Νόμος 1305 ΦΕΚ Α΄146/9.12.1982
Για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Για την αύξηση των κατωτάτων ορίων και των λοιπών συντάξεων του Ι.Κ.Α”. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 40/31.3.82τ. Α` ) η από 31.3.1982 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “για την αύξηση των κατωτάτων ορίων και των λοιπών συντάξεων του ΙΚΑ”, που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, λόγω εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
“ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αύξηση των κατωτάτων ορίων και των λοιπών συντάξεων του ΙΚΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη του ανακαθορισμού των κατώτατων ορίων και της αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ προκειμένου οι αυξήσεις αυτές που θεμελιώνονται στην αύξηση του κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη να καταβληθούν αναδρομικά από 1.3.1982, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1.
Από 1.3.82 τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951 διαμορφώνονται ως εξής:
Ημ. Μισθός Ασφαλισ. Τεκμαρτό σε δραχ. κλάση ημερ/σθιο απ`. 0-427 1η 398 ” 427,05-510 2η 484 ” 510,05-611 3η 585 ” 611,05-719 4η 677 ” 719,05-825 5η 780 ” 825,05-931 6η 893 ” 931,05-1036 7η 992 ” 1036,05-1129 8η 1093 ” 1129,05-1234 9η 1194 ” 1234,05-1328 10η 1292 ” 1328,05-1460 11η 1382 ” 1460,05-1585 12η 1508 ” 1585,05-1720 13η 1647 ” 1720,05-1858 14η 1783 ” 1858,05-1986 15η 1915 ” 1986,05-2113 16η 2041 ” 2113,05-2237 17η 2167 ” 2237,05-2361 18η 2289 ” 2361,05-2485 19η 2413 ” 2485,05-2602 20η 2532 ” 2602,05-2713 21η 2647 ” 2713,05- και 22η 2757 πάνω

Άρθρο 2.
Η περίπτ. α της παρ. 14 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951 που έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 825/1978 αντικαθίσταται ως εξής:
“14. α) Από την 1η Ιανουαρίου 1982 το κατώτατο όριο των συντάξεων που καταβάλλει το ΙΚΑ είναι ίσο, Για μεν τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας καθώς και τις συντάξεις ή τα βοηθήματα τύπου συντάξεως που χορηγούνται με βάση την παρ. 7 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 465/1970 προς το σύνολο 18 κατώτατων ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη, Για δε τις συντάξεις λόγω θανάτου προς το σύνολο 16 κατώτατων ημερομίσθιων ανειδίκευτου εργάτη.
Τα κατώτατα αυτά όρια μειώνονται σε κάθε περίπτωση κατά το ποσοστό που ο συνταξιούχος λαμβάνει μειωμένη σύνταξη.
Ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη αυτό πού ίσχυε την 31.12.1981.
Από 1.3.1982 τα ανωτέρω κατώτατα όρια αναπροσαρμόζονται με το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει από 1.3.1982”.
“Κατεξαίρεση για τη χρονική περίοδο από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1983 η αναπροσαρμογή των όρων των μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Από 1.1.1983 θα αναπροσαρμοσθούν κατά το 50% του ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή για το τετράμηνο 1.9.1982 μέχρι 31.12.1982.
β) Από 1.5.1983 θα αναπροσαρμοσθούν κατά το υπόλοιπο 50% του ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή για το πιο πάνω τετράμηνο.
γ) Από 1.9.1983 θα αναπροσαρμοσθούν κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή για το οχτάμηνο από 1.1.1983 μέχρι 31.8.1983.
Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.1983.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1179/1983 (ΦΕΚ Α 101).
Άρθρο 3.
Στο εξής ο ανακαθορισμός των κατώτατων ορίων των συντάξεων και προσαυξήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης αυτής.
Η περίπτωση ε’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 825/1978 καταργείται.
Άρθρο 4
Η παρ. 4 του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 825/1978 αντικαθίσταται ως εξής:
“Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων της παρ. 1 αναπροσαρμόζονται στο εξής με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που χορηγείται στις αποδοχές των μισθωτών και με την ίδια κλιμάκωση.
Τα ποσά των πιο πάνω ορίων μισθών και των τεκμαρτών των κλάσεων στρογγυλοποιούνται σε ακέραιες μονάδες δραχμών, έτσι ώστε ποσό μέχρι 0.5 της δραχμής να παραλείπεται, τα δε ανώτερα να υπολογίζονται ως ακέραιες μονάδες δραχμών.
Άρθρο 5
Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Ταμείων που συγχωνεύτηκαν στο ΙΚΑ, εφόσον συνεχίζεται η καταβολή των ποσών που προσδιορίστηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων των ταμείων αυτών, αυξάνονται από 1.3.1982 κατά ποσοστό 32%, υπολογιζόμενο επί του τμήματος της σύνταξης έως το ποσό 9.000 δρχ. κατ` ανώτατο όριο. Στο εξής οι συντάξεις των συνταξιούχων της παραπάνω κατηγορίας αυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης αυτής.
Άρθρο 6
Η Πράξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός εάν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία στις επί μέρους διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 της από 31.3.1982 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως ακολούθως.
“Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων της παρ. 1 αναπροσαρμόζονται στο εξής με βάση το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών”.
Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 31.3.1982.
2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 825/1978, προστίθεται εδάφιο το όποιο έχει ως εξής:
“Σε καμμιά περίπτωση δεν καταβάλλεται στο συνταξιούχο διαφορά ποσού μεγαλύτερη από το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή της Α.Τ.Α στο πριν από τον ανακαθορισμό ποσό σύνταξης με την κλιμάκωση που προβλέπεται από την 9079/295/25.1.1982 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 1249/1982″.
Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.1983

Άρθρο τρίτο
1. Η Ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Για τους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Α.Ν. 1846/1951 επεκτείνεται σε όλη τη Χώρα.
2. Η επεκτεινόμενη κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλιση ισχύει από την πρώτη του έκτου (6ου) μήνα από την έναρξη του ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο τέταρτο
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, όπως έχει συμπληρωθεί προστίθενται τα εξής εδάφια:
Επίσης υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος νόμου και πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου ταμείου κύριας ασφάλισης. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα.
Από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφ` όσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις εργασίας”.
Οι προϋποθέσεις ασφαλίσεως, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφαλίσεως των προσώπων τούτων κατά κατηγορία, η μισθολογική περίοδος, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών, ο υπόχρεος Για την καταβολή τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα καθορίζεται με Κανονισμό.
Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση ισχύει από την πρώτη του 6ου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.1759/1988 ,με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012) και με το άρθρο 90 Ν.4182/2013,ΦΕΚ Α 185/10.9.2013.

Άρθρο πέμπτο
1. Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του παρόντος Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και των χορηγούμενων παροχών, καθώς και ο καθορισμός του αριθμού των ημερών ασφαλίσεως θα γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ.
2. Κατεξαίρεση τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ρυθμίζονται με Κανονισμό ανάλογα προς τον πληθυσμό του Δήμου ή Κοινότητας όπου παρέχεται η απασχόληση, τη μορφή και το είδος της επιχειρήσεως, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση μισθωτών, καθώς και τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες απασχολήσεως.

Άρθρο έκτο
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, εκδιδόμενων μετά γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ, δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή της επέκτασης της ασφάλισης όπως:
α) η διοικητική διευκόλυνση των υπηρεσιών του ΙΚΑ και η σύνδεση και συνεργασία του με υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων αρχών και οργάνων.
β) η διαδικασία σύνδεσης και συνεργασίας του ΙΚΑ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ανατιθέμενα έργα, η αποζημίωση η αμοιβή των οργάνων που θα απασχοληθούν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο έβδομο
Στο άρθρο 25 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται παράγραφος 11, έχουσα ως ακολούθως.
“11. Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις που έχουν θεσπισθεί υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδρυμάτων και οποιουδήποτε άλλου Οργανισμού ή Λογαριασμού δεν καταλαμβάνουν και τις υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης εισφορές, εκτός αν ρητά προβλέπεται τούτο από σχετική διάταξη νόμου. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού χρηματικές απαιτήσεις κατά Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης Για επιστροφή εισφορών εφόσον δεν στηρίζονται σε ρητές κατά τα ανωτέρω διατάξεις παραγράφονται, εκτός αν έχουν αναγνωρισθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Δίκες που αφορούν τέτοιες απαιτήσεις καταργούνται”.

Άρθρο όγδοο
Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 10 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.825/1978 αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Η ηλικία των ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειάς τους αποδεικνύεται με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα, η ηλικία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί ή διορθωθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση ή με την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια που ισχύουν.
2. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες εγγραφές στα ίδια ή διαφορετικά Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια που ισχύουν με διαφορετικό έτος γεννήσεως λαμβάνεται υπόψη η παλαιότερη εγγραφή.
Αν έχει γίνει διόρθωση ή μεταβολή του έτους γεννήσεως που αναγράφεται στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια που ισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο, ως έτος γεννήσεως σε όλες τις περιπτώσεις θεωρείται αυτό που γράφτηκε πριν από τη διόρθωση ή τη μεταβολή.
3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η ηλικία βεβαιώνεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 6 του Ν. 825/1978 μετά την αίτηση του αρμόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α. ή του ασφαλισμένου. Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής βεβαιώνεται η ηλικία και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αμφισβητήσει την ορθότητα της εγγραφής του έτους γεννήσεώς του στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια, εφόσον η αμφισβήτηση αυτή στηρίζεται αποκλειστικά σε έγγραφα στοιχεία τα οποία έχουν συνταχθεί πριν από την υπαγωγή του στην ασφάλιση.
4. Η ηλικία των, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεώς τους Για χορήγηση ασφαλιστικής παροχής, αλλοδαπών ή ακαθόριστης υπηκοότητας ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειάς τους αποδεικνύεται με το νόμιμα θεωρημένο διαβατήριό τους ή με την ταυτότητα με την οποία τους έχει εφοδιάσει η αρμόδια αστυνομική αρχή.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία η ηλικία αποδεικνύεται με έγγραφο στοιχείο που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους που γεννήθηκε ο δικαιούχος της παροχής, εφόσον είναι θεωρημένο από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και Για τα πιο πάνω πρόσωπα.
5. Ως ημερομηνία γεννήσεως των ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειάς τους θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.
Στην περίπτωση που η ηλικία βεβαιώνεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, καθώς και στην περίπτωση που από τα στοιχεία που υποβάλλονται δεν προκύπτει ακριβής ημερομηνία γεννήσεως, ως ημερομηνία γεννήσεως θεωρείται οπωσδήποτε η 1 η Ιουλίου του έτους γεννήσεως”.

Άρθρο ένατο
Η πρόσθετη αποζημίωση που οι γιατροί του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων έλαβαν αχρεωστήτως, σαν επίδομα θέσεως, σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παραγρ. 4 του άρθρου 9 του από 17/18.2.1956 Β.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 3 του άρθρου 4 του Β.Δ. 11/12.6.1957 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/18.2.1956 Β.Δ. “περί υπηρεσιακής καταστάσεως των μονίμων Ιατρών του ΙΚΑ”, θεωρείται ως καλοπίστως ληφθείσα και δεν αναζητείται.

Άρθρο δέκατο
Κυρούνται, από τότε που εκδόθηκαν, οι κατωτέρω αποφάσεις:
Α. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Η με αριθμό 7956/7131/28.2.1979 απόφαση “περί ρυθμίσεως μισθολογικών θεμάτων ιατρών ιατρείων Ι.Κ.Α. καθώς και Υγειονομικού Προσωπικού των Ιατρείων αυτών”, που έχει ως κατωτέρω:
“ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Περί ρυθμίσεως μισθολογικών θεμάτων ιατρών ιατρείων ΙΚΑ καθώς και του Υγειονομικού Προσωπικού των ιατρείων αυτών.
Έχοντας υπόψη:
α) τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 754/1978 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., ως και άλλων τινών συναφών διατάξεων”,
β) τα πρακτικά της 41ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 6ης Δεκεμβρίου 1978,
γ) το γεγονός ότι έχουν γεννηθεί αμφιβολίες περί του εάν τα ιατρεία του ΙΚΑ υπάγονται στην έννοια των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της περιπτ. (α) της παραγρ. 6, στο άρθρο 7 του Ν. 754/1978. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Στην έννοια των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων εν γένει και Σταθμών Πρώτων Βοηθειών της περιπτώσεως (α) της παρ. 6 το άρθρου 7 του Ν. 754/1978 υπάγονται και τα ιατρεία του ΙΚΑ και ως εκ τούτου οι ιατροί που απασχολούνται σ` αυτά καθώς και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό αυτών εξαιρούνται από τους περιορισμούς των παραγράφων 1 και 3 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από 1.1.1978.
Β. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η με αριθμό οικ. 63612/8053/18.4.1979 απόφαση των ανωτέρω Υπουργών, που έχει ως κατωτέρω:
“ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 754/1978 άρθρο 7 Παράγραφο 6 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., ως και άλλων τινών συναφών διατάξεων”.
2. Την αριθ. 38387/1335 εγκ. 2/1978 εγκύκλιο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Την αριθ. 7956/7131 Φ. 810/28.2.79 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Το αριθ. 298773/8.12.1978 έγγραφο του ΙΚΑ.
Αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση επ ` αμοιβή υπερωριακής εργασίας πέραν των ωρών της υποχρεωτικής τοιαύτης από 1.1.1979 έως 31.12.1979 του κάτωθι ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ιατρείων του Ι.Κ.Α., ως εξής.
ΙΑΤΡΟΙ
Για 871 ιατρούς ιατρείων και οικογενειακούς κατά μέσο όρο που θα απασχοληθούν υπερωριακά Για 344.750 ώρες συνολικά κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
α) Για 11 Νοσοκόμους – Τραυματιοφορείς που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις νυκτερινές ώρες και επί 3.180 ώρες συνολικά.
β) Για 38 Αδελφές Νοσοκόμες, Νοσοκόμους – Τραυματιοφορείς και Παρασκευαστές που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακές – Αργίες) επί 11.328 ώρες συνολικά.
γ) Για 24 Αδελφές Νοσοκόμες, Νοσοκόμους – Τραυματιοφορείς, Παρασκευαστές που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις εργάσιμες ημέρες και επί 11.580 ώρες συνολικά.
2. Η ωριαία αποζημίωση αυτών ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 754/1978.
Γ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η με αριθμό 37404/7657/18.3.1982 απόφαση των ανωτέρω Υπουργών που έχει ως κατωτέρω:
“ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις.
α) Του Ν. 754/1978, άρθρο 7 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, ως και άλλων συναφών διατάξεων”.
β) Του Ν. 10411980 “περί αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, πολιτικών, στρατιωτικών και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου”.
γ) Του Π.Δ. 593/1980.
2. Την αριθ. 30387/4890/1978 εγκ. 2/1978 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Την αριθ. 118913/4890/1978 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 955/1979 (ΦΕΚ 189Α/1979).
4. Την αριθ. 7956/7131 Φ.810/28.2.79 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Το αριθ. 258065/10.12.1981 έγγραφο του ΙΚΑ.
Αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση επ` αμοιβή υπερωριακής εργασίας, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής τοιαύτης, από 1.1.1982 έως 31.12.1982 του κάτωθι ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των θεραπευτηρίων, των ΣΑΒ, λοιπών Υγειονομικών Σχηματισμών του ΙΚΑ που λειτουργούν συνεχώς και σε 24ωρη βάση, ως και την απασχόλησή του κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες, καθώς και των ιατρών ιατρείων και οικογενειακών ως εξής:
Α. ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Υπερωριακή απασχόληση.
α) Για 153 ιατρούς των θεραπευτηρίων και 58 ιατρούς των ΣΑΒ που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά μέσο όρο κάθε μέρα στις ώρες από 6 π.μ. – 10 μ.μ. των εργασίμων ημερών και Για 222.900 ώρες συνολικά.
β) Για 138 ιατρούς των θεραπευτηρίων και 36 ιατρούς των ΣΑΒ που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά μέσο όρο κάθε μέρα τις νυκτερινές ώρες και από 10μ.μ.-6π.μ. των εργασίμων ημερών και Για 151.300 ώρες συνολικά.
γ) Για 8 ιατρούς των θεραπευτηρίων και 28 ιατρούς των ΣΑΒ που θα απασχοληθούν κατά μέσο όρο κάθε μέρα τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 10 μ.μ.-6 π.μ. ή τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (με απαλλαγή άλλη μέρα) Για 27.044 ώρες συνολικά.
δ) Για 93 ιατρούς των θεραπευτηρίων και 57 ιατρούς των ΣΑΒ που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά μέσο όρο κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακές και αργίες) πέραν της υποχρεωτικής εργασίας (χωρίς απαλλαγή άλλη εργάσιμη ημέρα) στις ώρες από 6 π.μ.-10 μ.μ. και Για ώρες 82.590 συνολικά.
ε) Για 93 ιατρούς των θεραπευτηρίων και 31 ιατρούς των ΣΑΒ, που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά μέσο όρο τις νυκτερινές ώρες των εξαιρεσίμων ημερών και Για 33.750 ώρες συνολικά.
στ) Για 930 ιατρούς – οδοντιάτρους – ιατρείων και οικογενειακούς που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά μέσο όρο κάθε φορά Για 347.024 ώρες συνολικά κατά τις πρωινές, απογευματινές και νυκτερινές ώρες των εργασίμων και εξαιρεσίμων ημερών και αναλυτικά έχουν ως εξής.
Ι. Ιατροί 930 πρωινές – απογευματινές υπερωρίες εργασίμων ημερών ώρες 342.434.
ΙΙ. Ιατροί 7 νυκτερινές υπερωρίες εργασίμων ημερών ώρες 2.700.
ΙΙΙ. Ιατροί 7 πρωινές – απογευματινές υπερωρίες εξαιρεσίμων ημερών ώρες 1.248.
ΙΥ. Ιατροί 7 νυκτερινές υπερωρίες εξαιρεσίμων ημερών ώρες 642.
ζ) Για 4 ιατρούς που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 6 π.μ. – 10 μ.μ. στο Κέντρο ή Σταθμό Αιμοδοσίας Για την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων αναγκών και Για ώρες 1.515 συνολικά.
η) Για 1 ιατρό που θα απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 10 μ.μ. – 6 π.μ. (νυκτερινή υπερωρία) στο Κέντρο Αιμοδοσίας, Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και Για ώρες 1.188 συνολικά.
θ) Για 10 ιατρούς του Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας που θα απασχοληθούν κατά μέσο όρο κάθε μέρα τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 10 μ.μ. – 6 π.μ. και στις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με απαλλαγή άλλη μέρα και Για 6.129 ώρες συνολικά.
ι) Απασχόληση (χωρίς απαλλαγή άλλη εργάσιμη ημέρα) κατά τις Κυριακές και αργίες και στις ώρες από 6 π.μ. – 10 μ.μ. τεσσάρων (4) ιατρών και επί 810 ώρες στο Κέντρο ή Σταθμό Αιμοδοσίας.
ια) Απασχόληση (νυκτερινή υπερωριακή απασχόληση) κατά τις Κυριακές και αργίες ενός (1) ιατρού και επί 202 ώρες στο Κέντρο ή Σταθμό Αιμοδοσίας και στις ώρες από 10 μ.μ. – 6 π.μ. Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
α) Για 433 αδελφές νοσοκόμες, νοσοκόμους – τραυματιοφορείς και παρασκευαστές, εμφανιστές – χειριστές και βοηθούς φαρμακείου των θεραπευτηρίων και ΣΑΒ που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες επί 169.353 ώρες συνολικά, Για 40 οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων των θεραπευτηρίων, ΣΑΒ και υγειονομικών σχηματισμών επί 34.420 ώρες συνολικά και Για 47 υπαλλήλους (τηλεφωνητές, υπαλλήλους υποδοχής, τεχνικούς, κλητήρες) των ΣΑΒ Αθηνών – Θεσ/νίκης – Αιγάλεω Κ.λ.π. επί 5.719 ώρες συνολικά.
β) Για 188 αδελφές νοσοκόμες, νοσοκόμους – τραυματιοφορείς, εμφανιστές – χειριστές και παρασκευαστές των θεραπευτηρίων και ΣΑΒ που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων ημερών Για 60.225 ώρες συνολικά και Για 18 οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων των θεραπευτηρίων, ΣΑΒ και υγειονομικών σχηματισμών, επί 7.825 ώρες συνολικά.
γ) Για 286 αδελφές νοσοκόμες, νοσοκόμους – τραυματιοφορείς, εμφανιστές – χειριστές και παρασκευαστές των θεραπευτηρίων και ΣΑΒ που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες Για 82.562 ώρες συνολικά, Για 38 οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων των θεραπευτηρίων, ΣΑΒ και ύγειον σχηματισμών επί 16.840 ώρες συνολικά και Για 69 υπαλλήλους (υπαλλήλους υποδοχής, τεχνικούς, μαγείρους, οδηγούς ανελκυστήρα, κλητήρες και καθαριστές μαγειρικών σκευών) των ΣΑΒ, θεραπευτηρίων και υγειονομικών σχηματισμών, επί 9.381 ώρες συνολικά.
δ) Για 145 αδελφές νοσοκόμες και νοσοκόμους – τραυματιοφορείς, εμφανιστές και παρασκευαστές των θεραπευτηρίων και ΣΑΒ, που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις νυκτερινές ώρες των εξαιρέσιμων ημερών Για 20.625 ώρες συνολικά και Για 12 οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων των θεραπευτηρίων, ΣΑΒ και υγειονομικών σχηματισμών επί 5.840 ώρες συνολικά.
2. Απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες (10 μ.μ.-6 π.μ.) και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Για 449 αδελφές νοσοκόμες, νοσοκόμους – τραυματιοφορείς, εμφανιστές – παρασκευαστές των θεραπευτηρίων και ΣΑΒ, που θα απασχοληθούν τις νυκτερινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.) Για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (όχι υπερωρίες) και τις Κυριακές και αργίες Για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (με απαλλαγή από την υπηρεσία άλλη μέρα) Για 329.384 ώρες συνολικά.
Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
α) Για 45 αδελφές νοσοκόμες, τραυματιοφορείς, παρασκευαστές και βοηθούς φαρμακείου που θ’ απασχοληθούν υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες επί 14.4.75 ώρες συνολικά.
β) Για 9 νοσοκόμους – τραυματιοφορείς που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις νυκτερινές ώρες και επί 2.710 ώρες συνολικά.
γ) Για 27 αδελφές νοσοκόμες, νοσοκόμους – τραυματιοφορείς και παρασκευαστές που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακές – αργίες) επί 6.816 ώρες συνολικά.
δ) Για 4 νοσοκόμους – τραυματιοφορείς που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις νυκτερινές ώρες των εξαιρέσιμων ημερών Για 690 ώρες συνολικά.
ε) Για 14 αδελφές νοσοκόμες, νοσοκόμους – τραυματιοφορείς, παρασκευαστές, που θα απασχοληθούν τις νυκτερινές ώρες 10 μ.μ. – 6 π.μ. Για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (όχι υπερωρίες) και τις Κυριακές και αργίες Για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (με απαλλαγή άλλη μέρα) επί 7.248 ώρες συνολικά.
3. Η ωριαία αποζημίωση αυτών ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 754/1978.

Άρθρο ενδέκατο
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1288/1982 “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και της ΥΕΝΕΔ καθώς και άλλες διατάξεις” έχουν εφαρμογή και στους γιατρούς του δημόσιου τομέα που συνδέονται με θητεία ή σύμβαση ορισμένου χρόνου πέρα του εξαμήνου ή αορίστου χρόνου παροχής υπηρεσιών ή με ειδική σύμβαση του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972 “περί του τρόπου παροχής ιατρικών φροντίδων υπό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων” ή με τους αμειβόμενους κατά πράξη.
2. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί μέχρι 31.1.1983 μπορούν να συμβάλλονται με αγροτικούς ή άλλους γιατρούς, εφόσον υπάρχει αδυναμία να συμβληθούν με γιατρούς που δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα.
3. Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις ανάθεση διδασκαλίας και καθηκόντων Διευθυντών στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, καθώς και διδασκαλίας μαθημάτων Για την κάλυψη του προγράμματος σε σχολεία και σχολές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, καθώς και στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης Για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους, ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. Το ίδιο ισχύει και Για το διδακτικό προσωπικό των Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που αμείβεται με ωρομίσθιο Για το εκπαιδευτικό έτος 1982 – 1983.

4. Το σύνολο των κάθε φύσης μηνιαίων απολαβών από τις απασχολήσεις των προηγούμενων παραγράφων και τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες που συγκροτούνται Για την οργάνωση, εποπτεία, καθοδήγηση, επικουρία και διεξαγωγή των κάθε μορφής εξετάσεων και την έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων, καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1256/1982 ποσοστό 30% του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.9.1982.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 5 του Ν. 1759/1988 (Α` 50).
2. Το σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών και απολαβών από το δημόσιο τομέα των ως άνω γιατρών δεν θα υπερβαίνει σε καμμιά περίπτωση το όριο του άρθρου 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/1982, τ. Α ). 3. Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 1305/1982″.

Άρθρο δωδέκατο

Άρθρο δέκατο τρίτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η 156/οικ. 2678/10.10.1979 απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1077/27.11.1979) που έχει ως εξής.
“ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθ. 156/οικοθ. 2678
ΘΕΜΑ. “Περί καταργήσεως της προβλεπόμενης εισφοράς του ασφαλισμένου υπέρ του Κλάδου Προνοίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως προσωπικού Υ.ΕΝ.Ε.Δ.”.
1. Η υπό του εδαφίου α της περιπτώσεως Β ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 621/1977 “περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας του Προσωπικού της Υπηρεσίας Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων” προβλεπόμενη εισφορά Για τον Κλάδο Προνοίας καταργείται από τότε που ίσχυσε.
2. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδόμενη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας του προσωπικού της Υπηρεσίας Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να μεταφέρονται κεφάλαια από τον Κλάδο Προνοίας στον Κλάδο Επικουρικής Συντάξεως. 3. Η παρούσα θέλει κυρωθεί νομοθετικά.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Με αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μπορεί, όπου στη νομοθεσία του Ταμείου Για τον υπολογισμό του ύψους των εισφορών του Κλάδου Συντάξεων του ειδικού λογαριασμού πρόσθετων παροχών και των συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς και των κατώτατων ορίων των παροχών του ίδιου Κλάδου να ορίζεται ο βασικός μισθός δημόσιου υπαλλήλου με 2ο βαθμό, να καθορίζεται κάθε φορά ποσοστό ή απόλυτο ποσό προσαύξησης πάνω σ’ αυτό το μισθό ή άλλοι μισθοί ή αποδοχές γενικά.
Με την ίδια πιο πάνω διαδικασία μπορεί να καθορίζονται ίδια ή διαφορετικά ποσοστά Για τις εισφορές των άμισθων και έμμισθων ασφαλισμένων, ως και ίδια ή διαφορετικά ποσοστά ή απόλυτα ποσά συνταξιοδοτικών παροχών Για όσους δικαιούνται από το Δημόσιο ή άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και άλλη κύρια σύνταξη.
Επίσης με την ίδια διαδικασία μπορεί να καθορίζονται διαφορετικά ποσοστά Για τις εισφορές και διαφορετικά Για τις παροχές.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
1. Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. α του άρθρου 4 του Ν. 940/1979 “περί συστάσεως παρά τω ΤΑΙΣΥΤ α) κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως και β) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και υπαγωγής των εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασφαλίσεως Ασθενείας και Μητρότητος του ΙΚΑ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 157/Α`/12.7.1979) τροποποιείται ως ακολούθως.
“Εισφορά του ασφαλισμένου ίση με 5% επί του 75πλάσιου του γενικού κατώτατου ορίου ημερομίσθιου (ημερομίσθιου ασφαλείας) εργατοτεχνίτη που δικαιούται μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και απασχόληση ενός (1) έτους που ισχύει κάθε φορά”.
2. Στο τέλος του άρθρου 7 του Ν. 940/1979 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως.
“3. Οι συντάξεις του Κλάδου Ασφαλίσεως Ανταποκριτών Ξένου Τύπου αρχίζουν να καταβάλλονται ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του Καταστατικού που θα εκδοθεί κατά τη διαδικασία της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου έχει εξοφληθεί ολοσχερώς κάθε οφειλή του ασφαλισμένου προς τον Κλάδο”.

Άρθρο δέκατο έκτο
Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ