Νόμος 1291 ΦΕΚ Α΄122/4.10.1982
Για την καταστολή της υποκλοπής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και των σοβαρών προσβολών του απόρρητου της προφορικής επικοινωνίας και τροποποίηση άλλων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Στο κεφάλαιο ΚΒ` του Ποινικού Κώδικα που έχει τίτλο “Παραβίασις απορρήτων” προστίθεται μετά το άρθρο 370 νέο άρθρο με αριθμό 370α, του οποίου το κείμενο είναι το εξής:
Άρθρο 370α.
Παραβίαση του απόρρητου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας.
1. `Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει, το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση. Η χρησιμοποίηση από το δράστη των πληροφοριών ή μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση.
2.ύΟποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δε διεξάγεται δημόσια, τιμωρείται με φυλάκιση. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται, και σύ αυτήν την περίπτωση.
3. Με φυλάκιση τιμωρείται και κάθε τρίτος που κάνει χρήση των πληροφοριών ή των μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν από άλλον με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.
4. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 κα 3 αυτού του άρθρου είναι ιδιωτικός αστυνομικός ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ` επάγγελμα ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.
5. Με φυλάκιση και με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλο τρόπο προσφέρει για εγκατάσταση τεχνικά μέσα ειδικά μόνο για την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου ή δημόσια διαφημίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους”.
Άρθρο 2.

Άρθρο 2
Η προβλεπόμενη στα άρθρα 248,249 και 250 του Ποινικού Κώδικα ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη για τις παραβάσεις των ταχυδρομικών τηλεγραφικών και τηλεφωνικών υπαλλήλων, αυξάνεται σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 3
Το άρθρο 30 του Ν. 5060/1931 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 30.
Άσεμνα κατά τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου θεωρούνται τα χειρόγραφα, έντυπα, εικόνες και λοιπά αντικείμενα, όταν, σύμφωνα με το κοινό αίσθημα, προσβάλλουν την αιδώ. Δεν θεωρούνται άσεμνα τα έργα τέχνης η επιστήμης και ιδίως αυτά που ανήκουν στην πολιτιστική δημιουργία της ανθρωπότητας ή που συμβάλλουν στην προώθηση της ανθρώπινης γνώσης, εκτός από την περίπτωση όπου προσφέρονται, προς πώληση, πωλούνται ή παρέχονται ειδικά σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών και για σκοπούς άλλους, εκτός από τη σπουδή. Για το χαρακτηρισμό έργου ως ανήκοντος στις παραπάνω εξαιρέσεις ο εισαγγελέας μπορεί να προκαλέσει συμβουλευτική γνωμοδότηση πενταμελούς επιτροπής, την οποία διορίζει ο ίδιος από παιδαγωγούς, καθηγητές της Ανώτατης Σχολής των Καλών Τεχνών και μέλη συλλόγων για τη προστασία της παιδικής ηλικίας ή όπου δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, τριμελούς επιτροπής από παιδαγωγούς και λογίους”.

Άρθρο 4
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ