Νόμος 1277 ΦΕΚ Α΄103/25.8.1982
Τροποποίηση του Ν. 4483/1965 “περί καταργήσεως του υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του Ν. 4483/1965 “περί καταργήσεως του υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίστανται έτσι:
“5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις οποίες προβλέπεται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δομήσεως να αποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύτερο των 2.500 κ.μ., απαιτείται γνώμη της ΔΕΗ για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. Η γνώμη της ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
“Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, συνεχίζεται η διαδικασία για την έκδοση της άδειας οικοδομής”.

Άρθρο 2
Ο νόμος αυτός θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ