Νόμος 1280 ΦΕΚ Α΄108/2.9.1982
Παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Αγροτικές εκτάσεις που αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από τη Δ.Ε.Η. για κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων και παύουν να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.”
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με αποδοχή της απόφασης από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας που μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών.
Η κατά την παρούσα παράγραφο παραχώρηση απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο 9 Ν.2941/2001,Α 201/12.9.2001.

2. Οι εκτάσεις, που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο παραχωρούνται στο Δημόσιο, επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.11 άρθρο 12 Ν.3147/2003, ΦΕΚ Α`135/5.6.2003.

Άρθρο 2

1. Αγροτικές εκτάσεις που αποκτήθηκαν από τη Δ.Ε.Η. για υδροηλεκτρικά έργα προς αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων πλημμύρας ή κατολίσθησης μπορούν να παραχωρούνται προσωρινά για χρήση στο Δημόσιο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ εγκρινόμενη από τον Υπουργό Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
Οι εκτάσεις που μπορούν να παραχωρηθούν είναι εκείνες της ζώνης μεταξύ των υψομέτρων της ανώτατης στάθμης λειτουργίας και της ανώτατης στάθμης πλημμυρών.

2. Οι εκτάσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να παραχωρούνται από το Δημόσιο σε ακτήμονες ή σε αγροτικούς ή κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς ή σε κτηνοτρόφους ή καλλιεργητές για προσωρινή χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, με αποκλειστικό σκοπό τη βοσκή ή καλλιέργεια, ή να κηρύσσονται ολόκληρες ή τμήματα αυτών αναδασωτέες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ.
Η ανέγερση οποιουδήποτε μόνιμου ή προσωρινού κτίσματος για κατοικία ή και προσωρινή διαμονή απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα και τα κτίσματα κατεδαφίζονται κατά τη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων.

Άρθρο 3
Με προεδρικά Διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας ορίζονται ο τρόπος και οι όροι της παραχώρησης των κατά το άρθρο 2 του παρόντος εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3α
Σημ.: όπως το άρθρο 3Α προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

1. Μετά την παραχώρηση στο Δημόσιο των εκτάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, καθώς και σε περίπτωση παραχώρησης από τη Δ.Ε.Η., σύμφωνα με όρους που αποφασίζει η ίδια, της χρήσης για αξιοποίηση ή εκμετάλλευση τεχνητών λιμνών και παρόχθιων περιοχών των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων της, η Δ.Ε.Η. και το προσωπικό της ευθύνονται για βαρειά αμέλεια, για ατυχήματα σε πρόσωπα ή για υλικές ζημίες λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων ή κατολισθήσεων μέσα στις παραπάνω εκτάσεις.

2. Για ατυχήματα και ζημίες της προηγούμενης παραγράφου το Δημόσιο και το προσωπικό που υπηρετεί σ` αυτό δεν ευθύνεται σε περίπτωση, που το Δημόσιο διέθεσε τις παραπάνω εκτάσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 4
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν.669/1977 “περί εκμεταλλεύσεως λατομείων” προστίθενται εδάφια που είναι όπως παρακάτω:
“Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, εκτός από αυτά της νήσου Θήρας, μέχρι 31.8.1988, χωρίς να υπόκεινται οι εκμεταλλευτές τους στις κυρώσεις του άρθρου 11 του ν. 669/1977, με την προϋπόθεση ότι τα λατομεία αυτά λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 669/1977 και εξακολουθούσαν να λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των νόμων 1280/1982 και 1475/1984 και για τα οποία οι εκμεταλλευτές τους έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 11.9.1984 για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και δεν έχουν εκδοθεί σχετικές απορριπτικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1475/1984 (Α 131), αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 28 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

Άρθρο 5
Ο νόμος αυτός θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ