Νόμος 1283 ΦΕΚ Α΄114/17.9.1982
Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Για την υποβολή αιτήσεων δανειοδότησης από τους σεισμόπληκτους, σύμφωνα με την από 28.7.78 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος, και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” όπως αυτή κυρώθηκε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979, 1048/1980, 1133/1981 και 1190/1981, ορίζονται οι παρακάτω προθεσμίες:
α) Δύο μήνες για τις περιοχές που αναφέρονται στους νόμους 867/1979 και 1048/1980 και μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις των σεισμοπλήκτων που διέμεναν στο εξωτερικό στη διάρκεια που ίσχυε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις περιπτώσεις αυτές.
β) Δύο μήνες για τις περιοχές που αναφέρονται στους νόμους 1133/1981 και 1190/1981 και στις σχετικές αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής.
γ) Έξι μήνες για τις περιοχές που αναφέρονται στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 33/16- 24/2/1982.
δ) Οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν από την ισχύ του νόμου αυτού ή από την έκδοση των αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη πιστωτικών μέτρων και σε περίπτωση που εκκρεμούν δίκες σχετικές με την ιδιοκτησία του σεισμόπληκτου ακίνητου από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων των νόμων 867/1979 και 1048/1980.

2 Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων σε περίπτωση που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα αιτήσεις δανειοδότησης δύναται να ορίζεται προθεσμία για την υποβολή ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών μετά την πάροδο της οποίας οι δικαιούχοι χάνουν το δικαίωμα της δανειοδότησης.
Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τις περιπτώσεις επεκτάσεως των διατάξεων των νόμων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 βάσει του άρθρου πέμπτου του Ν.1190/1981.

3. Στο τέλος του άρθρου πέμπτου του Ν.1190/1981 προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
“Με την αυτή Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης και ορίζεται ο χρόνος μέχρι του οποίου η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων”.

Άρθρο 2

1. Όσοι δηλώσουν την παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο αποχέτευσης περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) απαλλάσσονται από το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1068/1980 (ΦΕΚ Α 190), καθώς και από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ίδιου νόμου, αν μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από τη σχετική ειδοποίηση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. προβούν στην καταβολή της οφειλής ή της οριζόμενης κατά τα νόμιμα πρώτης δόσης. Η απαλλαγή αυτή αίρεται αν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις λοιπές δόσεις της οφειλής και στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο προσαυξανόμενο κατά την επόμενη παράγραφο υπολογίζεται στο ποσό της καθυστερούμενης δόσης. Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις που η παράνομη σύνδεση διαπιστώνεται από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή τους Ο.Τ.Α. Παράνομες συνδέσεις για τις οποίες οφείλονται οι νόμιμες υποχρεώσεις προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και τους Ο.Τ.Α. είναι οι συνδέσεις με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο της περιοχής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15, παρ.2 του Ν.1647/1986 (Α 141).

2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το πρόστιμο που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1068/1980 προσαυξάνεται κατά 50%.

Άρθρο 3
Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί στους ιδιώτες που ορίζονται ως μέλη ή πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 1993.
Σημ.: όπως το άρθρο 3 είχε αντικατασταθεί  με την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.1563/1985 (ΦΕΚ Α 151), αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 2242/1994 (Α 162)

Άρθρο 4
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ