Νόμος 1282 ΦΕΚ Α΄110/9.9.1982
Για τη ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στο ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, στην απλούστευση της διαδικασίας με την οποία χορηγούνται τα δώρα εορτών στους συνταξιούχους και στην κύρωση υπουργικών αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Υπαγωγή στις ειδικές καταστάσεις.
Στην παρ. 8 του άρθρου 171 του π.δ. 1285/1981 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπό τον τίτλον “Κώδιξ Πολεμικών Συντάξεων” των ισχυουσών περί πολεμικών συντάξεων διατάξεων”, προστίθεται δεύτερο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: “Επίσης υπάγεται, το ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, που βρίσκεται στην κατάσταση της πτητικής ενέργειας και, σε περίοδο ειρήνης γίνεται ανίκανο εξαιτίας τραύματος ή νοσήματος, που οφείλεται σε εκτέλεση πτήσης, η οποία είχε διαταχθεί νόμιμα. Η εκτέλεση της πτήσης βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας”.

Άρθρο 2
Εξάμηνα πτητικής ενέργειας

1. Η παρ. του άρθρου 41 του π.δ 1041/1979 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπο τον τίτλον “Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων”, των ισχυουσών διατάξεων “περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων” συμπληρώνεται ως εξής: “ή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, εφόσον πρόκειται για το ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος”.

2. Η περίπτ. δύ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ. 1041/1979 αντικαθίσταται ως εξής: “δ) αποστρατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.δ. 178/1969 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων” ή του άρθρου 27 του ν.δ. 139/1969 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας και μεταθέσεων των μονίμων αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων Λιμενικού και Πυροσβεστικού” εφόσον πρόκειται για τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος.

Άρθρο 3
Αναδρομική εφαρμογή
Οι διατάξεις των άρθρων 1-2 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για όσους απομακρύνθηκαν από το Λιμενικό Σώμα, με την ιδιότητα του ιπτάμενου πριν από την έναρξη της ισχύος του, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Άρθρο 4
Χρόνος πληρωμής.

1. Ως χρόνος πληρωμής των κατά τις κείμενες διατάξεις δώρων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων των συνταξιούχων και βοηθηματούχων γενικά του Δημοσίου ορίζεται, αντίστοιχα, η δέκατη ημέρα πριν από το Πάσχα, και η 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εάν οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, μετατίθενται στην προηγούμενη εργάσιμη.

2. Ως προς το χρόνο πληρωμής της, κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετης μισής σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιούχων γενικά, και βοηθηματούχων του Δημοσίου εφαρμόζονται εκείνα που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 550/1977 “περί αυξήσεως του μισθού των δικαστικών λειτουργών, των δημοσίων υπαλλήλων κλπ”. Οι διατάξεις του δεύτερου εδάφιου της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για την πρόσθετη μισή σύνταξη.

3. Η παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.550/1977, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 5
Δικαιούχοι.

1. Δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα ή του δώρου Χριστουγέννων είναι οι συνταξιούχοι γενικά και βοηθηματούχοι του Δημοσίου, εφόσον, αντίστοιχα, συνταξιοδοτούνται ή δικαιούνται βοηθήματος την 1η του μήνα που γιορτάζεται το Πάσχα ή την 1η Δεκεμβρίου. Εάν οι ανωτέρω συνταξιοδοτήθηκαν για τμήμα του μήνα που γιορτάζεται το Πάσχα ή του μήνα Δεκεμβρίου δικαιούνται τόσων τριακοστών δώρου, όσες και οι ημέρες που συνταξιοδοτήθηκαν.

2. Δικαιούχοι της πρόσθετης μισής σύνταξης ή βοηθήματος είναι οι συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι του Δημοσίου εφόσον δικαιούνται σύνταξης ή βοηθήματος την 1η Ιουλίου.

3. Για τους συνταξιούχους βουλευτές που εκλέγονται και πάλι βουλευτές, πριν από τις ημερομηνίες των προηγούμενων παραγράφων, ισχύουν εκείνα που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

4. Τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και η πρόσθετη μισή σύνταξη χορηγούνται και στις οικογένειες των συνταξιούχων ή βοηθηματούχων του Δημοσίου στις οποίες παρέχεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ολόκληρη η σύνταξη του θανόντος επι τρίμηνο ή εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι στο τρίμηνο ή εξάμηνο περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, η 1η του μήνα που γιορτάζεται το Πάσχα, η 1η Δεκεμβρίου ή η 1η Ιουλίου.

Άρθρο 6
Δικαίωμα επιλογής δώρων ή πρόσθετης μισής σύνταξης.

1. Εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται τμήματος δώρου Πάσχα από αποδοχές ενεργείας και σύγχρονα έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση του δώρου αυτού και με την ιδιότητά τους ως συνταξιούχων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, μπορούν να λάβουν το δώρο ως συνταξιούχοι ή ως τέως πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή ως τέως βουλευτές. Σε περίπτωση επιλογής του δώρου από τη σύνταξη, τούτο καταβάλλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τις ημέρες που συνταξιοδοτήθηκαν κατά το μήνα που γιορτάζεται το Πάσχα.

2. Οι διαταγές της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για την πρόσθετη μισή σύνταξη καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων.

3. Οι συνταξιούχοι βουλευτές που εκλέγονται και πάλι βουλευτές, πριν από τις ημερομηνίες του άρθρου 5, δικαιούνται με επιλογή τους, ή το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 144 του Κώδικα “περί οργανώσεως των Υπηρεσιών της Βουλής και καταστάσεως του προσωπικού αυτής” (μέρος Β` Προσωπικόν της Βουλής), ή ολόκληρο το ποσό του δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα ή πρόσθετης μισής σύνταξης που θα παίρνανε εάν είχαν συνταξιοδοτηθεί την 1η Δεκεμβρίου, την 1η του μήνα που γιορτάζεται το Πάσχα και την 1η Ιουλίου, αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Ανακαλούμενοι στην ενέργεια.
Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι, οι οποίοι πριν από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 5 αναδιορίζονται ή ανακαλούνται στην ενέργεια, δικαιούνται ολόκληρου του δώρου Πάσχα, Χριστουγέννων ή του επιδόματος άδειας από τις αποδοχές ενέργειας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο μισθοδοτήθηκαν. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση.

Άρθρο 8
Έκταση εφαρμογής.
Οι διατάξεις των άρθρων 4-7 του νόμου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις που δεν καταβάλλονται από το Δημόσιο, διέπονται όμως από τις ίδιες διατάξεις, είτε κατά παραπομπή προς όσα ισχύουν για τις πολιτικές συντάξεις, είτε με ιδιαίτερα νομοθετήματα που περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις. 2. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 4-7 του νόμου αυτού μπορεί να ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμόδιου Υπουργού που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 9
Κύρωση απόφασης για χορήγηση διορθωτικού ποσού και καθιέρωση Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.
Κυρούται και έχει ισχύ νόμου, από 1 Ιανουαρίου 1982, αριθ.Γ-691/127/Μ13/3-26/25.1.1982 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Για χορήγηση διορθωτικού ποσού και καθιέρωση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις συντάξεις και τα βοηθήματα του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Την αδυναμία κατάθεσης στη Βουλή για ψήφιση σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση των συντάξεων εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ψηφισθεί ακόμα ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 1982.
β) Την ανάγκη ενίσχυσης ιδιαίτερα των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, που η αγοραστική τους δύναμη μειώθηκε από την προηγούμενη εισοδηματική πολιτική.
γ) Την ανάγκη κάλυψης της μετάβασης από το παλαιό σύστημα αύξησης των αποδοχών και των συντάξεων στο νέο σύστημα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και
δ) Την ανάγκη προστασίας των εισοδημάτων των συνταξιούχων και βοηθηματούχων του Δημοσίου από τον πληθωρισμό, αποφασίζουμε:
1. Στους συνταξιούχους, γενικά, και βοηθηματούχους του Δημοσίου, εκτός από όσους λαμβάνουν τις συντάξεις που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο 3, χορηγούνται, αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 1982, πέρα από την καταβαλλόμενη σύνταξη όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις μας αριθ. οικ. 157631/3904/25.11.81 και Γ. 9780/1541/Μ10/14/26.11.1981 και τα παρακάτω διορθωτικά ποσά: δρχ. 4.000 το μήνα σε όσους λαμβάνουν σύνταξη ή βοήθημα μέχρι 16.000 ” 3.600 ” ” ” ” ” ” ” ” απο16.001-20.000 ” 3.200 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 20.001-24.000 ” 2.800 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 24.001-28.000 ” 2.400 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 28.001-32.000 ” 2.000 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 32.001-36.000 ” 1.600 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 36.001-40.000 Ειδικά, στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους που η σύνταξή τους κυμαίνεται μεταξύ των δρχ. 16.000 έως 16.400, 20.000 έως 20.400, 24.000 έως 24.400, 28.000 έως 28.400, 32.000 έως 32.400, 36.000 έως 36.400 και 40.000 έως 41.600 χορηγείται διορθωτικό ποσό τόσο ώστε, μαζί με αυτό η σύνταξη να φτάνει το ποσό των δρχ. 20.000, 23.600, 27.200, 30.800, 34.400, 38.000 και 41.600, αντίστοιχα. Για την κατάταξη των συντάξεων στα προηγούμενα κλιμάκια, δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα οικογενειακών βαρών (συζύγου και τέκνων) καθώς και τα επιδόματα ανικανότητας.
2. Τα διορθωτικά ποσά που παρέχονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγούνται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την έκδοση της απόφασής μας αυτής. Η καταβολή τους αρχίζει από την ημερομηνία που αρχίζει και η σύνταξη. Στον κανονισμό της σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη το διορθωτικό ποσό και το ποσό της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) που έπαιρνε ως εν ενεργεία στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος.
3. Οι πολεμικές συντάξεις που καταβάλλει το Δημόσιο και που δεν καθορίζονται με βάση το μισθό ενεργείας καθώς και οι συντάξεις και τα βοηθήματα τα οποία υπολογίζονται με βάση αυτές, αυξάνονται, αναδρομικά από 1.1.82 κατά ποσοστό είκοσι πέντε στα εκατό (25%). Το ανωτέρω ποσοστό αύξησης υπολογίζεται πάνω στα ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί ύστερα από την απόφασή μας αριθ. Γ. 9780/1541/Μ10/14/26.11.81. Τα ποσά σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής στρογγυλοποιούνται στην επόμενη δεκάδα.
4. Κατά το οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο ποσοστό και από την ίδια χρονολογία, αυξάνονται και όλα τα προσωπικά και αμεταβίβαστα επιδόματα ανικανότητας και οι προσαυξήσεις τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα επιδόματα του άρθρου 54 του π.δ. 1041/1979. Το ποσοστό αύξησης υπολογίζεται πάνω στα ποσά όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί με τις αυξήσεις οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι την 31.12.81.
5. Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος που καθόρισε το ν.δ. 1371/1973 όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις μεταγενέστερες αυξήσεις, ορίζεται, με συνυπολογισμό και του διορθωτικού ποσού των παραγράφων 1 και 2 καθώς και του επιδόματος ανικανότητας που τυχόν καταβάλλεται, σε δρχ. οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (8.560), αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 1982.
6. Η εκκαθάριση και πληρωμή των αυξημένων ποσών, αναδρομικά από 1.1.82, θα γίνει με την επιταγή η οποία θα σταλεί το μήνα Φεβρουάριο 1982 (σύνταξη μηνός Μαρτίου 1982). Ειδικά η εκκαθάριση και πληρωμή των αυξημένων ποσών στις συντάξεις των συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως θα διενεργηθεί από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς με βάση σχετικό φύλλο μεταβολής, που οι φορείς αυτοί θα συντάξουν.
7. Από το έτος 1982 καθιερώνεται η αρχή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) όλων των συντάξεων και βοηθημάτων που καταβάλλει το Δημόσιο, η οποία θα γίνεται στην αρχή του επόμενου τετραμήνου, σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου τετραμήνου που θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, έπειτα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής.
8. Για τον υπολογισμό της ΑΤΑ το κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της μηνιαίας σύνταξης ή βοηθήματος ως εξής: (α) Για σύνταξη ή βοήθημα ή τμήμα αυτών μέχρι 35.000 δρχ. θα υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό μεταβολής του δείκτη. (β) Για τμήμα σύνταξης ή βοηθήματος από 35.000 δρχ. μέχρι 55.000 δρχ. θα υπολογίζεται το μισό (1/2) του ποσοστού μεταβολής του δείκτη. (γ) Για τμήμα σύνταξης ή βοηθήματος από 55.000 δρχ. μέχρι 80.000 δρχ. θα υπολογίζεται το ένα τέταρτο (1/4) του ποσοστού μεταβολής του δείκτη. (δ) Για το τμήμα σύνταξης ή βοηθήματος πέρα από τις 80.000 δρχ. δεν θα δίνεται καμιά Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.
9. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, η οποία θα αρχίσει αυτόματα την 1η Μάϊου 1982, θα παρθούν υπόψη: αα) η σύνταξη ή το βοήθημα όπως προσδιορίζονται από την κείμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία και όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την 30η Απριλίου 1982. ββ) τα διορθωτικά ποσά και οι αυξήσεις των παραγράφων 1,2,3 και 5, γγ) όλα τα επιδόματα ανικανότητας ή νόσου και οι επαυξήσεις τους όπως αυτά διαμορφώνονται με τις αυξήσεις της παραγράφου 4 και δδ) τα οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται κατά την ίδια χρονολογία. β) Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 8 το δεύτερο τετράμηνο του 1982 θα παρθούν υπόψη τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου μαζί με το ποσό της ΑΤΑ, όπως θα διαμορφωθούν την 31 Αυγούστου 1982. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η παράγραφος 8 και για τα επόμενα τετράμηνα.
10. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί συνδικαιούχων της σύνταξης προσώπων, συμμετοχής στη σύνταξη, επιμερισμού του ποσού αυτής και χωριστής καταβολής έχουν εφαρμογή και για τα διορθωτικά ποσά των παραγράφων 1 και 2 καθώς και για τα ποσά της ΑΤΑ των παραγράφων 7,8 και 9.
11. Αν για οποιοδήποτε αιτία, επέλθει μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή του βοηθήματος, το διορθωτικό ποσό των παρ.1 και 2, καθώς και το ποσό της ΑΤΑ, προσδιορίζονται ξανά με βάση τη νέα σύνταξη ή το βοήθημα, από τη χρονολογία που επέρχεται και η μεταβολή. Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, το διορθωτικό ποσό και το ποσό της ΑΤΑ χορηγείται και στην οικογένειά του, εφόσον αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαιούται της σύνταξης ή του βοηθήματος του θανόντος για τρείς ή έξι μήνες.
12. Οι κατά τ’ ανωτέρω αυξήσεις λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ως και της πρόσθετης μισής σύνταξης.
13. Τα διορθωτικά ποσά των παρ. 1 και 2 και τα ποσά της ΑΤΑ δεν ενσωματώνονται στη σύνταξη ή στο βοήθημα αλλά εμφανίζονται στις επιταγές σε ξεχωριστή στήλη. Επ’ αυτών όμως, όπου συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 58-69 του π.δ. 1041/79. 14. Η παρούσα απόφαση θα τύχει ανάλογης εφαρμογής και στις συντάξεις που δεν καταβάλλονται από το Δημόσιο, διέπονται όμως από τις ίδιες διατάξεις, είτε κατά παραπομπή προς όσα ισχύουν για τις πολιτικές συντάξεις, είτε με ιδιαίτερα νομοθετήματα που περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις. 15. Η απόφασή μας αυτή που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1982 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να κυρωθεί με νόμο.

Άρθρο 10
Κύρωση απόφασης για χορήγηση συμπληρωματικών αυξήσεων έτους 1981
Κυρούνται και έχουν ισχύ νόμου από 1ης Νοεμβρίου 1981 οι παρακάτω αποφάσεις:
α) Αριθ. Γ. 9780/1541/Μ10/26.11.81 του Υπουργού των Οικονομικών, που έχει ως εξής και εφαρμόζεται και στις συντάξεις που δεν καταβάλλονται από το Δημόσιο διέπονται όμως από τις ίδιες διατάξεις, είτε κατά παραπομπή προς όσα ισχύουν για τις πολιτικές συντάξεις, είτε με ιδιαίτερα νομοθετήματα που περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις:
ΑΠΟΦΑΣΗ
περί χορηγήσεως τιμαριθμικής αυξήσεως στις συντάξεις του Δημοσίου που δεν καθορίζονται με βάση το μισθό ενεργείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1160/81.
2. Την απόφασή μας αριθ. 157631/3904/25.11.1981 με την οποία αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων καθώς και οι συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τους μισθούς ενεργείας σε δρχ. 560, αναδρομικά από 1 Νοεμβρίου 1981, λόγω αυξήσεως του τιμαρίθμου σε ποσοστό μεγαλύτερο από τις αυξήσεις που χορηγήθηκαν με τον ανωτέρω νόμο.
3. Ότι το ίδιο ποσό και από τις ίδιες ημερομηνίες πρέπει να χορηγηθεί και στις συντάξεις που καταβάλλει το Δημόσιο και που δεν καθορίζονται με βάση το μισθό ενεργείας, για λόγους ίσης μεταχειρίσεως,
αποφασίζουμε:
1. Αυξάνουμε, αναδρομικά από 1η Νοεμβρίου 1981, κατά δρχ. πεντακόσιες εξήντα (560) όλες τις συντάξεις και τα βοηθήματα που καταβάλλει το Δημόσιο και δεν καθορίζονται με βάση το μισθό ενεργείας. Οι ποσοστιαίοι περιορισμοί των διατάξεων των άρθρων 1 ν. 68/1975, α.ν. 143/1975 και 12 ν.955/1979 ισχύουν και για το ανωτέρω ποσό. Με το ίδιο ποσό και από την ίδια ημερομηνία αυξάνονται επίσης.
α) τα ποσά συνταξίμου μισθού οπλιτών που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρ.4 του α.ν.377/1968 “περί ρυθμίσεως των συντάξεων κατόπιν του α.ν. 274/1968 κλπ”.
β) οι βασικοί μισθοί επί των οποίων υπολογίζονται οι συντάξεις που καταβάλλει το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1342/1973 “περί συνταξιοδοτήσεως του μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού των ΣΕΚ”.
γ) οι συντάξεις των ιατρών των αγροτικών ιατρείων υγειονομικών σταθμών και κινητών υγειονομικών μονάδων, που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν.828/1979 “περί μονιμοποιήσεως αγροτικών ιατρείων κλπ.”
δ) οι συντάξεις των υπαλλήλων της Βουλής στις οποίες αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του α.ν. 377/1968, και
ε) το κατώτατο όριο συντάξεως.
2. Εγκρίνουμε την εκκαθάριση και πληρωμή των αυξημένων ποσών συντάξεως με την επιταγή του μηνός Ιανουαρίου 1982 (σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 1982).
3. Οι κατά τ’ ανωτέρω αυξήσεις λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ως και της πρόσθετης μισής συντάξεως (επίδομα αδείας).
4. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Αύξηση συντάξεως συνταξιούχων ΟΤΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του Ν. 1160/1981 “περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων ν.π.δ.δ κλπ.”.
2. Την 157631/3904/25.11.1981 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται από την 1 Νοεμβρίου 1981 οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. κατά το ποσό των δρχ. 560.
3. Την Γ-9780/1541/Μ10/14/26.11.1981 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται από την 1η Νοεμβρίου 1981, οι συντάξεις του Δημοσίου που δεν καθορίζονται βάσει μισθού ενεργείας, καθώς και το κατώτατο όριο της συντάξεως του Δημοσίου κατά το ποσό των δρχ. 560.
4. Ότι, για λόγους ίσης μεταχειρίσεως, θα πρέπει οι ανωτέρω αυξήσεις των συντάξεων του Δημοσίου να χορηγηθούν και στις αντίστοιχες κατηγορίες των συντάξεων των ΟΤΑ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Αυξάνουμε, αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 1981, κατά το ποσό των δραχμών πεντακοσίων εξήντα (560) τις συντάξεις των συνταξιούχων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, οι οποίες δεν καθορίζονται βάσει μισθού ενεργείας.
2. Οι αυξήσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τις εν γένει συντάξεις της αυτής κατηγορίας που διέπονται από τις περί συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων διατάξεις.
3. Κατά το ίδιο, ως ανωτέρω, ποσό αυξάνουμε και το κατώτατο όριο των εν γένει συντάξεων των συνταξιούχων των Ο.Τ.Α ως και των εν γένει συντάξεων που διέπονται από τις περί συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων διατάξεις.
4. Η βάσει των ανωτέρω αυξήσεων αναπροσαρμογή, εκκαθάριση και πληρωμή των εν λόγω συντάξεων Θα διενεργηθεί από τους οικείους συνταξιοδοτικούς φορείς βάσει σχετικού φύλλου μεταβολής, που οι φορείς αυτοί θα συντάξουν.
5. Οι ανωτέρω αυξήσεις θα λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
6. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.
γ) Αριθ. Γ -004/206/82/4.2.82 του Υπουργού Οικονομικών που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ
Περί τρόπου πληρωμής δώρου Χριστουγέννων 1981 σε πρώην συνταξιούχους βουλευτές που έχει διακοπεί η καταβολή της συντάξεως τους γιατί εκλέχτηκαν βουλευτές στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 326/1969 “περί πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου δι’ επιταγών”.
β) Του άρθρου 6 του ν.550/1977 “περί αυξήσεως του μισθού των δικαστικών λειτουργών, των δημοσίων υπαλλήλων κλπ”.
γ) Του ν. 1160/1981 “περί αυξήσεων των αποδοχών των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών κλπ”.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του δώρου Χριστουγέννων 1981 στους πρώην συνταξιούχους του Δημοσίου βουλευτές των οποίων η καταβολή της συντάξεως διεκόπη επειδή εκλέχθηκαν βουλευτές στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981.
2. Δικαιούχοι του δώρου. Το δώρο Χριστουγέννων 1981 δικαιούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου πρώην βουλευτές των οποίων η καταβολή της συντάξεως διεκόπη επειδή εκλέχτηκαν βουλευτές στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981.
3. Ποσό δώρου. Το ποσό του δώρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι ίσο με τα 182/240 της συντάξεως του τελευταίου μήνα της συνταξιοδοτήσεως των δηλαδή του μηνός Οκτωβρίου 1981.
4. Το δώρο είναι απαλλαγμένο από κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και χαρτοσήμου δεν είναι απαλλαγμένο μόνο από τις κρατήσεις για φόρο εισοδήματος και ΟΓΑ όπου αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία.
5. Τρόπος πληρωμής.
α) Το δώρο Χριστουγέννων 1981 θα καταβληθεί στους δικαιούχους με ειδική επιταγή.
β) Το ανωτέρω δώρο βαρύνει τις ίδιες πιστώσεις του Προϋπολογισμού που βαρύνει και η σύνταξη.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα προηγούμενα άρθρα.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ