικά μέσα, την απομάκρυνση από το πλοίο, τους χειρισμούς και την αποβίβαση από τα σωστικά μέσα,
(ν) προετοιμάζει και καθελκύει τα σωστικά μέσα στο νερό με ασφάλεια και τα απομακρύνει γρήγορα από την πλευρά του πλοίου,
(νι) περιθάλπει τραυματίες κατά και μετά την εγκατάλειψη,
(νιι) κωπηλατεί κα να πηδαλιουχεί, να ετοιμάζει ιστό και ιστία, να ιστιοπλοεί και να κυβερνά λέμβο με τις ενδείξεις της πυξίδας, (νιιι) χρησιμοποιεί εξαρτισμό σημάτων , περιλαμβανομένων και των πυροτεχνικών,
(ιχ) χρησιμοποιεί φορητή συσκευή ραδιοεπικοινωνίας για σωστικά μέσα.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ VI/1
Ελάχιστες γνώσεις απαιτούμενες για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας στη χρήση σωστικών μέσων.
1. Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να παρουσιασθούν, όπως συγκρούσεις, πυρκαϊά, βύθιση.
2. Αρχές της επιβίωσης περιλαμβανομένων των:
(α) σημασίας της εκπαίδευσης και των γυμνασίων,
(β) ανάγκης ετοιμότητας προς αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης,
(γ) ενεργειών που πρέπει να γίνουν κατά την κλήση στις θέσεις εγκατάλειψης πλοίου,
(δ) ενεργειών που πρέπει να γίνουν όταν απαιτηθεί εγκατάλειψη του πλοίου,
(ε) ενεργειών που πρέπει να γίνουν όταν άνθρωποι βρίσκονται στο νερό,
(στ) ενεργειών που πρέπει να γίνουν όταν έχει γίνει επιβίβαση στα σωστικά μέσα,
(ζ) κυρίων κινδύνων για τους επιζώντες.
3. Ειδικά καθήκοντα ανατιθέμενα σε κάθε μέλος πληρώματος όπως φαίνεται στον πίνακα διαίρεσης περιλαμβανομένων των διαφορών στα σήματα κλήσης του πληρώματος στις θέσεις εγκατάλειψης πλοίου και τους σταθμούς αντιμετώπισης πυρκαϊας.
4. Τύποι σωστικών συσκευών συνήθως φερόμενων στα πλοία.
5. Κατασκευή και εξοπλισμός σωστικών μέσων και επί μέρους αντικείμενα του εξαρτισμού τούτων.
6. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευκολίες των σωστικών μέσων.
7. Διάφοροι τύποι συσκευών χρησιμοποιούμενοι για την καθαίρεση σωστικών μέσων.
8. Μέθοδοι καθαίρεσης σωστικών μέσων με συνθήκες θαλασσοταραχής.
9. Ενέργειες μετά την εγκατάλειψη.
10. Χειρισμός σωσίβιων μέσων σε κακοκαιρία.
11. Χρήση σκοινιών, πλωτής άγκυρας και υπολοίπου εξαρτισμού.
12. Διανομή κατά μερίδες τροφής και νερού σε σωστικά μέσα.
13. Μέθοδοι διάσωσης με ελικόπτερο.
14. Χρήση των μέσων παροχής πρώτων βοηθειών και της τεχνικής της αναζωογόνησης.
15. Συσκευές ραδιοεπικοινωνίας φερόμενες σε σωστικά μέσα, περιλαμβανομένων των ραδιοσημαντήρων ένδειξης της θέσης κινδύνου.
16. Συνέπειες της υποθερμίας και πρόληψη αυτής, χρήση προστατευτικών καλυμμάτων και προστατευτικού ιματισμού.
17. Μέθοδοι εκκίνησης και λειτουργίας των μηχανών των σωστικών μέσων και των εξαρτημάτων αυτών καθώς και της χρήσης των προβλεπόμενων πυροσβεστήρων.
18. Χρήση λέμβων έκτακτης ανάγκης και μηχανοκίνητων σωσιβίων λέμβων προς περισυλλογή σωσιβίων σχεδίων και διάσωση επιζώντων και προσώπων βρισκόμενων στη θάλασσα.
19. Προσγιάλωση σωστικού μέσου.

Άρθρο 2
Ορισμός
Ο όρος που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα του νόμου “σύμβαση” περιλαμβάνει τη σύμβαση, που κυρώνεται κατά το άρθρο 1 αυτού, και το παράρτημα κανονισμών το οποίο επισυνάπτεται σ` αυτή.

Άρθρο 3
Κείμενα
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και ελληνικού κειμένου της σύμβασης, κατισχύει το αγγλικό.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστικών διαταγμάτων και αποφάσεων.
Αρμόδιος για την πρόταση ή έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο αυτόν είναι ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Αρχές εφαρμογής.
Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και της σύμβασης καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων που θα εκδοθούν σε εκτέλεσή τους, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι, στην ημεδαπή οι λιμενικές Αρχές και στην αλλοδαπή οι Αξιωματικοί Λ.Σ. που τοποθετούνται στα προξενεία, που ασκούν διοικητικά καθήκοντα ναυτιλίας και σε έλλειψη αυτών οι Ελληνικές προξενικές Αρχές.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της σύμβασης.
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που αφορούν τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα των κανονισμών του παραρτήματος της σύμβασης μπορούν να γίνονται αποδεκτές με προεδρικά διατάγματα, που θα εκδίδονται με πρόταση των υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 7
Επιμόρφωση στελεχών ΕΝ.

1. Επιτρέπεται να συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα στο Κέντρο Επιμορφώσεως Στελεχών και τις δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ, ΑΔΣΕΝ, ΣΠΜ) τμήματα επιμόρφωσης προσωπικού ναυτικής εκπαίδευσης καθώς και ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στελεχών και του κατωτέρου προσωπικού ΕΝ. α) προς παροχή της ειδικής εκπαίδευσης η οποία επιβάλλεται από τις διατάξεις της σύμβασης αυτής, για το προσωπικό των πλοίων ειδικού προορισμού, και
β) προς παροχή γνώσεων, ανάλογων με τις σημειούμενες μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις του ναυτικού επαγγέλματος.

2. Με Κανονισμούς που θα κυρώνονται με υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται θέματα, τα οποία ανάγονται στη διάρκεια φοίτησης, τη διδακτέα ύλη, τα προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργεία των τμημάτων, που συνιστώνται με την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8
Έκδοση διαταγμάτων

1. Με προεδρικά διατάγματα μπορούν να καθορίζονται θέματα τα οποία ανάγονται:
α) στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών υπηρεσίας και αδειών ναυτολόγησης κατ` εξαίρεση, όπως προβλέπεται από τα άρθρα VΙΙ παρ.3 και VΙΙΙ της σύμβασης.
β) στον προσδιορισμό της έκτασης των παράκτιων πλοίων βάσει των αρχών, που καθορίζονται στον κανονισμό 1/3 του παραρτήματος της σύμβασης,
γ) στις προϋποθέσεις, με τις οποίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι κάτοχοι διπλωμάτων καταστρώματος, μηχανής και ασυρμάτου κρίνονται κατάλληλοι για την περαιτέρω άσκηση της υπηρεσίας τους, βάσει του κατεχόμενου διπλώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών αριθ. ΙΙ/5, ΙΙΙ/5, και ΙV/2, που είναι προσαρτημένα στην σύμβαση.
δ) στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών ικανότητας σε κατώτερα πληρώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. ΙΙ/6 που είναι προσαρτημένος στη σύμβαση.

2. Με όμοια π. Διατάγματα σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου και της σύμβασης, που κυρώνεται και να αναστέλλεται συνολικά η περιορισμένα η εφαρμογή της σύμβασης σε περίπτωση πολέμου.

Άρθρο 9
Παραβάσεις

1. Οι παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του τιμωρούνται, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινή που απορρέει από άλλη διάταξη ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

2. Η διαδικασία άσκησης και εκδίκασης προσφυγών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζεται ανάλογα.
Σχετικό: οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του ΠΔ 89/2005″Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 “για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών” και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 “περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών” ΦΕΚ Α 127/2005, σύμφωνα με το άρθρο 25 αυτού.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη, που ανάγεται σε θέματα, τα οποία ρυθμίζονται από αυτόν ή είναι αντίθετη προς αυτόν.

Άρθρο 11
Θέση σε ισχύ
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ