Νόμος 1278 ΦΕΚ Α΄105/31.8.1982
Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Σύσταση.
Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του συστήματος Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Άρθρο 2
Σύνθεση.
Σημ.: όπως το άρθρο 2 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123), επανήλθε σε ισχύ με την περ.α` του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α 34), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τον Ν.2071/ 1992.

1. Το ΚΕ.Σ.Υ. αποτελείται από :
Α. Τρείς τακτικούς και τρείς αναπληρωματικούς εκπροσώπους του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Β. Έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο:
α) της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας β) του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου γ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) ε) της ανώτατης συνδικαλιστικής Επαγγελματικής οργάνωσης των αγροτών στ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε) Καθένα από τα μέλη αυτά ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα του.
α) εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας που προτείνεται από το Δ.Σ. της, β) εκπρόσωπος της Ε.Σ.Δ.Υ. που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Σύλλογο Καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. και γ) ο Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.2519/1997 (Α 165)
Γ. Έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο, εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε., της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, της Ένωσης Ελλήνων Βιολόγων και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Δ. Έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο: α) των Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Χώρας. β) των Οδοντιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Χώρας και γ) των Φαρμακευτικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Χώρας.
Καθένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνεται από τις Συνελεύσεις των αντιστοίχων Τμημάτων.
Ε. Έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο των Δημοσίων Υπαλλήλων που ορίζονται από τη Διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση που να εκφράζει το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων της Χώρας, το μέλος αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Δημοσίων Υπαλλήλων.
ΣΤ. Δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς εκπροσώπους του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού.

Σημ.: όπως η περ. ΣΤ` αντικαταστάθηκε  με το δεύτερο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 5 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α 34)
Ζ. Έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων οριζόμενους από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Η. Δύο υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σαν τακτικούς και δύο σαν αναπληρωματικούς, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
Θ. Το Διοικητή του ΙΚΑ και τον Υποδιοικητή σαν αναπληρωματικό μέλος.
Ι. Το Διοικητή του Ο.Γ.Α. και το νόμιμο αναπληρωτή του σαν αναπληρωματικό μέλος.
ΙΑ. Τον Πρόεδρο του ΚΕΕΦ και τον Αντιπρόεδρο σαν αναπληρωματικό μέλος.
ΙΒ. Τρία μέλη με ιδιαίτερη επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σαν τακτικά και τρία που ορίζονται αναπληρωματικά.
ΙΓ. `Έναν (1) τακτικό και έναν ( 1 ) αναπληρωματικό εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των νοσοκομειακών ιατρών.
Σημ.: όπως το εδάφιο ΙΓ` προστέθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 5 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α 34)
ΙΔ. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον αντιπρόεδρο ως αναπληρωματικό μέλος.
ΙΕ. Τον προηγούμενο πρόεδρο του ΚΕΣΥ και ως αναπληρωματικό τον αμέσως προηγούμενό του.
Σημ.: όπως τα εδάφια ΙΔ΄ και ΙΕ΄ της παρ.1 προστέθηκαν με το άρθρο 56 Ν.4316/2014, ΦΕΚ Α 270/24.12.2014.

2. Οι εκπρόσωποι των κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων ορίζονται μέσα σε 30 ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίζει εμπρόθεσμα τον εκπρόσωπό του, τον ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.

3. Η συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Υ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και η θητεία του είναι τριετής. Η ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των γιατρών μελών του ΚΕ.Σ.Υ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες.
Σημ.: όπως το άρθρο 3 που είχε καταργηθεί με το άρθρο 132 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123), επανήλθε σε ισχύ με την περ.α` του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α 34),όπως ίσχυε πριν από την δημοσίευση του Ν.2071/1992

1. Το ΚΕ.Σ.Υ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
β) Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον αφορά την υγεία, που παραπέμπεται σ` αυτό και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των πραγματικών στόχων.
γ) Παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται διορθωτικά μέτρα.
δ) Έχει την ευθύνη συντονισμού και ελέγχου των περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας (όταν με την προώθηση της διοικητικής αποκέντρωσης δια νόμου δημιουργηθούν τα περιφερειακά Συμβούλια Υγείας) και γνωμοδοτεί για την κατανομή των πιστώσεων μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας.

2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Ογκολογίας, οι Επιτροπές Οπτικών, το Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την άσκηση του επαγγέλματος Ψυχολόγων, η Επιτροπή Γενετικής και Οικογενειακού Προγραμματισμού, το Συμβούλιο Θεμάτων Υγείας και Αναπτύξεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού και το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού, που ασκούνται από Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 4 του παρόντος.

3. Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορούν να προσδίδονται στο ΚΕ.Σ.Υ. και άλλες αρμοδιότητες.

Άρθρο 4
Ολομέλεια και εκτελεστική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
Σημ.: όπως το άρθρο 4 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 9 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123), επανήλθε σε ισχύ με την περ.α` του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α 34), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τον Ν.2071/1992

1. Η Ολομέλεια είναι το αποφασιστικό όργανο του ΚΕ.Σ.Υ. για τα θέματα αρμοδιότητάς του. Η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Μέλος του ΚΕ.Σ.Υ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον Υπουργό.

2. Το ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο αυτού ως Πρόεδρο, β) Τον Αντιπρόεδρο αυτού και γ) Τρία μέλη αυτού, που εκλέγονται από την Ολομέλειά του με μυστική ψηφοφορία.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται στην Ολομέλεια τα θέματα για συζήτηση και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των επιλογών και αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Υ.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή για την προώθηση του έργου της, την εκπλήρωση των σκοπών του ΚΕ.Σ.Υ. και την υλοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας, μπορεί να καταρτίζει ειδικές επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με την απόφαση συγκροτήσεως καθορίζονται το έργο της κάθε επιτροπής, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών της, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα μέλη των ανωτέρω ειδικών επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έντεκα (11).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2519/1997 (Α 165)

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. που συνέρχεται για το σκοπό αυτό αμέσως μετά τη συγκρότησή του, καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας αυτού, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής, της απαρτίας και των υποχρεώσεων των μελών, της διαδικασίας συγκλήσεως και λήψεως αποφάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 5
Γραμματεία ΚΕ.Σ.Υ.
Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται υπηρεσία Γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Υ., που στελεχώνεται με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καθώς και με υπαλλήλους που προσλαμβάνονται στις θέσεις του άρθρου 9 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής.

Άρθρο 6
Συμβούλια επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού.
Σημ.: όπως το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 132 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123)

Άρθρο 7
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιλογής.

Σημ.: όπως το άρθρο 7 που είχε καταργηθεί με το άρθρο 132 του Ν. 2071/1992 (Α 123) επανήλθε σε ισχύ με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2256/1994 (Α 196)

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Σ.Υ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με αναπληρωματικό μέλος το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ) Έναν ανώτερο δικαστικό λειτουργό που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
δ) Έναν ανώτερο Υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή συγγενικής ειδικότητας με τις θέσεις για τις οποίες γίνεται η κρίση, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας με κλήρο, από το σύνολο των εκπροσώπων που προτείνουν τα Ιατρικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. της Χώρας.
Σαν εισηγητής στο Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου γιατρός, που έχει αποκτήσει την ειδικότητα της θέσης για την οποία γίνεται η κρίση πριν 15 , 10 ή 5 χρόνια αντίστοιχα για την κρίση θέσεων διευθυντών, επιμελητών ή ειδικευμένων βοηθών.

2. Το Β/βάθμιο Συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ενστάσεως κατά των αποφάσεων των Α/βάθμιων Συμβουλίων Κρίσεως και επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού προσωπικού.
Την ένσταση ασκούν είτε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Ιατροί ή Οδοντίατροι ή ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Η ένσταση κατά της απόφασης των πρωτοβάθμιων συμβουλίων κρίσεως και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, που ασκείται στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο, δεν αναστέλλει το διορισμό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.2345/1995 (Α 213)

3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και για το Συμβούλιο του παρόντος άρθρου.

4. Τα συμβούλια επιλογής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 315 των μελών τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2345/1995 (Α 213)

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των Συμβουλίων, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Όταν πρόκειται για κρίση και επιλογή Οδοντογιατρών, όπου στα Συμβούλια επιλογής του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων Ιατρικού Τμήματος και Ιατρικών φορέων καθώς και γιατρών, συμμετέχουν αντ’ αυτών αντίστοιχα εκπρόσωποι Οδοντιατρικού Τμήματος και Οδοντιατρικών Φορέων και οδοντογιατροί, που ορίζονται κατά την αντίστοιχη διαδικασία.

Άρθρο 8
Αποζημίωση μελών.

1. Το αξίωμα του μέλους του Κ.Ε.Σ.Υ., των Ειδικών Επιτροπών, Συμβουλίων και Ομάδων της παραγρ. 4 του άρθρου 4 καθώς και των Συμβουλίων των άρθρων 6 και 7 είναι τιμητικό και άμισθο.
Στα μέλη αυτά καταβάλλεται αποζημίωση που το ύψος της καθορίζεται κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

2. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την προώθηση του έργου της με πλήρη απασχόληση. Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή, εφ` όσον δεν έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, που το ύψος της καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Προνοίας. Στους δημόσιους υπαλλήλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9
Σύσταση θέσεων.
Με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι 50 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Κ.Ε.Σ.Υ.
Με το ίδιο ή άλλο όμοιο Π. Δ/γμα και ύστερα από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. καθορίζονται τα προσόντα για την κατάληψη των θέσεων αυτών, η αμοιβή των προσλαμβανομένων σ` αυτές υπαλλήλων και ο τρόπος άσκησης του έργου τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 993/1979 “περί του επί συμβάσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Δημοσίου…”.

Άρθρο 10

1. Οι γιατροί, των οποίων έληξε η θητεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1232/1982, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τις 32.12.1982 και παρατείνεται μέχρι την ημέρα αυτή η προθεσμία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης και επαναπρόσληψης.
Οι γιατροί, των οποίων η θητεία έληξε κανονικά μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού καθώς και οι γιατροί που προσλήφθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 της παρ. 2 του Ν. 1057/1980 “περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως…” παρέχουν υπηρεσίες μέχρι ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Αντίστοιχα παρατείνεται μέχρι ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού η προθεσμία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ή επαναπρόσληψης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να συνιστώνται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 θέσεις ειδικευομένων γιατρών στα πλαίσια της αναλογίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Νόμου 123/1975 “περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών”.
Με όμοιες αποφάσεις μπορεί για έξη (6) μήνες από της ισχύος του νόμου αυτού να συνιστώνται θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και οδηγών αυτοκινήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 εκτός Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 11
Η διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου καθορίζεται στο εξής με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 12
Η παράγραφος 4 του Άρθρου 10 του Ν.Δ. 3366/1955 “περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε έξη (6) το χρόνο τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Οι ημέρες των εξετάσεων ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με την οποία ορίζεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τις εξετάσεις γιατρών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια”.

Άρθρο 13
Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο καταργείται.

Άρθρο 14
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ