Νόμος 1299 ΦΕΚ ΄129/13.10.1982
Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Ίδρυση πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού
Ιδρύεται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με τον τίτλο “Πολιτικό γραφείο Πρωθυπουργού”.
Σκοπός της είναι η άμεση υποβοήθηση και εξυπηρέτηση του Πρωθυπουργού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 2
Υπαγωγή του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού

1. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην οργανική συγκρότηση και σύνθεση των υπηρεσιών του, στην επιλογή του προσωπικού του στη λειτουργία και στην άσκηση γενικά των αρμοδιοτήτων του υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό για τα θέματα που αφορούν τη διοικητική και οικονομική μέριμνα του προσωπικού και της λειτουργίας των υπηρεσιών του το πολιτικό γραφείο υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2.Η νομική εξυπηρέτηση του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού ανήκει στον εκάστοτε προϊστάμενο του Νομικού γραφείου Πρωθυπουργού, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Νομικός σύμβουλος Διοίκησης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3. Για τις δαπάνες λειτουργίας του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού εγγράφεται ειδικό κονδύλι στον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού ενεργείται από την υπηρεσία εντελλομένων εξόδων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 3
Διάρθρωση του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού

1.Στο Πολιτικό γραφείο Πρωθυπουργού προΐσταται ο τεχνικός Διευθυντής Πολιτικού γραφείου, ο οποίος έχει τις εξής αρμοδιότητες.
α) είναι ο άμεσος βοηθός του πρωθυπουργού στη διεκπεραίωση των εντολών του.
β) Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του.
γ) Έχει τη γενική εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού του Πολιτικού γραφείου

2. Στο πολιτικό γραφείο πρωθυπουργού υπάγονται τα εξής ειδικά γραφεία.
α) το ιδιαίτερο γραφείο πρωθυπουργού
β) Το Νομικό γραφείο Πρωθυπουργού
γ) το Διπλωματικό γραφείο πρωθυπουργού.
δ) Το Οικονομικό γραφείο Πρωθυπουργού
ε) Το Στρατιωτικό γραφείο Πρωθυπουργού.
στ) Το γραφείο Ασφαλείας Πρωθυπουργού.

3. Ο προϊστάμενος του Νομικού ο προϊστάμενος του Διπλωματικού, ο προϊστάμενος του Οικονομικού και ο προϊστάμενος του Στρατιωτικού γραφείου Πρωθυπουργού είναι αντίστοιχα Νομικός, Διπλωματικός Οικονομικός και Στρατιωτικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, εφόσον δεν έχει ορισθεί αντίστοιχος ειδικός σύμβουλος του άρθρου 5 παρ 1β αυτού του νόμου

4. Οι προϊστάμενοι των ειδικών γραφείων είναι οι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες του Πρωθυπουργού για θέματα της αρμοδιότητας των γραφείων τους υπαγόμενοι όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους. άμεσα σ’ αυτόν το ίδιο ισχύει και για τους κατά το άρθρο 5 παρ 1β ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού.
Σχετικό 1 : Σύμφωνα με την απόφαση Πρωθυπουργού 305/11-11 Νοεμ. 1986 (Β` 790):”1. Ιδρύεται στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Ειδικό Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών Κυβερνητικών οργάνων και του Πρωθυπουργού. 2. Στο Ειδικό Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: α) Θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο, που προΐσταται του Γραφείου. β) 3 Θέσεις ειδικών συνεργατών. γ) 3 Θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Γ` έως Α`”.
Σχετικό 2 : Σύμφωνα με την απόφ. Πρωθυπουργού Υ306/11-11 Νοεμ. 1986 (Β` 790): “1.Ιδρύεται στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η μελέτη τρεχόντων θεμάτων που αφορούν στον Τύπο, το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και η ενημέρωση του Πρωθυπουργού. 2. Στο Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: α) Θέση Προϊσταμένου του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1299/1982. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου είναι Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Τύπου. β) 5 θέσεις ειδικών συνεργατών. γ) 5 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Γ` έως Α`”.
Σχετικό 3 : Με την Υ1729/1987 (Β` 724) απόφ. του Πρωθυπουργού συστήθηκε 1 επί πλέον θέση μετακλητού υπαλλήλου στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες των ειδικών γραφείων

1.Στην αρμοδιότητα του Ιδιαιτέρου γραφείου ανήκει ο χειρισμός της αλληλογραφίας του Πρωθυπουργού, η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του και η παροχή βοήθειας σύ ότι αφορά τις προσωπικές του σχέσεις και την προσωπική του εργασία.

2. Στην αρμοδιότητα του Νομικού γραφείου ανήκει η παρακολούθηση σ’ όλα τα στάδια του νομοθετικού έργου η παρακολούθηση όλων των πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η μελέτη και η εισήγηση στον Πρωθυπουργό για κάθε θέμα νομιμότητας της κυβερνητικής λειτουργίας και για ειδικά θέματα νομοθετικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

3. Στην αρμοδιότητα του Διπλωματικού γραφείου ανήκει η μελέτη των τρεχόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

4. Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού γραφείου ανήκει η μελέτη των τρεχόντων θεμάτων οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των ειδικών οικονομικών θεμάτων που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

5. Στην αρμοδιότητα του Στρατιωτικού γραφείου ανήκει η μελέτη των τρεχόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η ενημέρωση του Πρωθυπουργού πάνω σ` αυτά.

6. Στην αρμοδιότητα του γραφείου Ασφαλείας Πρωθυπουργού ανήκει η ασφάλεια του Πρωθυπουργού και η ασφάλεια όλων των χωρών και των μέσων λειτουργίας του Πολιτικού γραφείου καθώς και των βιβλίων και εγγράφων που βρίσκονται σ` αυτό.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων προσωπικού

1. Για τις ανάγκες του Πολιτικού γραφείου και των υπαγομένων σ αυτό ειδικών γραφείων συνιστώνται οι εξής θέσεις : α) Μια (1) θέση γενικού διευθυντή και πέντε (5) θέσεις προϊσταμένων ει δικών γραφείων του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού της κατηγορίας α ειδικών θέσεων.
β) Δέκα (10) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών του Πρωθυπουργού.

γ) Μια (1 ) θέση διευθυντή, μια (1) θέση ιδιαιτέρου γραμματέα και δύο (2) θέσεις ειδικών γραμματέων για το Ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού καθώς και από πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών για κάθε ένα από τα ειδικά γραφεία Πρωθυπουργού Νομικό, Διπλωματικό, Οικονομικό και Στρατιωτικό.
δ) Σαράντα (40) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η βαθμολογική διαβάθμιση των κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχ. δ θέσεων μετακλητών υπαλλήλων και γίνεται η κατανομή τούτων μεταξύ του Πολιτικού γραφείου ως ενιαίας υπηρεσίας και των υπαγομένων σ’ αυτό, κατά το άρθρο 3 παρ 2. ειδικών γραφείων Πρωθυπουργού. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται να διαβαθμίζονται και να κατανέμονται κατά το προηγούμενο εδάφιο νέες θέσεις μέχρι το ήμισυ του αριθμού των θέσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο με στοιχεία β κα δ και μέχρι δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών για κάθε ειδικό γραφείο της κατηγορίας των θέσεων που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο με στοιχείο γ.

Άρθρο 6
Πλήρωση των θέσεων προσωπικού

1. Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς διαγωνισμό είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από θέση του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου η ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα είτε με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του προσλαμβανομένου. Ο διορισμός, η απόσπαση ή η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού δημοσιευόμενη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σχετικό: : Με την παρ.2 άρθρου 14 Ν.3613/2007,όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.4 άρθρου 20 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009,ορίζεται ότι: “Το εδάφιο γ` της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1299/1982 (ΦΕΚ 129 Α` ) αντικαθίσταται ως εξής: “Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποσπάται ή μετατάσσεται ή μεταφέρεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης «σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού,» με την οποία ρυθμίζονται και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 46 παρ.5 Ν.3979/2011,ΦΕΚ Α 138/16.6.2011, και ισχύει από 1.12.2010.
Οι αποσπώμενοι διατηρούν στη νέα υπηρεσία τους ίδιους όρους απασχόλησης και μισθοδοσίας. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η απόσπαση. Οι αποσπώμενοι, μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι διατηρούν στη νέα υπηρεσία τους όρους κάθε άλλης ειδικής ρύθμισης που ίσχυε γι` αυτούς στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται.” “Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο κλάδο ή την ειδικότητα, της μετάταξης ή μεταφοράς, με τη σχετική πράξη συνιστώνται οι αναγκαίες προσωποπαγείς θέσεις.
Με όμοια απόφαση απολύεται το προσωπικό οποτεδήποτε χωρίς η απόλυση να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του απολυόμενου. Με την απόφαση διορισμού, απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών του Πρωθυπουργού καθορίζονται και τα καθήκοντα τους.

2. Κατεξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου προϊστάμενος του γραφείου Ασφαλείας Πρωθυπουργού τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ανώτερος αξιωματικός της Χωροφυλακής. Ο προϊστάμενος του γραφείου Ασφαλείας διοικεί δύναμη μελών των Σωμάτων Ασφάλειας η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

3. Για τις ανάγκες του Πολιτικού γραφείου και των υπαγομένων σ` αυτό ειδικών γραφείων και εκτός από τις προβλεπόμενες στο προηγούμενο άρθρο θέσεις, μπορεί με απόφαση του Πρωθυπουργού να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σε δικαστικούς και σε υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο που δεν υπερβαίνει το 30 των αποδοχών τους.

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 με στοιχεία α. β και γ αυτού του νόμου. Η μισθολογική αυτή διαβάθμιση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του συνόλου των αποδοχών που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την κατηγορία α ειδικών θέσεων.

5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού δικαιούται υπερωριών μέχρι 90 ωρών το μήνα που βεβαιώνεται κάθε φορά με πράξη του τεχνικού Διευθυντή του Πολιτικού γραφείου.

Άρθρο 7
Ασυμβίβαστα προσλαμβανομένων και μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς αποσπωμένων στο πολιτικό γραφείο Πρωθυπουργού.

1. Η πρόσληψη σε οποιαδήποτε θέση του πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού και των υπηρεσιών του συνεπάγεται την αναστολή άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος που τυχόν ασκούν. Η υπηρεσία στο Πολιτικό γραφείο Πρωθυπουργού λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές συνέπειες.

2. Ο αποσπώμενος κατά το άρθρο 6 παρ. 1 αυτού του νομού σε θέση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού επιλέγει το σύνολο των κάθε είδους αποδοχών της θέσης στην οποία αποσπάται είτε της θέσης από την οποία αποσπάται. Όσοι έχουν στο μεταξύ αποσπασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1299/1982 έχουν και αυτοί το δικαίωμα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, να προβούν στην επιλογή που αναγνωρίζουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η ισχύς της επιλογής αυτής ανατρέχει για όλα τα έννομα αποτελέσματά της στο χρόνο που είχε πραγματοποιηθεί η κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1299/1982 απόσπαση εκείνου που προβαίνει στην επιλογή αυτή.
Συνιστώνται δύο (2) θέσεις καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο “Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

Άρθρο 8
Γνωμοδοτικά συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας

1. Με αποφάσεις του Πρωθυπουργού είναι δυνατό να συνιστώνται συμβούλια επιτροπές η ομάδες εργασίας γνωμοδοτικού χαρακτήρα από υπουργούς υφυπουργούς βουλευτές δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους διοικητές και υπαλλήλους τραπεζών και άλλων οργανισμών καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Στα όργανα αυτά ανατίθεται η μελέτη ειδικών θεμάτων η συλλογή στοιχείων με έγκριση του Πρωθυπουργού και η επεξεργασία αυτών και η σύνταξη προγραμμάτων η προσχεδίων νόμων.

2. Τα συνιστώμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβούλια επιτροπές και ομάδες εργασίας υπάγονται απευθείας στον Πρωθυπουργό και εντάσσονται στο πλαίσιο οργάνωσης του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού. 3. Ο Πρωθυπουργός με την απόφαση σύστασης των κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου συμβουλίων επιτροπών ή ομάδων εργασίας καθορίζει τη συγκρότηση τη σύνθεση και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους καθώς και τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των υπαλλήλων ή ιδιωτών που συμμετέχουν σύ αυτά κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

Άρθρο 9
Παροχή πληροφοριών στο Πολιτικό γραφείο
Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οποιασδήποτε λειτουργίας του Κράτους καθώς και οι υπηρεσίες τρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δημοσίων επιχειρήσεων και των ελεγχόμενων από το δημόσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου οφείλουν να παρέχουν στο Γενικό Διευθυντή του πολιτικού γραφείου και στους προϊσταμένους των ειδικών γραφείων του Πρωθυπουργού κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ζητείται μετά από έγκριση του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 10
Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

1. Στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστώνται δέκα (10) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Η θέση του γραμματέα του Υπουργικού συμβουλίου μετατρέπεται σε θέση της κατηγορίας α ειδικών θέσεων. Ο διορισμός και η απόλυση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και των μετακλητών υπαλλήλων γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού μετά πρόταση του Υπουργού προεδρίας της κυβέρνησης. Η απόλυση δε δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων που συνιστώνται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου και υπάγονται στον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.1320/1983 (ΦΕΚ Α 6)

Άρθρο 11
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

1. Η Ενιαία Νομοτεχνική και Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή η οποία συστήθηκε με την απόφαση Α. 5257 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 211 /26 4.1982) και της οποίας τα μέλη διορίστηκαν με την απόφαση 4186 (ΦΕΚ Β 504/21.7.1982) του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης μετονομάζεται σε Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ).

2. Η ΚΕΝΕ συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της με το Νομικό γραφείο Πρωθυπουργού, τις αρμοδιότητές της μπορεί να ασκεί ως ολομέλεια ή κατά τμήματα ή ομάδες εργασίας των μελών των αναπληρωτών τους και των επιστημονικών συνεργατών τους.
Σημ.: όπως η παρ. 2 καταργείται με άρθρο 20 Ν.4320/2015,ΦΕΚ Α 29/19.3.2015

Άρθρο 12
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με επιφύλαξη των ειδικών εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις αυτού του νόμου ο Πρωθυπουργός με αποφάσεις του δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση και οργανική σε προσωπικό σύνθεση του Πολιτικού γραφείου και των υπαγόμενων σ αυτό ειδικών γραφείων κατά το άρθρο 3 αυτού του νόμου.
β) Καταργεί τα υφιστάμενα ειδικά γραφεία που προβλέπονται στο άρθρο 3 αυτού του νόμου ή ιδρύει νέα ειδικά γραφεία ή ειδικές υπηρεσίες ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους και την εσωτερική τους διάρθρωση και σε προσωπικό σύνθεση και λειτουργία τους.
γ) Μεταβάλλει τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων ειδικών γραφείων που προβλέπει το άρθρο 3 αυτού του νόμου καθώς και την εσωτερική τους διάρθρωση και σε προσωπικό σύνθεση και λειτουργία τους.
δ) Καθορίζει την εσωτερική λειτουργία και τις διαδικασίες άσκησης των αρμοδιοτήτων του Πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού και των ειδικών γραφείων που υπάγονται σ αυτό.
ε) Ρυθμίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), μεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την απαιτούμενη ειδικότητα για την πρόσληψη των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της, μειώνει τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών ή και τις αυξάνει μέχρι πέντε (5), καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της που καταρτίζεται από αυτήν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 Ν.4320/2015,ΦΕΚ Α 29.

Άρθρο 13
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Πολιτικό γραφείο Πρωθυπουργού εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με το ίδιο καθεστώς πρόσληψης του μέχρι την έκδοση των πράξεων επαναδιορισμού του στις συνιστώμενες με αυτόν το νόμο θέσεις.

2. Ο Πρωθυπουργός με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής αυτού του νόμου.

3. Το Ν.Δ. 217/1974 και το άρθρο 7 του Ν. 400/1976 καταργούνται.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του ΚΥΣΥΜ και της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1266/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Το ΚΥΣΥΜ ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζει για κάθε θέμα γενικότερης ή μεγάλης οικονομικής σημασίας παίρνει τα γενικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών του από τους αρμόδιους υπουργούς από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων ή άλλα συλλογικά όργανα υπουργών”.

2. Η παράγρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 1266/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Η επιτροπή επεξεργάζεται και αποφασίζει στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του ΚΥΣΥΜ μέτρα, που αναφέρονται στις τιμές τα εισοδήματα και την εισοδηματική την εργατική και τη γεωργική πολιτική και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους”.

3. Οι αρμοδιότητες οι οποίες είχαν ανατεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία στην οικονομική επιτροπή που καταργήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1266/1982 “Όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις”, περιέρχονται στην Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων, εκτός από την αρμοδιότητα που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 1104/1980 “περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων”. Η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται στο ΚΥΣΥΜ.

4. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλονται, να ανατίθενται σε άλλα όργανα της Κυβέρνησης να περιορίζονται και να καταργούνται οι αρμοδιότητες του ΚΥΣΥΜ και της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.

5. Οι αποφάσεις του ΚΥΣΥΜ και της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων που ανήκαν στην Οικονομική Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 400/1976 κυρώνονται αν έχουν εκδοθεί αναρμόδια, από την ημέρα εκδόσεώς τους.

Άρθρο 15
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ