Νόμος 1295 ΦΕΚ Α΄126/7.10.1982
Περί Εθνοφυλακής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Σκοπός – Οργάνωση – Αποστολή Εθνοφυλακής.

1. Για την ενίσχυση και υποβοήθηση στην ειρήνη στην επιστράτευση (γενική, μερική) και στον πόλεμο των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής των συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης η Εθνοφυλακή σαν οργανική Ένοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς.

2. Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε Μονάδες Τύπου Α (συνόρων-νησιών) με επάνδρωση 97% και Μονάδες Τύπου Β (εσωτερικού) με επάνδρωση 10-30% από την προβλεπόμενη στον πόλεμο σύνθεση οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Στρατιωτικές. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής είναι βασικά στατικές των οποίων τα όρια ευθύνης κατ’ αρχήν πρέπει να συμπίπτουν με τα όρια της διοικητικής διαιρέσεως της χώρας.
Για τη συγκρότηση και οργάνωση των Μονάδων Εθνοφυλακής εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τη συγκρότηση και οργάνωση των Μονάδων του ενεργού Στρατού. Με βάση την ανωτέρω διαδικασία καθορίζεται για κάθε Μονάδα Εθνοφυλακής ο Πίνακας Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ).

3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:
α. Η συμβολή στην Άμυνα της χώρας και η ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής των.
β. Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές θεομηνίες σεισμοί κ.λ.π.).
γ. Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περίπτωση μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως.

4. Οι επί μέρους αποστολές της εθνοφυλακής καθορίζονται με λεπτομέρειες στα σχέδια επιχειρήσεων.

5. Οι Εθνοφύλακες χρησιμοποιούνται στις αποστολές που καθορίζονται παραπάνω με την προϋπόθεση ότι ο τόπος εκτελέσεως της υπηρεσίας βρίσκεται μέσα σε λογική απόσταση από τον τόπο διαμονής των. Κατεξαίρεση στην επιστράτευση (γενική, μερική) και στον πόλεμο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και εκτός περιοχής των για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίοι με διαταγή του οικείου Σχηματισμού.

6. Η υπαγωγή των Μονάδων Εθνοφυλακής καθορίζεται με τον Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού αυτών. Η επιχειρησιακή υπαγωγή ρυθμίζεται με τα ισχύοντα σχέδια.

Άρθρο 2
Επάνδρωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση Προσωπικού.

1. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής επανδρώνονται με: α. Προσωπικό από τον Ενεργό Στρατό. β. Προσωπικό από την εφεδρεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον δεν υπηρετεί και από προσωπικό που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

2. Στις Μονάδες Εθνοφυλακής για την κάλυψη ειδικών αναγκών προσλαμβάνεται και υπηρετεί προσωπικό με ειδικές γνώσεις που αμείβεται όπως καθορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία.

3. Το αναγκαίο προσωπικό και υλικό για την επάνδρωση και τον εξοπλισμό των Μονάδων Εθνοφυλακής προβλέπεται στους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) αυτών.

4. Το προσωπικό του Ενεργού Στρατού τοποθετείται στις Μονάδες Εθνοφυλακής με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

5. Το προσωπικό που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιτρέπεται κατ` εξαίρεση να κληθεί για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους αυτού, όταν στην περιοχή δεν επαρκεί προσωπικό προς στράτευση από τις άλλες προβλεπόμενες ηλικίες.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 7 του Ν.1407/1983 (ΦΕΚ Α 185) αντικαταστάθηκε πάλι από την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α`143/29.7.2004).

6. Οι καλούμενοι να υπηρετήσουν στην Εθνοφυλακή παραμένουν στην υπηρεσία το λιγότερο ένα (1) χρόνο. Αυτοί αντικαθίστανται περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Το ανώτατο όριο για συνεχή υπηρεσία αυτών ορίζεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία και εξαρτάται από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό προς στράτευση κατά περιοχή οι λεπτομέρειες για τα αντικείμενα αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό περί Εθνοφυλακής.

7. Οι καλούμενοι προς κατάταξη στην Εθνοφυλακή πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι από υγειονομικής πλευράς εξεταζόμενοι και κατά τα οριζόμενα από τον Κανονισμό περί Εθνοφυλακής.

8. Για τη επάνδρωση των Μονάδων Εθνοφυλακής καλείται προσωπικό που διαμένει στην περιοχή με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας οι έφεδροι κατατάσσονται με το βαθμό που είχαν αποκτήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά το χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτές. Αυτοί που δεν έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες Δυνάμεις μετά από στοιχειώδη εκπαίδευση δίνουν τον καθιερωμένο όρκο του οπλίτη. Λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται στον Κανονισμό περί Εθνοφυλακής.

9.

10. Το προσωπικό των Μονάδων Εθνοφυλακής εκπαιδεύεται όπως ο Κανονισμός περί Εθνοφυλακής και οι Διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζουν.
ιι. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατό να εξαιρεθούν από την πρόσκληση στην Εθνοφυλακή ειδικές κατηγορίες πολιτών οι οποίες προσφέρουν κοινωνικό έργο ή απασχολούνται σε ζωτικές εργασίες και αυτοί που δεν υποχρεώνονται να στρατευθούν όπως καθορίζουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 720/1970 περί Στρατολογίας

Άρθρο 3
Εθνοφύλακες ως Στρατιωτικοί σε ενέργεια.

1. Οι καλούμενοι να υπηρετήσουν στην εθνοφυλακή οπλίτες ονομάζονται Εθνοφύλακες.

2. Με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας/ Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζεται το διακριτικό σήμα των Εθνοφυλάκων στην υπηρεσία.

3. Οι Εθνοφύλακες θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρούνται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί ή εκτέλεση αποστολής ή υπηρεσίας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή εκτέλεση της αποστολής ή της υπηρεσίας τους αυτής

Άρθρο 4
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
Για το χρόνο υπηρεσίας τους οι Εθνοφύλακες υπάγονται στις ισχύουσες για αυτούς διατάξεις του Ν.Δ. 72Ο/1970 περί Στρατολογίας.

Άρθρο 5
Καθήκοντα – Υποχρεώσεις Εθνοφυλάκων.

1. Ο Εθνοφύλακες υπάγονται στις προβλεπόμενες από τους στρατιωτικούς κανονισμούς και νόμους διατάξεις και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διαταγές των προϊσταμένων τους σε ότι αφορά στην εκτέλεση της αποστολής και υπηρεσίας.

2. Η χρησιμοποίηση από τους Εθνοφύλακες των μέσων και υλικών της υπηρεσίας για σκοπούς μη υπηρεσιακούς απαγορεύεται. Οι αδικαιολόγητες φθορές στα υλικά αυτά της υπηρεσίας οι οποίες γίνονται από κακή χρήση η πλημμελή συντήρηση, καταλογίζονται στους υπεύθυνους.

3. Αυτοί που στρατεύονται και υπηρετούν στην Εθνοφυλακή δεν εξαιρούνται από τις προσκλήσεις (ατομικές ή γενικές) προς κατάταξη στις ένοπλες Δυνάμεις.

Άρθρο 6
Προβλεπόμενες κυρώσεις – Διαδικασία επιβολής ποινών.

1. Όσοι, καλούμενοι προς κατάταξη στην Εθνοφυλακή βραδύνουν να προσέλθουν ή δεν προσέρχονται καθόλου ή αρνούνται να παραλάβουν την ατομική πρόσκληση κηρύσσονται ανυπότακτοι κατά τα ειδικότερα από το Ν.Δ. 720/1970 περί στρατολογίας οριζόμενα.
Σε καιρό πολέμου ή επιστρατεύσεως (γενικής ή μερικής) κάθε νομίμως καλούμενος προς κατάταξη στην εθνοφυλακή θεωρείται στρατιωτικός όσον αφορά μόνον στο έγκλημα της ανυποταξίας από την 1η ημέρα της προθεσμίας προς κατάταξη.

2. Σε περίπτωση που οι Εθνοφύλακες δεν προσέρχονται σε τακτή προθεσμία προς κατάταξη εκτιμώνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο λόγοι ανωτέρας βίας απόλυτης αδυναμίας και τα ανυπέρβλητα εμπόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 720/1970 περί Στρατολογίας.

Άρθρο 7
Δικαιώματα Εθνοφυλάκων.

1. Οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές. διατροφή, ιματισμό και υπόδηση.

2. Στους χρησιμοποιούμενους σε τακτικές η ειδικές αποστολές δύναται με απόφαση του Υπουργού εθνικής Άμυνας να χορηγούνται αποδοχές τροφή ιματισμός και υπόδηση.

3. Οι Εθνοφύλακες που εκτελούν αποστολή η υπηρεσία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή δικαιούνται προσωπική υγειονομική περίθαλψη εάν ασθένησαν ή έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής. Η έκταση και το είδος της προσωπικής υγειονομικής περιθάλψεως που παρέχεται διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την υγειονομική περίθαλψη των Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών.

4. Για τους Εθνοφύλακες οι οποίοι κατά το χρόνο της στην προηγούμενη παράγραφο του Άρθρου τούτου υπηρεσίας των φονεύονται αποθνήσκουν αιχμαλωτίζονται εξαφανίζονται ή καθίστανται ανάπηροι παρέχονται τα προβλεπόμενα από το Ν Δ. 720/1970 περί Στρατολογίας ευεργετήματα καθώς και το δικαίωμα συντάξεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους Στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Στους Εθνοφύλακες απονέμονται ηθικές αμοιβές όπως προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις των στρατιωτικών κανονισμών. Ειδικό αναμνηστικό Δίπλωμα ή Μετάλλιο είναι δυνατό να απονεμηθεί μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις.

1. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου καθορίζονται στον Κανονισμό περί Εθνοφυλακής ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Μέχρι την έκδοση αυτού τυχόν ανακύπτονται ζητήματα ρυθμίζονται δια Διαταγών του Γενικού Επιτελείου στρατού

2. Οι υπηρετήσαντες στα τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης (ΤΕΑ) και Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕ) κατά τις διατάξεις του καταργούμενου Ν.Δ. 485/1970 θεωρείται ότι υπηρέτησαν στις Μονάδες Εθνοφυλακής που διέπονται από τον παρόντα νόμο.

3. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δύναται Μονάδες Εθνοφυλακής να αφοπλίζονται.

4. Το Νομοθετικό Διάταγμα 485/1970 περί Εθνοφυλακής καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρύθμιζε με άλλο τρόπο θέματα Εθνοφυλακής που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο καταργούνται.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ