Νόμος 1271 ΦΕΚ Α΄97/20.8.1982
Για προσαύξηση κατά τρία ή πέντε χρόνια της συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων που απολύθηκαν από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1232/1982 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 93 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979), το οποίο στο εξής παίρνει τον τίτλο “Ειδικές περιπτώσεις απολυθέντων υπαλλήλων”, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος με αριθμό 6: “6. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων που απολύθηκαν από την υπηρεσία λόγω καταργήσεως θέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1232/1982 “επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις” προστίθενται τρία χρόνια και προκειμένου για όσους απ’ αυτούς έχουν νόμιμα απαλλαγεί της στράτευσης για λόγους υγείας πέντε, τα οποία θεωρούνται, επίσης ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο χρόνια μειώνονται αναλόγως στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα από την απόλυση των ανωτέρω μέχρι συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας τους ή τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, είναι μικρότερο του χρόνου που προστίθεται. Επίσης μειώνονται στην περίπτωση επαναδιορισμού αυτών στο Δημόσιο, σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κατά το χρόνο που η νέα υπηρεσία τους παρέχει κατ` αρχήν δικαίωμα συντάξεως ή λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση συντάξεως τους. Η σύνταξη των ανωτέρω υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτ. δ` της παρ. 1 του Άρθρου 15 του παρόντος όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1202/1981 “περί τρόπου υπολογισμού κ.λ.π.”.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους και, σε περίπτωση θανάτου, από τα δικαιούμενα συντάξεως μέλη των οικογενειών τους, σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις σχετικά με την έναρξη καταβολής της συντάξεως.

Άρθρο 2

1. Ο χρόνος, κατά τον οποίο θα αυξηθεί η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, μπορεί, να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερομένους και για την επικουρική τους ασφάλιση, εφ`όσον καταβάλουν στα σχετικά ταμεία το ποσό των εισφορών που αναλογεί στον αναγνωριζόμενο χρόνο. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών του χρόνου που αναγνωρίζεται. Ο ενδιαφερόμενος, πάντως, μπορεί, αν επιθυμεί, να καταβάλει αμέσως ολόκληρο το ποσό.

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή προκειμένου και περί ταμείων τα οποία χορηγούν εφάπαξ χρηματικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από το ποσό της χρηματικής παροχής που θα τους χορηγηθεί.

Άρθρο 3
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ. που απολύονται λόγω καταργήσεως θέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1232/1982. `Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται, καταβολή εισφορών, οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τον υπόχρεο για την καταβολή αυτών κατά το χρόνο απολύσεως του υπαλλήλου και κατά τον τρόπο τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 4
Με απόφαση του πρωθυπουργού που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ανατεθεί στον Υπουργό προεδρίας της κυβερνήσεως η άσκηση του συνόλου ή και μέρους από τις αρμοδιότητες που σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1256/1982 “για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις”, έχει ο Πρωθυπουργός την εποπτεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 5
Η ισχύς των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου αρχίζει από 25 Φεβρουαρίου 1982 του δε άρθρου 4 από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ