Νόμος 1309 ΦΕΚ Α΄152/23.12.1982
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για τη διασύνδεση των ηλεκτροενεργειακών συστημάτων τους που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 12 Δεκεμβρίου 1981.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για τη διασύνδεση των ηλεκτροενεργειακών συστημάτων τους που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 12 Δεκεμβρίου 1981 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για τη διασύνδεση των ηλεκτροενεργειακών συστημάτων τους. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, εμπνεόμενες από την επιθυμία ενίσχυσης των σχέσεων καλής γειτονίας με βάση την ισότητα και το αμοιβαίο συμφέρον, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1.
Με σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων τεχνικών προϋποθέσεων για την αύξηση των δυνατοτήτων συναλλαγής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, τα δύο Μέρη συμφώνησαν να κατασκευάσουν νέα ηλεκτρική γραμμή υψηλής τάσης η οποία θα διασυνδέσει σε σημείο της μεθοριακής ζώνης των δύο χωρών στην κατεύθυνση Καστοριάς-Κορυτσάς τα ηλεκτροενεργειακά τους συστήματα με σκοπό την παράλληλη και σύγχρονη λειτουργία τους.
Κάθε ένα από τα δύο Μέρη αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα όργανά του και με δικά του μέσα και δαπάνες, το τμήμα της ηλεκτρικής γραμμής που βρίσκεται στην επικράτειά του μέχρι το σημείο της προαναφερόμενης μεθοριακής ζώνης και σε περίοδο 30 μηνών από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 2.
Η ηλεκτρική γραμμή που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Μέρους, για :
Την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας αλβανικής εξαγωγής.
Την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Την αμοιβαία τεχνική βοήθεια σε περίπτωση βλάβης.
Τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας προς τρίτες χώρες.
Άρθρο 3.
Την υλοποίηση της Συμφωνίας αυτής τα δύο Μέρη αναθέτουν αντίστοιχα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην επιχείρηση Εξωτερικού Εμπορίου της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας “ΜΙΝΕRΑLΕΚSΡΟRΤ”
Σ` εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής οι προαναφερόμενες εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να συνάψουν συμβόλαιο κατασκευής της γραμμής, καθορίζοντας τους όρους και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής γραμμής.
Άρθρο 4.
Κάθε ένα από τα δύο Μέρη αναλαμβάνει να επιλύσει με τις δικές του Υπηρεσίες, τα προβλήματα διοικητικού χαρακτήρα, που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής στην περιοχή της επικράτειάς του και να εξασφαλίσει τις σχετικές διευκολύνσεις για τη διακίνηση των ειδικών των δύο Μερών στη μεθοριακή ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των τερματικών πυλώνων και διασύνδεσης της γραμμής.
Άρθρο 5
Η Συμφωνία αυτή αρχίζει να ισχύει προσωρινά από την υπογραφή της και οριστικά από την ημερομηνία ανταλλαγής των ρηματικών διακοινώσεων για την κύρωσή της σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις δύο χώρες. Έγινε και υπογράφτηκε στα Τίρανα στις 12 Δεκεμβρίου 1981 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική και αλβανική γλώσσα. Τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ