Νόμος 1289 ΦΕΚ Α΄122/4.10.1982
Κατάργηση του Α.Ν 375/1936 και του Α.Ν. 942/1946.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Ο Α.Ν. 375 της 14/18 Δεκεμβρίου 1936 “περί τιμωρίας των εγκλημάτων κατασκοπείας και των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερους νόμους, καταργείται.

Άρθρο 2
Ο Α.Ν. 942 της 13/15 Φεβρουαρίου 1946 “περί λήψεως μέτρων προς κατευνασμόν των πολιτικών παθών” καταργείται.

Άρθρο 3

1. Εκκρεμείς δικογραφίες για παραβάσεις του Α.Ν. 375/1936 και του Α.Ν. 942/1946 μπαίνουν στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, τα δε δικαστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί επιστρέφονται ανεκτέλεστα.

2. Οι καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για παράβαση του Α.Ν. 375/1936 ή του Α.Ν. 942/1946 δεν αναγράφονται στο ποινικό μητρώο και τα δελτία ποινικού μητρώου που τυχόν έχουν συνταχθεί γι` αυτές καταστρέφονται.

Άρθρο 4
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ