Νόμος 1292 ΦΕΚ Α΄122/4.10.1982
Παραγραφή ή μείωση πειθαρχικών ποινών των ναυτικών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1.Πειθαρχικές ποινές προστίμου ή προσωρινής στέρησης του δικαιώματος άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, που επιβλήθηκαν σε ναυτικούς για πειθαρχικά παραπτώματα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Πέμπτου μέρους του Ν.Δ. 187/1973 “περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” και δεν εκτίθηκαν καθόλου ή μέρος αυτών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παραγράφονται ή μειώνονται κατά τα επόμενα:
α) Παραγράφονται, οι πειθαρχικές ποινές του προστίμου κα της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος μέχρι ένα έτος.
β) Πειθαρχικές ποινές προσωρινής στέρησης του δικαιώματος άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος μεγαλύτερες του έτους και μέχρι πέντε (5) έτη μειώνονται κατά ένα έτος.

2. Οι ορισμοί της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για πειθαρχικές ποινές, που άσχετα από τη διάρκειά τους επιβλήθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 209 μέχρι και 218, 223, 227, 228, 231, 232, 235 παρ. 1 εδ. ιστ 235 παρ. 2 και 249 παρ.1 εδ. δ και ε του Ν.Δ. 187/1973 του ΚΔΝΔ.

Άρθρο 2
Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για τις πειθαρχικές ποινές που θα επιβληθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου άσχετα από το χρόνο, που ασκήθηκε η πειθαρχική δίωξη γι’ αυτά.

Άρθρο 3

1.Για τους μόνιμους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Ο.Λ.Π. και μονιμοποιήθηκαν με την εφαρμογή του Ν.Δ. 169/1969, του Ν. 411/1976 και του Ν. 1811/1951 “περί Υπαλληλικού Κώδικος” μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 1220/1981, ο ΟΛΠ υποχρεούται, να καταβάλει στο Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ τις οφειλές που υφίστανται από τους πιο πάνω ασφαλισμένους προς το ΤΠΥ/ΟΛΠ που προκύπτουν μεταξύ των χρηματικών ποσών που πρέπει να αποδοθούν στο Ταμείο αυτό και των ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Συντάξεως του ΙΚΑ που πρέπει να επιστραφούν στο Ταμείο για λογαριασμό του.

2. Η εξόφληση των πιο πάνω οφειλών από τον ΟΛΠ θα συμψηφισθεί με την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγεί ο ΟΛΠ στο πιο πάνω Ταμείο βάσει της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν 411/1976 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1220/1981. Το ποσό του συμψηφισμού δεν μπορεί να ξεπεράσει τις είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000. 000) δραχμές.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ