Νόμος 1274 ΦΕΚ Α΄97/20.8.1982
Νομιμοποίηση δαπάνης στο Υπουργείο πολιτισμού και Επιστημών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Αποδοχές υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, που μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1189/1981 “περί τακτοποιήσεως υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών”, οι οποίες καταβλήθηκαν μέχρι της δημοσιεύσεως της αποφάσεως διορισμού τους, σύμφωνα με το μισθολογικό καθεστώς της προηγουμένης τους σχέσεως εργασίας, νομμοποιούντα, κατά το ποσόν που είναι ανώτερες των δικαιουμένων μετά το διορισμό και την ένταξή τους.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ