ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 29/02/2008 με το Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 3648/2008 !!!

Νόμος 1297 ΦΕΚ Α΄128/12.10.1982

Τροπ/ση ΝΔ 582/70 (εισαγωγή σε Στρατιωτ. Σχολές Μαθητών καθ’ υπέρβασιν”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Τα άρθρα 2 και 3 του Ν.Δ. 582/1970 λαμβάνουν τους αριθμούς 4 και 5 αντιστοίχως και μετά το άρθρο 1 του Ν.Δ. 582/1970 όπως ισχύει τώρα προστίθενται τα άρθρα 2 και 3 τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 2

1. Οι εκ του άρθρου 1 κατηγορίες λαμβάνουν το 25% εκ του οριζομένου ποσοστού εκ 35% από την σειρά επιτυχίας των επιλαχόντων ενώ το υπόλοιπο 10% λαμβάνουν χωρίς εξετάσεις τα τέκνα των φονευθέντων ή θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης στρατιωτικής υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.

2. Στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού εισαγωγής καθορίζονται τα αποδεικτικά της ιδιότητας των υποψηφίων χωρίς εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίοι πρέπει να έχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών που απαιτείται για τους λοιπούς υποψηφίους με βαθμό τουλάχιστον 80% ή 70% του ανώτατου βαθμού της κλίμακας βαθμολογίας του τίτλου σπουδών των για Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών αντίστοιχα.

3. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές συντελείται αφού κριθούν κατάλληλοι στις υγειονομικές αθλητικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις που ορίζονται κάθε φορά για τους λοιπούς υποψηφίους.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ποσοστού που καθορίστηκε τότε ο αριθμός συμπληρώνεται από τους υποψήφιους του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

4.Στις παραμεθόριες περιοχές του Κράτους πλέον αυτών που αναφέρονται στην από 13 Δεκεμβρίου 1960 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ 4/9.1.61 ), συμπεριλαμβάνονται και ο Νομοί Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Άρθρο 3

1. Η επιλογή των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές χωρίς εξετάσεις γίνεται με βάση την αίτηση και δήλωση προτίμησης της Σχολής και το βαθμό τίτλου σπουδών κάθε υποψηφίου.

2. Σε περίπτωση ισοβάθμιας του τίτλου σπουδών επιλέγεται κατά προτεραιότητα ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων των εισαγωγικών εξετάσεων της αντίστοιχης Σχολής.
Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας εισάγονται όλοι που έχουν την ανωτέρω ισοβαθμία.

Άρθρο 4
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ