Νόμος 1281 ΦΕΚ Α΄110/9.9.1982
Για την τροποποίηση και συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 470/1976 “περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυψάντων εκ της εφαρμογής της “περί αποζημιώσεως εξ άλλων χωρών Ελλήνων υπηκόων νομοθεσίας” και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 470/1976 “περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυψάντων εκ της εφαρμογής της “περί αποζημιώσεως εξ άλλων χωρών Ελλήνων υπηκόων νομοθεσίας” τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
Οι κοινοποιήσες προσκλήσεων ή αποφάσεων των Επιτροπών αποζημιώσεως και άλλων εγγράφων, που απευθύνονται σε πρόσωπα, που η διαμονή τους είναι άγνωστη, καθώς και στους κληρονόμους αυτών που πέθαναν πριν ή μετά από την εκδίκαση της αιτήσεώς τους και που θα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των: α) Α.Ν 567/1968 “περί κατανομής μεταξύ των δικαιούχων του καταβληθησομένου υπό της Ρουμανικής Κυβερνήσεως, βάσει της κυρωθείσης δια του Α.Ν. 55/1967 Συμφωνίας” ποσού αποζημιώσεως και άλλων τινών διατάξεων,
β) Α.Ν 408/1968 “περί διανομής της αποζημιώσεως, ην προβλέπει η Ελληνο-Βουλγαρική Συμφωνία της 9ης Ιουλίου 1964, κυρωθείσα δια του Ν.Δ. 4393/1964”,
γ) Ν.Δ. 4557/1966 “περί του τρόπου διακανονισμού των συμψηφισθεισών Ελληνικών απαιτήσεων και οφειλών έναντι της Γιουγκοσλαβίας κατ` εφαρμογήν της δια του Ν.Δ 4006/1959 κυρωθείσης Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας της 12ης Ιουνίου 1959”,
δ) Α.Ν 56/1957 “περί κυρώσεως της εν Βόννη υπογραφείσης την 8ην Δεκεμβρίου 1961 μεταξύ Ελλάδος και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Συμφωνίας δια τον διακανονισμόν απαιτήσεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως ή Ελλήνων υπηκόων διύ αφαιρεθέντα καπνά”,
ε) Β.Δ. 368/1964 “περί κατανομής της καταβληθείσης υπό της Αυστριακής Κυβερνήσεως, δυνάμει της Ελληνο-Αυστριακής Συμφωνίας της 6ης Ιουλίου 1961, αποζημιώσεις δια ζημίας ας υπέστησαν Ελληνες υπήκοοι κατά την περίοδο της ουδετερότητος της Ελλάδος κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμον”, στ) Α.Ν. 26/1967 περί κυρώσεως της εν Πράγα υπογραφείσης την 22αν Ιουλίου 1964 Ελληνοτσεχοσλοβακικής Συμφωνίας “περί διακανονισμού εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων και διανομής της καταβληθείσης υπό της Τσεχοσλοβακικής Κυβερνήσεως αποζημιώσεως” και
ζ) Ν.Δ. 4178/1961 “περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας Συμβάσεως “Περί παροχών υπέρ Ελλήνων υπηκόων θιγέντων υπό Εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεων και άλλων συναφών διατάξεων”, θεωρούνται έγκυρες και νόμιμες επιφέρουν όλες τις μετέπειτα νόμιμες συνέπειες εφόσον το έγγραφο που κοινοποιείται ή η περίληψη αποφάσεως, που θα περιλαμβάνουν απαραίτητα και το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο αναφέρονται, θυροκολλείται τρεις μήνες συνέχεια σε φανερό μέρος του καταστήματος της Επιτροπής. Η τρίμηνη αυτή προθεσμία αρχίζει από τη χρονολογία της πράξης θυροκόλλησης, που συντάσσει ο Γραμματέας της Επιτροπής, αφού βεβαιωθεί από τον ίδιο στο σώμα του εγγράφου ή της περιλήψεως αποφάσεως, που κοινοποιείται και θυροκολλείται, και
η) Α.Ν 57/1967 “περί κυρώσεως της μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Βρεταννικής τοιαύτης συμφωνίας περί συμψηφισμού των εκ της Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου υπό των Βρεταννικών Αρχών προκυψασών εκατέρωθεν απαιτήσεων και περί καταβολής αποζημιώσεως εις τους κατοίκους Δωδεκανήσου”.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι σε δήλωση – Τρόπος υποβολής δήλωσης.

1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1249/1982 “διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Ανεξάρτητα αν έχουν ή οχι υποχρέωση να καταβάλουν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, για υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωμένοι:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση που η σύζυγος έχει εξώπροικη ακίνητη περιουσία θα πρέπει το άθροισμα της αξίας της περιουσίας της και εκείνης του συζύγου να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμές.
β) Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος ή που έχουν ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης από το μισό του αφορολόγητου ποσού και γ) καθένας που καλείται με έγγραφο από τον Οικον. Εφορο”.

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 25 του Ν. 1249/1982 “διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις” προσθέτεται εδάφιο δεύτερο, που έχει ως εξής:
“Η δήλωση μπορεί και να ταχυδρομείται επι αποδείξει στον αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Οικονομικό Εφορο, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από το νόμο για την υποβολή αυτής”.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, του δε άρθρου 2 απο την 1η Ιανουαρίου 1982.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ