Νόμος 1290 ΦΕΚ Α΄122/4.10.1982
Για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δίωξη και την εκδίκαση των αγορανομικών αδικημάτων και την τροποποίηση ορισμένων άλλων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 114 ΚΠΔ συμπληρώνεται και το κείμενό της διαμορφώνεται ως εξής:
Β) Τα εις βαθμόν πλημμελήματος δασικά (εξαιρουμένου του εμπρησμού)ή τα αγορανομικά και αγροτικά αδικήμαται ως επίσης και τα εγκλήματα α) του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 “περί επιταγής” και β) των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967 “περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως”.

Άρθρο 2
Η διάταξη του άρθρου 65 του Αγορανομικού Κώδικα καταργείται. Η άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων για αγορανομικά αδικήματα επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έφεση κατά των αποφάσεων των μονομελών πλημμελειοδικείων για αγρονομικά αδικήματα επιτρέπεται, εφόσον επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες ή χρηματική ποινή που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.2298/1995 (Α 62)

Άρθρο 3
Για αγορανομική παράβαση που βεβαιώνεται από αστυνομικούς υπαλλήλους ή που καταγγέλλεται ενώπιον αστυνομικών αρχών σχηματίζεται δικογραφία η οποία διαβιβάζεται αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα χωρίς να εξετάζεται ενδιάμεσα η νομική ή ουσιαστική της βασιμότητα από οποιονδήποτε άλλον αστυνομικό υπάλληλο.

Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη.
`Όσες αγορανομικές υποθέσεις προσδιορίστηκαν για εκδίκαση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 1982 θα εκδικαστούν από αυτό.

Άρθρο 5
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης επιτρέπεται η παράταση μέχρι τέσσερις το πολύ μήνες της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1237/1982 “περί συστάσεως Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης”.

Άρθρο 6

1. Συνιστάται στην έδρα του Πρωτοδικείου Αιγίου Δικηγορικός Σύλλογος με την επωνυμία “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ”.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης θα προκηρυχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και θα καθορισθεί κάθε λεπτομέρεια γι’ αυτό το θέμα.

3. Η διοίκηση του Συλλόγου θα ασκείται προσωρινά μέχρι τις αρχαιρεσίες από πενταμελή Επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και θα απαρτίζεται από δικηγόρους Πατρών που διατηρούν γραφείο στο Αίγιο.

4. Δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών που διατηρούν γραφείο στο Αίγιο δύνανται να μετατεθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου ανεξάρτητα από το χρόνο δικηγορίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. Η αίτηση για τη μετάθεσή τους υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

5. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορούν με αίτησή τους να μεταγραφούν ασκούμενοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου, ανεξάρτητα από το χρόνο ασκήσεως που έχουν κάνει εφ’ όσον ασκούνται σε δικηγόρο που διατηρεί γραφείο στο Αίγιο.

6. Δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών δεν δικαιούνται στο μέλλον να διατηρούν γραφείο στο Αίγιο

7. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1183/1981 διατηρείται σε ισχύ.

Άρθρο 7
Η ισχύς αυτού του νόμου θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ