Νόμος 1270 ΦΕΚ Α΄93/10.8.1982
Τροποποιήσεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα για το εκλογικό σύστημα, τη δημοτική αποκέντρωση, τη λαϊκή συμμετοχή και τη διοικητική αυτοτέλεια των δήμων και κοινοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Αναγνώριση δήμων και κοινοτήτων – Μεταβολές.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Συνοικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής και έχει πληθυσμό τουλάχιστο χιλίων (1.000) κατοίκων και οικονομική δυνατότητα, μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη κοινότητα αν το ζητήσουν τα τρία τέταρτα τουλάχιστο των εκλογέων κατοίκων του και με την προϋπόθεση ότι ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο αποσπάται: παραμένει τουλάχιστο με χιλίους (1.000) κατοίκους και εξακολουθεί να έχει οικονομική δυνατότητα”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Τις υπογραφές, την ταυτότητα και την ιδιότητα του εκλογέα κατοίκου βεβαιώνει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, που μπορούν να υπογράψουν και για λογαριασμό των εκλογέων που δηλώνουν ότι είναι αγράμματοι. Σε περίπτωση άρνησής τους βεβαιώνει και υπογράφει τα παραπάνω ο αρμόδιος ειρηνοδίκης”.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Συνιστάται σε κάθε νομαρχία συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του νομού, ως πρόεδρο, τους διευθυντές εσωτερικών και τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας και τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων. Τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της διευθύνσεως εσωτερικών της νομαρχίας, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το νομάρχη. Τον πρόεδρο των πρωτοδικών και τα λοιπά μέλη του συμβουλίου αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το συμβούλιο συνεδριάζει, αν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστο μέλη του”.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Η μετονομασία δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών γίνεται με διάταγμα, ύστερα από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών, που αποτελείται από: α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Έναν καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή του Πανεπιστημίου.
γ) Το Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή το Διευθυντή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού, όταν συζητούνται ονομασίες νήσων ή θαλασσίων τόπων.
δ) Το Διευθυντή της Διευθύνσεως Δημοτικής και Κοινοτικής Διοικήσεως, ο οποίος εισηγείται τα θέματα για συζήτηση.
ε) Τέσσερις εκπροσώπους της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους από το διοικητικό συμβούλιό της”.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Αν ο νομάρχης δεν εγκρίνει την ονομασία ή τη μετονομασία, ο ενδιαφερόμενος δήμος ή η ενδιαφερομένη κοινότητα μπορεί, μέσα σε δύο μήνες από τότε που κοινοποιήθηκε η σχετική πράξη του νομάρχη, ν’ ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών κατά της πράξεως αύτης. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος να εκδώση απόφαση ύστερα από γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών μέσα σε ένα μήνα αφότου λάβει την πρόταση του Συμβουλίου”.

Άρθρο 2
Το άρθρο 28 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 28.
Κοινοτικές αρχές.
1 Η κοινότητα διοικείται από το κοινοτικό συμβούλιο και τον πρόεδρο.
2. Το κοινοτικό συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, εννέα σε κοινότητες 2001 έως 5.000 κατοίκων και έντεκα στις λοιπές κοινότητες. Στον αριθμό αυτό των συμβούλων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος”.

Άρθρο 3
Το άρθρο 29 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 29
Δημοτικές αρχές.
1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και το δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκων, δεκαπέντε μέλη σε δήμους 5.001 έως 10.000 κατοίκων, δεκαεννέα σε δήμους 10.001 30.000 κατοίκων, είκοσι πέντε σε δήμους 30.001 έως 60.000 κατοίκων, τριάντα ένα σε δήμους 60.001 έως 100.000 κατοίκων, τριάντα πέντε σε δήμους 100.001 έως 150.000 κατοίκων, τριάντα εννέα σε δήμους 150.001 έως και 500.000 κατοίκων και σαράντα ένα σε δήμους 500.001 κατοίκων και πάνω.
3. Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο ίδιος ο δήμαρχος ως πρόεδρο, και από δύο μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τέσσερα αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα ένα μέλη και έξι μέλη αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα ένα μέλη”.

Άρθρο 4
Το άρθρο 35 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής :
” Άρθρο 35.
Προσόντα εκλογιμότητας.
Μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας, δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του”.

Άρθρο 5
Το άρθρο 36 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 36.
Κωλύματα και ασυμβίβαστα.
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι υπάλληλοι του κράτους και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση και όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας.
2. Δεν μπορούν επίσης να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, όποιοι συνδέονται με το δήμο ή την κοινότητα με οποιαδήποτε σύμβαση, καθώς και τα μέλη της διοικήσεως, οι σύμβουλοι και οι υπάλληλοι νομικών προσώπων που συνδέονται με το δήμο ή με την κοινότητα με οποιαδήποτε σύμβαση. Αν ο δήμος ή η κοινότητα συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που προβλέπει η σύμβαση, δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας ή ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του δήμου ή της κοινότητας σε δημόσιες ή δημοτικές ή κοινοτικές ή μικτές επιχειρήσεις.
3. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη συμβάσεως αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία και αυτός που έχει ανακηρυχθεί πλειοδότης δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία της εκποιήσεως με την ιδιότητα του μέλους της δημοτικής ή της κοινοτικής αρχής και εφόσον το τμήμα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ . Επίσης δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η συνομολόγηση οποιασδήποτε συμβάσεως με το δήμο ή την κοινότητα, αν το αντικείμενό της είναι αξίας μικρότερης από 200.000 δραχμές το χρόνο. Μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών τα μέλη της διοικήσεως και οι υπάλληλοι δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το δήμο ή την κοινότητα με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
4. Το κώλυμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα που έχουν το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον ειρηνοδίκη ή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από τη στιγμή της επιδόσεώς της. Ειδικές διατάξεις νόμων, που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραιτήσεως των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής ν’ αποδεχθεί την παραίτησή τους δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Τα πρόσωπα αυτής της παραγράφου πρέπει να μην έχουν υπηρετήσει στο δήμο ή στην κοινότητα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα δύο μήνες πριν τις εκλογές.
5. Οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, που αποδέχονται οποιαδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που αναφέρονται σε τούτο το άρθρο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο ή σε άλλη κοινότητα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους”.

Άρθρο 6

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
” 1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι όποιοι είναι οφειλέτες του δήμου, από οποιαδήποτε αιτία, για ποσό ανώτερο από διακόσιες χιλιάδες δραχμές. Δεν μπορούν να είναι πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι πρόσωπα που είναι οφειλέτες της κοινότητας για ποσό ανώτερο από πενήντα χιλιάδες δραχμές”.

2. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας του προέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος, του παρέδρου συνοικισμού ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας δεν αποτελεί για το δικηγόρο λόγο ασυμβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός του.
Κάθε αντίθετη διάταξη του κώδικα περί δικηγόρων ή άλλου νόμου καταργείται.

Άρθρο 7

1. Το άρθρο 44 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
” Άρθρο 44. Υποψηφιότητες.
1. Η εκλογή του δημάρχου, του προέδρου της κοινότητας και των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2 Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και υποψήφιους συμβούλους. Για τους δήμους, ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που προβλέπει το άρθρο 29 και μπορεί ν’ αυξηθεί έως το 50% του αριθμού αυτού. Για τους δήμους που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα διαιρούνται σε διαμερίσματα, ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που προβλέπει το άρθρο 29 και μπορεί να αυξηθεί έως το 20% του αριθμού αυτού. Για τις κοινότητες, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που προβλέπει το άρθρο 28 και μπορεί ν` αυξηθεί έως το 50% του αριθμού αυτού. Το κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς”.

2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 45 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“α) πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών ή στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι υποψήφιος”.

Άρθρο 8
Το άρθρο 61 του νόμου 1965/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 61
Επιτυχών – επιλαχόντες συνδυασμοί Εκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας.
1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός, αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μια έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62, 64 και 66. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων, σε κοινότητες που έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδες κατοίκους. Στις λοιπές κοινότητες θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που συγκέντρωσε έστω και τη σχετική πλειοψηφία και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μια έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62, 64 και 66.
2. Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του επιτυχόντος συνδυασμού”.

Άρθρο 9
Το άρθρο 62 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 62
Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.
1. Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων, τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας απ’ αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αν ο πρώτος συνδυασμός, σ` όλους τους δήμους και τις κοινότητες που έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδες κατοίκους, συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από 60%, τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων και των δύο πέμπτων του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας, στην περίπτωση των τριών πέμπτων στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και στην περίπτωση των δύο πέμπτων το κλάσμα δεν υπολογίζεται. Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής: στα 7μελή συμβούλια 5 και 2, στα 9μελή 6 και 3, στα 11 μέλη 7 και 4, στα 15μελή 9 και 6, στο 19μελή 12 και 7, στα 25μελή 15 και 10, στα 31μελή 19 και 12 στα 35μελή 21 και 14, στα 39μελή 24 και 15 και στα 41 μέλη 25 και 16.
4. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 1 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ` όλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυασμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται, με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. `Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι επιλαχόντες συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα, κατά σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν ο συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή εδρών, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός. Αν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αύτη καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα δεν δίδεται στο συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο.
5. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ` όλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλο, μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμόν εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί απ’ αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο.
6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος κοινότητας και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτά συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί”.

Άρθρο 10
Το άρθρο 63 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
” Άρθρο 63.
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία
1. Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 61, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους προτιμήσεως. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτο, επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.
2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως.
3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση”.

Άρθρο 11
Το άρθρο 64 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“` Άρθρο 64
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών.
1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα 2/5 στον επιλαχόντα συνδυασμό.
2. Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε κοινότητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την κλήρωση ενεργεί το ειρηνοδικείο. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 αναλογικά στους επιλαχόντες συνδυασμούς με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 62.
3 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 62 και του άρθρου 63″.

Άρθρο 12
Το άρθρο 66 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
” Άρθρο 66
Επανάληψη της ψηφοφορίας
1. Στους δήμους και στις κοινότητες που έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδες κατοίκους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, που απαιτεί το άρθρο 61 παράγραφος 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
2. Οι έδρες των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων διανέμονται σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α) κατανομή διανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση, τον αριθμό των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, οι έδρες που αναλογούν σε κάθε μία από τις δύο αυτές κατανομές έχει ως εξής: για τα 11μελή συμβούλια οι έδρες της Α ` κατανομής είναι 6 και της Β` κατανομής 5, για τα 15μελή 8 και 7, για τα 19μελή 10 και 9, για τα 25μελή 13 και 12 για τα 31 μέλη 16 και 15, για τα 35μελή 18 και 17 για τα 39μελή 20 και 19 και για τα 41 μέλη 21 και 20 αντίστοιχα.
3. Οι έδρες της Α` κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ’ όλα τα εκλογικά τμήματα σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α ` κατανομής αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α` κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α` κατανομής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62.
4. Για τη διανομή των εδρών της Β` κατανομής, υπολογίζεται, αρχικά πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που του απονεμήθηκαν από την Α ` κατανομή, τα 3/5 του όλου αριθμού εδρών. Οι έδρες της Β` κατανομής που θα απομείνουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, παραχωρούνται στο δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που του έχουν απονεμηθεί από την Α ` κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των 3/5 του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σ` αυτόν όλες ο έδρες της Β` κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην απονομή των εδρών της Α ` κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων όλων των συνδυασμών που ισοψήφισαν.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και ο συνδυασμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του και εκείνου που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.
8. Αν κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει τότε στην Α` κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων αυτών των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.
9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 62 και του άρθρου 63″.

Άρθρο 13
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του νόμου 1065/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Στην περίπτωση θέσεως σε αργία μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο νομάρχης, για το μέχρι λήξεως της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους”.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 90 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Κάθε διετία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού, που συνέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, ένας από αυτούς ως αντιπρόεδρος.
Για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 108 του Κώδικα”.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 91 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του προέδρου συγκρούονται με τα συμφέροντα της κοινότητας, τα καθήκοντά του προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός βρίσκεται στην ίδια θέση, άλλος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το κοινοτικό συμβούλιο. Όποιος παραβαίνει αυτή τη διάταξη μπορεί να τεθεί σε αργία”.
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Στις κοινότητες νέος πρόεδρος εκλέγεται ένας κοινοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που ψηφίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 108 παρ. 2 έως 6”.

Άρθρο 14
Διοίκηση δήμων.

1. Το εδάφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“α) Για τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών της δημαρχιακής επιτροπής και για τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου”.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου”.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου 1065/1980 προστίθεται εδάφιο ια`) ως εξής:
“ια.) αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων ποσού μέχρι 200.000 δραχμών από αυτές που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό”.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του νόμου 1 065/1980 αντικαθίσταται ως εξής :
“1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής ανάμεσα στα μέλη του.
Σε δημαρχιακές επιτροπές με πέντε μέλη και άνω ένα από τα μέλη της εκλέγεται απαραιτήτως ανάμεσα στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών”.

5. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του νόμου 1065/1980 προστίθεται η φράση:
“Καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος ανάμεσα στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών για την αναπλήρωση του τακτικού μέλους που εκπροσωπεί την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου”.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου στην πρώτη μετά την εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής συνεδρίασή της, αυτή εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της με μυστική ψηφοφορία τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της δημαρχιακής επιτροπής. Οι διατάξεις του άρθρου 97 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή”.
“3. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του δημάρχου συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου μπορεί να επιφέρει την ποινή της αργίας”.

Άρθρο 15
Αντιδήμαρχοι
Το άρθρο 105 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 105
Αντιδήμαρχοι.
1. Σε κάθε δήμο που έχει πραγματικό πληθυσμό ανώτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, και σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών, το δήμαρχο επικουρούν αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό ανώτερο από δέκα και έως σαράντα χιλιάδες κατοίκους και σε δήμους που είναι έδρες πρωτεύουσας νομού, ορίζεται ένας αντιδήμαρχος. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό ανώτερο από σαράντα και έως εκατό χιλιάδες, ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό ανώτερο από εκατό και έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ορίζονται τρεις αντιδήμαρχοι. Στους μεγαλύτερους δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
2. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζει ο δήμαρχος. Η θητεία τους είναι διετής, εκτός εάν το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, την περιορίσει σε ένα χρόνο. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται πριν από τον ορισμό των αντιδημάρχων. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής.
3. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία, της πρωτεύουσας του νομού, μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο δήμαρχος.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 93 εφαρμόζονται και στους αντιδημάρχους.
5.Οπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται “βοηθός δημάρχου” αντικαθίσταται με το “αντιδήμαρχος”.

Άρθρο 16
Λειτουργία δήμων.

1. Το άρθρο 106 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
” Άρθρο 106
Εξουσιοδότηση υπογραφών.
Ο δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος ή σε προϊστάμενο μιας δημοτικής υπηρεσίας”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 107 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν.
Σε δήμους που έχουν πραγματικό πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες κατοίκους, αν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που ορίζεται από το δήμαρχο”.

Άρθρο 17
Κατάργηση ουσιαστικού ελέγχου.
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 115 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Με προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται διατάξεις του Κώδικα ή άλλων νόμων που προβλέπουν έγκριση των πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, δημαρχιακών επιτροπών, διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων καθώς και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων”.

Άρθρο 18
Κατάργηση πειθαρχικής ποινής προστίμου.

1. Στο άρθρο 120 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3, ως εξής:
” 1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους κοινοτήτων και στα μέλη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της εκπτώσεως, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παρόντα κώδικα. Η πειθαρχική ποινή του προστίμου, που μπορούσε να επιβάλει ο νομάρχης καταργείται”.
“3. Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της εκπτώσεως επιβάλλονται με τήρηση των εγγυήσεων και των διαδικασιών που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα 121 και 122 του παρόντος”.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι μέρες το αργότερο μετά την υποβολή της αιτήσεως, το συμβούλιο συνέρχεται, με πρόσκληση των μελών που υπέβαλαν την αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνει η αίτηση. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το προεδρικό αξίωμα”.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του νόμου 1075/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης “.

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης”.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 153 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή”.

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 162 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Αν η προθεσμία που προβλέπεται στην παραγρ. 2 περάσει χωρίς να έχει εκδοθεί το ένταλμα, ο νομάρχης το εκδίδει απευθείας. Στην περίπτωση της παραγρ. 3, τροποποιεί τον προϋπολογισμό και συγχρόνως εκδίδει το ένταλμα απευθείας. Οι παραλείψεις αυτές του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας και των υπαίτιων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων μπορούν να επιφέρουν την ποινή της αργίας”.

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 167 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“4 `Όποιοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 έχουν αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις του άρθρου 119″.

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 121 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
” Εκείνος που τιμωρείται έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, κατά της αποφάσεως που επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών αφότου η απόφαση του κοινοποιήθηκε. Ο Υπουργός μπορεί είτε ν` απορρίψει την προσφυγή είτε να τη δεχτεί και να εξαφανίσει ή να μειώσει την ποινή, ή να μεταβάλει επιεικέστερα την ποινή που έχει επιβληθεί”.

Άρθρο 19
Ιδρύματα.
Το άρθρο 125 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 125
Σύσταση.
Ένα δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα (όπως π.χ. νοσοκομείο, βρεφοκομείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο) συνιστάται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με διάταγμα, που ορίζει τα όργανα της διοικήσεως, το σκοπό, τους πόρους, την περιουσία και το όνομα του ιδρύματος. Το διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου καθ` ύλην υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές για κάθε κατηγορία ιδρυμάτων διατάξεις”.

Άρθρο 20
Διοίκηση ιδρυμάτων.
Το άρθρο 126 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 126
Διοίκηση.
1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος ή τον πρόεδρο κοινότητας, ως πρόεδρο, και από έξι έως δέκα μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.
2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται ένας τουλάχιστο δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, ένας τουλάχιστο σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος σε δήμους που εφαρμόζεται ο θεσμός αυτός, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο ίδρυμα σε δεκαπέντε μέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του δημάρχου προς το διοικητικό συμβούλιο. `Εάν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, καθώς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίος σύλλογος, τη γενική συνέλευση των εργαζομένων συγκαλεί ο δήμαρχος. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις ανάλογα με τα σκοπό του ιδρύματος.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες και κάτοικοι ενός δήμου ή μιας κοινότητας του νομού, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του το ίδρυμα.
4. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποια από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 123 του κώδικα. Κώλυμα, που δημιουργείται μετά την εκλογή, συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του νομάρχη. Οι διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 123 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται το “αδελφάτο” ως όργανο διοικήσεως των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων, στο εξής τούτο καλείται “διοικητικό συμβούλιο”.
6. Τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση μέχρις ότου προσαρμοστούν οι συστατικές τους πράξεις προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου”.

Άρθρο 21

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 137 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία τους”.

2. Το εδάφ. ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“ια) για την κατασκευή κάθε δημοτικού ή κοινοτικού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως των άρθρων 23 και 24 του παρόντος”.

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 205 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“6. Η συμμετοχή σε επιχείρηση, που δεν είναι δημοτική ή κοινοτική, γίνεται επίσης σύμφωνα με πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που ψηφίζεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λόγοι και το ποσοστό της συμμετοχής, τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, η εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στη διοίκηση της επιχειρήσεως και όλοι οι όροι της συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας μικτής οικονομίας”.

Άρθρο 22
Το άρθρο 225 του νόμου 1065/1980, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1144/1981, αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 225
Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια.
Οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος και οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό φόρο, άμεσο ή έμμεσο, δασμό, τέλος χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά υπέρ της ΕΡΤ, από κρατήσεις, από κάθε ταχυδρομικό τέλος και από κάθε δικαστικό τέλος στις δίκες τους. Επίσης έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά, και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο δημόσιο. Δεν απαλλάσσονται από τον εισαγωγικό δασμό υπέρ του δημοσίου τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγουν οι οργανισμοί αυτοί, τα καύσιμα και τα λιπαντικά”.
Σημ.: Οι απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο 22 καταργήθηκαν από την παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α`17). Έναρξη ισχύος από 1ης Ιανουαρίου 1998.

Άρθρο 23
Το άρθρο 227 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 227
Χρηματικά πρόστιμα.
Χρηματικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που επιβάλλονται εξ αιτίας ποινικής καταδίκης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26, της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 187 του κώδικα καθώς και τα τέλη πειθαρχικής διαδικασίας στις περιπτώσεις πειθαρχικής τιμωρίας των οργάνων της τοπικής αυτοδιοικήσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κώδικα, εισπράττονται από το δημόσιο ταμείο και αποδίδονται στο δήμο ή στην κοινότητα”.

Άρθρο 24
Μεταδημότευση υποψηφίων.

1. Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 1065/1980 “περί κυρώσεως δημοτικού και κοινοτικού κώδικα”, όταν πρόκειται μόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στους δήμους και τις κοινότητες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στους δήμους ή τις κοινότητες των νομών στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα που ο υποψήφιος είναι ή ήταν πριν γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια.
Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου του έτους που διενεργούνται οι εκλογές.

2. Αυτοί που εγγράφονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο δεν αποκτούν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκήσιμων τόπων του δήμου ή της κοινότητας.

Άρθρο 25
Σύνταξη κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα της συγκρότησης της επιτροπής, του έργου αυτής, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, του χρόνου περατώσεως των εργασιών της και του αριθμού των μελών της γραμματείας και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις εργασίες της.

2. Στον πρόεδρο, τα μέλη της επιτροπής και της γραμματείας αυτής καταβάλλεται αποζημίωση που το ύψος και τον τρόπο καταβολής θα ορίσει κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η επιτροπή συνεδριάζει εκτός ωρών υπηρεσίας.

Άρθρο 26
Διατάξεις που καταργούνται.
Καταργούνται ο διατάξεις των άρθρων 37,42 παρ 4 πρώτο εδάφιο. 85 παρ. 4 (τελευταίο εδάφιο) και 7, 96. 148 παρ. 4 και 152 παρ. 4 του νόμου 1065/1980 “περί κυρώσεως δημοτικού και κοινοτικού κώδικα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΟΡΓΑΝΑ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 27
Δημοτική αποκέντρωση.

1. Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, στα οποία διαιρούνται οι δήμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του νόμου 1065/1980 “περί κυρώσεως δημοτικού και κοινοτικού κώδικα”, παραχωρούνται αρμοδιότητες με σκοπό να προωθηθεί η δημοτική αποκέντρωση στην αντιμετώπιση των τοπικών υποθέσεων.

2. Τα δημοτικά διαμερίσματα εκπροσωπούνται από ίδια όργανα που εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28
Τα όργανα του δημοτικού διαμερίσματος.

1. Τα όργανα του δημοτικού διαμερίσματος, είναι: α) το συμβούλιο του διαμερίσματος β) ο πρόεδρος του συμβουλίου του διαμερίσματος.

2. Το συμβούλιο του διαμερίσματος αποτελείται από δέκα πέντε μέλη.

3. Τα μέλη του συμβουλίου του διαμερίσματος εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

4. Η εκλογή γίνεται την ίδια μέρα που εκλέγεται το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους αντιπροσώπων.

5. Η εγκατάσταση των οργάνων κάθε δημοτικού διαμερίσματος γίνεται τον ίδιο χρόνο και με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους λήγει όταν λήγει η θητεία του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 29
Υποψηφιότητες.

1. Η εκλογή των μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

2. Σε κάθε συνδυασμό υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι σύμβουλοι του κάθε δημοτικού διαμερίσματος. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων του κάθε διαμερίσματος είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος.
Παράλληλη υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για τις δύο αυτές εκλογές δεν επιτρέπεται.

3. Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

Άρθρο 30
Εκλογείς.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του συμβουλίου κάθε δημοτικού διαμερίσματος έχουν όλοι οι δημότες εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ανδρών και γυναικών όλων των εκλογικών ενοριών που περιλαμβάνονται και που έχουν την έδρα τους, δηλαδή τον αντίστοιχο ενοριακό ναό, μέσα στο ίδιο αυτό διαμέρισμα. Οι εκλογικές ενορίες που περιλαμβάνονται και εδρεύουν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ορίζονται από τον οικείο νομάρχη στην απόφασή του με την οποία καθορίζονται τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας και αναφέρονται στο πρόγραμμα της εκλογής του οικείου δημάρχου του άρθρου 50 του δημοτικού κοινοτικού κώδικα (νόμου 1065/1980).

Άρθρο 31
Συνδυασμοί.

1. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα επώνυμα και ονόματα του υποψηφίου δημάρχου και των λοιπών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των υποψηφίων μελών του συμβουλίου του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος. Κατά τον ίδιο τρόπο αναγράφονται στη συνέχεια τα επώνυμα και ονόματα των υποψηφίων μελών του συμβουλίου, καθενός από τα λοιπά δημοτικά διαμερίσματα (δευτέρου, τρίτου κ.λπ.).

2. Στη δήλωση του συνδυασμού επισυνάπτεται, εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις σχετικές διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας του διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος.

Άρθρο 32
Ψηφοδέλτια.

1. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων είναι κοινό με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων για τις εκλογές των δημοτικών αρχών.

2. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του εμβλήματος και του ονόματος του συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί, καθώς και του επωνύμου και ονόματος του υποψήφιου δημάρχου και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, αναγράφονται τα επώνυμα κα τα ονόματα των υποψήφιων μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος με τη σειρά που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητική σειρά. Πριν από τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικού διαμερίσματος αναγράφεται η ονομασία του διαμερίσματος.

3. Κάθε συνδυασμός θα φροντίζει να εκτυπώνει χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, που θα περιλαμβάνει, εκτός από όλα τα απαραίτητα στοιχεία του συνδυασμού για το έμβλημα, τον υποψήφιο δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους και τους υποψήφιους συμβούλους κάθε δημοτικού διαμερίσματος, σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις ακυρότητας των ψηφοδελτίων που αναφέρονται στα άρθρα 54 και 55 του Κώδικα, αν εκλογέας χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιο άλλου δημοτικού διαμερίσματος αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για την εκλογή συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος, είναι όμως έγκυρο για τον συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

Άρθρο 33
Εκλογικό σύστημα.

1. Για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 61 έως κα 67 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα 3/5 του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και τα 2/5 οι επιλαχόντες συνδυασμό, σύμφωνα με ότι ορίζεται στα άρθρα 62,64 και 66 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων σε κάθε διαμέρισμα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σ’ όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.

4. Η κατανομή των εδρών ανάμεσα στους επιλαχόντες συνδυασμούς γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 62 και στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 66, ανάλογα αν πρόκειται για μία και μόνη ψηφοφορία ή για επαναληπτική.

5. Σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων εκλέγονται από τους υποψήφιους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περσότερους ψήφους προτιμήσεως.

Άρθρο 34
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και εκλογικής νομοθεσίας για την εκλογή συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων.
1. Οι διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Νόμου 1065/1980) που αναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα αρθρ. 32, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αρθρ. 33, στους εκλογικούς καταλόγους αρθρ. 34, στα προσόντα εκλογιμότητας αρθρ. 35, στα κωλύματα και ασυμβίβαστα αρθρ. 36, στο ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών αρθρ. 38, στη διαπίστωση της εκπτώσεως για τις περιπτώσεις των ανωτέρω κωλυμάτων και ασυμβιβάστων αρθρ. 40, στις εφορευτικές επιτροπές αρθρ 41, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αρθρ. 42 και 43, στον καταρτισμό των συνδυασμών, αρθρ. 45, στην ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών αρθρ. 47, στην αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν αρθρ. 48, σιο δικαιώματα των συνδυασμών αρθρ 49, στο πρόγραμμα της εκλογής αρθρ. 50, στον υπολογισμό των προθεσμίων αρθρ. 51, στη μορφή των ψηφοδελτίων αρθρ 52, στην εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων αρθρ. 53 στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων αρθρ. 54, στα άκυρα ψηφοδέλτια αρθρ. 55, στους εκλογικούς φακέλλους αρθρ. 56, στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας αρθρ. 57 στη ματαίωση της ψηφοφορίας αρθρ. 59, στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας αρθρ. 60, στην έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων αρθρ. 68, στην επικύρωση της εκλογής αρθρ. 69 στην κατάθεση και περεχόμενο των ενστάσεων αρθρ. 70, στην εκδίκαση των ενστάσεων αρθρ. 71, στη διαδικασία γα την εκδίκαση των ενστάσεων αρθρ 72, στην απόφαση για τις ενστάσεις αρθρ. 73, στην έφεση και στη διόρθωση των αποφάσεων αρθρ. 74 στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα αρθρ. 75. στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως αρθρ. 76, στην ορκομωσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών αρθρ. 77, στην αποποίηση της εκλογής αρθρ. 78, στην παραίτηση αρθρ. 79, και στην αναπλήρωση των συμβούλων αρθρ. 80, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς συμβούλους και προσαρμόζονται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και για τα μέλη του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος.

Άρθρο 35
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος.
Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος με αποφάσεις του εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις για τα παρακάτω θέματα, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με παραπομπή από τα αρμόδια όργανα του δήμου.
α) Τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου που υπάρχουν οι δυνατότητες να λειτουργήσουν στο διαμέρισμα και η λειτουργία τους θα συμβάλει στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη του διαμερίσματος.
β) Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή του διαμερίσματος.
γ) Την ύδρευση, αποχέτευση και όλα τα κοινόχρηστα δίκτυα.
δ) Την προστασία του φυσικού, χτιστού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και για την καθαριότητα της περιοχής του διαμερίσματος.
ε) Τους δημοτικούς δρόμους, τις γέφυρες, τις πλατείες, τα δημοτικά άλση, κήπους, υπαίθριους χώρους αναψυχής και γενικά για όλους τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της περιοχής του διαμερίσματος.
στ) Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής του διαμερίσματος.
ζ) Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων της περιοχής του διαμερίσματος.
η) Την ανάπτυξη της περιφέρειας του διαμερίσματος, σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη του διαμερίσματος να έχει σαν κέντρο τον ίδιο το δημότη.
θ) Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.
ι) Τη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα κοινωφελών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην περιφέρεια του διαμερίσματος.
ια) Την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεσθεί.
ιβ) Την τροποποίηση των ορίων του δημοτικού διαμερίσματος.
ιγ) Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν την περιφέρεια του διαμερίσματος.
ιδ) Την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του διαμερίσματος.

Άρθρο 36
Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος.

1. Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το μήνα, καθώς και όταν το ζητήσει το 1/3 των συμβούλων ή ο δήμαρχος για σοβαρά ή επείγοντα θέματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο πρόεδρος του συμβουλίου του διαμερίσματος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το συμβούλιο σε συνεδρίαση μέσα σε έξι (6) μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ή λήψης του εγγράφου του δημάρχου.

2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου του διαμερίσματος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση που επιδίδεται σε κάθε σύμβουλο τρεις τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αύτη μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα.

4. Σε περίπτωση μη συνεδριάσεως του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος πέραν του τριμήνου, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από αυτό να εκφράσει γνώμη ή διατυπώσει πρόταση για ορισμένο θέμα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 37
Συνεδριάσεις, απαρτία, αποφάσεις κλπ.

1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος είναι δημόσιες και γίνονται στο κατάστημα του δημοτικού διαμερίσματος. Του συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος και στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος προεδρεύει ο αντιπρόεδρος.

2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα μέλη του. Στα μέλη υπολογίζεται και ο πρόεδρος.

3. Το συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με την πλειοψηφία των μελών που είναι, παρόντα, να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών, η σχετική όμως απόφαση (γνώμη ή πρόταση) ανακοινώνεται δημόσια.

4. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις (γνώμες ή προτάσεις) μόνο για θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερησία διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η διάταξη.

5. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, φροντίζει με κάθε κατάλληλο μέτρο για την τάξη της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει να αποβληθεί από το ακροατήριο κάθε πρόσωπο που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

6. Το συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις, γνώμες και προτάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου ή του αντιπροέδρου αν προεδρεύει. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός που είναι αμέσως μεγαλύτερος από ο ένα δεύτερο του αριθμού τους.

7. Τα καθήκοντα του γραμματέα του συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του δημοτικού διαμερίσματος που ορίζεται από το δήμαρχο.

8. Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος συζητεί θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και να το συζητήσει και να εκδόσει απόφαση γι` αυτό το θέμα.

9. Την επομένη της συνεδρίασης του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος δημοσιεύεται πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα άλλα θέματα που έχουν τυχόν συζητηθεί με μνεία της απόφασης που έχει ληφθεί. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται στο κατάστημα του διαμερίσματος με μέριμνα του προέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου.

Άρθρο 38
Πρακτικά συνεδριάσεως – Αποφάσεις συμβουλίου.

1. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος τηρούνται πρακτικά, από τον υπάλληλο του διαμερίσματος ή του δήμου που ασκεί καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου, σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραφημένο από τον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος, ή σε φύλλα χάρτου αριθμημένα και μονογραφημένα από τον ίδιο. Στο τέλος του έτους τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος και του γραμματέα του συμβουλίου.

2. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος και η γνώμη της μειοψηφίας.

3. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο ή αν λείπει ή κωλύεται ο ένας από τους δύο, από το συμβούλιο του συνδυασμού που πλειοψήφισε και που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας από εκείνον που γράφτηκε πρώτος στην απόφαση που ανακηρύχτηκαν οι σύμβουλοι και από το γραμματέα.

Άρθρο 39
Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο δήμο.

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου διαβιβάζονται στο δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη της δημαρχιακής επιτροπής, η οποία εξουσιοδοτείται να τις μελετήσει και να ενημερώσει σχετικά για κάθε θέμα το δημοτικό διαμέρισμα μέσα σε δύο μήνες.

2. Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί.
α) Να επιστρέψει την απόφαση του συμβουλίου του διαμερίσματος με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέματος.
β) Να την παραπέμψει στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Να τη διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

3. Τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο του δημοτικού διαμερίσματος για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος.

4. Ο πρόεδρος του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος, στον οποίο κοινοποιούνται όλες ο ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των διαφόρων οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συμβουλίου του διαμερίσματος, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο.

5. Στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων πρέπει να αποστέλλεται αντίγραφο των ημερησίων διατάξεων του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και της δημαρχιακής επιτροπής.

Άρθρο 40
Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος.

1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις του παρόντος, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες:
– Εκπροσωπεί το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος.
– Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που εκχωρείται από το δήμαρχο βάσει του άρθρου 106 του νόμου 1065/1980 όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
– Μεταφέρει και παρουσιάζει στο δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα του διαμερίσματος.
– Συνεργάζεται με το δήμαρχο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο του διαμερίσματος.
– Παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σ’ αυτόν.
– Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα έκφρασης γνώμης για θέματα που ενδιαφέρουν το διαμέρισμα.

2. Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 41
Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος.

1. Στο πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Για την εκλογή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 97 του νόμου 1065/1980 “περί δημοτικού και κοινοτικού κώδικα”, για την εκλογή προεδρείου.

2. Για την εκλογή νέου προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος σε περίπτωση που οι θέσεις τους μείνουν κενές επειδή αυτοί που έχουν εκλεγεί εξέπεσαν ή παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 1065/1980.

Άρθρο 42
Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος.

1. Οι σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους όπως προβλέπει ο νόμος. Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

2. Ο σύμβουλος του δημοτικού διαμερίσματος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος.

3. Αν ένας σύμβουλος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα μέρες πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

4. Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 120 και 121 του Κώδικα.

Άρθρο 43
Επιτροπές.

1. Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του και από κατοίκους του διαμερίσματος για την υποβοήθηση του έργου του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να μετέχει σε περισσότερες επιτροπές.

2. Κάθε επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος υποχρεούται να φροντίζει για τη λειτουργία και δραστηριοποίησή της.

3. Οι επιτροπές μπορούν να καλούν για μελέτη και εξέταση ειδικών θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπαλλήλους του δήμου, τεχνικούς, ειδικούς ξένους προς τη διοίκηση, αντιπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, ομάδων, οργανώσεων και οργανισμών που δρουν στην περιφέρεια του διαμερίσματος.

Άρθρο 44
Αναφορές – προτάσεις κατοίκων δημοτικών διαμερισμάτων.
Οι κάτοικοι του διαμερίσματος μπορούν με αναφορές τους καθένας ξεχωριστά ή από κοινού να απευθύνονται στον πρόεδρο του διαμερίσματος για κάθε θέμα που αφορά την περιφέρειά τους. Επίσης μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για τη λύση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του συμβουλίου του διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται από το συμβούλιο του διαμερίσματος και για την αντίστοιχη απόφαση του συμβουλίου ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Άρθρο 45
Πληροφόρηση δημοτών.
Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος μπορεί με αποφάσεις του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα μπορεί να εξασφαλίζεται στους δημότες του διαμερίσματος πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειας του διαμερίσματος, τη θέση που παίρνει το συμβούλιο γι` αυτά και τη δραστηριότητα γενικά του συμβουλίου και των αρμοδίων οργάνων του δήμου για την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών.

Άρθρο 46
Εφαρμογή ευρείας λαϊκής συμμετοχής.
Το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος προκειμένου να επιτύχει ευρεία λαϊκή συμμετοχή για τη συζήτηση και προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την περιφέρεια του διαμερίσματος, μπορεί με αποφάσεις του να προωθεί διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες και συλλόγους, με ομάδες πολιτών, με επιτροπές και με εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών και φορέων κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών, πνευματικών, οικονομικών και αθλητικών εκδηλώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην περιφέρεια του διαμερίσματος.

Άρθρο 47
Αξίωμα τιμητικό – Έξοδα κινήσεως.

1. Το αξίωμα του προέδρου κα των μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος είναι τιμητικό και άμισθο.

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του συμβουλίου που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΠΑΡΕΔΡΟΙ

Άρθρο 48
Λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση των συνοικισμών – Πάρεδρος.

1. Με σκοπό την προώθηση της λαϊκής συμμετοχής στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κάθε συνοικισμός, που έχει απογραφεί ως αυτοτελής και έχει πληθυσμό τουλάχιστον 75 κατοίκους, εκπροσωπείται στη διοίκηση του δήμου ή της κοινότητας με δικό του όργανο, που εκλέγεται με καθολική και μυστική ψηφοφορία.
Ο εκπρόσωπος αυτός του συνοικισμού καλείται πάρεδρος.

2. Συνοικισμός έδρας δήμου ή κοινότητας με πληθυσμό 5.000 κατοίκους και πάνω δεν εκλέγει πάρεδρο. Επίσης δεν εκλέγεται πάρεδρος στο μοναδικό συνοικισμό όταν αυτός ταυτίζεται με το δήμο ή την κοινότητα.

3. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα που υπάρχουν μέχρι πέντε συνοικισμοί, με πληθυσμό άνω των 75 κατοίκων, κάθε συνοικισμός εκλέγει ένα πάρεδρο.

4. Στο δήμο ή την κοινότητα που ο αριθμός των συνοικισμών με πληθυσμό άνω των 75 κατοίκων υπερβαίνει τους πέντε και τότε οι πάρεδροι που θα εκλεγούν δεν μπορεί να υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό.
Στην περίπτωση αυτή ο νομάρχης με απόφασή του καθορίζει ποιοι συνοικισμοί θα εκλέξουν δικό τους πάρεδρο και ποιοι συνοικισμοί θα εκλέξουν μαζί κοινό πάρεδρο.
Από κοινού πάρεδρο εκλέγουν δύο συνοικισμοί και σε εξαιρετική περίπτωση τρεις ή περισσότεροι.

5. Η παραπάνω απόφαση του νομάρχη τοιχοκολλείται στα δημοσιότερα μέρη του δήμου ή κοινότητας και όλων των συνοικισμών τους μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών τουλάχιστον πριν από την ημέρα που θα διενεργηθούν οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Για την δημοσίευση συντάσσονται αποδεικτικά.

Άρθρο 49
Εκλογή – Θητεία – Εγκατάσταση παρέδρου.

1. Ο πάρεδρος εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια, την ίδια μέρα που εκλέγεται το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, στα ίδια εκλογικά τμήματα και με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές καθώς και τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους αντιπροσώπων σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.

2. Η εγκατάσταση του παρέδρου που έχει εκλεγεί γίνεται ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και η θητεία του λήγει στην 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους, μαζί με τη λήξη της θητείας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 50
Υποψηφιότητες.

1. Η εκλογή του παρέδρου καθενός συνοικισμού ή ομάδας συνοικισμών δήμου ή κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς όπως καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε κάθε συνδυασμό υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων ή υποψηφίου προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι υποψήφιοι πάρεδροι για κάθε ένα συνοικισμό ή ομάδα συνοικισμών δήμου ή κοινότητας.
Ο αριθμός των υποψηφίων παρέδρων για κάθε ένα συνοικισμό ή ομάδα συνοικισμών ορίζεται μέχρι δύο. Παράλληλη υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για τις δύο αυτές εκλογές δεν επιτρέπεται.

3. Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

4. Μπορεί να εκλεγεί πάρεδρος συνοικισμού ή ομάδας συνοικισμών δήμου ή κοινότητας, ο δημότης που έχει ικανότητα να εκλέγει που κατοικεί στο συνοικισμό ή σε συνοικισμό της ίδιας ομάδας και έχει συμπληρώσει την ηλικία που απαιτείται κάθε φορά για να εκλεγεί δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος.

Άρθρο 51
Συνδυασμοί.

1. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα επώνυμα και ονόματα του υποψηφίου δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για τους δήμους ή του υποψηφίου προέδρου κοινότητας και των υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων για τις κοινότητες, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα επώνυμα και ονόματα των υποψηφίων παρέδρων για κάθε ένα συνοικισμό ή ομάδα συνοικισμών κάτω από το όνομα του κάθε συνοικισμού ή ομάδας. Τα ονόματα των συνοικισμών αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά.

2. Για τους υποψήφιους παρέδρους των συνοικισμών ή ομάδας συνοικισμών δεν γίνεται χρηματική κατάθεση στο δημόσιο ταμείο, επισυνάπτεται όμως στη δήλωση του συνδυασμού εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις σχετικές διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι είναι κάτοικος και διαμένει στο συνοικισμό ή στην ομάδα, όπου είναι υποψήφιος πάρεδρος.

Άρθρο 52
Ψηφοδέλτια.

1. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του εμβλήματος και του ονόματος του συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί, καθώς και των επωνύμων και ονομάτων του υποψηφίου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και των υποψηφίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων, αναγράφονται τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφίων παρέδρων των συνοικισμών ή ομάδας συνοικισμών του δήμου ή της κοινότητας με τη σειρά που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητική σειρά, κάτω από το όνομα του κάθε συνοικισμού ή ομάδας συνοικισμών.

2. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο για ένα υποψήφιο πάρεδρο ενός μόνο συνοικισμού ή ομάδας συνοικισμών Ψηφοδέλτιο που παρέχει σταυρούς προτιμήσεως είτε για τους δύο υποψήφιους παρέδρους του ίδιου συνοικισμού ή ομάδας συνοικισμών είτε για υποψήφιους παρέδρους περισσοτέρων από ένα συνοικισμών ή ομάδας συνοικισμών του δήμου ή κοινότητας, θεωρείται έγκυρο, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτιμήσεως για τους υποψήφιους παρέδρους των συνοικισμών.

Άρθρο 53
Εκλογικό σύστημα

1. Πάρεδροι στους συνοικισμούς των δήμων και κοινοτήτων εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων ή υποψήφιου προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων που συμμετείχε στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

2. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος συνδυασμού εκλέγεται σε κάθε συνοικισμό ή σε ομάδα συνοικισμών εκείνος που έλαβε τους περισσότερους ψήφους προτίμησης.
Ο άλλος υποψήφιος είναι αναπληρωματικός.

Άρθρο 54
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και της εκλογικής νομοθεσίας για την εκλογή παρέδρων.

1. Οι διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (νόμου 1065/1980) που αναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα αρ. 32, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αρθρ. 33, στους εκλογικούς καταλόγους αρθρ. 34, στα προσόντα εκλογιμότητας αρθρ. 35, στα κωλύματα και ασυμβίβαστα αρθρ. 3`, στο ασυμβίβαστο εξ αιτίας οφειλών αρθρ. 38, στη διαπίστωση εκπτώσεως για τις περιπτώσεις των ανωτέρω κωλυμάτων και ασυμβίβαστων αρθρ. 40, στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών αρθρ. 41, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αρθρ.42 και 43, στον καταρτισμό των συνδυασμών αρθρ. 45, στην ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών αρθρ. 47, στην αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν αρθρ. 48, στα δικαιώματα των συνδυασμών αρθρ. 49 στο πρόγραμμα της εκλογής αρθρ. 50, στον υπολογισμό των προθεσμιών αρθρ. 51, στη μορφή των ψηφοδελτίων αρθρ. 52, στην εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων αρθρ. 53, στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων αρθρ. 54, στα άκυρα ψηφοδέλτια αρθρ. 55 στους εκλογικούς φακέλλους αρθρ. 56, στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας αρθρ. 57, στην ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά αρθρ.58, στη ματαίωση της ψηφοφορίας αρθρ. 59, στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας αρθρ. 60, στην έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων αρθρ. 68, στην επικύρωση της εκλογής αρθρ. 69, στην κατάθεση και περιεχόμενο των ενστάσεων αρθρ.70, στην εκδίκαση των ενστάσεων αρθρ. 71, στη διαδικασία για την εκδίκαση των ενστάσεων αρθρ. 72, στην απόφαση για τις ενστάσεις αρθρ. 73, στην έφεση – διόρθωση αποφάσεων αρθρ. 74, στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα αρθρ. 75, στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως αρθρ. 76, στην ορκωμοσία δημοτικών και κοινοτικών αρχών αρθρ. 77 στην αποποίηση της εκλογής αρθρ. 78, στην παραίτηση αρθρ. 79, στην αναπλήρωση συμβούλων αρθρ. 80, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους και προσαρμόζοντα, με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παρέδρους των συνοικισμών των δήμων και των κοινοτήτων.

2. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων των συνοικισμών δεν προκηρύσσονται, κατά τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού.

3. Αν ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 1 του νόμου 1065/1980 περί Δ.Κ.Κ. συμπαρασύρει και τους παρέδρους και όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και πάρεδροι των συνοικισμών.

Άρθρο 55
Αρμοδιότητες των παρέδρων των συνοικισμών.

1. Οι πάρεδροι των συνοικισμών καλούνται υποχρεωτικά και μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με δικαίωμα έκφρασης γνώμης.

2. Οι πάρεδροι των συνοικισμών έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων μόνον οσάκις συζητούνται θέματα που αναφέρονται:
α) Στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου ή κοινότητας.
β) Στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου ή κοινότητας που περιλαμβάνει τα εκτελεστέα έργα.
γ) Στα όρια του δήμου ή κοινότητας και στα όρια των οικισμών, καθώς και στο όνομα όλων των ανωτέρω και στη μεταφορά της έδρας της κοινότητας.
δ) Στο σχέδιο πόλεως και γενικά στο ρυθμιστικό ή χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας του δήμου ή κοινότητας.
ε) Στην ανάπτυξη του συνοικισμού που εκπροσωπούν από απόψεως οικονομικής, πολιτιστικής, πνευματικής, κοινωνικής, υγιεινής, πρόνοιας και γενικά προστασίας του περιβάλλοντος.
στ) Στην κήρυξη απαλλοτριώσεως ακινήτου ή στη σύσταση δουλείας, όταν υπάρχει ενδιαφέρον του συνοικισμού που εκπροσωπούν.
ζ) Στον προγραμματισμό και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων που ενδιαφέρουν το συνοικισμό που εκπροσωπούν.
η) Στην ύδρευση, αποχέτευση, υπονόμους, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, πλατείες, γέφυρες και στην καθαριότητα γενικά της περιφέρειας του συνοικισμού που εκπροσωπούν.
θ) Στην εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν το συνοικισμό που εκπροσωπούν.
ι) Στην εκμίσθωση, εκποίηση, ανταλλαγή, παραχώρηση χρήσης ακινήτων του δήμου ή κοινότητας, καθώς και στη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών, οσάκις πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο συνοικισμό που εκπροσωπούν.

Άρθρο 56
Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με συμμετοχή των παρέδρων των συνοικισμών.

1. Στα πρακτικά των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί της προσκλήσεως των παρέδρων των συνοικισμών και της παρουσίας ή της απουσίας τους.

2. Στις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί του αριθμού των παρέδρων των συνοικισμών που είναι παρόντες και ψηφίζουν όταν πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Η παρουσία ή μη παρέδρων των συνοικισμών στις συνεδριάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων δεν επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των συμβουλίων, παρά μόνο στη λήψη των αποφάσεων και ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν και οι πάρεδροι δικαίωμα ψήφου, αφού έτσι κατοχυρώνεται η λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση των συνοικισμών.

4. Αν δεν κληθούν οι πάρεδροι για τα θέματα που τους αφορούν και στα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, η συγκεκριμένη απόφαση είναι άκυρη.

Άρθρο 57
Συνέλευση συνοικισμού.
Ο πάρεδρος του συνοικισμού, με προκήρυξή του, που τοιχοκολλείται πριν από οκτώ τουλάχιστο μέρες, καλεί τους κατοίκους του συνοικισμού έως την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο σε κατάλληλο χώρο και ώρα, σε συνέλευση. Σ` αυτή συζητούνται όλα τα θέματα που αφορούν το συνοικισμό και παίρνονται αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων. Εκτός από την τακτική συνέλευση ο πάρεδρος έχει δικαίωμα να καλέσει δύο ακόμα έκτακτες συνελεύσεις. Η σύγκληση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που καλείται η τακτική συνέλευση.
Ο πάρεδρος μεταφέρει εγγράφως τις αποφάσεις αυτές της συνέλευσης στο δήμο ή την κοινότητα και το νομαρχιακό συμβούλιο.

Άρθρο 58
Υποχρεώσεις παρέδρων συνοικισμών.

1. Οι πάρεδροι των συνοικισμών έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει τυχόν ορίσει το συμβούλιο και να επιτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους όπως προβλέπει ο νόμος.
Επίσης έχουν υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εκτελούν με επιμέλεια, κάθε εργασία που τους ανατίθεται νόμιμα από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

2. Ο πάρεδρος του συνοικισμού, εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος των κατοίκων του συνοικισμού που εκπροσωπεί μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων γενικά του δήμου ή της κοινότητας.

3. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα μέρες πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

4. Αν ένας πάρεδρος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 120 και 121 του Ν 1065/1980 και καλείται αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού.

Άρθρο 59
Αξίωμα παρέδρου – έξοδα κινήσεως.

1. Το αξίωμα του παρέδρου του συνοικισμού δήμου ή κοινότητας είναι τιμητικό και άμισθο.

2. Οι πάρεδροι των συνοικισμών δήμων ή κοινοτήτων λαμβάνουν τα ίδια έξοδα κινήσεως και αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων εφόσον για την ίδια αιτία και απασχόληση τα λαμβάνουν οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι του δήμου ή κοινότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Άρθρο 60
Λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις – Συνοικίες

1. Με σκοπό την προώθηση της λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις, την ενεργοποίηση, την κινητοποίηση και την οργάνωση των δημοτών, στα πλαίσια του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή των τοπικών προβλημάτων, αναγκών και δυνατοτήτων κάθε περιοχής καθώς και την ιεράρχηση, επεξεργασία και προώθηση επίλυσης κάθε τοπικού προβλήματος απασχόλησης, διαβίωσης και ψυχαγωγίας των κατοίκων του δήμου ή της κοινότητας, κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να διαιρέσει την περιοχή του δήμου ή της κοινότητας σε συνοικίες και να συγκροτήσει αντίστοιχα συνοικιακά συμβούλια.

2. Τα κριτήρια για τη διαίρεση ενός δήμου ή μιας κοινότητας σε συνοικίες είναι γεωγραφικά (φυσικά και τεχνητά όρια), διοικητικά, πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

Άρθρο 61
`Όργανα της συνοικίας.
Όργανα της συνοικίας είναι η συνέλευση των κατοίκων, τα συνοικιακό συμβούλιο και ο πρόεδρος του συνοικιακού συμβουλίου.

Άρθρο 62
Αρμοδιότητες συνοικιακού συμβουλίου.
Το συνοικιακό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει γνώμες και προτάσεις για τα θέματα που αφορούν τους κατοίκους της συνοικίας και ιδιαίτερα για θέματα παιδείας και λαϊκής επιμόρφωσης, θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολεοδομικά θέματα (χρήσεις γης, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κοινωφελή κτίρια και εγκαταστάσεις, κυκλοφορία και συγκοινωνία, έργα και δίκτυα υποδομής), θέματα άθλησης και ψυχαγωγίας, πολιτιστικά θέματα, θέματα αξιοποίησης, δημοτικής περιουσίας και θέματα αξιοποίησης τοπικών πόρων.

Άρθρο 63
Εκλογή και λειτουργία συνοικιακού συμβουλίου.

1. Η εκλογή των συνοικιακών συμβουλίων γίνεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από τους κατοίκους του δήμου ή της κοινότητας, όλοι ο κάτοικοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο συνοικιακό συμβούλιο Η θητεία των συνοικιακών συμβουλίων διαρκεί από ένα έως δύο χρόνια.

2. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται: ο αριθμός των μελών, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εκλογής των μελών, ο τρόπος σύγκλησης κα λειτουργίας των συνοικιακών συμβουλίων και οι σχέσεις τους με το συμβούλιο και τα άλλα όργανα του δήμου ή της κοινότητας.

3. Τα συνοικιακά συμβούλια μπορούν να συγκροτούν επιτροπές από μέλη των συνοικιακών συμβουλίων και κατοίκους της συνοικίας σε θέματα που αφορούν ολόκληρη τη συνοικία ή τμήμα της.

4. Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων σχετικά με τη διαίρεση των δήμων και κοινοτήτων σε συνοικίες και την εκλογή και λειτουργία συνοικιακών συμβουλίων επικυρώνονται από το νομαρχιακό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64
Το εδάφιο ζ` της παρ. 2 του άρθρου 42 του νόμου 1065/1980, αντικαθίσταται ως εξής:
“ζ. Οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι από το βαθμό του δικαστικού γραμματέα β` τάξεως (7ου) και πάνω, της γραμματείας όλων των πολιτικών ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών καθώς και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της υπηρεσίας του επιτρόπου της επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων”.

Άρθρο 65

1. Η έναρξη της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1257/1982 “Για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των Συνεταιριστικών Οργανώσεων” για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέων διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων στους πρωτοβάθμιους γεωργικούς συνεταιρισμούς, καθώς και εκλογή αντιπροσώπων για τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών μετατίθεται στις 30 Οκτωβρίου 1982.

2. Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου προσαρμόζονται ανάλογα.

3. Η προθεσμία εγγραφής μελών μελών στις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις, των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 1257/1982 παρατείνεται για ένα μήνα.

Άρθρο 66
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ