Νόμος 1287 ΦΕΚ Α΄123/5.10.1982
Βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται στους αγρότες από τον Ο.Γ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Από την 1η Αυγούστου 1981 αυξάνονται, οι καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) συντάξεις κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50 %).

2. α) Οι γυναίκες, σύζυγοι, συνταξιούχων του Ο.Γ Α., που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Νόμου 4169/1961 “περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων” όπως ισχύει, δικαιούνται από την 1η Αυγούστου 1981 σύνταξη 1.500 δραχμών το μήνα.
β) Από την ημερομηνία που θα συνταξιοδοτηθεί η σύζυγος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, το ποσό της σύνταξης του συζύγου καθορίζεται στο ύψος που προβλέπεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου 4169/1961.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου. οι γυναίκες σύζυγοι των συνταξιούχων του Ο Γ.Α που συμπλήρωσαν μέχρι και το έτος 1981 το 65ο έτος της ηλικίας τους θεωρούνται συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. από την 1η Αυγούστου 1981, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση πράξης απονομής της σύνταξης.

4. Σε περίπτωση που ο σύζυγος συνταξιοδοτηθεί από τον Ο.Γ.Α. το ποσό της σύνταξης της συζύγου του που της χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Νόμου 4169/1961 καθορίζεται στο ύψος που ορίζεται από το εδάφιο της πιο πάνω παραγράφου 2.

5. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία του Ο.Γ.Α αναφέρει ως βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης ή άλλης παροχής το κατώτατο ποσό της σύνταξης γήρατος, θα υπολογίζεται κάθε φορά το ποσό εκείνο που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόμου 4169/1961.

6. Παντρεμένες γυναίκες που συνταξιοδοτούνται από τον Ο.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Νόμου 4169/1961, όπως ισχύουν δικαιούνται το ποσό της σύνταξης που ορίζεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου 4169/1961.

Άρθρο 2
Από την 1η Ιανουαρίου 1982, τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α. όπως διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση που ορίζει η παράγραφος 1 του προηγούμενου άρθρου, αυξάνονται κατά χίλιες (1.000) δραχμές το μήνα.
Ειδικά τα ποσά των συντάξεων, των παντρεμένων γυναικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του προηγούμενου άρθρου, αναπροσαρμόζονται στο ύψος που ορίζεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόμου 4169/1961. Το ίδιο ποσό σύνταξης δικαιούνται και οι γυναίκες που θα συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω άρθρου.

Άρθρο 3

1. Οι παντρεμένες γυναίκες, που είναι ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α και έχουν τις προϋπόθεσες του άρθρου 4 του Νόμου 4169/1961, δικαιούνται αυτοτελή σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. Η έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, ύστερα και από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α.

2. Από την ισχύ της πιο πάνω διάταξης καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961 καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη του Ν.Δ. 991/1971 “περί της εκ του Ο.Γ.Α. συνταξιοδοτήσεως των εγγάμων γυναικών” και κάθε άλλου σχετικού νόμου.

Άρθρο 4

1. Οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1140/1981 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 “περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίστανται ως εξής:
“β) O πατέρας τους ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχος του Ο.Γ.Α ή ολόκληρη την τριετία, πριν από το θάνατό του ασφαλισμένος του Οργανισμού αυτού. Αν ο θάνατος του πατέρα τους οφείλεται σε βίαιο συμβάν αρκεί να ήταν ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. κατά την ημερομηνία του βίαιου συμβάντος Η άσκηση από τον πατέρα επαγγέλματος πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, για το οποίο θα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, θεωρείται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως χρόνος ασφαλίσεως και”.

2. Το άρθρο 2 του Νόμου 1140/1981 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 “περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται, ως εξής:
Άρθρο 2.
Το ποσό της σύνταξης που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, ορίζεται για κάθε παιδί ίσο με την κατώτατη σύνταξη που χορηγείται κάθε φορά σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ο.Γ Α. Σε περίπτωση θανάτου και της μητέρας το πιο πάνω ποσό προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τα εκατό (25 % )”.

3. Ανήλικα παιδιά για την καταβολή της προσαύξησης της σύνταξης, που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Νόμου 4169/1961, θεωρούνται, από 1.1.1983, εκείνα που δε συμπλήρωσαν τα δέκα οκτώ (18) τους χρόνια.

Άρθρο 5

1. Από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) χορηγείται σύνταξη αναπηρίας:
α) Στους ασφαλισμένους του που γίνονται ανίκανοι για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματός τους, σε ποσοστό τουλάχιστο 67 %, από πάθηση ή βλάβη που κατά πρόβλεψη θα διαρκέσει για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια.
β) Στα πρόσωπα που άσκησαν επάγγελμα, για το οποίο θα ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ και έγιναν ανάπηρα, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, πριν να ισχύσει ο νόμος αυτός.
γ) Στα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Ο.Γ.Α., που είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν ή θα γίνονται, πριν να συμπληρώσουν τα 21 χρόνια της ηλικίας τους, ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστο 67 % από πάθηση ή βλάβη που κατά πρόβλεψη θα διαρκέσει για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια.

2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται σύνταξη στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, τα πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να εισπράττουν τη σύνταξη ως εκπρόσωποι των ανίκανων και των ανήλικων, οι διακρίσεις σε αναπηρία από ατύχημα και σε ανάπηρα από άλλες παθήσεις ή βλάβες, οι περιορισμοί άσκησης του δικαιώματός τους, η έναρξη, η αναστολή και η λήξη της καταβολής της σύνταξης, καθώς επίσης και το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, καθώς επίσης και το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αναπηρίας, το οποίο μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τα οικογενειακά βάρη του συνταξιούχου ή και του βαθμού της ανικανότητας.
Δεν χορηγείται σύνταξη στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 1 αν και για όσο χρόνο παίρνουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα κατά την έννοια του έδαφ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Από την ημερομηνία ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται, από την προηγούμενη παράγραφο 2, καταργείται κάθε διάταξη της νομοθεσίας του Ο.Γ.Α. που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του πιο πάνω Προεδρικού Διατάγματος ή που ρύθμιζε θέματα κατά τρόπο διαφορετικό από τις πιο πάνω διατάξεις.

Άρθρο 6

1. Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του αρθρ. 4 του Νόμου 4169/1961 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Νόμου 1140/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
“α) Να έχει το λιγότερο 25 χρόνια ασφάλισης, μετά τη συμπλήρωση του 21ου χρόνου της ηλικίας του.
Προσωρινές δικαιολογημένες απομακρύνσεις, που δεν έχουν το χαρακτήρα της εγκατάλειψης της άσκησης του επαγγέλματος δεν λαμβάνονται υπόψη σε βάρος του ασφαλισμένου.
Ασφαλισμένος που γίνεται ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του, θεωρείται ότι ασκεί το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκε, πριν από την ανικανότητα, εφόσον μέχρι την επέλευση της ανικανότητάς του, κατοικούσε στον τόπο των επαγγελματικών του ασχολιών”.

2. Ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που παράλληλα είναι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων χωρών του εξωτερικού και το ύψος της σύνταξής τους ή του περιοδικού τους βοηθήματος δεν υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του ΟΓΑ, δικαιούνται κατ` εξαίρεση τη σύνταξη του οργανισμού αυτού, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αιτία από ασφαλιστικούς φορείς χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών οι οποίες, χωρίς να είναι μέλη της, εφαρμόζουν τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ή χωρίς συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποίησαν στους φορείς των χωρών αυτών, δικαιούνται κατ’ εξαίρεση σύνταξη από τον Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4169/1961, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού των συντάξεων που λαμβάνουν από τις χώρες αυτές.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 53 παρ.7 Ν.3518/2006, ΦΕΚ Α 272/21.12.2006.

Άρθρο 7
Στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. που συνταξιοδοτούνται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε χρόνου καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη αυτού του μήνα και ποσό ίσο με μισή μηνιαία σύνταξη, ως επίδομα, από του έτους 1982.

Άρθρο 8

1. Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη οικογένειας τους δικαιούνται φαρμακευτικής περίθαλψης

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 1316/1983 (Α` 3).

2. Με Κανονισμό που θα εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 παράγρ. 1 του Νόμου 4169/1961, θα ορίζονται: Η όλη διαδικασία της χορήγησης των φαρμάκων και πληρωμής των σχετικών δαπανών στους δικαιούχους, τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, οι όροι, και οι προϋποθέσεις της σύναψης συμβάσεων με γιατρούς, φαρμακοποιούς και θεραπευτήρια, όπου απαιτείται, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτών, οι κυρώσεις και οι καταλογισμοί για αδικαιολόγητες χορηγήσεις φαρμάκων ή παραλείψεις, οι περιορισμοί στη χορήγηση των φαρμάκων, τα αρμόδια όργανα από υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. ή από δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. για την έγκριση της χορήγησης των φαρμάκων, την έγκριση και την πληρωμή των δαπανών της φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και για τον έλεγχο, την επιβολή των κυρώσεων και του καταλογισμού και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. “Επίσης με κανονισμό που θα εκδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη θα καθορίζονται τα φάρμακα που μπορεί να χορηγούνται δωρεάν σε ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνια πάθηση ,πέραν αυτών που ήδη χορηγούνται καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των δικαιούχων στη δαπάνη αγοράς των λοιπών φαρμάκων που σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ανώτερο του 25%. Η έναρξη παροχής της φαρμακευτικής περίθαλψης Θα γίνει εντός 6 μηνών από της δημοσίευσης αυτού του νόμου, η ακριβής ημερομηνία της οποίας θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 1316/1983 (Α` 3).

2α. Για την εκτέλεση από τα Φαρμακεία συνταγών φαρμάκων, που εκδίδονται για λογαριασμό του ΟΓΑ, είναι δυνατό να συνάπτονται και συλλογικές συμβάσεις μεταξύ αυτού και των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων.
Οι όροι των συλλογικών συμβάσεων του ΟΓΑ με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους δεσμεύουν υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα μέλη τους, φαρμακοποιούς.
Ο Κανονισμός, που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, τροποποιείται ή συμπληρώνεται, σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις ΟΓΑ και Φαρμακοποιών, μετά από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Οι διατάξεις δε του Κανονισμού αυτού αποτελούν και όρους των συναπτόμενων συμβάσεων.
Σε περίπτωση που τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν επιθυμεί τη σύναψη συλλογικής σύμβασης με τον ΟΓΑ ή καταγγείλει την ισχύουσα, είναι δυνατό οι συνταγές φαρμάκων, για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, να εκτελούνται και από τους τοπικούς κρατικούς υγειονομικούς σχηματισμούς καθώς και από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 και των Νοσοκομείων των Ν.Π.Δ.Δ.
Από τη χρονολογία υπογραφής συλλογικής σύμβασης παύουν να ισχύουν οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι τότε μεταξύ ΟΓΑ και φαρμακοποιών.
Σημ.: όπως η παρ. 2α προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1393/1983, ΦΕΚ Α 126, η δε ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Σε περίπτωση που θα ανατεθούν σε δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. καθήκοντα ή αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται αποζημίωσης για κάθε μήνα απασχόλησης που το ύψος της θα καθορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1390/1973.

Άρθρο 9
Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 7 του Νόμου 4169/1961, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του Ν.Δ/τος 1390/1973, αντικαθίστανται ως εξής:
“6. Το δικαίωμα για τις παροχές του Κλάδου Ασθενείας διατηρείται μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου από εκείνο που ο ασφαλισμένος έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ, εκτός αν πρόκειται για συνεχιζόμενη θεραπεία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι παροχές του Κλάδου Ασθενείας χορηγούνται όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια, ακόμη και αν ο ασθενής ή αυτός που τον προστατεύει ασφαλισμένος ή συνταξιούχος έπαψε να έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.
Περίθαλψη όμως για περίπτωση νέας ασθένειας παρέχεται μόνον εφόσον ο ασθενής ή αυτός που τον προστατεύει έχει τις προϋποθέσεις της ασφάλισης του στον Ο.Γ.Α.
7. Σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία, ενώ δικαιούνται τις παροχές του Κλάδου Ασθενείας του ΟΓΑ, δικαιούνται επίσης και τέτοιες παροχές από άλλο φορέα, ο οποίος χορηγεί σε είδος και έκταση πιο βελτιωμένες παροχές απ’ αυτές του ΟΓΑ, τότε τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται από τον άλλο φορέα τις συμπληρωματικές εκείνες παροχές που δεν χορηγεί ο ΟΓΑ”.

Άρθρο 10

1. Για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από την αναπροσαρμογή των συντάξεων και τις άλλες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου, ο Ο.Γ.Α. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 1981 με ποσό μέχρι πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών, για το έτος 1982 με ποσό μέχρι είκοσιτριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήκοντα πέντε εκατομμυρίων (23.595.000.000) δραχμών και από το 1983 και μετά με ποσό μέχρι είκοσι τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (24.960.000.000) δραχμών το χρόνο.

2. Ακόμα, από το 1983, ο Ο.Γ.Α. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με ποσό μέχρι τριών δισεκατομμυρίων πενήντα εκατομμυρίων (3.050.000. 000) δραχμών κάθε χρόνο, για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ και των μελών της οικογενείας τους, καθώς και των υπερήλικων ανασφάλιστων.

Άρθρο 11
Η παράγραφος 3 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 324/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Για την κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που δημιουργούνται από την αύξηση των συντάξεων που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 29/1967, για την καταβολή των εξόδων κηδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του πιο πάνω άρθρου και νόμου, καθώς και για τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας στους ανάπηρους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.Δ. 4575/1966, εγγράφεται κάθε χρόνο η απαραίτητη πίστωση στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το ύψος των πιο πάνω επιχορηγήσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό καθορίζεται για ένα ή περισσότερα χρόνια με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α.”.

Άρθρο 12
Η κοινή απόφαση 56/1979 (ΦΕΚ 21/18.1.79) των Υπουργών Προεδρίας Κυβέρνησης, Οικονομικών και Κοιν. Υπηρεσιών, που εκδόθηκε για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του Κανονισμού Καταστάσεως Διοικητικού Προσωπικού του Ο.Γ.Α., ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Κάθε τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού Ο.Γ.Α. γίνεται με Π. Δ/γματα, που προτείνονται από τους Υπουργούς Προεδρίας Κυβέρνησης, Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 13

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 θα ισχύσουν από την πρώτη του αμέσως επόμενου μήνα μετά τη συμπλήρωση τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός από τις διατάξεις εκείνες που ορίζουν διαφορετική χρονολογία, για την έναρξη της ισχύος τους.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ