Νόμος 1293 ΦΕΚ Α΄122/4.10.1982
Για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 1032/1971 “περί του Σώματος Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ 1032/1971, όπως τώρα ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: “3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5, περί του μεγίστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, του άρθρου 9 του Ν Δ. 178/1969 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”. εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Αξιωματικούς Αδελφές Νοσοκόμους”.

2. Στο άρθρο 4 του Ν.Δ 1032/1971, όπως τώρα ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: “4. Οι Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι εξελίσσονται, μέχρι το βαθμό της Γενικής Διευθύνουσας που αντιστοιχεί στο βαθμό του Συνταγματάρχη”.

Άρθρο 2
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1032/1971, όπως τώρα ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
“4. Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι που τελούν γάμο πριν από την παρέλευση διετίας από την ονομασία τους σε Δόκιμους Αξιωματικούς ή που αποκτούν εξώγαμο τέκνο οποτεδήποτε, υφίστανται τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται, για τους άνδρες μόνιμους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων”.
Η παραπάνω παράγραφος έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.1981 για όσες τέλεσαν γάμο από την ημερομηνία αυτή και ύστερα.

Άρθρο 3
Το άρθρο 7 του Ν.Δ 1032/1971, όπως ισχύει τώρα, αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 7.
Άδεια ένεκα κύησης – τοκετού.
1. Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι που κυκλοφορούν, λαμβάνουν με αίτησή τους ή και αυτεπάγγελτα δωδεκάμηνη άδεια κύησης – τοκετού μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες της κύησης με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω απόφαση εκδοθεί μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης του τέταρτου μήνα της κύησης, η άδεια αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του τέταρτου μήνα της κύησης.
2. Ο χρόνος άδειας κύησης-τοκετού λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Οι Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι που ευρίσκονται σε άδεια κύησης – τοκετού λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές του βαθμού τους μαζί με τα επιδόματα.
4. Εάν το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποθάνει πριν τη λήξη της άδειας ή διακοπεί η κύηση για οποιαδήποτε αιτία, η άδεια διακόπτεται ένα μήνα μετά τα παραπάνω γεγονότα.
5. Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης άδειας, ουδεμιάς άλλης διευκόλυνσης δικαιούνται λόγω της μητρότητας οι Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι.
6. Οι Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι που λαμβάνουν άδεια κύησης – τοκετού διαγράφονται από τη Μονάδα στην οποία υπηρετούν και εγγράφονται στη Διεύθυνση Αδελφών Νοσοκόμων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής `Άμυνας εκτός Οργανικής Δύναμης”

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις.
Οι Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκόμοι που απώλεσαν θέσεις αρχαιότητας κατ’ εφαρμογή των Ν.Δ 178/1969 και 1032/1971 επειδή τέθηκαν στην κατάσταση διαθεσιμότητας για λόγους κύησης – τοκετού ανακτούν τη θέση τους στην Επετηρίδα την οποία αρχικά κατείχαν, ο δε παραπάνω χρόνος διαθεσιμότητας λογίζεται, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εκτός από τη λήψη αναδρομικών αποδοχών.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται σύ αυτόν.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ