Νόμος 1269 ΦΕΚ Α΄89/21.7.1982
Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης “περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία” του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 2 Νοεμβρίου 1973 μαζί με τα συνημμένα σ` αυτή Παραρτήματα, Πρωτόκολλα και προσαρτήματα, ως και το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 17 Φεβρουαρίου 1978 και αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία του 1973 με τα συνημμένα σ` αυτό παραρτήματα και προσαρτήματα των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση την Ελληνική έχει ως εξής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ την ανάγκη να προστατευθεί το ανθρώπινο περιβάλλον γενικά και ειδικώτερα το θαλάσσιο περιβάλλον,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαρροή πετρελαίου ή άλλων επιβλαβών ουσιών από πλοία είτε από αμέλεια είτε από ατύχημα είναι σοβαρή πηγή ρυπάνσεως,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επίσης την σπουδαιότητα της Διεθνούς Συμβάσεως για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως της θάλασσας από πετρέλαιο, 1954, που είναι το πρώτο πολυμερές όργανο που περιλαμβάνει σαν πρώτο αντικειμενικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και εκτιμώντας την σημαντική συνεισφορά αυτής της Συμβάσεως στην διατήρηση των θαλασσών και του παρακτίου περιβάλλοντος από την ρύπανση, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επιτύχουν την πλήρη εξάλειψη της εκουσίας ρυπάνσεως του θαλασσίου περιβάλλοντος από το πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες και τον περιορισμό της εξ ατυχήματος εκχύσεως τέτοιων ουσιών,
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι αυτό μπορεί να επιτευχθή με την θέσπιση κανόνων που δεν περιορίζονται στην ρύπανση από πετρέλαιο μόνο που έχουν διεθνή χαρακτήρα.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:
ΆΡΘΡΟΝ 1
Γενικές υποχρεώσεις από τη Σύμβαση
(1) Τα Μέρη της Συμβάσεως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως και των Παραρτημάτων που συνδέονται με αυτή, για να αποφευχθή η ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος από την απόρριψη επιβλαβών ουσιών ή αποβλήτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες κατά παράβαση των διατάξεων της Συμβάσεως.
(2) Εάν δεν προβλέπεται, ρητώς με άλλο τρόπο αναφορά στην παρούσα Σύμβαση αποτελεί συγχρόνως αναφορά και στο Πρωτόκολλο και Παραρτήματα αυτής.
ΆΡΘΡΟΝ 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται:
(1) “Κανονισμοί” σημαίνουν τους Κανονισμούς που περιέχονται στα Παραρτήματα της παρούσης Συμβάσεως.
(2) “Επιβλαβείς ουσίες” σημαίνει κάθε ουσία η οποία όταν ρίπτεται, στην θάλασσα προκαλεί κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία προσβάλλει τις ζώσες πηγές διατροφής και την θαλάσσια ζωή, βλάπτει την ισορροπία ή παρεμβάλλεται σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας και περιλαμβάνει κάθε ουσία που μπορεί να ελέγχεται από την παρούσα Σύμβαση. (3) (α) “Απόρριψη” σχετιζομένη με επιβλαβείς ουσίες ή απόβλητα που περιέχουν τέτοιες ουσίες σημαίνει, διαφυγή που προεκλήθη από οποιαδήποτε αιτία από πλοίο στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται η διασκόρπιση, η διαρροή, η απάντληση, η έκχυση ή η εκκένωση.
(β) Στην έννοια της “Απορρίψεως” δεν περιλαμβάνεται:
(ι) η εκκένωση σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως για την πρόληψη της θαλασσίας ρυπάνσεως λόγω απορρίψεως καταλοίπων και άλλων ουσιών που έγιναν στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 1972 ή
(ιι) η αποβολή βλαβερών ουσιών προερχομένων απ` ευθείας από εξερεύνηση, εκμετάλλευση και επεξεργασία συνδεδεμένη με την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου του βυθού της θαλάσσης ή
(ιιι) αποβολή επιβλαβών ουσιών γενομένη με σκοπό νόμιμη επιστημονική έρευνα για τον περιορισμό ή έλεγχο της ρυπάνσεως. (4) “Πλοίο” σημαίνει σκάφος παντός τύπου οιασδήποτε λειτουργίας εις τον θαλάσσιο χώρο και περιλαμβάνει υδροπτέρυγα αερόστρωμνα σκάφη, καταδυόμενα και επιπλέοντα σκάφη και σταθερές ή πλωτές εξέδρες. (5) “Αρχή” σημαίνει, την Κυβέρνηση του Κράτους υπό την εξουσία της οποίας το πλοίο ταξιδεύει. Οσον αφορά το πλοίο φέρει την σημαία ενός Κράτους, η Αρχή είναι η Κυβέρνηση αυτού του Κράτους. Οσον αφορά τις ακίνητες ή πλωτές εξέδρες που χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του βυθού ή του υπεδάφους που συνορεύει με την ακτή την οποία το παραθαλάσσιο Κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα με σκοπό την εξερεύνηση των φυσικών πηγών του, η Αρχή είναι η Κυβέρνηση του παρακτίου Κράτους. (6) “Περιστατικόν” σημαίνει, ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται με την πραγματική ή πιθανή απόρριψη στην θάλασσα επιβλαβών ουσιών ή αποβλήτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες. (7) “Οργανισμός” σημαίνει ο Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Συμβουλευτικός Οργανισμός.
ΆΡΘΡΟΝ 3
Εφαρμογή
(1) Η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται, σε: (α) πλοία που φέρουν την σημαία ενός Μέλους της Συμβάσεως και
(β) πλοία που δεν φέρουν την σημαία ενός Μέλους, αλλά ταξιδεύουν υπό την σημαία ενός Μέλους.
(2) Ουδεμία διάταξις του παρόντος άρθρου θα ερμηνεύεται σαν κατάργηση ή επέκταση των κυριαρχικών διατάξεων των Μελών κατά το Διεθνές Δίκαιο, όσον αφορά το βυθό και το υπέδαφος που συνορεύουν με τις ακτές τους για σκοπούς εξερευνητικούς ή εκμεταλλευτικούς των φυσικών πηγών τους.
(3) Η παρούσα Σύμβασις δεν θα εφαρμόζεται, σε πολεμικά πλοία ή βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία, που ανήκουν ή εργάζονται για ένα Κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν μόνο για κυβερνητική μη εμπορική Υπηρεσία. Εν τούτοις κάθε Μέλος θα εξασφαλίζει με την λήψη καταλλήλων μέτρων που δεν παρακωλύουν τις λειτουργίες ή τις λειτουργικές ικανότητες αυτών των πλοίων που ανήκουν σε αυτό ή λειτουργούν γι` αυτό, ότι το πλοίο αυτό λειτουργεί κατά τρόπο συνεπή όσο είναι λογικό και πρακτικό, με τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως.
ΆΡΘΡΟΝ 4
Παραβάσεις
(1) Παράβαση των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως απαγορεύεται, κυρώσεις δε θα επιβάλλονται γι` αυτό σύμφωνα με το δίκαιο της Αρχής του πλοίου οπουδήποτε γίνει η παράβαση. Αν η Αρχή πληροφορηθή μία παράβαση και διαθέτει επαρκή στοιχεία να κινήσει διαδικασία που αφορά την αναφερομένη παράβαση θ` αρχίση διαδικασία το συντομώτερο δυνατό, σύμφωνα με τον Νόμο της. (2) Παράβαση των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας κάθε Μέλους της Συμβάσεως απαγορεύεται και θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον Νόμο του Κράτους Μέλους. Οποτεδήποτε αυτή η παράβαση λάβη χώρα αυτό το Μέλος είτε:
(α) θα κινήσει διαδικασία σύμφωνα με το Νόμο του ή
(β) θα παρέχει, στην Αρχή του πλοίου τις πληροφορίες και τις αποδείξεις που διαθέτει, για την παράβαση που έχει συμβεί. (3) Οπου πληροφορία ή απόδειξη, όσον αφορά κάθε παράβαση της παρούσης Συμβάσεως από ένα πλοίο, παρέχεται, στην Αρχή του πλοίου, η Αρχή αμέσως θα πληροφορεί το Μέλος που έχει δώσει την πληροφορία ή την απόδειξη και τον Οργανισμό για την ενέργεια που έγινε. (4) Οι ποινές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο ενός Μέλους σύμφωνα με το παρόν άρθρον θα είναι ανάλογα αυστηρές ώστε να αποθαρρύνουν παραβάσεις της παρούσης Συμβάσεως και θα είναι εξ ίσου σοβαρές ανεξαρτήτως του τόπου, όπου συμβαίνουν οι παραβάσεις.
ΆΡΘΡΟΝ 5 Πιστοποιητικά και Ειδικοί Κανόνες για την Επιθεώρηση των πλοίων
(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου Πιστοποιητικό εκδιδόμενο με εξουσιοδότηση Μέλους της Συμβάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών, θα γίνεται αποδεκτό από τ` άλλα Μέλη και θα θεωρείται, για όλους τους σκοπούς που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, ότι έχει τήν ίδια ισχύ με το Πιστοποιητικό που εκδίδεται απ` αυτά.
(2) Πλοίο που απατείται να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών υπόκειται, όσο ευρίσκεται, στα λιμάνια ή σε παράκτιους τερματικούς σταθμούς που είναι στη δικαιοδοσία ενός Μέλους, σε επιθεώρηση από όργανα ειδικά εξουσιοδοτημένα από το Μέλος. Κάθε τέτοια επιθεώρηση από όργανα ειδικά εξουσιοδοτημένα από το Μέλος. Κάθε τέτοια επιθεώρηση θα περιορίζεται στο να εξακριβώνη ότι υπάρχει στο πλοίο ισχύον πιστοποιητικό, εκτός εάν υπάρχουν βασικές υπόνοιες ότι η κατάσταση του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ουσιωδώς προς τα χαρακτηριστικά αυτού του Πιστοποιητικού. Σ` αυτήν την περίπτωση ή εάν το πλοίο δεν διαθέτει, ισχύον Πιστοποιητικό το Μέλος που εκτελεί την επιθεώρηση θα λάβει τέτοια μέτρα ώστε θα βεβαιωθεί ότι το πλοίο δεν θα αποπλεύση μέχρις ότου τούτο μπορεί να ταξιδεύση χωρίς να απειλείται πρόκληση αδικαιολόγητης βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό το Μέλος παρά ταύτα, μπορεί να παραχωρήση άδεια απόπλου στο πλοίο εκ λιμένος ή άλλου παρακτίου τερματικού σταθμού προκειμένου τούτο να κατευθυνθή στην πλησιέστερη κατάλληλη επισκευαστική βάση.
(3) Εάν ένα Μέλος αρνείται, σε ένα πλοίο να εισέλθη στα λιμάνια ή σε άλλους παράκτιους σταθμούς που είναι υπό την δικαιοδοσία του ή λαμβάνει, αποφάσεις εναντίον του πλοίου διότι δεν πληροί τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, το Μέλος αμέσως θα πληροφορήση τον Πρόξενο ή τον Διπλωματικό αντιπρόσωπο του Μέλους του οποίου την σημαία φέρει το πλοίο ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν την Αρχή του ενδιαφερομένου πλοίου. Πριν ν` αρνηθή την είσοδο του πλοίου ή προβή σε τέτοιες ενέργειες το Μέλος δύναται να συμβουλευθεί την Αρχή του ενδιαφερομένου πλοίου. Πληροφορίες θα δίνονται, επίσης στην Αρχή, όταν ένα πλοίο δεν φέρει ισχύον Πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών. (4) Οσον αφορά πλοία μη Μελών της Συμβάσεως τα μέλη θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, όσο κρίνεται αναγκαίο για να εξασφαλισθή ότι δεν γίνεται ευνοϊκώτερη μεταχείρηση τούτων.
ΆΡΘΡΟΝ 6
Διαπίστωση παραβάσεων και επιβολή συμμορφώσεως προς την Σύμβασιν
(1) Τα Μέλη της Συμβάσεως θα συνεργάζωνται για την διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή συμμορφώσεως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα και πρακτικά μέτρα για την αναφορά περιστατικών και την συγκέντρωση αποδείξεων. (2) Πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται, η παρούσα Σύμβαση σε κάθε λιμάνι ή τερματικό σταθμό μακριά της ξηράς ενός Μέλους, μπορεί να επιθεωρηθή από τα όργανα τα διορισμένα ή εξουσιοδοτημένα απ` αυτό το Κράτος Μέλος δια να εξακριβωθή εάν το πλοίο έχει απορρίψει επιβλαβείς ουσίες, παραβιάζοντας τις διατάξεις των Κανονισμών. Εάν από την επιθεώρηση υπάρχουν ενδείξεις παραβάσεως της Συμβάσεως θα γίνη αναφορά προς την Αρχή για τις κατάλληλες ενέργειες.
(3) Κάθε Μέλος θα παρέχη στην Αρχή αποδείξεις, αν υπάρχουν, ότι το πλοίο έχει απορρίψει επιβλαβείς ουσίες ή απόβλητα που περιέχουν τέτοιες ουσίες, παραβιάζοντας τις απαιτήσεις των Κανονισμών. Εάν είναι πρακτικώς δυνατόν, η αρμόδια Αρχή του ως άνω αναφερομένου μέλους θα ενημερώνη τον Πλοίαρχο του πλοίου για την περί παραβάσεως καταγγελία εις βάρος του. (4) Οταν γνωστοποιηθή στην Αρχή γεγονός ως το ανωτέρω με αποδείξεις, αυτή θα ερευνήση το γεγονός και μπορεί να ζητήση από τ` άλλα Μέλη περισσότερες ή καλύτερες αποδείξεις για κατηγορία περί παραβάσεως. Εάν η Αρχή ικανοποιηθή ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις εις την διάθεσή της για να κινήση διαδικασία σχετικά με την κατηγορία περί παραβάσεως, θα κινήση αυτήν την διαδικασία σύμφωνα με τους νόμους της το συνομώτερο δυνατό. Η Αρχή αμέσως θα πληροφορήση το Μέλος που έχει αναφέρει την παράβαση καθώς επίσης και τον Οργανισμό, για τις ενέργειές της.
(5) Μέλος μπορεί επίσης να επιθεωρήση πλοίο στο οποίο η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται, όταν εισέρχεται στα λιμάνια ή στους τερματικούς σταθμούς μακριά από την ξηρά, που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του Μέλους, εάν ληφθή αίτηση για έρευνα από οποιοδήποτε Μέλος, μαζί με επαρκή μαρτυρία ότι το πλοίο έχει απορρίψει επιβλαβείς ουσίες ή απόβλητα που περιέχουν τέτοιες ουσίες σε οποιοδήποτε μέρος. Η αναφορά αυτής της έρευνας θα σταλή στο Μέλος που την έχει, αιτήσει και στην Αρχή, εις τρόπον ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
ΆΡΘΡΟΝ 7
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία
(1) Ολες οι δυνατές προσπάθειες πρέπει να γίνουν για ν` αποφευχθή η χωρίς λόγο κατακράτηση ή καθυστέρηση πλοίου κατ` εφαρμογήν των άρθρων 4, 5 και 6 της παρούσης Συμβάσεως. (2) Οταν ένα πλοίο κατακρατείται, ή καθυστερείται χωρίς λόγο δυνάμει των άρθων 4, 5 καί 6 της παρούσης Συμβάσεως θα δικαιούται αποζημιώσεως για κάθε απώλεια ή ζημία που υπέστη.
ΆΡΘΡΟΝ 8
Αναφορές για περιστατικά που σχετίζονται με επιβλαβείς ουσίες
(1) Η σύμφωνα με τους όρους του Πρωτοκόλλου Ι της παρούσης Συμβάσεως υποβαλλομένη αναφορά επί περιστατικού ρυπάνσεως θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και θα έχη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα. (2) Κάθε Μέλος της Συμβάσεως θα πρέπει:
(α) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι αναφορές επί περιστατικών ρυπάνσεως να παραλαμβάνωνται και εξετάζωνται υπό αρμοδίου οργάνου ή Υπηρεσίας και
(β) να γνωστοποιή στον Οργανισμό λεπτομερώς τα στοιχεία των ως άνω μέτρων, προς κοινοποίηση για ενημέρωση των άλλων Μελών της Συμβάσεως και Κρατών – Μελών του Οργανισμού.
(3) Οποτεδήποτε ένα Μέλος λάβει, αναφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το Μέλος τούτο θα διαβιβάζει την αναφορά χωρίς καθυστέρηση εις:
(α) την Αρχή του εμπλεκομένου πλοίου και
(β) σε κάθε άλλο Κράτος που μπορεί να επηρεάζεται.
(4) Κάθε Μέλος της Συμβάσεως αναλαμβάνει να εκδώση οδηγίες προς τα εποπτεύοντα πλοία, αεροσκάφη και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες ν` αναφέρουν στις Αρχές που ανήκουν κάθε περιστατικό από τα μνημονευόμενα στο Πρωτόκολλο Ι της παρούσης Συμβάσεως. Το Μέλος τούτο αν το θεωρή σκόπιμο θα αναφέρη σχετικώς στον Οργανισμό καθώς και σε άλλο ενδιαφερόμενο Μέλος.
ΆΡΘΡΟΝ 9
Αλλες συνθήκες και ερμηνείες
(1) Αμέσως μόλις τεθή σε ισχύ η παρούσα Σύμβασις καταργείται, η Διεθνής Σύμβαση για την Αποφυγή Ρυπάνσεως της Θαλάσσης από πετρέλαιο, 1954, όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ των Μελών αυτής της Συμβάσεως. (2) Ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως δεσμεύει την κωδικοποίηση και επεξεργασία του Δικαίου Θαλάσσης από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θαλάσσης που συγκαλείται, σύμφωνα με την Απόφαση 2750C (XXV) της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών, ούτε τις παρούσες ή μέλλουσες απαιτήσεις και νομικές απόψεις οιουδήποτε Κράτους επί θεμάτων Δικαίου θαλάσσης ως προς την φάση και έκταση της δικαιοδοσίας του παρακτίου Κράτους και του Κράτους της σημαίας του πλοίου. (3) Ο όρος “δικαιοδοσία” σ` αύτη την Σύμβαση θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα του ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου κατά τον χρόνο της εφαρμογής ή της ερνηνείας της παρούσης Συμβάσεως.
ΆΡΘΡΟΝ 10
Διακανονισμός αμφισβητήσεων
Κάθε αμφισβήτησις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων από τα Μέρη της Συμβάσεως αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της εφ` όσον δεν είναι δυνατός ο διακανονισμός μεταξύ των Μερών ή δεν επέρχεται συμφωνία με άλλο τρόπο, θα υποβάλεται σε διαιτησία, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο ΙΙ της παρούσης Συμβάσεως, αιτήσει οιουδήποτε από τα αμφισβητούντα Μέρη.
ΆΡΘΡΟΝ 11
Ανταλλαγή πληροφοριών
(1) Τα Μέρη της Συμβάσεως αναλαμβάνουν να ανακοινώνουν στον Οργανισμό:
(α) Τα κείμενα των Νόμων, Αποφάσεων, Διαταγμάτων, Κανονισμών και άλλων οργάνων, που εδημοσίευσαν αφορώντα εις θέματα υπαγόμενα στους τομείς αρμοδιότητος της παρούσης Συμβάσεως.
(β) Κατάλογο μη κυβερνητικών Οργανισμών, που είναι εξουσιοδοτημένοι, να ενεργούν για λογαριασμό τους σε θέματα που αφορούν την σχεδίαση, την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών.
(γ) Επαρκή αριθμόν δειγμάτων Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθή σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών.
(δ) Κατάλογο εγκαταστάσεων ευκολιών υποδοχής περιλαμβάνοντα την θέσιν, την χωρητικότητα και διατιθέμενα υπ` αυτών μέσα καθώς και άλλα χαρακτηριστικά των.
(ε) Επίσημες εκθέσεις ή περιλήψεις αυτών, εμφαίνουσες τ` αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, και
(ζ) Ετήσια στατιστική έκθεση σε τυποποιημένη από τον Οργανισμό μορφή με τις κυρώσεις που τελικά επεβλήθησαν για παραβάσεις της παρούσης Συμβάσεως. (2) Ο Οργανισμός θα γνωστοποιή στα Μέλη την λήψη οιασδήποτε ανακοινώσεως κατά το παρόν Άρθρον και θα κυκλοφορή σ` όλα τα Μέλη κάθε πληροφορία που δίδεται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (1) (β) έως (ζ) του παρόντος άρθρου.
ΆΡΘΡΟΝ 12
Ατυχήματα εις πλοία
(1) Κάθε μία από τις Αρχές αναλαμβάνει, να διενεργή έρευνα επί ατυχήματος που συμβαίνει, σε κάποιο από τα πλοία της που υπάγονται στις διατάξεις των Κανονισμών, εφ` όσον το ατύχημα τούτο έχει, προκαλέσει, ζημία μεγάλης εκτάσεως στο θαλάσσιο περιβάλλον. (2) Κάθε Μέλος της Συμβάσεως αναλαμβάνει, την υποχρέωση να δίνη στον Οργανισμό πληροφορίες που αφορούν τ` αποτελέσματα τέτοιων ερευνών, εάν κρίνη ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στο να προσδιορισθή ποιές αλλαγές της παρούσης Συμβάσεως θα μπορούσαν να είναι επιθυμητές.
ΆΡΘΡΟΝ 13
Υπογραφή, Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση και Προσχώρηση
(1) Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνη ανοικτή για Υπογραφή στα Γραφεία του Οργανισμού από τις 15 Ιανουαρίου 1974 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1974 και ακολούθως θα παραμένη ανοικτή για Προσχώρηση. Τα κράτη μπορεί να γίνουν Μέρη στην Παρούσα Σύμβαση μέ: (α) την υπογραφή άνευ επιφυλάξεως ως προς την Κύρωση, Αποδοχή ή Εγκριση, ή
(β) την υπογραφή με την επιφύλαξη της Κυρώσεως, Αποδοχής ή Εγκρίσεως, ακολουθούμενη από Κύρωση Αποδοχή ή Εγκριση, ή
(γ) την Προσχώρηση. (2) Η Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση και Προσχώρηση θα έχει ισχύν με την κατάθεση του σχετικού οργάνου Επικυρώσεως στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. (3) Ο Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού θα πληροφορή όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση ή προσεχώρησαν σ` αυτήν περί της υπογραφής ή καταθέσεως νέου οργάνου Επικυρώσεως, Αποδοχής, Εγκρίσεως ή Προσχωρήσεως μαζί με την ημερομηνία της καταθέσεως.
ΆΡΘΡΟΝ 14
Προαιρετικά Παραρτήματα
(1) Ενα Κράτος κατά τον χρόνο της υπογραφής, Κυρώσεως, Αποδοχής, Εγκρίσεως ή Προσχωρήσεως δύναται να δηλώση ότι δεν αποδέχεται κάποιο ή όλα εκ των Παραρτημάτων III, IV και V καλούμενα στο εξής “Προαιρετικά Παραρτήματος της παρούσης Συμβάσεως”. Υπό την ως άνω αίρεση, τα Μέλη της Συμβάσεως θα δεσμεύεται, από τις διατάξεις κάθε Παραρτήματος στο σύνολό του.
(2) Κράτος που έχει, δηλώσει, ότι δεν δεσμεύεται από κάποιο Προαιρετικό Παράρτημα, μπορεί να αποδεχθή ανά πάσα στιγμή το Παράρτημα, καταθέτοντας στον Οργανισμό Οργανο του είδους που περιγράφεται στο Άρθρο 13 (2). (3) Κράτος που κάνει δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου σχετιζομένη με τα Προαιρετικά Παραρτήματα και δεν έχει αποδεχθεί εν συνεχεία το Παράρτημα τούτο σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου δεν έχει υποχρεώσεις αλλά ούτε και δικαιούται να διεκδική προνόμα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το Παράρτημα και όπου γίνεται μνεία Μελών της παρούσης Συμβάσεως δεν θα περιλαμβάνεται, εκεί, αυτό το Κράτος στα θέματα που αφορούν αυτό το Παράρτημα.
(4) Ο Οργανισμός θα πληροφορή τα Κράτη που έχουν υπογράψει, ή προσχωρήσει την παρούσα Σύμβαση για οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με το παρόν Άρθρον και την λήψη οιουδήποτε Οργάνου που κατατίθεται, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου.
ΆΡΘΡΟΝ 15
Θέσις εν ισχύϊ
(1) Η παρούσα Σύμβασις θα τεθή εν ισχύϊ 12 μήνες μετά την ημερομηνίαν κατά την οποία όχι λιγώτερα από 15 Κράτη, συνολικώς καλύπτονται δια της εμπορικής ναυτιλίας των από το 50% και άνω του παγκοσμίου εμπορικού στόλου εις ολικήν χωρητικότητα θα αποτελέσουν Μέρη αυτής σύμφωνα με το Άρθρο 13.
(2) Προαιρετικό Παράρτημα θα τίθεται εν ισχύϊ 12 μήνες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου έχουν εκπληρωθή εν σχέσει με αυτό το Παράρτημα.
(3) Ο Οργανισμός θα πληροφορή τα Κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σ` αυτήν, περί της ημερομηνίας θέσεώς της εν ισχύϊ και περί της ημερομηνίας κατά την οποία κάποιο προαιρετικό Παράρτημα τίθεται εν ισχύϊ σύμφωνα προς την παράγραφο (2) του παρόντος Άρθρου.
(4) Για τα Κράτη που έχουν καταθέσει Οργανο Επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως σχετικόν με την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε προαιρετικό παράρτημα, αφού έχουν πληρωθεί οι απαιτήσεις για την θέση εν ισχύϊ, αλλά πριν από την ημερομηνία θέσεως εν ισχύϊ, ή κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα έχει εφαρμογή την ημερομηνία που θα τεθή εν ισχύϊ η Σύμβασις ή το Παράρτημα αυτό ή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της καταθέσεως του Οργάνου, οποιαδήποτε είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία.
(5) Για Κράτη που έχουν καταθέσει Οργανο επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως μετά την ημερομηνία που η Σύμβασις ή ένα προαιρετικό Παράρτημα ετέθη εν ισχύϊ, η Σύμβασις ή το Προαιρετικό Παράρτημα θα εφαρμοσθούν τρεις μήνες μετά την κατάθεση του οργάνου.
(6) Μετά την ημερομηνία εκπληρώσεως όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρον 16 για να γίνη μία τροποποίηση της παρούσης Συμβάσεως ή ενός προαιρετικού Παραρτήματος, κάθε όργανο επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως που κατατίθεται θα έχει εφαρμογή για την Σύμβαση ή το Παράρτημα, όπως τροποποιήθηκαν.
ΆΡΘΡΟΝ 16
Τροποποιήσεις
(1) Η παρούσα Σύμβασις μπορεί να τροποποιηθή τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
(2) Τροποποίηση κατόπιν προηγουμένης εξετάσεως από τον Οργανισμό:
(α) Οιαδήποτε τροποποίηση προτεινουμένη από Μέλος της Συμβάσεως θα υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ο οποίος θα την κοινοποιή σε όλα τα μέλη του Οργανισμού και όλα τα Μέλη της Συμβάσεως τουλάχιστον έξη (6) μήνες προ της εισαγωγής της προς εξέταση.
(β) Οιαδήποτε τροποποίηση προταθείσα και κοινοποιηθείσα κατά τα ανωτέρω θα τίθεται από τον Οργανισμό υπ` όψιν του αρμοδίου Οργάνου προς εξέταση.
(γ) Τα Μέλη της Συμβάσεως ανεξαρτήτως εάν είναι Μέλη ή όχι του Οργανισμού θα δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις εργασίες του αρμοδίου Οργάνου.
(δ) Τροποποιήσεις θα γίνωνται, παραδεκτές από τα 2/3 της πλειοψηφίας μόνον των Μελών της Συμβάσεως που είναι παρόντα και ψηφίζουν.
(ε) Εάν έχουν υιοθετηθή σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (δ), οι τροποποιήσεις θα κυκλοφορούν από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σ` όλα τα Μέρη της Συμβάσεως για την αποδοχή τους.
(στ) Τροποποίηση θα θεωρήται ότι έχει γίνει αποδεκτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(ι) Τροποποίηση Άρθρου της Συμβάσεως θα θεωρήται ότι έχει γίνει αποδεκτή την ημερομηνία που έγινε αποδεκτή από τα 2/3 των Μελών των οποίων ο συνολικός εμπορικός στόλος καλύπτει όχι λιγώτερο από το 50%, της ολικής χωρητικότητος της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας.
(ιι) Τροποποίηση Παραρτήματος της Συμβάσεως θα θεωρήται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (στ) (ιιι) εκτός εάν το αρμόδιο Οργανο κατά τον χρόνο της αποδοχής ορίζει ότι η τροποποίηση θα θεωρήται ότι έχει γίνει αποδεκτή την ημερομηνία που θα γίνει αποδεκτή από τα 2/3 των Μελών των οποίων ο συνολικός εμπορικός στόλος καλύπτει όχι λιγώτερο από το 50% της ολικής χωρητικότητος της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Εν τούτοις οποτεδήποτε πριν να τεθή εν ισχύϊ η τροποποίηση ενός Παραρτήματος της Συμβάσεως ένα Μέλος μπορεί ν` ανακοινώση στόν Γενικό Γραμματέα ότι είναι αναγκαία η άμεσος έγκρισή της γι αυτό το Μέλος πριν τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση. Ο Γενικός Γραμματεύς θα κοινοποιή την ως άνω ανακοίνωση μαζί με την ημερομηνία λήψεώς τους στα Μέλη της Συμβάσεως προς πληροφορίαν τους.
(ιιι) Τροποποίηση Προσαρτήματος σε Παράρτημα της Συμβάσεως θα θεωρήται ότι έχει γίνει αποδεκτή στο τέλος της χρονικής περιόδου που έχει καθορισθεί από το αρμόδιο Οργανο κατά τον χρόνο της υιοθετήσεως, η οποία περίοδος δεν θα πρέπει να είναι λιγώτερη από 10 μήνες εκτός εάν εντός αυτής της περιόδου γνωστοποιηθούν αντιρρήσεις στον Οργανισμό από όχι λιγώτερα από το 1/3 των Μελών ή από τα Μέλη των οποίων ο συνολικός εμπορικός στόλος καλύπτει όχι λιγώτερο από το 50% της ολικής χωρητικότητος της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας, οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις πληρούται:
(ιυ) Τροποποίηση στο Πρωτόκολλο Ι της Συμβάσεως θα υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες όπως οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Συμβάσεως, όπως προβλέπεται στις ανωτέρω υποπαραγράφους (στ`) (ιι) ή (στ`) (ιιι).
(υ) Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου ΙΙ της Συμβάσεως θα υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες, όπως οι τροποποιήσεις ενός Άρθρου της Συμβάσεως, όπως προβλέπεται από τις υποπαραγράφους (στ`) (ι).
(ζ) Η τροποποίηση θα τίθεται εν ισχύϊ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(ι) όταν πρόκειται για τροποποίηση Άρθρου της Συμβάσεως ή του Πρωτοκόλλου ΙΙ ή του Πρωτοκόλλου Ι ή Παραρτήματος της Συμβάσεως μη τηρηθείσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (στ`) (ιιι) η τροποποίηση που έγινε αποδεκτή σύμφωνα προς τις προηγούμενες διατάξεις θα τεθή σε ισχύ, έξη μήνες μετά την ημερομηνία της αποδοχής της για τα Μέλη που έχουν δηλώσει ότι την αποδέχονται.
(ιι) Οταν πρόκειται για τροποποίηση στο Πρωτόκολλο Ι, Προσαρτήματος ενός Παραρτήματος ή Παραρτήματος της Συμβάσεως τηρηθείσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (στ`) (ιιι), η τροποποίηση που θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τις προηγούμενες προϋποθέσεις θα τεθή εν ισχύϊ έξη μήνες μετά τήν αποδοχή της για όλα τα Μέλη με την εξαίρεση αυτών που προ της ημερομηνίας αυτής έχουν κάνει δήλωση, ότι δεν την αποδέχονται ή δήλωση σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ`) (ιι), ότι είναι αναγκαία η επείγουσα αποδοχή τους. (3) Τροποποίηση υπό Διασκέψεως.
(α) Οταν ζητηθή από Μέλος με την συναίνεση τουλάχιστον του ενός τρίτου των Μελών, ο Οργανισμός θα συγκαλέση Διάσκεψη των Μελών της Συμβάσεως για να εξετάσουν τις τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως.
(β) Κάθε τροποποίηση που υιοθετείται σε μία τέτοια Διάσκεψη από τα 2/3 της πλειοψηφίας των Μελών που είναι παρόντα και ψήφισαν θ` ανακοινώνεται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μερη για την αποδοχή των.
(γ) Εκτός εάν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, η τροποποίηση θα θεωρηθή ότι έχει γίνει αποδεκτή και έχει τεθεί εν ισχύϊ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται γι` αυτόν τον σκοπό στην ανωτέρω παράγραφο (2) (στ`) και (ζ). (4) (α) Οταν πρόκειται για τροποποίηση Προαιρετικού Παρατήματος, μνεία του παρόντος Άρθρου σε “Μέλος της Συμβάσεως” θα θεωρήται ότι σημαίνει Μέλος δεσμευόμενο από αυτό το Παράρτημα.
(β) Κάθε Μέλος που αρνήθηκε την αποδοχή τροποποιήσεως ενός Παραρτήματος θα θεωρήται σαν μη Μέλος μόνον εις ότι αφορά την εφαρμογή της τροποποιήσεως αυτής. (5) Η υιοθέτηση και η θεση σε ισχύ ενός νέου Παραρτήματος θα υπόκειται στην ίδια διαδικασία για την υιοθέτηση και θέση σε ισχύ τροποποιήσεως Άρθρου της Συμβάσεως.
(6) Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσης Συμβάσεως που έγινε σύμφωνα με αυτό το Άρθρο η οποία αναφέρεται στο κατασκευαστικό μέρος ενός πλοίου θα εφαρμόζεται μόνο στα πλοία των οποίων το συμβόλαιο κατασκευής υπεγράφη όταν δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευής, στα πλοία των οποίων η τρόπις τοποθετήθηκε κατά ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται εν ισχύϊ. (7) Κάθε τροποποίηση Πρωτοκόλλου ή Παραρτήματος θ` αναφέρεται στην ουσία αυτού του Πρωτοκόλλου ή του Παραρτήματος και θα είναι συνεπής με τα Αρθρα της παρούσης Συμβάσεως.
(8) Ο Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού θα πληροφορή όλα τα Μέλη για οποιαδήποτε τροποποίηση που τίθεται εν ισχύι σύμφωνα με το παρόν Άρθρο μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία κάθε τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ.
(9) Κάθε δήλωση αποδοχής ή αντίρρηση σε μια τροποποίηση σύμφωνα με το παρόν Άρθρον θα κοινοποιούνται γραπτώς στον Γεν. Γραμματέα του Οργανισμού. Αυτός θα την κοινοποιή στα Μέλη της Συμβάσεως μαζί με την ημερομηνία παραλαβής της.
ΆΡΘΡΟΝ 17
Παρότρυνση για τεχνική συνεργασία
Τα Μέλη της Συμβάσεως θα παρέχουν με την συμβουλή του Οργανισμού και άλλων διεθνών Οργάνων, με την βοήθεια και συνεργασία του εκτελεστικού Διευθυντού των Ηνωμένων Εθνών για το πρόγραμμα του Περιβάλλοντος, υποστήριξη για τα Μέλη εκείνα που ζητάνε τεχνική βοήθεια επί θεμάτων: (α) εκπαιδεύσεως του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού
(β) εφοδιασμός με τον αναγκαίο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για υποδοχή και παρακολούθηση
(γ) διευκολύνσεως των άλλων μέτρων και διατάξεων προς πρόληψη ή ελάττωση της μολύνσεως του θαλασσίου περιβάλλοντος από τα πλοία και
(δ) ενθαρρύνσεως για έρευνες. κατά προτίμηση μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών, επεκτείνοντας έτσι τους στόχους και σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως.
ΆΡΘΡΟΝ 18
Καταγγελία
(1) Η παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε προαιρετικό Παράρτημα μπορεί να καταγγελθή από οποιοδήποτε Μέλος της Συμβάσεως οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία που η Σύμβαση ή αυτό το Παράρτημα ετέθησαν εν ισχύϊ γι` αυτό το Μέλος. (2) Καταγγελία θα πραγματοποιηθή με την ανακοίνωση εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ο οποίος θα πληροφορή όλα τ` άλλα Μέλη για κάθε τέτοια ανακοίνωση που έλαβε μαζί με την ημερομηνία παραλαβής της καθώς και την ημερομηνία που η καταγγελία αυτή θα τεθή σε εφαρμογή.
(3) Καταγγελία θα εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά την λήψη της ανακοινώσεώς της από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ή μετά την παρέλευση άλλης μεγαλύτερης χρονικής περιόδου που πιθανόν να δηλώνεται στην ανακοίνωση.
ΆΡΘΡΟΝ 19
Κατάθεση και Απογραφή
(1) Η παρούσα Σύμβαση θα κατατεθή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού που θα μεταβιβάση επικυρωμένα ακριβή αντίγραφά της σ` όλα τα Κράτη που την έχουν υπογράψει ή έχουν προσχωρήσει σ` αυτήν.
(2) Οταν η παρούσα Σύμβαση τεθή εν ισχύϊ το κείμενο θα μεταβιβασθή από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για απογραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.
ΆΡΘΡΟΝ 20
Γλώσσες
Η παρούσα Σύμβαση συνετάγη σε ένα αντίγραφο στην Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική, κάθε δε κείμενο από αυτά είναι εξ ίσου αυθεντικό. Επίσημες μεταφράσεις στην Αραβική, Γερμανική, Ιταλική και Ιαπωνική θα ετοιμασθούν και κατατεθούν με το υπογραμμένο επίσημο κείμενο.
Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι από τις οικείες Κυβερνήσεις προς τον σκοπόν αυτόν, έθεσαν την υπογραφή τους στην παρούσα Σύμβαση.
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ την δευτέρα ημέρα του Νοεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού τρίτου έτους.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
(σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Συμβάσεως)
Άρθρο Ι
Υποχρεώσεις δια την υποβολήν αναφοράς.
(1) Ο Πλοίαρχος πλοίου που ενέχεται σε ατύχημα αναφερόμενο στο Άρθρο ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου ή άλλο πρόσωπο που έχει την διακυβέρνηση του πλοίου θα καταγγέλλει τις λεπτομέρειες του ατυχήματος τούτου χωρίς καθυστέρηση και όσο το δυνατόν εκτενέστερα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. (2) Σε περίπτωση κατά την οποία το πλοίο που αναφέρθη στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου εγκαταληφθεί σε περίπτωση που η έκθεση, απ` αυτό το πλοίο δεν είναι πλήρης ή δεν είναι δυνατόν να ληφθή, ο πλοιοκτήτης, ναυλωτής, διευθυντής ή διαχειριστής του πλοίου ή οι πράκτορές του θ` αναλάβουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση την υποχρέωση που έχει ο Πλοίαρχος σύμφωνα μέ τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο ΙΙ
Τρόποι υποβολής των εκθέσεων
(1) Κάθε έκθεση θα διαβιβάζεται από τον Ασύρματο οποτεδήποτε τούτο είναι δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση με τα ταχύτερα μέσα που είναι διαθέσιμα στον χρόνο που αυτή υποβάλλεται. Στις εκθέσεις που διαβιβάζονται με τον ασύρματο θα δίδεται η μεγίστη δυνατή προτεραιότητα.
(2) Οι εκθέσεις θα απευθύνονται στον αρμόδιο δημόσιο λειτουργό ή Υπηρεσία ως τούτο καθορίζεται στην παράγραφο (2) (α) του Άρθρου 8 της Συμβάσεως.
Άρθρον ΙΙΙ
Πότε θα υποβάλλεται έκθεση
Η έκθεση θα υποβάλλεται όταν το περιστατικό σχετίζεται με:
(α) απόρριψη διάφορον εκείνης που επιτρέπει η παρούσα Σύμβαση, ή
(β) απόρριψη επιτρεπομένη από την παρούσα Σύμβαση, εκ λόγων:
(ι) ασφαλείας πλοίου ή διασώσεως ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, ή
(ιι) ζημίας του πλοίου ή του εξοπλισμού του.
(γ) απόρριψη επιβλαβούς ουσίας που γίνεται για την καταπολέμηση συγκεκριμένου περιστατικού ρυπάνσεως ή που γίνεται μέσα σε πλαίσιο νομίμου επιστημονικής ερεύνης προς περιορισμόν ή έλεγχον της ρυπάνσεως, ή
(δ) πιθανότητα απορρίψεως υπαγομένης εις μία εκ των περιπτώσεων των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του παρόντος Άρθρου.
Άρθρον ΙV
Περιεχόμενο της Εκθέσεως
(1) Κάθε έκθεση θα περιέχει γενικά: (α) Την ταυτότητα του πλοίου
(β) το χρόνο και ημερομηνία που συνέβη το περιστατικό
(γ) την γεωγραφική θέση του πλοίου όταν συνέβη το περιστατικό
(δ) τον άνεμο και την κατάσταση της θαλάσσης και
(ε) σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν την κατάσταση του πλοίου.
(2) Κάθε έκθεση θα περιέχει ειδικά:
(α) σαφή ένδειξη ή περιγραφή των επιβλαβών ουσιών που εμπλέκονται, περιλαμβανομένων, εάν είναι δυνατόν των ακριβών τεχνικών όρων αυτών των ουσιών (εμπορκοί όροι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί των ακριβών τεχνικών όρων)
(β) ακριβή ή κατ` εκτίμηση δήλωση των ποσοτήτων συγκεντρώσεως και πιθανώς καταστάσεως των επιβλαβών ουσιών που απορρίφθηκαν ή που πιθανώς θα απορριφθούν στην θάλασσα,
(γ) όπου τούτο είναι σχετικό περιγραφή της συσκευασίας ή των χαρακτηριστικών σημείων, και
(δ) εάν είναι δυνατόν το όνομα του αποστολέα παραλήπτη ή κατασκευαστή.
(3) Σε κάθε έκθεση θα υπάρχη σαφής ένδειξις περί του εάν η επιβλαβής ουσία που απορρίφθηκε ή θα απορριφθή είναι πετρέλαιο, επικίνδυνη ουσία σε υγρή, στερεή ή αέρια κατάσταση και εάν αυτή η ουσία μεταφερόταν ή μεταφέρεται χύδην ή σε συσκευασία σε εμποροκιβώτια, σε φορητές δεξαμενές ή σε οδικά και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα.
(4) Κάθε έκθεση θα περιλαμβάνει όπου χρειάζεται σχετικές πληροφορίες αιτούμενες από τον αποδέκτη της, ή πληροφορίες τις οποίες ο αποστολέας της θεωρεί αναγκαίες.
Άρθρον V
Συμπληρωματική Εκθεση
Κάθε άτομο που είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου να στείλει μία έκθεση, θα πρέπει, εφ` όσον τούτο είναι δυνατόν: (α) να συμπληρώνει την αρχική έκθεση, όπου χρειάζεται με πληροφορίες που αφορούν περαιτέρω εξελίξεις, καί (β) να συμμορφώνεται όσο το δυνατόν πληρέστερα με τις απαιτήσεις των Κρατών που εθίγησαν εις ότι αφορά πρόσθετες πληροφορίες που έχουν σχέση με το περιστατικό.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΙ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Συμβάσεως)
Άρθρον Ι
Η διαδικασία διαιτησίας, εκτός εάν τα Μέλη που διαφώνησαν αποφασίσουν διαφορετικά, θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες που εκτίθενται στο παρόν Πρωτόκολλο.
Άρθρον ΙΙ
(1) Δικαστική Διαιτησία θα συσταθεί, όταν τούτο ζητηθεί από ένα Μέλος της Συμβάσεως απευθυνόμενον σ` ένα άλλο κατ` εφαρμογήν του Άρθρου 10 της παρούσης Συμβάσεως. Η αίτηση για διαιτησία θα περιλαμβάνει δήλωση σχετική με την υπόθεση συνοδευομένη από οιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. (2) Το Μέλος που υποβάλλει την αίτηση θα πληροφορεί τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού περί τούτου για την σύσταση δικαστηρίου, περί των ονομάτων των Μελών της διαφοράς και περί του Άρθρου της Συμβάσεως ή των Κανονισμών επί των οποίων κατά την γνώμη του υπάρχει διαφωνία επί της ερμηνείας ή της εφαρμογής των. Ο Γενικός Γραμματέας θα μεταβιβάσει την πληροφορία αυτή σ` όλα τα Μέλη.
Άρθρον ΙΙΙ
Το δικαστήριο θα αποτελείται από 3 μέλη, ένα Διαιτητή, προτεινόμενον από έκαστο των Μερών της διαφοράς και ένα τρίτο Διαιτητή που θα προτείνεται κατόπιν συμφωνίας των δύο πρώτων διορισθέντων και θα ενεργεί σαν Πρόεδρος του δικαστηρίου.
Άρθρον ΙV
(1) Εάν, μετά από παρέλευση εξήντα ημερών από τον διορισμό του δευτέρου διαιτητού δεν έχει ορισθεί ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, ο Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού κατόπιν αιτήσεως ενός από τα (2) Μέρη, εντός μιας περιόδου, εξήντα ημερών ακόμη, θα προβή στον διορισμό του εκλέγοντάς τον από κατάλογο ατόμων εχόντων τα προσόντα, συνταχθέντος από το Συμβούλιο του Οργανισμού.
(2) Εάν εντός της περιόδου των εξήντα ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως ένα από τα Μέρη δεν θα έχει ορίσει το μέλος του Δικαστηρίου, για τον διορισμό του οποίου είναι υπεύθυνο, το άλλο Μέρος δύναται κατ` ευθείαν να πληροφορήσει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, ο οποίος θα διορίζει τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου εντός μιας περιόδου εξήντα ημερών, εκλέγοντάς τον από τον κατάλογο που περιγράφεται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου. (3) Ο Πρόεδρος του Δικαστήρου, αμέσως μετά τον διορισμό του, θα ζητήσει από το Μέρος που δεν έχει προτείνει Διαιτητή, να πράξη τούτο καθ` όμοιο τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν το Μέρος δεν προβεί στον απαιτούμενο διορσμό ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού να διορίσει το ελλείπον μέλος του δικαστηρίου τηρών τους τύπους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. (4) Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, εάν διορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου δεν θα πρέπει να είναι ή υπήρξε ποτέ της ίδιας εθνικότητος μ` ένα από τα ενδιαφερόμενα Μέρη, εκτός αν συγκατατίθεται προς τούτο το άλλο Μέρος. (5) Σε περίπτωση ασθενείας ή αποχής ενός από τους Διαιτητάς για τον διορισμό του οποίου είναι υπεύθηνο ένα από τα Μέρη, το μέρος αυτό θα προτείνει έναν αναπληρωτή εντός εξήντα ημερών από την ημέρα της ασθενείας ή της αποχής. Εάν αυτό το Μέρος δεν θα κάνει την πρόταση, η διαιτησία θα προχωρήσει με τους εναπομείναντας Διαιτητάς. Σε περίπτωση ασθενείας ή αποχής του Προέδρου του Δικαστηρίου, αναπληρωτής του θα διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ ή σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών του Δικαστηρίου, εντός εξήντα ημερών από την ημέρα της ασθενείας ή της αποχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.
Άρθρον V
Το Δικαστήριο μπορεί ν` ακροάται και ν` αποφασίζει επί ανταπαιτήσεων εγειρομένων απ` ευθείας επί του θέματος της διαφοράς.
Άρθρον VΙ
Κάθε Μέρος θα είναι υπεύθυνο για την αμοιβή του Διαιτητού καθώς και για την αντιμετώπιση των λοιπών σχετικών εξόδων που συνεπάγεται η προετοιμασία της υποθέσεώς του. Η αμοιβή του Προέδρου του Δικαστηρίου και η αντιμετώπιση όλων των γενικών εξόδων που προέρχονται από την Διαιτησία θα βαρύνουν εξ ίσου τα μέρη. Το Δικαστήριο θα κρατεί κατάλογο εφ` όλων των εξόδων και θα υποβάλλει στο τέλος έκθεσιν επ` αυτών.
Άρθρον VΙΙ
Κάθε Μέρος της Συμβάσεως που έχει συμφέρον νομικής φύσεως και που μπορεί να επηρεάζεται από την απόφαση επί της υποθέσεως μπορεί, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση στα Μέρη, που έχουν κινήσει αρχικά την διαιτητική διαδικασία, να λάβει μέρος σ` αυτήν με την συναίνεση του Δικαστηρίου.
Άρθρον VΙΙΙ
Διαιτητικόν Δικαστήριον συσταθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου θα καθορίζει τους δικούς του διαδικαστικούς κανόνες.
Άρθρον ΙΧ
(1) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου τόσο επί της διαδικασίας όσον και επί της έδρας του καθώς και επί οιουδήποτε άλλου θέματος που τίθεται υπ` όψιν του θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των μελών του. Η απουσία ή η αποχή ενός από τα μέλη του Δικαστηρίου για το διορισμό του οποίου ήσαν υπεύθυνα τα Μέρη δεν θ` αποτελεί εμπόδιο για την λήψη αποφάσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου θα είναι αποφασιστική. (2) Τα Μέρη θα διευκολύνουν το έργο του Δικαστηρίου και ιδιαίτερα, σύμφωνα με την νομοθεσία τους και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή τους:
(α) θα εφοδιάζουν το Δικαστήριο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες
(β) θα παρέχουν την δυνατότητα στο Δικαστήριο να εσέρχεται στην περιοχή τους, να ακροάται μάρτυρες ή ειδήμονες και να επισκέπτεται τον τόπον του περιστατικού. (3) Απουσία ή αποχή ενός μέλους δεν θα συνιστά εμπόδιο δια την διαδικασία.
Άρθρον Χ
(1) Το Δικαστήριο θα εκδίδει την απόφασή του εντός πέντε μηνών από του χρόνου της συστάσεώς του εκτός εάν τούτο αποφασίσει, σε περίπτωση ανάγκης, να παρατείνει το χρονικό όριο, όχι όμως πέραν των τριών μηνών. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση θα είναι τελική μη επιδεχομένη εφέσεως και θα ανακοινώνεται, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Τα Μέρη θα πρέπει να συμμορφώνονται αμέσως με την απόφαση.
(2) Κάθε αμφισβήτηση που μπορεί να εγερθεί μεταξύ των Μερών, όσον αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση της αποφάσεως, μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε Μέρος εις την κρίση του Δικαστηρίου, που έλαβε την απόφαση ή εάν δεν είναι διαθέσιμο σ` ένα άλλο Δικαστήριο, που συνιστάται γι` αυτό τον σκοπό με τον ίδιο τρόπο, όπως και το αρχικό Δικαστήριο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμός 1
Ορισμοί
Για τις εφαρμογές του παρόντος Παραρτήματος:
(ι) “Πετρέλαιο” σημαίνει το πετρέλαιο σε κάθε μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του καυσίμου πετρελαίου, των κατακαθημάτων πετρελαίου του αποβλήτου πετρελαίου και των προϊόντων διϋλίσεως πετρελαίου (εκτός των πετροχημικών τα οποία υπάγονται στις διατάξες του Παραρτήματος (ΙΙ της παρούσης Συμβάσεως) και περιλαμβάνει τις ουσίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα Ι αυτού του Παραρτήματος χωρίς να περιορίζεται η γενικότης των προηγουμένων. (2) “Πετρελαιοειδές Μίγμα” σημαίνει μίγμα με περεκτικότητα πετρελαίου σε οιαδήποτε αναλογία. (3) “Καύσιμο πετρέλαιο” σημαίνει μίγμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται σαν καύσιμο, για πρόωση και για τα βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου, που το μεταφέρει. (4) “Πετρελαιοφόρο” σημαίνει πλοίο κατασκευασμένο ή μετασκευασμένο για να μεταφέρει πετρέλαιο χύδην στους χώρους φορτίου περιλαμβανομένων των πλοίων συνδεδυασμένων φορτίων και των πλοίων μεταφοράς χημικών κατά τους προσδιορισμούς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης Συμβάσεως, όταν το μεταφερόμενο φορτίο εν όλω ή εν μέρει είναι πετρέλαιο χύδην.
(5) “Πλοίο συνδεδυασμένων φορτίων” σημαίνει το πλοίο που σχεδιάσθηκε για να μεταφέρει πετρέλαιο ή στερεά φορτία χύδην.
(6) “Νέο πλοίο” σημαίνει πλοίο:
(α) για το οποίο η σύμβαση κατασκευής, υπεγράφη μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1975, ή
(β) ελλείψει συμβάσεως κατασκευής, η τρόπις του οποίου τοποθετήθηκε ή που ευρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής μετά την 30 Ιουνίου 1976, ή
(γ) η παράδοση του οποίου έγινε μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1979, ή
(δ) έχει υποστεί μετασκευές ευρείας εκτάσεως:
(ι) για τις οποίες η σύμβαση έγινε μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1975, ή
(ιι) για τις οποίες δεν εγένετο σύμβαση και οι μετασκευαστικές εργασίες άρχισαν μετά την 30 Ιουνίου του 1976, ή
(ιιι) που επερατώθησαν μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1979. (7) “Υπάρχον πλοίο” σημαίνει πλοίο που δεν είναι νέο. (8) “Μετασκευή ευρείας εκτάσεως” σημαίνει μετατροπή του υπάρχοντος πλοίου:
(α) η οποία μεταβάλλει ουσιωδώς τις διαστάσεις ή την μεταφορική ικανότητά του, ή
(β) η οποία μεταβάλλει τον τύπο του, ή
(γ) σκοπός της οποίας κατά την κρίση της Αρχής, είναι κυρίως η παράταση της ζωής του, ή
(δ) η οποία απλώς μεταβάλλει τούτο κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν ήταν νέον να υπέκειτο στις σχετικές διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, οι οποίες δεν δύνανται να έχουν εφαρμογή επ` αυτού ως υπάρχοντος πλοίου.
(9) “Πλησιέστερη ακτή.” Ο όρος “από την πλησιέστερη ακτή” σημαίνει από την βασική γραμμή, από την οποία έχει καθιερωθεί η μέτρηση των χωρικών υδάτων μιας επικράτειας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, πλην της περιπτώσεως που για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως από την πλησιέστερη ακτή έξωθεν της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας θα θεωρείται από την γραμμή που διαγράφεται από σημείο της ακτής της Αυστραλίας με γεωγραφικό πλάτος 11 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 142 08` Ανατολικό, μέχρι σημείου, το οποίο έχει γεωγραφικό πλάτος 10 35 Νότιο και γεωγραφικό μήκος 141 55` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 10 10` Νότιο και γεωγραφικό μήκος 142 00` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 9 10` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 143 52` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 9 00` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 144 30` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 13 00` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 144 00` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 15 00` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 146 00` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 15 00` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 146 00` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος 18 00` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 153 00` Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό πλάτος επί της ακτής της Αυστραλίας 24 42` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 153 15` ανατολικό.
(10) “Ειδική περιοχή” σημαίνει θαλάσσια περιοχή όπου λόγω ανεγνωρισμένων τεχνικών λόγων σε σχέση με τις ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες της και του ιδιαιτέρου χαρακτήρος της θαλάσσιας κυκλοφορίας απαιτείται η καθιέρωση εδικών επιτακτικών μεθόδων για την πρόληψη της ρυπάνσεως της θάλασσας από πετρέλαιο. Στις ειδικές περιοχές θα περιλαμβάνονται αυτές που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 του παρόντος Παραρτήματος.
(11) “Στιγμιαίος ρυθμός απορρίψεως περιεχομένου πετρελαίου” σημαίνει την αναλογία της αποβολής του πετρελαίου σε λίτρα ανά ώρα, σε δεδομένη στιγμή προς την ταχύτητα του πλοίου σε κόμβους την ίδια στιγμή.
(12) “Δεξαμενή” σημαίνει κλειστόν χώρον που σχηματίζεται από την μόνιμη κατασκευή του πλοίου και είναι σχεδιασμένος για την μεταφορά υγρού χύδην.
(13) “Πλευρική Δεξαμενή” σημαίνει δεξαμενήν που συνορεύει με το πλευρικό περίβλημα του σκάφους.
(14) “Κεντρική Δεξαμενή” σημαίνει δεξαμενήν εσωτερικά ενός διαμήκους διαφράγματος.
(15) “Δεξαμενή καταλοίπων” σημαίνει δεξαμενήν ειδικά σχεδιασμένη για την συλλογήν των αποστραγγίσεων ή των αποπλυμάτων δεξαμενών και άλλων μιγμάτων πετρελαίου.
(16) “Καθαρόν έρμα” σημαίνει το έρμα σε δεξαμενή, ή οποία από τότε που μεταφέρθηκε για τελευταία φορά πετρέλαιο περιεχόμενο σ` αυτήν έχει καθαρισθεί έτσι ώστε έκχυσις από αυτήν πλοίου απορρίπτοντος το περιεχόμενο των δεξαμενών του που είναι ακίνητο σε ήσυχα καθαρά νερά την ημέρα με καλή ορατότητα, να μην προκαλέση ορατά ίχνη πετρελαίου στην επιφάνεια του νερού ή στην παρακειμένη ακτή ή να μην προκαλέση κατακαθήματα ή γαλάκτωμα που παραμένει κάτω από την επιφάνεια του νερού ή στα παρακείμενα παράλια. Εάν το έρμα αποβάλλεται μέσω αυτομάτου συστήματος παρακολουθήσεως και ελέγχου, εγκεκριμένου από την Αρχή, η ένδειξις του συστήματος ότι η περεκτικότης των αποβλήτων σε πετρέλαιο δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη στο εκατομμύριο, θα είναι αρκετή για να θεωρηθή ότι το έρμα ήταν καθαρό, ανεξάρτητα με την παρουσία ορατών ιχνών.
(17) “Διαχωρισμένο έρμα” σημαίνει το έρμα του νερού που φέρεται σε δεξαμενή, τελείως διαχωρισμένη από το φορτίο του πετρελαίου και τα κυκλώματα των καυσίμων και η οποία είναι προορισμένη για μόνιμη μεταφορά του έρματος ή άλλων φορτίων εκτός του πετρελαίου ή επιβλαβών ουσιών, όπως ποικλοτρόπως καθωρίσθησαν στα Παραρτήματα της παρούσης Συμβάσεως.
(18) “Μήκος” (L) σημαίνει 96% του ολικού μήκους της ισάλου γραμμής εις το 85% του ελαχίστου βυθίσματος γάστρας, μετρουμένου από το άνω μέρος της τρόπιδος ή το μήκος, αυτής της ισάλου, μετρούμενο από το εμπρόσθιο μέρος της στείρας μέχρι τον άξονα του πηδαλίου, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Για πλοία, τα οποία έχουν σχεδιασθεί με κλίση της τρόπιδος ή ίσαλος γραμμή πάνω στην οποία μετράται αυτό το μήκος θα είναι παράλληλος με την ίσαλο γραμμή που σχεδιάσθηκε. Το μήκος (L) θα μετράται σε μέτρα. (19) “Πρωραία και πρυμναία κατακόρυφος” θα λαμβάνονται στο πρωραίο και πρυμναίο άκρο του μήκους L. Η πρωραία κατακόρυφος θα συμπίπτει με το εμπρόσθιο τμήμα της στείρας στην ίσαλο γραμμή επί της οποίας μετράται το μήκος. (20) “Μέσον πλοίου” είναι το μέσον του μήκους (L). (21) “Πλάτος (Β)” σημαίνει το μέγιστο πλάτος του πλοίου μετρούμενο στο μέσο του πλοίου, στην εξωτερική γραμμή των νομέων σε πλοίο με μεταλλικό κέλυφος και στην εξωτερική επιφάνεια του σκάφους σε πλοίο με κέλυφος από οποιοδήποτε άλλο υλικό. Το πλάτος (Β) θα μετράται σε μέτρα. (22) “Νεκρό φορτίο” (DW) σημαίνει την διαφορά εις μετρικούς τόννους μεταξύ του εκτοπίσματος του πλοίου εντός ύδατος ειδικού βάρους 1.025 στην έμφορτον γραμμήν ισάλου που αντιστοιχεί εις την καθορισθείσα γραμμή εξάλων θέρους και του άφορτου εκτοπίσματος του πλοίου. (23) “Αφορτον εκτόπισμα” σημαίνει το εκτόπισμα του πλοίου σε μετρικούς τόννους, χωρίς φορτίο, καύσιμα, λιπαντικά, έρμα, πόσιμο και τροφοδοτικό ύδωρ στις δεξαμενές, αναλώσιμα υλικά, επιβάτες και αποσκευές τους. (24) “Διαχωρητικότης” χώρου σημαίνει τον λόγο του όγκου μέσα στον χώρο που υπολογίζεται ότι θα καταλαμβάνεται από νερό και του συνολικού όγκου αυτού του χώρου.
(25) “Ογκοι” και “Επιφάνειες” του πλοίου θα υπολογίζονται σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι εξωτερικά των νομέων.
Κανονισμός 2.
Εφαρμογή
(1) Εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία. (2) Στα πλοία, εκτός των πετρελαιοφόρων με χώρους φορτίου, που είναι κατασκευασμένοι και χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πετρελαίου χύδην, συνολικής χωρητικότητος 200 κυβικών μέτρων ή περισσότερο, οι απαιτήσεις των Κανονισμών 9, 10, 14, 15 (1), (2) και (3), 18, 20 και 24 (4) του παρόντος Παραρτήματος για πετρελαιοφόρα θα εφαρμόζονται στην κατασκευή και λειτουργία αυτών των χώρων, εκτός της περιπτώσεως που αυτή η συνολική χωρητικότητα είναι μικρότερη από 1.000 κυβικά μέτρα κατά την οποία μπορούν να εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών 15 (4) αυτού του Παραρτήματος αντί του κανονισμού 15(1), (2) και (3).
(3) Οταν φορτίο που υπόκειται στις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης Συμβάσεως, μεταφέρεται σε χώρο φορτίου πετρελαιοφόρου θα εφαρμόζονται επίσης οι σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης Συμβάσεως.
(4) (α) Οιοδήποτε υδροπτέρυγο, αερόστρωμνο όχημα και άλλο νέου τύπου σκάφος (επιφανείας, υποβρύχιο κλπ) του οποίου τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που να καθιστούν την εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος, που αναφέρονται στην κατασκευή και εξοπλισμό, παράλογο ή ανέφικτη μπορεί να εξαιρεθεί από την Αρχή από τις παρούσες διατάξεις υπό τον όρο ότι η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πλοίου τούτου παρέχει ίση προστασία κατά της ρυπάνσεως από πετρέλαιο, εν όψει της υπηρεσίας για την οποία προορίζεται.
(β) Λεπτομέρειες από, κάθε τέτοια εξαίρεση που παρέχεται από την Αρχή θα αναφέρονται στο Πιστοποιητικό που καθορίζεται στον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
(γ) Η Αρχή που επιτρέπει οιαδήποτε εξαίρεση τέτοιου είδους θα πρέπει το δυνατόν ταχύτερο και εν πάσει περιπτώσει μέσα σε χρονική περίοδο το πολύ ενενήντα ημερών να κοινοποιεί στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες και τους λόγους της εξαιρέσεως αυτής και ο Οργανισμός θα πρέπει να τις κοινοποιεί στα Μέρη της Συμβάσεως προς πληροφόρησή τους και τις αναγκαίες ενέργειες αν χρειασθεί.
Κανονισμός 3
Ισοδύναμα
(1) Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση σε πλοίο οιουδήποτε εξαρτήματος, υλικού, εργαλείου ή συσκευής ως εναλλακτικού προς εκείνο που απαιτείται από το παρόν Παράρτημα, εάν αυτό το εξάρτημα, υλικό, εργαλείο ή συσκευή είναι τουλάχιστον τόσον αποτελεσματικό όσον αυτά που απαιτούνται από το παρόν Παράρτημα. Η εξουσία της Αρχής δεν επεκτείνεται στο να υποκαταστήσει τις λειτουργικές μεθόδους για τον έλεγχο της απορρίψεως του πετρελαίου με ισοδύναμες των χαρακτηριστικών σχεδιάσεως και κατασκευής που καθορίζονται από τους Κανονισμούς του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Η Αρχή η οποία επιτρέπει εξάρτημα, υλικό, εργαλείο, συσκευή σαν εναλλακτικό προς εκείνο που απαιτείται από το παρόν Παράρτημα θα κοινοποιεί στον Οργανισμό λεπτομέρειες περί τούτου προ κοινοποιή- σεως στα Μέρη της Συμβάσεως για πληροφόρηση και αναγκαίες ενέργειες εάν χρειασθεί.
Κανονισμός 4
Επιθεωρήσεις
(1) Κάθε πετρελαιοφόρο ολικής χωρητικότητος 150 κόρων και άνω και κάθε πλοίο άλλου τύπου 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω θα υπόκεινται στις επιθεωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω: (α) Αρχική επιθεώρηση πριν το πλοίο τεθεί σε λειτουργία ή πριν το Πιστοποιητικό το απαιτούμενο από τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος εκδοθεί για πρώτη φορά, η οποία θα περλαμβάνει μία πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής του, του εξοπλισμού, των εξαρτημάτων, των διατάξεων και υλικών στην έκταση που το πλοίο καλύπτεται από το παρόν παράρτημα. Αυτή η επιθεώρηση θα είναι τέτοια ώστε να βεβαιώνεται ότι η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
(β) Περιοδικές επιθεωρήσεις κατά διαστήματα, καθοριζόμενα από την Αρχή που να μη υπερβαίνουν τα πέντε έτη και που θα είναι τέτοιες ώστε να βεβαιώνεται ότι η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. Εν τούτοις αν η διάρκεια ισχύος του Διεθνούς Πιστοποιητικού για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) παραταθεί, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 8 (3) ή (4) του παρόντος Παραρτήματος το διάστημα της περιοδικής επιθεωρήσεως δύναται να παραταθή αντιστοίχως.
(γ) Ενδιάμεσες επιθεωρήσεις κατά διαστήματα που καθορίζονται από την Αρχή, αλλά που δεν θα υπερβαίνουν τους τριάντα μήνες και που θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο εξαρτισμός μετά των σχετικών αντλιών και τα συστήματα σωληνώσεων περιλαμβανομένου και του συστήματος αυτομάτου παρακολουθήσεως και ελέγχου απορρίψεως πετρελαίου, των συσκευών διαχωριστήρων πετρελαίου/ύδατος και των συστημάτων διϋλίσεως πετρελαίου, συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και ευρίσκονται εις καλήν λειτουργικήν κατάστασιν. Τέτοιες ενδιάμεσες επιθεωρήσεις οπισθογράφονται στο Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Η Αρχή θα καθορίζει την λήψη καταλλήλων μέτρων για τα πλοία που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού για να εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Επιθεωρήσεις πλοίου, που αφορούν στην υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος θα διενεργούνται από όργανα της Αρχής. Η Αρχή δύναται όμως να εμπιστευθεί τις επιθεωρήσεις είτε σε επιθεωρητές διορισμένους, για τον σκοπό αυτό είτε σε οργανισμούς αναγνωρισμένους απ` αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η ενδιαφερομένη Αρχή θα εγγυάται απολύτως την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα.
(4) Μετά από κάθε επιθεώρηση η οποία έχει γίνει σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, δεν θα γίνεται καμμία ουσιώδης μεταβολή στην κατασκευή, εξοπλισμό, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά, που καλύπτονται από την επιθεώρηση, χωρίς την έγκρση της Αρχής, εκτός από την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του εξαρτισμού ή της εγκαταστάσεως.
Κανονισμός 5
Εκδοση Πιστοποιητικού
(1) Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) θα εκδίδεται μετά από επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 4 του παρόντος Παραρτήματος, σε κάθε πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητος 150 κόρων και άνω και σε κάθε άλλο ολικής χωρητικότητος 400 κόρων και άνω, τα οποία εκτελούν πλόες προς λιμένας ή τερματικούς σταθμούς μακράν της ακτής που ευρίσκονται στην δικαιοδοσία άλλων Μερών της Συμβάσεως. Σε περίπτωση υπαρχόντων πλοίων η απαίτηση αυτή θα εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως.
(2) Τέτοιο Πιστοποιητικό θα εκδίδεται είτε από την Αρχή είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, δεόντως εξουσιοδοτημένο υπ` αυτής. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για το πιστοποιητικό.
Κανονισμός 6
Εκδοση πιστοποιητικού από άλλη Κυβέρνηση
(1) Η Κυβέρνηση ενός Μέρους της Συμβάσεως μπορεί, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής να επιθεωρήσει ένα πλοίο και εάν βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, να εκδόσει ή να εξουσιοδοτήσει την έκδοση Πιστοποιητικού για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.
(2) Αντίγραφο του πιστοποιητικού και αντίγραφο της εκθέσεως επιθεωρήσεως θα παραδίδεται το συντομώτερο δυνατό στην αιτούσα Αρχή.
(3) Πιστοποιητικό που εξεδόθη με αυτόν τον τρόπο θα περιλαμβάνει έκθεση του γεγονότος ότι έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως της Αρχής και θα έχει την ίδια ισχύ και θα τύχει της ιδίας αναγνωρίσεως με το Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
(4) Ουδέν Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο θα εκδίδεται για πλοία που ταξιδεύουν με σημαία Κράτους που δεν είναι συμβαλλόμενο Μέρος.
Κανονισμός 7
Τύπος του Πιστοποιητικού
Το Διεθνές Πιστοποιητικό για την αποφυγή ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) θα συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας η οποία το εκδίδει σε τύπο ανταποκρινόμενο προς το πρότυπο που δίδεται στο Προσάρτημα ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ούτε η Αγγλική ούτε η Γαλλική, το κείμενο θα περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες.
Κανονισμός 8
Διάρκεια Πιστοποιητικού
(1) Διεθνές πιστοποιητικό για την αποφυγή ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) θα εκδίδεται για περίοδο, καθοριζόμενη από την Αρχή, που όμως δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία της εκδόσεως, πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται από τις παραγρ. (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισμού.
(2) Εάν ένα πλοίο στο χρόνο που το πιστοποιητικό λήγει δεν βρίσκεται σε λιμάνι ή σε τερματικό σταθμό μακράν της ακτής στην δικαιοδοσία του Μέρους της Συμβάσεως, του οποίου την σημαία φέρει το πλοίο, το Πιστοποιητικό δύναται να παραταθεί από την Αρχή, αλλά αυτή η παράταση θα γίνεται μόνον με σκοπό να επιτρέψει στο πλοίο να συμπληρώσει τα ταξείδι του στην χώρα της οποίας φέρει την σημαία ή στην χώρα στην οποία θα επιθεωρηθεί και τότε μόνον σε περιπτώσεις όπου καθίσταται απαραίτητο και δικαιολογημένο να γίνει έτσι.
(3) Ουδέν πιστοποιητικό θα παρατείνεται κατ` αυτόν τον τρόπο για περίοδο μεγαλύτερη από πέντε μήνες και πλοίο στο οποίο δίδεται αυτή η παράταση δεν θα δικαιούται απόπλου μετά την άφιξή του στην χώρα που φέρει την σημαία της ή στο λιμάνι που θα γίνει η επιθεώρηση, δυνάμει της παρατάσεως αυτής, χωρίς να έχει αποκτήσει καινούργιο Πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό που δεν έχει παραταθεί σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να παραταθεί από την Αρχή για περίοδο χάριτος μέχρι ενός μηνός από την ημερομηνία λήξεως που αναφέρεται σ` αυτό.
(5) Πιστοποιητικό θα παύσει να ισχύει εάν έγιναν σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή, εξοπλισμό, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά χωρίς την έγκριση της Αρχής, εκτός από την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση ενός τέτοιου εξοπλισμού ή εξαρτημάτων καθώς επίσης και εάν οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις όπως έχουν καθορισθεί από την Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό (4) (1) (γ) του παρόντος Παραρτήματος δεν έχουν εκτελεσθεί.
(6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται για ένα πλοίο θα παύση να ισχύη με την αλλαγή της σημαίας του πλοίου τούτου στη σημαία μιας άλλης χώρας, εκτός, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (7) του παρόντος Κανονισμού.
(7) Κατά την μεταφορά του πλοίου σε άλλη σημαία συμβαλλόμενου Μέρους, το Πιστοποιητικό θα παραμένει εν ισχύϊ για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες υπό τον όρο ότι δεν θα έχει λήξει πριν από το τέλος της περιόδου αυτής ή μέχρις ότου η Αρχή εκδόσει νέο πιστοποιητικό οποιοδήποτε από τα δύο είναι ενωρίτερον. Ευθύς ως είναι δυνατό μετά την αλλαγή της σημαίας, η Κυβέρνηση του μέρους, του οποίου το πλοίο πορηγουμένως έφερε την σημαία θα διαβιβάση στην Αρχή ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού, που έφερε το πλοίο πριν από την αλλαγή και εάν είναι δυνατόν ένα αντίγραφο της σχετικής εκθέσεως της επιθεωρήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Κανονισμός 9
Ελεγχος της απορρίψεως πετρελαίου
(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (10) και (11) του παρόντος Παραρτήματος και της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, κάθε απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου από τα πλοία, στα οποία το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται, θ` απαγορεύεται εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) για πετρελαιοφόρο εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσης παραγράφου.
(ι) το δεξαμενόπλοιο δεν είναι σε ειδική περιοχή
(ιι) το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται περισσότερο από 50 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή
(ιιι) το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται σε πορεία
(ιυ) ο στιγμιαίος ρυθμός απορρίψεως του πετρελαίου δεν υπερβαίνει τα 60 λίτρα για κάθε ναυτικό μίλι
(υ) η ολική ποσότητα πετρελαίου που απορρίφθηκε στην θάλασσα δεν υπερβαίνει για τα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια το 1/15,000 της ολικής ποσότητος του συγκεκριμένου φορτίου, του οποίου ένα μέρος αποτελούσε το υπόλειμμα και για τα νέα Δ/Ξ το 1/30,000 της ολικής ποσότητος του συγκεκριμένου φορτίου, του οποίου μέρος αποτελούσε ένα μέρος το υπόλειμμα, και
(ιυ) το δεξαμενόπλοιο έχει εν λειτουργία, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό 15(3) του παρόντος Παραρτήματος, σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως του πετρελαίου και δεξαμενή ακαθάρτων καταλοίπων, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 15 του παρόντος παραρτήματος.
(β) Από πλοίο ολικής χωρητικότητος 400 κόρων και άνω, εκτός πετρελαιοφόρων και από τα διπύθμενα (σεντίνες) του μηχανοστασίου, όχι όμως αντλιοστασίου πετρελαιοφόρου εκτός εάν υπάρχει ανάμειξη με υπόλειμμα φορτίου πετρελαίου:
(ι) το πλοίο δεν βρίσκεται σε μία ειδική περιοχή
(ιι) το πλοίο βρίσκεται πέραν από 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή
(ιιι) το πλοίο βρίσκεται σε πορεία
(ιυ) η περιεκτικότητα πετρελαίου των αποβλήτων είναι μικροτέρα από 100 μέρη στο εκατομμύριο, και
(υ) το πλοίο έχει σε λειτουργία σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου απορρίψεως πετρελαίου, συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου / ύδατος, σύστημα διϋλίσεως πετρελαίου ή άλλη εγκατάσταση, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 16 του παρόντος Παραρτήματος. (2) Σε περίπτωση πλοίου ολικής χωρητικότητος κάτω των 400 κόρων εκτός των πετρελαιοφόρων, ενώ ευρίσκεται έξω από την ειδική περιοχή, η Αρχή θα εξασφαλίζει, ότι είναι εξοπλισμένο, όσον είναι πρακτικώς δυνατόν και λογικό, με εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν την αποθήκευση των υπολειμμάτων πετρελαίου στο πλοίο και την εκφόρτωση αυτών σε εγκαταστάσεις υποδοχής ή στην θάλασσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου (1) (β) του παρόντος Κανονισμού.
(3) Οποτεδήποτε ορατά ίχνη πετρελαίου, παρατηρηθούν επάνω ή κάτω από την επιφάνεια του νερού στην άμεση γειτνίαση ή στα απόνερα του πλοίου, οι Κυβερνήσεις των Μερών της Συμβάσεως στην έκταση που δικαιολογημένα είναι σε θέση να ενεργούν έτσι, θα πρέπει να ερευνούν εγκαίρως τα γεγονότα, για να αποφανθούν εάν έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού 10 του παρόντος Παραρτήματος. Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει ιδιαίτερα, τις καταστάσεις ανέμου και θάλασσας, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου, άλλες πιθανές πηγές από ορατά ίχνη στην περιοχή και κάθε σχετική έκθεση της απορρίψεως του πετρελαίου. (4) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται στις απορρίψεις καθαρού ή διαχωρισμένου έρματος. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (1) (β) του παρόντος κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται στην απόρριψη μίγματος πετρελαίου, που χωρίς να αραιωθή έχει περεκτικότητα σε πετρέλαιο, που δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη στο εκατομμύριο. (5) Καμμία απόρριψη στην θάλασσα δεν θα περιέχει χημικά ή άλλες ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις που είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον ή άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν τις συνθήκες απορρίψεως που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
(6) Τα κατάλοιπα του πετρελαίου που δεν μπορούν να απορριφθούν στην θάλασσα σύμφωνα με τις παραγράφους (1), (2) και (4) του παρόντος Κανονισμού θα παραμείνουν στο πλοίο ή θα απορριφθούν στις εγκαταστάσεις υποδοχής.
Κανονισμός 10
Μέθοδοι για την αποφυγή ρυπάνσεως από πετρέλαιο από πλοία που ταξιδεύουν σε ειδικές περιοχές.
(1) Κατά την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος οι ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας η περιοχή του Ευξείνου Πόντου, η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και η περιοχή των “Κόλπων” που καθορίζονται ως εξής: (α) Η περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης σημαίνει την Μεσόγειο Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των κόλπων και των θαλασσών εντός αυτής με σύνορο μεταξύ της Μεσογείου Θαλάσσης και της Μαύρης Θάλασσας τον παράλληλο 41 Β και οριοθετουμένης στα δυτικά από τα στενά του GIBRALTAR με τον μεσημβρινό των 5 36` Δ. (β) Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας σημαίνει την Βαλτική Θάλασσα με τον Κόλπο της ΒΟΤΗΝΙΑ, το Κόλπο της FINLAND και την είσοδο στην Βαλτική Θάλασσα περικλειομένη από τον Παράλληλο του SKAW στο SKAGERRAK στις 57 44.8` Β. (γ) Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου σημαίνει τον Εύξεινο Πόντο με το σύνορο μεταξύ της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, αποτελούμενο από τον παράλληλο 41 Β. (δ) Η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σημαίνει την Ερυθρά Θάλασσα που περιλαμβάνει τους Κόλπους του SUEZ και της AQABA στα Νότια από την λοξοδρομική καμπύλη μεταξύ του RAS SI ANE (12 8.5` Β 43 19.6` Α) και HUSN MURAD (12 40.4` Β, 43 30.2` Α.). (ε) Η περιοχή των Κόλπων σημαίνει την θαλάσσια περιοχή που κείται βορειοδυτικά της λοξοδρομικής καμπύλης μεταξύ του RAS AL HADD (22 30` Β, 59 48` Α) και RAS AL FASTEH (25 04` Β, 61 25` Α).
(2) (α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11 του παρόντος Παραρτήματος κάθε απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου από οιοδήποτε πετρελαιοφόρο και οποιοδήποτε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω, εκτός πετρελαιοφόρων θ` απαγορεύεται, όσο είναι, σε ειδική περιοχή.
(β) Τέτοια πλοία που βρίσκονται σε ειδική περιοχή θα κρατάνε στο πλοίο τις αποστραγγίσεις πετρελαίου και των κατακαθημάτων, το ακάθαρτο έρμα και τα νερά πλύσεως των δεξαμενών και θα τα απορρίπτουν στις εγκαταστάσεις υποδοχής.
(3) (α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11 του παρόντος Παραρτήματος κάθε απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου από πλοίο ολικής χωρητικότητος κάτω των 400 κόρων εκτός πετρελαιοφόρων θ` απαγορεύεται, ενώ βρίσκεται σε ειδική περιοχή, εκτός εάν η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων χωρίς διάλυση δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη στο εκατομμύριο ή εναλλακτικά, όταν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πληρούνται:
(ι) το πλοίο βρίσκεται σε πορεία
(ιι) η περιεκτικότητα, του πετρελαίου στα απόβλητα είναι μικροτέρα από 100 μέρη στο εκατομμύριο
(ιιι) η απόρριψις γίνεται τόσο μακρυά, όσον είναι δυνατόν από την ακτή, αλλά σε καμμιά περίπτωση λιγώτερο από 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή.
(β) Καμμιά απόρριψη στην θάλασσα δεν θα περιέχει χημικά ή άλλες ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις που να βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον ή χημκά ή άλλες ουσίες, που χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν τις διατάξεις περί απορρίψεως, που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
(γ) Τα κατάλοιπα πετρελαίου που δεν μπορούν να απορριφθούν στην θάλασσα σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παρούσης παραγράφου θα παραμένουν στο πλοίο ή θα εκφορτώνονται σε εγκαταστάσεις υποδοχής.
(4) Οι διατάξεις των Κανονισμών δεν θα εφαρμόζονται στις απορρίψεις καθαρού ή διαχωρισμένου έρματος.
(5) Τίποτα στον παρόντα Κανονισμό δεν θ` απαγορεύει ένα πλοίο στο ταξίδι του, μόνο μέρος του οποίου είναι σε ειδική περιοχή, να απορρίπτει έξω από την ειδική περιοχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος.
(6) Οποτεδήποτε παρατηρηθούν ορατά ίχνη πετρελαίου επάνω ή κάτω από την επιφάνεια του νερού στην άμεση γειτνίαση του πλοίου ή στα απόνερα αυτού, οι Κυβερνήσες των Μερών της Συμβάσεως κατά την έκταση που λογικά μπορούν να ενεργήσουν θα πρέπει να ερευνούν εγκαίρως τα γεγονότα, για να εξάγουν συμπεράσματα, αν λάβει χώρα παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή του Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος. Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει, ιδιαίτερα, τις καταστάσεις ανέμου και θάλασσας, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου, άλλες πιθανές πηγές των ορατών ιχνών στην περιοχή και κάθε σχετική εγγραφή απορρίψεως πετρελαίου.
(7) Εγκαταστάσεις υποδοχής στις ειδικές περιοχές:
(α) Περιοχές Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου και Βαλτικής Θάλασσας.
(ι) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως, η παραλιακή γραμμή της οποίας συνορεύει με μια ειδική περιοχή, αναλαμβάνει να εξασφαλίσει όχι αργότερα από την 1 Ιανουαρίου του 1977, ότι όλοι οι τερματικοί σταθμοί φορτώσεως πετρελαίου και οι λιμένες με επισκευαστικές βάσεις μέσα στην ειδική περιοχή θα είναι εφοδιασμένοι με εγκαταστάσεις επαρκείς για την υποδοχή και την κατεργασία όλου του ακάθαρτου έρματος και του ύδατος πλύσεως των δεξαμενών από πετρελαιοφόρα. Επιπροσθέτως όλοι οι λιμένες μέσα στην ειδική περιοχή θα διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής για άλλα κατάλοιπα και μίγματα πετρελαίου από όλα τα πλοία. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα έχουν χωρητικότητα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πλοίων που τις χρησιμοποιούν, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
(ιι) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους που έχει στην δικαιοδοσία της εισόδους σε θαλάσσιους διαύλους με μικρό βάθος πράγμα το οποίο θα μπορούσε να απαιτήσει μείωση του βυθίσματος με την απόρριψη έρματος, αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την διάθεση των ευκολιών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) (ι) της παρούσης παραγράφου, αλλά με τον όρο, ότι τα πλοία, που υποχρεούνται να απορρίπτουν ακάθαρτα υπολείμματα ή ακάθαρτο έρμα, μπορεί να έχουν κάποια καθυστέρηση.
(ιιι) Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως (εάν είναι νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 1977) και της 1 Ιανουαρίου του 1977 τα πλοία ενώ ταξιδεύουν σε ειδικές περιοχές θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος. Εν τούτοις οι Κυβερνήσεις των Μερών, οι παράκτιες γραμμές των οποίων συνορεύουν με τις ειδικές περιοχές σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο μπορούν να καθιερώσουν μία ημερομηνία πριν από της 1 Ιανουαρίου 1977, αλλά μετά την ημερομηνία της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως από την οποία οι απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού σχετικά με τις ειδικές περιοχές θα έχουν εφαρμογή:
(1) εάν όλες οι εγκαταστάσεις υποδοχής που απαιτούνται, είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία, που έχει ορισθεί και
(2) με τον όρον, ότι τα ενδιαφερόμενα Μέρη θα ανακοινώσουν στον Οργανισμό την ημερομηνία που ορίσθηκε τουλάχιστον εξ μήνες πριν, για να κοινοποιηθεί στα άλλα Μέρη.
(ιυ) Μετά από την 1 Ιανουαρίου 1977 ή την ημερομηνία που καθιερώθηκε σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) (ιιι) της παρούσης παραγράφου, αν είναι ενωρίτερο, κάθε Μέρος θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό για την πληροφόρηση όλων των συμβαλλομένων ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων, εφ` όλων των περιπτώσεων που οι διευκολύνσεις θεωρούνται ότι είναι ανεπαρκείς.
(β) Περιοχή της Ερυθράς Θαλάσσης και των Κόλπων:
(ι) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους, η παραλιακή γραμμή της οποίας συνορεύει με τις ειδικές περιοχές αναλαμβάνει να διαβεβαιώσει, όσον είναι δυνατό πιο σύντομα ότι όλοι οι τερματικοί σταθμοί φορτώσεως πετρελαίου και οι λιμένες με επισκευαστικές βάσεις εντός αυτών των ειδικών περιοχών, διαθέτουν εγκαταστάσεις επαρκείς για την υποδοχή και την κατεργασία όλου του ακαθάρτου έρματος και του ύδατος πλύσεως των δεξαμενών από τα πετρελαιοφόρα. Επιπροσθέτως όλα τα λιμάνια εντός αυτών των ειδικών περοχών θα εφοδιάζονται με επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής για άλλα κατάλοιπα και μίγματα πετρελαίου απ` όλα τα πλοία. Οι ευκολίες αυτές θα έχουν επαρκή χωρητικότητα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πλοίων που να τις χρησιμοποιούν, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
(ιι) Η Κυβέρνηση που έχει στην δικαιοδοσία της εισόδους σε θαλάσσιους διαύλους με μικρό βάθος που ίσως απαιτούσαν μείωση του βυθίσματος με την απόρριψη του έρματος, θα εξασφαλίζει την διάθεση των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) (ι) της παρούσης παραγράφου, αλλά με τον όρο, τα πλοία που υποχρεούνται να εκκενώνουν ακάθαρτα υπολείμματα ή ακάθαρτο έρμα, ίσως υφίστανται κάποια καθυστέρηση.
(ιιι) Κάθε ενδιαφερόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β) (ι) και (ιι) της παρούσης παραγράφου. Μετά την λήψη επαρκών κοινοποιήσεων ο Οργανισμός θα ορίσει μία ημερομηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού σε σχέση με την εν λόγω περιοχή, θα εφαρμοσθούν. Ο Οργανισμός θα γνωστοποιεί σ` όλα τα Μέρη την ημερομηνία που ορίσθηκε όχι λιγώτερο από δώδεκα μήνες πριν από αυτήν την ημερομηνία.
(ιυ) Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ της θέσεως εν ισχύϊ της παρούσης Συμβάσεως και της ημερομηνίας που ορίσθηκε, τα πλοία, όταν ταξιδεύουν στην ειδική περιοχή θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος.
(υ) Μετά απ` αυτή την ημερομηνία τα πετρελαιοφόρα που φορτώνουν σε λιμάνια αυτών των εδικών περιοχών όπου τέτοιες διευκολύνσεις δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, θα συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού. Εν τούτοις τα πετρελαιοφόρα που εισέρχονται σε αυτές τις ειδικές περιοχές για να φορτώσουν θα λαμβάνουν κάθε πρόνοια να εισέρχονται στην περιοχή με καθαρό έρμα.
(υι) Μετά από την ημερομηνία που θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις για την εν λόγω ειδική περιοχή κάθε Μέρος θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό για την διαβίβαση στα ενδιαφερόμενα Μέρη όλες τις περιπτώσεις που οι διευκολύνσεις θεωρούνται ότι είναι ανεπαρκείς.
(υιι) Τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις υποδοχής, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 12 του παρόντος Παραρτήματος θα υπάρχουν διαθέσιμες από της 1 Ιανουαρίου 1977 ή ένα χρόνο μετά την ημερομηνία της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνιες είναι μεταγενεστέρα.
Κανονισμός 11
Εξαιρέσεις
Οι Κανονισμοί 9 και 10 του παρόντος Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζονται:
(α) στην απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου αναγκαίου για την ασφάλεια του πλοίου ή για την διάσωση ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα ή
(β) στην απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου που προκλήθηκε από βλάβη του πλοίου ή του εξοπλισμού του:
(ι) με τον όρο ότι έχουν ληφθεί όλες οι εύλογες προφυλάξεις μετά από την βλάβη ή την ανακάλυψη διαρροής για την εξουδετέρωση ή την ελάττωση αυτής και
(ιι) εκτός εάν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησε με πρόθεση να προκαλέση βλάβη ή με αμέλεια και με επίγνωση ότι η βλάβη πιθανώς θα προκαλείτο ή
(γ) στην απόρριψη στην θάλασσα ουσιών που περιέχουν πετρέλαιο μετά από έγκριση της Αρχής όταν έγινε, με σκοπό να καταπολεμηθεί συγκεκριμένο περιστατικό ρυπάνσεως ώστε να περιορισθεί η βλάβη από την ρύπανση. Η τοιούτου είδους απόρριψη θα τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Κυβερνήσεως στην δικαιοδοσία της οποίας υπάρχη πρόθεση να πραγματοποιηθεί.
Κανονισμός 12
Εγκαταστάσεις υποδοχής
(1) Σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 10 του παρόντος Παραρτήματος, η Κυβέρνηση κάθε Μέρους αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σ` όλους τους σταθμούς που γίνεται η φόρτωση πετρελαίου, στους λιμένες με επισκευαστικές βάσεις και σ` άλλους λιμένες στους οποίους τα πλοία έχουν να εκφορτώσουν κατάλοιπα πετρελαίου, εγκαταστάσεις υποδοχής καταλοίπων και μιγμάτων πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα και τάλλα πλοία, επαρκείς ν` ανταποκριθούν στις ανάγκες των πλοίων, που τις χρησιμοποιούν, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία.
(2) Εγκαταστάσεις υποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού θα προβλέπονται:
(α) σε όλους τους λιμένες και σταθμούς, όπου αργό πετρέλαιο φορτώνεται σε πετρελαιοφόρα, που έχουν, προ της αφίξεώς των συμπληρώσει ταξίδι με έρμα, διαρκείας όχι μεγαλυτέρας των 72 ωρών ή αποστάσεως μεγαλυτέρας από 1.200 ν. μίλια
(β) σε όλους τους λιμένες και σταθμούς, όπου πετρέλαιο που δεν είναι αργό πετρέλαιο χύδην, φορτώνεται κατά μέσον όρον σε ποσότητα περισσότερη από 1.000 μετρικούς τόννους την ημέρα
(γ) σε όλους τους λιμένες που έχουν επισκευαστικές βάσεις ή δυνατότητες καθαρισμού δεξαμενών
(δ) σε όλους τους λιμένες και σταθμούς που εξυπηρετούν πλοία εφοδιασμένα με δεξαμενές καταλοίπων που απαιτούνται από τον Κανονισμό 17 του παρόντος Παραρτήματος
(ε) σε όλους τους λιμένες ως προς τα ύδατα των διπυθμένων που περιέχουν πετρέλαιο και άλλα κατάλοιπα, που δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος και
(στ) σε όλους τους λιμένες φορτώσεως φορτίων χύδην για τα κατάλοιπα πετρελαίου από πλοία πολλαπλού φορτίου, που δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων υποδοχής θα είναι ως ακολούθως:
(α) Σταθμοί φορτώσεως αργού πετρελαίου θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής για να δέχονται πετρέλαιο και μίγματα πετρελαίου, που δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 9 (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος από όλα τα πετρελαιοφόρα σε ταξίδια καθοριζόμενα στην παράγραφο (2) (α) του παρόντος Κανονισμού.
(β) Λιμένες και σταθμοί φορτώσεως που αναφέρονται στην παράγραφο (2) (β) του παρόντος Κανονισμού θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής, να δέχονται πετρέλαιο ή μίγματα πετρελαίου που δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος από πετρελαιοφόρα που φορτώνουν πετρέλαιο που δεν είναι αργό πετρέλαιο χύδην.
(γ) Ολοι οι λιμένες, που κυρίως έχουν επισκευαστικές βάσεις ή εγκαταστάσεις καθαρισμού δεξαμενών, θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής, να παραλαμβάνουν όλα τα κατάλοιπα και τα μίγματα πετρελαίου, που μένουν στα σκάφη για αποβολή από τα πλοία, πριν αυτά εισέλθουν στα ναυπηγεία ή στις εγκαταστάσεις καθαρισμού δεξαμενών.
(δ) Ολες οι εγκαταστάσεις που διατίθενται σε λιμένες και σταθμούς σύμφωνα με την παράγραφο (2) (δ) του παρόντος Κανονισμού θα είναι επαρκείς να παραλαμβάνουν όλα τα ύδατα των διπυθμένων και τα άλλα κατάλοιπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 17 του παρόντος Παραρτήματος απ` όλα τα πλοία που αναμένονται πιθανώς να προσεγγίσουν σε αυτούς τους λιμένες ή τους σταθμούς.
(ε) Ολες οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στους λιμένες και σταθμούς σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό θα είναι επαρκείς για να δέχονται ύδατα διπυθμένων και άλλα κατάλοιπα που δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος.
(στ) Οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στους λιμένες φορτώσεως φορτίων χύδην θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη καταλλήλως τα ειδικά προβλήματα πλοίων πολλαπλού φορτίου.
(4) Οι εγκαταστάσεις υποδοχής όπως περιγράφονται στις Παραγράφους (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού πρέπει να λειτουργήσουν το αργότερον εντός έτους από την ημερομηνία, που η παρούσα Σύμβαση θα τεθή σε ισχύ ή την 1 Ιανουαρίου του 1977, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι αργότερα.
(5) Κάθε μέρος θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων Μερών όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται ανεπαρκείς.
Κανονισμός 13
Πετρελαιοφόρα διαχωριζομένου έρματος
(1) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο νεκρού βάρους 70.000 τόννων και άνω θα εφοδιάζεται με διαχωριζόμενες δεξαμενές έρματος και θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
(2) Η χωρητικότητα των διαχωριζομένων δεξαμενών έρματος θα καθορίζεται κατά τρόπον, που το πλοίο θα μπορεί να ταξιδέψη ασφαλώς ερματισμένο, χωρίς την ανάγκη χρησιμοποιήσεως δεξαμενών φορτίου για έρμα εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως η χωρητικότης των διαχωριζομένων δεξαμενών έρματος θα είναι τουλάχιστο τέτοια που σε κάθε κατάσταση ερματισμού σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού, περιλαμβανομένης και της καταστάσεως του σκάφους κενού και με έρμα μόνο στις διαχωριζόμενες δεξαμενές, βυθίσματα και διαγωγή να συμφωνούν με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) το βύθισμα γάστρας στο μέσον του πλοίου (dm) σε μέτρα (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παραμορφώσεις του πλοίου) θα είναι τουλάχιστο ίσο με: dm = 2,0 + 0.02L
(β) τα βυθίσματα στην πρωραία και πρυμναία κατακόρυφο θα ανταποκρίνονται σε εκείνα που καθορίζονται από το βύθισμα του πλοίου στο μέσον (dm), όπως καθορίζονται στην παράγραφο (α) σε συσχετισμό με την διαγωγή, όχι μεγαλύτερο από 0.0151, με το πλοίο έμπρυμνο και
(γ) σε κάθε περίπτωση το βύθισμα στην πρυμναία κατακόρυφο δεν θα είναι λιγώτερο από το απαραίτητο, για πλήρη βύθιση της έλικος (ή των ελίκων),
(3) Σε καμμία περίπτωση δεν θα υπάρχει έρμα στις δεξαμενές πετρελαίου εκτός σε καιρικές συνθήκες τόσο σοβαρές, ώστε κατά την γνώμη του πλοιάρχου να κριθή απαραίτητο να ερματισθούν δεξαμενές πετρελαίου για την ασφάλεια του πλοίου. Το έρμα σε αυτήν την περίπτωση που υπάρχει στις δεξαμενές πετρελαίου θα παραλαμβάνεται και θα εκφορτώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 του παρόντος παραρτήματος και θ` αναφέρεται στο Βιβλίο πετρελαίου, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος.
(4) Κάθε πετρελαιοφόρο για το οποίον δεν προβλέπεται η ύπαρξη διαχωρισμένων δεξαμενών έρματος, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, μπορεί ωστόσο να χαρακτηρισθεί σαν πλοίο διαχωριζομένου έρματος, υπό τον όρο, ότι σε περίπτωση πετρελαιοφόρου μήκους 150 μέτρων και άνω, πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού και σε περίπτωση πετρελαιοφόρου μικρότερου των 150 μέτρων μήκους οι καταστάσεις διαχωριζομένου έρματος ικανοποιούν την Αρχή.
Κανονισμός 14
Διαχωρισμός πετρελαίου και υδάτινου έρματος
(1) Πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού, σε νέα πλοία 4.000 τόννων ολικής χωρητικότητος και άνω που δεν είναι πετρελαιοφόρα και για νέα πετρελαιοφόρα 150 τόννων ολικής χωρητικότητος και άνω οι δεξαμενές πετρελαίου δεν θα μεταφέρουν έρμα.
(2) Σε ανώμαλες συνθήκες ή σε περίπτωση που η ανάγκη μεταφοράς μεγάλης ποσότητος καυσίμου πετρελαίου καθιστά αναγκαία την μεταφορά ακαθάρτου έρματος σε οποιαδήποτε δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου αυτό το έρμα θ` αποβάλλεται σε εγκαταστάσεις υποδοχής ή στην θάλασσα σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που καθορίζεται στον Κανονισμό 16 (2) του παρόντος Παραρτήματος και θα γίνει αναφορά του γεγονότος στο Βιβλίο Πετρελαίου.
(3) Ολα τάλλα πλοία θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, όσο είναι εύλογο και πρακτικό.
Κανονισμός 15
Αποθήκευση του πετρελαίου στο πλοίο
(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (5) και (6) του παρόντος Κανονισμού, πετρελαιοφόρα 150 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω, θα είναι εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις πληρούσες τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού με τον όρο, ότι στην περίπτωση των υπαρχόντων δεξαμενοπλοίων οι απαιτήσεις για συστήματα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου απορρίψεως και οι διατάξεις δεξαμενών ακαθάρτων υπολειμμάτων θα εφαρμοσθούν τρία έτη μετά την θέση σε ισχύ, της παρούσης Συμβάσεως.
(2) (α) Επαρκή μέσα θα παρέχονται για τον καθαρισμό των δεξαμενών φορτίου και την μετάγγιση του υπολειπομένου ακαθάρτου έρματος και των υπολειμμάτων του καθαρισμού των δεξαμενών από τις δεξαμενές φορτίου σε δεξαμενή καταλοίπων, εγκεκριμένη από την Αρχή. Στα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια κάθε δεξαμενή φορτίου, μπορεί να θεωρηθεί σαν δεξαμενή καταλοίπων.
(β) Με αυτό το σύστημα θα προβλέπονται διατάξεις για την μεταφορά καταλοίπων πετρελαίου σε δεξαμενή ή σύστημα δεξαμενών καταλοίπων κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε απόρριψη αποβλήτων στην θάλασσα να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος.
(γ) Οι διατάξεις της δεξαμενής ή του συνδυασμού δεξαμενών καταλοίπων θα έχουν την απαραίτητη χωρητικότητα για ν` αποθηκεύουν τα κατάλοιπα, που δημιουργούνται από το πλύσιμο των δεξαμενών, τα κατάλοιπα πετρελαίου και τα κατάλοιπα ακαθάρτου έρματος, αλλά συνολικά δεν θα είναι λιγώτερο από το 3% της συνολικής χωρητικότητος του πλοίου σε μεταφερόμενο πετρέλαιο, εκτός εάν υπάρχουν διαχωριζόμενες δεξαμενές έρματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 του παρόντος Παραρτήματος, ή εάν δεν υπάρχουν συστήματα απαιτούντα χρησιμοποίηση ύδατος επί πλέον εκείνου του καθαρισμού (ΤΖΙΦΑΡΙΑ) οπότε η Αρχή μπορεί να δεχθή 2%. Νέα δεξαμενόπλοια άνω των 70.000 τόννων νεκρού βάρους θα είναι εφοδιασμένα με δύο τουλάχιστον δεξαμενές καταλοίπων.
(δ) Οι δεξαμενές καταλοίπων θα έχουν σχεδιασθεί έτσι όσον αφορά την θέση των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, των διαφραγμάτων ή υδροφραγμάτων εάν υπάρχουν, ώστε ν` αποφεύγεται το πετρέλαιο ή το γαλάκτωμα να στροβιλίζεται υπερβολικά ή παρασύρεται από το ύδωρ.
(3) (α) Θα τοποθετηθεί σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου των απορρίψεων. Για την σχεδίαση του μετρητού περιεκτικότητος πετρελαίου, που θα τοποθετείται στο σύστημα, η Αρχή θα λαμβάνει υπ` όψη τις προδιαγραφές που έχει υποδείξει ο Οργανισμός.* Συσκευή καταγραφής θα τοποθετηθεί στο σύστημα και θα παρέχει συνεχή καταγραφή της απορρίψεως σε λίτρα ανά ναυτικό μίλι και την συνολική ποσότητα που απορρίφθηκε ή την περιεκτικότητα σε πετρέλαιο και τον ρυθμό της απορρίψεως. Αυτή η καταγραφή θα δύναται να πιστοποιή τον χρόνο και την ημερομηνία και θα φυλλάσσεται στο πλοίο τουλάχιστον τρία έτη. Το σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου απορρίψεως θα λειτουργεί όταν υπάρχει απόρριψη αποβλήτων από εκροή στην θάλασσα και θα εξασφαλίζει, ότι κάθε απόρριψη μίγματος πετρελαίου θα σταματά αυτόματα όταν η στιγμαία ποσότητα της απορρίψεως του πετρελαίου υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό 9 (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος όριο. Κάθε ανωμαλία του συστήματος αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου θα σταματά την απόρριψη και θα σημειώνεται στο Βιβλίο πετρελαίου. Θα προβλέπεται μία εναλλακτική μέθοδος χειροκίνητη που θα μπορεί να χρησιμοποιηθή στην περίπτωση τέτοιας ανωμαλίας, αλλά η ελαττωματική μονάδα θα επισκευάζεται πριν το πετρελαιοφόρο αρχίζει το επόμενο ταξίδι με έρμα, εκτός εάν κατευθύνεται σε επισκευαστική βάση. Τα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις που καθορίζονται ανωτέρω, εκτός εάν η διακοπή της απορρίψεως μπορεί να γίνη χειροκινήτως και ο ρυθμός της απορρίψεως μπορεί να εκτιμηθή από τα χαρακτηριστικά της αντλίας.
(β) Αποτελεσματικοί ανιχνευτές της διαχωριστικής επιφανείας πετρελαίου/ύδατος εγκεκριμένοι από την Αρχή θα υπάρχουν για ένα σύντομο και ακριβή προσδιορισμό της διαχωριστικής επιφάνειας ύδατος/πετρελαίου στις δεξαμενές καταλοίπων και θα είναι διαθέσιμοι για χρήση σε άλλες δεξαμενές, όπου ο διαχωρισμός πετρελαίου/ύδατος είναι κατορθωτός και απ` όπου πρόκειται να απορριφθούν κατάλοιπα απ` ευθείας στην θάλασσα.
(γ) Οδηγίες για την λειτουργία του συστήματος θα υπάρχουν, σύμφωνα με εγχειρίδιο λειτουργίας εγκεκριμένο από την Αρχή. Θα καλύπτουν λειτουργίες τόσον αυτόματες, όσο και χειροκίνητες και θα έχουν σκοπό την εξασφάλιση, ότι σε καμμιά περίπτωση δεν θα απορριφθή πετρέλαιο παρά μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζονται στον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος.*
(4) Οι διατάξεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται σε πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητος κάτω των 150 κόρων, για τα οποία ο έλεγχος της απορρίψεως πετρελαίου κατά τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος θα γίνεται με την κατακράτηση του πετρελαίου στο πλοίο και εν συνεχεία την απόρριψη όλων των ακαθάρτων αποπλυμάτων στις εγκαταστάσεις υποδοχής. Η ολική ποσότητα του πετρελαίου και του ύδατος που χρησιμοποιήθηκε για καθαρισμό και μεταφέρθηκε στην δεξαμενή καταλοίπων αναφέρεται στο Βιβλίο Πετρελαίου. Αυτή η ολική ποσότητα θα απορρίπτεται στις εγκαταστάσεις υποδοχής, εκτός εάν επαρκείς διατάξεις εξασφαλίζουν, ότι κάθε ποσότης αποβλήτων που επιτρέπεται να απορριφθεί στην θάλασσα, παρακολουθείται αποτελεσματικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος.
(5) Η Αρχή μπορεί να παραιτηθεί των απαιτήσεων των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού για κάθε πετρελαιοφόρο που αποκλειστικώς κάνει ταξίδια 72 ωρών ή ολιγώτερο σε διάρκεια και σε απόσταση 50 μιλίων από την πλησιέστερη ακτή, εφ` όσον το πετρελαιοφόρο δεν υποχρεούται να φέρει και δεν φέρει Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή Ρυπάνσεως (1973). Μία τέτοια απαλλαγή θα υπόκειται στην απαίτηση ότι το πετρελαιοφόρο θα κατακρατεί εις το σκάφος όλα τα μίγματα πετρελαίου που ακολούθως θα απορρίπτονται στις εγκαταστάσεις υποδοχής και στην πιστοποίηση από την Αρχή ότι οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις υποδοχής των μιγμάτων πετρελαίου θα είναι επαρκείς.
(6) Εάν κατά την άποψη του Οργανισμού, εξοπλισμός που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 (1) (α) (υι) του παρόντος Παραρτήματος που ορίζεται στην υποπαράγραφο (3) (α) του παρόντος Κανονισμού δεν είναι εφικτός για παρακολούθηση της απορρίψεως ελαφρών διϋλισμένων προϊόντων (λευκών πετρελαίων) η Αρχή μπορεί να απαλλάξει της απαιτήσεως συμμορφώσεως προς αυτήν την υποχρέωση το πλοίο, υπό την προϋπόθεση ότι η απόρριψη θα επιτραπή μόνον σύμφωνα με την διαδικασία την οριζόμενη από τον Οργανισμό και η οποία θα ικανοποιεί τις διατάξεις του Κανονισμού 9 (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος, πλην της υποχρεώσεως του να έχει σε λειτουργία ένα σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως πετρελαίου. Ο Οργανισμός θα επανεξετάζει την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες.
(7) Οι απαιτήσεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται στα πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν άσφαλτο για τα οποία ο έλεγχος της απορρίψεως της ασφάλτου κατά τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος θα γίνεται από την κατακράτηση των υπολειμμάτων της ασφάλτου στο πλοίο και την απόρριψη όλων των ακαθάρτων αποπλυμάτων στις εγκαταστάσεις υποδοχής.
* Γίνεται μνεία της συστάσεως των Διεθνών Προδιαγραφών Αποδόσεως για συσκευές διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος και μετρητές περιεκτικότητος πετρελαίου που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α. 233 (VΙΙ).
* Γίνεται μνεία του “οδηγού καθαρών θαλασσών για πετρελαιοφόρα” που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) και την Διεθνή Ναυτιλιακή Αγορά Εταιρειών Πετρελαιοειδών (OCIMF).
Κανονισμός 16
Σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου του πετρελαίου που απορρίπτεται και συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος
(1) Κάθε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω θα είναι εφοδιασμένο με μία συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος ή σύστημα διϋλίσεως το οποίον θα αναποκρίνεται προς τις διατάξεις της παραγράφου (6) του παρόντος Κανονισμού. Κάθε πλοίο το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότες καυσίμου πετρελαίου θα συμμορφώνεται με την παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού ή την παράγραφο (1) του κανονισμού 14.
(2) Σε κάθε πλοίο 10.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω θα τοποθετείται:
(α) επιπροσθέτως προς τις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού ένα σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως πετρελαίου που θα συμμορφώνεται με την παράγραφο (5) του παρόντος Κανονισμού ή
(β) σαν μία εναλλακτική λύση των απαιτήσεων της παραγράφου (1) και της υποπαραγράφου (2) (α) του παρόντος Κανονισμού με μία συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος η οποία θα είναι σύμφωνη με την παράγραφο (6) του παρόντος Κανονισμού και ένα σύστημα αποτελεσματικής διϋλίσεως, το οποίο θα συμμορφώνεται με την παράγραφο (7) του παρόντος Κανονισμού.
(3) Η Αρχή θα εξασφαλίζει, ότι πλοία κάτω των 400 κόρων ολικής χωρητικότητος, είναι εξοπλισμένα, όσο είναι πρακτικώς δυνατόν για να κατακρατούν στο πλοίο το πετρέλαιο ή τα μίγματα πετρελαίου ή να απορρίπτουν αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 (1) (β) του παρόντος Παραρτήματος.
(4) Για τα υπάρχοντα πλοία οι απαιτήσεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμοσθούν τρία έτη μετά από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης συμβάσεως.
(5) Τα συστήματα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως πετρελαίου θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή. Για την σχεδίαση του μετρητού περιεκτικότητος πετρελαίου, το οποίον θα ενσωματώνεται στο σύστημα, η Αρχή θα λαμβάνει υπ` όψη τις προδιαγραφές τις οποίες έχει υποδείξει ο Οργανισμός. * Συσκευή καταγραφής θα τοποθετηθεί στο σύστημα για την συνεχή καταγραφή της περιεκτικότητος πετρελαίου σε μέρη ανά εκατομμύριο. Αυτή η καταγραφή θα δύναται να πιστοποιηθεί ως προς το χρόνο και την ημερομηνία και θα φυλλάσσεται επί τρία έτη τουλάχιστον. Το σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως θα λειτουργεί, όταν απορρίπτονται απόβλητα στην θάλασσα και θα είναι έτσι ώστε να εξασφαλίζει, ότι κάθε απόρριψη μίγματος πετρελαίου θα σταματά αυτόματα εάν η περιεκτικότητα πετρελαίου των αποβλήτων υπερβαίνει το επιτρεπόμενον υπό του Κανονισμού 9 (1) (β) του παρόντος Παραρτήματος όριο. Κάθε ανωμαλία του συστήματος αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως θα σταματά την απόρριψη και θα σημειώνεται στο Βιβλίο Πετρελαίου. Η μονάδα που υπέστη βλάβη επισκευάζεται πριν το πλοίο αρχίσει το επόμενο ταξίδι του, εκτός εάν κατευθύνεται προς επισκευαστική βάση. Τα υπάρχοντα πλοία θα συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις που περιέχονται ανωτέρω εκτός από την διακοπή της απορρίψεως που μπορεί να γίνει χειροκίνητα. (6) Οι συσκευές διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος ή σύστημα διϋλίσεως πετρελαίου θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε μίγμα πετρελαίου που απορρίφθηκε στην θάλασσα αφού περάσει από τις συσκευές διαχωριστήρος ή διϋλίσεως θα έχει περιεκτικότητα σε πετρέλαιο όχι μεγαλύτερη από 100 μέρη ανά εκατομμύριο. Για την σχεδίαση αυτών των συσκευών η Αρχή θα λάβει υπ` όψη τις προδιαγραφές τις οποίες έχει υποδείξει ο Οργανισμός*.
(7) Το σύστημα διϋλίσεως του πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο (2) (β) του παρόντος Κανονισμού θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή και θα έχει σχεδιασθή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δέχεται την απόρριψη από την συσκευή διαχωριστήρος και να παράγει απόβλητα των οποίων η περιεκτικότης σε πετρέλαιο να μην υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο. Θα εφοδιάζεται, με προειδοποιητική συσκευή που θα ενεργοποιείται όταν αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να διατηρηθεί.
Κανονισμός 17
Δεξαμενές καταλοίπων πετρελαίου (Κατακαθημάτων)
(1) Κάθε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω θα εφοδιάζεται με μία δεξαμενή ή δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητος, λαμβανομένου υπ` όψη του τύπου της μηχανής και την διάρκεια του ταξιδίου για να δέχεται τα κατάλοιπα πετρελαίου (κατακαθήματα) τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν διαφορετικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος, όπως είναι αυτά που προκύπτουν από τον καθαρισμό καυσίμου πετρελαίου και λιπαντικών και από διαρροές πετρελαίου χώρων μηχανής.
(2) Στα νέα πλοία τέτοιες δεξαμενές θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον καθαρισμό τους και να εκφορτώνουν τα κατάλοιπα σε εγκαταστάσεις υποδοχής. Τα υπάρχοντα πλοία θα συμμορφώνονται με αυτή την απαίτηση, όσον είναι εύλογο και πρακτικό.
Κανονισμός 18
Αντλητικά Συστήματα, Σωληνώσεις και εγκαταστάσεις Απορρίψεως των πετρελαιοφόρων
(1) Σε κάθε πετρελαιοφόρο θα τοποθετείται στο κατάστρωμα και από τις δύο πλευρές του πλοίου οχετός εκκενώσεως για την σύνδεση με τις εγκαταστάσεις υποδοχής προς απόρριψη του ακαθάρτου υδάτινου έρματος ή πετρελαίου που έχει αναμιχθή με ύδωρ.
(2) Σε κάθε πετρελαιοφόρο οι σωληνώσεις για την απόρριψη στη θάλασσα αποβλήτων που μπορεί να επιτρέπεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος, θα διοχετεύονται στο ανοικτό κατάστρωμα ή στην πλευρά του πλοίου επάνω από την ίσαλο γραμμή στην κατάσταση πλήρους έρματος. Διαφορετική διάταξη σωληνώσεων που θα επιτρέπουν λειτουργία με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο (4) (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
(3) Τα νέα πετρελαιοφόρα θα εφοδιάζονται με μέσα για την διακοπή της απορρίψεως των αποβλήτων στην θάλασσα από μία θέση στο ανώτερο κατάστρωμα ή άνωθεν τούτου ώστε να παρακολουθείται οπτικά ο χρησιμοποιούμενος οχετός που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του παρόντος κανονισμού και τα απόβλητα από τις σωληνώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Μέσα για την διακοπή της απορρίψεως δεν απαιτείται να ευρίσκονται στην θέση παρακολουθήσεως εάν κάποιο σύστημα επικοινωνίας, όπως είναι το τηλέφωνο ή ο ασύρματος υπάρχει μεταξύ της θέσεως του παρατηρητού και της θέσεως ελέγχου της απορρίψεως.
(4) Ολες οι απορρίψεις θα λαμβάνουν χώρα επάνω από την ίσαλο γραμμή με τις κάτωθι εξαιρέσεις:
(α) Διαχωρισμένο έρμα και καθαρό έρμα μπορεί να απορριφθή κάτω από την ίσαλο στους λιμένες ή τερματικούς σταθμούς μακριά από την ακτή.
(β) Σε υπάρχοντα πλοία τα οποία, χωρίς μετατροπή, δεν είναι δυνατή η απόρριψη διαχωρισμένου έρματος, επάνω από την ίσαλο μπορεί να απορρίψουν το διαχωρισμένο έρμα κάτω από την ίσαλο υπό την προϋπόθεση ότι μετά από επιθεώρηση της δεξαμενής αμέσως προς της απορρίψεως διεπιστώθη ότι δεν έχει γίνει ανάμιξη με πετρέλαιο.
Κανονισμός 19
Πρότυπος Σύνδεση για τους σωλήνες Απορρίψεως
Για να καταστή δυνατόν οι σωλήνες των ευκολιών υποδοχής να συνδεθούν με τις σωληνώσεις απορρίψεως του πλοίου από τα προερχόμενα των διαπυθμένων του μηχανοστασίου κατάλοιπα και οι δυο σωλήνες θα έχουν πρότυπο σύνδεσμο απορρίψεως σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ
Περιγραφή Διαστάσεις Εξωτερική διάμετρος 215 mm Εσωτερική διάμετρος Σύμφωνα με την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα Διάμετρος μήκους κοχλιών 183 mm Εγκοπές στο παρέμβυσμα 6 οπές διαμέτρου 22mm (φλάντζα). που απέχουν εξ ίσου επί του κύκλου κοχλιών ως ανωτέρω χαραγμένες μέχρι της περιφερείας του πα- ρεμβύσματος το πλάτος της εγκοπής θα είναι 22mm Πάχος παρεμβύσματος 20 mm Κοχλίες και περικόχλια 6 οπές διαμέτρου 20mm η ποσότητες και διάμετροι κάθε μία και καταλλήλου μήκους Το παρέμβυσμα θα είναι σχεδιασμένο για σωλήνες μεγίστης εσωτερικής διαμέτρου 125 mm και θα είναι από χάλυβα ή από ισοδύναμο υλικό με επίπεδη επιφάνεια. Αυτό το παρέμβυσμα με σαλαμάστρα από υλικό ανθεκτικό στο πετρέλαιο θα είναι κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 6 Kg/cm.
Κανονισμός 20 Βιβλίο Πετρελαίου (1) Κάθε πετρελαιοφόρο 150 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω και κάθε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω που δεν είναι πετρελαιοφόρο θα εφοδιάζεται με βιβλίο πετρελαίου, είτε σαν τμήμα του επισήμου ημερολογίου είτε κατά άλλο τρόπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος. (2) Το βιβλίο πετρελαίου θα συμπληρώνεται κάθε φορά που λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες στο πλοίο επηρεάζουσες την κατάσταση φορτώσεως των δεξαμενών.
(α) Για πετρελαιοφόρα:
(ι) φόρτωση του φορτίου πετρελαίου (ιι) εσωτερική μεταφορά του φορτίου πετρελαίου κατά την διάρκεια του ταξιδίου
(ιιι) άνοιγμα ή κλείσιμο πριν και μετά την φόρτωση ή την εκφόρτωση των επιστομίων ή παρομοίων εξαρτημάτων που συνδέουν εσωτερκώς τις δεξαμενές φορτίου (ιυ) άνοιγμα ή κλείσιμο των μέσων της επικοινωνίας μεταξύ των σωληνώσεων του φορτίου και των σωληνώσεων του θαλασσίου έρματος (υ) άνοιγμα ή κλείσιμο των επιστομίων της πλευράς του πλοίου πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την φόρτωση ή την εκφόρτωση
(υι) εκφόρτωση του φορτίου πετρελαίου (υιι) ερματισμός των δεξαμενών φορτίου (υιιι) Καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου (ιχ) απόρριψη έρματος εκτός από το διαχωρισμένο έρμα (χ) απόρριψη του ύδατος από τις δεξαμενές καταλοίπων
(χιι) διάθεση καταλοίπων (χιιι) απόρριψη από το πλοίο στην θάλασσα των υδάτων των υδροσυλλεκτών, που συγκεντρώνονται στο μηχανοστάσιο ενώ ευρίσκεται σε λιμάνι κατά την συνήθη απόρριψη στην θάλασσα των υδάτων από τους υδροσυλλέκτες που συγκεντρώνονται στο μηχανοστάσιο.
(β) Για πλοία που δεν είναι πετρελαιοφόρα: (ι) ερματισμός ή καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου ή των χώρων φορτίου πετρελαίου (ιι) απόρριψη του έρματος ή του ύδατος καθαρισμού από τις δεξαμενές που αναφέρονται στο (ι) της παρούσης υποπαραγράφου. (ιιι) διάθεση καταλοίπων
(ιυ) απόρριψη από το πλοίο στην θάλασσα των υδάτων των υδροσυλλεκτών που συγκεντρώνονται στο μηχανοστάσιο, ενώ ευρίσκεται σε λιμάνι και στην συνήθη απόρριψη στην θάλασσα των υδάτων από τους υδροσυλλέκτες, που έχουν συγκεντρωθεί στο μηχανοστάσιο.
(3) Σε περίπτωση τέτοιων απορρίψεων πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 11 του παρόντος Παραρτήματος ή στην περίπτωση τυχαίας ή άλλης εξαιρετικής απορρίψεως πετρελαίου, που δεν εξαιρείται από τον παρόντα Κανονισμό θα γίνει έκθεση στο Βιβλίο Πετρελαίου των περιστατικών και των αιτίων της απορρίψεως.
(4) Κάθε λειτουργία που περιγράφεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού θα αναφέρεται πλήρως χωρίς καθυστέρηση στο Βιβλίο Πετρελαίου με τρόπο ώστε να συμπληρωθούν όλες οι εγγραφές που απαιτούνται για αυτήν την συγκεκριμένη λειτουργία. Κάθε τμήμα Βιβλίου θα είναι υπογεγραμμένον από τον αξιωματικό ή τους Αξιωματικούς υπηρεσίας για την αναφερόμενη λειτουργία και υπογεγραμμένον επίσης από τον Πλοίαρχο του πλοίου. Οι εγγραφές στο Βιβλίο πετρελαίου θα είναι στην επίσημη γλώσσα του Κράτους, την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο για πλοία δε που έχουν Διεθνές πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως από πετρέλαιο (1973) και στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά. Οι εγγραφές στην επίσημη εθνική γλώσσα του Κράτους, την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο θα επικρατούν, σε περίπτωση αμφισβητήσεως ή ασυμφωνίας.
(5) Το Βιβλίο Πετρελαίου θα φυλάσσεται σε κατάλληλο μέρος, ώστε να είναι αμέσως διαθέσιμο κατά πάντα χρόνο και θα κρατείται επί του πλοίου εκτός της περιπτώσεως πλοίων, χωρίς πλήρωμα υπό ρυμούλκηση. Θα διατηρείται επί μία περίοδο τριών ετών μετά την τελευταία εγγραφή.
(6) Η αρμόδια Αρχή της Κυβερνήσεως του Μέρους της Συμβάσεως μπορεί να επιθεωρήσει το Βιβλίο Πετρελαίου κάθε πλοίου στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν Παράρτημα ενώ το πλοίο ευρίσκεται σε λιμάνι ή σταθμούς μακριά από την ακτή και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο κάθε εγγραφής σ` αυτό το βιβλίο και μπορεί να απαιτήσει από τον Πλοίαρχο του πλοίου να επικυρώσει το ακριβές του αντιγράφου αυτής της καταγραφής. Κάθε αντίγραφο που γίνεται έτσι και έχει επικυρωθεί από τον Πλοίαρχο ως ακριβές αντίγραφο μιας εγγραφής στο βιβλίο πετρελαίου θα γίνεται αποδεκτό σε κάθε δικαστική διαδικασία σαν μαρτυρία των γεγονότων που εκθέτονται στην εγγραφή. Η επιθεώρηση ενός Βιβλίου Πετρελαίου και η λήψη του επικυρωθέντος αντιγράφου από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα εκτελείται όσον το δυνατό ταχύτερα, χωρίς να προκαλεί στο πλοίο αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Κανονισμός 21
Ειδικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις πλωτών ή σταθερών γεωτρυπάνων και άλλες πλωτές εξέδρες
Σταθερά ή πλωτά γεωτρύπανα, όταν απασχολούνται για την εξερεύνηση, εκμετάλλευση και τις σχετικές λειτουργίες μακριά από την ακτή, του ορυκτού πλούτου του βυθού της θάλασσας, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος που εφαρμόζονται σε πλοία 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω, που δεν είναι δεξαμενόπλοια και εκτός αυτού:
(α) θα εφοδιασθούν, όσον είναι δυνατό με τις εγκαταστάσεις, που απαιτούνται από τους Κανονισμούς 16 και 17 του παρόντος Παραρτήματος
(β) θα καταγράφουν όλες τις εργασίες των απορρίψεων που περιλαμβάνουν πετρέλαιο ή μίγματα πετρελαίου με τρόπο εγκεκριμένον από την Αρχή και
(γ) σε κάθε ειδική περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11 του παρόντος Παραρτήματος, η απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου θ` απαγορεύεται, εκτός εάν η περεκτικότης των αποβλήτων σε πετρέλαιο, χωρίς διάλυση δεν θα υπερβαίνει τα 15 μέρη στο εκατομμύριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
Κανονισμός 22
Υποθετικές βλάβες
(1) Προς τον σκοπό της μετρήσεως της υποθετικής εκροής πετρελαίου από πετρελαιοφόρα λαμβάνονται υποθετικώς ως κατωτέρω τρεις διαστάσεις της εκτάσεως της ζημιάς επί παραληλλεπιπέδου με έδρες τα πλευρά και τον πυθμένα του πλοίου. Στην περίπτωση ζημιών του πυθμένος δύο καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι εφαρμόζονται ανεξάρτητα η μία της άλλης στα αναφερόμενα τμήματα του δεξαμενοπλοίου.
(α) Πλευρική βλάβη
(ι) διαμήκης έκταση (Ic) 1L 2 ή 14.5 μέτρα οποια- δήποτε είναι μικρότερη (ιι) εγκάρσια έκταση (Tc):Β ή 11.5 μέτρα, οποιαδή- ποτε 5 (εσωτερικά από τις πλευ- ρές του πλοίου κάθετα στον κεντρικό άξονα του πλοίου στο επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί το υπο- λογισθέν ύψος εξάλλων θέρους)
(ιιι) Κατακόρυφη έκταση από την γραμμή βάσεως (vc) προς τα άνω χωρίς όρια
(β) Βλάβη πυθμένος Για O,3 L από την Από οποιοδήποτε άλλο πρωραία κατακόρυφο του μέρος του πλοίου πλοίου
(ι) διαμήκης L L ή 5 μέτρα οποιοδήποτε έκταση (Is) — — είναι μικρότερο 10 10
(ιι) Εγκαρσία Β ή 10 μέτρα 5 μέτρα έκταση (ts): — 6 οποιοδήποτε είναι μικρότε- ρο αλλά όχι μι- κρότερο από 5 μέτρα
(ιιι) Κατακόρυ-Β ή 6 μέτρα — φος έκταση 15 από την γραμ-οποιοδήποτε μή βάσεως είναι μικρότε- (vs) μικρότερο
(2) Οπουδήποτε εμφανίζονται στο παρόν Κεφάλαιο τα σύμβολα, που έχουν δοθεί στον παρόντα Κανονισμό, θα έχουν την έννοια, που έχει προσδιορισθεί από τον Κανονισμό.
Κανονισμός 23
Υποθετική εκροή πετρελαίου
(1) Η υποθετική εκροή πετρελαίου εις την περίπτωση πλευρικής βλάβης (Os) και βλάβη πυθμένος (0s) θα υπολογισθεί επί τη βάσει των κατωτέρω τύπων όσον αφορά τα διαμερίσματα που έχουν υποστή ρήγμα από την βλάβη σε όλες τις λογικά πιθανές θέσεις, κατά μήκος του πλοίου και σε έκταση, που καθορίζεται από τον Κανονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος.
(α) Πλευρικές βλάβες: Oc = ΣW1 + ΣΚiCi (Ι)
(β) Βλάβες πυθμένος: 0s = 1/3(ΣΖi Wi + SZiCi) (ΙΙ) όπου: Wi = όγκος πλευρικών δεξαμενών σε κυβικά μέτρα, που υποτίθεται ότι έχουν υποστή ρήγμα από την βλάβη, όπως προσδιορίζεται από τον Κα- νονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος Wi για διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος, μπορεί να θεωρηθεί ίσον προς το μηδέν, Ci = όγκος κεντρικών δεξαμενών εις κυβικά μέτρα, που υποτίθεται ότι έχουν υποστή ρήγμα από την βλάβη, όπως προσδιορίζεται από τον Κα- νονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος, Ci για διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος, μπορεί να θεωρηθεί, ίσον προς το μηδέν. κi = 1 – bi όταν το bi είναι μεγαλύτερο ή ίσον από το Tci, το κi θα λαμβάνεται ίσον προς το μηδέν tc Ζi = 1 – hi όταν το hi είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το vs, το Zi θα λαμβάνεται ίσον προς το μηδέν bi = πλάτος των υπό θεώρηση πλευρικών δεξα- μενών σε μέτρα που μετρούνται εσωτερικά από την πλευρά του πλοίου, κάθετα στην κεντρική γραμμή σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο υπολο- γισθέν ύψος εξάλων θέρους. hi = ελάχιστο ύψος των υπό θεώρηση δεξαμενών διπυθμένων σε μέτρα, όπου δεν υπάρχουν δεξα- μενές διπυθμένων το hi θα λαμβάνεται ίσον προς το μηδέν.
Οπουδήποτε εμφανίζονται στο παρόν Κεφάλαιο σύμβολα, που έχουν δοθεί στην παρούσα παράγραφο, θα έχουν την έννοια, που έχει προσδιορισθεί από τον παρόντα Κανονισμό. (2) Εάν ένας κενός χώρος ή διαχωρισμένη δεξαμενή έρματος μήκους μικρότερου του Ic, όπως ορίζεται εις τον Κανονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος είναι τοποθετημένη μεταξύ των πλευρικών δεξαμενών πετρελαίου, το Oc στον τύπο (Ι) μπορεί να υπολογισθεί με βάση ότι το Wi είναι ο πραγματικός όγκος μιας τέτοιας δεξαμενής (όπου αυτές έχουν ίση χωρητικότητα) ή της μικρότερης από τις δύο δεξαμενές (εάν διαφέρει η χωρητικότητά τους) που ευρίσκεται παραπλεύρως σε τέτοιους χώρους, πολλαπλασιασμένη με Si όπως ορίζεται παρακάτω και λαμβάνοντας για όλες τις άλλες πλευρικές δεξαμενές που έχουν επηρεασθεί από την σύγκρουση, την τιμή του πραγματικού πλήρους όγκου. Si = 1 li Ic όπου li= μήκος σε μέτρα του υπό θεώρηση κενού χώρου ή διαχωρισμένης δεξαμενής φορτίου.
(3) (α) Πίστωση θα δίνεται μόνο αναφορκά με τις δεξαμενές διπυθμένων που είναι είτε άδειες είτε μεταφέρουν καθαρό ύδωρ, όταν το φορτίο μεταφέρεται σε δεξαμενές που βρίσκονται πάνω απ` αυτές.
(β) Οπου το διπύθμενο δεν εκτείνεται καθ` όλο το μήκος και το πλάτος της αναφερομένης δεξαμενής, το διπύθμενο θεωρείται, ότι δεν υπάρχει και ο όγκος των δεξαμενών πάνω από την περιοχή που έχει γίνει η βλάβη του πυθμένα θα περιληφθή στο τύπο (ΙΙ) ακόμη και αν η δεξαμενή δεν θεωρείται ότι έχει υποστή ρήγμα λόγω της υπάρξεως τέτοιων μερικών διπυθμένων.
(γ) Τα φρεάτια αναρροφήσεως μπορούν να αγνοηθούν στον προσδιορισμό της τιμής hi υπό τον όρον ότι, τα φρεάτια αναρροφήσεως δεν καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια και εκτείνονται κάτω από την δεξαμενή σε ελάχιστη απόσταση και σε καμμιά περίπτωση μεγαλύτερη από το ήμισυ του ύψους του διπυθμένου. Εάν το ύψος ενός τέτοιου φρεατίου υπερβαίνει το ήμισυ του διπυθμένου το hi θα λαμβάνεται ίσο με το ύψος των διπυθμένων μείον το ύψος του φρεατίου. Εάν έχει εγκατασταθεί εντός των διπυθμένων σύστημα σωληνώσεων που εξυπηρετεί τέτοια φρεάτια, θα περλαμβάνει επιστόμιο ή άλλες διατάξεις κλεισίματος, τοποθετημένες στο σημείο που ενώνονται με την δεξαμενή που εξυπηρετεί, για ν` αποφεύγεται η εκροή πετρελαίου σε περίπτωση βλάβης του συστήματος σωληνώσεων. Αυτές οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν όσον το δυνατόν υψηλότερον από τον πυθμένα του πλοίου. Τα επιστόμια θα μένουν κλειστά κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, εφ` όσον η δεξαμενή περιέχει φορτίο πετρελαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη μεταφοράς φορτίου για την διόρθωση της διαγωγής του πλοίου.
(4) Στην περίπτωση που βλάβη του πυθμένος συμπερλαμβάνει συγχρόνως τέσσερις κεντρικές δεξαμενές, ο όγκος Os δύναται να υπολογισθεί σύμφωνα με τον τύπο Os = 1/4 (ΣΖiWi ΣΖiCi) (ΙΙΙ)
(5) Η Αρχή μπορεί να πιστώσει σαν μείωση της εκροής του πετρελαίου στην περίπτωση βλάβης του πυθμένος, εάν υπάρχει σύστημα μεταφοράς φορτίου με υψηλή αναρρόφηση ανάγκης σε κάθε δεξαμενή φορτίου, που μπορεί να μεταφέρει πετρέλαιο από μία δεξαμενή ή δεξαμενές φορτίου με πρόσθετη χωρητικότητα, εάν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο, ότι αυτές οι δεξαμενές θα έχουν αρκετή επί πλέον χωρητικότητα. Πίστωση σε τέτοιο σύστημα θα καθορίζεται από την ικανότητα της μεταφοράς πετρελαίου εντός δύο ωρών χρόνου λειτουργίας ίσον με το ήμισυ της μεγαλύτερης ενεχομένης διαρραγείσης δεξαμενής και από την δυνατότητα διαθέσεως ισοδυνάμου ποσότητος δεξαμενών έρματος ή φορτίου, που θα το δεχθούν. Η πίστωση θα περιορίζεται στον επιτρεπόμενο υπολογισμό Os σύμφωνα προς τον τύπο (ΙΙΙ). Οι σωλήνες αυτών των αναρροφήσεων θα είναι τοποθετημένες τουλάχιστον σε ύψος όχι λιγώτερο από την κατακόρυφο έκταση της βλάβης vs. Η Αρχή θα εφοδιάζει τον Οργανισμό με τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις που έχει αποδεχθεί για την ενημέρωση των άλλων Μερών της Συμβάσεως.
Κανονισμός 24
Ορια του μεγέθους και διάταξις των δεξαμενών φορτίου
(1) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο θα συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Κάθε υπάρχον πετρελαιοφόρο απαιτείται να συμμορφωθεί με τους όρους του παρόντος Κανονισμού μέσα σε δύο έτη από την έναρξη της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, εάν το πετρελαιοφόρο εμπίπτει σε μια από τις δύο κατηγορίες, που αναφέρονται κατωτέρω:
(α) εάν το πετρελαιοφόρο έχει παραληφθεί μετά την 1 Ιανουαρίου του 1977 ή
(β) εάν στο πετρελαιοφόρο εφαρμόζονται οι ακόλουθες δύο καταστάσεις:
(ι) Εχει παραληφθεί όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 1977 και
(ιι) το συμβόλαιο κατασκευής του έγινε μετά τον Ιανουάριο του 1974 ή σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευής του ενωρίτερα, η τρόπις του ετοποθετήθη ή το δεξαμενόπλοιο ευρίσκετο εις παρεμφερές στάδιο κατασκευής μετά τις 30 Ιουνίου του 1974.
(2) Οι δεξαμενές φορτίου των πετρελαιοφόρων που έχουν μέγεθος και διάταξη τέτοια ώστε η υποθετική εκροή Oc ή Os που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 23 του παρόντος Παραρτήματος οπουδήποτε κατά μήκος του πλοίου δεν θα υπερβαίνει τα 30.000 κυβικά μέτρα ή 400 DW, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο με μέγιστο τα 40.000 κυβικά μέτρα.
(3) Ο όγκος κάθε πλευρικής δεξαμενής δεν θα υπερβαίνει τα 75% των ορίων της υποθετικής εκροής πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Ο όγκος κάθε κεντρικής δεξαμενής πετρελαίου δεν θα υπερβαίνει τα 50.000 κυβικά μέτρα. Εν τούτοις σε πετρελαιοφόρα με διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 13 του παρόντος Παραρτήματος, ο επιτρεπόμενος όγκος των πλευρικών δεξαμενών πετρελαίου που ευρίσκεται μεταξύ δύο χωρισμένων δεξαμενών έρματος, κάθε μία από τις οποίες υπερβαίνει σε μήκος το Ic μπορεί να αυξηθεί στο μέγιστο όρο της υποθετικής εκροής πετρελαίου, υπό τον όρον ότι το πλάτος των πλευρικών δεξαμενών υπερβαίνει το tc. (4) Το μήκος κάθε δεξαμενής φορτίου δεν θα υπερβαίνει τα 10 μέτρα ή μία από τις παρακάτω τιμές, οποιαδήποτε είναι μεγαλύτερη:
(α) όπου δεν υπάρχει κατά μήκος διάφραγμα είναι: 0.1L
(β) όπου υπάρχει κατά μήκος διάφραγμα μόνο επί της κεντρικής γραμμής είναι: 0.15L (γ) όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερα κατά μήκος διαφράγματα είναι:
(ι) για τις πλευρικές δεξαμενές: 0.2L
(ιι) για τις κεντρικές δεξαμενές:
(1) εάν bi είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1/5: — B 0,2L
(2) εάν bi είναι μικρότερο από το 1/5: — B – όπου δεν υπάρχει κεντρικό κατά μήκος διάφραγμα: (0.5 bi + 0.1)L — B – όπου υπάρχει κεντρικό κατά μήκος διάφραγμα: (0.25 bi + 0.15)L — B
(5) Για να μην παραβιασθούν τα όρια του όγκου, που έχουν καθορισθεί στις παραγράφους (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισμού, ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα εγκεκριμένο τύπο του συστήματος μεταγγίσεως φορτίου, βαλβίδες ή άλλες διατάξεις αποκλεισμού θα τοποθετηθούν μεταξύ των δεξαμενών, εάν αυτός ο τύπος συστήματος μεταγγίσεως φορτίου συνδέει δύο ή περισσότερες δεξαμενές πετρελαίου. Οι βαλβίδες ή οι διατάξεις αποκλεισμού θα μένουν κλειστές κατά την διάρκεια του ταξιδιού.
(6) Οι σωληνώσεις, που διέρχονται από τις δεξαμενές φορτίου σε θέση μικρότερη του tc από τις πλευρές του πλοίου ή σε ύψος μικρότερο του vc από τον πυθμένα, θα έχουν εφοδιασθεί με επιστόμια ή άλλες διατάξεις αποκλεισμού στα σημεία που επικοινωνούν με τις δεξαμενές φορτίου. Αυτά τα επιστόμια θα μένουν κλειστά κατά την διάρκεια του ταξιδιού, εφ` όσον οι δεξαμενές περιέχουν πετρέλαιο, εκτός από την περίπτωση που καθίσταται αναγκαία μεταφορά πετρελαίου για την διόρθωση της διαγωγής του πλοίου.
Κανονισμός 25
Υποδιαίρεση και Ευστάθεια
(1) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια υποδιαιρέσεως και ευστάθειας έναντι βλάβης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού, μετά την υποθετική βλάβη της πλευράς ή του πυθμένος, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού για κάθε λειτουργικό βύθισμα που αντανακλά την πραγματική μερική ή πλήρη κατάσταση φορτώσεως, που αντιστοιχεί με την διαγωγή και την αντοχή του πλοίου καθώς επίσης και τά ειδικά βάρη του φορτίου. Αυτές οι βλάβες θα πρέπει να εφαρμόζονται σ` όλες τις ενδεχόμενες θέσεις κατά μήκος του πλοίου ως εξής:
(α) σε δεξαμενόπλοια μήκους μεγαλυτέρου από 225 μέτρα σε οποιοδήποτε μέρος του μήκους του πλοίου
(β) σε δεξαμενόπλοια μήκους μεγαλυτέρου από 150 μέτρα αλλά όχι μεγαλυτέρου από 225 μέτρα, σε οποιοδήποτε μέρος κατά μήκος του πλοίου εξαιρουμένων της πρυμναίας και της πρωραίας φρακτής, που συνορεύει με τον χώρο μηχανοστασίου τον εγκατεστημένον εις την πρύμνην. Το μηχανοστάσιο θα υπολογίζεται σαν ενιαίο κατακλύσιμο διαμέρισμα
(γ) σε δεξαμενόπλοια, που δεν υπερβαίνουν τα 150 μέτρα σε μήκος σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του πλοίου, μεταξύ των διαδοχικών εγκαρσίων διαφραγμάτων, με εξαίρεση το χώρο του μηχανοστασίου. Για δεξαμενόπλοια 100 μέτρων ή λιγώτερο σε μήκος, όπου όλες οι απαιτήσεις της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού δεν μπορούν να ισχύσουν, χωρίς να βλαφθούν ουσιαστικά οι λειτουργικές ιδιότητες του πλοίου, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει απαλλαγές απ` αυτές τις απαιτήσεις
Καταστάσεις ερματισμού, όπου το δεξαμενόπλοιο δεν μεταφέρει πετρέλαιο στις δεξαμενές φορτίου, αποκλειομένων και των οποιωνδήποτε καταλοίπων πετρελαίου, δεν θα υπολογίζωνται.
(2) Οι ακόλουθοι όροι, όσον αφορά την έκταση και τον χαρακτήρα της υποτιθέμενης βλάβης θα εφαρμόζονται:
(α) Η έκταση της βλάβης στην πλευρά ή τον πυθμένα θα καθορίζεται κατά τον Κανονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος εκτός εάν η κατά μήκος έκταση της βλάβης, στον πυθμένα εντός των 0.3L από την πρωραία κάθετο θα είναι η ίδια όπως και για την βλάβη στη πλευρά, όπως προσδιορίζεται στον κανονισμό 22 (1) (α) (ι) του παρόντος Παραρτήματος. Οποιαδήποτε βλάβη με μικρότερο αποτέλεσμα σε μία σοβαρότερη κατάσταση δεν θα λαμβάνεται υπ` όψη.
(γ) Οπου η βλάβη που αναφέρεται στα εγκάρσια διαφράγματα θεωρείται, όπως προσδιορίζεται στις υποπαραγράφους (1) (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού, εγκάρσια υδατοστεγή διαφράγματα θα τοποθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστο ίση με την κατά μήκος έκταση της υποτιθέμενης βλάβης, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσης παραγράφου, για να θεωρηθεί αποτελεσματική. Οπου εγκάρσια διαφράγματα είναι τοποθετημένα σ` απόσταση μικρότερη, ένα ή περισσότερα από αυτά τα διαφράγματα μέσα στα όρια της βλάβης θα θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν με σκοπό τον καθορισμό των κατακλυσμένων διαμερισμάτων.
(γ) Οπου θεωρείται ότι υπάρχει βλάβη μεταξύ των διαδοχικών εγκαρσίων υδατοστεγών διαφραγμάτων, όπως προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο (1) (γ) του παρόντος Κανονισμού, δεν θα θεωρηθούν κατεστραμένα εγκάρσια κύρια διαφράγματα ή εγκάρσια διαφράγματα, που περιορίζουν πλευρικές δεξαμενές ή δεξαμενές διπυθμένων εκτός εάν:
(ι) Το διάστημα των διαδοχικών διαφραγμάτων είναι μικρότερο από την κατά μήκος έκταση της υποτιθέμενης βλάβης, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσης παραγράφου ή
(ιι) υπάρχει βαθμίδα ή κοίλωμα στην εγκάρσια φρακτή μεγαλύτερο από 3.05 μέτρα μήκους, που ευρίσκεται εντός της εκτάσεως της υποτιθέμενης βλάβης. Η βαθμίδα, που σχηματίζεται από το διάφραγμα και από την οροφή της πρυμναίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως δεν θα θεωρείται βαθμίδα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
(δ) Εάν σωλήνες αγωγοί ή σήραγγες, είναι τοποθετημένες εντός της εκτάσεως της υποτιθέμενης βλάβης, θα υπάρχουν διατάξες με τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η προοδευτική κατάκλυση των συνορευόντων διαμερισμάτων, εκτός εκείνων που υποτίθεται, ότι θα κατακλυσθούν για κάθε περίπτωση βλάβης.
(3) Τα πετρελαιοφόρα θα θεωρούνται, ότι ανταποκρίνονται με τα κριτήρια της ευστάθειας έναντι βλάβης, εάν συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) Η τελική ίσαλος γραμμή, υπολογιζομένης της κλίσεως και διαγωγής, θα είναι κάτω από το χαμηλότερο άκρο οποιουδήποτε ανοίγματος, δια μέσου του οποίου λαμβάνει χώρα περαιτέρω κατάκλυσις. Τέτοια ανοίγματα θεωρούνται εξαεριστικά και ανοίγματα, που κλείνουν με στεγανές θύρες ή καλύμματα κυτών στεγανά στις καιρικές συνθήκες. Τέτοια ανοίγματα δεν θεωρούνται αυτά που κλείνουν με στεγανά καλύμματα ανθρωποθυρίδων και ανοίγματα χωρίς χείλος, μικρά στεγανά καλύμματα, ανοιγμάτων δεξαμενών φορτίου που διατηρούν καλά την ακεραιότητα του καταστρώματος, τηλεχειριζόμενες στεγανές συρόμενες πόρτες και παραφωτίδες μονίμως κλειστού τύπου.
(β) Στην τελική κατάσταση κατακλύσεως, η πλευρική κλίσις λόγω ασυμμετρίας της κατακλύσεως δεν θα υπερβαίνει τις 25 μοίρες με τον όρον ότι αυτή η γωνία μπορεί να αυξηθεί στις 30 μοίρες, εάν δεν λαμβάνει χώρα βύθισις του άκρου του καταστρώματος.
(γ) Η ευστάθεια στο τελικό στάδιο της κατακλύσεως θα διερευνηθεί και μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, εάν η καμπύλη μοχλού επαναφοράς έχει τουλάχιστο περιθώριο 20 μοιρών πέρα από την θέση ισορροπίας, εν συνδυασμώ με μέγιστο απομένοντα μοχλό επαναφοράς τουλάχιστο 0,1 μέτρα. Η Αρχή θα λάβει υπ` όψη της υποτιθέμενο κίνδυνο που παρουσιάζεται από προστατευόμενα ή μη προστατευόμενα ανοίγματα που δυνατόν να βυθιστούν προσωρινά μέσα στα όρια της απομενούσης ευσταθείας.
(δ) Η Αρχή θα πρέπει να ικανοποιείται στο ότι η ευστάθεα είναι αρκετή κατά την διάρκεια του ενδιαμέσου σταδίου κατακλύσεως.
(4) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού θα επιβεβαιωθούν με υπολογισμούς που θα λάβουν υπ` όψη τα σχεδιαστικά χαρακτηρισηκά του πλοίου, τις διατάξεις, την διαμόρφωση και το περιεχόμενο των βλαβέντων διαμερισμάτων, την κατατομή, το ειδικό βάρος και την επίδραση ελευθέρων επιφανειών υγρών. Οι υπολογισμοί θα βασισθούν επί των κατωτέρω:
(α) Θα υπολογισθεί κάθε άδεια ή μερικώς πληρωμένη δεξαμενή, το ειδικό βάρος των φορτίων, που περιέχονται καθώς και πιθανή εκροή υγρών από βλαβέντα διαμερίσματα.
(β) Το ποσοστόν κατακλύσεως υπολογίζεται ως εξής:
Χώροι Ποσοστόν κατακλύσεως Αποθήκες 0.60 Χώρος ενδιαιτήσεως 0.95 Χώροι μηχανημάτων 0.85 Κενοί χώροι 0.95 Χώροι προοριζόμενοι για καταναλώσιμα υγρά 0 ή 0.95* Χώροι προοριζόμενοι για άλλου είδους υγρά 0 ή 0.95**
(γ) Η άντωση οποιασδήποτε υπερκατασκευής κατ` ευθείαν άνωθεν της πλευράς που υπέστη βλάβην θα πρέπει να παραβλεφθεί. Τα μέρη της υπερκατασκευής που δεν έχουν κατακλυσθεί πέρα από την έκταση της βλάβης, μπορούν να ληφθούν υπ` όψη υπό τον όρον ότι είναι χωρισμένα από τα βλαβέντα μέρη με αεροστεγείς φρακτές και ότι τα άθικτα μέρη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (3) (α) του παρόντος Κανονισμού. Γιγγλιμωτές υδατοστεγείς πόρτες μπορούν να γίνουν δεκτές σε υδατοστεγείς φράκτες στις υπερκατασκευές.
(δ) Η επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας θα υπολογίζεται σε γωνία πλευρικής κλίσεως 5 μοιρών για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα. Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει ή να επιτρέψει οι διορθώσεις στην ελεύθερη επιφάνεια να υπολογισθούν με μία γωνία κλίσεως μεγαλύτερη από 5 μοίρες για τις μερικώς πληρωμένες δεξαμενές.
(ε) Για τον υπολογισμό της επιδράσεως της ελεύθερης επιφάνειας για αναλώσιμα υγρά θα υποτεθεί όπως για κάθε τύπο υγρού τουλάχιστον ένα ζευγάρι ή μία μοναδική κεντρική δεξαμενή έχει ελεύθερη επιφάνεια και η δεξαμενή ή ο συνδυασμός των δεξαμενών που θα ληφθούν υπ` όψη στον υπολογισμό θα είναι αυτές που η επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας είναι πιο μεγάλη.
(5) Ο Πλοίαρχος κάθε πετρελαιοφόρου και το αρμόδιο πρόσωπο ενός πετρελαιοφόρου, που δεν κινείται με δικά του μέσα για το οποίο αυτό το Παράρτημα εφαρμόζεται θα πρέπει να προμηθευθεί από ένα εγκεκριμένο τύπο: (α) πληροφοριών σχετικών με την φόρτωση και την διανομή φορτίου, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και (β) στοιχείων με τα οποία αποδεικνύεται η ικανότητα του πλοίου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της ευστάθειας έναντι βλάβης, όπως προσδιορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης των απαλλαγών, που μπορεί να εφαρμοσθούν σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) (γ) του παρόντος Κανονισμού.
Προσάρτημα Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ*
Ασφαλτούχα διαλύματα GAS OIL Αποθέματα από αναμεί- Εκ πυρολύσεως ξεις Πισσώδη επιστρώματα Αποθέματα αναμιξ. Βεν- οροφών ζίνης Υπόλειμμα ευθείας ροής Αλκύλια – Καύσιμο Πετρέλαια Επανεξεργασθέντα Εξευγενισμένα Πολυμερή – Καύσιμο Ακατέργαστα Βενζίνες
Μίγματα που περιέχουν Βενζίνη φυσική ακατέργαστο (ορυκτό) πετρέλαιο DIESEL OIL Βενζίνη αυτοκινήτων FUEL OIL Νο 4 (Μαζούτ – καύσιμο Νο 4) ” Νο 5 Ευθείας αποστάξεως ” Νο 6 Καύσιμο Νο 1 (κηροζίνη) Υπόλειμμα μη αποστάξιμο Καύσιμο Νο 1 -D Μαζούτ “Ελαιο οδοποιίας Καύσιμο Νο 2 “Ελαιο μεταλλαγής Καύσιμο Νο 2-D Αρωματικά έλαια (μη πε- Καύσιμο αεριοθουμένων ριλαμβανομένων των φυ- τικών ελαίων) JP-1 (Κηροζίνη) Λιπαντέλαια και απόθεμα JP-3 αναμίξεων Ορυκτέλαιο JP-4 Ελαιο μηχανής JP-5 (κηροζίνη, βαριά) ” διαβρώσεως Καύσιμο τουρμπινών ” περιστροφής Κηροζίνη ” στροβίλων Ορυκτό οινόπνευμα Αποστάγματα Νάφθα Ευθείας αποστάξεως Διαλυτικό Αποθέματα ευρέως εμ- Απόσταγμα ελαίου πετρέ- πλουτισμού λαιο
Προσάρτημα ΙΙ
Τύπος Πιστοποιητικού
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (1973)
Εξεδόθη σύμφωνα με τους όρους της Διεθνούς Συμβάσεως Αποφυγής Ρυπάνσεως από πλοία, (1973), υπό την εξουσιοδότηση της Κυβερνησεως της
…………………………………………………………….. (πλήρης προσδιορισμός της χώρας)
υπό…………………………………………………………..
(πλήρης προσδιορισμός του αρμοδίου προσώπου ή του Οργανισμού) του εξουσιοδοτημένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Αποφυγής Ρυπάνσεως από τα Πλοία, (1973)
———————————————————————– Ονομα Πλοίου Διεθνές Λιμήν Ολική διακριτικό νηολο- χωρητικό- Σήμα σεως της ———————————————————————– Τύπος του πλοίου: Πετρελαιοφόρο συμπεριλαμβανομένου και του πλοίου πολλαπλού φορτίου* Πλοίο μεταφοράς ασφάλτου* Πλοίο που δεν είναι πετρελαιοφόρο, με δεξαμενές φορτίου, που εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού 2 (2) του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως* Πλοίο διαφορετικό από τα ανωτέρω*
Νέον ή υπάρχον πλοίον* Ημερομηνία κατασκευής ή συμβολαίου ευρείας μετασκευής…………………………… Ημερομηνία που η τρόπις του ετοποθετήθη ή το πλοίο ευρίσκετο σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής ή ή ημερομηνία που άρχισε η ευρεία μετασκευή.. Ημερομηνία παραδόσεως ή αποπερατώσεως της ευρείας μετασκευής……………………..
ΜΕΡΟΣ Α: ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
Το πλοίο είναι εφοδιασμένο με: για πλοία 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω: (α) συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος* (ικανή να παράγει εκροή που να μην υπερβαίνει τα 100 μέρη ανά εκατομμύριο σε πετρέλαιο) ή (β) σύστημα διϋλίσεως, συγκρατήσεως πετρελαίου* (ικανού να παράγει εκροή, που να μην υπερβαίνει τα 100 μέρη ανά εκατομμύριο σε πετρέλαιο)
για πλοία 10.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω: (γ) σύστημα αυτομάτου παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως του πετρελαίου* (επιπροσθέτως προς το (α) ή (β) ανωτέρω ή (δ) συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος και σύστημα διϋλίσεως συγκρατήσεως πετρελαίου* (ικανό να παράγει εκροή πετρελαίου που να μην υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο) αντί των (α) ή (β) ανωτέρω.
Λεπτομέρειες των απαιτήσεων με τις οποίες παραχωρούνται εξαιρέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2 (2) και 2 (4) (α) του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως: …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Παρατηρήσεις:
ΜΕΡΟΣ Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ
Νεκρό βάρος… μετρικοί τόνοι. Μήκος πλοίου… μέτρα Πιστοποιεί ότι το παρόν πλοίο: (α) απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα και να συμμορφώνεται (β) δεν απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα
(γ) δεν απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα, αλλά να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 24 του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως Η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωριζομένου έρματος είναι…. κυβικά μέτρα και αντιστοιχεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13 του Παραρτηματος Ι της Συμβάσεως. Το διαχωριζόμενο έρμα είναι διανεμημένο ως εξής:
Δεξαμενή Ποσότης Δεξαμενή Ποσότης ———————————————————————– — — — —
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: Το παρόν πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Συμβάσεως για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πλοία 1973, αναφορικά με την αποφυγή της ρυπάνσεως από πετρέλαιο και Η επιθεώρηση δείχνει, ότι η κατασκευή, ο εξοπλισ- μός, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα υλικά του πλοίου και η κατάσταση σ` αυτό είναι ικανοποιητικά από κάθε άποψη και ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι………….. υποκείμενο σε ενδιάμεση επιθεώρηση ή επιθεωρήσεις κατά διαστήματα…………………………. Εξεδόθη εις……………………………. (τόπος εκδόσεως του Πιστοποιητικού) ………….19………. ………………………. (Υπογραφή αρμοδίως εξουσ/μένου οργάνου το οποίο εξέδοσεν το Πιστοποιητικό)
(Σφραγίδα της εκδούσης Αρχής)
Οπισθογράφηση για τα υπάρχοντα πλοία Πιστοποιείται ότι το παρόν πλοίο έχει εξοπλισθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανατποκρίνεται με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την αποφυγή της Ρυπάνσεως από πλοία, 1973, όσον αφορά τα υπάρχοντα πλοία, τρία έτη από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος της Συμβάσεως. Υπογραφή……………………. (υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος στον οποίο έγινε η οπισθογράφη- σις…………………………. …………………………………………………………….. Ημερομηνία οπισθογραφήσεως……………… (Σφραγίδα της Αρχής)
Ενδιάμεση επιθεώρηση
Πιστοποιείται ότι στην ενδιάμεση επιθεώρηση που απαιτείται από τον Κανονισμό 4 (1) (γ) του Παραρτήμα- τος Ι της Συμβάσεως, το παρόν πλοίο και η κατάσταση αυτού βρέθηκε ότι αναποκρίνονται προς τις σχετικές διατάξεις της Συμβάσεως. Υπογραφή……………………. (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος………………………. Ημερομηνία………………….. (Σφραγίδα της Αρχής) Υπογραφή……………………. (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος………………………. Ημερομηνία………………….. (Σφραγίδα της Αρχής)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 8 (2) και (4) του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως η ισχύς του Πιστοποιητικού παρατείνεται μέχρι …………………………………………………………….. Υπογραφή……………………. (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημέ- νου οργάνου) Τόπος………………………. Ημερομηνία………………….. (Σφραγίδα της Αρχής) …………………………………………………………….. Υπογραφή……………………. (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημέ- νου οργάνου) Τόπος………………………. Ημερομηνία………………….. (Σφραγίδα της Αρχής)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 – ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ
Ονομα πλοίου………………………….. Ολική ικανότης του πλοίου για μεταφορά φορτίου σε κυβικά μέτρα……………………………. Ταξίδι από……… (ημερομηνία) μέχρι……(ημερομηνία) (α) Φόρτωσις φορτίου πετρελαίου
1. Ημερομηνία και τόπος φορτώσεως ———————————————————————-
2. Τύποι του φορτωθέντος πετρελαίου ———————————————————————-
3. Χαρακτηριστικά αναγνωρίσεως πληρωθεισών δεξαμενών ———————————————————————-
4. Κλείσιμο των επιστομίων των δεξαμενών φορτίου και των επιστομίων που απομονώνουν τις γραμμές με το πέρας της φορτώσεως ———————————————————————-
Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι επιπροσθέτως με τα ανωτέρω όλα τα επιστόμια της θαλάσσης, τα επιστόμια απορρίψεων, οι συνδέσεις και οι διασυνδέσεις των δεξαμενών φορτίου και των σωληνώσεων έχουν ασφαλισθεί με το πέρας της φορτώσεως του φορτίου πετρελαίου. Ημερομηνία εγγραφής…… Αρμόδιος αξιωματικός.. Πλοίαρχος…………………
(β) Εσωτερική μεταφορά φορτίου πετρελαίου κατά την διάρκεια του ταξιδίου.
…………………………………………………………….. 5. Ημερομηνία εσωτερικής μεταφορας- – —– 6. Χαρακτηριστικά της δεξα- (ι) από – – μενής ή δεξαμενής (ι) είς ———————————————————————–
7. Η δεξαμενή ή οι δεξαμενές του (6) (ι) ανωτέρω εξεκκενώθησαν, – –
Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω όλα τα επιστόμια της θαλάσσης, τα επιστόμια απορρίψεως από το πλοίο, οι συνδέσεις των δεξαμενών φορτίου και των σωληνώσεων και οι ενδοσυνδέσεις, ασφαλίσθηκαν με την συμπλήρωση της εσωτερικής μεταφοράς του φορτίου πετρελαίου. Ημερομηνία εγγραφής……. Αρμόδιος αξιωματικός….. Πλοίαρχος………………………..
(γ) Εκφόρτωση φορτίου πετρελαίου ———————————————————————–
8. Ημερομηνία και τόπος εκφορτώσεως- – ———————————————————————–
9. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής ή των δεξαμενών που εξεφορτώθησαν- —
———————————————————————– 10: Η δεξαμενή ή δεξαμενές εξεκ- κενώθησαν — —
———————————————————————–
11: Ανοιγμα των απαιτουμένων επιστο- μίων των δεξαμενών φορτίου και των απαιτουμένων επιστομένων απομο- νώσεως της γραμμής προ της εκφορτώσεως του φορ- τίου — — ———————————————————————–
12. Κλείσιμο των απαιτουμένων επιστο- μίων των δεξαμενών φορτίου και των απαιτουμένων επιστομίων απομονώ- σεως της γραμμής με την συμπλήρω- ση της εκφόρτωσης — — ———————————————————————–
Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω όλα τα επιστομία της θαλάσσης, τα επιστόμια απορρίψεως από τα οποία οι συνδέσεις των δεξαμενών φορτίου και των σωληνώσεων και οι ενδοσυνδέσεις ασφαλίσθησαν με την συμπλήρωση της εκφορτώσεως του φορτίου πετρελαίου. Ημερομηνία εγγραφής… Ο Αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος……………….
(δ) Ερματισμός των δεξαμενών φορτίου ———————————————————————–
13. Χαρακτηριστικά της ή των δεξα- μενών που ερματίσθηκαν – – ——- 14. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη του ερματισμού – – —— 15. Εάν τα επιστόμια που συνδέουν τις γραμμές φορτίου και τις γραμ- μές διαχωρισμένου έρματος εχρησιμοποιήθηκαν, αναφέρατε ώρα, ημερομηνία και στίγμα του πλοίου, όταν τα επιστόμια (α) ανοίχθησαν (β) εκλείσθησαν — — — ———————————————————————–
Ο υπογράθων πιστοποιεί ότι επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, όλα τα επιστόμια της θαλάσσης, τα επιστόμια απορρίψεως από το πλοίο, οι συνδέσεις των δεξαμενών φορτίου και των σωληνώσεων και οι ενδοσυνδέσεις ασφαλίσθησαν με το πέρας του ερματισμού. Ημερομηνία εγγραφής…. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος……………………………….. (ε) Καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου ———————————————————————–
16. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής ή των δεξαμενών που καθαρίσθη- καν — — —— 17: Ημερομηνία και διάρκεια του κα- Θαρισμού — — — ———————————————————————– 18. Μέθοδοι του καθαρισμού — — — ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(στ) Απόρριψη του ακαθάρτου έρματος ———————————————————————–
19. Χαρακτηριστικά της δεξαμενης ή των δεξαμενών – – – ———————————————————————–
20: Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη της απορρί- ψεως στην θάλασσα – – – ———————————————————————–
21 : Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά το τέλος της απορρίψεως στην θάλασσα – – – ———————————————————————–
22: Η ταχύτητα(τες) του πλοίου κατά την διάρκεια της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
23. Ποσότης που απορρίφθηκε στην θάλασσα – – – ———————————————————————–
24. Ποσότης του ακαθάρτου ύδατος που μεταφέρθηκε στην (στις) δε- ξαμενή(νές) καταλοίπων (να προ- διορισθούν τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής ή των δεξαμενών καταλοίπων) – – – ———————————————————————–
25: Ημερομηνία και λιμήν παραδό- σεως στις ευκολίες υποδοχής καταλοίπων (εάν υπάρχουν) – – – ———————————————————————–
26. Ελαβε χώρα απόρριψις μέρους της ποσότητος κατά την διάρκεια της νυκτός & εις καταφατική πε- ρίπτωση επί πόσο χρονικό διά- στημα – – – ———————————————————————–
27: Εγένετο κανονικός έλεγχος της εκροής & της επιφάνειας του ύδατος στην περιοχή της απορ- ρίψεως; – – – ———————————————————————–
28. Παρατηρήθηκε πετρέλαιο στην επιφάνεια του ύδατος στην πε- ριοχή της απορρίψεως; – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(ζ) Απόρριψη των υδάτων από τις δεξαμενές καταλοί- πων
———————————————————————– 29. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής ή (νων) καταλοίπων – – – ———————————————————————–
30. Χρόνος κατακαθίσεως από την τελευταία είσοδο των καταλοί- πων ή – – – ———————————————————————–
31. Χρόνος κατακαθίσεως από την τελευταία απόρριψη – – – ———————————————————————–
32: Ημερομηνία, χρόνος και στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
33. Βυθομέτρηση του συνολικού πε- ριεχομένου κατά την έναρξη της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
34. Βυθομέτρηση της διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου/ύδατος κατά την έναρξη της απορρί- ψεως – – – ———————————————————————–
35. Ποσότητα χύδην που απορρίφθη- κε και ρυθμός απορρίψεως – – – ———————————————————————–
36. Τελική ποσότης που απορρίφθη- κε και ρυθμός της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
37: Ημερομηνία, χρόνος και στίγμα του πλοίου κατά το πέρας της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
38. Ταχύτητα(τες) του πλοίου κατά την διάρκεια της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
39. Βυθομέτρηση της διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου/ύδατος κατά το πέρας της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
40. Ελαβε χώρα απόρριψις μέρους της ποσότητας κατά την διάρκεια της νυκτός & σε καταφατική πε- ρίπτωση επί πόσο χρονικό διά- στημα – – – ———————————————————————–
41: Εγένετο κανονικός έλεγχος της εκροής και της επιφάνειας του ύδατος στην περιοχή της απορ- ρίψεως – – – ———————————————————————–
42. Παρατηρήθηκε πετρέλαιο στην επιφάνεια του ύδατος στην πε- ριοχή της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος……………………………….
(η) Διάθεση καταλοίπων ———————————————————————–
43. Χαρακτηριστικά της δεξαμε- νης ή των δεξαμενών — – ———————————————————————–
44. Διαθετείσα ποσότης από κά- θε δεξαμενή – – – ———————————————————————–
45. Μέθοδος διαθέσεως κατα- λοίπων α) σε ευκολίες υποδοχής β) ανάμιξη με το φορτίο γ) μεταφορά σε άλλη δεξα- μενή(νές) (χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών) – – – ———————————————————————–
46. Ημερομηνία και λιμήν διαθέ- σεως των καταλοίπων – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής…. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………..
(θ) Απόρριψη καθαρού έρματος από τις δεξαμενές φορτίου ———————————————————————–
47: Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη της απορρί- ψεως του καθαρού έρματος – – – ———————————————————————–
48. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής ή των δεξαμενών που ξεφορτώθη- καν — — ———————————————————————–
49. Ητο (ήσαν) η δεξαμενή(νές) κε- νές κατά την πλήρωση – – – ———————————————————————–
50. Στίγμα του πλοίου κατά την συμ- πλήρωση, εάν είναι άλλο από το αναφερόμενο στο 47 ανωτέρω – – – ———————————————————————–
51. Ελαβε χώρα απόρριψις μέρους της ποσότητος κατά την διάρκεια της νυκτός και σε καταφατική περίπτωση επί πόσο χρονικό διά- στημα – – – ———————————————————————–
52. Εγένετο κανονικός έλεγχος της εκροής και της επιφάνειας του ύδατος στην περιοχή απορρί- ψεως – – – ———————————————————————–
53. Παρατηρήθηκε πετρέλαιο στην επιφάνεια του ύδατος, στην πε- ριοχή της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(ι) Απόρριψη πετρελαιώδους μίγματος το οποίο συσ- σωρεύθηκε στους χώρους του μηχανοστασίου όταν το πλοίο ευρίσκετο εντός λιμένος ———————————————————————–
54. Λιμήν – – – ———————————————————————–
55. Διάρκεια παραμονής – – – ———————————————————————–
56. Διατεθείσα ποσότης – – – ———————————————————————–
57. Ημερομηνία και τόπος διαθέσεως – – – ———————————————————————–
58. Μέθοδος της διαθέσεως (ανα- φέρατε εάν χρησιμοποιήθηκε διαχωριστήρ) – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(κ) Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρί- ψεως πετρελαίου. ———————————————————————–
59. Ημερομηνία και ώρα συμβάντος – – – ———————————————————————–
60. Τόπος ή στίγμα του πλοίου την ώρα του συμβάντος – – – ———————————————————————–
61. Κατά προσέγγιση ποσότητα και τύπος πετρελαίου – – – ———————————————————————–
62. Περιστάσεις απορρίψεως ή δια- φυγής και γενικές παρατηρήσεις – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός… Ο Πλοίαρχος……………………………
(λ) Εχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα αυτόμα- της παρακολουθήσεως και ελέγχου κατά την διάρκεια απορρίψεως από το πλοίο στην θάλασσα; εάν ναι, αναφέρατε την ώρα και την ημερομηνία της βλάβης και την ώρα και την ημερομηνία της επαναλειτουργίας και επιβεβαιώσατε ότι τούτο εγένετο από βλάβη της συσκευής και αναφέροντας τους λόγους, εάν είναι γνωστοί………………………………………………………. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Ημερομηνία εγγραφής…. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(μ) Πρόσθετες λειτουργικές διαδικασίες και γενικές παρατηρήσεις………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Σέ πετρελαιοφόρα μικρότερα των 150 κόρων ολικής χωρητικότητος, που λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 (4) του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως, δέον να χρησιμοποιείται κατάλληλο βιβλίο Πετρελαίου υποδειχθησόμενο από την Αρχή. Σε πλοία που μεταφέρουν άσφαλτο, μπορεί να χρησιμοποιείται ξεχωριστό Βιβλίο Πετρελαίου υποδειχ- θησόμενο από την Αρχή, η οποία μπορεί να λάβει υπ` όψιν προς τούτο τους τομείς (α), (β), (γ), (ε), (η), (ι), (κ) και (μ) του παρόντος υποδείγματος του Βιβλίου Πετρελαίου.
ΙΙ – ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ
Ονομα πλοίου…………………………………….. Λειτουργίες από……………………. (ημερομηνία), μέχρι………………………. (ημερομηνία)……….. (α) Ερματισμός ή καθαρισμός δεξαμενών καυσίμων ———————————————————————–
1. Χαρακτηριστικά αναγνωρίσεως της δεξαμενής(νών) που ερματί- σθηκαν – – – ———————————————————————–
2. Εάν εκαθαρίσθησαν αφότου το- ποθετήθηκε τελευταία πετρέ- λαιο άλλως γράφεται ποιός τύπος πετρελαίου μεταφέρθηκε τε- λευταία – – – ———————————————————————–
3. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη του καθαρισμού – – – ———————————————————————–
4. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη του ερματισμού – – – ———————————————————————– Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος………………………………….
(β) Απόρριψη ακαθάρτου έρματος ή ύδατος καθαρι- σμού από δεξαμενές που αναφέρονται στον τομέα (α) ———————————————————————– 5. Χαρακτηριστικά αναγνωρίσεως της δεξαμενής ή των δεξαμενών – – – ———————————————————————–
6. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη της απορρί- ψεως – – – ———————————————————————–
7. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά το πέρας της απορρίψεως – – – ———————————————————————–
8. Ταχύτης ή ταχύτητες του πλοίου κατά την διάρκεια της απορρί- ψεως – – – ———————————————————————–
9. Μέθοδος απορρίψεως (αναφέ- ρατε, εάν σε ευκολίες υποδοχής καταλοίπων ή μέσω συσκευής διαχωριστήρος) – – – ———————————————————————–
10. Ποσότητα που απορρίφθηκε – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(γ) Διάθεση καταλοίπων ———————————————————————–
11. Ποσότης καταλοίπων που συγ- κρατήθηκαν στο πλοίο – – – ———————————————————————–
12. Μέθοδοι διαθέσεως των κατα- λοίπων α) σε ευκολίες υποδοχής β) ανεμίχθησαν με την επόμενη πετρέλευση γ) μεταφέρθησαν σε άλλη δεξα- μενή δ) άλλη μέθοδος (αναφέρατε ποία) – – – ———————————————————————–
13. Ημερομηνία και λιμήν της διαθέ- σεως των καταλοίπων – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(δ) Απόρριψη πετρελαιώδους μίγματος το οποίο συσ- σωρεύθηκε στους υδροσυλέκτες του μηχανοστασίου ενώ το πλοίο ευρίσκετο εν λιμένι ———————————————————————–
14. Λιμήν – – – ———————————————————————–
15. Διάρκεια παραμονής – – – ———————————————————————–
16. Ποσότης που απορρίφθηκε – – – ———————————————————————–
17. Ημερομηνία & τόπος της απορ- ρίψεως – – – ———————————————————————–
18. Μέθοδος απορρίψεως α) Μέσω συσκευής διαχωριστή- ρος β) Μέσω συσκευής διϋλίσεως πετρελαίου – – – γ) Μέσω συσκευής διαχωριστή- ρος πετρελαίου/ύδατος & συ- σκευής διϋλίσεως πετρελαίου δ) Σε εγκαταστάσεις υποδοχής ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(ε) Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρί- ψεως πετρελαίου ———————————————————————–
19. Ημερομηνία και χρόνος συμβάν- τος — ———————————————————————–
20. Τόπος ή στίγμα του πλοίου κατά την ώρα του συμβάντος – – — ———————————————————————–
21. Κατά προσέγγιση ποσότης και τύπος πετρελαίου – – – ———————————————————————–
22. Περιστάσεις απορρίψεως ή δια- φυγής, αιτίες αυτών και γενικές παρατηρήσεις – – – ———————————————————————–
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος…………………………………
(στ) Εχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα αυτόμα- της παρακολουθήσεως και ελέγχου κατά την διάρκεια απορρίψεως από το πλοίο στην θάλασσα. Εάν ναι, αναφέρατε την ώρα και την ημερομηνία της βλάβης και την ώρα και την ημερομηνία επαναλειτουργίας και επιβεβαιώσατε ότι αυτό έγινε από βλάβη της συσκευής και αναφέροντας τους λόγους, εάν είναι γνωστοί….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος……………………………….
(ζ) Νέα πλοία 4.000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω ακάθαρτον έρμα έχει μεταφερθεί σε δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Εάν ναι αναφέρατε ποιές δεξαμενές ερματίσθηκαν έτσι και την μέθοδο της απορρίψεως του ακαθάρτου έρματος …………………… …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος………………………………
(η) Πρόσθετες λειτουργικές διαδικασίες και γενικές παρατηρήσεις………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
Ημερομηνία εγγραφής….. Ο αρμόδιος αξιωματικός…. Ο Πλοίαρχος……………………………..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝ
Κανονισμός 1 Ορισμοί
Κατά την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος:
(1) “Δεξαμενόπλοιο χημικών” είναι το πλοίο που κατασκευάσθηκε ή προσαρμόσθηκε βασικά για να μεταφέρει φορτίο επιβλαβών υγρών ουσιών χύδην και ως τέτοιο εννοείται πετρελαιοφόρο, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης Συμβάσεως, όταν μεταφέρει φορτίο ή μέρος φορτίου επιβλαβών υγρών ουσιών χύδην.
(2) “Καθαρό έρμα” είναι το έρμα που μεταφέρεται σε δεξαμενή η οποία από τότε που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για να μεταφέρει φορτίο που περιείχε μία ουσία της κατηγορίας Α, Β, Γ ή Δ έχει καθαρισθεί τελείως και τα υπολείμματα απ` αυτήν έχουν απορριφθεί η δε δεξαμενή έχει κενωθεί σύμφωνα με τις οικείες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
(3) “Διαχωρσμένο έρμα” είναι το υδάτινο έρμα που εισάγεται σε δεξαμενή μονίμως προορισμένη για μεταφορά έρματος ή για μεταφορά έρματος ή φορτίου, που δεν είναι πετρέλαιο ή επιβλαβείς υγρές ουσίες όπως ποικιλοτρόπως καθορίζονται στα Παραρτήματα της παρούσης Συμβάσεως και η οποία είναι πλήρως διαχωρισμένη από το φορτίο και το σύστημα τών καυσίμων.
(4) “Πλησιέστερη ακτή” είναι η καθοριζομένη στον Κανονισμό 1 (9) του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως.
(5) “Υγρές ουσίες” είναι εκείνες οι οποίες έχουν πίεση ατμών που δεν υπερβαίνει τα 2,8 Kp/cm, σε θερμοκρασία 37.8 C.
(6) “Επιβλαβής υγρή ουσία” είναι ουσία, που καθορίζεται στο Προσάρτημα ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος ή προσωρινώς θεωρουμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3 (4) ότι εμπίπτει στην Κατηγορία Α,Β,Γ ή Δ.
(7) “Ειδική περιοχή” είναι θαλάσσια περιοχή στην οποία δια ανεγνωρισμένους τεχνικούς λόγους σε σχέση με την ωκεανογραφική και οικολογική κατάστασή της και την ιδιόμορφη κυκλοφορακή της κίνηση απαιτείται η υιοθέτηση επιτακτικών μεθόδων για την αποφυγή ρυπάνσεως της θάλασσας από τις επιβλαβείς υγρές ουσίες.
Ειδικές περιοχές θα είναι: (α) Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και (β) Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου
(8) “Περιοχή της Βαλτικής Θαλάσσης” είναι η καθοριζομένη στον Κανονισμό 10 (1) (β) του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως.
(9) “Περιοχή του Ευξείνου Πόντου” είναι η καθοριζομένη στον κανονισμό 10 (1) (γ) του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως.
Κανονισμός 2 Εφαρμογή
(1) Εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην.
(2) Οταν ένα φορτίο που υπόκειται στις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως, μεταφέρεται σε χώρο φορτίου δεξαμενοπλοίου χημκών, θα εφαρμόζονται επίσης οι οικείες απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως.
(3) Ο Κανονισμός 13 του παρόντος Παραρτηματος θα εφαρμόζεται μόνο σε πλοία που μεταφέρουν ουσίες, που είναι ταξινομημένες για τους σκοπούς του ελέγχου της απορρίψεως στην κατηγορία Α,Β, ή Γ.
Κανονισμός 3
Κατηγορίες και Κατάλογος των επιβλαβών υγρών ουσίων
(1) Για την εφαρμογή των Κανονισμών του παρόντος Παραρτήματος, εκτός από τον Κανονισμό 13, οι επιβλαβείς υγρές ουσίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής:
(α) Κατηγορία Α – Επιβλαβείς υγρές ουσίες, οι οποίες, εάν απορριφθούν στην θάλασσα από λειτουργίες καθαρισμού δεξαμενών ή αφερματισμού θα δημιουργήσουν ύψιστο κίνδυνο είτε στις θαλάσσιες πηγές διατροφής είτε στην ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην ισορροπία ή σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θαλάσσης και ως εκ τούτου για την περίπτωσή τους δικαιολογείται η εφαρμογή αυστηρών μέτρων κατά της ρυπάνσεως.
(β) Κατηγορία Β – Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες εάν απορριφθούν στην θάλασσα από λειτουργίες καθαρισμού δεξαμενών ή αφερματισμού θα δημιουργήσουν κίνδυνο είτε στις θαλάσσιες πηγές διατροφής είτε στην ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν βλάβη στην ισορροπία ή σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας και ως εκ τούτου γιια την περίπτωσή τους δικαιολογείται η εφαρμογή ειδικών μέτρων κατά της ρυπάνσεως.
(γ) Κατηγορία Γ – Επιβλαβείς υγρές ουσίες, οι οποίες, εάν απορριφθούν στην θάλασσα από λειτουργίες καθαρισμού δεξαμενών ή αφερματισμού θα δημιουργήσουν μικρότερο κίνδυνο είτε στην ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν μικρότερη βλάβη στην ισορροπία ή σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας και ως εκ τούτου για την περίπτωσή τους δικαιολογείται η εφαρμογή ειδικών συνθηκών λειτουργικότητος.
(δ) Κατηγορία Δ – Επιβλαβείς υγρές ουσίες, οι οποίες, εάν απορριφθούν στην θάλασσα από λετουργίες καθαρισμού δεξαμενών ή αφερματισμού θα δημιουργήσουν προφανή κίνδυνο είτε στις θαλάσσιες πηγές διατροφής είτε στην ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν μικρή βλάβη στην ισορροπία ή σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θαλάσσης και ως εκ τούτου για την περίπτωσή τους δικαιολογείται κάποια προσοχή στις εργασίες χειρισμών.
(2) Κατευθυντήριες οδηγίες για την χρήση της διακρίσεως σε κατηγορίες των επιβλαβών υγρών ουσιών δίνονται στο Προσάρτημα Ι του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Ο Κατάλογος των επιβλαβών υγρών ουσιών που μεταφέρονται χύδην και που κατατάχθηκαν προσφάτως σε κατηγορίες οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος δίδεται στο Προσάρτημα ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.
(4) Εάν προτείνεται να μεταφερθεί υγρή ουσία χύδην, η οποία δεν έχει καταταγεί σε κατηγορία σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού ή έχει εκτιμηθεί όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 4 (1) του παρόντος Παραρτήματος οι Κυβερνήσεις των Μερών της Συμβάσεως οι ενεχόμενες στην προταθείσα διαδικασία θα καθιερώσουν και θα συμφωνήσουν από κοινού μία προσωρινή εκτίμηση για την προτεινομένη λειτουργία με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Μέχρι να γίνει πλήρης συμφωνία μεταξύ των ενεχομένων Κυβερνήσεων, η ουσία θα μεταφερθεί με τους αυστηρότερους όρους που προτάθηκαν. Το δυνατόν ταχύτερον, αλλά όχι αργότερον από ενενήντα ημέρες μετά την πρώτη μεταφορά, η ενδιαφερομένη Αρχή θα γνωστοποιήσει στον Οργανισμό και θα δώσει λεπτομέρειες περί της ουσίας και της προσωρινής εκτιμήσεως που εγένετο για την ταχεία πληροφόρηση όλων των Μερών. Η κυβέρνηση κάθε Μέρους εντός περιόδου ενενήντα ημερών θα πρέπει να αποστείλει τις παρατηρήσεις στον Οργανισμό για την συνεισφορά στην τελική εκτίμηση της ουσίας.
Κανονισμός 4 Αλλες υγρές ουσίες
(1) Οι ουσίες που είναι στον κατάλογο του Προσαρτηματος ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος έχουν εκτιμηθεί και ευρεθεί ότι δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία Α,Β,Γ και Δ, σύμφωνα με τους προσδιορισμούς του Κανονισμού 3 (1) του παρόντος Παραρτήματος, επειδή προς το παρόν θεωρούνται ότι δεν παρουσιάζουν καμμιά βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, στον θαλάσσιο πλούτο, στην ισορροπία ή σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θαλάσσης, όταν απορρίπτονται στην θάλασσα, από λειτουργίες καθαρισμού δεξαμενών ή αφερματισμού.
(2) Η απόρριψη του ύδατος των υδροσυλλεκτών ή του έρματος ή άλλων υπολειμμάτων ή μιγμάτων που περιέχουν μόνον ουσίες του καταλόγου του Προσαρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος δεν θα υπόκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. (3) Η απόρριψη στη θάλασσα του καθαρού ή διαχωρισμένου έρματος δεν θα υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
Κανονισμός 5 Απόρριψη Βλαβερών Υγρών Ουσιών
Ουσίες Κατηγοριών Α,Β, και Γ εκτός των ειδικών περιοχών και Ουσίες Κατηγορίας Δ σε όλες τις περιοχές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6 του παρόντος Παραρτήματος: (1) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Α, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (3) (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος ή αυτών που προσωρινώς εκτιμήθηκαν σαν τέτοιες ή υδατίνου έρματος, αποπλυμάτων δεξαμενών ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες θα απαγορεύεται. Εάν οι δεξαμενές που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μίγματα πρόκειται να πλυθούν, τα κατάλοιπα θα απορρίπτονται στις εγκαταστάσεις υποδοχής, μέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας στα απόβλητα στην ευκολία υποδοχής είναι ίση ή κάτω από την συγκέντρωση των καταλοίπων που καθορίζεται γι` αυτήν την ουσία στην στήλη ΙΙΙ του Προσαρτήματος ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος και έως ότου αδειάσει η δεξαμενή. Με τον όρο ότι τα υπόλοιπα που παραμένουν στην δεξαμενή διαλύονται μετά από την προσθήκη ποσότητος ύδατος, τουλάχιστον ίσου προς το 5 τοις εκατό του ολικού όγκου της δεξαμενής, επιτρέπεται η απόρριψις στην θάλασσα, όταν επιπροσθέτως πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
(α) το πλοίο ταξειδεύει με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστο 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα
(β) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή, λαμβανομένης υπ` όψη της θέσεως των εισαγωγών θάλασσας και
(γ) η απόρριψη γίνεται σε μια απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε βάθος όχι μικρότερο των 25 μέτρων.
(2) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της Κατηγορίας Β, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 3 (1) (β) του παρόντος Παραρτήματος ή εκείνων που εκτιμήθηκαν προσωρινά σαν τέτοιες ή του υδάτινου έρματος ή των αποπλυμάτων της δεξαμενής ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το πλοίο ταξιδεύει με τουλάχιστο ταχύτητα 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστο 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα
(β) οι μέθοδοι και οι διατάξεις της απορρίψεως είναι εγκεκριμένες από την Αρχή. Αυτές οι μέθοδοι και οι διατάξεις θα βασίζονται στα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό και θα εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθμός της απορρίψεως των αποβλήτων είναι τέτοιος ώστε συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της έλικος του πλοίου δεν υπερβαίνει το 1 μέρος ανά εκατομμύριο
(γ) η μέγιστη ποσότητα που απορρίφθηκε από κάθε δεξαμενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν θα υπερβαίνει την μεγίστη ποσότητα που είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με την μέθοδο η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσης παραγράφου, η οποία σε καμμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 1 κυβικό μέτρο ή το 1 /3.000 της χωρητικότητος της δεξαμενής σε κυβικά μέτρα, όποιο είναι μεγαλύτερο
(δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλη γραμμή λαμβανομένης υπ` όψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θαλάσσης και
(ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε βάθος όχι λιγώτερο των 25 μέτρων.
(3) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Γ, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (3) (1) (γ) του παρόντος Παραρτήματος ή εκείνων που εκτιμήθηκαν προσωρινά σαν τέτοιες ή του υδάτινου έρματος ή των αποπλυμάτων της δεξαμενής ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το πλοίο ταξιδεύει με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστων 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα
(β) οι μέθοδοι και οι διατάξεις της απορρίψεως είναι εγκεκριμένες από την Αρχή. Αυτές οι μέθοδοι και οι διατάξεις θα βασίζονται στα πρότυπα που ανεπτύχθησαν από τον Οργανισμό και θα εξασφαλίζουν, ότι η συγκέντρωση και ο ρυθμός της απορρίψεως των αποβλήτων είναι τέτοιος ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της έλικος του πλοίου δεν υπερβαίνει τα 10 μέρη στο εκατομμύριο
(γ) η μεγίστη ποσότητα που απορρίφθηκε από κάθε δεξαμενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν θα υπερβαίνει την μεγίστη ποσότητα που είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με την μέθοδο η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσης παραγράφου, η οποία σε καμμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 3 κυβικά μέτρα ή το 1/1.000 της χωρητικότητας της δεξαμενής σε κυβικά μέτρα, όποιο είναι μεγαλύτερο.
(δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή, λαμβανομένης υπ` όψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θαλάσσης και
(ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε βάθος όχι ολιγώτερο των 25 μέτρων. (4) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της Κατηγορίας Δ, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (3) (1) (δ) του παρόντος Παραρτήματος ή εκείνων που εκτιμήθηκαν προσωρινά σαν τέτοιες ή του υδατίνου έρματος ή των αποπλυμάτων των δεξαμενών ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το πλοίο ταξεδεύει με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα
(β) τέτοια μίγματα έχουν συγκέντρωση, όχι μεγαλύτερη από ένα μέρος της ουσίας σε 10 μέρη ύδατος και
(γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή.
(5) Μέθοδοι αερισμού εγκεκριμένες από την Αρχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των υπολοίπων του φορτίου από την δεξαμενή. Τέτοιες μέθοδοι θα βασίζονται στα πρότυπα, που καθορίσθηκαν από τον Οργανισμό. Εάν ακολούθως πλύσιμο της δεξαμενής είναι απαραίτητο η απόρριψη στην θάλασσα των αποπλυμάτων της πλύσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους (1), (2), (3) ή (4) αυτού του Κανονισμού οποιαδήποτε έχει εφαρμογή.
(6) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών οι οποίες δεν έχουν ταξινομηθεί δεν έχουν καθορισθεί ή προσωρινώς εκτιμηθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό (4) (1) του παρόντος Παραρτήματος ή του υδατίνου έρματος ή των αποπλυμάτων των δεξαμενών ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων, που περιέχουν τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται.
Κατηγορίες Α, Β και Γ ουσιών εντός των Ειδικών Περιοχών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6 του παρόντος Παραρτήματος.
(7) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της Κατηγορίας Α, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (3) (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος ή αυτών που προσωρινώς εκτιμήθηκαν σαν τέτοιες ή υδατίνου έρματος των αποπλυμάτων των δεξαμενών ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται. Εάν οι δεξαμενές που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μίγματα πρόκειται να πλυθούν, τα υπολείμματα θα απορριφθούν στις εγκαταστάσεις υποδοχής τις οποίες θα παρέχουν οι Χώρες που γειτνιάζουν προς την Ειδική Περιοχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του παρόντος Παραρτήματος, μέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας στα απόβλητα στην ευκολία υποδοχής είναι ίση ή κάτω από την συγκέντρωση της ουσίας στα απόβλητα στην ευκολία υποδοχής είναι ίση ή κάτω από την συγκέντρωση του υπολείμματος, που περιγράφεται δι` αυτήν την ουσία στην στήλη IV του Προσαρτήματος ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος και έως ότου αδειάσει η δεξαμενή. Με τον όρο ότι το υπόλοιπο, που παραμένει στην δεξαμενή διαλύεται ακολούθως με την προσθήκη ποσότητος ύδατος τουλάχιστον ίσον προς το 5 τοις εκατό του ολικού όγκου της δεξαμενής μπορεί ν` απορριφθεί στην θάλασσα, όταν πληρούνται επίσης οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το πλοίο ταξιδεύει με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα
(β) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή, λαμβανομένης υπ` όψη της θέσεως των εσόδων εισαγωγών της θαλάσσης και
(γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε βάθος όχι μικρότερο των 25 μέτρων.
(8) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της Κατηγορίας Β. όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 3 (1) (β) του παρόντος Παραρτήματος ή εκείνων που εκτιμήθηκαν προσωρινά σαν τέτοιες ή του υδατίνου έρματος ή των αποπλυμάτων της δεξαμενής ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η δεξαμενή έχει καθαρισθεί μετά την εκφόρτωση, με ποσότητα ύδατος όχι μικρότερη από το 0.5 τοις εκατό του ολικού όγκου της δεξαμενής και τα κατάλοιπα έχουν απορριφθεί στην εγκατάσταση υποδοχής μέχρι ν` αδειάσει η δεξαμενή
(β) το πλοίο ταξιδεύει με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα
(γ) οι μέθοδοι και οι διατάξεις της απορρίψεως είναι εγκεκριμένες από την Αρχή. Αυτές οι μέθοδοι και οι διατάξεις θα βασίζονται στα πρότυπα που αναπτύχθησαν από τον Οργανισμό και θα εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της έλικος του πλοίου δεν υπερβαίνει το 1 μέρος ανά εκατομμύριο
(δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή, λαμβανομένης υπ` όψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θαλάσσης και
(ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε βάθος όχι λιγώτερο των 25 μέτρων.
(9) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Γ. όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 3 (1) (γ) του παρόντος Παραρτήματος ή εκείνων που εκτιμήθηκαν προσωρινά σαν τέτοιες ή του υδατίνου έρματος ή των αποπλυμάτων των δεξαμενών ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες θ` απογορεύεται, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.
(α) το πλοίο ταξειδεύει με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων στην περίπτωση των αυτοκινουμένων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόμβων στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι αυτοκινούμενα.
(β) οι μέθοδοι και οι διατάξεις της απορρίψεως είναι εγκεκριμένες από την Αρχή. Αυτές οι μέθοδοι και οι διατάξεις θα βασίζονται στα πρότυπα που ανεπτύχθησαν από τον Οργανισμό και θα εξασφαλίζουν, ότι η συγκέντρωση και ο ρυθμός της απορρίψεως των αποβλήτων είναι τέτοιος ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της έλικος του πλοίου δεν υπερβαίνει το 1 μέρος στο εκατομμύριο
(γ) η μεγίστη ποσότητα που απορρίφθηκε από κάθε δεξαμενή και από τις σχετικές σωληνώσεις, δεν θα υπερβαίνει την μεγίστη ποσότητα που είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με την μέθοδο η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσης παραγράφου, οποία σε καμμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 1 κυβικό μέτρο ή το 1/3.000 της χωρητικότητος της δεξαμενής σε κυβικά μέτρα, όποιο είναι μεγαλύτερο
(δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή, λαμβανομένης υπ` όψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών της θαλάσσης και
(ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε βάθος όχι λιγώτερο των 25 μέτρων.
(10) Μέθοδοι αερισμού εγκεκριμένες από την Αρχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των υπολοίπων του φορτίου από την δεξαμενή. Τέτοιες μέθοδοι θα βασίζονται στα πρότυπα, που καθορίσθηκαν από τον Οργανισμό. Εάν ακολούθως είναι απαραίτητο πλύσιμο της δεξαμενής, η απόρριψη στην θάλασσα των αποπλυμάτων της πλύσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους (7), (8) ή (9) του παρόντος Κανονισμού, οποιαδήποτε έχει εφαρμογή.
(11) Η απόρριψη στην θάλασσα ουσιών, οι οποίες δεν έχουν ταξινομηθεί, δεν έχουν καθορισθή προσωρινά ή δεν έχουν εκτιμηθεί, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 4 (1) του παρόντος Παραρτήματος ή του υδατίνου έρματος, των αποπλυμάτων των δεξαμενών ή άλλων καταλοίπων ή μιγμάτων, που περιέχουν τέτοιες ουσίες θ` απαγορεύεται. (12) Καμμία διάταξις του παρόντος Κανονισμού δεν θ` απαγορεύει σε πλοίο να διατηρεί στο σκάφος τα κατάλοιπα από φορτίο της Κατηγορίας Β ή Γ και να απορρίπτει αυτές τις ουσίες στην θάλασσα εντός ειδικής περιοχής σύμφωνα με τις παραγράφους (2) ή (3) του παρόντος Κανονισμού αντιστοίχως. (13) (α) Οι Κυβερνήσεις των Μερών της Συμβάσεως οι ακτές των οποίων γειτνιάζουν προς οιαδήποτε χαρακτηρισμένη ως ειδική περιοχή, θα συμφωνήσουν συλλογικά, και θα καθιερώσουν μία ημερομηνία κατά την οποία η διάταξη του Κανονισμού 7 (1) του παρόντος Παραρτήματος θα πληρούται και από την οποία οι απαιτήσεις των παραγράφων (7), (8), (9) και (10) του παρόντος Κανονισμού σε σχέση με αυτήν την περιοχή θα εφαρμοσθούν και θα κοινοποιήσουν στον Οργανισμό την ημερομηνία που καθορίσθηκε έτσι, τουλάχιστον εξ μήνες πριν από αυτήν την ημερομηνία. Ο Οργανισμός τότε, σύντομα θα γνωστοποιήσει σ` όλα τα Μέρη αυτήν ημερομηνία.
(β) Εάν η ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως είναι ενωρίτερα από την καθορισθησομένη σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παρούσης παραγράφου, οι απαιτήσεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί.
Κανονισμός 6
Εξαιρέσεις
Ο Κανονισμός 5 του παρόντος Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζεται:
(α) στην απόρριψη στην θάλασσα των επιβλαβών υγρών ουσιών ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της εξασφαλίσεως της ασφάλειας του πλοίου ή της διασώσεως της ζωής στην θάλασσα ή
(β) στην απόρριψη στην θάλασσα επιβλαβών υγρών ουσιών ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες προερχομένη από την βλάβη του πλοίου ή των εξαρτημάτων αυτού:
(ι) με την προϋπόθεση ότι όλες οι λογικές προφυλάξεις έχουν ληφθεί μετά από περιστατικό της βλάβης ή της ανακαλύψεως της απορρίψεως προς τον σκοπόν της αποφυγής ή της μειώσεως της απορρίψεως και
(ιι) Εκτός εάν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησε είτε με την πρόθεση να προκαλέση βλάβη είτε απρόσεκτα και με την γνώμη ότι θα προκαλείτο αυτή η βλάβη ή
(γ) στην απόρριψη στη θάλασσα των επιβλαβών υγρών ουσιών ή μιγμάτων περιεχόντων τέτοιες ουσίες, που είναι εγκεκριμένη από την Αρχή, όταν χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ειδικών περιστατικών ρυπάνσεως για να μειωθεί στο ελάχιστο η ζημία από την ρύπανση. Κάθε τέτοια απόρριψη θα υπόκειται στην έγκριση της Κυβερνήσεως στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η απόρριψη που θα λάβη χώραν.
Κανονισμός 7
Εγκαταστάσεις Υποδοχής
(1) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την διάθεση των εγκαταστάσεων υποδοχής σύμφωνα με τις ανάγκες των πλοίων, πού χρησιμοποιούν τούς λιμένες της, σταθμούς ή επισκευαστικές βάσεις ως εξής:
(α) λιμένες και σταθμοί φορτώσεως ή εκφορτώσεως φορτίου θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής για την υποδοχή χωρίς αδικαιολόγητο καθυστέρηση των πλοίων τέτοιων καταλοίπων ή μιγμάτων που περιέχουν επιβλαβείς υγρές ουσίες, που θα μπορούσαν να μείνουν για διάθεση από τα πλοία που τις μεταφέρουν σαν συνέπεια της εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος και
(β) λιμένες επισκευής πλοίων που αναλαμβάνουν επισκευές των δεξαμενοπλοίων χημικών θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής για την υποδοχή των καταλοίπων και των μιγμάτων που περιέχουν επιβλαβείς υγρές ουσίες.
(2) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους θα καθορίζει τους τύπους των εγκαταστάσεων ευκολιών υποδοχής που διατίθενται για τον σκοπό της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού σε κάθε λιμένα φορτώσεως και εκφορτώσεως φορτίου, σταθμόν και επισκευαστική βάση της επικράτειας και θα τις ανακοινώνει στον Οργανισμό.
(3) Κάθε Μέρος θα κοινοποιεί στον Οργανισμό για την μετάδοση στα ενδιαφερόμενα Μέρη κάθε περίπτωση όπου οι διευκολύνσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (1) θεωρούνται ανεπαρκείς.
Κανονισμός 8
Μέτρα δια τον έλεγχον
(1) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως θα διορίζει ή θα εξουσιοδοτεί επιθεωρητάς προς τον σκοπό της εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού. Ουσίες Κατηγορίας Α σε όλες τις περιοχές. (2) (α) Εάν μία δεξαμενή έχει μερικώς εκφορτωθεί ή έχει εκφορτωθεί αλλά δεν έχει καθαρισθεί, ανάλογη εγγραφή θα γίνη στο Βιβλίο Φορτίου.
(β) Μέχρις ότου καθαρισθεί αυτή η δεξαμενή κάθε ακόλουθη επιχείρηση αντλήσεως ή μεταφοράς που εκτελείται και αφορά αυτήν την δεξαμενή θα εγγράφεται στο Βιβλίο Φορτίου. (3) Εάν η δεξαμενή πρόκειται να πλυθεί.
(α) τα απόβλητα από την διαδικασία πλύσεως της δεξαμενής θα απορριφθούν από το πλοίο σε εγκατάσταση υποδοχής τουλάχιστον μέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας στην απόρριψη, όπως δείχνει η ανάλυση των δειγμάτων των αποβλήτων που επήρε ο επιθεωρητής, έχει κατέλθει στο επίπεδο συγκεντρώσεως των καταλοίπων, που καθορίζεται για την ουσία αυτή στο Προσάρτημα ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος. Οταν έχει επιτευχθεί η απαιτουμένη συγκέντρωση καταλοίπων θα συνεχισθεί η απόρριψη των αποπλυμάτων στην εγκατάσταση υποδοχής μέχρι που ν` αδειάση η δεξαμενή. Ανάλογες εγγραφές αυτών των εργασιών θα γίνουν στο Βιβλίο Φορτίου και θα πιστοποιηθούν υπό του επιθεωρητού και
(β) μετά την διάλυση των καταλοίπων που απομένουν στην δεξαμενή με ύδωρ ποσότητος τουλάχιστον ίσης προς το 5 τοις εκατό της χωρητικότητος της δεξαμενής, αυτό το μίγμα μπορεί να απορριφθεί στην θάλασσα σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (1) (α), (β) και (γ) ή 7 (α), (β) και (γ) οποιαδήποτε έχει εφαρμογή του Κανονισμού 5 του παρόντος Παραρτήματος. Ανάλογες εγγραφές αυτών των εργασιών θα γίνουν στο Βιβλίο Φορτίου.
(4) Εάν η Κυβέρνηση Μέρους που παραλαμβάνει συμφωνεί ότι δεν είναι πρακτικώς δυνατόν να μετρηθεί η συγκέντρωση της ουσίας στα απόβλητα, χωρίς να προκαλέσει υπερβολική καθυστέρηση στο πλοίο, το Μέρος εκείνο μπορεί να δεχθεί μία εναλλακτική μέθοδο που είναι ισοδύναμη με την υποπαράγραφο (3) (α) υπό τον όρο ότι:
(α) έχει εγκριθεί από την Αρχή και ικανοποιεί εκείνο το Μέρος μία μέθοδος προκαθαρισμού γι` αυτή την δεξαμενή και την ουσία, βασισμένη στα πρότυπα που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός, εις ότι αφορά το ότι αυτός ο καθαρισμός θα πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου (1) ή (7), οποιαδήποτε έχει εφαρμογή του Κανονισμού 5 του παρόντος Παραρτήματος, εν σχέσει με την επίτευξη των συγκεντρώσεων των καταλοίπων που έχουν περιγραφεί
(β) ενας επιθεωρητής αρμοδίως εξουσιοδοτημένος από εκείνο το Μέρος πιστοποιεί στο Βιβλίο Φορτίου ότι:
(ι) η δεξαμενή, οι αντλίες της και το σύστημα σωληνώσεως έχουν αδειάσει και ότι η ποσότης φορτίου που απομένει στην δεξαμενή είναι ίση ή μκροτέρα από την ποσότητα, στην οποία έχει βασισθεί η εγκεκριμένη μέθοδος προπλύσεως της δεξαμενής που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ιι) της παρούσης παραγράφου
(ιι) η πρόπλυση έχει γίνει σύμφωνα με την διαδικασία προπλύσεως την εγκεκριμένη απο την Αρχή γι` αυτή την δεξαμενή και αυτήν την ουσία και
(ιιι) τ` αποπλύματα της δεξαμενής τα εναπομένοντα απ` αυτήν την πρόπλυση έχουν απορριφθεί σε εγκατάσταση υποδοχής και η δεξαμενή είναι άδεια
(γ) Η απόρριψη στην θάλασσα των καταλοίπων που έχουν απομείνει θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) (β) του παρόντος Κανονισμού και εγένετο σχετική εγγραφή στο Βιβλίο Φορτίου.
Ουσίες κατηγορίας Β, έξω από τις ειδικές Περιοχές και ουσίες της Κατηγορίας Γ σε όλες τις περιοχές.
(5) Υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως μετά από παρακολούθηση, που μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία από την Κυβέρνηση του Μέρους, από τον εξουσιοδοτημένο ή διορσμένο επιθεωρητή, ο πλοίαρχος του πλοίου, όσον αφορά μία ουσία κατηγορίας Β έξω από τις ειδικές περιοχές ή μία ουσία κατηγορίας Γ σε όλες τις περιοχές, θα εξαφαλίζει την συμμόρφωση με τ` ακόλουθα:
(α) Εάν η δεξαμενή έχει εκφορτωθεί μερικώς ή έχει εκφορτωθεί αλλά δεν έχει καθαρσθεί, ανάλογη εγγραφή θα γίνει στο Βιβλίο Φορτίου.
(β) Εάν η δεξαμενή πρόκειται να καθαρισθεί εν πλω:
(ι) το σύστημα σωληνώσεως του Φορτίου που εξυπηρετεί αυτή τη δεξαμενή θα αποστραγγισθεί και σχετική εγγραφή θα γίνει στο Βιβλίο Φορτίου
(ιι) η ποσότητα της ουσίας που παραμένει στην δεξαμενή δεν θα υπερβαίνει την μεγίστη ποσότητα, η οποία δύναται να απορριφθεί στην θάλασσα γι` αυτή την ουσία σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 (2) (γ) του παρόντος Παραρτήματος εκτός των ειδικών περιοχών αντιστοίχως αναφορικά με την περίπτωση των ουσιών της Κατηγορίας Γ. Ανάλογη εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου
(ιιι) όπου πρόκειται να απορριφθεί απομένουσα ποσότης της ουσίας στην θάλασσα θα πληρούνται, οι εγκεκριμένες μέθοδοι και θα επιτευχθεί η απαραίτητη διάλυση της ουσίας, ικανοποιητική για μια τέτοια απόρριψη. Σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο του Φορτίου ή
(ιυ) όπου τ` αποπλύματα της δεξαμενής δεν απορριφθούν στην θάλασσα εάν γίνει μία οποιαδήποτε εσωτερκή μεταφορά των αποπλυμάτων δεξαμενής απ` αυτην την δεξαμενή ανάλογη εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου και
(υ) κάθε μεταγενέστερη απόρριψη στην θάλασσα των αποπλυμάτων μιας τέτοιας δεξαμενής θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (5) του παρόντος Παραρτήματος για την ανάλογη περιοχή και Κατηγορία της ουσίας.
(γ) Εάν η δεξαμενή πρόκειται να πλυθεί εν λιμένι:
(ι) τ` αποπλύματα της δεξαμενής θα απορρίπτονται σε εγκατάσταση υποδοχής και σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου ή
(ιι) τ` αποπλύματα της δεξαμενής θα παραμένουν επί του σκάφους και ανάλογη εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου, η οποία θα δηλώνει την θέση και την διάθεση των αποπλυμάτων της δεξαμενής.
(δ) Εάν μετά την εκφόρτωση της ουσίας της Κατηγορίας Γ` εντός μιας ειδικής περιοχής, κατάλοιπα ή αποπλύματα της δεξαμενής πρόκειται να μείνουν στο πλοίο μέχρι που το πλοίο ευρεθεί έξω από την ειδική περιοχή, ο Πλοίαρχος θα το δηλώσει με σχετική εγγραφή στο Βιβλίο Φορτίου και στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοσθούν οι μέθοδοι που καθορίζονται στον Κανονισμό 5 (3) του παρόντος Παραρτήματος.
Ουσίες Κατηγορίας Β μέσα σε Ειδικές Περιοχές. (6) Υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως μετά από παρακολούθηση που μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία από την Κυβέρνηση του Μέρους από τον εξουσιοδοτημένο ή διορσμένο επιθεωρητή, ο Πλοίαρχος του πλοίου, όσον αφορά μία ουσία κατηγορίας Β εντός μιας ειδικής περιοχής, θα εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τ` ακόλουθα.
(α) Εάν η δεξαμενή έχει εκφορτωθεί μερικώς ή έχει εκφορτωθεί αλλά δεν έχει καθαρισθεί, μία σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου.
(β) Μέχρις ότου καθαρισθεί αυτή η δεξαμενή κάθε μεταγενέστερη διαδικασία αντλήσεως ή μεταφοράς που γίνεται σχετικά με αυτή την δεξαμενή θα εγγράφεται επίσης στο Βιβλίο Φορτίου.
(γ) Εάν η δεξαμενή πρόκεται να πλυθεί, τα απόβλητα από την πλύση της δεξαμενής, η οποία θα περιέχει ποσότητα ύδατος, όχι μικροτέρα από τα 0.5 τοις εκατό του ολικού όγκου της δεξαμενής, θα απορριφθεί από το πλοίο σε εγκατάσταση υποδοχής μέχρι ότου αδειάσει η δεξαμενή, οι αντλίες της και οι σωληνώσεις. Σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου.
(δ) Εάν η δεξαμενή πρόκειται να καθαρισθεί περαιτέρω και ν` αδειάσει στην θάλασσα, ο Πλοίαρχος θα πρέπει να:
(ι) βεβαιώσει ότι οι εγκεκριμένες μέθοδοι οι αναφερόμενες στον Κανονισμό 5 (8) (γ) του παρόντος Παραρτήματος θα εφαρμόζονται και ότι έγιναν οι σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Φορτίου και
(ιι) βεβαιώσει ότι κάθε απόρριψη στην θάλασσα έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 5 (8) του παρόντος Παραρτήματος και σχετική εγγραφή έγινε στο Βιβλίο Φορτίου.
(ε) Εάν μετά την εκφόρτωση μιας ουσίας της Κατηγορίας Β έξω από την ειδική περιοχή, υπολείμματα ή αποπλύματα της δεξαμενής πρόκειται να μείνουν στο πλοίο μέχρι που το πλοίο ευρεθεί έξω από την ειδική περιοχή, ο Πλοίαρχος θα το δηλώσει με μία σχετική εγγραφή στο Βιβλίο Φορτίου και στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοσθούν οι μέθοδοι που εκτίθενται στον Κανονισμό 5 (2) του παρόντος Παραρτήματος.
Ουσίες Κατηγορίας Δ σε όλες τις περιοχές.
(7) Ο πλοίαρχος του πλοίου όσον αφορά την ουσία της Κατηγορίας Δ θα πρέπει να βεβαιώνει την συμμόρφωση με τ` ακόλουθα: (α) Εάν η δεξαμενή έχει εκφορτωθεί, μερικώς ή έχει εκφορτωθεί αλλά δεν έχει καθαρισθεί σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου.
(β) Εάν η δεξαμενή πρόκειται να καθαρισθεί εν πλω:
(ι) το σύστημα σωληνώσεως του φορτίου, που εξυπηρετεί αυτή την δεξαμενή θ` αποστραγγισθεί και σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου
(ιι) όπου πρόκειται ν` απορριφθεί η απομένουσα ποσότητα της ουσίας στην θάλασσα θα επιτυγχάνεται η απαραίτητη διάλυση της ουσίας, ικανοποιητική για μια τέτοια απόρριψη. Σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου ή
(ιιι) όπου τ` αποπλύματα της δεξαμενής δεν απορριφθούν στην θάλασσα, εάν γίνει μία οποιαδήποτε εσωτερική μεταφορά των αποπλυμάτων δεξαμενής απ` αυτήν την δεξαμενή, σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο του Φορτίου και
(ιυ) κάθε μεταγενέστερη απόρριψη στην θάλασσα των αποπλυμάτων μιας τέτοιας δεξαμενής θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 5 (4) του παρόντος Παραρτήματος.
(γ) Εάν η δεξαμενή πρόκειται να πλυθεί εν λιμένι:
(ι) τ` αποπλύματα της δεξαμενής θ` απορριφθούν σε εγκατάσταση υποδοχής και σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου ή
(ιι) τ` αποπλύματα της δεξαμενής θα παραμείνουν επί του σκάφους και σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου, η οποία να δηλώνει την θέση και την διάθεση των αποπλυμάτων της δεξαμενής.
Απόρριψη από δεξαμενή καταλοίπων
(8) Τα υπολείμματα που παραμένουν στο πλοίο, σε μια δεξαμενή καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων από τους υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου, που περιέχουν ουσία της Κατηγορίας Α ή μέσα σε ειδική περιοχή ουσία της Κατηγορίας Α ή Β θα απορριφθούν σε εγκατάσταση υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 5 (1), (7) ή (8) του παρόντος Παραρτήματος, οποιαδήποτε έχει εφαρμογή. Σχετική εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου.
(9) Τα υπολείμματα που παραμένουν στο πλοίο, στην δεξαμενή καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου που περιέχουν μια ποσότητα της ουσίας της Κατηγορίας Β εκτός της ειδικής περιοχής ή μία ουσία της Κατηγορίας Γ σε όλες τις περιοχές, επί πλέον του συνόλου των μεγίστων ποσοτήτων που καθορίζονται στον Κανονισμό 5 (2) (γ), 3 (γ) ή 9 (γ) του παρόντος Παραρτήματος, οποιοσδήποτε έχει εφαρμογή, θα απορριφθούν στην εγκατάσταση υποδοχής. Σχετική εγγραφή θα γίνεται στι Βιβλίο Φορτίου.
Κανονισμός 9
Βιβλίο Φορτίου
(1) Κάθε πλοίο, στο οποίο το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται θα εφοδιάζεται μ` ένα Βιβλίο Φορτίου, το οποίο θα αποτελεί ή μέρος του ημερολογίου ή διαφορετικά θα έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Προσάρτημα ΙV του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Το Βιβλίο Φορτίου θα συμπληρώνεται δεξαμενή προς δεξαμενή οποτεδήποτε γίνονται οι ακόλουθες εργασίες σε σχέση με την επιβλαβή υγρή ουσία:
(ι) φόρτωση φορτίου
(ιι) εκφόρτωση φορτίου
(ιιι) μεταφορά φορτίου
(ιυ) μεταφορά φορτίου, υπολειμμάτων φορτίου ή μιγμάτων περιεχόντων φορτίο σε μια δεξαμενή καταλοίπων
(υ) καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου
(υι) μεταφορά από τις δεξαμενές καταλοίπων
(υιι) ερματισμός δεξαμενών φορτίου
(υιιι) μεταφορά ακαθάρτου θαλασσέρματος
(ιχ) απόρριψη στην θάλασσα σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Στην περίπτωση κάθε απορρίψεως του είδους που αναφέρεται στο Άρθρον 7 της παρούσης Συμβάσεως και του Κανονισμού 6 του παρόντος Παραρτήματος, κάθε επιβλαβούς υγρής ουσίας ή μίγματος περιέχοντος τέτοια ουσία, είτε σκόπιμα είτε από ατύχημα, εγγραφή θα γίνεται στο Βιβλίο Φορτίου, που να αναφέρει τους λόγους και τις συνθήκες απορρίψεως.
(4) Οταν ο επιθεωρητής ο διορισμένος ή εξουσιοδοτημένος από την Κυβέρνηση του Μέρους της Συμβάσεως για την επιθεώρηση κάθε εργασίας σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, έχει επιθεωρήσει το πλοίο, τότε αυτός ο επιθεωρητής θα κάνη σχετική εγγραφή στο Βιβλίο Φορτίου.
(5) Κάθε εργασία αναφερομένη στην παράγραφο (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού θα καταγράφεται πλήρως, χωρίς καθυστέρηση στο Βιβλίο Φορτίου, ούτως ώστε όλες οι εγγραφές στο Βιβλίο, οι σχετικές προς αυτήν την εργασία, να συμπληρούνται. Κάθε εγγραφή θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αξιωματικό ή τους αξιωματικούς τους υπεύθυνους της αναφερομένης εργασίας και όταν το πλοίο είναι επανδρωμένο, κάθε σελίδα θα υπογραφεται από τον Πλοίαρχο του πλοίου. Οι εγγραφές στο Βιβλίο Φορτίου θα είναι στην επίσημη γλώσσα του Κράτους του οποίου το πλοίο φέρει την σημαία και για πλοία, τα οποία φέρουν Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από την Μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών Χύδην (1973) στα Αγγλικά ή Γαλλικά. Οι εγγραφές στην επίσημη γλώσσα του Κράτους, του οποίου το πλοίο φέρει την σημαία, θα επικρατούν στην περίπτωση αμφισβητήσεως ή ασυμφωνίας.
(6) Το Βιβλίο Φορτίου θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο σε κάθε στιγμή για επιθεώρηση και πλην της περιπτώσεως πλοίων ρουμουλκουμένων χωρίς πλήρωμα, θα πρέπει να διατηρείται στο πλοίο. Θα παραμένει δε στο πλοίο για μία περίοδο δύο ετών μετά την τελευταία εγγραφή που έγινε.
(7) Η αρμόδια Αρχή της Κυβερνήσεως του Μέρους δύναται να επιθεωρήσει το Βιβλίο Φορτίου σε κάθε πλοίο στο οποίο το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται ενώ το πλοίο βρίσκεται εν λιμένι και δύναται να κρατήσει αντίγραφο από κάθε εγγραφή αυτού του βιβλίου και ν` απαιτήσει από τον Πλοίαρχο του πλοίου να πιστοποιήσει ότι το αντίγραφο είναι γνήσιο. Κάθε αντίγραφο της εγγραφής που εκδόθηκε κατ` αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει δεκτό σε κάθε δικαστική διαδικασία σαν απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται στην εγγραφή. Η επιθεώρηση του Βιβλίου Φορτίου και η λήψη επικυρωμένου αντιγράφου από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα εκτελείται όσον το δυνατόν γρηγορώτερα, χωρίς να προκαλείται στο πλοίο αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Κανονισμός 10
Επιθεωρήσεις
(1) Τα πλοία τα υποκείμενα στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος τα οποία μεταφέρουν τοξικές υγρές ουσίες χύδην θα επιθεωρούντα, ως εξής:
(α) Αρχική επιθεώρηση προ της θέσεως σε λειτουργία του πλοίου ή προ της εκδόσεως για πρώτη φορά του πιστοποιητικού που απαιτείται από τον Κανονισμό 11 του παρόντος Παραρτήματος, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής του, του εξοπλισμού, των εξαρτημάτων, των διατάξεων και του υλικού σε όση έκταση το πλοίο καλύπτεται υπό του παρόντος Παραρτήματος. Η επιθεώρηση θα είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
(β) Περιοδικές επιθεωρήσεις κατά διαστήματα, καθοριζόμενα από την Αρχή, που να μην υπερβαίνουν τα πέντε έτη και που θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. Εν τούτοις, όταν η διάρκεια του Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποφυγής της Ρυπάνσεως δια την μεταφορά τοξικών υγρών ουσιών χύδην (1973) παραταθεί, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 12 (2) ή (4) αυτού του Παραρτήματος, το διάστημα της περιοδικής επιθεωρήσεως δύναται να παραταθεί αντιστοίχως. (γ) Ενδιάμεσες επιθεωρήσεις κατά διαστήματα καθοριζόμενα από την Αρχή που δεν θα υπερβαίνουν τους τριάντα μήνες και που θα είναι τοιαύτες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός, οι σχετικές αντλίες και το σύστημα σωληνώσεων συμμορφώνεται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος και ευρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η επιθεώρηση θα οπισθογράφεται στο Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως δια την μεταφορά τοξικών υγρών ουσιών χύδην (1973) που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 11 του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Επιθεωρήσεις πλοίων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος θα διενεργούνται από όργανα της Αρχής. Η Αρχή εν τούτοις δύναται να αναθέσει τις επιθεωρήσεις είτε σε επιθεωρητές διορισμένους για τον σκοπό αυτό, είτε σε ανεγνωρισμένους από αυτή Οργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση η ενδιαφερομένη Αρχή θα εγγυάται την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων.
(3) Μετά από κάθε επιθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, δεν θα γίνεται ουδεμία ουσιώδης μεταβολή στην κατασκευή, εξοπλισμό, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά που καλύπτονται από την επιθεώρηση, άνευ της εγκρίσεως της Αρχής, εκτός από την κατ` ευθεία αντικατάσταση του εξοπλισμού και εξαρτημάτων με σκοπό την επισκευή ή την συντήρηση.
Κανονισμός 11
Εκδοση Πιστοποιητικού
(1) Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως δια την Μεταφορά τοξικών Υγρών Ουσών Χύδην (1973) θα εκδίδεται για κάθε πλοίο που μεταφέρει τοξικές υγρές ουσίες, το οποίο εκτελεί ταξίδια σε λιμάνια ή σταθμούς πέραν της ακτής ευρισκομένους, που ανήκουν στην δικαιοδοσία άλλων Μερών της Συμβάσεως, μετά την επιθεώρηση πλοίου αυτού του τύπου, δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 10 του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Το Πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται είτε από την Αρχή, είτε από πρόσωπο ή Οργανισμό δεόντως εξουσιοδοτημένου απ` αυτή. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή θ` αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για το Πιστοποιητικό. (3) (α) Η Κυβέρνηση ενός Μέρους δύναται, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής, να επιθεωρήσει ένα πλοίο και εάν ικανοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα εκδόσει ή θα εξουσιοδοτήσει την έκδοση του Πιστοποιητικού του πλοίου, δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος.
(β) Αντίγραφο του Πιστοποητικού και αντίγραφο της εκθέσεως επιθεωρήσεως θα διαβιβάζεται το ταχύτερον δυνατόν στην Αρχή που υπέβαλλε την αίτηση. (γ) Πιστοποιητικό που εκδόθηκε με αυτόν τον τρόπο θα περιέχει μίαν έκθεση του γεγονότος, ότι έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως της Αρχής και θα έχει την ίδια ισχύ και θα τυγχάνει ιδίας αναγνωρίσεως ως το Πιστοποιητικό που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού.
(δ) Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως, δια την Μεταφορά τοξικών Υγρών Ουσιών Χύδην, (1973) δεν θα εκδίδεται σε πλοίο που ταξιδεύει υπό την σημαία μη Μέρους. (4) Το Πιστοποιητικό θα συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας που το εκδίδει και σε τύπο που ανταποκρίνεται με το πρότυπο, που δίδεται στο Προσάρτημα V του παρόντος Παραρτήματος. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ούτε Αγγλική ούτε Γαλλική, το κείμενο θα περιέχει μετάφραση σε μία απ` αυτές τις γλώσσες.
Κανονισμός 12
Διάρκεια Πιστοποιητικού
(1) Το Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως δια την Μεταφορά τοξικών Υγρών Ουσιών Χύδην (1973) θα εκδίδεται για μία περίοδο καθορισμένη από την Αρχή, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη, από την ημερομηνία εκδόσεως, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους (2) και (4) του παρόντος Κανονισμού.
(2) Εάν το πλοίο την ημερομηνία λήξεως του Πιστοποιητικού δεν ευρίσκεται σε λιμάνι ή σταθμό μακρά της ξηράς που ανήκει στην δικαιοδοσία Μέρους της Συμβάσεως, την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο, η ισχύς του πιστοποιητικού δύναται να παραταθεί από την Αρχή, αλλά η παράταση αυτή δίδεται μόνον για να επιτραπεί στο πλόιο να φέρει εις πέρας το ταξίδι του στο Κράτος την σημαία του οποίου φέρει ή στο οποίο πρόκεται να επιθεωρηθεί και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνεται ορθό και εύλογο να γίνει τοιουτοτρόπως.
(3) Πιστοποιητικό που κατ` αυτόν τον τρόπο παρετάθη δεν θα ισχύει για περίοδο πέραν των πέντε μηνών και στο πλοίο στο οποίο εδόθη η παράταση αυτή δεν θα δικαιούται κατά την άφιξη του στο Κράτος την σημαία του οποίου φέρει ή στο λιμάνι που πρέπει να επιθεωρηθεί δυνάμει της παρατάσεως αυτής να αποπλεύσει από τον λιμένα εκείνο ή το Κράτος άνευ της αποκτήσεως νέου Πιστοποιητικού.
(4) Πιστοποιητικό, που δεν έχει παραταθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, δύναται να παραταθεί από την Αρχή για περίοδο χάριτος μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία λήξεως που αναφέρεται σ` αυτό.
(5) Πιστοποιητικό θα παύσει να ισχύει, εάν έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή, εξοπλισμό, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά που απαιτούνται από τις διατάξες του παρόντος Παραρτήματος χωρίς την έγκριση της Αρχής, εκτός από την απ` ευθείας αντικατάσταση του εξοπλισμού ή εξαρτημάτων με σκοπό την επισκευή ή την συντήρηση ή εάν οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις όπως καθορίζονται από την Αρχή δυνάμει του Κανονισμού 10 (1) (γ) του παρόντος Παραρτήματος δεν έχουν εκτελεσθεί.
(6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε πλοίο, θα παύσει να ισχύει με την μεταφορά της σημαίας του πλοίου αυτού στη σημαία μιας άλλης Χώρας, εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται στην παράγραφο (7) του παρόντος Κανονισμού.
(7) Κατά την μεταφορά του πλοίου στη σημαία άλλου Μέρους, το Πιστοποιητικό θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο μη υπερβαίνουσα τους πέντε μήνες, υπό τον όρο ότι δεν θα έχει λήξει προ του τέλους της περιόδου εκείνης ή μέχρις ότου η Αρχή εκδόσει Πιστοποιητικό σε αντικατάσταση, οιονδήποτε είναι ενωρίτερον. Το ταχύτερον δυνατόν μετά την μεταφορά που έλαβε χώρα, η Κυβέρνηση του Μέρους, του οποίου το πλοίο προηγουμένως έφερε την σημαία, θα διαβιβάσει στην Αρχή αντίγραφο του Πιστοποιητικού, που έφερε το πλοίο πριν από την μεταφορά και εάν είναι δυνατόν αντίγραφο της σχετικής εκθέσεως επιθεωρήσεως.
Κανονισμός 13
Διατάξεις για τον Περιορισμό της εξ ατυχημάτων ρυπάνσεως
(1) Η σχεδίαση, η κατασκευή, ο εξοπλισμός και η λειτουργία των πλοίων που μεταφέρουν τοξικές υγρές ουσίες χύδην τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα είναι τέτοιες ώστε να περιορίζεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των ουσιών αυτών στην θάλασσα.
(2) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, η Κυβέρνηση κάθε Μέρους, θα εκδίδει ή θα προκαλεί την έκδοση λεπτομερών απαιτήσεων για την σχεδίαση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των πλοίων αυτού του είδους.
(3) Οσον αφορά τα δεξαμενόπλοια χημικών, οι απαιτήσεις, οι αναφερόμενες στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλες τις διατάξεις, που περιέχονται στον Κώδικα δια την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην, ο οποίος υιοθετήθηκε από την Συνέλευση του Οργανισμού στην Απόφαση Α (212) (VΙΙ) και όπως δύναται να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, υπό τον όρο ότι, οι τροποποιήσεις του Κώδικος εκείνου έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της παρούσης Συμβάσεως το σχετικό με την τροποποιητική διαδικασία Προσαρτήματος ενός Παραρτήματος.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Κατηγορία Α. Ουσίες που είναι βιοσυσσωρευμένες και προκαλούν κίνδυνο στην υδρόβιο ζωή ή στην ανθρώπινη υγεία ή οι οποίες είναι πολύ τοξικές στην υδρόβιο ζωή (όπως εκφράζεται σε βαθμό κινδύνου 4, που καθορίζεται σε TLm μικρότερο του 1 ΡΡΜ) και επιπροσθέτως ορισμένες ουσίες που είναι μέτρια τοξικές στην υδρόβια ζωή (όπως εκφράζεται σε βαθμό Κινδύνου 3, που καθορίζεται με TLm του 1 ή περισσότερο, αλλά μικρότερο των 10 ΡΡΜ) όταν ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πρόσθετους παράγοντες στην εικόνα κινδύνου ή σε ειδικά χαρακτηριστικά της ουσίας. Κατηγορία Β. Ουσίες που είναι βιοσυσσωρευμένες με μία βραχεία συνοχή της τάξεως μιας εβδομάδος ή λιγώτερο ή οι οποίες δύνατι να προκαλέσουν μόλυνση της θαλασσίας τροφής ή οι οποίες είναι μέτρια τοξικές στην υδρόβια ζωή (όπως εκφράζεται σε βάθος Κινδύνου 3, που καθορίζεται με TLm του 1 ΡΡΜ ή περισσότερο, αλλά λιγώτερο των 10 ΡΡΜ) και επιπροσθέτως ορισμένες ουσίες που είναι ελαφρά τοξικές στην υδρόβια ζωή (όπως εκφράζεται σε βαθμό Κινδύνου 2, που καθορίζεται με TLm των 10 ΡΡΜ ή περισσότερο, αλλά λιγώτερο από 10 ΡΡΜ) όταν ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πρόσθετους παράγοντες στην εικόνα του κινδύνου ή σε ειδικά χαρακτηριστικά της ουσίας.
Κατηγορία Γ. Ουσίες που είναι ελαφρά τοξικές στην υδρόβια ζωή (όπως εκφράζεται με βαθμό Κινδύνου 2, που προσδιορίζεται με TLm των 10 ή περισσότερο αλλά λιγώτερο από 100 ΡΡΜ) και επιπροσθέτως ορσμένες ουσίες που είναι ιδιαίτερα μη τοξικές στην υδρόβια ζωή (όπως εκφράζεται με Βαθμό Κινδύνου 1, που καθορίζεται σε TLm 100 ΡΡΜ ή περισσότερο αλλά λιγώτερο από 1.000 ΡΡΜ) όταν ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πρόσθετους παράγοντες στην εικόνα του κινδύνου ή σε ειδικά χαρακτηριστικά της ουσίας.
Κατηγορία Δ.
Ουσίες που είναι πρακτικά μη τοξικές στην υδρόβια ζωή (όπως εκφράζεται με βαθμό Κινδύνου 1, που καθορίζεται σε TLm 100 ΡΡΜ ή περισσότερα αλλά λιγώτερο από 1.000 ΡΡΜ) ή προκαλούν κατακαθήσεις που καλύπτουν τον βυθό της θάλασσας, με μεγάλο βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (ΒΟD) ή πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία με LD λιγώτερο των 5 mg/Kg ή προκαλούν μέτρια μείωση της αρμονίας του χώρου λόγω χαρακτηριστικών εμμονής, οσμής, δηλητηριωδών ή διεγερτικών, που έχει σχέση πιθανώς με την χρήση των ακτών ή μέτρια επιβλαβείς στην ανθρώπινη υγεία με LD των 5 mg/Kg ή περισσότερο αλλά λιγώτερο από 50 mg/Kg και προκαλούν μικρή μείωση της αρμονίας του περιβάλλοντος.
Αλλες υγρές ουσίες (για τους σκοπούς του Κανονισμού 4 του παρόντος Παραρτήματος). Ουσίες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες Α.Β.Γ και Δ.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΥΔΗΝ ………………………………………………….
Ουσία αριθμός Η.Ε. Παραμένουσα Κατηγορία ρυ- συγκέντρωση πο- πάνσεως για λει- σοστά επί τοις τουργική απόρ- εκατό βάρους) (Καν/σμός 7 του Παρ/τος ΙΙ)
Ι ΙΙ ΙΙ IV εκτός εκτός ειδικών ειδικών περιοχ. περιοχ.
Ακεταλδεϋδη 1089 Γ Οξεϊκό οξύ 1842 Γ Οξεικός Ανυδρίτης 1715 Γ Ακετόνη 1090 Δ Ακετόνη Κυανοϋδρίνη 1541 Α 0.1 0.05 Ακετυλοχλωρίδιο 1717 Γ Ακρολεϊνη 1092 Α 0.1 0.05 Ακρυλικό οξύ* – Γ Ακρυλονιτρίλιο 1093 Β Νιτρίλιο του αδιπικού οξέος – Δ Θεϊκά αλκυλοβενζόλια (μ` ευθεία άλυσο) Γ (διακλαδομένη άλυσο) Β Αλλυλική αλκοόλη 1098 Β Αλλυλοχλωρίδιο 1100 Γ Αλουμίνες (15% διάλυμα) – Δ Αμινοαιθυλεθανολαμίνη Υδροξυεθυλοαιθυλενε- διαμίνη*) – Δ Αμμωνία (28% υδατώδης) 1005 Ε Οξεικός ισοαμυλεστήρ 1104 Γ “νορμάλ αμυλεστήρ 1104 Γ Νορμάλ αμυλική αλκοόλη – Δ Ανιλίνη 1547 Γ Βενζόλιο 1114 Γ Βενζυλική αλκοόλη – Β Νορμάλ οξεικός βου- τυλεστήρ 1123 Δ Βενζινοχλωρίδιο 1738 Β Οξειικός δευτεροταγής βουτυλεστήρ 1124 Δ Νορμάλ ακριλικός βου- τυλεστήρ – Δ Βουτυλικός Βουτυ- λεστήρ* – Β Βουτυλενογλυκόλη(ες) – Δ Μεθυλο-ακρυλικός Βου- τυλεστήρ – Δ Νορμάλ Βουτυλο αλ- δεϋδη 1129 Β Βουτυλικό οξύ – Β Υδροξείδιο ασβεστίου (διάλυμα) – Δ Καμφορέλαιο 1130 Β Διθειάνθραξ 1131 Α 0.001 0.005 Τετραχλωράνθραξ 1846 Β Καυστική ποτάσσα (υδρο- ξείδιο του Καλλίου) 1814 Γ Χλωροοξεϊκό οξύ 1750 Γ Χλωροφόρμιο 1888 Β Ακάθαρτη ή εμπυρική χλωροϋδρεϊνη* – Δ Χλωροθειϊκό οξύ 1754 Γ Παραχλωροτολυένη – Β Κιτρικό οξύ (10%-25%) – Δ Κρεοζώτον 1334 Α 0.1 0.05 Κρεζόλες 2076 Α 0.1 0.05 Χλωροπρένιο* 1991 Γ 0.1 0.05 Κρεζολικό όού 2022 Α 0.1 0.05 Κροτονο αλδεϊνη 1143 Β Κουμένιο 1918 Γ Κυκλοεξάνιο 1145 Γ Κυκλοεξανόλη – Δ Κυκλοεξανόνη 1915 Δ Κυκλο εξυλαμίνη* – Δ παρα-κουμένιο (ισοπροπυλοτολουόλιο)* 2046 Δ Δεκαϋδροξυναφθαλίνη 1147 Δ Δεκένιο – Δ Διασετοναλκοόλη* 1148 Δ Διβενζυλανθήρ* – Γ Διχλωροβενζόλια 1591 Α 0.1 0.05 Διχλωροαιθυλοαιθήρ 1916 Β Μείγμα διχλωροπροπανίου 2047 Β διχλωροπροπανίου Διαιθυλαμίνη 1154 Γ Μείγμα ισομερών διαιθυλοβενζολίων 2049 Γ Διαιθυλαιθήρ 1155 Δ Διαιθυλενοτριαμίνη* 2079 Γ Διαθυλενογλυκόλη μονοαιθυλαιθήρ – Γ Διαιθυλοκετόνη (3- πεντανόνη) 1156 Δ Διισομπουτυλένιο 2050 Δ Διισοπροπανολαμίνη – Γ Διισοπροπυλαμίνη 1158 Γ Διισοπροπυλαιθήρ* 1159 Δ Διμεθυλαμίνη (40% υδατώδης) 1160 Γ Διμεθυλοαιθανολαμίνη 2051 Γ (2-διμεθυλαμινοαιθα- νόλη)* Διμεθυφορμαμύλιο, 1,4, διοξάνιο* 1163 Γ Μείγματα διφαίνυλο και διφαινυλοξείδιο* – Δ Δωδεκυλοβενζόλιο – Γ Επιχλωριδίνη 2023 Β Οξεϊκός 2-αιθυξυανθυ- λοεστήρ* 1172 Δ Οξεϊκός αιθυλεστήρ 1173 Δ Ακρυλικός αιθυλεστήρ 1917 Δ Αιθυλομυλκετόνη* – Γ Αιθυλοβενζόλιο 1175 Γ Αιθυλοκυκλοεξάνιο – Δ Αιθυλοχλωροϋδρίνη (2-Χλωροαιθανόλη) 1135 Δ Αιθυλοκυανοϋδρίνη* – Δ Αιθυλοδιαμίνη 1604 Β Αιθυλογλυκόλη μονοαιθυλαιθήρ 1171 Δ 2-αιθύλ εξύλ ακρυλικός εστήρ* – Δ 2-Αιθυλ εξύλ αλκοόλη – Γ Αιθυλικός εστήρ γα- λακτικού οξέος* 1192 Δ 2-αιθυλο-3- προπυλοακρολεϊνη – Β Φορμαλδεϋδη* (35-50% διάλυση) 1198 Γ Μυρμπιγκικό οξύ 1779 Δ Φουρφουριλοαλκοόλη – Γ Επτανικό οξύ* – Δ Εξημεθυλενοδιαμίνη* 1783 Γ Υδροχλωρικό οξυ 1789 Δ Υδροφορφουρικό οξύ 40% υδατώδης) 1790 Β Υπεροξείδιο του υδρογό- νου (μεγαλύτερο από 60%) 2015 Γ Ακρυλικός ισοβουτυλεστήρ – Δ Ισοβουτυλοαλκοόλη 1212 Γ Ισοβουτυλομεθυλο ακρυλικός εστήρ – Δ Ισοβουτυλοαλδεϋδη 2045 Γ Ισοοκτάνιο* – Δ Ισοπεντάνιο – Δ Ισοφουρόνη – Δ Ισοπροπυλαμίνη 1221 Γ Ισοπροπυλο κυκλοεξάνιο – Δ Ισοπρένιο 1218 Δ Γαλακτικό οξύ – Δ Μεσιτυλοξείδιο* 1229 Γ Οξεϊκός μεθυλεστήρ 1231 Δ Ακρυλικός Μεθυλεστήρ 1919 Γ Μεθυλο αμυλο αλκοόλη – Δ Μεθυλο χλωρίδιο 1593 Β 2-Μεθυλο-5-αιθυλοπυ- ριδίνη* – Β Μεθυλο μεθακρυλικός εστήρ 1247 Δ 2-μεθυλοπεντένιο* – Δ αλφα-μεθυ στυρένιο* – Δ μονοχλωροβενζόλιο 1134 Β Μονοαιθανολαμίνη – Δ Μονοϊσοπροπανολαμίνη – Γ Μονομεθυλο αιθανολαμί- νη – Γ Μονονιτροβενζόλιο – Γ Μονοϊσοπροπυλαμίνη – Γ Μορφολίνη* 2054 Γ Ναφθαλίνη (διαλυμένη από ζέστη) 1334 Α 0.1 0.05 Ναφθενικά οξέα – Α 0.1 0.05 Νιτρικό οξύ (90%) 2031 Γ 2032 2-Νιτροπροπάνιο – Δ Ορθο-Νιτρο τολουόριο 1664 Γ Νονυλική αλκοόλη 9 άτομα C* – Γ Νονυλοφαινόλη – Γ Νόρμαλ-οκτανόλη – Γ Ατμίζον θεϊικό οξύ 1831 Γ Οξαλικό οξύ – Δ Πενταχλωροαιθάνιο 1669 Β Νορμάλ πεντάνιο 1265 Γ Υπερχλωροαιθυλένιο (Τετραχλωροαιθυλένιο) 1897 Β Φαινόλη 1671 Β Φωσφορικό οξύ 1805 Δ Φώσφορος (στοιχειακός) 1338 Α 0.01 0.05 Φθαλικός ανυδρίτης (τετηγμένος) – Γ Βήτα-Προπιολακτόνη* – Β Προπιο αλδεϋδη 1275 Δ Προπιονικό οξύ 1848 Δ Προπιονικός ανοδρίτης – Δ Νορμάλ – οξεϊκός προπυλεστήρ* 1276 Γ Νορμάλ Προπυλικη αλκοόλη 1274 Δ Νορμάλ Προπυλαμίνη 1277 Γ Πυριδίνη 1282 Β Τετραχλωριούχο πυρίτιο 1818 Δ Διάλυμα διχρωμικού νατρίου – Γ Υδροξείδιο του νατρίου 1824 Γ Διάλυμα πενταχλωροφαι- νολικού νατρίου – Α 0.1 0.05 Μονομερές του στυρε- νίου 2055 Γ Θειϊκό οξύ 1830/ Γ 1831/ 1832 Τειόλιπος – Δ
Τετρααιθυλιούχος μόλυβδος 1649 Α 0.1 0.05 Τετρανδροφουράνιο 2056 Δ Τετρανδροναφθαλίνιο 1540 Γ Τετραμεθυλοβενζόλιο – Δ Τετραμεθυλιούχος μόλυβδος 1649 Α 0.1 0.05 Τετραχλωριούχο τιτάνιο 1838 Δ Τολουόλιο 1294 Γ Διϊσοκυανιούχο Τολουόλιο 2078 Β Τριχλωροαιθάνιο – Γ Τριχλωροαιθυλένιο 1710 Β Τριεθανολαμίνη – Δ Τριεθυλαμίνη 1296 Γ Τριμεθυλοβενζόλιο* – Γ Φωσφορικό Τριτολύλιο (Τρικρεσυλφωσφάτης)* – Β Τερεβυνθέλαιο (ξύλο) 1299 Β Οξεϊκός Βινυλεστήρ 1301 Γ Βινυλοχλωρίδιο 1303 Β Ξυλέλια (μίγμα ισομερών) 1307 Γ Διισομπουτυλοκετόνη 1157 Δ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΥΔΗΝ
Ακέτυλο νιτρίλιο (Μεθυλοκυανίδιο) Κανονικό εξάνιο Τεταρτοταγής ακυλική αλκοόλη Λιγρόϊνη Νορμάλ Βουτυλική αλκο- όλη Μεθυλική αλκοόλη Βουτυρολακτόνη Οξεϊκός μεθυλαμελεστήρ Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου Μεθυλοακυλο κετόνη Καστορέλαιο Γάλα Χυμοί κιτρικού οξέος Μελάσσα Κοκκόλιπος Ελαιο ελαιών Ελαιο (υπατέλαιο βακα- λάου) Πολυπροπυλαινογλυκόλη Ισοδεκυλοαλκοόλη Οξεϊκός ισοπροπυλεστήρ Νορμάλ δεκυλοαλκοόλη Ισοπροπυλαινοαλκοόλη Δέκυλο ακτυλοαλκοόλη Προπυλαινογλυκόλη Διβουτυλικός αιθήρ Προπυλαινοξείδιο Διεθανολαμίνη Τετραμερές προπυλαίνιο Διεθυληνογλυκόζη Τριμερές προπυλαίνιου Διπεντέλιο Σορβιτόλη Διπροπυλαινογλυκόζη Θείο (υγρό) Αιθυλική αλκοόλη Δεκατριόλη Αιθύλειο αλκοόλη Τριεθυλαινογλυκόλη Λιπαραί αλκοόλαι (C-C) ” τεραμίνη Γλυκερίνη Τριππροπυλαινογλυκόλη Κανονικό επτάνιο Υδωρ Επτένιο (μίγμα ισομερή) Οίνος
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝ
Ονομα πλοίου ……………………………………………….. Μεταφορική ικανότης σε φορτίο εκάστης δεξαμενής σε κυβικά μέτρα……………………………………………… Ταξίδι από………….. σε……………………………………
(α) Φόρτωση φορτίου 1. Ημερομηνία και τόπος φορτώσεως 2. Ονομασία και κατηγορία του φορτίου (ων) που φορτώθηκε 3. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής (νών) που φορτώ- θηκαν
(β) Μεταφορά φορτίου 4. Ημερομηνία της μεταφοράς 5. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής (νών) (ι) από (ιι) εις 6. Ηταν η δεξαμενή(νές) της 5 (ι) κενή 7. Εάν όχι, απομένουσα ποσότης
(γ) Εκφόρτωση φορτίου 8. Ημερομηνία και τόπος εκφορτώσεως 9. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών) που εκ- φορτώθηκαν 10. Ηταν η δεξαμενή(νές) κενή 11. Εάν όχι, απομένουσα ποσότης στην δεξαμε- νή(νές) 12. Πρόκειται να καθαρισθεί η δεξαμενή (νες) 13. Ποσότης που μεταφέρθηκε στην δεξαμενή καταλοίπων. 14. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής καταλοίπων.
(δ) Ερματισμός των δεξαμενών φορτίου 15. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών) που ερμα- τίσθηκε 16. Ημερομηνία και στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη του ερματισμού ………………………. Υπογραφή Πλοιάρχου
(ε) Καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου Ουσίες Κατηγορίας Α 17. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών) που καθα- ρίσθηκε. 18. Ημερομηνία και τόπος καθαρισμού 19. Μέθοδος(οι) καθαρισμού. 20. Τόπος των εγκαταστάσεων ευκολιών υποδοχής καταλοίπων που χρησιμοποιήθηκαν 21. Συγκέντρωση των αποβλήτων όταν σταμάτησε η απόρριψη στην εγκατάσταση υποδοχής καταλοί- πων. 22. Ποσότητα που παραμένει στην δεξαμενή 23. Διαδικασία και ποσότητα ύδατος που εισήχθηκε στην δεξαμενή για τον τελικό καθαρισμό. 24. Τόπος, ημερομηνία απορρίψεως στην θάλασσα. 25. Διαδικασία και εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την απόρριψη στην θάλασσα.
Ουσίες Κατηγορίας Β,Γ και Δ
26. Διαδικασία πλύσεως που χρησιμοποιήθηκε. 27. Ποσότητα ύδατος που χρησιμοποιήθηκε. 28. Ημερομηνία, τόπος της απορρίψεως στην θά- λασσα. 29. Διαδικασία και εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την απόρριψη στην θάλασσα.
……………………………. Υπογραφή Πλοιάρχου
(στ) Μεταφορά υδατίνου ακαθάρτου έρματος. 30. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών). 31. Ημερομηνία και τόπος του πλοίου κατά την έναρξη της απορρίψεως στην θάλασσα. 32. Ημερομηνία και τόπος του πλοίου κατά το πέρας της απορρίψεως στην θάλασσα. 33. Ταχύτητα(τες) του πλοίου κατά την διάρκεια της απορρίψεως. 34. Ποσότητα που απορρίφθηκε στην θάλασσα. 35. Ποσότητα του ρυπανθέντος ύδατος που μετα- φέρθηκε στην δεξαμενή(νές) καταλοίπων (χα- ρακτηριστικά της δεξαμενής(νών). 36. Ημερομηνία και λιμένες απορρίψεως σε ευκο- λίες υποδοχής καταλοίπων της ξηράς (εάν υπάρχουν).
………………………… Υπογραφή Πλοιάρχου
(η) Μεταφορά από την δεξαμενή καταλοίπων/διάθεση καταλοίπων 37. Χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών) καταλοί- πων. 38. Ποσότητα που διατέθηκε από κάθε δεξαμενή. 39. Μέθοδος διαθέσεως των καταλοίπων: (α) Εγκαταστάσεις υποδοχής (β) Αναμιγμένα με φορτίο (γ) Μεταφορά σ` άλλη (άλλες) δεξαμενή(νές), χαρακτηριστικά της δεξαμενής(νών) (δ) Αλλη μέθοδος 40. Ημερομηνία και λιμένες διαθέσεως των κατα- λοίπων.
(θ) Τυχαία ή άλλη εξαιρετικού χαρακτήρος απόρριψη. 41. Ημερομηνία και τόπος συμβάντος. 42. Τόπος ή στίγμα του πλοίου την ώρα του συμβάν- τος. 43. Ποσότητα κατά προσέγγιση, ονομασία και κατη- γορία ουσίας. 44. Συνθήκες της απορρίψεως ή της διαφυγής και γενικές παρατηρήσεις. ……………………… Υπογραφή Πλοιάρχου.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΧΥΔΗΝ, 1973
(Σημείωση: Αυτό το Πιστοποιητικό θα συμπληρώνεται στην περίπτωση δεξαμενοπλοίου χημικών από το πιστοποιητικό που απαιτείται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13 (3) του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως).
(Επίσημη σφραγίδα) Εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως για την αποφυγή της Ρυπάνσεως από πλοία, 1973, κατ` εντολή της Κυβερνήσεως. …………………………………………………………….. (πλήρης επίσημος προσδιορισμός της χώρας)
από………………………………………………………….. (πλήρης επίσημος προσδιορισμός του αρμοδίου οργάνου ή οργανισμού εξουσιοδοτηθέντος δυνάμει των διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως, για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από πλοία, 1973)
Ονομα ΠλοίουΔιεθνές Λιμήν Ολική διακριτικό Νηολογή- χωρητικό Σήμα σεως της
ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1. Οτι το πλοίο έχει επιθεωρηθεί δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 10 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως 2. Οτι η επιθεώρηση αποδεικνύει ότι, το σχέδιο, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πλοίου είναι αυτού του τύπου, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανεξέλεγκτος απόρριψη στην θάλασσα τοξικών υγρών ουσιών. 3. Οτι οι ακάλουθες διατάξεις και διαδικασίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Αρχή σε σχέση με την εφαρμογή του Κανονισμού 5 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως: …………………………………………………………….. (συνεχίζεται εις το επισυναπτόμενο φύλλο (α) υπογεγραμμένα και φέροντα κατάλληλο ημερομηνία) …………………………………………………………….. Αυτό το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι………………………………. υποκείμενο σε ενδιάμεση επιθεώρηση(σεις) κατά διάστημα……………………………………………………… Εκδόθηκε……………………………………………………… ………………19…………………………………………… (Υπογραφή του αρμοδίου εξουσιοδοτη- μένου οργάνου που εκδίδει το Πιστοποι- ητικό)
(Σφραγίς της Αρχής)
Ενδιάμεσες Επιθεωρήσεις Με αυτό πιστοποιείται ότι, μία ενδιάμεση επιθεώρηση απαιτείται από τον Κανονισμό 10 (1) (γ) του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως, το πλοίο αυτό και η κατάστασή του ευρέθησαν να συμμορφούνται με τις σχετικές διατάξεις της Συμβάσεως.
Υπογράφηκε……………………….. (Υπογραφή αρμοδίου εξουσιοδοτημέ- νου οργάνου) Τόπος……………………………..
Ημερομηνία………………………… (Σφραγίς της Αρχής)
Υπογράφηκε………………………… (Υπογραφή αρμοδίου εξουσιοδοτημέ- νου οργάνου)
Τόπος…………………………….. Ημερομηνία…………………………
(Σφραγίς Αρχής)
Δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 12 (2) και (4) του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως ή ισχύς του παρόντος πιστοποιητικού παρατείνεται έως ………………………………… Υπογράφηκε……………………….. (Υπογραφή του αρμοδίου εξουσιοδοτη- μένου οργάνου)
Τόπος……………………………. Ημερομηνία……………………….. (Σφραγίς της Αρχής)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Κανονισμός 1
Εφαρμογή
(1) Εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται, οι Κανονισμοί αυτού του Παραρτήματος, εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασία ή σε εμπορευματοκιβώτια ή σε φορητές δεξαμενές ή σε οδικά ή σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα.
(2) Η μεταφορά με αυτό τον τρόπο επιβλαβών ουσιών απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως θα εκδόσει για συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος ή θα προκαλέσει την έκδοση λεπτομερών απαιτήσεων για την συσκευασία την σήμανση και την τοποθέτηση ετικεττών, την απόδειξη δι` εγγραφών, την στοιβασία, τους ποσοτικούς περιορισμούς, τις εξαιρέσεις και την ανακοίνωση, για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της ρυπάνσεως του θαλασσίου περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες.
(4) Δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος, άδεια δοχεία, εμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές και οδικά και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για την μεταφορά επιβλαβών ουσιών θα εκλαμβάνονται ως επιβλαβείς ουσίες, εκτός εάν επαρκείς προφυλάξεις έχουν ληφθεί, οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι αυτά δεν περιέχουν κατάλοιπα, που είναι επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Κανονισμός 2
Συσκευασία
Συσκευασίες εμπορευματοκιβώτια φορτίου, φορητές δεξαμενές και οδικά και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα θα είναι καταλλήλου τύπου ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ρυπάνσεως του θαλασσίου περιβάλλοντος, έχοντας υπ` όψη το ιδιαίτερο περιεχόμενό τους.
Κανονισμός 3
Σήμανση και Τοποθέτηση ετικεττών
Δέματα ανεξαρτήτως του αν φορτώνονται μεμονωμένα ή ομαδικά ή σε εμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές η οδικά και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα, περιέχοντα βλαβερή ουσία θα είναι μαρκαρισμένα ανεξίτηλα με την ορθή τεχνική ονομασία (εμπορικές ονομασίες δεν θα χρησιμοποιούνται σαν ορθή τεχνική ονομασία) και επί πλέον θα είναι μαρκαρισμένα με μία ευδιάκρτη ετικέττα ή πινακίδα διάτρητη με γράμματα υποδεικνύουσα ότι το περιεχόμενο είναι επιβλαβές. Ο προσδιορισμός αυτού του τύπου θα συμπληρώνεται όταν είναι δυνατόν με άλλα μέσα, επί παραδείγματι με την χρησιμοποίηση του αριθμού των Ηνωμένων Εθνών.
Κανονισμός 4
Αποδεικτικά έγγραφα
(1) Σε όλα τα σχετικά έγγραφα με την μεταφορά των επιβλαβών ουσιών δια θαλάσσης, όπου ουσίες αυτού του τύπου αναφέρονται ονομαστικώς θα χρησιμοποιείται η ορθή τεχνική ονομασία των ουσιών (εμπορικά ονόματα δεν θα χρησιμοποιούνται).
(2) Τα φορτωτικά έγγραφα, που παραδίνονται από τον φορτωτή θα περιλαμβάνουν ένα πιστοποιητικό ή μια δήλωση ότι, το φορτίο που παραδόθηκε για μεταφορά είναι καταλλήλως συσκευασμένο μαρκαρισμένο και έχουν επικολληθεί ετικέττες και είναι σε καλή κατάσταση για μεταφορά ώστε να μειούται ο κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον.
(3) Κάθε πλοίο το οποίο μεταφέρει επιβλαβείς ουσίες θα φέρει μια ειδική κατάσταση ή δηλωτικό το οποίο θα αναφέρει τις επιβλαβείς ουσίες στο πλοίο και την θέση τους. Λεπτομερές σχέδιο στοιβασίας, το οποίο θα καθορίζει την θέση όλων των επιβλαβών ουσιών στο πλοίο δύναται να χρησιμοποιηθεί αντί αυτής της εδικής καταστάσεως ή του δηλωτικού. Επίσης αντίγραφα των εγγράφων αυτού του τύπου θα κρατούνται στην ξηρά από τον πλοιοκτήτη ή από τους αντιπροσώπους του, έως ότου, οι επιβλαβείς ουσίες εκφορτωθούν.
(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το πλοίο μεταφέρει ειδική κατάσταση ή δηλωτικό ή λεπτομερές σχέδιον στοιβασίας το οποίο απαιτείται δια την μεταφορά των επικινδύνων εμπορευμάτων από την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα τα έγγραφα που απαιτούνται δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος, δύναται να συνδυαστούν με εκείνα των επικινδύνων εμπορευμάτων. Οταν συνδυάζονται έγγραφα, σαφής διάκριση θα γίνεται μεταξύ των επικινδύνων εμπορευμάτων και των λοιπών επιβλαβών ουσιών.
Κανονισμός 5
Στοιβασία
Οι επιβλαβείς ουσίες θα στοιβάζονται και θα ασφαλίζονται καταλλήλως ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι για το θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.
Κανονισμός 6
Ποσοτικοί περιορισμοί
Ωρισμένες επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες για το θαλάσσιο περιβάλλον δύναται, για καθαρώς επιστημονικούς ή τεχνικούς λόγους, ν` απαγορευθεί η μεταφορά τους ή να περιορσθεί η ποσότης η οποία θα μεταφέρεται σε κάθε πλοίο. Οταν περιορίζεται η ποσότητα πρέπει να λαμβάνεται υπ` όψη το μέγεθος, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πλοίου, καθώς επίσης και η συσκευασία και οι υπάρχουσες φυσικές ιδιότητες της ουσίας.
Κανονισμός 7
Εξαιρέσεις
(1) Απόρριψη λόγω αβαρίας των επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται σε συσκευασία σε εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές και οδικά και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα θ` απαγορεύεται, εκτός εάν είναι αναγκαία λόγω της ασφάλειας του πλοίου ή της διασώσεως ζωής στην θάλασσα. (2) Υποκείμενα στις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, κατάλληλα μέτρα, βασισμένα στις φυσικές χημικές και βιολογικές ιδιότητες των επιβλαβών ουσιών θα λαμβάνονται για να ρυθμίζουν τις απορρίψεις των υγρών καθαρισμού υπό την προϋπόθεση ότι, η συμμόρφωση με τα μέτρα αυτού του τύπου δεν θα βλάπτει την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων σ` αυτό.
Κανονισμός 8
Κοινοποιήσεις
Οσον αφορά ωρισμένες επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες δύνανται να καθορίζονται από την Κυβέρνηση εκάστου Μέρους της Συμβάσεως, ο πλοίαρχος ή ο Πλοιοκτήτης του πλοίου ή ο αντιπρόσωπός του θα ειδοποιεί την αρμόδια Αρχή του λιμένος περί της προθέσεώς του να φορτώσει ή να εκφορτώσει ουσίες αυτού του τύπου τουλάχιστον 24 ώρες προ της ενάρξεως των εργασιών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Κανονισμός 1
Ορισμοί Δια την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος:
(1) “Νέο πλοίο” είναι το πλοίο, για το οποίο η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη ή ελλείψει συμβάσεως κατασκευής, η τρόπις του οποίου τοποθετήθηκε ή ευρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής, κατά ή μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Παραρτήματος ή (β) η παράδοση του οποίου θα λάβει χώρα τρία ή περισσότερα έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Παραρτήματος.
(2) “Υπάρχον πλοίο” είναι το πλοίο που δεν είναι νέο.
(3) “Λύματα” είναι:
(α) η αποχέτευση ή άλλα απόβλητα από κάθε τύπο οχετού των αποχωρητηρίων, ουρητηρίων και WC.
(β) Η αποχέτευση από ιατρικό χώρο (φαρμακείο, νοσοκομείο κλπ) δια μέσου των νιπτήρων πλυσίματος, των λουτήρων και των αποχετευτικών αγωγών που ευρίσκονται σε τέτοιες
(γ) η αποχέτευση από χώρους που ζουν ζώα ή
(δ) λοιπά απόβλητα ύδατα, όταν αναμειγνύοντα με αποχετεύσεις που καθορίζονται ανωτέρω.
(4) “Δεξαμενή συγκρατήσεως” είναι η δεξαμενή, η οποία χρησιμοποιείται δια την συγκέντρωση και αποθήκευση των λυμάτων. (5) “Πλησιέστερη ακτή”. Ο όρος “από την πληρέστερη ακτή, σημαίνει από την βασική γραμμή από την οποία έχει καθιερωθεί η μέτρηση των χωρικών υδάτων μιας επικράτεας σύμφωνα με τι Διεθνές Δίκαιο, πλην της περιπτώσεως που για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως “από την πλησιέστερη ακτή” έξωθεν της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας θα θεωρείται από την γραμμή, που διαγράφεται από σημείο της ακτής της Αυστραλίας με
Γεωγραφικό πλάτος 11 Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 142 08` Ανατολικό μέχρι του σημείου, το οποίο έχει γεωγραφικό πλάτος 10 35` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 141 55` Ανατολικό εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 10 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 142 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 9 10` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 144 30` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 13 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 144 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 15 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 146 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 18 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 147 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 21 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 153 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος επί της ακτής της Αυστραλίας 24 42` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 153 15` Ανατολικό.
Κανονισμός 2
Εφαρμογή
Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα εφαρμόζονται:
(α) (ι) νέα πλοία άνω των 200 κ.ο.χ.
(ιι) νέα πλοία κάτω των 200 κ.ο.χ. τα οποία σύμφωνα με το πιστοποιητικό που φέρουν μεταφέρουν άνω των 10 ατόμων
(ιιι) νέα πλοία τα οποία δεν έχουν καταμετρηθεί και τα οποία σύμφωνα με το πιστοποιητικό που φέρουν, μεταφέρουν άνω των 10 ατόμων και
(β) (ι) υπάρχοντα πλοία άνω των 200 κ.ο.χ., 10 έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Παραρτήματος
(ιι) υπάρχοντα πλοία κάτω των 200 κ.ο.χ. τα οποία σύμφωνα με το πιστοποιητικό που φέρουν, μεταφέρουν άνω των 10 ατόμων, 10 έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σε σχύ του παρόντος Παραρτήματος και
(ιιι) υπάρχοντα πλοία τα οποία δεν έχουν καταμετρηθεί και τα οποία σύμφωνα με το πιστοποητικό που φέρουν, μεταφέρουν άνω των 10 ατόμων, 10 έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος παραρτήματος.
Κανονισμός 3
Επιθεωρήσεις
(1) Κάθε πλοίο, το οποίο απαιτείται να συμμορφώνεται με τις διατάξες του παρόντος Παραρτήματος και εκτελεί ταξίδια σε λιμένες ή σε σταθμούς πέραν της ακτής, ευρισκομένους εις την δικαιοδοσία άλλων Μερών της Συμβάσεως θα υπόκειται στις επιθεωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω: (α) Αρχική επιθεώρηση προ της θέσεως σε λειτουργία του πλοίου ή προ της εκδόσεως δια πρώτη φορά του Πιστοποιητικού που απαιτείται από τον Κανονισμό 4 του παρόντος Παραρτήματος, η οποία θα περιλαμβάνει επιθεώρηση του πλοίου και θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
(ι) όταν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων η εγκατάσταση θα πληρεί τις λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες βασίζονται στα επίπεδα και μεθοδους δοκιμών που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός
(ιι) όταν το πλοίο διαθέτει ένα σύστημα πολτοποιήσεως και απολυμάνσεως των λυμάτων, το σύστημα αυτού του τύπου θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή
(ιιι) όταν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με δεξαμενή συγκρατήσεως η χωρητικότητα της δεξαμενής αυτού του τύπου θα ικανοποιεί την Αρχή, όσον αφορά την συλλογή όλων των λυμάτων, λαμβανομένης υπ` όψη της λειτουργίας του πλοίου, του αριθμού των επιβαινόντων και άλλους σχετικούς παράγοντας. Η δεξαμενή συγκρατήσεως θα φέρει οπτικόν ενδείκτη που να δεικνύει την ποσότητα του περιεχομένου της και
(ιυ) ότι, το πλοίο είναι εφοδιασμένο με γραμμή σωληνώσεως η οποία οδηγεί προς τα έξω, κατάλληλη δια την απόρριψη των λυμάτων σε εγκατάσταση υποδοχής καταλοίπων και ότι η γραμμή αυτού του τύπου είναι εφοδιασμένη με ένα μόνιμο σύνδεσμο συνδέσεως με την ξηρά συμμορφούμενο με τις διαταξες του Κανονισμού 11 του παρόντος Παραρτήματος. Η επιθεώρηση αυτή θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα οι διατάξεις και υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
(β) Περιοδικές επιθεωρήσεις κατά διαστήματα καθοριζόμενα από την Αρχή, αλλά μη υπερβαίνοντα τα πέντε έτη δια των οποίων θα εξασφαλίζεται ότι, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. Εν τούτοις, όταν η διάρκεια του Διεθνούς Πιστοποιητικού δια την Αποφυγή Ρυπάνσεως από Λύματα (1973) παραταθεί, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 7 (2) ή (4) του παρόντος Παραρτήματος, το διάστημα της περιοδικής επιθεωρήσεως δύναται να παραταθεί αντιστοίχως. (2) Η Αρχή θα θεσπίσει κατάλληλα μέτρα δια τα πλοία, τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού δια να εξασφαλίσει ότι, οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος πληρούνται.
(3) Επιθεωρήσεις πλοίου, οι οποίες αφορούν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος, θα διενεργούνται υπό οργάνων της Αρχής. Η Αρχή όμως δύναται να αναθέσει τις επιθεωρήσεις, είτε σε επιθεωρητές διορισμένους για τον σκοπό αυτό, είτε σε οργανισμούς ανεγνωρισμένους απ` αυτή. Σε κάθε περίπτωση η ενδιαφερόμενη Αρχή θα εγγυάται τη πληρότητα και αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων πλήρως.
(4) Μετά από κάθε επιθεώρηση πλοίου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ουδεμία ουσιώδης μεταβολή θα γίνεται στον εξοπλισμό, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά, που καλύπτονται από την επιθεώρηση, άνευ της εγκρίσεως της Αρχής, εκτός από την κατ` ευθείαν αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού ή εξαρτημάτων.
Κανονισμός 4.
Εκδοση Πιστοποιητικού
(1) Διεθνές Πιστοποιητικό δια την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από Λύματα (1973) θα εκδίδεται, μετά από επιθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3 του παρόντος Παραρτήματος δια κάθε πλοίο που εκτελεί ταξίδια σε λιμάνια, ή σταθμούς μακρά της ακτής, ευρισκομένους στην δικαιοδοσία άλλων Μερών της Συμβάσεως.
(2) Πιστοποιητικό αυτού του τύπου θα εκδίδεται είτε από την Αρχή είτε από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό δεόντως εξουσιοδοτημένου απ` αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή θ` αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη δια το Πιστοποιητικό.
Κανονισμός 5
Εκδοση Πιστοποιητικού από άλλη Κυβέρνηση
(1) Η Κυβέρνηση ενός Μέρους της Συμβάσεως δύναται, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής, να επιθεωρήσει πλοίο και εάν ικανοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, θα εκδόσει ή θα εξουσιοδοτήσει την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού δια την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από λύματα (1973) του πλοίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού και αντίγραφο της εκθέσεως της επιθεωρήσεως θα διαβιβασθεί το ταχύτερον δυνατόν στην Αρχή που ζήτησε την επιθεώρηση.
(3) Πιστοποιητικό που εκδόθηκε με αυτόν τον τρόπο, θα περιέχει δήλωση ότι, έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως της Αρχής και θα έχει την ιδία ισχύ και θα λαμβάνει την ιδία αναγνώριση όπως το Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 του Παρόντος Παραρτήματος. (4) Διεθνές Πιστοποιητικό δια την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από λύματα (1973) δεν θα εκδίδεται σε πλοίο που φέρει την σημαία του Κράτους εις το οποίο δεν είναι Μέρος.
Κανονισμός 6
Τύπος του Πιστοποιητικού
Το Διεθνές Πιστοποιητικό δια την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από Λύματα (1973) θα συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας, που το εκδίδει και σε τύπο που ανταποκρίνεται με το πρωτότυπο που δίδεται στο Προσάρτημα του παρόντος Παραρτήματος. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ούτε Αγγλικά, ούτε Γαλλικά, το κείμενο θα περιέχει μετάφραση σε μία απ` αυτές τις γλώσσες.
Κανονισμός 7
Διάρκεια του Πιστοποιητικού
(1) Το Διεθνές Πιστοποιητικό δια την Αποφυγή Ρυπάνσεως από Λύματα (1973) θα εκδίδεται δια περίοδο καθοριζομένη από την Αρχή, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη, από την ημερομηνία της εκδόσεως, πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται στις παραγράφους (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισμού.
(2) Εάν το πλοίο, κατά το χρόνο λήξεως του Πιστοποιητικού δεν ευρίσκεται σε λιμένα ή σταθμό μακρά της ακτής, ευρισκόμενο στην δικαιοδοσία του Μέρους της Συμβάσεως, του οποίου την σημαία το πλοίο φέρει, το Πιστοποιητικό δύναται να παραταθεί από την Αρχή, αλλά η παράταση αυτού του είδους θα γίνεται μόνον δια να επιτραπεί στο πλοίο να εκτελέσει το ταξίδι του προς την Χώραν της οποίας την σημαία φέρει, ή στην οποία πρόκειται να επιθεωρηθεί και μόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται ορθό και λογικό να γίνει τοιουτοτρόπως.
(3) Ουδένα Πιστοποιητικό θα παρατείνεται κατ` αυτόν τον τρόπο δια περίοδο μεγαλύτερη των πέντε μηνών και το πλοίο στο οποίο εδόθη παράταση αυτού του είδους, δεν θα δικαιούται κατά τον κατάπλου του στο Κράτος του οποίου την σημαία φέρει ή στον λιμένα που θα γίνει η επιθεώρηση δυνάμει της παρατάσεως αυτής να αποπλεύσει ή να εγκαταλείψει το Κράτος, άνευ της αποκτήσεως νέου Πιστοποιητικού.
(4) Πιστοποιητικό το οποίο δεν έχει παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, δύναται να παραταθεί από την Αρχή δια περίοδο χάριτος μέχρις ενός μηνός, από της ημερομηνίας λήξεως, που αναφέρεται σ` αυτό.
(5) Πιστοποιητικό θα παύσει να ισχύει, εάν έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στον εξοπλισμό, εξαρτήματα, διατάξεις και υλικά άνευ της εγκρίσεως της Αρχής, πλην από την απ` ευθείας αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού ή εξαρτημάτων.
(6) Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σε πλοίο, θα παύσει να ισχύει με την μεταφορά της σημαίας αυτού του πλοίου στη σημαία μιας άλλης χώρας, πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται στην παράγραφο (7) του παρόντος Κανονισμού.
(7) Κατά την μεταφορά του πλοίου στην σημαία άλλου Μέρους το Πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ δια περίοδο μη υπερβαίνουσα τους πέντε μήνας υπό την προϋπόθεση ότι, δεν θα έχει λήξει προ του τέλους της περιόδου, ή μέχρις ότου η Αρχή εκδόσει Πιστοποιητικό σε αντικατάσταση, οιουδήποτε λάβει χώραν ενωρίτερον. Ευθύς ως είναι δυνατό μετά την μεταφορά που έλαβε χώρα, η Κυβέρνηση του Μέρους, του οποίου το πλοίο έφερε την σημαία προηγουμένως, θα διαβιβάσει στην Αρχή αντίγραφο του Πιστοποιητικού, που έφερε το πλοίο προ της μεταφοράς και εάν είναι δυνατόν αντίγραφο της σχετικής εκθέσεως της επιθεωρήσεως.
Κανονισμός 8
Απόρριψη των λυμάτων
(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος, η απόρριψη των λυμάτων στην θάλασσα απαγορεύεται, εκτός εάν:
(α) το πλοίο απορρίπτει πολτοποιημένα και απολυμασμένα λύματα, χρησιμοποιώντας σύστημα εγκεκριμένο από την Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 (1) (α) σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή ή τα λύματα τα οποία δεν είναι κονιορτοποιημένα ή απολυμασμένα απορρίπτονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή υπό τον όρο ότι, σε κάθε περίπτωση τα λύματα που έχουν αποθηκευθεί σε δεξαμενές συγκρατήσεως δεν θα απορρίπτονται ακαριαίως, αλλά με αργό ρυθμό και όταν το πλοίο ευρίσκεται εν πορεία και η ταχύτης του δεν είναι μικρότερη των (4) μιλίων ο ρυθμός απορρίψεως θα εγκριθεί από την Αρχή και θα βασίζεται στα επίπεδα που έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό ή
(β) το πλοίο έχει σε λειτουργία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία έχει εγκριθεί από την Αρχή ότι, πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις τις αναφερόμενες στον Κανονισμό 3 (1) (α) (ι) του παρόντος Παραρτήματος και
(ι) τα αποτελέσματα των δοκιμών της εγκαταστάσεως αναγράφονται στο Διεθνές Πιστοποιητικό δια την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από Λύματα (1973)
(ιι) επιπροσθέτως, η εκροή δεν θα δημουργεί ορατά επιπλέοντα στερεά, ούτε θα προκαλεί αποχρωματισμό των γύρω υδάτων ή
(γ) το πλοίο ευρίσκεται σε ύδατα της δικαιοδοσίας ενός Κράτους και απορρίπτει λύματα δυνάμει ελαστικωτέρων απαιτήσεων, οι οποίες δύναται να επιβληθούν από το Κράτος εκείνο.
(2) Οταν τα λύματα είναι αναμεμιγμένα με απόβλητα ή ύδατα αποβλήτων δια τα οποία υφίστανται διαφορετικές απαιτήσεις απορρίψεως, θα επιβάλλονται αυστηρότερες απαιτήσεις απορρίψεως.
Κανονισμός 9
Εξαιρέσεις
Ο Κανονισμός 8 του παρόντος Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:
(α) αναγκαστικής απορρίψεως λυμάτων με σκοπό την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων, ή δια την διάσωση ζωής εν θαλάσση ή
(β) απορρίψεως λυμάτων συνεπεία ζημιών του πλοίου ή των συσκευών του, εφ` όσον όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ελήφθησαν προ και μετά της εμφανίσεως της ζημίας προς τον σκοπό της αποφυγής ή της ελαχιστοποιήσεως της απορρίψεως.
Κανονισμός 10
Εγκαταστάσεις υποδοχής
(1) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας εγκαταστάσεων υποδοχής στους λιμένας και σταθμούς δια την παραλαβή των λυμάτων επαρκείς για τις ανάγκες των πλοίων που τις χρησιμοποιούν χωρίς να προξενείται αδιακαιολόγητος καθυστέρηση πλοίων.
(2) Η Κυβέρνηση κάθε μέρους της Συμβάσεως θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων Μερών όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις υποδοχής που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται ανεπαρκείς.
Κανονισμός ΙΙ
Πρότυπος σύνδεση για τους σωλήνες απορρίψεως. Δια να καταστή δυνατόν οι σωλήνες των εγκαταστάσεων υποδοχής να συνδεθούν με τις σωληνώσεις απορρίψεως του πλοίου και οι δύο σωλήνες θα έχουν πρότυπο σύνδεσμο απορρίψεως σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ———————————————————————– Περιγραφή Διαστάσεις ———————————————————————–
Εξωτερική διάμετρος 210 χιλ. ———————————————————————–
Εσωτερική διάμετρος Σύμφωνα με την εξωτερι- κή διάμετρο του σωλήνα ———————————————————————–
Διάμετρος μήκους κοχ- 170 χιλ. λιών ———————————————————————–
Εγκοπές στο παρέμβυσ- 4 οπές διαμέτρου 18 χιλ. μα (φλάντζα) που απέχουν εξ ίσου επί του κύκλου κοχλιών, ως ανωτέρω, χαραγμένες μέχρι της περιφερείας του παρεμβύσματος. Το πλάτος της εγκοπής θα είναι 18 χιλ. ———————————————————————–
Πάχος παρεμβύσματος 16 χιλ. ———————————————————————–
Κοχλίες και περικόχλια: 4 κάθε μία διαμέτρου 16 χιλ. ———————————————————————–
Ποσότητες και διάμετρος και καταλλήλου μήκους ———————————————————————– Το παρέμβυσμα θα είναι σχεδιασμένο για σωλήνες μεγίστης εσωτερικής διαμέτρου 100 χιλ. και θα είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό με επίπεδη επιφάνεια. Αυτό το παρέμβυσμα μαζί με μία κατάλληλη σαλαμάστρα, θα είναι κατάλληλο για πίεση λετουργίας 6 KG/CM. ———————————————————————–
Για πλοία που έχουν πλευρικό βάθος 5 μέτρων ή μικρότερο, η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων απορρίψεως δύναται να είναι 38 χιλ.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥ- ΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ (1973) Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από πλοία (1973), κατ` εντολή της Κυβερνήσεως. …………………………………………………………….. (πλήρης προσδιορισμός της χώρας) από………………………………………………………….. (πλήρης προσδιορισμός του αρμοδίου οργάνου ή οργανισμού εξουσιοδοτηθέντος δυνάμει των διατά- ξεων της Διεθνούς Συμβάσεως για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως πλοία, 1973) …………………………………………………………….. Διεθνές Λιμήν Ολική Αριθ. ατό- Ονομα Διακριτικό Νηολογή- χωρητικό- μων που το πλοίου Σήμα σεως της πλοίο είναι εγκεκριμέ- ……………………………………………………………..
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- …………………………………………………………….. Νέο/υπάρχον πλοίο* Ημερομηνία συμβάσεως κατασκευής…………………………………. Ημερομηνία που τοποθετήθηκε η τρόπις ή το πλοίο ευ- ρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής…………………………. Ημερομηνία παραδόσεως…………………………………………..
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: (1) Το πλοίο είναι εφοδιασμένο με εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/κονιορτοποιήσεως/δεξαμενή συγκρατήσεως* και δίκτυο απορρίψεως σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 (1) (α) (ι) μέχρι (ιυ) του Παραρτήματος ΙV της Συμβασεως ως ακολούθως: (α) Περιγραφή της εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων: Τύπος της εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμά- των…………………………………………………….. Ονομα κατασκευαστού………………………………………. Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων είναι εγκε- κριμένο από την Αρχή ότι πληροί τ` ακόλουθα επίπεδα εκροής**…………………………………………. (β) Περιγραφή της συσκευής πολτοποιήσεως: Τύπος του πολτοποιητικού………………………………….. Ονομα κατασκευαστού………………………………………. Επίπεδα λυμάτων μετά την απολύμανση…………………………
(γ) Περιγραφή δεξαμενής συγκρατήσεως: Συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής συγκρα- τήσεως Μ………………………………………………… Θέση……………………………………………………. (δ) Δίκτυο για την απόρριψη των λυμάτων σε ευκολία υποδοχής εφοδιασμένο με πρότυπο σύνδεση ξηράς.
(2) Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 του Παραρτήματος ΙV της Διεθνούς Συμβάσεως για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από πλοία 1973, όσον αφορά την αποφυγή ρυπάνσεως από λύματα και από την επιθεώρηση προέκυψε, ότι ο εξοπλισμός του πλοίου και η κατάσταση τούτου είναι απ` όλες τις απόψεις ικανοποιητική και το πλοίο ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙV της Συμβάσεως.
Αυτό το Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι………………………………. Εκδόθηκε……………………………………………………… (Τόπος εκδόσεως Πιστοποιητικού) …………… 19…. …………………………………….. (Υπογραφή του οργάνου που εκδίδει το Πιστοποιητικό) (Σφραγίς της Αρχής) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 7 (2) και (4) του Παραρτήματος IV της Συμβάσεως η ισχύς του Πιστοποιητικού παρατείνεται μέχρι …………………………………………………………….. Υπογράφηκε……………………………………. (υπογραφή του αρμοδίου εξουσιοδοτημέ- νου οργάνου)
Τόπος………………………………………… Ημερομηνία…………………………………….
(Σφραγίς της Αρχής)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κανονισμός 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: (1) “Απορρίμματα” είναι όλα τα είδη από τρόφιμα, οικιακά και λειτουργικά υπολείμματα, εξαιρουμένων των φρέσκων ψαριών ή τμημάτων αυτών, τα οποία παράγονται κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου, προοριζόμενα ν` απορριφθούν συνεχώς ή περιοδικώς, πλην των ουσιών εκείνων, που καθορίζονται ή αναφέρονται σε άλλα Παραρτήματα της παρούσης Συμβάσεως. (2) “Πλησιέστερη ακτή”. Ο όρος “από την πλησιέστερη ακτή” σημαίνει από την βασική γραμμή, από την οποία έχει καθιερωθεί η μέτρηση των χωρικών υδάτων μιας επικρατείας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, πλην της περιπτώσεως που για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως “από την πλησιέστερη ακτή” έξωθεν της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας θα θεωρείται από την γραμμή που διαγράφεται από σημείο της ακτής της Αυστραλίας με
Γεωγραφικό πλάτος 11 Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 142 08` Ανατολικό μέχρι του σημείου, το οποίο έχει γεωγραφικό πλάτος 10 35` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 141 55` Ανατολικό εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 10 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 142 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 9 10` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 143 52` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 9 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 144 30` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 13 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 144 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 15 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 146 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 18 00` Νότιο, Γεωγραφικό μήκος 147 00` Ανατολικό, εκείθεν, από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος 21 00` Νότιο. Γεωγραφικό μήκος 153 00` Ανατολικό, εκείθεν από το σημείο με γεωγραφικό πλάτος επί της ακτής της Αυστραλίας 24 42` Νότιο, γεωγραφικό μήκος 153 51` Ανατολικό.
(3) “Ειδική περιοχή” είναι η θαλάσσια περιοχή όπου, για ανεγνωρσμένους τεχνικούς λόγους σχετικούς με τις ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες και του ιδιαιτέρου χαρακτήρα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της, απαιτείται η καθιέρωση ειδικών επιτακτικών μεθόδων δια την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από απορρίμματα. Ειδικές περιοχές θα περιλαμβάνουν εκείνες που αναφέρονται στον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
Κανονισμός 2
Εφαρμογή
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία.
Κανονισμός 3 Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών (1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών 4, 5 και 6 του παρόντος Παραρτήματος: (α) η απόρριψη στην θάλασσα όλων των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων ουχί περοριστικώς των συνθετικών σχοινιών, συνθετικών δικτύων αλιείας και πλαστικών σάκκων απαγορεύεται
(β) η απόρρψη στην θάλλασα των περαιτέρω μνημονευομένων απορριμμάτων θα γίνεται όσον είναι πρακτικό μακρύτερα από την πλησιέστερη ακτή, αλλά σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, εάν η απόσταση από την ξηρά είναι μικρότερη από:
(ι) 25 ναυτικά μίλια δια τα προφυλακτικά στοιβασίας, επενδύσεων και υλικά συσκευασίας τα οποία επιπλέουν
(ιι) 12 ναυτικά μίλια δια τα υπολείμματα τροφών και δια όλα τα άλλα απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων χαρτιού, κουρελιών, γυαλιών, μετάλλων, φιαλών, πιατικών και άλλων ομοίου τύπου απορριμμάτων.
(γ) απόρριψη στην θάλασσα απορριμμάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) (ιι) του παρόντος κανονισμού δύναται να επιτραπεί, όταν έχουν επεξεργασθεί από συσκευή πολτοποιήσεως ή τριβέως και θα λαμβάνει χώρα όσον το δυνατόν μακρύτερα από την πλησιέστερη ακτή και εις ουδεμία περίπτωση σε απόσταση μικρότερη των (3) ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή. Απορρίμματα που έχουν πολτοποιηθεί ή αλεσθεί θα δύναται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές ουχί μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. (2) Οταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμένα με άλλα απορριπτόμενα υλικά τα οποία έχουν διαφορετικές απαιτήσεις διαθέσεως ή απορρίψεως θα εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις.
Κανονισμός 4
Ειδικές διατάξεις για την απόρριψη απορριμμάτων
(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, απαγορεύεται η απόρριψη κάθε υλικού που ρυθμίζεται από αυτό το Παράρτημα από τις μόνιμες ή πλωτές εξέδρες, που ασχολούνται στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση και συναφείς εργασίες του ορυκτού πλούτου του πυθμένος της θάλασσας πέραν της ακτής και απ` όλα τάλλα πλοία που είναι προσδεδεμένα σε ακτίνα 500 μέτρων από τις εξέδρες αυτού του τύπου.
(2) Η απόρριψη στην θάλασσα υπολειμμάτων τροφών, δύναται να επιτραπεί, όταν διέλθουν από συσκευή πολτοποιήσεως, τριβέως, από μόνιμες ή πλωτές εξέδρες αυτού του τύπου, οι οποίες ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή και από όλα τα άλλα πλοία, που είναι προσδεδεμένα ή σε ακτίνα 500 μέτρων από τις εξέδρες αυτές. Τα υπολείμματα τροφίμων, που έχουν πολτοποιηθεί ή αλεσθεί έτσι, θα δύναται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές ουχί μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών.
Κανονισμός 5
Απόρριψη απορριμμάτων μέσα στις ειδικές περιοχές
(1) Δια την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος ειδικές περιοχές είναι οι περιοχές της Μεσογείου, Βαλτικής, Ευξείνου Πόντου, Ερυθράς θαλάσσης και η περιοχή των “Κόλπων” που καθορίζονται ως εξής: (α) Η περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης σημαίνει την Μεσόγειο θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των κόλπων και των θαλασσών εντός αυτής με σύνορο μεταξύ της Μεσογείου θαλάσσης και του Ευξείνου Πόντου τον παράλληλο 41Β και οριοθετουμένης δυτικώς από τα στενά του GIBRALTAR με τον μεσημβρινό των 5 36` Δ.
(β) Η περιοχή της Βαλτικής Θαλάσσης σημαίνει την Βαλτική Θάλασσα με τον Κόλπο της ΒΟΤΗΝΙΑ, τον Κόλπο της FILAND και την είσοδο στην Βαλτική Θάλασσα, περικλειομένη από τον παράλληλο του SKAW στο SKAGERRAK στις 57 44.8` Β.
(γ) Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου σημαίνει τον Εύξεινο Πόντο με το σύνορο μεταξύ της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, αποτελούμενο από τον παράλληλο των 41 Β. (δ) Η περιοχή της Ερυθράς Θαλάσσης σημαίνει την Ερυθρά Θάλασσα που περιλαμβάνει τους Κόλπους του SUEZ και της AQABA Νοτίως της λοξοδρομικής καμπύλης μεταξύ του RAS SI ANE (12 8`, 5 Β-43 19`, 6 Α) και HUSM MURAD (12 40` 4Β -43 30` 2 Α). (ε) Η “περιοχή των “Κόλπων” σημαίνει την θαλάσσια περιοχή που κείται Βορειοδυτικώς της Λοξοδρομκής καμπύλης μεταξύ του BAS ALHADD (22 30` Β` – 59 48` Α) και του RAS AL FASTEH (25 04` Β – 61 25` Α).
(2) Σύμφωνα με τις διατάξες του Κανονισμού 6 του παρόντος Παραρτήματος: (α) απαγορεύεται η απόρριψη στην θάλασσα των κατωτέρω αναφερομένων:
(ι) όλων των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων ουχί περιοριστικώς των συνθετικών σχοινιών, συνθετικών δικτύων αλιείας και πλαστικών σάκκων απορριμμάτων και
(ιι) όλων των άλλων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων χαρτιού, κουρελιών, υαλικών, μετάλλων, φιαλών, πιατικών, προφυλακτικών στοιβασίας, υλικού επενδύσεως και συσκευασίας. (β) η απόρριψη στην θάλασσα των υπολειμμάτων τροφών θα γίνεται όσον το δυνατόν μακρύτερα από την πλησιέστερη ακτή, αλλά σε οιαδήποτε περίπτωση τουλάχιστον 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή.
(3) Οταν τ` απορρίμματα είναι αναμεμιγμένα με άλλες απορριπτόμενες ουσίες, οι οποίες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις διαθέσεως ή απορρίψεως θα εφαρμόζονται οι περισσότερο αυστηρές απαιτήσεις.
(4) Εγκαταστάσεις υποδοχής εντός των ειδικών περιοχών:
(α) Η Κυβέρνηση Κάθε Μέρους της Συμβάσεως, τα παράλια του οποίου συνορεύουν με ειδική περιοχή, αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι το ταχύτερον δυνατό όλοι οι λιμένες εντός της ειδικής περιοχής θα εφοδιασθούν με επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του παρόντος Παραρτήματος, λαμβανομένων υπ` όψη των ειδικών αναγκών των πλοίων, τα οποία ταξιδεύουν σε αυτές τις περιοχές.
(β) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους, που αφορά, θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) του παρόντος Κανονισμού. Οταν λάβει επαρκείς σε θεποιήσεις ο Οργανισμός καθορίσει ημερομηνία κατά την οποία θα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού δια την εν λόγω περιοχή. Ο Οργανισμός θα γνωστοποιήσει σε όλα τα Μέρη την ημερομηνία που ορίσθηκε με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον 12 μήνες προ της ημερομηνίας ταύτης.
(γ) Μετά την ημερομηνία που ορίσθηκε με τον τρόπο αυτό, τα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες αυτών των ειδικών περιοχών, όπου οι εγκαταστάσεις υποδοχής αυτού του τύπου δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, θα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. Κανονισμός 6 Εξαιρέσεις
Οι Κανονισμοί 3, 4 και 5 του παρόντος Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζονται δια την:
(α) απόρριψη απορριμάτων από πλοίο που είναι αναγκαία δια να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων ή δια την διάσωση ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα ή
(β) διαφυγή απορριμάτων συνεπεία ζημιών του πλοίου ή του εξοπλισμού του, εφ` όσον όλες οι εύλογες προφυλάξεις ελήφθησαν προ και μετά την ζημία με σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της διαφυγής ή
(γ) απώλεια συνθετικών αλιευτικών δικτύων συνεπεία ατυχήματος ή συνθετικού υλικού δια την επισκευή των, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι εύλογες προφυλάξεις ελήφθησαν δια να αποφευχθεί απώλεια αυτού του είδους.
Κανονισμός 7
Εγκαταστάσεις Υποδοχής
(1) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σε όλους τους λιμένες και σταθμούς εγκαταστάσεις υποδοχής δια την παραλαβή των απορριμάτων, επαρκείς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πλοίων, που τις χρησιμοποιούν, χωρίς να προξενεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. (2) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων Μερών, όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται ανεπαρκείς.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΤΟΥΣ 1978 ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ την ουσιαστική συμβολή που μπορεί να έχει η Διεθνής Σύμβαση Αποφυγής Ρυπάνσεως της Θαλάσσης από πλοία, 1973, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από την ρύπανσή του εκ των πλοίων
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επίσης την ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεως της προλήψεως του ελέγχου της θαλασσίας ρυπάνσεως από πλοία, ιδιαιτέρως δε δεξαμενόπλοια
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ την ανάγκη της θέσεως σε εφαρμογή των Κανονισμών για την πρόληψη της Ρυπάνσεως από πετρελαιοειδή που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Συμβάσεως εκείνης, το δυνατόν ταχύτερον και ευρύτερον
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΩΣ την ανάγκη της αναβολής της εφαρμογής του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως εκείνης μέχρις ότου ωρισμένα τεχνικά προβλήματα επιλυθούν ικανοποιητικώς.
Θεωρώντας ότι αυτοί οι σκοποί μπορούν κατά τον καλύτερο τρόπο να εκπληρωθούν δια της συνάψεως Πρωτοκόλλου σχετικού προς την Διεθνή Σύμβαση Αποφυγής Ρυπάνσεως της Θαλάσσης από πλοία 1973 ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ τα κάτωθι:
ΆΡΘΡΟΝ Ι Γενικές Υποχρεώσεις (1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τις διατάξεις
(α) του παρόντος Πρωτοκόλλου μετά του Παραρτήματός του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τούτου και
(β) της Διεθνούς Συμβάσεως Αποφυγής Ρυπάνσεως της Θαλάσσης από πλοία 1973, εφεξής καλουμένης “Η Σύμβασις” με τις τροποποιήσεις και προσθήκες σ` αυτήν που εγένετο με το παρόν Πρωτόκολλο. (2) Οι διατάξεις της Συμβάσεως και του παρόντος Πρωτοκόλλου θα αναγιγνώσκονται και ερμηνεύονται μαζί ως ένα και μοναδικό όργανο. (3) Οπου γίνεται μνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου αυτή θα θεωρείται ότι καλύπτει και το Παράρτημα τούτου.
ΆΡΘΡΟΝ ΙΙ
Θέση σε εφαρμογή του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως
(1) Παρά τις διατάξεις του Άρθρου 14 (1) της Συμβάσεως, τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο συνεφώνησαν όπως μη δεσμευθούν από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Συμβάσεως για χρονική περίοδο τριών ετών από της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύι του παρόντος Πρωτόκολλου ή για χρονική περίοδο ακόμη μεγαλύτερη σύμφωνα με απόφαση που θα πάρη η πλειοψηφία των δύο τρίτων των Συμβαλλομένων Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (εφεξής καλουμένης “η Επιτροπή”) του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού Οργανισμού (εφεξής καλουμένου “Ο Οργανισμός”). (2) Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο δεν θα έχουν υποχρέωση ούτε θα δικαιούνται να διεκδικήσουν προνόμια σύμφωνα με την Σύμβαση όσον αφορά θέματα σχετικά προς το Παράρτημα ΙΙ της Συμβάσεως και όπου γίνεται μνεία περί Συμβαλλομένων Μερών στην Σύμβαση αυτή δεν θα καλύπτει και τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο όσον αφορά θέματα σχετικά προς το Παράρτημα εκείνο.
ΆΡΘΡΟΝ ΙΙΙ
Ανταλλαγή Πληροφοριών
Το κείμενο του Άρθρου ΙΙ (1) (β) της Συμβάσεως αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
“Ονομαστικό κατάλογο επιθεωρητών ή ανεγνωρισμένων Οργανισμών εξουσιοδοτημένων να ενεργούν για λογαριασμό τους στην άσκηση της Κυβερνητικής εξουσίας επί θεμάτων σχετικών προς την σχεδίαση, κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία πλοίων που μεταφέρουν επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών, προς κυκλοφορία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών για την πληροφόρηση των αρμοδίων λειτουργών των. Η Αρχή προς τον σκοπό αυτό θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις ειδικές ευθύνες και προϋποθέσεις υπό τις οποίες εγένετο η εξουσιοδότηση των επιθεωρητών τα ονόματα των οποίων θα περλαμβάνωνται στον κατάλογο ή των ανεγνωρισμένων οργανισμών.
ΆΡΘΡΟ ΙV
Υπογραφή, Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση και Προσχώρηση
(1) Το παρόν Πρωτόκολλον θα παραμείνη ανοικτό για υπογραφή στα Γραφεία του Οργανισμού από 1ης Ιουνίου 1978 μέχρις 31ης Μαϊου 1979 και ακολούθως θα παραμένει ανοικτό για προσχώρηση. Τα Κράτη μπορούν να γίνουν Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο με: (α) την υπογραφή άνευ επιφυλάξεως ως προς την Κύρωση, Αποδοχή ή Εγκριση ή (β) την υπογραφή με την επιφύλαξη της κυρώσεως αποδοχής ή εγκρίσεως, ακολουθουμένης από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή (γ) την προσχώρηση.
(γ) Η Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση ή Προσχώρηση θα έχει ισχύν με την κατάθεση του σχετικού οργάνου επικυρώσεως στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού.
ΆΡΘΡΟΝ V
Θέση εν ισχύϊ
Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί εν ισχύι δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία όχι λιγώτερα από δεκαπέντε Κράτη συνολικώς καλύπτοντα δια της Εμπορικής Ναυτιλίας των από το 50% και άνω του παγκοσμίου εμπορικού στόλου εις ολικήν χωρητικότητα, θα αποτελέσουν Συμβαλλόμενα Μέρη του σύμφωνα με το Άρθρο ΙV του παρόντος Πρωτοκόλλου.
(2) Οιοδήποτε όργανο επικυρώσεως για Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση ή Προσχώρηση κατατεθέν μετά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθή εν ισχύϊ θα έχει ισχύν τρεις μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως.
(3) Μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποίηση στο παρόν Πρωτόκολλο εθεωρήθη ότι έχει γίνη αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Συμβάσεως, οιοδήποτε κατατιθέμενο όργανο επικυρώσεως για Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση ή Προσχώρηση θα έχει εφαρμογή στο παρόν Πρωτόκολλο ως τούτο ετροποποιήθη.
ΆΡΘΡΟΝ VΙ
Τροποποιήσεις
Η διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 16 της Συμβάσεως εν σχέσει με τις Τροποποιήσεις των Αρθρων, Παραρτήματος ή Προσαρτήματος σε Παράρτημα της Συμβάσεως θα ακολουθείται αντιστοίχως για τις Τροποποιήσεις στα Αρθρα, το Παράρτημα και σε Προσάρτημα επί του Παραρτήματος του παρόντος Πρωτοκόλλου.
ΆΡΘΡΟΝ VΙΙ
Καταγγελία
Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να καταγγελθή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος σ` αυτό οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία που το Πρωτόκολλο ετέθη εν ισχύϊ γι` αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος.
(2) Καταγγελία θα έχει εφαρμογή μετά την κατάθεση οργάνου καταγγελίας στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού.
(3) Καταγγελία θα εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά την λήψη της ανακοινώσεώς της από τον Γενκό Γραμματέα του Οργανισμού ή μετά παρέλευση άλλης μεγαλύτερης χρονικής περιόδου που πιθανόν να δηλώνεται στην ανακοίνωση.
ΆΡΘΡΟΝ VΙΙΙ
Θεματοφύλαξ
(1) Το παρόν Πρωτόκολλο θα κατατεθή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού (καλούμενον εφεξής “Ο Θεματοφύλαξ”). (2) Ο Θεματοφύλαξ θα πρέπει:
(α) να πληροφορή όλα τα κράτη που υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο ή προσχώρησαν σ` αυτό περί:
(ι) των νέων υπογραφών ή καταθέσεων οργάνων επικυρώσεως για Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση ή Προσχώρηση μαζί με την ημερομηνία τους
(ιι) της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύϊ του παρόντος Πρωτοκόλλου
(ιιι) της καταθέσεως οιουδήποτε οργάνου Καταγγελίας του παρόντος Πρωτοκόλλου μαζί με την ημερομηνία λήψεώς του και την ημερομηνία κατά την οποία η καταγγελία θα ισχύση
(ιυ) οιασδήποτε αποφάσεως ληφθείσης σύμφωνα με το Άρθρο ΙΙ (1) του παρόντος Πρωτοκόλλου.
(β) να μεταβιβάσει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα του παρόντος Πρωτοκόλλου σε όλα τα Κράτη που υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο ή προσεχώρησαν σ` αυτό. (3) Ευθύς ως το παρόν Πρωτόκολλον τεθή εν ισχύϊ επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο τούτου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον Θεματοφύλακα στην Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για υπογραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.
ΆΡΘΡΟΝ ΙΧ
Γλώσσες
Το παρόν Πρωτόκολλο συνετάγη εν πρωτοτύπω στην Αγγλική, Γαλλκή, Ρωσική και Ισπανική, κάθε κείμενο δε από αυτά είναι εξ ίσου αυθεντικό. Επίσημες μεταφράσεις στην Αραβική, Γερμανική, Ιταλική και Ιαπωνική θα ετοιμασθούν και κατατεθούν με το υπογεγραμμένο επίσημο κείμενο.
ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
οι υπογράφοντες αρμοδίως εξουσιοδοτημένο, από τις οικείες Κυβερνήσεις προς τον σκοπόν αυτόν έθεσαν την υπογραφή τους στο παρόν Πρωτόκολλο.
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ την δεκάτην εβδόμην Φεβρουαρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ογδόου έτους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Κανονισμός 1
Ορισμοί
Παράγραφοι (1) έως (7) – Καμμία αλλαγή.
Το υπάρχον κείμενον της παραγράφου (8) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
(8) (α) “Μετασκευή ευρείας εκτάσεως” σημαίνει μετασκευή του υπάρχοντος πλοίου:
(ι) η οποία μεταβάλλει ουσιωδώς τις διαστάσεις ή την μεταφορική ικανότητά του ή
(ιι) η οποία μεταβάλλει τον τύπο του ή
(ιιι) σκοπός της οποίας κατά την κρίση της Αρχής είναι κυρίως η παράταση της ζωής του ή
(ιυ) η οποία άλλως μεταβάλλει τούτο κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν ήταν νέο να υπέκειτο στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι οποίες δεν δύνανται να έχουν εφαρμογή επ` αυτού ως υπάρχοντος πλοίου.
(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου,(α) της παρούσης παραγράφου, μετασκευή υπάρχοντος πετρελαιοφόρου νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 20.000 τόννων και άνω για να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13 του παρόντος Παραρτήματος δεν θα θεωρείται, ότι συνιστά μετασκευή ευρείας εκτάσεως για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος.
Παράγραφοι (9) έως (22) – Καμμία αλλαγή.
Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (23) αντικαθίσται με τ` ακόλουθα:
(23) “Αφορτο εκτόπισμα” σημαίνει το εκτόπισμα ενός πλοίου σε μετρικούς τόννους χωρίς φορτίο, καύσιμα, λιπαντικά, θαλάσσιο έρμα, γλυκό και τροφοδοτικό ύδωρ στις δεξαμενές, αναλώσιμα υλικά, επιβάτες και πλήρωμα με τις αποσκευές τους.
Παράγραφοι (24) και (25) – Καμμία αλλαγή.
Οι ακόλουθοι παράγραφοι προστίθενται στο υπάρχον κείμενο:
(26) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (6) του παρόντος Κανονισμού, για την εφαρμογή των Κανονισμών 13, 13Β, 13Ε και 18(5) του παρόντος Παραρτήματος “νέο δεξαμενόπλοιο” σημαίνει το δεξαμενόπλοιο:
(α) για το οποίο το συμβόλαιο κατασκευής υπεγράφη μετά την 1 Ιουνίου 1979 ή
(β) ελλείψει συμβολαίου κατασκευής, η τρόπις του οποίου τοποθετήθηκε ή που ευρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής μετά την 1 Ιανουαρίου 1980 ή
(γ) η παράδοση του οποίου έγινε μετά την 1 Ιουνίου 1982 ή
(δ) έχει υποστή μετασκευές ευρείας εκτάσεως:
(ι) για τις οποίες το συμβόλαιο έγινε μετά την 1 Ιουνίου 1979 ή
(ιι) για τις οποίες δεν εγένετο συμβόλαιο και οι μετασκευαστικές εργασίες άρχισαν μετά την 1 Ιανουαρίου 1980 ή
(ιιι) οι οποίες επερατώθησαν μετά την 1 Ιουνίου 1982, εκτός της περιπτώσεως δεξαμενοπλοίων νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) άνω των 70.000 τόννων, ο ορισμός στην παράγραφο (6) του παρόντος κανονισμού θα εφαρμόζεται δια τους σκοπούς του Κανονισμού 13 (1) του παρόντος Παραρτήματος.
(27) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (7) του παρόντος Κανονισμού για τους σκοπούς των Κανονισμών 13, 13Α, 13Β, 13Γ, 13Δ και 18(6) του παρόντος Παραρτήματος “υπάρχον Δεξαμενόπλοιο” σημαίνει το δεξαμενόπλοιο που δεν είναι νέο κατά τον ορσμό της παραγράφου (26) του παρόντος Κανονισμού. (28) “Αργό πετρέλαιο” σημαίνει κάθε μίγμα υγρών υδρογοναναθράκων που απαντάται σε φυσική κατάσταση στη γη ανεξάρτητα αν επεξεργάζεται ή όχι για να καταστή κατάλληλο για μεταφορά και περιλαμβάνει:
(α) το αργό πετρέλαιο από το οποίο μπορεί να έχουν αφαιρεθεί ωρισμένα κλασματικά αποστάγματα και
(β) το αργό πετρέλαιο στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθή ωρισμένα κλασματικά αποστάγματα. (29) “Δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου” σημαίνει το δεξαμενόπλοιο που ασχολείται με την μεταφορά αργού πετρελαίου. (30) “Δεξαμενόπλοιο προϊόντων” σημαίνει το δεξαμενόπλοιο που ασχολείται με την μεταφορά πετρελαίου, άλλου εκτός του αργού πετρελαίου.
Κανονισμοί 2 και 3 – Καμμία αλλαγή.
Κανονισμός 4
Το υπάρχον κείμενο του κανονισμού 4 αντικαθίσταται από τ` ακόλουθα:
Επιθεωρήσεις και Ελεγχοι
(1) Οιοδήποτε δεξαμενόπλοιο άνω των 150 κ.ο.χ. και οιοδήποτε πλοίο άνω των 400 κ.ο.χ. θα υπόκειται στις επιθεωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
(α) Αρχική επιθεώρση πριν το πλοίο τεθεί σε λειτουργία ή πριν το Πιστοποιητικό το απαιτούμενο από τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος εκδοθεί για πρώτη φορά, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής του, του εξοπλισμού συστημάτων, εξαρτημάτων, διατάξεων και υλικών στην έκταση που το πλοίο καλύπτεται από το παρόν Παράρτημα. Αυτή η επιθεώρηση θα είναι τέτοια ώστε να βεβαιώνεται ότι, η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα συστήματα, τα εξαρτήματα, οι διατάξες και τα υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
(β) Περοδικές επιθεωρήσεις κατά διαστήματα, καθοριζόμενα από την Αρχή που να μη υπερβαίνουν τα πέντε έτη και που θα είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα συστήματα, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και το υλικό συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
(γ) Τουλάχιστον μία ενδιάμεση επιθεώρηση κατά την διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού που θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός και τα σχετικά αντλητικά συστήματα και τα συστήματα σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τοιούτων παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως πετρελαίου, των συστημάτων πλύσεως με αργό πετρέλαιο, των συσκευών διαχωριστήρων πετρελαίου/ύδατος και συστημάτων διϋλίσεως πετρελαίου, συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος και είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Στις περιπτώσες που μόνο μία ενδιάμεση επιθεώρηση λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, αυτή δεν θα πραγματοποιείται ενωρίτερον των έξι μηνών προ, ούτε αργότερα των έξι μηνών μετά από την ημερομηνία του μέσου της περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού. Τέτοιες ενδιάμεσες επιθεωρήσεις θα οπισθογράφονται στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Η Αρχή θα καθορίζει την λήψη καταλλήλων μέτρων για πλοία που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, για να εξασφαλίζει ότι οι εφαρμοστέες διατάξες του παρόντος Παραρτήματος, πληρούνται.
(3) (α) Επιθεωρήσεις πλοίων που αφορούν στην υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος θα διενεργούνται από όργανα της Αρχής. Η Αρχή πάντως μπορεί να εμπιστευθεί τις επιθεωρήσεις είτε σε επιθεωρητές διορισμένους γι` αυτό το σκοπό, είτε σε οργανισμούς αναγνωρισμένους απ` αυτήν.
(β) Η Αρχή θα θεσπίζει διατάξεις για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων κατά την διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού. Οι έλεγχοι αυτού του τύπου θα βεβαίωνουν ότι, το πλοίο και ο εξοπλισμός του παραμένουν από κάθε άποψη εις ικανοποιητική κατάσταση για την υπηρεσία που το πλοίο προορίζεται. Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες ελέγχου ή από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές ή από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή απ` άλλα Μέρη κατόπιν αιτήσεως της Αρχής. Οταν η Αρχή κατά τις διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλει ετήσιες υποχρεωτικές επιθεωρήσεις οι ανωτέρω έκτακτοι έλεγχοι δεν θα είναι απαραίτητοι.
(γ) Αρχή που διορίζει επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς να εκτελούν επιθεωρήσεις και ελέγχους όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παρούσης παραγράφου οφείλει τουλάχιστον να εξουσιοδοτεί κάθε διορισμένο επιθεωρητή ή αναγνωρισμένο οργανισμό να:
(ι) απαιτεί επισκευές σ` ένα πλοίο και
(ιι) να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους αν ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές του λιμένος κατάπλου του πλοίου. Η Αρχή θα γνωστοποιήσει στον Οργανισμό τις ειδικές ευθύνες και προϋποθέσεις της εξουσιοδοτήσεως που δίδονται στους διορισμένους επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς, για την διανομή στα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου για την ενημέρωση των οργάνων τους. (δ) Οταν ένας διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός κρίνει ότι, η κατάσταση του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνονται ουσιωδώς προς τα στοιχεία του Πιστοποιητικού ή η κατάστασή του είναι τέτοια που να μη δύναται να ταξειδεύση χωρίς να προξενήσει αδικαιολόγητο κίνδυνο ζημιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, τότε ο επιθεωρητής ή ο οργανισμός θα βεβαιώνει αμέσως ότι, έλαβον χώρα ενέργειες αποκαταστάσεως και θα ενημερώνει εν ευθέτω χρόνω την Αρχή. Εάν οι ενέργειες δια την αποκατάσταση δεν γίνουν, το Πιστοποιητικό δέον όπως αποσύρεται με άμεσο ενημέρωση της Αρχής και εάν το πλοίο ευρίσκεται σε λιμένα άλλου Μέρους θα ειδοποιηθούν αμέσως οι αρμόδιες Αρχές του λιμένος που ευρίσκεται το πλοίο . Οταν ένα όργανο της Αρχής, διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός έχει ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του λιμένος προσεγγίσεως πλοίου, η ενδιαφερομένη Κυβέρνηση του λιμένος προσεγγίσεως θα παρέχει στο όργανο αυτό, επιθεωρητή ή οργανισμό κάθε αναγκαία βοήθεια ή συμπαράσταση για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Οπου τούτο είναι εφαρμοστέο, η Κυβέρνηση του λιμένος προσεγγίσεως του πλοίου θα λάβη τέτοια μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι, το πλοίο δεν θ` αποπλεύση μέχρις ότου δύναται να ταξειδεύσει ή να αποπλεύσει από το λιμάνι για να κατευθυνθεί στην πλησιέστερη κατάλληλη διαθέσιμη επισκευαστική βάση, χωρίς να προκαλέση αδικαιολόγητη απειλή προσβολής του θαλασσίου περιβάλλοντος.
(ε) Σε κάθε περίπτωση, η ενδιαφερομένη Αρχή θα εγγυάται πλήρως την πληρότητα και αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων και ελέγχων και θ` αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες διατάξεις για να εκπληρωθεί η υποχρέωση αυτή.
(4) (α) Η κατάσταση του πλοίου και του εξοπλισμού του θα διατηρείται κατά τρόπον που να πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλοίο από κάθε άποψη εξακολουθή να είναι ικανό να ταξιδεύση χωρίς να προκαλή αδικαιολόγητη απειλή προσβολής του θαλασσίου περιβάλλοντος.
(β) Μετά το πέρας κάθε επιθεωρήσεως του πλοίου κατά την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, δεν θα γίνεται καμμία αλλαγή στην κατασκευή, εξοπλισμό, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικό που καλύπτονται από την επιθεώρηση, χωρίς την παρέμβαση της Αρχής, εκτός από την άμεση αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
(γ) Οποτεδήποτε συμβαίνει ατύχημα σε πλοίο ή διαπιστώνεται κάποιο ελάττωμα το οποίο ουσιωδώς επηρεάζει την ακεραιότητα του πλοίου ή την αποτελεσματικότητα ή την πληρότητα του εξοπλισμού του την καλυπτομένη από το παρόν Παράρτημα, ο Πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης θ` αναφέρει στην Αρχή με πρώτη ευκαιρία, στον αναγνωρισμένο οργανισμό ή στο διορισμένο επιθεωρητή τον υπεύθυνο για την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού, ο οποίος θ` αρχίση ερευνα για να αποφασίση αν η επιθεώρηση που απαιτείτα από την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού είναι αναγκαία. Αν το πλοίο ευρίσκεται σε λιμάνι άλλου Μέρους, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης θ` αναφέρη αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του λιμένος προσεγγίσεως και ο διορισμένος επιθεωρητής ή ο αναγνωρισμένος οργανισμός θα εξακριβώση ότι, έχει γίνει αναφορά αυτού του τύπου.
Κανονισμοί 5, 6 και 7
Στο υπάρχον κείμενο των ανωτέρω Κανονισμών, όπου γίνεται μνεία του “1973” σε σχέση προς το Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως Πετρελαίου, αυτή διαγράφεται.
Κανονισμός 8
Διάρκεια Πιστοποιητικού
Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού 8 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
(1) Το Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως Πετρελαίου θα εκδίδεται για περίοδο καθορζομένη από την Αρχή, που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία της εκδόσεως υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση πετρελαιοφόρου που λειτουργεί με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα, για περιορισμένη περίοδο που καθορίζεται στον Κανονισμό 13 (9) του παρόντος Παραρτήματος, η περίοδος ισχύος του Πιστοποιητικού δεν θα υπερβαίνει την τοιουτοτρόπως καθοριζομένη περίοδο.
(2) Πιστοποιητικό θα παύση να ισχύη εάν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή, εξοπλισμό, σύστημα, εξαρτήματα διατάξεις ή υλικά που απαιτούνται, χωρίς την παρέμβαση της Αρχής, εκτός από την απ` ευθείας αντικατάσταση ενός τέτοιου εξοπλισμού ή εξαρτημάτων ή εάν δεν έχουν εκτελεσθή οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις όπως έχουν καθορισθή από την Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 (1) (γ) του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Πιστοποιητικό που εκδόθηκε για πλοίο θα παύση να ισχύει με την αλλαγή της σημαίας του πλοίου τούτη στην σημαία μιας άλλης χώρας. Νέο Πιστοποιητικό θα εκδοθή μόνον εάν η Κυβέρνηση που εκδίδει τούτο είναι απόλυτα ικανοποιημένη ότι το πλοίο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4 (4) (α) και (β) του παρόντος Παραρτήματος. Στην περίπτωση αλλαγής της σημαίας μεταξύ Κρατών Μερών εάν αιτηθή εντός τριών μηνών από της αλλαγής η Κυβέρνηση του Μέρους του οποίου την σημαία έφερε το πλοίο, θα μεταβιβάση το συντομώτερο δυνατό στην Αρχή αντίγραφο του Πιστοποιητικού που έφερε το πλοίο προ της αλλαγής και εάν είναι διαθέσιμο, αντίγραφο της σχετικής εκθέσεως της επιθεωρήσεως.
Κανονισμοί 9 έως 12 –
Καμμία αλλαγή.
Σχετικό: ΠΔ 54/99 σχ.με τροποποιήσεις του Κανονισμού 10
Το υπάρχον κείμενο του Κανονισμού 13 αντικαθίσταται από τους ακολούθους Κανονισμούς.
Κανονισμός 13 Δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος Δεξαμενές καθαρού έρματος και καθαρισμός με αργό πετρέλαιο
Υπό την αίρεση των διατάξεων των Κανονισμών 13Γ και 13Δ του παρόντος Παραρτήματος, τα πετρελαιοφόρα θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Νέα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 20.000 τόννων και άνω:
(1) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω και κάθε νέο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους 30.000 τόννων και άνω θα φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος και θα συμμορφώνεται με τις παραγράφους (2), (3) και (4) ή την παράγραφο (5) του παρόντος Κανονισμού. (2) Η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρσμένου έρματος θα καθορίζεται έτσι, ώστε το πλοίο να δύναται να ταξιδεύει ασφαλώς χωρίς να καταφεύγει στην χρησιμοποίηση των δεξαμενών φορτίου για θαλάσσιο έρμα πλην των περιπτώσεων που καθορίζονται στην παράγραφο (3) ή (4) του παρόντος Κανονισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις εν τούτοις, η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος του πλοίου, θα είναι τουλάχιστον τέτοια ώστε σε κάθε κατάσταση υπό έρμα, καθ` όλη την διάρκεια του ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ο πλους γίνεται μόνον με το άφορτο εκτόπισμα συν το διαχωρισμένο έρμα, τα βυθίσματα και η διαγωγή του πλοίου να μπορούν να πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις:
(α) το βύθισμα γάστρας στο μέσον του πλοίου (dm) σε μέτρα (χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε παραμόρφωση του πλοίου) δεν θα είναι μικρότερο από: dm = 2.0 + 0.02L
(β) τα βυθίσματα στην πρωραία και πρυμναία κατακόρυφο θ` αντιστοιχούν σ` αυτά που προσδιορίζονται από το βύθισμα στο μέσο του πλοίου (dm), όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσης παραγράφου, ώστε το πλοίο να έχει διαγωγή με την πρύμνη όχι μεγαλύτερη από 0.015 L και
(γ) σε κάθε περίπτωση το βύθισμα στην πρυμναία κάθετο να μην είναι μικρότερο απ` εκείνο που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί η πλήρης βύθιση της έλικος (κων) του πλοίου. (3) Σε καμμιά περίπτωση δεν θα μεταφέρεται θαλάσσερμα στις δεξαμενές φορτίου πλην σπανίων περιπτώσεων ταξιδίων, που οι καιρικές συνθήκες είναι τόσον δυσμενείς, ώστε κατά την γνώμη του πλοιάρχου, είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί πρόσθετο θαλάσσερμα στις δεξαμενές φορτίου για την ασφάλεια του πλοίου. Το πρόσθετο θαλάσσερμα αυτής της περιπτώσεως θα διοχετεύεται και θα απορρίπτεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (9) του παρόντος Παραρτήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (15) του παρόντος Παραρτήματος σχετική δε εγγραφή θα γίνεται στο βιβλίο Πετρελαίου που αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος. (4) Στην περίπτωση νέων δεξαμενοπλοίων αργού πετρελαίου το πρόσθετο έρμα που επιτρέπεται να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού, θα μεταφέρεται σε δεξαμενές φορτίου μόνον εφ` όσον έχουν πλυθή με αργό πετρέλαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Β του παρόντος Παραρτήματος προ της αναχωρήσεως από τον λιμένα ή τερματικό σταθμό εκφορτώσεως. (5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού οι καταστάσεις διαχωρισμένου έρματος πετρελαιοφόρων μήκους μικροτέρου των 150 μέτρων θα ικανοποιούν την Αρχήν. (6) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω, θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα καθαρισμού δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαο. Η Αρχή θ` αναλάβη να εξασφαλίση ότι, το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 13Β του παρόντος Παραρτήματος, σε χρονικό διάστημα ενός έτους αφ` ότου το πετρελαιοφόρο το πρώτον άρχισε να μεταφέρη αργό πετρέλαιο ή στο τέλος του τρίτου ταξιδίου μεταφοράς αργού πετελαίου κατάλληλου για καθαρισμό με αργό πετρέλαιο, οιονδήποτε είναι αργότερον. Εκτός εάν το πετρελαιοφόρο μεταφέρει αργό πετρέλαιο που δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό με αργό πετρέλαιο, τότε θα χρησιμοποιεί το σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού εκείνου.
Υπάρχοντα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου νεκρού βάρους 40.000 τόννων και άνω.
(7) Υπό την αίρεση των διατάξεων των παραγράφων (8) και (9) του παρόντος Κανονισμού κάθε υπάρχον πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 40.000 τόννων και άνω θα φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος και θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.
(8) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου που αναφέρονται στην παράγραφο (7) του παρόντος Κανονισμού δύναται, αντί να διαθέτουν δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, να λειτουργούν χρησιμοποιώντας την μέθοδο καθαρισμού δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Β του παρόντος Παραρτήματος, εκτός αν το πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου προορίζεται να μεταφέρει αργό πετρέλαιο που δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό.
(9) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου που αναφέρονται στην παράγραφο (7) ή (8) του παρόντος Κανονισμού δύναται, αντί να είναι εφοδιασμένα με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, ή να λειτουργούν χρησιμοποιώντας την μέθοδο καθαρισμού δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο, να λειτουργούν με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13Α του παρόντος Παραρτήματος για την ακόλουθη περίοδο:
(α) για πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 70.000 τόννων και άνω έως δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου και
(β) για πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 40.000 τόννων και άνω αλλά κάτω των 70.000 τόννων, έως τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Υπάρχοντα δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 40.000 τόννων και άνω (10) Από την ημερομηνία θέσεως εν ισχύϊ του παρόντος πρωτοκόλλου κάθε υπάρχον πετρελαιοφόρο προϊόντων νεκρού βάρους (DEAD WEIGHT) 40.000 τόννων και άνω θα φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος και θα πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού ή εναλλακτικά, θα λειτουργεί με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13Α του παρόντος Παραρτήματος.
Μεταχείρισις πετρελαιοφόρου ως τοιούτου με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος. (11) Κάθε πετρελαιοφόρο που δεν απαιτείται να φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος σύμφωνα με την παράγραφο (1), (7) ή (10) του παρόντος Κανονισμού δύναται να τύχει μεταχειρίσεως σαν πετρελαιοφόρο διαχωρισμένου έρματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) ή της παραγράφου (5) αναλόγως της περιπτώσεώς του, του παρόντος Κανονισμού.
Κανονισμός 13Α
Απαιτήσεις για πετρελαιοφόρα με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα (C.B.T.)
(1) Πετρελαιοφόρο που λειτουργεί με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13(9) ή (10) του παρόντος Παραρτήματος, θα έχει επαρκή χωρητικότητα δεξαμενών, αποκλειστικά για την μεταφορά καθαρού έρματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1 (16) του παρόντος Παραρτήματος εις τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Καν. 13 (2) και (3) του παρόντος Παραρτήματος. (2) Οι διατάξεις και οι λειτουργικές διαδικασίες των δεξαμενών που προορίζονται αποκλειστικά για καθαρό έρμα θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Αρχή. Οι απαιτήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλες τις διατάξεις “περί προδιαγραφών για δεξαμενόπλοια με δεξαμενές αποκλειστικα για καθαρό έρμα” που υιοθετήθηκαν από την Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια των δεξαμενοπλοίων και την Αποφυγή Ρυπάνσεως 1978, με την Απόφαση 14, καθώς και των αναθεωρήσεών των που δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό. (3) Πετρελαιοφόρο που λετουργεί με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα θα είναι εφοδιασμένο με μετρητή περεκτικότητος πετρελαίου, εγκεκριμένο από την Αρχή βάσει προδιαγραφών που συνιστώνται από τον Οργανισμό,* που να επιτρέπει τον έλεγχο της περεκτικότητος σε πετρέλαιο του υδάτινου έρματος που απορρίπτεται. Ο μετρητής περεκτικότητας πετρελαίου θα τοποθετείται προ της πρώτης προγραμματισμένης επισκέψεως του δεξαμενοπλοίου σε ναυπηγείο, μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Μέχρι τότε και λαμβανομένου υπόψη ότι ο μετρητής περιεκτικότητος πετρελαίου είναι εγκατεστημένος θα πρέπει αμέσως προ της απορρίψεως του θαλασσέρματος να γίνεται επιβεβαίωση κατόπιν ελέγχου ότι στις δεξαμενές που προορίζονται αποκλειστικώς δια την παραλαβήν θαλασσέρματος δεν έλαβε χώρα ανάμιξη με πετρέλαιο. (4) Κάθε πετρελαιοφόρο που λειτουργεί με δεξαμενές προοριζόμενες αποκλειστικά για καθαρό έρμα θα είναι εφοδιασμένο με:
(α) εγχειρίδιο λειτουργίας δεξαμενών αποκλειστικά για καθαρό έρμα, που θα περιέχει λεπτομέρειες του συστήματος και οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του. Το εγχειρίδιο αυτού του τύπου θα ικανοποιεί την Αρχή και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στις Προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Αν γίνει κάποια αλλαγή που επηρεάζει το σύστημα των δεξαμενών που προορίζονται αποκλειστικά για καθαρό έρμα, το εγχειρίδιο λειτουργίας θα αναθεωρηθεί ανάλογα και
(β) Συμπλήρωμα του Βιβλίου Πετρελαίου που αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος, όπως καθορίζεται στο Συμπλήρωμα 1 του Προσαρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος. Το Συμπλήρωμα θα επισυνάπτεται μονίμως στο Βιβλίο Πετρελαίου.
Κανονισμός 13Β
Απαιτήσεις για τον καθαρισμό με αργό πετρέλαιο
(1) Κάθε σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 (6) και (8) του παρόντος παραρτήματος θα πληροί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
(2) Η εγκατάσταση πλύσεως με αργό πετρέλαιο και τα συναφή μηχανήματα και διατάξεις θα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Αρχή. Αυτές οι απαιτήσεις θα περιέχουν τουλάχιστον όλες τις διατάξεις των προδιαγραφών για την Σχεδίαση, Λειτουργία και Ελεγχο των Συστημάτων πλύσεως με Αργό Πετρέλαιο που υιοθετήθηκαν από την Διεθνή Διάσκεψη περί Ασφάλειας των Πετρελαιοφόρων και Αποφυγή Ρυπάνσεως, 1978 με την Απόφαση 15, καθώς και των αναθεωρήσεων που δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό.
(3) Σύστημα διοχετεύσεως αδρανούς αερίου θα υπάρχει σε κάθε δεξαμενή φορτίου και δεξαμενή καταλοίπων (SLOP TANK) σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς του Κεφαλαίου ΙΙ-2 της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 το προσηρτημένο στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα, 1974.
(4) Οσον αφορά τον ερματισμό των δεξαμενών φορτίου, επαρκείς δεξαμενές φορτίου θα πλένωνται με αργό πετρέλαιο προ της ενάρξεως κάθε ταξιδίου με έρμα, ώστε να εξασφαλίζεται λαμβάνοντας υπ` όψη το είδος απασχολήσεως του δεξαμενοπλοίου και τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες ότι η ποσότης του θαλασσέρματος θα τοποθετείται μόνο σε δεξαμενές που έχουν πλυθή με αργό πετρέλαιο.
(5) Κάθε δεξαμενόπλοιο που λειτουργεί με συστήματα πλύσεως με αργό πετρέλαιο θα εφοδιάζεται με:
(α) Εγχειρίδιο λειτουργίας και οργάνων που θα περιγράφει με λεπτομέρειες το σύστημα και τα μηχανήματα και θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Το εγχειρίδιο αυτού του τύπου θα ικανοποιεί την Αρχή και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στις Προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Αν γίνει κάποια αλλαγή που θα επηρεάζει το σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και οργάνων θα αναθεωρηθή ανάλογα και
(β) Συμπλήρωμα του Βιβλίου Πετρελαίου που αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος, όπως καθορίζεται στο Συμπλήρωμα 2 του Προσαρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος. Το Συμπλήρωμα θα επισυνάπτεται μόνιμα στο Βιβλίο Πετρελαίου.
Κανονισμός 13Γ
Υπάρχοντα δεξαμενόπλοια δια ειδικά ταξίδια
(1) Δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού, οι Κανονισμοί 13 (7) έως (10) του παρόντος Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζονται σε υπάρχοντα δεξαμενόπλοια που εκτελούν ειδικούς πλόες μεταξύ:
(α) λιμένων ή σταθμών εντός της επικρατείας Κράτους Μέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου ή
(β) λιμένων ή σταθμών Κρατών Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου, όπου:
(ι) το ταξίδι εξ ολοκλήρου πραγματοποιείται εντός ειδικής περιοχής όπως καθορίζεται στον Κανονισμό (10) (1) του παρόντος Παραρτήματος ή
(ιι) το ταξίδι εξ ολοκλήρου πραγματοποιείται εντός άλλων ορίων καθοριζομένων από τον Οργανισμό.
(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται μόνον όταν οι λιμένες ή σταθμοί, όπου λαμβάνουν χώρα φορτώσεις φορτίων για να εκτελεσθούν ταξίδια αυτού του τύπου, διαθέτουν εγκαταστάσεις υποδοχής επαρκείς για την λήψη και επεξεργασία όλου του έρματος και του ύδατος πλύσεως των δεξαμενών απ` όλα τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν αυτούς και εφ` όσον οι ακόλουθες συνθήκες πληρούνται:
(α) δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 11 του παρόντος Παραρτήματος, όλο το θαλάσσερμα, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού θαλασσέρματος και των καταλοίπων της πλύσεως των δεξαμενών κρατούνται στο πλοίο και μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις υποδοχής ή δε σχετική εγγραφή θα γίνεται στο οικείο τμήμα του Συμπληρώματος του Βιβλίου Πετρελαίου, που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού, από την αρμόδια Αρχή του λιμένος προσεγγίσεως
(β) έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Αρχής και των Κυβερνήσεων των Χωρών των λιμένων προσεγγίσεως που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1)(α) ή (β) του παρόντος Κανονισμού, η οποία αφορά την χρησιμοποίηση υπάρχοντος δεξαμενοπλοίου για την εκτέλεση ειδικών ταξιδίων
(γ) η επάρκεια των εγκαταστάσεων υποδοχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος στους λιμένες ή σταθμούς που αναφέρονται ανωτέρω για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, έχει γίνει αποδεκτή από τις Κυβερνήσεις των χωρών Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου εντός της επικρατείας των οποίων ευρίσκονται λιμένες ή σταθμοί αυτού του είδους και
(δ) στο Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως πετρελαίου υπάρχει οπισθογράφηση, ότι το δεξαμενόπλοιο εκτελεί μόνον ειδικούς πλόες αυτού του είδους. (3) Κάθε δεξαμενόπλοιο ειδικών πλόων θα διαθέτει Συμπλήρωμα του Βιβλίου Πετρελαίου που αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος όπως καθορίζεται στο Συμπλήρωμα 3 του Προσαρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος. Το Συμπλήρωμα αυτό θα επισυνάπτεται μόνιμα στο Βιβλίο Πετελαίου.
Κανονισμός 13Δ
Υπάρχοντα Πετρελαιοφόρα έχουν Ειδικές διατάξεις Ερματισμού
(1) Οταν υπάρχον πετρελαιοφόρο είναι έτσι κατασκευασμένο ή λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται πάντοτε με τις απαιτήσεις βυθίσματος και διαγωγής (TRIM), που καθορίζονται στον Κανονισμό 13 (2) του παρόντος Παραρτήματος χωρίς να καταφύγει στην χρήση θαλασσέρματος, θα θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις περί δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος που αναφέρονται στον Κανονισμό 13 (7) του παρόντος Παραρτήματος υπό την προϋπόθεση, ότι, όλες οι ακόλουθες συνθήκες πληρούνται:
(α) ο τρόπος λειτουργίας και οι διατάξεις ερματισμού είναι εγκεκριμένα από την Αρχή
(β) έχει συναφθεί σχετική συμφωνία μεταξύ της Αρχής και των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων των λιμένων προσεγγίσεως που είναι Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου, όταν οι απαιτήσεις βυθίσματος και διαγωγής (TRIM) ικανοποιούνται με κάποια λειτουργική διαδικασία και
(γ) στο Διεθνές Πιστοποιητικό Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο υπάρχει οπισθογράφηση ότι το πετρελαιοφόρο λειτουργεί με ειδικές διατάξεις ερματισμού.
(2) Σε καμμιά περίπτωση δεν θα μεταφέρεται θαλάσσερμα σε δεξαμενές πετρελαίου πλην των σπανίων εκείνων ταξιδίων που οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο δυσμενείς ώστε κατά την γνώμη του πλοιάρχου, είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί πρόσθετο θαλάσσερμα σε δεξαμενές φορτίου, για την ασφάλεια του πλοίου. Το θαλάσσερμα τούτο θα διοχετεύεται και θα απορρίπτεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 του παρόντος Παραρτήματος. Επίσης θα γίνεται σχετική εγγραφή στο Βιβλίο Πετρελαίου που αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος.
(3) Η Αρχή που έχει οπισθογραφήσει Πιστοποιητικό σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) (γ) του παρόντος Κανονισμού θ` ανακοινώνει στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες τούτου για την πληροφόρηση των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Κανονισμός 13Ε
Προστατευτικές θέσεις των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος
(1) Σε κάθε νέο δεξαμενόπλοιο νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω και σε κάθε νέο δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους 30.000 τόννων και άνω, οι δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος που απαιτείται να έχουν χωρητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 13 του παρόντος Παραρτήματος οι οποίες ευρίσκονται μέσα στα όρια του μήκους της δεξαμενής φορτίου θα έχουν τέτοια διάταξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων (2),(3) και (4) του παρόντος Κανονισμού, για να παρέχουν ένα μέτρο προστασίας κατά της διαρροής πετρελαίου σε περίπτωση προσαράξεως ή συγκρούσεως.
(2) Διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος και άλλοι χώροι εκτός από τις δεξαμενές πετρελαίου μέσα στα όρια του μήκους της δεξαμενής φορτίου (Lt) θα έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να πληρούν τον ακόλουθο τύπο:
ΣPAC + ΣΡΑS J[Lt(B + 2D)] όπου ΡΑc = η πλευρική επιφάνεια του σκάφους σε τετραγωνικά μέτρα για κάθε δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος ή άλλο χώρο εκτός από δεξαμενή πετρέλαιο υπολογισμένη σ` ανεπτυγμένες εσωτερικές διαστάσεις,
ΡΑs = η επιφάνεια του πυθμένος του σκάφους σε τετραγωνικά μέτρα για κάθε δεξαμενή αυτού του τύπου ή χώρο υπολογισμένο σε ανεπτυγμένες εσωτερικές διαστάσεις.
Lt = μήκος σε μέτρα μεταξύ του πρωραίου και του πρυμναίου άκρου των δεξαμενών φορτίου,
Β = το μέγιστο πλάτος του πλοίου σε μέτρα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1 (21) του παρόντος Παραρτήματος,
D = πλευρικό βάθος σε μέτρα μετρημένο κατακόρυφα από το άνω άκρο της τρόπιδος στο άνω άκρο του ζυγού των εξάλλων στην πλευρά στο μέσον του πλοίου. Σε πλοία που έχουν καμπύλη κουπαστή το πλευρικό βάθος θα μετρείται και στο σημείο τομής των εσωτερικών γραμμών του καταστρώματος και του πλευρικού κελύφους οι γραμμές εκτείνονται σαν να ήταν η κουπαστή γωνιακού σχήματος.
J = 0.45 για πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 20.000 τόννων 0.30 για πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 200.000 τόννων και άνω, υπό τον όρον των διατάξεων της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού. Για ενδιάμεσες τιμές νεκρού βάρους η τιμή του “J” θα υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. Οταν σύμβολα που δίδονται σε αυτή την παράγραφο εμφανίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα έχουν την έννοιαν που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
(3) Για δεξαμενόπλοιο νεκρού βάρους 200.000 τόννων και άνω η τιμή “J” μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τ` ακόλουθα: oc + os j μειωμένο = [j – (a- ——-)] ή 0.2 οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο 40 A
όπου: α = 0.25 για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 200.000 τόννων α = 0.40 για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 300.000 τόννων α = 0.50 για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 420.000 τόννων.
Για ενδιάμεσες τιμές του νεκρού βάρους η τιμή του “α” θα υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή.
Οc = όπως ορίζεται στον Κανονισμό 23 (1) (α) του παρόντος Παραρτήματος Οs = όπως ορίζεται στον Κανονισμό 23 (1) (β) του παρόντος Παραρτήματος, ΟΑ = η επιτρεπόμενη διαρροή πετρελαίου όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 24 (2) του παρόντος Παραρτήματος. (4) Για τον προσδιορισμό των “ΡΑc” και “ΡΑs” για δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος και χώρους εκτός από δεξαμενές πετρελαίου θα εφαρμόζονται τ` ακόλουθα:
(α) το ελάχιστο πλάτος κάθε πλευρικής δεξαμενής ή χώρου, οποιοδήποτε από τα οποία, εκτείνεται σε όλο το βάθος της πλευράς του πλοίου, ή από το κατάστρωμα στην οροφή των διπυθμένων δεν θα είναι μικρότερο από 2 μέτρα. Το πλάτος θα μετράται εσωτερικά από την πλευρά του πλοίου, κάθετα στην διαμήκη γραμμή του μέσου του πλοίου. Οταν το πλάτος είναι μικρότερο η πλευρική δεξαμενή ή χώρος δεν θα λαμβάνεται υπ` όψη για τον υπολογισμό της προστατευτικής επιφάνειας “ΡΑc” και
(β) το ελάχιστο κατακόρυφο ύψος κάθε διπυθμένου, ή χώρου, θα είναι Β/15 ή 2 μέτρα, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. Οταν το ύψος είναι μικρότερο το διπύθμενο ή χώρος δεν θα λαμβάνεται υπ` όψη για τον υπολογισμό της προστατευτικής επιφάνειας “ΡΑs”.
Το ελάχιστο πλάτος και ύψος των πλευρικών δεξαμενών και των διπυθμένων μετράται καθαρό από τους υδροσυλλέκτες, στην περίπτωση δε του ελαχίστου πλάτους θα μετράται καθαρό από κάθε καμπύλο τμήμα της κουπαστής.
Κανονισμός 14 – Καμμιά αλλαγή
Κανονισμός 15
Στο υπάρχον κείμενο του ανωτέρω Κανονισμού όπου γίνεται μνεία του “1973” σε σχέση προς το Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής – Ρυπάνσεως από πετρέλαιο διαγράφεται.
Κανονισμός 16 και 17 – Καμμία αλλαγή
Κανονισμός 18
Αντληση, Σωληνώσεις και Διατάξεις Εκφορτώσεως Δεξαμενοπλοίων
Παράγραφοι (1) έως (4) – Καμμία αλλαγή.
Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται στο υπάρχον κείμενο:
(5) Κάθε νέο δεξαμενόπλοιο που απαιτείται να φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή να είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) θα είναι εξοπλισμένο με σωληνώσεις πετρελαίου σχεδιασμένες και τοποθετημένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η συγκράτηση πετρελαίου στους σωλήνες και
(β) θα διατίθενται μέσα για αποστράγγιση όλων των αντλιών φορτίου και γραμμών πετρελαίου μετά την εκφόρτωση φορτίου όταν είναι αναγκαίο με συσκευή αποστραγγίσεως υπολειμμάτων (STRIPPING DEVICE). Η γραμμή και η αντλία αποστραγγίσεως θα δύναται να απορρίπτουν στην ξηρά ή σε δεξαμενή φορτίου ή σε δεξαμενή καταλοίπων. Για την απόρριψη στην ξηρά θα υπάρχει μία ειδική γραμμή μικράς διαμέτρου και θα συνδέεται πάνω στο σύστημα επιστομίων εκφορτώσεως (MANIFOLD VALVES) στην πλευρά του πλοίου
(6) Κάθε υπάρχον δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου, που απαιτείται να διαθέτει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή να είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο ή να λετουργεί με δεξαμενές προοριζόμενες αποκλειστικά για καθαρό έρμα, θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου (5) (β) του παρόντος Κανονισμού.
Κανονισμός 19 – Καμμία αλλαγή
Κανονισμός 20
Στο υπάρχον κείμενο του ανωτέρω Κανονισμού, όπου γίνεται μνεία του “1973” σε σχέση προς το Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο διαγράφεται.
Κανονισμοί 21 έως 25 – Καμμία αλλαγή
“ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 25 Α
Αθικτη ευστάθεια
(1) Ο κανονισμός αυτός θα εφαρμόζεται σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 5.000 τόννων και άνω:
(α) των οποίων η σύμβαση ναυπήγησης συνομολογήθηκε την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 1999, ή
(β) στην περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ναυπήγησης, η τρόπιδα των οποίων τοποθετήθηκε ή βρίσκεται σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1η Αυγούστου 1999, ή
(γ) η παράδοση των οποίων θα γίνει την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2002 ή
(δ) τα οποία έχουν υποστεί μετασκευή ευρείας έκτασης:
(ι) της οποίας η σύμβαση συνομολογήθηκε την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 1999, ή
(ιι) στην περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης, η εργασία κατασκευής των οποίων άρχισε την ή μετά την 1η Αυγούστου 1999, ή
(ιιι) η οποία ολοκληρώθηκε μετά την 1η Φεβρουαρίου 2002.
(2) Κάθε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια άθικτης ευστάθειας που προσδιορίζονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, για κάθε λειτουργικό βύθισμα κάτω από τις χειρότερες δυνατές συνθήκες φόρτωσης φορτίου και θαλασσέρματος, σύμφωνα με την πρακτική της καλής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων Καταστάσεων εργασιών μεταφοράς υγρών. Σε όλες τις συνθήκες οι δεξαμενές θαλασσέρματος θα θεωρούνται μη πλήρεις.
(α) Σε λιμάνι, το αρχικό μετακεντρικό ύψος (GΜο), διορθωμένο για ελεύθερη επιφάνεια μετρουμένης σε 0 μοίρες εγκάρσια κλίση, δεν θα είναι λιγότερο από 0,15 μέτρα.
(β) Στην θάλασσα, τα παρακάτω κριτήρια θα εφαρμόζονται:
(ι) Η περιοχή κάτω από την καμπύλη του μοχλοβραχίονα επαναφοράς (GZ courve) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0.055 m.rad μέχρι σε γωνία εγκάρσιας κλίσης θ = 30ο μοίρες και όχι μικρότερη από 0.09 m.rad μέχρι και σε γωνία εγκάρσιας κλίσης θ = 40ο μοίρες ή σε άλλη γωνία κατάκλισης (θf) εάν αυτή η γωνία είναι μικρότερη από 40ο μοίρες. Επιπρόσθετα, η περιοχή κάτω από την καμπύλη του μοχλοβραχίονα επαναφοράς μεταξύ γωνιών εγκάρσιας κλίσης 30ο και 40ο μοιρών ή μεταξύ 30ο και θf, εάν αυτή η γωνία είναι μικρότερη από 40 μοίρες, δεν θα είναι μικρότερη από 0,03 m.rad,
(ιι) ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς (GZ) θα είναι τουλάχιστον 0,20 μέτρα σε μία εγκάρσια γωνία κλίσης ίση ή μεγαλύτερη των 30 μοιρών,
(ιιι) ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς θα εμφανίζεται σε μια γωνία εγκάρσιας κλίσης που κατά προτίμηση υπερβαίνει τις 30 μοίρες αλλά δεν είναι μικρότερη από 25 μοίρες και
(ιν) το αρχικό μετακεντρικό ύψος GΜο, διορθωμένο για ελεύθερη επιφάνεια μετρούμενης σε 0 μοίρες εγκάρσια κλίση, δεν είναι μικρότερο από 0,15 μέτρα.
(3) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (2) θα πρέπει να ικανοποιούνται από την σχεδίαση. Για πλοία μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων μπορούν να επιτραπούν απλά συμπληρωματικές λειτουργικές διαδικασίες.
(4) Απλά συμπληρωματικές λειτουργικές διαδικασίες για εργασίες μεταφοράς υγρών που αναφέρονται στην παράγραφο (3) θα σημαίνουν έγγραφες διαδικασίες διαθέσιμες στον πλοίαρχο οι οποίες:
(α) είναι εγκεκριμένες από την Αρχή,
(β) προσδιορίζουν αυτές τις δεξαμενές φορτίου και δεξαμενές θαλασσέρματος, οι οποίες μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση μεταφοράς υγρών και πιθανού εύρους πυκνοτήτων φορτίου, να είναι μη πλήρεις και να επιτρέπουν ακόμα την ικανοποίηση των κριτηρίων ευστάθειας. Οι μη πλήρεις δεξαμενές μπορεί να διαφέρουν κατά την διάρκεια των εργασιών μεταφοράς υγρών και να είναι οποιουδήποτε συνδυασμού με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια,
(γ) θα είναι εύκολα κατανοητές από τον υπεύθυνο για τις εργασίες μεταφοράς υγρών αξιωματικό,
(δ) προβλέπουν σχεδιασμένη αλληλουχία εργασιών μεταφοράς φορτίου/ θαλασσέρματος,
(ε) επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ της επιτευχθείσας και της απαιτούμενης ευστάθειας, χρησιμοποιώντας κριτήρια ευστάθειας, υπό μορφή διαγραμμάτων ή πινάκων,
(στ) δεν απαιτούν εκτεταμένους μαθηματικούς υπολογισμούς από τον υπεύθυνο αξιωματικό,
(ζ) προβλέπουν την λήψη διορθωτικών ενεργειών από τον υπεύθυνο αξιωματικό σε περίπτωση απόκλισης από προτεινόμενες τιμές και σε περίπτωση επειγουσών καταστάσεων, και
(η) εμφανώς περιγράφονται στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαγωγής και ευστάθειας και στο σταθμό ελέγχου μεταφοράς φορτίου/θαλασσέρματος και σε κάθε πρόγραμμα υπολογιστή, με το οποίο γίνονται υπολογισμοί ευστάθειας.
Σημ.: όπως ο Κανονισμός 25Α προστέθηκε με το ΠΔ 54/1999

Προσάρτημα Ι – Κατάλογος Πετρελαίων – Καμμία αλλαγή Προσάρτημα ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Το υπάρχον υπόδειγμα του Πιστοποιητικού αντικαθίσται με το ακόλουθο υπόδειγμα:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Εξεδόθη σύμφωνα με τους όρους του Πρωτοκόλλου 1978 του προσηρτημένου στην Διεθνή Σύμβαση για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από Πλοία, 1973, υπό την εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της …………………………………………………………….. (πλήρης προσδιορισμός της χώρας) από………………………………………………………….. (πλήρης προσδιορισμός του αρμοδίου προσώπου ή οργανισμού του εξουσιοδοτημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου 1978 του προσηρτημένου στην Διεθνή Σύμβαση για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πλοία, 1973)
Ονομα πλοίου Διεθνές Λιμήν Ολική Διακριτικό Σήμα Νηολογή- χωρητικό- σεως της ———————————————————————– —- —- —- —-
Τύπος πλοίου: Δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου* Δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου* Δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου/προϊόντων πετρελαίου* Πλοίο μη πετρελαιοφόρο με δεξαμενές φορτίου που υπάγονται στον Κανονισμό 2 (2) του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου* Πλοίο εκτός των ανωτέρω* Ημερομηνία υπογραφής συμβάσεως κατασκευής ή μετασκευής ευρείας εκτάσεως…………………………………….. Ημερομηνία που η τρόπις του ετοποθετήθη ή το πλοίο ευρίσκετο σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής ή που άρχισε η ευρεία μετασκευή………………………………………. Ημερομηνία παραδόσεως ή αποπερατώσεως της ευρείας μετασκευής……………………………………………..
ΜΕΡΟΣ Α ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
Το πλοίο είναι εφοδιασμένο με:
για πλοία 400 κ.ο.χ. και άνω:
(α) συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος* (δυναμένη να παράγει απόβλητα που η περιεκτι- κότητα των σε πετρέλαιο να μην υπερβαίνει τα 100 μέρη ανά εκατομμύριο) (β) σύστημα διϋλίσεως – συγκρατήσεως πετρε- λαίου* (δυνάμενο να παράγει απόβλητα που η περιεκτικότης των σε πετρέλαιο να μην υπερβαίνει τα 100 μέρη ανά εκατομμύριο)
για πλοία 10.000 κ.ο.χ. και άνω: (γ) σύστημα παρακολουθήσεως και ελέγχου απορρίψεως πετρελαίου* (επιπροσθέτως προς το (α) ή (β) ανωτέρω) ή (δ) συσκευή διαχωριστήρος πετρελαίου/ύδατος διϋλίσεως συγκρατήσεως πετρελαίου* (δυνά- μενα να παράγουν απόβλητα που η περιεκτικό- της των σε πετρέλαιο να μη υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο) αντί των (α) ή (β) ανωτέρω. Λεπτομέρειες των απαιτήσεων με τις οποίες παραχω- ρούνται εξαιρέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2 (2) και 2 (4) (α) του Παραρτήματος 1 του Πρωτοκόλλου ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Σημειώσεις: Οπισθογράφηση για υπάρχοντα πλοία* Πιστοποιείται ότι το παρόν πλοίο έχει τώρα εξοπλισθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 του προσαρτημέ- νου στην Διεθνή Σύμβαση για την Αποφυγή Ρυπάν- σεως από Πλοία, 1973, όσον αφορά στα υπάρχοντα πλοία

Υπογραφή………………………………… (αρμοδίου εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………………… Ημερομηνία………………………………. (Σφραγίδα της Αρχής) ΜΕΡΟΣ Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ** Μεταφορική ικανότης Νεκρό βάρος Μήκος πλοίου του Πλοίου (μετρ. τόννοι) (m) ———————————————————————
Πιστοποιείται ότι το παρόν πλοίον είναι κατασκευα- σμένο και εξοπλισμένο και πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τ` ακόλουθα: (1) Το παρόν πλοίον: (α) απαιτείται να είναι κατασκευασμένο και να συμμορφώνεται* (β) δεν απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα* (γ) δεν απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφω- να, αλλά συμμορφώνεται με* τις απαιτήσεις του Κανονισμού 24 του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου. (2) Το παρόν πλοίον: (α) απαιτείται να είναι κατασκευασμένο και να συμμορ- φώνεται* (β) δεν απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφω- να* με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13Ε του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου.
(3) Το παρόν πλοίον: (α) απαιτείται να φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος σύμφωνα με και να συμμορφώνεται με* (β) δεν απαιτείται να φέρει δεξαμενές διαχωρισμέ- νου έρματος σύμφωνα με* (γ) δεν απαιτείται να φέρει δεξαμενές διαχωρισμέ- νου έρματος σύμφωνα με, αλλά συμμορφώνεται με* (δ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Γ ή 13Δ του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου και όπως καθορίζεται στο Μέρος Γ του παρόντος Πιστο- ποιητικού, έχει εξαιρεθεί από* τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13 του Παραρτήματος Ι του Πρωτο- κόλλου, (ε) είναι εφοδιασμένο με σύστημα πλύσεως δεξαμενών φορτίου με την χρήση αργού πετρε- λαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13Β του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου, αντί να φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος* (στ) διαθέτει δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13Α του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου, αντί να φέρει ή δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή μόνιμο σύστημα πλύσεως δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο* (4) Τό παρόν πλοίο: (α) απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλύσεως δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο σύμφωνα και να συμμορφώνεται* (β) δεν απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλύσεως δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο σύμφωνα με* τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13 (6) του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου. Δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος

Οι δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος κατανέμον- ται ως εξής: Δεξαμενή Ογκος (m) Δεξαμενή Ογκος (m) ……—- —- —- —- ——————————————————————- Δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα
Το παρόν πλοίο λειτουργεί με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα μέχρι………(ημερομηνία) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13Α του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου. Οι Δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα κατανέ- μονται ως εξής: ——————————————————————- Δεξαμενή Ογκος (m) Δεξαμενή Ογκος (m) —- —- —- —- ——————————————————————- Εγχειρίδιο* Πιστοποιείται ότι το παρόν πλοίο έχει εφοδιαστεί με: (α) ισχύον εγχειρίδιο λειτουργίας Δεξαμενών αποκλειστικά για Καθαρό Ερμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Α του Παραρτήματος Ι του Πρωτο- κόλλου.** (β) ισχύον εγχειρίδιο λειτουργίας και εξοπλισμού για πλύση με αργό πετρέλαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Β του Παραρτήματος Ι του Πρωτο- κόλλου** Χαρακτηριστικά του ισχύοντος εγχειριδίου……………………… Υπογραφή…………………………
(Υπογραφή αρμοδίου εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………………… Ημερομηνία…………………. (Σφραγίς της Αρχής) Χαρακτηριστικά του ισχύοντος εγχειριδίου……………………… Υπογραφή…………………… (Υπογραφή αρμοδίου εξ- ουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………………… Ημερομηνία…………………. (Σφραγίς της Αρχής)
ΜΕΡΟΣ Γ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ* Πιστοποείται ότι το παρόν πλοίον: (α) εκτελεί πλόες μόνον μεταξύ…………και……………….. σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Γ του Παραρτήμα- τος Ι του Πρωτοκόλλου** ή (β) λειτουργεί με ειδικές διατάξες ερματισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 13Δ του Παραρτήμα- τος Ι του Πρωτοκόλλου** και γι αυτό τον λόγο εξαιρείται από τις απαιτήσεις του κανονισμού 13 του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου Υπογραφή………………………… (Υπογραφή αρμοδίου ε- ξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………… Ημερομηνία………………………. (Σφραγίς της Αρχής)
Πιστοποιεί ότι: Το παρόν πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου 1978 του προσαρτημένου στην Διεθνή Σύμβαση για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από Πλοία, 1973, αναφορικά με την αποφυγή ρυπάνσεως από πετρέλαιο και Η επιθεώρηση δεικνύει ότι η κατασκευή, ο εξοπλισ- μός, τα συστήματα, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις, τα υλικά του πλοίου και η κατάσταση τούτου ικανοποιούν από κάθε άποψη την Αρχή και ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου. Το Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι……………………………….. υπόκειται σε ενδιάμεσο επιθεώρηση (ή επιθεωρήσεις) Κατά διαστήματα……………………………………………. Εξεδόθη εις……………………………………………….. (Τόπος εκδόσεως του Πιστοποιητικού) ………. 19…. ……………………………………….. (Υπογραφή του αρμοδίου εξουσιοδοτημένου οργάνου) (Σφραγίς της Αρχής) Ενδιάμεση Επιθεώρηση
Πιστοποιείται ότι στην ενδιάμεση επιθεώρηση που απαιτείται από τον Κανονισμός 4 (1) (γ) του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου 1978 του προσαρ- τημένου στη Διεθνή Σύμβαση για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από Πλοία, 1973, το παρόν πλοίον και η κατάσταση αυτού ευρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται προς τις σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου. Υπογραφή………………………….. (Υπογραφή αρμοδίως ε- ξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………….. Ημερομηνία………………………… Η επομένη ενδιάμεση επιθεώρηση πρέπει να γίνει την………………………………………………………. (Σφραγίς της Αρχής) Υπογραφή………………………….. (Υπογραφή αρμοδίως ε- ξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………….. Ημερομηνία…………………………… Η επομένη ενδιάμεση επιθεώρηση πρέπει να γίνει τήν………………………………………………………. (Σφραγίς Αρχής) Υπογραφή………………………… (Υπογραφή αρμοδίως ε- ξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………… Ημερομηνία………………………. Η επομένη ενδιάμεση επιθεώρηση πρέπει να γίνει την………………………………………………………. (Σφραγίς Αρχής) Υπογραφή………………………… (Υπογραφή αρμοδίως ε- ξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος…………………………… Ημερομηνία………………………. Η επομένη ενδιάμεση επιθεώρηση πρέπει να γίνει την………………………………………………………. (Σφραγίς Αρχής) Υπογραφή…………………………….. (Υπογραφή αρμοδίως ε- ξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος……………………………….. Ημερομηνία…………………………… Η επομένη ενδιάμεση επιθεώρηση πρέπει να γίνει την………………………………………………………. (Σφραγίς Αρχής)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Τ` ακόλουθα υποδείγματα Συμπληρωμάτων του Βιβλίου Πετρελαίου προστίθενται στο υπάρχον υπόδειγμα:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΡΜΑ*** Ονομα πλοίου………………………………………………. Διεθνές Διακριτικό Σήμα…………………………………….. Συνολική μεταφορική ικανότητα σε φορτίο… κυβ. μέτρα Συνολική χωρητικότητα αποκλειστικά για καθαρό έρμα …………………………………… κυβ. μέτρα. Οι ακόλουθες δεξαμενές χαρακτηρίζονται ως δεξαμε- νές προοριζόμενες αποκλειστικά για καθαρό έρμα: ——————————————————————- Δεξαμενή Ογκος (m) Δεξαμενή Ογκος (m) ——————————————————————-
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περίοδοι που καλύπτονται από το Συμ- πλήρωμα πρέπει να ταυτίζονται με τις περιόδους που καλύπτονται από το Βιβλίο Πετρελαίου.
Α) Ερματισμός Δεξαμενών προοριζομένων αποκλει- στικά για καθαρό έρμα. ——————————————————————-
101. Χαρακτηριστικά δεξαμενής (νών) που ερματίσθηκαν —— ——————————————————————-
102. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την οποία ύδωρ που πρόκειται να χρησιμοποι- ηθεί για πλύση γραμμών ή ερ- —– ματισμό διοχετεύθηκε στις δεξαμενές που προορίζονται αποκλειστικά για καθαρό έρ- μα. ——————————————————————-
103. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την οποία η αντλία & οι γραμμές πλύ- θηκαν και τα κατάλοιπα διοχετεύθηκαν. ——————————————————————-
104. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την οποία επί πλέον έρμα διοχετεύθηκε σε —– δεξαμενή(νές) αποκλειστικά προοριζόμενες για καθαρό έρμα. ——————————————————————-
105. Ημερομηνία, ώρα και στίγμα του πλοίου κατά την οποία: (α) τα επιστόμια των δεξαμε- νών καταλοίπων —– (β) τα επιστόμια των δεξαμε- νών φορτίου (γ) άλλα επιστόμια που επη- ρεάζουν το σύστημα καθα- ρού έρματος, κλείστηκαν. ——————————————————————-
106. Ποσότης καθαρού έρματος που διοχετεύθηκε στο πλοίο —- ——————————————————————-
Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι επιπροσθέτως με τα ανωτέρω όλα τα επιστόμια της θαλάσσης, οι συνδέσεις & οι διασυνδέσες των δεξαμενών φορτίου & των σωληνώσεων έχουν ασφαλισθεί με το πέρας του ερματισμού των δεξαμενών που προορίζονται αποκλει- στικά για καθαρό έρμα. Ημερομηνία εγγραφής…. Αρμόδιος Αξιωματικός …………………. Πλοίαρχος……………………….
(Β) Απόρριψη καθαρού έρματος ——————————————————————-
107. Χαρακτηριστικά της δεξαμε- νής(νών) —– ——————————————————————-
108. Ημερομηνία, ώρα & στίγμα του πλοίου κατά την έναρξη της απορρίψεως του καθα- ρού έρματος —- (α) στην θάλασσα (β) σε εγκαταστάσεις υποδο- χής ——————————————————————-
109. Ημερομηνία, ώρα & στίγμα του πλοίου κατά το πέρας της απορρίψεως στην θάλασσα —- ——————————————————————-
110. Ποσότητα που απορρίφθηκε (α) στην θάλασσα ή (β) σε εγκαταστάσεις υποδο- χής —- ——————————————————————-
111. Ελέγχθηκε το θαλάσσερμα για τυχόν ανάμιξη πετρελαίου προ της απορρίψεως; ——— 112. Παρακολουθείτο η απόρριψη κατά την διάρκεια της εκφορ- τώσεως με μετρητή περιεκτι- κότητος πετρελαίου; ———
113. Υπήρξε ένδειξη αναμίξεως πετρελαίου & θαλασσέρμα- —– τος προ ή κατά την απόρριψη; ——————————————————————-
114. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την οποία οι αντ- λίες & οι σωληνώσεις πλύθη- —– καν μετά την φόρτωση ——————————————————————-
115. Ημερομηνία & στίγμα του πλοίου κατά την οποία (α) τα επιστόμια των δεξαμε- νών καταλοίπων (β) τα επιστόμια των δεξαμε- νών φορτίου —- (γ) άλλα επιστόμια που επη- ρεάζουν το σύστημα καθαρού έρματος, κλείστηκαν ——————————————————————-
116. Ποσότης ρυπανθέντος ύδα- τος που μεταφέρθηκε στην δεξαμενή(νες) καταλοίπων. Αναφέρονται τα χαρακτηρι- —– στικά της δεξαμενής(νών) καταλοίπων ——————————————————————-
Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, όλα τα επιστόμια της θαλάσσης, τα επιστόμια απορρίψεως από το πλοίο οι συνδέσεις των δεξαμενών φορτίου και των σωληνώσεων και συνδέσεις μεταξύ των οι ενδοσυνδέσεις ασφαλίστηκαν με το πέρας της απορρίψεως του καθαρού έρματος και ότι η αντλία(ες) και οι σωληνώσεις, που έχουν καθορισθεί για τους χειρισμούς του καθαρού έρματος, καθαρίστηκαν καταλλήλως κατά το πέρας της απορρίψεως του καθαρού έρματος. Ημερομηνία εγγραφής……. Αρμόδιος Αξιωματικός……………….. Πλοίαρχος…………………
Συμπλήρωμα 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ* Ονομα πλοίου Διεθνές διακριτικό σήμα…………………………………….. Συνολική μεταφορική ικανότης σε φορτίο……………………..κυβ μέτρα Ταξίδι από……………………………………………….σε (λιμήν(νες) (ημερομηνία) (λιμήν(νες) (ημερομηνίες) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι χρονικές περίοδοι που καλύπτονται από το Συμπλήρωμα δέον όπως ταυτίζονται με τις περιόδους που καλύπτονται από το Βιβλίο πετρε- λαίου. Οι δεξαμενές που καθαρίσθηκαν με αργό πετρέλαιο θα πρέπει να είναι οι αυτές που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και οργάνων που απαιτείται από τον Κανονισμό 13Β (5)(α) του Πρωτοκόλλου. Ιδιαίτερη στήλη πρέπει να χρησιμο- ποιείται για κάθε δεξαμενή που πλένεται ή ξεπλένεται με νερό. (Α) Πλύση με αργό πετρέλαιο ——————————————————————-
201. Ημερομηνία και λιμήν που έλαβε χώρα πλύση με αργό πετρέλαιο ή στίγμα του πλοίου σε περίπτωση κατά ———– την οποία έλαβε χώρα ο καθα- ρισμός μεταξύ δύο λιμανιών εκφορτώσεως. ——————————————————————-
202. Χαρακτηριστικά της δεξαμε- νής(νών) που πλύθηκε (βλέ- ——- πε σημείωση 1) ——————————————————————-
203. Αριθμός συσκευών που χρη- σιμοποιήθηκαν. ———– 204. Η πλύση άρχισε (α) ημερομηνία και ώρα (β) κενό δεξαμενών. ———- ——————————————————————-
205. Μέθοδος πλύσης που χρησιμοποιήθηκε σε ένα ή πολλά στάδια. ———— Ημερομηνία εγγραφής….. Αρμόδιος Αξ/κός……………………… Πλοίαρχος…………………… ——————————————————————- 206. Πίεση γραμμής πλύσεως —- ——————————————————————-
207. Πέρας ή διακοπή πλύσεως (α) ημερομηνία και ώρα —- (β) κενό δεξαμενών ——————————————————————-
208. Παρατηρήσεις —- ——————————————————————-
Οι δεξαμενές πλύθηκαν σύμφωνα με τα προγράμματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και οργά- νων (βλέπε Σημείωση 3) και διαπιστώθηκε ότι ήσαν στεγνές (χωρίς υγρά) κατά το πέρας του καθαρισμού. Β) Καταιωνισμός με ύδωρ ή διοχέτευση ύδατος σε πυθ- μένα των δεξαμενών δια των σωληνώσεων. ——————————————————————-
209. Ημερομηνία και στίγμα του πλοίου κατά την οποία έλαβε ——— χώρα ο καταιωνισμός ή η διο- χέτευση ύδατος. ——————————————————————-
210. Χαρακτηριστικά της δεξαμε- νής (νών) και ημερομηνία ———- ——————————————————————-
211. Ογκος του ύδατος που χρησι- μοποιήθηκε. ———- ——————————————————————-
212. Μεταφέρθηκε σε: (α) εγκαταστάσεις υποδοχής (β) δεξαμενή(νές) καταλοίπων ———
Σημείωση 1. Οταν μία μεμονωμένη δεξαμενή έχει μη- χανήματα πλύσεως περισσότερα από εκείνα που δύ- νανται να λειτουργήσουν συγχρόνως, όπως περιγράφε- ται στο εγχειρίδιο λειτουργίας συγχρόνως, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και οργάνων, τότε το τμήμα που πλύθηκε με αργό πετρέλαιο πρέπει να χαρακτηρισθεί π.χ Νο 2 κεντρική δεξαμενή πρωραίο τμήμα. Σημείωση 2. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας και οργάνων καταχωρήσατε αν χρησιμοποείται μέθοδος πλύσεως ενός ή πολλών σταδίων. Αν χρησιμοποιείται μέθοδος πολλών σταδίων αναφέρατε το κατακόρυφο τόξο που καλύπτεται από τα μηχανήματα πλύσεως και τον αριθμό των φορών που το τόξο αυτό καλύπτεται γι` αυτό το ειδικό στάδιο του προγράμματος. Σημείωση 3. Εάν τα προγράμματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και οργάνων δεν ακολουθούνται τότε πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες στην στήλη των παρατηρήσεων.
(Αναφέρονται τα χαρακτηρι- στικά της δεξαμενής(νών) καταλοίπων). ——————————————————————-
Ημερομηνία εγγραφής….. Αρμόδιος αξ/κός……………………. Πλοίαρχος…………………………….
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ* Ονομα πλοίου………………………………………………. Διεθνές Διακριτικό Σήμα…………………………………….. Συνολική μεταφορική ικανότης σε φορτίο……………… κυβ. μέτρα Συνολική χωρητικότητα θαλασσέρματος………………………….. που απαιτείται για την συμμόρφωση με τον Κανονισμό 13 (2) και (3) του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου……………… κυβικά μέτρα Ταξίδι από…………………………………………….Πρός. (λιμήν(νες) (λιμήν(νες) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρονικές περίοδοι που καλύπτονται από το Συμπλήρωμα δέον όπως ταυτίζονται με τις περιό- δους που καλύπτονται από το Βιβλίο Πετρελαίου.
(Α) Ερματισμός δια θαλασσέρματος ——————————————————————- 301. Χαρακτηριστικά της δεξαμε- νής(νών) που ερματίσθηκε. —- ——————————————————————-
302. Ημερομηνία και στίγμα του πλοίου κατά την οποία έγινε ο ερματισμός —- ——————————————————————-
303. Συνολική ποσότητα έρματος που φορτώθηκε σε κυβικά μέτρα — ——————————————————————-
304. Μέθοδος υπολογισμού ποσό- τητας έρματος. —- ——————————————————————-
305. Παρατηρήσεις —- ——————————————————————-
306. Ημερομηνία και υπογραφή αρμοδίου αξιωματικού —- ——————————————————————-
307. Ημερομηνία και υπογραφή Πλοιάρχου —- ——————————————————————-
(Β) Ανακατανομή έρματος επί του πλοίου —- ——————————————————————-
308. Αιτία ανακατανομής. —– 309. Ημερομηνία και υπογραφή α- ρμοδίου αξιωματικού ——
310. Ημερομηνία και υπογραφή Πλοιάρχου —- ——————————————————————-
(Γ) Απόρριψη θαλασσέρματος σε εγκαταστάσεις υπο- δοχής ——————————————————————-
311. Ημερομηνία και λιμήν(νες) όπου απορρίφθηκε το θαλασ- σάρεμα. —- ——————————————————————-
312. Ονομασία ή χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων υποδο- χής — – ——————————————————————-
313. Ολική ποσότης θαλασσέρμα- τος που εκφορτώθηκε σε κυ- βικά μέτρα —- ——————————————————————-
314. Μέθοδος υπολογισμού της ποσότητος του έρματος —- ——————————————————————-
315. Ημερομηνία και υπογραφή αρμοδίου αξιωματικού —- ——————————————————————-
316. Ημερομηνία και υπογραφή Πλοιάρχου. —– ——————————————————————-
317. Ημερομηνία υπογραφή και σφραγίς του οργάνου της λι- μενικής αρχής. —– ——————————————————————-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝ Καμμία αλλαγή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ή ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ή ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Καμμία αλλαγή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ Καμμία αλλαγή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ Καμμία αλλαγή

Άρθρο δεύτερο
Ορισμός
Ο όρος “Σύμβαση” που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος νόμου περιλαμβάνει τα κείμενα, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο τρίτο
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της Σύμβασης
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα των Πρωτοκόλλων Ι και ΙΙ και των Παραρτημάτων της “Σύμβασης” θα γίνονται με Π.Δ. που θα εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο τέταρτο
Εξουσιοδότηση Νηογνωμόνων
Με Π. Δ/γμα εξουσιοδοτούνται: 1. Οι Ελληνικοί και αλλοδαποί Νηογνώμονες με διεθνές κύρος για την διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέπονται από τη “Σύμβαση” καθώς και για την έκδοση, θεώρηση, ανανέωση και παράταση των πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων.
2. Οι ίδιοι Νηογνώμονες ή τεχνικές εταιρείες για τον έλεγχο κάθε φύσης ειδών εξοπλισμού και υλικών, με τα οποία υποχρεώνονται να εφοδιάζονται τα πλοία και εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου της “Σύμβασης” και των Π. Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του παρόντος νόμου. Η τελική όμως έγκριση καταλληλότητας των ανωτέρω ειδών και υλικών παρέχεται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων.
3. Οι φορείς οι οποίοι εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ελέγχονται και εποπτεύονται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων και σε ότι αφορά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, που τους παρασχέθηκε.

Άρθρο πέμπτο
Εφαρμογή.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της “Σύμβασης” των Π. Διαταγμάτων και Υπ. αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του εφαρμόζονται:
α. Στα ελληνικά πλοία.
β. Στα πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια και όρμους ή που βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις Διεθνείς Συμβάσεις, που κυρώθηκαν από την Ελλάδα.
γ. Στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, στις οποίες προσεγγίζουν πλοία για τη διενέργεια κάθε μορφής εργασιών και πράξεων και
δ. Στα πλοία, μηχανήματα, συσκευές και κάθε φύσης εξοπλισμό, που κατασκευάζεται στην Ελλάδα και προορίζεται για τις εγκαταστάσεις ή τα πλοία.

Άρθρο έκτο
Αρμόδιες Αρχές
Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, της “Σύμβασης”, των Π. Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται για την εκτέλεση αυτού, είναι στην Ελλάδα (εσωτερικό) η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές και στο εξωτερικό οι Αξιωματικοί του Λμενικού Σώματος, που τοποθετούνται στις Ελληνικές Πρεσβείες ή Προξενεία και ασκούν ειδικά ναυτιλιακά καθήκοντα, στις δε περιπτώσεις που δεν υπηρετούν λιμενικοί αξ/κοί οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Άρθρο έβδομο
Επέκταση εφαρμογής – Ρύθμιση λεπτομερειών.
1. Με Προεδρικά Διατάγματα:
α) Καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της “Σύμβασης” των πλοίων που δεν υπάγονται στη “Σύμβαση”.
β) Τίθενται σε ισχύ οι αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στις Διπλωματικές Διασκέψεις “δια την Ρύπανση της θαλάσσης” του 1973 και “δια την Ασφάλεια των Δεξαμενοπλοίων και την αποφυγή ρυπάνσεως της Θαλάσοης” του 1978, καθώς και οι υιοθετούμενες κάθε φορά αποφάσεις από το Διακυβερνητικό Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό Οργανισμό (IMCO), που αποβλέπουν στην προαγωγή της Ασφάλειας της Ναυσιπλοϊας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
γ) Είναι δυνατό να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης “περί προλήψεως της εκ των πλοίων ρυπάνσεως της θαλάσσης 1973” και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που περιέχονται στο κυρούμενο Πρωτόκολλο 1978.
δ) Ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της “Σύμβασης” που κυρώνεται.
2. Με Υπουργικές αποφάσεις:
α) Καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι λοιποί όροι και λεπτομέρειες κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας, των κάθε φύσης ειδών εξοπλισμού, των δικτύων και των εξαρτημάτων αυτών, που πρέπει να φέρονται στα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις της “Σύμβασης”.
β) Επιτρέπεται να εγκρίνονται ισοδύναμες ρυθμίσεις για τις οποίες ο Κανονισμός 3 του Κεφαλαίου 1 του Παραρτήματος 1 της “Σύμβασης” αναφέρει.

Άρθρο όγδοο
Απαγόρευση προσέγγισης και απόπλου.
Από την ημερομηνία που θα ισχύσει η “Σύμβαση” απαγορεύεται η προσέγγιση στα Ελληνικά Λιμάνια ή ο απόπλους από αυτά Ελληνικών πλοίων ή πλοίων με ξένη σημαία, χωρών που μετέχουν ή όχι στη “Σύμβαση” εφ` όσον αυτά δεν συμμορφώνονται σ` αυτή.

Άρθρο ένατο
Κυρώσεις – Προσφυγές
1. Με την επιφύλαξη στις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 743/ 1977 “περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο ένατο του Ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110Α/1981 ) “περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον, πόλιν Μεξικού, Μόσχαν και Ουάσιγκτον 1972 Δ.Σ. κλπ.” που αναφέρονται σε περιπτώσεις πρόκληση ρύπανσης της θάλασσας από πλοία ή εγκαταστάσεις:
α) Επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων Αρχών, που αναφέρονται στο Άρθρο Εκτο, πρόστιμο μέχρι 800.000 δραχμές στους παραβάτες του παρόντος νόμου, καθώς και στους παραβάτες των Προεδρικών Διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν σε εκτέλεσή του, ανεξάρτητα αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη από άλλες διατάξεις.

β) Εφόσον πρόκειται για παραβάσεις που γίνονται από πλοία είναι δυνατό από τότε που θα κοινοποιηθεί η απόφαση που επιβάλλει το πρόστιμο, να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου μέχρι να καταβληθεί το πρόστιμο ή να κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας. γ) Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιοχής μονομελούς μεν σύνθεσης για ποσό προστίμου μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ., τριμελούς δε σύνθεσης για μεγαλύτερο ποσό προστίμου. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. 2. Με Προεδρικά Διατάγματα μπορεί να αυξάνονται τα όρια των προστίμων. 3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο δέκατο
Αναστολή
Με Π.Δ. επιτρέπεται σε περίπτωση πολέμου ή εχθροπραξιών, κινδύνου πολέμου ή εχθροπραξιών ή γενικότερης σύραξης, η ολική ή μερική αναστολή της εφαρμογής των κειμένων, που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο ενδέκατο
Κείμενα
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και Ελληνικού κειμένου της “Σύμβασης” υπερισχύει το Αγγλικό.

Άρθρο δωδέκατο
Αρμοδιότητα για την έκδοση εκτελεστικών Διαταγμάτων και Αποφάσεων
Αρμόδιος για την πρόταση και έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Διατάξεις που τροποποιούνται και καταργούνται
Από την ημερομηνία που θα ισχύσει ο παρών νόμος:
1. Στο άρθρο όγδοο του ν. 314/1976 “περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως “περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” προστίθεται εδάφιο με στοιχείο (δ) το δε εδάφιο (δ) του αυτού άρθρου αριθμείται εις εδάφιον ε`, που έχει ως εξής:
“(δ) προσδιορίζονται τα όργανα και η εν γένει διοικητική και δικαστική διαδικασία ίδρυσης, διαχείρισης, κατανομής και διανομής του υπό της κυρουμένης Διεθνούς Σύμβασης προβλεπόμενου Κεφαλαίου περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτου”.
2. Καταργούνται τα Ν.Δ. 4529/1966, 382/1974, 387/1974 και ο Ν. 297/ 1976, ως και κάθε άλλη διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ