Νόμος 1310 ΦΕΚ Α΄152/23.12.1982
Κύρωση συμφωνίας για τη συνεργασία σε μια πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας σε οικισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργού για την έρευνα και την τεχνολογία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη συνεργασία σε μια πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας σε οικισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού) που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1981 και της οποίας το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ του Υπουργού Συντονισμού και του Υπουργού Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργού για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που παρακάτω θα αναφέρονται ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη για συνεργασία σε μια πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας σύ έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). (Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού) Τα Συμβαλλόμενα μέρη Έχοντας υπόψη Τη συμφωνία από 30 Νοεμβρίου 1978 για Επιστημονική και τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργού Συντονισμού της ελληνικής Δημοκρατίας και του ομοσπονδιακού Υπουργού για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τις κοινές δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την προκαταρκτική φάση του Προγράμματος Ηλιακού Χωριού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαβουλεύσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Την υπόδειξη της εκτελεστικής Επιτροπής να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που διαμορφώθηκαν στις συσκέψεις της μέχρι τις 11-12 Σεπτεμβρίου 1980.
Επιθυμώντας να συντελέσουν στη διεθνή προσπάθεια για πιο ορθολογική χρήση ενέργειας με αυξημένη εφαρμογή της ηλιακής τεχνολογίας. Αναγνωρίζοντας ότι η πρότυπη εφαρμογή ηλιακής τεχνολογίας σύ ένα χαμηλού κόστους οικιστικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των ηλιακών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σύ αυτό το πρόγραμμα ή άλλων συστημάτων σύ αυτόν τον κλάδο και την περαιτέρω ανάπτυξή τους και στις δύο χώρες. Συμφώνησαν τα ακόλουθα.
Άρθρο 1.
1. Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα Ηλιακού χωριού και για το σκοπό αυτό να εκτελέσουν τις ακόλουθες φάσεις του προγράμματος σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα της Συμφωνίας αυτής. α) την κατασκευή ενός οικισμού για Έλληνες, εργαζομένους με εντατική χρήση διάφορων ενεργητικών και παθητικών ηλιακών και άλλων προηγμένων συστημάτων ενεργείας, παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα της κοινωνικής ζωής και περιβάλλοντος μέσα στην κοινότητα μαζί με την αποδοχή και χρήση των εφαρμοσμένων συστημάτων από τους κατοίκους β ) την μέτρηση και αξιολόγηση των τεχνικών οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων μέσα στον οικισμό αυτόν.
2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν σε μεταγενέστερες ενέργειες με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για όφελος και των δύο χωρών.
3. Το Ηλιακό Χωριό θα κτισθεί κοντά στην Αθήνα, στην Λυκόβρυση Αττικής, Ελλάδα, σύ ένα χώρο όπου ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) είχε προγραμματίσει ένα οικιστικό πρόγραμμα συμβατικού Τύπου.
Άρθρο 2.
1. Υπεύθυνη για την επίβλεψη του Προγράμματος Ηλιακού Χωριού και για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει μία ψήφο και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία.
2.Ειδικώτερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διορίζει την Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος για κάθε μία από τις φάσεις και καθορίζει τη λεπτομερή δομή και αρμοδιότητές της σύμφωνα με το
Άρθρο 3
Εξυπακούεται ότι η Διοίκηση και Διαχείριση του προγράμματος για την κατασκευή του Ηλιακού Χωριού θα ανατεθεί ύστερα από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής σε κατάλληλο νομικό πρόσωπο κατά τον ελληνικό νόμο, το οποίο θα είναι επίσης υπεύθυνο για τη μελλοντική λειτουργία του οικισμού.
β) Εγκρίνει τη Μελέτη Εφαρμογής και οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις της για την κατασκευή του Ηλιακού Χωριού, που βασίζεται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο του Χωριού, την ενεργειακή και λεπτομερή λύση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την κατανομή των κατοικιών από την ενεργειακή άποψη που αποφασίστηκαν κατά την εκπόνηση της προμελέτης και εκτίθεται στο Τεχνικό Παράρτημα.
γ) Εγκρίνει το Πρόγραμμα Εργασιών και οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις για τη φάση μετρήσεως και αξιολογήσεως του προγράμματος.
δ) Εγκρίνει την επιλογή των αναδόχων στους οποίους θα ανατεθεί η κατασκευή του Ηλιακού Χωριού Εξυπακούεται ότι εκτός από τον γενικό ανάδοχο η σύμβαση με τον οποίο θα συναφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 3 παρακάτω, θα ανατεθούν επίσης.
– Μια κύρια σύμβαση με Έλληνα ανάδοχο για το σχεδιασμό των κτιρίων και των συμβατικών ενεργητικών συστημάτων όπου εννοείται ότι στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η σχεδίαση, οι λεπτομέρειες, η προμήθεια, η επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών και η παράδοση σε καλή λειτουργία των συστημάτων.
– Άλλη μια κύρια σύμβαση με Γερμανό ανάδοχο για το σχεδιασμό και την κατασκευή των μη συμβατικών ενεργητικών συστημάτων
– Πρόσθετες τυχόν συμβάσεις για την κατασκευή των κτιρίων και την κατασκευή των συστημάτων,
και ότι οι δύο κύριοι ανάδοχοι θα επεξεργασθούν και θα υποβάλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή για έγκριση σύμβαση συνεργασίας.
ε) Εγκρίνει το Οικονομικό Πρόγραμμα.
στ) Εγκρίνει τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς.
ζ) Εγκρίνει τις εκθέσεις των ελεγκτών.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκδόσει οδηγίες προς τη Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος για να εξασφαλίσει τη σωστή εκτέλεση του Προγράμματος και τις κατάλληλες εγγυήσεις καλής εκτελέσεως από εργολάβους και προμηθευτές.
4. Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε είναι αναγκαίο εναλλάξ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελληνική Δημοκρατία και προεδρεύεται από μέλος που ορίζεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί την Επιτροπή.
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να βοηθηθεί στο έργο της από τεχνικούς συμβούλους που ορίζονται από την Επιτροπή.
6. `Έξοδα ταξιδιού, διαμονή και διατροφή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής για να παραστούν σε συσκέψεις της θεωρούνται δαπάνες του έργου και καλύπτονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί.
7.Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ορισθούν κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 3.
1. Η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος είναι υπεύθυνη προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την ορθή εκτέλεση του Προγράμματος Ηλιακού Χωριού, με την εξαίρεση της αρμοδιότητας που ανήκει στον Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 παρακάτω.
2. Ειδικώτερα η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος.
α) Προβαίνει στην έκδοση των τυχόν αδειών που απαιτούνται, υποβάλλοντας τις αναγκαίες αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές ύστερα από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
β) Συνάπτει τις κύριες και τις τυχόν πρόσθετες συμβάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2δ του άρθρου 2 ύστερα από έγκριση της εκτελεστικής Επιτροπής.
γ) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των δημοπρασιών για υπεργολαβίες και προτείνει τους υπεργολάβους στην Εκτελεστική Επιτροπή εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά στις οδηγίες, που έχει εκδόσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
δ) Επιβλέπει την εκτέλεση του Προγράμματος από τους εργολάβους.
ε) Ετοιμάζει τα Οικονομικά προγράμματα και τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς και υποβάλλει τα σχέδια στην Εκτελεστική Επιτροπή.
στ) Υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή Εκθέσεις Προόδου κάθε έξι μήνες και Συγκεντρωτικές Τελικές Εκθέσεις μέσα σε τέσσερεις μήνες από τη συμπλήρωση κάθε φάσεως του Προγράμματος.
ζ) Συνάπτει τις κατάλληλες Συμβάσεις Ασφαλίσεως, ανάλογα με τις ανάγκες.
η) Εξασφαλίζει τις κατάλληλες εγγυήσεις από τους εργολάβους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 7.
3 . Ο Ο.Ε.Κ. είναι υπεύθυνος για τη σύναψη σύμφωνα με τις σχετικές Ελληνικές διατάξεις της γενικής Εργολαβίας για το συμβατικό μέρος του προγράμματος Ηλιακού Χωριού και για οποιαδήποτε άλλα τμήματα του Προγράμματος ανατεθούν στον Ο.Ε.Κ. από την Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα από συμφωνία της Επιτροπής αυτής προς τους όρους της διακηρύξεως ο Ο.Ε.Κ υποδεικνύει προς τον γενικό εργολάβο ότι η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος θα είναι υπεύθυνη, για λογαριασμό του ΟΕΚ, για την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Γενική Σύμβαση Εργολαβίας.
4. Η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος και ο Ο.Ε.Κ., κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, θα συνεργασθούν και θα βοηθήσουν η μια τον άλλο για να εξασφαλίσουν βέλτιστη πρόοδο του Προγράμματος και ορθό συντονισμό των εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις εργολαβίες που θα αναθέσουν η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος και ο Ο.Ε.Κ. αντίστοιχα.
Άρθρο 4.
“1”.Για την πραγματοποίηση της παρούσας συμφωνίας, η Ελληνική πλευρά θα συστήσει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του Άρθρου
2. Η ανώνυμη αυτή εταιρεία θα συσταθεί με προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
“2. Όλες εν γένει οι δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 4 της συμφωνίας και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την εν γένει λειτουργία της, τη μελέτη, την επίβλεψη, τη διοίκηση και τη διαχείριση του όλου προγράμματος θα διέπονται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου που ισχύουν για κάθε ανώνυμη εταιρεία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική εποπτεία και τον έλεγχο της Μικτής – Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας, κατεξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετική με την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων, τις συναφείς προμήθειες και εργασίες, τις προσλήψεις προσωπικού και τον έλεγχο των δαπανών κατά τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού”.
***Κατά το άρθρο 26 παρ. 9 του Ν. 1418/1983 (Α 23), ορίζεται ότι, το μέχρι σήμερα κείμενο του άρθρου τέταρτου του Ν. 1310/1982 (ΦΕΚ 152 Α) αριθμείται ως παράγρ. 1 και στο τέλος προστίθεται η ανωτέρω παράγρ. 2, που ισχύει από τότε που ίσχυε ο Ν. 1310/1982.
Άρθρο 5.
1. Ο Ο.Ε.Κ., ως ιδιοκτήτης του Ηλιακού Χωριού, θα είναι υπεύθυνος για την κατανομή των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες τους. Ο Ο.Ε.Κ. όμως, με βάση τις οδηγίες που θα έχει εκδόσει η Εκτελεστική Επιτροπή, θα διατηρήσει και για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη τα δικαιώματα εκείνα απέναντι στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες και κατοίκους, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Προγράμματος και την εξασφάλιση της αποδοχής του.
2. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, το Ηλιακό Χωριό θα επιδεικνύεται σε ενδιαφερόμενους επισκέπτες. Οι αναγκαίοι κανονισμοί γι’ αυτές τις επισκέψεις θα διατυπωθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα από σχετική πρόταση της Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Προγράμματος.
3. Στο τέλος του Προγράμματος, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει την ευχέρεια να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού που συνεισέφερε ή χρηματοδότησε το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος και που δεν απαιτείται για περαιτέρω χρήση στο Ηλιακό Χωριό.
4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα φέρουν αστική ευθύνη που θα ανακύπτει από την εκτέλεση του έργου ή από τη μεταγενέστερη λειτουργία και χρήση του Ηλιακού Χωριού. Η Ελληνική πλευρά θα απαλλάξει τη Γερμανική πλευρά από οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα προκύψουν τυχόν από τη λειτουργία και χρήση του Ηλιακού Χωριού.
Άρθρο 6
Οι δαπάνες του Προγράμματος του Ηλιακού Χωριού θα κατανεμηθούν όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές.
1) Δαπάνες κατασκευής.
α) Η Ελληνική συνεισφορά Θα καλύπτει τις δαπάνες, τις οποίες θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει ο Ο.Ε.Κ. για την κατασκευή ιδίου εμβαδού σπιτιών ή διαμερισμάτων σύμφωνα με το σημερινό τυπικό σχέδιό του. Το ποσό αυτό υπολογίσθηκε ότι ήταν 650 εκατομμύρια δραχμές σε τιμές του Ιουλίου 1980 και θα κλιμακώνεται σύμφωνα με τις τριμηνιαίες τιμές κατασκευών, που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας ως την ημερομηνία στην οποία θα υπολογισθούν οι δύο ομάδες των δεσμίδων εργασιών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7. Επιπλέον, η Ελληνική συνεισφορά θα περιλαμβάνει το κόστος του οικοπέδου και συνδέσεως του οικισμού με τις κεντρικές παροχές και τους δημόσιους δρόμους.
β) Τυχόν δαπάνες που καταβλήθηκαν για το Πρόγραμμα όπως καθορίζεται στη Μελέτη Εφαρμογής και που δεν καλύπτονται από την Ελληνική συνεισφορά όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (α) και οι οποίες συνεπώς θεωρούνται ότι απορρέουν από τον ερευνητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα του Προγράμματος, καταβάλλονται από τα συμβαλλόμενα Μέρη και συγκεκριμένα η Γερμανική πλευρά συνεισφέρει τα δύο τρίτα και Η Ελληνική πλευρά συνεισφέρει το ένα τρίτο.
γ) Όταν εγκρίνει τροποποιήσεις στη Μελέτη Εφαρμογής, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει πως θα κατανεμηθούν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οι δαπάνες ή οι εξοικονομήσεις, που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που η τυχόν τροποποίηση οφείλεται σε ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη η απαιτείται από τις Δημόσιες Αρχές του, οι δαπάνες που συνεπάγεται αυτή η τροποποίηση καλύπτονται απ’ αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος.
δ) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα φέρει τις δαπάνες που σχετίζονται με εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους στη δεσμίδα μηχανημάτων και μελετών που είναι απαραίτητα για το Πρόγραμμα και επιβάλλονται από τις αντίστοιχες αρχές του.
2. Δαπάνες της φάσεως μετρήσεως και αξιολογήσεως.
α) Η Γερμανική πλευρά θα θέσει στη διάθεση του έργου έναν κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες για τα μηχανήματα (hardware) και τα προγράμματα (software) για την εγκατάσταση συστήματος μετρήσεως και αξιολογήσεως θα καταβληθούν κατά τα δύο τρίτα από τη Γερμανική πλευρά και κατά το ένα τρίτο από την Ελληνική πλευρά.
β) Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες μετρήσεως και αξιολογήσεως για περίοδο περίπου τεσσάρων ετών θα κατανεμηθούν εξ ίσου μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.
3. Οι δαπάνες για τη λειτουργία και χρήση του Ηλιακού Χωριού, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, δεν αποτελούν δαπάνες του Προγράμματος.
Άρθρο 7
1. Μόλις οι δαπάνες του Προγράμματος μπορέσουν να υπολογισθούν με επαρκή ακρίβεια κατά προτίμηση βάσει των προσφορών που θα έχουν υποβληθεί στη Διοίκηση και Διαχείριση του προγράμματος και στον Ο.Ε.Κ., η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση της Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Προγράμματος, θα κατατάξει τις εργασίες του Προγράμματος σε δύο ομάδες δεσμίδων εργασιών. Ο οικονομικός όγκος των δύο αυτών ομάδων, όπως θα υπολογισθούν κατά το χρόνο εκείνο, θα ανταποκρίνεται προς την οικονομική συνεισφορά των δύο Μερών σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 6. Μόλις εγκριθούν οι δύο ομάδες των δεσμίδων εργασιών από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οικονομική υποχρέωση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα συνδέεται μόνο με την ομάδα που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύψει οποιεσδήποτε υπερβάσεις δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών αγοράς συναλλάγματος που σχετίζονται με την αντίστοιχη ομάδα. Στην περίπτωση που εργολάβος στη χώρα ενός Συμβαλλομένου Μέρους καθυστερεί την εκτέλεση της συμβάσεώς του, όπως έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και μ’ αυτή την καθυστέρηση δημιουργεί αυξήσεις δαπανών στις δεσμίδες εργασιών που έχουν ανατεθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, που Θεωρούνται σημαντικές από την Εκτελεστική Επιτροπή και δεν μπορούν να καλυφθούν από συμβατικές υποχρεώσεις τότε αυτές οι πρόσθετες δαπάνες καλύπτονται από το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος.
2. Μεταγενέστερη μεταβολή των δύο αυτών ομάδων δεσμίδων εργασιών μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος Θα παράσχει τη συνεισφορά του για τη δεσμίδα εργασιών του σύμφωνα με το Οικονομικό Παράρτημα και μπορεί να ζητήσει από τους εργολάβους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση εργασιών του Προγράμματος μέσα στην αντίστοιχη ομάδα των δεσμίδων εργασιών του να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς λειτουργίας και τη συνηθισμένη πρακτική που εφαρμόζει αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος.
4. Για να εξασφαλισθεί σύντομη έναρξη των εργασιών του Προγράμματος, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος να αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις, και μπορεί να εγκρίνει τις προσφορές για τη γενική σύμβαση, πριν από τον καθορισμό των δύο ομάδων των δεσμίδων εργασιών. Οι συμβατικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν να χρηματοδοτηθούν προσωρινά, μέχρι να προσδιορισθούν οι δεσμίδες εργασιών, από το Συμβαλλόμενο μέρος στου οποίου τη χώρα ο αντίστοιχος εργολάβος έχει τη νόμιμη έδρα του.
5. Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος βρίσκεται σε υπερημερία ως προς τις καταβολές που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, δημιουργώντας έτσι καθυστέρηση τριών μηνών ή παραπάνω στην εκτέλεση του Προγράμματος, τότε αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύψει την πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από αυτή την καθυστέρηση. Επιπλέον αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος παραμείνει σε υπερημερία για έξι συναπτούς μήνες, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα κάνουν διαβουλεύσεις σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Άρθρο 8.
1. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που προκύπτουν από δραστηριότητες που εκτελούνται σύμφωνα με τη Συμφωνία, θα υποβάλλονται επίσης και στην αρμόδια Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μέσα σε τόση προθεσμία, όση απαιτείται για να εξασφαλισθεί δικαίωμα προτεραιότητας σύμφωνα με τη Συνθήκη Παρισίων της 20 Μαρτίου 1883 για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών θα ορίζουν τόσο την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας όσο και την Ελληνική Δημοκρατία ως χώρες προορισμού.
2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξασφαλίσουν γι’ αυτά και για το κάθε ένα τους το μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιούν όλα τα αποτελέσματα του Προγράμματος ατελώς και ειδικώτερα όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να χορηγούν υπό-άδειες για τους δικούς τους σκοπούς.
3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δικαιούνται να δημοσιεύουν εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τη Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος και έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος θα ζητά από τους εργολάβους να υποβάλουν για έγκριση εκθέσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, τις οποίες σκοπεύουν να δημοσιεύσουν.
4. Κατά την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε τρίτες χώρες σε συνεργασία με άλλους συνεταίρους, θα προτιμούνται κατάλληλοι συνεταίροι στη χώρα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
5. Οποιαδήποτε σύμβαση, που συνάπτεται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα εξασφαλίζουν τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω και θα καθιστούν δυνατή στα Συμβαλλόμενα Μέρη την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όπως αναφέρονται παραπάνω.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκδόσει ειδικότερες οδηγίες για την εφαρμογή του Άρθρου τούτου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 της συμφωνίας της 30ης Νοεμβρίου 1978 μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού για την Έρευνα και την Τεχνολογία και του Υπουργού Συντονισμού για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία.
Άρθρο 9.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν την εκτέλεση της Συμφωνίας και θα βοηθήσουν τη Διοίκηση και Διαχείριση του προγράμματος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Άρθρο 10
Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης στην Περιοχή Βερολίνου, με την προϋπόθεση ότι η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν Θα προβεί σε αντίθετη δήλωση προς την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής.
Άρθρο 11
1. Η Συμφωνία αυτή θα εφαρμοσθεί προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής της από τα δύο Μέρη και θα τεθεί οριστικά σε ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής διπλωματικών εγγράφων που θα επιβεβαιώνουν την έγκρισή της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους.
2. Η Συμφωνία αυτή τερματίζεται κατά την περάτωση του Προγράμματος, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1990. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί τα δικαιώματα που απέκτησε σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
3. Όταν τερματισθεί η Συμφωνία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματα που απέκτησε ως το χρόνο εκείνο.
Υπεγράφη στην Αθήνα την 31η Ιουλίου 1981 σε δύο πρωτότυπα που θα περιλαμβάνουν το κείμενο της παρούσας Συμφωνίας στην Ελληνική, Γερμανική και Αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας των Γερμανικών και Ελληνικών κειμένων, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.
Τεχνικό Παράρτημα της
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
μεταξύ του Υπουργού Συντονισμού και του Υπουργού Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργού για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που παρακάτω θα αναφέρονται ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη για συνεργασία σε μια πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας σύ έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
1. Γενική Μελέτη για το Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού.
Το Πρόγραμμα αποβλέπει στη μείωση της καταναλώσεως πετρελαίου με χρησιμοποίηση προηγμένης ενεργειακής τεχνολογίας στον κλάδο τόσο της αρχιτεκτονικής όσο και των ενεργητικών συστημάτων παροχής ενέργειας.
α) Το Ηλιακό Χωριό θα αποτελείται από περίπου 435 κατοικίες, σπίτια ή διαμερίσματα, και επιπλέον από ενεργειακό κέντρο, κέντρο ηλιακών πληροφοριών και κοινωνικό κέντρο και θα υποδιαιρείται σε έξι περιοχές με διαφορετικά ενεργειακά συστήματα. Περιοχή 1: Κεντρικές αντλίες θερμάνσεως και συστήματα χρησιμοποιήσεως της αποβαλλόμενης θερμότητας από μηχανές DIESEL.
Περιοχή 2: Υψηλή χρησιμοποίηση παθητικής ενέργειας με διαφορετικά παθητικά συστήματα, όπως “συστήματα απευθείας ηλιασμού”, “τοίχο Τrombe”, “θερμοκήπια” και εφοδιασμένα με διάφορα ειδικά συστήματα όπως συμπληρωματική εφεδρική θέρμανση.
Περιοχή 3: Αεροσυλλέκτες για θέρμανση.
Περιοχή 4: Αποκεντρωμένα συστήματα απορροφητήρα/αντλίας θερμάνσεως ανά κτίριο για θέρμανση και παροχή θερμού νερού οικιακής χρήσεως.
Περιοχή 5: Ηλιακοί συλλέκτες νερού για θέρμανση και παροχή θερμού νερού οικιακής χρήσεως συστήματα βραχυχρόνιας αποθηκεύσεως. Περιοχή 6: Ηλιακοί συλλέκτες νερού για θέρμανση και παροχή θερμού νερού οικιακής χρήσεως διεποχική αποθήκευση.
β) Η ζήτηση θερμού νερού οικιακής χρήσεως στις Περιοχές 1, 2 και 3 θα καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με ατομικά συστήματα ηλιακών συλλεκτών νερού. Οι περιοχές 1 και 4 θα συνδεθούν με γραμμές θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με τον κεντρικό ενεργειακό σταθμό, ενώ οι Περιοχές 2, 3, 5 και 6 θα είναι ανεξάρτητες ως προς την παροχή και κατανάλωση ενέργειας.
γ) Τα διάφορα κτίρια και συστήματα του Ηλιακού Χωριού θα εφοδιασθούν κατά τη φάση κατασκευής με επαρκή αριθμό συστημάτων μετρήσεως, που θα είναι συνδεδεμένα με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για τη φάση μετρήσεως και αξιολογήσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 β του Άρθρου 1.
δ) Τα ενεργητικά και παθητικά ενεργειακά συστήματα του Χωριού θα ελέγχονται κατά τη φάση μετρήσεως και αξιολογήσεως από ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει.
Συλλογή των στοιχείων που μετρήθηκαν σε χρήσιμη μορφή με τη βοήθεια του υπολογιστή. Προσομοίωση των συστημάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάση την πραγματική μελέτη και τα μετεωρολογικά στοιχεία.
Σύγκριση μετρουμένων και υπολογισμένων στοιχείων σε σχέση με τη λειτουργία και τα οικονομικά αποτελέσματα.
Συλλογή και τεκμηρίωση εμπειριών λειτουργίας (αξιοπιστίας, διαθεσιμότητα κ.λ.π.).
Σύνταξη κειμένων που περιλαμβάνουν την εμπειρία που αποκτήθηκε για επιστημονικούς και άλλους σκοπούς και με στόχο την προετοιμασία βέλτιστων λογιστικών συστημάτων χρεώσεως της ενέργειας.
`Έρευνα και τεκμηρίωση κοινωνιολογικών απόψεων της εφαρμογής.
Επεξεργασία κανονισμών ή προτύπων για να χρησιμοποιηθούν σε παρεμφερή προγράμματα.
2. Μελέτη Εφαρμογής και Πρόγραμμα Εργασιών. Η Μελέτη Εφαρμογής για την κατασκευαστική φάση και το Πρόγραμμα Εργασιών για τη φάση μετρήσεως και αξιολογήσεως θα συνταχθούν σε χωριστά κείμενα τα οποία θα δεσμεύουν και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη μόλις εγκριθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Οικονομικό Παράρτημα της
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
μεταξύ του Υπουργού Συντονισμού και του Υπουργού Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργού για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που – παρακάτω θα αναφέρονται ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη- για συνεργασία σε μια πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας σύ έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
1. Μόλις καταστεί δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας και βάσει της Μελέτης Εφαρμογής, η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος θα συντάξει την Οικονομική Μελέτη και θα την υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή για έγκριση. Η Οικονομική Μελέτη θα καταδεικνύει το επίπεδο της δαπάνης της κάθε φάσεως του Προγράμματος για κάθε ημερολογιακό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης, της δαπάνης για τη γενική σύμβαση του Ο.Ε.Κ. και επίσης για τις άλλες συμβάσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. Κατά την υποβολή της Οικονομικής Μελέτης η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος θα αναφέρει τις παραδοχές του Προγράμματος στις οποίες βασίζεται η Οικονομική Μελέτη. 2. Η Διοίκηση του Προγράμματος θα κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Μέρη, όχι αργότερα από την πρώτη Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και βάσει της Οικονομικής Μελέτης, σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εγκρίνει τον Προϋπολογισμό πριν από την αρχή κάθε χρόνου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από τη Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος να παρουσιάσει αναθεωρημένο προϋπολογισμό αν οι συνθήκες το απαιτούν. Για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ως την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου αυτού, η Εκτελεστική Επιτροπή θα προβαίνει σε προσωρινές ρυθμίσεις για τον προϋπολογισμό.
3. Ο Προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει.
α) Την μερίδα Εσόδων, όπου θα φαίνονται οι συνεισφορές των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7. Η Ελληνική συνεισφορά θα εκφράζεται σε δραχμές και η Γερμανική συνεισφορά θα εκφράζεται σε γερμανικά μάρκα.
β) Την μερίδα Δαπανών, όπου θα φαίνονται η αξία των συμβάσεων που Θα ανατεθούν μέσα στο έτος που εξετάζεται, όπως και οι πληρωμές που θα καταστούν καταβλητέες σ’ αυτό το έτος και θα εκφράζονται στο αντίστοιχο νόμισμα.
4.ύΕγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή θα συνιστά εντολή προς τη Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος, υποκείμενη στο Άρθρο 3 της Συμφωνίας και σε οποιεσδήποτε κατευθύνσεις και προϋποθέσεις έχει θέσει η Εκτελεστική Επιτροπή:
α) για τη σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων και
β) για την αίτηση καταβολής των συνεισφορών, όπως έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, σε λογαριασμούς που θα υποδειχθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
5. Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των συνεισφορών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την υποχρέωσή τους να παράσχουν πρόσθετα ποσά σύμφωνα με εγκεκριμένο προϋπολογισμό, θα έχουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς που θα έχουν καθορισθεί τουλάχιστον τα ακόλουθα ποσά.
1.9.81 1.1.82 1.1.83 1.1.84
Γερμανική Συνεισφορά……………….. 1,2 8,0 6,8 3,0
Ελληνική Συνεισφορά ( Υπουργείο Συντονισμού) ΥΕ ΕΤ……..,…………… 50 100 60 20 Υπουργείο Εργασίας) Ο.Ε.Κ…… 200 300 200 100 Σημείωση. Τα ποσά της ΥΕΕΤ και του Ο.Ε.Κ. εκφράζονται σε εκατομμύρια δραχμές και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Έρευνα και την Τεχνολογία σε εκατομμύρια γερμανικά μάρκα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να προσδιορίσει ποσά για τα επόμενα έτη και να τα προσαρμόσει ενόψει των τεχνικών και οικονομικών αλλαγών.
6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν πληρωμές από τους λογαριασμούς τους είτε προς τη Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος, είτε κατ’ ευθείαν προς τους εργολάβους ύστερα από αίτηση της Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Προγράμματος.
7. Η Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος θα υποβάλλει ετήσιους λογαριασμούς προς την Εκτελεστική Επιτροπή όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου μετά από το τέλος κάθε έτους.
8. Η Εκτελεστική επιτροπή θα καλέσει ελεγκτές που μπορούν να υποδειχθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να πραγματοποιήσουν εξωτερική επαλήθευση εκ των υστέρων ως προς την κανονικότητα της οικονομικής διαχειρίσεως της Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Προγράμματος.

Άρθρο δεύτερο
1. Η Γερμανική συνεισφορά είτε σε μετρητά είτε σε μηχανήματα ή υλικά απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, δασμό, εισφορά, τόσο αυτή, δε, όσο και η ανώνυμη εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της Συμφωνίας έχουν τα προνόμια και τις ατέλειες που αναγνωρίζονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ανοικοδόμηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση του οικισμού ” Ηλιακό Χωριό ” και την παραχώρηση προνομίων, εκμετάλλευση μισθωμάτων, εκχώρηση δικαιωμάτων, μεταβίβαση κατά κυριότητα χώρων ή κτισμάτων και την εν γένει λειτουργία του, καθώς και η ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας ” Ηλιακό Χωριό “, στην οποία θα ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση του Προγράμματος, ρυθμίζονται με Προεδρικά Διατάγματα.

Άρθρο τρίτο
Επιτρέπεται ο έλεγχος των λογαριασμών και κάθε φύσεως δαπανών του έργου μετά την περάτωσή του μέχρι το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού και τις νόμιμες προσαυξήσεις, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού.

Άρθρο τέταρτο
Τα πρωτόκολλα-πρακτικά που καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 2 της Συμφωνίας σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο πέμπτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ