Νόμος 1275 ΦΕΚ Α΄100/24.8.1982
Αύξηση των συντάξεων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και Ταμείου Ασφαλίσεως Επιχειρηματιών Κινηματογράφου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1981 τα ποσά των συντάξεων που κατέβαλε το Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος την 31.12.80 αυξάνονται κατά ποσοστό 30% και από την ίδια ημερομηνία τα κατώτατα όρια συντάξεων ορίζονται σε 6.000 δρχ. για τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας και σε 5.300 δρχ. για τις συντάξεις λόγω θανάτου.

2. Για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από την ανωτέρω αναπροσαρμογή των συντάξεων προβλέπεται δαπάνη ποσού ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (1.800.000.000) από το Κρατικό Προϋπολογισμό του 1981 για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του ΤΕΒΕ.

Άρθρο 2

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1982 οι συντάξεις που καταβάλλει το Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος αυξάνονται κατά ποσοστό 25%.

2. Επίσης αυξάνονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1982 οι συντάξεις που καταβάλλει το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και το Ταμείο Ασφαλίσεως Επιχειρηματιών Κινηματογράφου κατά ποσοστό 20%.

3. Στην ίδια ημερομηνία ανατρέχει η αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 39 του Π.Δ. 669/1981 (ΦΕΚ 169/1981 ).

4. Από την 1η Ιανουαρίου 1982 καμία από τις συντάξεις που καταβάλλουν τα Ταμεία αυτά δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 9.000 δρχ. για τις συντάξεις γήρατος ή αναπηρίας και του ποσού των 7.950 δρχ. για τις συντάξεις λόγω θανάτου.

5. Η μηνιαία σύνταξη που καταβάλλεται στρογγυλοποιείται σε ακέραιες δεκάδες δραχμών, ποσά μέχρι και πέντε δραχμών παραλείπονται ενώ ποσά ανώτερα των πέντε δραχμών λογίζονται ως ακέραια δεκάδα.

Άρθρο 3

1. Αναστέλλεται για τα έτη 1981 και 1982 η λειτουργία των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1027/1980 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΤΕΒΕ νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων”.

2. Επίσης αναστέλλονται για το έτος 1982 οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 108 του Π.Δ. 668/1981 “περί εγκρίσεως του Καταστατικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων” (ΦΕΚ 167/1981 ).

3. Σημ.: όπως η παρ. 3 του άρθρου 3 καταργήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138).

4. Κάθε διάταξη με αντίθετο περιεχόμενο στις προηγούμενες διατάξεις καταργείται.

Άρθρο 4
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 1027/1980 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΤΕΒΕ νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής:
2. Από την 1η Ιουλίου 1982 και μετά η αύξηση των εισφορών του ΤΕΒΕ γίνεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό αυξήσεως του κατώτατου ορίου μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων, που δόθηκαν σ` αυτούς, εφάπαξ ή σταδιακά από της προηγούμενης αύξησης των εισφορών βάσει της σχετικής εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της τελεσίδικης απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου που ισχύει αντί αυτής σε περίπτωση διαιτησίας.
Η κατά τα ανωτέρω αύξηση ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αρχίζει από της πρώτης του μήνα που ορίζεται στην απόφαση αυτή.
Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται μετά παρέλευση έξη (6) μηνών από την προηγούμενη αύξηση και πάντοτε πριν περάσουν δέκα οκτώ μήνες απ` αυτήν.
Με την απόφαση είναι δυνατό οι εισφορές μικτής ασφάλισης (κλάδων σύνταξης και ασθένειας) να στρογγυλεύονται σε εκατοντάδες δραχμές με ανάλογη αυξομείωση των εισφορών κάθε κλάδου”.

Άρθρο 5

1. Το πρώτο στοιχείο της γ περίπτωσης του άρθρου 48 του Π.Δ 669/1981 “περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως, ανασυντάξεως της διεπούσης το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών νομοθεσίας” αντικαθίσταται ως εξής: γ) Εφ` όσον ο συνταξιούχος είναι ιδιοκτήτης χρησιούχος ή εκμεταλλευτής σε παραπάνω από ένα ολόκληρο επιβατικό αυτοκίνητο Δ.Χ ή παραπάνω από ένα λεωφορείο Δ.Χ. ή φορτηγό αυτοκίνητο ή ποσοστών σε περισσότερα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα πιο πάνω καθοριζόμενα όρια”.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύουν από τη χρονολογία που ίσχυσαν οι διατάξεις του πιο πάνω αναφερόμενου Π.Δ. 669/1981 και έχουν όλες τις νόμιμες συνέπειες για τους συνταξιούχους του Τ.Σ.Α από την ίδια χρονολογία.

Άρθρο 6
Στο τέλος του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 403/ 1976 “περί ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων” προστίθεται ή παρακάτω περίπτωση: Επίσης με το καταστατικό του Ταμείου μπορεί να ρυθμίζεται κάθε φορά, ο κύκλος των αμέσως ασφαλιζόμενων προσώπων, ή αναγνώριση παρωχημένου ή πλασματικού χρόνου ασφάλισης και η προθεσμία μέσα στην οποία θα μπορούν οι άμεσα ασφαλισμένοι ή οι δικαιοδόχοι τους να ζητήσουν την αναγνώριση ως και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από αυτή την αιτία, η επιστροφή των ατομικών εισφορών του κλάδου Συντάξεως στους ασφαλισμένους ή στα μέλη οικογενείας τους σε περίπτωση που δεν θα πάρουν σύνταξη από το Ταμείο ή από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις αρχές της διαδοχικής ασφάλισης καθώς και η χορήγηση προσωπικών δανείων στους τακτικούς υπαλλήλους του Τ.Α Ε.”.

Άρθρο 7
Το άρθρο 30 του Ν. 1027/1980 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Ε.Β.Ε. νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως εξής.
“Άρθρο 30.
Διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναφέρονται στην αύξηση συνταξιοδοτικών ή εφάπαξ παροχών, μπορούν να έχουν και αναδρομική ισχύ μέχρι δώδεκα μήνες πριν από το μήνα δημοσίευσής τους, εφ` όσον δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός”.

Άρθρο 8
Η ισχύς του νόμου τούτου, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ