Νόμος 1272 ΦΕΚ Α΄97/20.8.1982
Για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Το άρθρο 266 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 266
Εμπρησμός από αμέλεια.
1.Εάν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση.
2.Εάν η πράξη του άρθρου 265 παράγραφος 1 τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ένα χρόνο και χρηματική ποινή τουλάχιστο δέκα χιλιάδων δραχμών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται”.

Άρθρο 2
Το άρθρο 324 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 324.
Αρπαγή ανηλίκων.
1.Οποίος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε που δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση. Εάν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σπουδαίο κίνδυνο ζωής ή βαρειάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ένα χρόνο.
2.Εάν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα χρόνια, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 1Ο χρόνια, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση που ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή με το σκοπό να μεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη μεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια.
3.Εάν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να εξαναγκάσει σε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης με τη θέλησή του και πριν να εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε υγιή και σώο τον ανήλικο, επιβάλλεται φυλάκιση”.

Άρθρο 3
Το άρθρο 327 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 327
Ακούσια απαγωγή.
1. Όποιος, με σκοπό το γάμο ή την ακολασία, απάγει ή κατακρατεί παράνομα (άρθρο 325) θήλυ χωρίς τη θέλησή του ή θήλυ που έχει δια- ταραγμένη νόηση ή είναι ανίκανο να αντισταθεί λόγω απώλειας της συνειδήσεως ή διανοητικής ατέλειας ή για άλλο λόγο, τιμωρείται, αν μεν τέλεσε την πράξη αύτη με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση τουλάχιστον ένα χρόνο, αν δε τη διέπραξε με σκοπό την ακολασία, με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια”.
2. Για την ποινική δίωξη χρειάζεται έγκληση”.

Άρθρο 4
Το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 333
1.`Οποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή.
2 Για την ποινική δίωξη χρειάζεται, έγκληση”.

Άρθρο 5
Το άρθρο 339 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 339
Αποπλάνηση παιδιών.
1. Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεώτερο των 15 ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη, τιμωρείται ως εξής:
α) Εάν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα χρόνια, με κάθειρξη τουλάχιστο 1Ο χρόνια β) Εάν ο παθών συμπλήρωσε τα δέκα χρόνια, αλλ’ όχι και τα 13 με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια και γ) εάν αυτός συμπλήρωσε τα 13 χρόνια με φυλάκιση.
2. Εάν στην περίπτωση του στοιχείου γ` της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος όταν τέλεσε την πράξη δεν είχε συμπληρώσει τα 17 χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Εάν μεταξύ του υπαίτιου και παθόντος τελέστηκε γάμος, δεν γίνεται ποινική δίωξη, ή δε τυχόν γενομένη δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται, απαράδεκτη. Η ποινική δίωξη χωρεί ή συνεχίζεται μετά την ακύρωση του γάμου”.

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 357 του Ποινικού Κώδικα για τη μοιχεία καταργείται.

2. Δικογραφίες που εκκρεμούν για παραβάσεις του άρθρου 357 του Ποινικού Κώδικα τοποθετούνται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα και τα διωκτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί επιστρέφονται ανεκτέλεστα.

3. Οι καταδικαστικές αποφάσεις για μοιχεία που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ αυτού του νόμου και οι ποινές που επιβλήθηκαν μ’ αυτές σύμφωνα με το άρθρο 357 του Ποινικού Κώδικα διαγράφονται από το ποινικό μητρώο και διατάσσεται η καταστροφή των σχετικών δελτίων.

Άρθρο 7
Το άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :
“Άρθρο 111
Του Δικαστηρίου των Εφετών
Το δικαστήριο των εφετών δικάζει:
1. Τα προβλεπόμενα στον Ποινικό Κώδικα κακουργήματα, σχετικά με το νόμισμα, τα υπομνήματα, κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας, της ψευδούς βεβαιώσεως υπαλλήλου, της νοθεύσεως, της απιστίας στην υπηρεσία και της υπεξαιρέσεως σε υπηρεσία, εάν τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του ζημωμένου και το ποσό του οφέλους ή της ζημιάς εάν τελέστηκαν από στρατιωτικούς, εφόσον στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωκε μ’ αυτά ο δράστης ή η ζημιά που προκλήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ξεπερνά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000 000) δραχμών.
2. Τα προβλεπόμενα στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κακουργήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως και πλαστογραφίας, εφόσον στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωκε μ` αυτά ο δράστης ή η ζημιά που προκλήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ξεπερνά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000 000) δραχμών.
3. Το προβλεπόμενο από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1608/1950 “περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου” ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών καθώς τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 790/1970 “περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας” και το Ν. 495/1976 “περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων”, αυξάνεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. Το όριο αυτό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών ισχύει τόσο όταν ο κατηγορούμενος είναι πολίτης όσο και όταν είναι στρατιωτικός.
4. Τα εγκλήματα της δόλιας χρεωκοπίας ανώνυμων εταιρειών και τραπεζών.
5. Τα κακουργήματα της πειρατείας και τα κακουργήματα κατά της ασφάλειας της σιδηροδρομικής ή υδάτινης συγκοινωνίας ή της αεροπλοΐας που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, καθώς και τα συναφή μ` αυτά κακουργήματα και πλημμελήματα.
6. Το κακούργημα της ανθρωποκτονίας σε μονομαχία.
7. Τα πλημμελήματα των αρχιερέων, των νομαρχών, των δικηγόρων, των δικαστών και εισαγγελέων, από το βαθμό του παρέδρου και πάνω, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των παρέδρων και εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Επιτρόπου της Επικρατείας που υπηρετεί σ` αυτό.
8. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριμελούς πλημμελειοδικείου και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το πολυμελές πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 161 παρ. 1. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των εφετών σύμφωνα με το άρθρο 499″.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις.

1.Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά κατηγορουμένων, οι οποίο, έχουν παραπεμφθεί πριν από την ισχύ αυτού του νόμου στο ακροατήριο του πενταμελούς εφετείου ή του μικτού ορκωτού δικαστηρίου για αρπαγή ανηλίκων ή αποπλάνηση παιδιών, παραπέμπονται από την ισχύ του νόμου τούτου στο αρμόδιο πλημμελειοδικείο, εφόσον η πράξη σύμφωνα με τα άρθρα 324 παρ. 2 και 339 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 5 αυτού του νόμου, τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, εκτός αν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη συνάφεια ή συναιτιότητα, ή αρμοδιότητα παραμένει στο πενταμελές εφετείο ή στο μικτό ορκωτό δικαστήριο.

2.Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις του άρθρου 111 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου αυτού.

Άρθρο 9
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ