Νόμος 1301 ΦΕΚ Α΄132/29.10.1982
Ενώσεις Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Ιδρύονται οι παρακάτω Ενώσεις Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών των Ε.Δ.. χωριστά κατά τοπική περιφέρεια της Χώρας, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ):
α) “Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ)”, με έδρα την Αθήνα, για όλη την Επικράτεια.
β. “Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (ΣΕΑΝ)”, κατά νομό με έδρα την πρωτεύουσα του νομού. Ειδικά για το νομό Αττικής, ιδρύονται Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών περιοχών Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αγία Παρασκευή, Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω και Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά. Στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας ή σε δήμο με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους μπορεί να οργανωθεί από τους ΣΕΑΝ, με απόφαση του ΥΕΘΑ, “παράρτημα Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών” του οικείου νομού, με έδρα την πρωτεύουσα της επαρχίας ή του δήμου. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, υπαγωγή και λειτουργία των παραρτημάτων.

2. Τα ΝΠΔΔ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανήκουν στην εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 2
2. Σκοπός των παραπάνω Ενώσεων είναι:
α. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
β. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
γ. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
δ. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
ε. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσης τους και
στ. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Σημ.: όπως το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 Ν.3648/2008, ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

Άρθρο 3

1. Μέλη της Ανωτάτης Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) είναι οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ).

2. Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ. που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυση τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας. Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.
Σημ.: όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 20 παρ.1 Ν.3648/2008, ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

3. Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.
Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ.2 Ν.3648/2008, ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

Άρθρο 4
Η Ομοσπονδία διοικείται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.), ενώ οι Σύνδεσμοι από Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.). Η θητεία των παραπάνω οργάνων είναι τριετής.
Η σύνθεση τους έχει ως ακολούθως:
α. Του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ (Κ.Δ.Σ. ΑΠΟΕΑ) Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και είκοσι (20) μέλη.
β. Των Συνδέσμων
Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τέσσερα (4) μέλη.
Τα παραπάνω Συμβούλια αποτελούν τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των νομικών προσώπων που αντιπροσωπεύουν και υπόκεινται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Σημ.: όπως το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 21 παρ. 1 Ν.3648/2008, ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

Άρθρο 5

1. Για να εκλεγεί ένα μέλος του Δ.Σ απαιτείται:
α. Να είναι μέλος του Συνδέσμου
β. Να μη στερείται της ελεύθερης διαχείρισής της περιουσίας του.
γ. Να μη καταδικάσθηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις από τα άρθρα 59-65 του Π. Κώδικα προβλεπόμενες στερήσεις και ανικανότητες.
δ. Να είναι ταμειακά εντάξει με το Σύνδεσμο

2. Τα μέλη του Δ Σ. των Συνδέσμων εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία από τα παρόντα και ταμειακά εντάξει μέλη τους

3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από αριθμό εκλεκτόρων αντιπροσώπων των Συνδέσμων ως εξής:
α. Όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου είναι μέχρι 100, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην ψηφοφορία από έναν αντιπρόσωπο, όταν είναι από 101 έως 200 από δύο αντιπροσώπους και όταν είναι πάνω από 200, ο αριθμός των δύο αντιπροσώπων αυξάνεται κατά έναν για κάθε 300 επιπλέον μέλη.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 22 παρ.1 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.
β. Οι εκλέκτορες που αντιπροσωπεύουν τους Συνδέσμους εκλέγονται σε ισάριθμους αναπληρωματικούς κατά την ίδια με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. ψηφοφορία και σύμφωνα με όσα ορίζονται, στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται τα σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τον τρόπο εκλογής των μελών του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Δ.Σ. των Συνδέσμων, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Σημ.: όπως η παρ.4 αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 22 παρ.2 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

5. Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Άρθρο 6

1. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ και των Δ.Σ. των ΣΕΑΝ αφού συνέλθουν μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή τους, σε ειδική γι` αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 23 παρ.1 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

2. Η εκλογή γίνεται εφ` όσον παρευρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αυτή μεταξύ αυτών που πλειοψήφησαν για κάθε αξίωμα μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών μπορεί να επαναληφθεί σε οκτώ (8) ημέρες οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/5 των μελών και σε περίπτωση μη επιτυχίας και της πλειοψηφίας αυτής αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγουν κατά τον ίδιο παραπάνω αναφερόμενο τρόπο τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) της Ομοσπονδίας, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. συνθέτουν την ΕΕ. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στο Νομό Αττικής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 22 παρ.2 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

4. Η ΕΕ συνεδριάζει νόμιμα εφ` όσον παρίστανται τουλάχιστο πέντε (5) μέλη.

Άρθρο 7
Οι πόροι των Ενώσεων προέρχονται ως ακολούθως:
α. Της Ομοσπονδίας.
1) Από εισφορές και επιχορηγήσεις που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2) Από εισφορές δωρεές κληρονομιές κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς την Ομοσπονδία.
β Των Συνδέσμων
1) Από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών τους το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2) Από εισφορές, δωρεές κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τους Συνδέσμους.

Άρθρο 8

1. Στην Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με διαταγή του ΥΕΘΑ.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, ήτοι από έναν Εφέτη της τακτικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο, έναν Ανώτερο Αξιωματικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από τρία (3) μέλη των Συνδέσμων επιλεγόμενα από τριπλάσιο αριθμό που προτείνεται από την Ομοσπονδία μετά από υπόδειξη των Συνδέσμων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 22 παρ.2 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο η διάρκεια του οποίου ορίζεται διετής επιλαμβάνεται υποθέσεων που παραπέμπονται από τα Δ.Σ. των Ενώσεων. Επίσης επιλαμβάνεται κάθε αναφοράς αίτησης ή καταγγελίας κατά μέλους Δ.Σ. ή και αυτεπάγγελτα κατόπιν προτάσεων είτε κάποιου από τα μέλη του, είτε της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και για θέματα που αφορούν σε ενέργειες ή παραλείψεις αντικείμενες σε καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά του καθώς και της συμπεριφοράς και διαγωγής του γενικά σαν μέλους Συνδέσμου ή Δ Σ. μέσα στον κύκλο των υποχρεώσεών του.

4. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία κατ` αυτών δε εφ` όσον επιβάλλουν τις από τα στοιχεία γ, δ και ε της παραγράφου 5 ποινές επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό εθνικής Άμυνας μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο Υπουργός αποφαίνεται για την προσφυγή που υποβλήθηκε μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.

5. Οι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνίσταται:
α. Σε παραίνεση
β. Σε διατύπωση μομφής
γ. Σε στέρηση του κατεχόμενου αξιώματος (Προέδρου, Αντιπροέδρου Γενικού Γραμματέα ή μέλους Δ.Σ ).
δ. Σε αποκλεισμό ανάκτησης της θέσης ή αξιώματος για χρόνο από τρεις (3) μήνες μέχρι πέντε (5) έτη.
ε. Σε οριστική στέρηση της ιδιότητας σαν μέλους με τη διαγραφή από τους οικείους Συνδέσμους.

Άρθρο 9
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τη χορήγηση στα μέλη των Ενώσεων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας εφέδρου σε εφεδρεία Αξιωματικού.

Άρθρο 10
Με Υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ρυθμίζονται τα τού Κανονισμού Λειτουργίας της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ) και των Παραρτημάτων τους καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του νόμου.

Άρθρο 11

1. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων εφέδρων Αξιωματικών που ιδρύθηκαν με τις διατάξεις του Α.Ν 628/1968 παρατείνεται μέχρι της εκλογής των νέων Διοικητικών Συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία των ανωτέρω Ενώσεων του Α.Ν. 648/1968, παρατείνεται μέχρι της εκλογής των νέων Διοικητικών Συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία των ανωτέρω Ενώσεων του Α.Ν 628/1968 περιέρχονται στην ΑΠΟΕΑ και στους αντιστοίχους ΣΕΑΝ που ιδρύονται με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

3. Τα περιουσιακά στοιχεία των Ενώσεων Τραυματιών – πολεμιστών οπλιτών περιέρχονται στις αντίστοιχες Ενώσεις ιδιωτικού δικαίου που θα συσταθούν άλλως στο Δημόσιο.

Άρθρο 12
Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται:
α. Ο Α.Ν. 628/1968 “περί συγχωνεύσεως των Ενώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών Ανθυπασπιστών και Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας”.
β. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται σ` αυτό το νόμο.

Άρθρο 13
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ