Νόμος 1268 ΦΕΚ Α΄87/16.7.1982
Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Σημ.: όπως το άρθρο 1 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 του αυτού νόμου.

1. Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανωτάτη εκπαίδευση σε κάθε Έλληνα πολίτη που το επιθυμεί, μέσα από τις διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά από το νόμο.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
δ) Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητες τους.
Σημ.: όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν.3549/2007, ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.

Άρθρο 2
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Πανεπιστημιακό Άσυλο.
Σημ.: όπως το άρθρο 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 του Άρθρου 3 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011)

1. Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι.

2. Δεν επιτρέπεται η επιβολή ορισμένων μόνον επιστημονικών απόψεων και ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας.

3. (α) Όλοι οι εργαζόμενοι στα Α.Ε.Ι. όπως και οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις Πανεπιστημιακές αρχές.
(β) Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια θητεία από το φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος, ο οποίος λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ν. 1268/1982) είτε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε μέχρι την έγκριση του καταστατικού ως ένωση προσώπων. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του τμήματος, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του τμήματος και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε σε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη γενική συνέλευση του τμήματος και στο εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον πρόεδρο τμήματος, τον κοσμήτορα και τις πρυτανικές αρχές, καθώς και στα άλλα πανεπιστημιακά όργανα διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, ορίζονται από το Δ.Σ. του συλλόγου, ακόμη και αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 1 εδ. α` του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α` 165).

4. Για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αναγνωρίζεται του Πανεπιστημιακό Άσυλο.

5. Το Πανεπιστημιακό Άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι., όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

6. (α) Το όργανο αυτό είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρύτανη ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ανά ένα εκπρόσωπο του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των φοιτητών.
(β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Ε.Π. μαζί με έναν αναπληρωτή είναι μέλη της Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των συγκλητικών μελών του Δ.Ε.Π. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μαζί με τον αναπληρωτή του είναι μέλη της Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών.
(γ) Το όργανο αυτό αποφασίζει μόνο με ομοφωνία των μελών του. Σε περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται έκτακτα η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. την ίδια μέρα προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Η τελική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων.

7. Επέμβαση δημόσιας δύναμης χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι., επιτρέπεται μόνον εφ` όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.

8. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 5 για το Πανεπιστημιακό Άσυλο τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μετά από έγκληση του οργάνου της παρ. 6 ή της Συγκλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις.

1. Τα Α.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η οργάνωση και η λειτουργία των Α.Ε.Ι. διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων γίνεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε Α.Ε.Ι., ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδ. γ.

3. Η εσωτερική διάρθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι., όπως και οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό κάθε Α.Ε Ι.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρυτανικού συμβουλίου, μπορεί να συνιστώνται στα Α.Ε.Ι. συμβούλια και επιτροπές κάθε φύσεως από μέλη τους και να καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για όλα τα συμβούλια και τις επιτροπές, που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στο νόμο αυτόν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167),αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

5. Μέλη των Α.Ε.Ι. είναι το Διοικητικό – Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Διοικητικό – Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Δ.Τ.Π ), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Διοικητικό Προσωπικό και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

6. Για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλα ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή μορφωτικά ιδρύματα όπως και με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

7. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων που προέρχονται τόσο από την κρατική επιχορήγηση όσο και από την περιουσία τους. Με Π.Δ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) είναι δυνατή ή ίδρυση ειδικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι.

8. Με Π.Δ. καθορίζονται ή ίδρυση, οι αρμοδιότητες ο τρόπος λειτουργίας και η στελέχωση, με αποσπάσεις προσωπικού κάθε κατηγορίας, ειδικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για την ανεύρεση και απόκτηση γης, για τον προγραμματισμό των δημοσίων επενδύσεων, για τη χωροθέτηση και το συντονισμό των μελετών των κατασκευών και των επιβλέψεων κάθε φύσης πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, όπως και για την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού των Α.Ε.Ι. Οι αποσπάσεις προσωπικού από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία πραγματοποιούνται και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 4
Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών.

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επωνυμία Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

2. Η Ε.Α.Γ.Ε. είναι ο κεντρικός συμβουλευτικός φορέας των Α.Ε.Ι. για τη διδασκαλία, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις διδασκαλίες αξιολόγησης και κρίσης του Δ.Ε.Π. Η Ε.Α.Γ.Ε. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης για τα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και σχεδιάζει και επιβλέπει την έρευνα στα Α.Ε.Ι. μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π.

3. Τα συμβουλευτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ε.Α.Γ.Ε. είναι ιδίως :
ι) Η μέριμνα για τη συνεχή ανύψωση της στάθμης της διδασκαλίας, της έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών σε εθνική κλίμακα, με βάση ένα πλαίσιο ενιαίων και αντικειμενικών κριτηρίων για όλα τα Α.Ε.Ι.
ιι) Η εισήγηση για το είδος των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα Α.Ε.Ι., για το περιεχόμενο των προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η ισοτιμία τους και για τα πλαίσια προγραμμάτων νέων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τμημάτων.
ιιι) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας.
ιν) Η διασφάλιση ενιαίας και αντικειμενικής σε εθνική κλίμακα διαδικασίας αξιολόγησης και κρίσης του διδακτικού, ερευνητικού, συγγραφικού και κοινωνικού έργου των υποψηφίων για εκλογή ή εξέλιξη μελών του Δ.Ε.Π.
ν) Η εξειδίκευση και η εναρμόνιση του ερευνητικού προγράμματος των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που επεξεργάζεται το Ε.Σ.Α.Π.

4. (α) Μέλη της Ε.Α.Γ.Ε μπορεί να εκλεγούν Έλληνες πολίτες καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, με υψηλού επιπέδου επιστημονικό, ακαδημαϊκό, συγγραφικό και κοινωνικό έργο, με ακαδημαϊκό ήθος και καταξίωση στους φορείς της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας.
(β) Με Π.Δ. καθορίζεται η διαδικασία εκλογής των μελών της, ο ανώτατος αριθμός τους και η κατανομή τους σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, και ό,τι αφορά τις αποδοχές τους.
(γ) Τα μέλη της Ε Α.Γ.Ε. εκλέγονται με θητεία 5 χρόνων, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.

5. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε., για να εξασφαλιστεί σε εθνική κλίμακα αντικειμενική διαδικασία εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. με ενιαία αξιοκρατικά κριτήρια και για να δοθεί ισότιμα η ευκαιρία αξιοποίησης όλου του ελληνικού πανεπιστημιακού δυναμικού, με απόφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει έναν ενιαίο Εθνικό Κατάλογο πανεπιστημιακών Δασκάλων και Ερευνητών (Ε.Κ.Π.Δ.Ε.).
(β) Ο Ε.Κ.Π.Δ.Ε. περιέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενου στόχου και πάντως όλα τα στοιχεία της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών δασκάλων ή ερευνητών. Ο κατάλογος αυτός είναι δημόσιος και τα στοιχεία του συνεκτιμώνται στις εκλογές σε θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και λαμβάνονται υπόψη από τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, για την ανεύρεση και αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων, και επιστημονικών συνεργατών στους διάφορους τομείς έρευνας και διοίκησης.

6. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε. καταρτίζει κατάλογο ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας με σύστημα κριτών, τα αξιολογεί και τα κατατάσσει με κριτήριο την αποδοχή τους από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ως προς το κύρος, την πρωτοτυπία και το θεμελιώδες των δημοσιεύσεων που περιέχουν.
(β) Συντάσσει επίσης κατάλογο διεθνών συνεδρίων με πρακτικά και σύστημα κριτών, στα οποία παρουσίαση εργασίας και εμφάνιση στα πρακτικά θεωρείται ισοδύναμη με δημοσίευση.
(γ) Για τη σύνταξη των καταλόγων των εδαφίων (α) και (β), η Ε.Α Γ Ε. ζητά τη γνώμη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι
(δ) Για επιστημονικούς κλάδους, στους οποίους η έρευνα και το αντίστοιχο συγγραφικό έργο είχε κύρια εθνικό χαρακτήρα που δεν επιτρέπει δημοσίευση σε περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας δημοσιεύσεων παρόμοιου περιεχομένου.
(ε) Οι κατάλογοι των εδαφίων (α) και (β) καθώς και τα κριτήρια του εδαφίου (δ) ενημερώνονται συνεχώς και δημοσιεύονται από την Ε Α.Γ Ε σε ειδικό δελτίο

7. Η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει την ισοτιμία των Α.Ε.Ι. του εξωτερικού με τα Α.Ε.Ι. της χώρας και χορηγεί πιστοποιητικά ισοτιμίας τίτλων σπουδών.

8. Το έργο της Ε.Α Γ Ε. διευθύνεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από τα μέλη της για περίοδο δύο χρόνων.

9. Η Ε.Α.Γ.Ε συντάσσει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον κανονισμό αυτό καθορίζονται και οι διαδικασίες εναρμόνισης, σχεδιασμού και επίβλεψης της έρευνας μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π., καθώς και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση και κρίση του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το νόμο αυτό.

Άρθρο 5
Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας
Σημ.: όπως το άρθρο 5 Καταργήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 εδ. στ` του Ν. 2327/1995 (Α` 156).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80

1. Τα Α.Ε.Ι. αποτελούνται από Σχολές. Οι Σχολές καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστημονική εξέλιξη αλληλεπίδραση τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους συντονισμός.

Κατ` εξαίρεση σε τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών, τα οποία καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο περισσότερων μιας επιστημών, είναι δυνατή η οργάνωση και η λειτουργία περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων σπουδών, τα οποία οδηγούν στη χορήγηση ξεχωριστών πτυχίων αντίστοιχων προς τις επιστήμες αυτές. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος και του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας, καθορίζονται για κάθε τέτοιο πρόγραμμα, ο τίτλος του προγράμματος και του χορηγούμενου πτυχίου, οι τυχόν ειδικεύσεις του πτυχίου, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του προγράμματος, η διαδικασία και τα κριτήρια των εγγραφομένων φοιτητών στο πρόγραμμα, η αντιστοιχία του πτυχίου, τα θέματα μεταγγραφών και κατατάξεων φοιτητών στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 παρ.6 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003 αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 28 παρ. 24 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σύ ένα ενιαίο πτυχίο. “Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα.

3. α) Είναι δυνατή η ίδρυση ξεχωριστών Γενικών Τμημάτων σε Σχολές που τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων τους έχουν μεγάλο αριθμό κοινών μαθημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός τους. Τα Τμήματα αυτά δεν χορηγούν ιδιαίτερο πτυχίο.

β) Τα Γενικά Τμήματα έχουν δικό τους Δ.Ε.Π.

4. α) Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς. β) Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης.
γ) Μέλη του Δ.Ε.Π μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ανήκουν εκτός του Τομέα της κύριας ειδικότητάς τους και το πολύ σύ έναν άλλο Τομέα της ίδιας Σχολής. Η συμμετοχή στο δεύτερο Τομέα περιορίζεται μόνο στις διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ο αριθμός των μελών του Δ.Ε.Π. και το γνωστικό πεδίο του Τμήματος δε επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς, δεν απαιτείται η διαίρεση του Τμήματος σε Τομείς. Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτό αρμοδιότητες του Τομέα ανήκουν στο Τμήμα.
ε) Η σύσταση συγχώνευση, Κατάτμηση κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Γ.Σ του αντιστοίχου τμήματος. Αμέσως μετά τη σύσταση τους η Γ.Σ τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων Σπουδαστηρίων Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή και για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο τμήμα.
Με την ίδια διαδικασία αλλάζει η ονομασία ενός Τομέα και τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ενώ με απόφαση της Γ.Σ Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος προσωπικού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

5.Σημ.: όπως η παρ. 5 του άρθρου 6 Καταργήθηκε με το άρθρο 80 παρ.8 περ.βι) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και του Σ.Τ.Ε., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται Α.Ε.Ι.. Σχολές ή Τμήματα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 εδαφ.α` άρθρ.15 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998 και με την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002
ι) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της ανώτατης παιδείας ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι., Σχολές ή τμήματα που λειτουργούν.
ιι) `Όταν το επιβάλλει ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά μέλος του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού ενός Α.Ε.Ι., μιας Σχολής ή ενός Τμήματος.
ιιι) `Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τμημάτων δεν δικαιολογείται επιστημονικά και δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 48 Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).
Η πρόταση της Συγκλήτου συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και από οικονομοτεχνική μελέτη που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων πρότυπων μελετών που συντάσσει το αρμόδιο Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π.. Η πρόταση αναφέρεται ακόμη, προκειμένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος, στην εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειμένων, των βασικών στοιχείων τους (Τμήματα, τομείς, γνωστικά αντικείμενα των τομέων), στα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών και στις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.3 Ν.3549/2007,ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.Διόρθ.σφαλμάτων στο ΦΕΚ Α 145/5.7.2007.

7. Η Σύγκλητος οφείλει στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 να διατυπώσει τη γνώμη της μέσα σε 30 μέρες από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήματος από το Υπουργό εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν η προθεσμία αύτη περάσει άκαρπη, το Διάταγμα εκδίδεται και χωρίς γνώμη της Συγκλήτου.]

Άρθρο 7
Εργαστήρια, Κλινικές και Βιβλιοθήκες.

1. Κάθε Εργαστήριο ή Κλινική ανήκει σε Τομέα ή σε Τμήμα και η λειτουργία τους διέπεται από εσωτερικό κανονισμό. Μπορεί να ανήκει σε Σχολή, αν υπάρχει τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής στις δραστηριότητές του από μέλη του Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε διαφορετικά Τμήματα της ίδιας Σχολής και σχετική πρόταση του Τμήματος ή της Σχολής. Κάθε Εργαστήριο ή Κλινική διευθύνεται από ένα Διευθυντή που είναι μέλος του Δ.Ε.Π. του τομέα ή του Τμήματος ή της Σχολής αντίστοιχα και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή εφόσον το απαιτεί το μέγεθος και η πολυμέρεια του εν γένει έργου του Εργαστηρίου ή της κλινικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε μετά την διαγραφή στίχων με το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

2. Τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκλογή του Διευθυντή ορίζονται με Π.Δ. ύστερα από γνώμη των Α.Ε.Ι.
Σημ.: όπως η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80

3. Ο Διευθυντής εκλέγεται για χρονική περίοδο τριών χρόνων που μπορεί να ανανεώνεται από τη Γ.Σ. του Τομέα ή τη Γ.Σ. του Τμήματος ή τη Γ.Σ. της Σχολής ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική.
Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

4. Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων και Κλινικών, που ανήκουν σε Τομέα ή Τμήμα, υποβάλλουν στον Πρόεδρο του Τμήματος προτάσεις για επιλογή και διάθεση Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων σύ αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει για την επιλογή και διάθεση των ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων. Προκειμένου για Εργαστήριο ή Κλινική που ανήκει σε Σχολή Διευθυντής τους υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής πρόταση για επιλογή και διάθεση Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων. Σχετικά αποφασίζει η Κοσμητεία.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της οικείας Σχολής, ιδρύεται Εργαστήριο, Κλινική ή Μουσείο. Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής ή του Μουσείου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Γ Σ. του οικείου τμήματος ή της οικείας σχολής είναι δυνατή η κατάργηση συγχώνευση ή μετονομασία των υφισταμένων Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων. Σε περίπτωση κατάργησης τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της οικείας Γ.Σ τμήματος ή σχολής σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στο τμήμα η τη σχολή. Σε περίπτωση κατάργησης εργαστηρίου, το Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Δ.Τ.Π.) που υπηρετεί σε αυτό μετατάσσεται σε κενές, άλλως σε νέες προσωποπαγείς θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. άλλου εργαστηρίου ή σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού του ίδιου Α.Ε.Ι. Η μετάταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατάργηση του εργαστηρίου και με σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 ν.1404/1983 και  με το άρθρ.62 Ν.2413/1996 αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 παρ.6 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003 και ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

6. Με Π.Δ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής Οργανισμούς, ύστερα από γνώμη των Α.Ε.Ι.

7. Σε κάθε Πανεπιστήμιο ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο “Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος Ιδρύματος).
Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Πανεπιστημίου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων ή Μονάδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η εξασφάλιση από το Ίδρυμα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας τους με τη διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και οικονομικών πόρων. Τα Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1α άρθρ.16 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005.

`Όλοι οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών και των πρώην σπουδαστηρίων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου στα Α.Ε.Ι. παραμένουν στις θέσεις τους, για την εξέλιξή τους όμως συνεκτιμάται υποχρεωτικά και η μετεκπαίδευσή τους στη βιβλιοθηκονομία.
Όταν οι θέσεις αυτών των υπαλλήλων κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο, διατηρούνται και η πλήρωσή τους γίνεται σύμφωνα με τους ορισμούς των προεδρικών διαταγμάτων που η έκδοσή τους προβλέπεται παραπάνω. Επιτρέπεται η ένταξη και τοποθέτηση στο προσωπικό της κεντρικής βιβλιοθήκης ή των βιβλιοθηκών τμημάτων κάθε Α.Ε.Ι., ως βιβλιοθηκονόμων, σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου, των πανεπιστημιακών βοηθών με τους όρους αυτού του νόμου, των πανεπιστημιακών βοηθών που κάνουν χρήση της δυνατότητας των εδ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των αρμόδιων Υπουργών μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, ύστερα από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων τμημάτων και της Συγκλήτου, ιδρύονται θέσεις ειδικού διοικητικού τεχνικού προσωπικού σε κάθε τμήμα για την εξυπηρέτηση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Μετά τη σύσταση και την πλήρωση όμως των θέσεων που προβλέπεται να συσταθούν για τις βιβλιοθήκες με αυτή τη διάταξη, το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών των τμημάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 49 παρ.5 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9- 2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων.

8. Σε κάθε κεντρική βιβλιοθήκη Α.Ε.Ι. ιδρύεται μονάδα μηχανογράφησης που αντιμετωπίζει τα μηχανογραφικά προβλήματα της βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι. Η μονάδα αυτή συνεργάζεται με το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο έχει την ευθύνη να παρέχει στις μονάδες αυτές αυτοματισμό, νέες τεχνολογίες, πρόσβαση και διασύνδεση με τράπεζες επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, εσωτερικού και εξωτερικού, μέσω καταλλήλων εθνικών και διεθνών δικτύων.
Οι κεντρικές βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. συνδέονται σε κοινό αυτοματισμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ειδικών επιστημονικών βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι., και των ερευνητικών ιδρυμάτων, που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας και υποχρεούται να παρέχουν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ε.Ι.Ε τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία.
Η λειτουργία των μονάδων μηχανογράφησης των κεντρικών βιβλιοθηκών διέπεται από κανονισμούς που συντάσσονται από επιτροπή ειδικών. Η συγκρότηση της επιτροπής και η κύρωση των κανονισμών γίνονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η μονάδα μηχανογράφησης κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης στελεχώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια γ’ και δ` της πρώτης περιόδου της προηγούμενης παραγράφου.
Σημ.: όπως η παρ. 8 προστέθηκε στο άρθρο 7 με το άρθρο 49 παρ.5 Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 8
Όργανα του Τμήματος.
Σημ.: όπως το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

1. Όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

2. α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Γ.Σ. Τμήματος) απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του E.T.E.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα. Η καθεμία οπό τις εν λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα. Στα τμήματα Ξένων Γλωσσών οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π. ανέρχονται σε ποσοστό 10%, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6α άρθρ.13 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.
β) Στη Γ.Σ. Τμήματος μετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του 30. “Αν στη Γ.Σ. Τμήματος μετέχουν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, η Γ.Σ. της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση που το Τμήμα δεν ανήκει σε Σχολή, η Σύγκητος του οικείου Α.Ε.Ι. συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως τον αριθμό πέντε από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56).
γ) Αν τα μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού υπερβαίνουν τα 40, στη Γ.Σ. μετέχουν 30 εκπρόσωποι οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών του Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα. Οι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. κάθε τομέα στη Γ.Σ. Τμήματος εκλέγονται για ετήσια θητεία κατ` αναλογία του αριθμού των μελών του σε κάθε βαθμίδα με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα. “Στη Γ.Σ. Τμήματος συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Διευθυντές των Τομέων και αν ακόμα δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του ΔΕΠ του Τομέα στη Γ.Σ. τμήματος, οπότε αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών του ΔΕΠ στη Γ.Σ. Τμήματος πέρα από τα 30. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των κατά το εδάφιο (α) εκπροσώπων υπολογίζεται με βάση το νέο αριθμό μελών του ΔΕΠ. Η συμμετοχή των πρόσθετων αυτών μελών ΔΕΠ στη Γ.Σ. δεν μεταβάλλει την κατανομή των 30 εκπροσώπων ΔΕΠ σε βαθμίδες και Τομείς.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56).
δ) Αν τα μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού ενός Τμήματος είναι από 31 μέχρι και 40 ή Γ.Σ. αποφασίζει αν θα υπαχθεί στην περίπτωση (β) ή στην περίπτωση (γ). Ως τότε στη Γ.Σ μετέχει το σύνολο του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού.
Σημ.: όπως το εδάφιο ε της παρ. 2 Καταργήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
στ) Η Γ.Σ. Τμήματος συνέρχεται σε τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο. Έκτακτες Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης ή για άλλο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης έκτακτες Γ.Σ. του τμήματος μπορεί να ζητηθούν από το 1/3 του συνόλου των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος. “Σε περίπτωση αδρανείας του προέδρου του τμήματος, τα μέλη αυτά μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως συγκαλούν τη γενική συνέλευση του τμήματος. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της 20ήμερης αυτής προθεσμίας, ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις πράξεις που προσηκούν στον πρόεδρο του τμήματος.
Σε περίπτωση αδρανείας του προέδρου του τμήματος, τα μέλη αυτά μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως συγκαλούν τη γενική συνέλευση του τμήματος. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της 20ήμερης αυτής προθεσμίας, ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις πράξεις που προσηκούν στον πρόεδρο του τμήματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).

3. α) Διοικητικό Συμβούλιο τμήματος (Δ.Σ. Τμήματος) λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα περιλαμβάνει 3 τουλάχιστο Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί ή Γ.Σ. Η δημιουργία τουλάχιστο τριών Τομέων είναι υποχρεωτική εφόσον ο αριθμός των μελών του Δ.Ε.Π. του Τμήματος είναι μεγαλύτερος του 21.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

4. Σημ.: όπως το εδάφιο α της παρ. 4 Καταργήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
β) Υποψηφιότητες υποβάλλονται με πρόταση οποιουδήποτε μέλους του σώματος των εκλεκτόρων ή και του ίδιου του ενδιαφερόμενου.
γ) Οι εκλέκτορες συγκαλούνται από τον Κοσμήτορα ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Προέδρου ή το αργότερο 15 μέρες μετά την μ’ οποιονδήποτε τρόπο κένωση της θέσης. Στο σώμα των εκλεκτόρων προεδρεύει ο Κοσμήτορας, χωρίς ψήφο εφόσον δεν είναι εκλέκτορας.
δ) Η ψηφοφορία είναι μυστική και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκλεκτόρων. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους. Στην περίπτωση αύτη θεωρείται ότι έχει εκλεγεί όποιος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.
Αν δεν υπάρχει κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να συγκαλέσει τους εκλέκτορες, το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων συγκαλείται από τον πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165) και με το άρθρο 38 παρ.1 Ν.3794/2009,ΦΕΚ Α 156/4.9.2009.
ε) Ο Πρόεδρος του Τμήματος: ι) Συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει των εργασιών τους, ιι) εισηγείται στη Γ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, ιιι) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού, ιν) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., ν) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

Άρθρο 9
Όργανα του Τομέα.
Σημ.: όπως το άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

1. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

2. α) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό του Τομέα, δύο εκπρόσωπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

β) Η Γ.Σ. τομέα: ι) Εκλέγει το Διευθυντή του τομέα, ιι) συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. Τμήματος, ιιι) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, ιν) κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, ν) αναθέτει καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής σύμφωνα με το άρθρο 7, νι) αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.
γ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ, Τμήματος, εάν αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της.
δ)Αν τα μέλη του Δ.Ε.Π. στον τομέα υπερβαίνουν τα 30, σχηματίζονται αμέσως με απόφαση του και μετά την εκλογή διευθυντή αυτοτελείς υποτομείς με ομοειδή ή συναφή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε υποτομέα οι καθηγητές της πρώτης βαθμίδας είναι τουλάχιστον δύο. Δεν σχηματίζονται υποτομείς αν δεν ενδείκνυται τούτο για λόγους λειτουργικούς. Σε κάθε υποτομέα εκλέγεται από τα μέλη του αναπληρωτής του διευθυντή, ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, κατανέμονται στους υποτομείς. Εκτός από την εκλογή του διευθυντή, στη Γ.Σ. του τομέα παραμένει και η αρμοδιότητα κατανομής των πιστώσεων. Τα λοιπά θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του υποτομέα.
Σημ.: όπως η δ) παράγραφος προστέθηκε στο άρθρο 9 με το άρθρο 79 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165).

3. Ο Διευθυντής του τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

4.Αν τα μέλη του Δ.Ε.Π. στον τομέα υπερβαίνουν τα 30, σχηματίζονται αμέσως με απόφαση του και μετά την εκλογή διευθυντή αυτοτελείς υποτομείς με ομοειδή ή συναφή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε υποτομέα οι καθηγητές της πρώτης βαθμίδας είναι τουλάχιστον δύο. Δεν σχηματίζονται υποτομείς αν δεν ενδείκνυται τούτο για λόγους λειτουργικούς. Σε κάθε υποτομέα εκλέγεται από τα μέλη του αναπληρωτής του διευθυντή, ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών κατανέμονται στους υποτομείς. Εκτός από την εκλογή του διευθυντή, στη Γ.Σ.του τομέα παραμένει και η αρμοδιότητα κατανομής των πιστώσεων. Τα λοιπά θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του υποτομέα.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε από το εδάφ.α της παρ.3 άρθρ.79 Ν.1566/85(ΦΕΚ Α`167).

Άρθρο 10
Όργανα της Σχολής.
Σημ.: όπως το άρθρο 10 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

1. Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, ή Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.

2. α) Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (Γ.Σ. Σχολής) απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής. β) Η Γ.Σ. Σχολής έχει όλες τις αρμοδιότητες που ο νόμος αυτός αναθέτει στη Σχολή εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα.

3. α) Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.
β) Η Κοσμητεία: ί) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή, ίί) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, III) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, ίν) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας, καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Ε.Π. στα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.1 Ν.3549/2007, ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.

4. α) Ο Κοσμήτορας αναδεικνύεται κατά τρόπο ανάλογο με τον Πρόεδρο του Τμήματος. Το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των εκλεκτόρων σωμάτων για την εκλογή των Προέδρων των Τμημάτων που ανήκουν στη Σχολή.
β) Ο Κοσμήτορας: (ι) συγκαλεί τη Γ.Σ. Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, (ιι) συντονίζει τα κοινά μαθήματα των Τμημάτων, (ιιι) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας, (ιν) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. Σχολής και της Κοσμητείας, (ν) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
γ) Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον πρόεδρο τμήματος που χρονικά προηγείται η διαπιστωτική πράξη της εκλογής του. Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή κοσμήτορα σχολής συγκαλείται από τον οικείο κοσμήτορα πριν από τη λήξη της θητείας του ή 15 μέρες το αργότερο από την κένωση με οποιοδήποτε τρόπο της θέσης του. Αν δεν υπάρχει κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να συγκαλέσει το σώμα εκλεκτόρων, το συγκαλεί ο πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 79 παρ.4 γ Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

5. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα.
Σημ.: όπως ηπαρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ.2 Ν.3549/2007, ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.

Άρθρο 11
Όργανα του Α.Ε.Ι.
Σημ.: όπως το άρθρο 11 Καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), η δε περ.β` της  παρ.2 του παρόντος επανήλθε σε ισχύ με την περ.β` της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (Α 18)

Άρθρο 12
Συμπληρωματικές διατάξεις για τα Πανεπιστημιακά όργανα.
Σημ.: όπως το άρθρο 12 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

1. “Ως πρυτάνεις, αντιπρύτανεις, κοσμήτορες σχολών, πρόεδροι τμημάτων και διευθυντές τομέα εκλέγονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος, που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτερου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας των ανωτέρω αξιωμάτων”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159) και με την παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)

2. Η θητεία των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών για δύο συνεχείς θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά, καθώς και η εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Η θητεία των προέδρων τμημάτων είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή οι πρόεδροι τμημάτων δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους. Δεν επιτρέπεται εκλογή προέδρων τμημάτων για περισσότερες από τέσσερις θητείες συνολικά. Ως θητεία για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες.
Η θητεία των λοιπών μελών των πανεπιστημιακών οργάνων είναι ετήσια.
Οι εκπρόσωποι των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων, του Ε.Δ.Τ.Π., του Ε.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού υποδεικνύονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα ή από αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 του άρθρου 1 Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18),αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3443/2006,ΦΕΚ Α 41/27.2.2006.

3. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή εκπροσώπων καθορίζεται ως ποσοστό κάποιου αριθμού, τα κλάσματα στρογγυλεύονται προς την πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 γίνεται μονάδα.

4. Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα συγκροτούνται νόμιμα, έστω και εάν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι στα άρθρα 8 έως 11 του νόμου αυτού εκπρόσωποι των, εκτός του Δ.Ε.Π., λοιπών κατηγοριών μελών των Α.Ε.Ι. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ή των σπουδαστών προσκαλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ιδρυμάτων με προσκλήσεις, οι οποίες είτε τους επιδίδονται είτε αναρτώνται σε πινακίδα της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.30 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.

5. α) Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
β) Οι αποφάσεις των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Οι λευκές ψήφο και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας.
γ) Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή Πρυτανικών Αρχών. Κοσμητόρων και Προέδρων η για την εκλογή εκπροσώπων Δ.Ε.Π. στις Γ.Σ. Τμημάτων ή στις Συγκλήτους.
Το μέλος συλλογικού πανεπιστημιακού οργάνου, που ανήκει στο Δ.Ε.Π. και απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις μη συνεχείς μέσα στο ίδιο εξάμηνο καλείται από τον προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον οι δικαιολογίες δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, περικόπτονται αυτομάτως οι αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 48 παρ.5 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) και με το άρθρο 79 παρ. 4 περ. ε του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

6. Τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι.

7. Στα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων μπορούν να συμμετέχουν, διακόπτοντας την άδειά τους, μέλη του Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε άδεια σύμφωνα με τις παραγρ. 3, 4 και 5 του Άρθρου 17 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 13
Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό.

1 . Το διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, ασκείται από το Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το οποίο αποτελείται από Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι.
Με απόφαση της Γ.Σ. του τομέα ανατίθεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών ανώτερων μεν βαθμίδων αυτοδύναμο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο άρθρο 23 παρ. 1, της δε βαθμίδας του λέκτορα απλώς η διδασκαλία μαθημάτων και η άσκηση των υπόλοιπων διδακτικών δραστηριοτήτων της διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προϊσχύον νομικό καθεστώς.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορεί να προσλαμβάνονται από τα Α.Ε.Ι. με ωριαία αντιμισθία για να επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Α.Ε.Ι..
Η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθμός των ωρών που καλύπτονται με τις προσλήψεις αυτές, το αντικείμενο απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζονται με παράταση του οικείου τμήματος των Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995 (Α` 156) καιμε το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

2. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα για έρευνα και διδασκαλία, ανεξαρτησία και ελευθερία στην εκτέλεση του έργου τους στα πλαίσια του προγραμματισμού και των σχετικών αποφάσεων του Τμήματος.

3. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, τη συμμετοχή στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. και την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών προς την ειδικότητά τους και τη θέση τους.

4. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. είναι δημόσιοι λειτουργοί. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. επεκτείνονται εφεξής στο σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. Όπου κατά το Σύνταγμα προβλέπεται συμμετοχή τακτικών Καθηγητών μετέχουν οι κατά το νόμο αυτόν Καθηγητές.

5. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμοποίησή του. Η ανακριβής ή η μη πλήρης χρήση του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

6.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 8 παρ.8 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

7.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 8 παρ.8 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

8. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, στους Φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα και στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, όπως επίσης και σε Διεθνείς οργανισμούς στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεών της χώρας, σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτό. “Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 17 του παρόντος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 70 παρ. 10 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1674/1986 (Α` 203).

9. Με Π.Δ. καθορίζονται τα σχετικά με την πρόσθετη αμοιβή μελών του Δ.Ε.Π. για την αναφερόμενη στις παραγρ. 7 και 8 του άρθρου αυτού απασχόλησή τους και με τον περιορισμό ότι το σύνολο των καθαρών τους αποδοχών δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία όριο καθαρών αποδοχών σε ετήσια βάση.

10. Οι θέσεις των μελών του Δ.Ε.Π. είναι ενιαίες, ανήκουν στο Τμήμα και κατανέμονται στους Τομείς.

11. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία αναλαμβάνουν δίωρο τουλάχιστον εβδομαδιαίως διδακτικό έργο υποχρεωτικού μαθήματος και σε άλλο τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι., δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, ίσης προς το 1/5 των μηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον στο τμήμα στο οποίο ανήκουν οργανικώς έχουν καλύψει το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.
Σημ.: όπως η παρ. 11 προστέθηκε στο άρθρο 13 με το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

Άρθρο 14
Θέσεις και βαθμίδες.
Σημ.: όπως το άρθρο 14 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ` αρχήν μεν της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Για εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο διετής εκπαιδευτική πείρα σε ελληνικό Α.Ε Ι. ή ομοταγές του εξωτερικού ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της χώρας ή αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω. “ιι) δύο τουλάχιστο πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά εκτός από τη διδακτορική διατριβή είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή, διαζευκτικά, μια τουλάχιστο δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του εξωτερικού συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης είτε ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής”.
Σημ.: όπως η περ. ιι αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 79 παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
“ιιι) Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξή του”.
Σημ.: όπως η περ. ιιι προστέθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

3. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο δύο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικά αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστο δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ,ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή, ή συνδυασμός των παραπάνω. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο τέσσερα χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόχτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστο τέσσερα χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψήφιου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψήφιου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται:
ι) Τουλάχιστο έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστο μαθημάτων ή τουλάχιστο έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων, ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες.
iii. Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα προεδρικά διατάγματα 123/1984 (ΦΕΚ 39 Α΄), 111/1994 (ΦΕΚ 84 Α΄), 390/1995 (ΦΕΚ 217 Α΄) και 187/1996 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.17 Ν.3443/2006,ΦΕΚ Α 41/27.2.2006.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές. Η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης, για τις οποίες οι σχετικές πράξεις έχουν αναπεμφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Πανεπιστήμια, λόγω ελλείψεως του αντίστοιχου προσόντος.
Σημ.: όπως η περ.iii της παρ.5 αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 2 Ν.3282/2004, ΦΕΚ Α 208/1.11.2004.

5α “Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή.
Σημ.: όπως η παρ.5α προστέθηκε με το άρθρο 79 παρ.6 περ.ζ ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167),αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρ.4 Ν.2517/1997,ΦΕΚ Α 160/11.8.97.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το ερευνητικό και το γενικότερο επιστημονικό έργο ενός υποψήφιου είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο, ή ο υποψήφιος είναι ή διετέλεσε Καθηγητής Α.Ε.Ι. της χώρας ή ομογενούς του εξωτερικού, είναι δυνατή ή εκλογή ή εξέλιξη κατά τις προηγούμενες παραγράφους χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής πείρας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της εισηγητικής επιτροπής “και ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης των προσόντων, εφόσον λαμβάνεται ειδική απόφαση με πλειοψηφία των 3/4 των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 περ. β του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. “Οι αναφερόμενες στις παρ. 1 και 2 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. δεν έχουν ισχύ προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεις. Με Π.Δ. μετά από γνώμη της Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζονται για τις περιπτώσεις αυτές τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα ή και τις δημοσιεύσεις.

Με Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης, μονιμοποίησης, εξέλιξης των μη διδακτόρων επιμελητών βοηθών επιστημονικών συνεργατών που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του νόμου αυτού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) και με το άρθρο 79 παρ. 6 περ. η του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167)
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Για την αξιολόγηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται καταρχήν υπόψη οι κατάλογοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγρ. 6 του νόμου αυτού.

10. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των γενικών συνελεύσεων των αντίστοιχων τμημάτων των οικείων Α.Ε.Ι., μπορεί να συνιστώνται θέσεις Δ.Ε.Π. σε τμήματα Α.Ε.Ι. για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το γνωστικό αντικείμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των θέσεων αυτών, τα τυπικά προσόντα διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται από την προκήρυξη των θέσεων αυτών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 1268/1982.
Σημ.: όπως η παρ.10 προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.4 του Ν.1894/1990 (Α 110).

Άρθρο 15
Εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ.]
Σημ.: όπως το άρθρο 15 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80 .

1.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

4.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

5. Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας:

α) Η διδακτική ικανότητα των μελών του Δ.Ε.Π. αξιολογείται κάθε εξάμηνο απύ τους φοιτητές των τάξεων στις οποίες διδάσκουν.

β) Με Π.Δ. ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας, η μορφή ερωτηματολόγιου που συμπληρώνεται απύ τους φοιτητές, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας των απαντήσεων. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην οργάνωση της διδακτέας ύλης, τη σύνδεση διδασκαλίας και ασκήσεων και το βαθμό συνεργασίας.

γ) Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού είναι αρμόδιος για τη συλλογή και επεξεργασία των ερηματολογίων και τηντήρηση του σχετικού μητρώου.

δ) Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται υποχρεωτικά στις διαδικασίες κρίσης για εκλογή ή προαγωγή των μελών του Δ.Ε.Π.

ε) Για τη διδακτική κανότητα υποψηφίων μελών του Δ.Ε.Π. που προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας το στοιχείο της αξιολόγησης αυτής ζητείται από το Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχονται.

στ) Η διδακτική ικανότητα των άλλων υποψηφίων αξιολογείται με βάση δύο δοκιμαστικά μαθήματα από τους φοιτητές των αντιστοίχων τάξεων, εφύ όσον αυτό είναι δυνατό τα θέματα επιλέγονται από τον οικείο Τομέα και γνωστοποιούνται 2 μέρες πριν από κάθε μάθημα στους υποψηφίους.

6. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

Άρθρο 16
Μετάκληση Καθηγητών
Σημ.: όπως το άρθρο 16 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

1 . Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων σε κενές θέσεις Δ.Ε.Π.στη βαθμίδα του Καθηγητή.

2.Πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται από το 1/4 τουλάχιστον των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η πρόταση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας μετάκλησης.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των καθηγητών του τμήματος “που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση με τη Γ.Σ. του τμήματος. Σε περίπτωση που οι εκλέκτορες καθηγητές είναι λιγότεροι από επτά, η Γ.Σ. του τμήματος καταρτίζει πίνακα στον οποίο περ λαμβάνονται όλοι οι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. της χώρας που κατέχουν θέσεις του ίδιου και του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της θέσης που αφορά η μετάκληση. Από τον πίνακα αυτόν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τους εκλέκτορες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του επταμελούς εκλεκτορικού σώματος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και  στις περιπτώσεις εκείνες που η διαδικασία μετάκλησης έχει αρχίσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 48 παρ. 18 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) kai με την παρ.15 άρθρ.3 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.

3. Ο μετακαλούμενος πρέπει να πληροί όλα τα προσόντα που απαιτούνται για εκλογή σε θέση Καθηγητή και να κατέχει θέση Καθηγητή “στο ίδιο ή σ` άλλο Α.Ε.Ι της χώρας ή ισοδύναμη θέση σε ομοταγές Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Για το ισοδύναμο της θέσης γνωμοδοτεί η Ε.Α.Γ.Ε.

Δεν επιτρέπεται μετάκληση καθηγητή από περιφερειακό Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αν ο μετακαλούμενος δεν έχει συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας καθηγητή Α` βαθμίδας στο περιφερειακό Α.Ε.Ι. κατά το χρόνο της μετάκλησης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 4 παρ.9 του Ν. 1674/1986 (Α` 203) ,με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296)

4. Εάν η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο μετακληθείς επανέρχεται, αυτοδικαίως στο Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, εφ`όσον παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετάκλησης.

Σε περίπτωση, που η θέση του έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιοδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει συνιστώμενη αυτοδικαίως ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση.

Σημ.: όπως ηπαρ.4 του άρθρου 16 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.10 του Ν.1674/1986 (Α`203).

Άρθρο 17
Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα
Σημ.: όπως το άρθρο 17 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡ.β` ΚΑΙ γ` ΤΗΣ ΠΑΡ.1 σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

1. Απασχόληση:

α) Τα μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διοριστεί με πλήρη απασχόληση για όλεςτις εργάσιμες μέρες. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάταξης ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος χορηγείται άδεια απουσίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε μέλη του Δ.Ε.Π. για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα τους. “Η άδεια αυτή, την οποία δικαιούνται μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία ως μέλη Δ.Ε.Π. στο ίδιο Α.Ε.Ι. δεν μπορει να διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες για κάθε τρία χρόνια συνολικής υπηρεσίας ως μέλους Δ.Ε.Π. στο ίδιο Α.Ε.Ι., χορηγείται δε με απλές αποδοχές για τον ένα μήνα  και  χωρίς  αποδοχές για τους άλλους δύο”. Στις υπηρεσίες που παρέχουν στο Α.Ε.Ι. μέλη του Δ.Ε Π. περιλαμβάνεται και η τυχόν συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στις λειτουργίες της Ε.Α Γ.Ε.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 1674/1986 (Α` 203).
β) Για περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο, ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους φορείς της παραγράφου 4 (α) του άρθρου αυτού το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει άδεια απουσίας με αποδοχές μιας μέρας ανά εβδομάδα. Για παρόμοια παροχή υπηρεσιών άδεια με αποδοχές για απουσία περισσοτέρων της μιας μέρας ανά εβδομάδα χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η χωρίς άδεια του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απουσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. “Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π. η οποία γίνεται σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  κατά  περίπτωση διατάξεις για τα Α.Ε.Ι. και για Τ.Ε.Ι.. Κύρια οργανική θέση θεωρείται εκείνη στην οποία το μέλος Δ.Ε.Π. προσφέρει τις υπηρεσίες του τον περισσότερο χρόνο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 70 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.2β του Ν. 1674/1986 (Α` 203).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 10 του Ν. 1566/1985.
γ)  Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της αυθαίρετης απουσίας από την άσκηση των καθηκόντων και συνεπάγεται την παραπομπή στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με κίνηση της  διαδικασίας γα την απόλυση του υπαίτιου από την κατεχόμενη θέση.
δ) Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει σε μέλος του Δ.Ε.Π. άδεια με αποδοχές μέχρι 2 μήνες για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρα, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεμιναρίων σε αλλά Α.Ε.Ι.,ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα καθορίζεται και ο αντικαταστάτης του στο διδακτικό έργο του.Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα αι σε μέλος Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.”.Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση άδειας με αποδοχές μέχρι 10 ημερών από την Κοσμητεία της Σχολής και επιπρόσθετη άδεια μέχρι 20 ημερών από τη Σύγκλητο σε μέλος του Δ.Ε.Π. για προσωπικούς λόγους ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 28 παρ. 11 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

2. Τόπος διαμονής:
α) Τα μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση μέσα σε τρείς μήνες από το διορισμό τους να  εγκατασταθούν και να διαμένουν μόνιμα στον τόπο που εδρεύει το Τμήμα στο οποίο εντάσσονται.
β) Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου δεν  εφαρμόζονται για τα μέλη του Δ.Ε.Π. που θα εξέλθουν για οποιονδήποτε λόγο της υπηρεσίας μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 1982-1983.
γ)  Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του εδαφίου (α) ή η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που συνεπάγεται την παραπομπή των υπαιτίων στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την κίνηση της διαδικασίας για την απολυσή τους από την κατεχόμενη θέση.
Σχετικό: : Με το εδ. δ` της παρ. 23 του άρθρου 70 του Ν. 1566/1985, ορίζονται τα εξής: “δ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 το παράρτημα εννοείται ως τμήμα.”

3.  Εκπαιδευτικές άδειες:
α) Κάθε μέλος του Δ.Ε.Π δικαιούται εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι 12 μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή μέχρι έξι μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας.  “Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται όμως όταν διάστημα διακοπών περιλαμβάνεται στο συνολικό πολύ μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της ζητούμενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται αποδεδειγμένα σε χρόνο διακοπών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 79 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).
β) Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη συμμετοχή του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Α.Ε.Ι. ή επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού. Για το
διάστημα παραμονής και εργασίας του σε Α.Ε.Ι. ή επιστημονικό φορέα του εξωτερικού και το πολύ για οκτώ μήνες καταβάλλονται διπλές αποδοχές και εφύ  όσον δεν μισθοδοτείται από το Α.Ε.Ι. ή το ίδρυμα του εξωτερικού.

γ) Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί η Γ.Σ. Τμήματος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που  συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από
τον αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια της Γ.Σ. Τμήματος.
δ) Ο αδειούχος μετά τη λήξη της αδειάς του υποβάλλει στον αρμόδιο Αντιπρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος που είχε εγκρίνει ή Γ.Σ. Τμήματος.
ε) Σημ.: όπως το εδαφιο ε της παρ.3 του άρθρου 17 Καταργήθηκε με το άρθρο 3  παρ. 1β του Ν. 1674/1986 (Α` 203).

4. Αδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο:
α) Σε μέλος του Δ.Ε.Π. που καλείται από το Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, να προσφέρει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.
β) Είναι επίσης δυνατή η χορήγηση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άδειας σε μέλος του Δ.Ε.Π. γα μερική παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων ως αιρετού μέλους
διοίκησης αναγνωρισμένου  επιστημονικού φορέα για ορισμένο αριθμό ημερών κατά εβδομάδα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις.
γ) Υπηρεσία μέλους του Δ.Ε.Π. σε δημόσια θέση με πλήρη απασχόληση θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία ως προς τη μισθολογική κατάσταση και τη  συνταξιοδότησή του.

5. Αδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς:
Στα μέλη του Δ.Ε.Π., που προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους συμμετέχοντας με πλήρη απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια απουσίας από τα
διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα. Η υπηρεσία αύτη των μελών του Δ.Ε.Π. θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση τους.

6. Προϋπηρεσία:
Ως προϋπηρεσία, που κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχει οποιαδήποτε οικονομικής φύσης  δικαιώματα, δεν αναγνωρίζεται για κανένα μέλος του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ή πλασματική προϋπηρεσία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 815/1978 και στο άρθρο 1 του Ν. 853/1978.
β) Αναγνωρίζεται και λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία ως προς κάθε νομική συνέπεια εκτός των συνταξιοδοτικών για κάθε μέλος του Δ Ε.Π. και του Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή προϋπηρεσία
του ως άμισθου Βοηθού ή Επιμελητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας, εφ όσον έχει διορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάρχει βεβαίωση των οικείων Α.Ε.Ι. ότι εκπλήρωσε τα διδακτικά κι
ερευνητικά καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί.

γ) Ο διορισμός των Επιμελητών, Βοηθών και Διδασκάλων που δικαιώθηκαν κατά το άρθρο 7 παράγρ. 1 του Ν.Δ. 214/1974 θεωρείται ότι έγινε έξι μήνες μετά την ημερομηνία της σχετικής πρότασης της Σχολής, ο δε χρόνος
που διέρρευσε από τότε, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ως προς όλες τις συνέπειες. Ο χρόνος αυτός προσμετράται και συνυπολογίζεται για κάθε περίπτωση βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, καθώς και για λήψη σύνταξης, αλλά δεν προστίθεται στη διανυόμενη θητεία. Σχετικά με το δικαίωμα της αναδρομικής λήψης αποδοχών, ο χρόνος που διέρευσε αφορά μόνο τις αποδοχές από την ανάληψη της υπηρεσίας των δικαιούχων, όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγρ. 1 του Ν.Δ. 214/1974 και τις μισθολογικές διαφορές από την ορκωμοσία τους και ύστερα.
Ο,τι αφορά τη λήψη σύνταξης θα ρυθμισθεί με ειδικό νόμο.
δ) Οι ρυθμίσεις του Ν. 978/1979 επεκτείνονται στο σύνολο των Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνουν και την ερευνητική υπηρεσία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε Κέντρα
Ερευνών διεθνούς κύρους.

7. Αποδοχές μελών Διδακτικού Προσωπικού.
Ο βασικός μισθός του Καθηγητή είναι ο κάθε φορά οριζόμενος με μισθολογικές διατάξεις. Ο βασικός μισθός του Αναπληρωτή Καθηγητή είναι το 85%, του Επίκουρου Καθηγητή το 70% και του Λέκτορα το 60% του
βασικού μισθού του Καθηγητή αντίστοιχα.

8. Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα:
Οποιος κατέχει θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη απαλλάσσεται από τα διδακτικά του καθήκοντα.
Οποιος κατέχει θέση Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος δικαιούται να έχει μειωμένο διδακτικό έργο, όχι όμως λιγότερο από 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

9. Διδασκαλία σε Σχολές αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης:
Τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν συγχρόνως και στις Σχολές αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής ύΑμυνας και Δημόσιας Τάξης, εφ` όσον δεν παρακωλύεται το διδακτικό τους έργο “κατά την σχετική για αυτό απόφαση της Γ.Σ. του οικείου τμήματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 79 παρ. 6 περ. ιβ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ   Α 167).

1Ο. Ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία  σε συγκεκριμένη   χρονική   στιγμή   απουσιάζουν   με   άδεια,   από  τις προβλεπόμενες στα εδάφια α` και δ` της παραγράφου 1 και στην παράγραφο
3 του άρθρου αυτού και της οποίας η διάρκεια ειναι μεγαλύτερη του ενός μήνα, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1/7 του συνολικού αριθμού  των  μελών των Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Σημ.: όπως η παρ.10 του άρθρου 17 προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1γ του Ν. 1674/1986 (Α` 203).

11. Μέλη Δ.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων
υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούμενης όμοιας άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται με την εκπαιδευτική άδεια της παρ.3α` του άρθρου αυτού.
Σημ.: όπως η παρ. 11 προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ  Α 159).

12. Για το διορισμό ή τη διατήρηση από μέλος Δ.Ε.Π. δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα, όπου τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας. Αν παρέλθει τρίμηνο από το χρόνο υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου χωρίς
να διατυπωθεί γνώμη της πανεπιστημιακής μονάδας, μπορεί να παρασχεθεί η σχετική άδεια και χωρίς τη γνώμη αυτή.
Σημ.: όπως η παρ. 12 προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

Άρθρο 18
Επισκέπτες Καθηγητές – Ειδικοί Επιστήμονες – Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές.
Σημ.: όπως το άρθρο 18 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

1. Με απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος μετά από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως  Επισκέπτες Καθηγητές Ελληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή ισοδύναμα προσόντα μέλους του Δ.Ε.Π. των δύο ανώτερων βαθμίδων ή και των άλλων βαθμίδων αν πρόκειται για Ελληνες το γένος. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί για άλλα δύο χρόνια.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 13 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165).

2. α) Με απόφαση της Γ.Σ Τμήματος  προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση Ειδικοί Επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 8 για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
β) Με απόφαση της Γ.Σ. τμήματος προσλαμβάνονται με έτησια σύμβαση Εντεταλμένοι Επίκουροι  Καθηγητές με προσόντα Επίκουρου Καθηγητή ή κάτοχου τίτλου  Υφηγητή.
γ) Οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές έχουν “πλήρη ή” μερική εκπαιδευτική απασχόληση κι αντίστοιχη αμοιβή, δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα και δεν  υπόκεινται
στους περιορισμούς του άρθρου 13 παράγρ. 6.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.38 άρθρ.14 Ν.2817/2000.
δ) Η πρόσληψη των ειδικών επιστημόνων και εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών μπορεί να ανανεώνεται για ένα το πολύ χρόνο με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος.
ε) Οι ειδικοί επιστήμονες και οι εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις περπτώσεις αύ κα γύ της παραγράφου αυτής μπορεί να είναι αλλοδαποί χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα. Η
πρόσληψη ή η ανανέωση της σύμβασης εντεταλμένου επίκουρου καθηγητή ή ειδικού επιστήμονα αλλοδαπού προϋποθέτει ότι η Γ.Σ. του τμήματος θα έχει διαπιστώσει με ειδική αιτιολογία, ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πρόσληψης κατάλληλου έλληνα επιστήμονα.
Σημ.: όπως οι περ. δ και ε προστέθηκαν στο άρθρο 18 με την παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

3. Με Π.Δ. καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, απασχόλησης κι αμοιβής των Επισκεπτών Καθηγητών των ειδικών επιστημόνων και των Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών.

4. Η μηνιαία αμοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το εξωτερικό, καθορίζεται ίση με τις κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα, που λαμβάνουν τα ομοιόβαθμα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι έγγαμα με δύο παιδιά και έχουν δεκαετή συνολική υπηρεσία. Δικαιούνται ακόμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σύμφωνα με ό,τι ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159)

5. Η αμοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το εσωτερικό για να διδάξουν τρεις (3) ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα,καθορίζεται στο 1/3 του βασικού τους μισθού, προσαυξανομένου με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της δεύτερης και στο 1/2, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της τρίτης ομάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο β` της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α`)”. ]
Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159)

Άρθρο 19
Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι.
Σημ.: όπως το άρθρο 19 Καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 15 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

Άρθρο 20
Ειδικό Διοικητικό – τεχνικό προσωπικό.
Σημ.: όπως το άρθρο 20 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80.

1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι.,προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένουέργου τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

2. Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στα Τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές ή σε λοιπές λειτουργικές μονάδες του Τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν στις Σχολές ή συνολικά στο Ιδρυμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στη Σχολή ή συνολικά στο Ιδρυμα, η
αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στη Σύγκλητο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

4. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται οπό τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη
αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.
στ) Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), της τεχνολογικής εκπαίδευσης [ΓΕ) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Ο τρόπος και η διαδικασία της
βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ζ) Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Δ.Τ.Π., νοείται στο εξής το Ε.Τ.Ε.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ε.Τ.Ε.Π. ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν
και νο εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ε.Δ.Τ.Π.. Οπου γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, νοούνται οτο εξής οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντιστοίχως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

5. Τα μέλη του Ε.Δ.Τ.Π. διορίζονται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της κρίνονται για μονιμοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσηςτερματίζεται η υπηρεσία τους.

6. Τα μέλη του Ε.Δ.Τ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια.

7. Τα σχετικά με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων Ε.Δ.Τ.Π., μονιμοποίησης των μελών Ε.Δ.Τ.Π. και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στα μέλη Ε Δ.Τ.Π καθορίζονται με Π.Δ.
Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετάταξης μελών Ε.Δ.Τ.Π. από μια ακαδημαϊκή μονάδα σε άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο.
Τα  μέλη  του Ε.Δ.Τ.Π., τα οποία υπηρετούν σε θέσεις της κατηγορίας  Δ.Ε., έχουν δικαίωμα  να  μεταταγούν  σε  αντίστοιχες  θέσεις  Ειδικού  Τεχνικού  Προσωπικού  των  Τ.Ε.Ι.  Οι  προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
μετάταξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με  πρόταση  του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το    άρθρο 48 παρ. 16 του Ν. 1404/1983 και με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ Α 203).

Άρθρο 21
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Σημ.: όπως το άρθρο 21 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύo κλάδους ως εξής:

ι) Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο I), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη Θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων
γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκόμενης ως ξένης), του σχεδίου,των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου,του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.

ιι) Τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο II), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχείο (iii) του ν. 1268/1982.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

2. Οι θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανήκουν οργανικά στα Τμήματα, στις Σχολές ή συνολικά στο Ιδρυμα. Οι θέσεις που ανήκουν στα Τμήματακατανέμονται στους Τομείς.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

4. α) Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο,ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην
προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.

β) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί ειδικό διδακτικό έργο, απαιτείται: (i) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο και (ii) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

γ) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο, για το οποίο προορίζεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.”

στ) Η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ζ) Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Ε.Π., νοείται στο εξής το Ε.Ε.ΔΙ.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ε.Ε.ΔΙ.Π. ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα ηου ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ε.Ε.Π..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000

5. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. διορίζονται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για μονιμοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης τερματίζεται η υπηρεσία τους.

6. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτικά άδεια.

7. Τα σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων Ε.Ε.Π., μονιμοποίησης των μελών Ε.Ε.Π., μετάταξης στην Εκπαίδευση και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στα μέλη Ε.Ε.Π.καθορίζονται με Π.Δ.

Άρθρο 22
Διοικητικό Προσωπικό.
Σημ.: όπως το άρθρο 22 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. Το Διοικητικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι. αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του.

2. Οι μισθολογικές, βαθμολογικές και λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν τους υπαλλήλους του Δημοσίου ισχύουν και για το Διοικητικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.

3. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που συμπληρώνουν εξαετή πραγματική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετάταξησε άλλο Α.Ε.Ι. πέραν των οργανικών θέσεων.

Σημ.: όπως η παρ. 3 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ.7 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

4. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατό με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να
προσλαμβάνεται Διοικητικό Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Το
προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η υποστήριξη αυτή τοποθετείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου,ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, είναι δε
δυνατόν να κατανέμεται σε υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Γραφείου,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Του ανωτέρω προσωπικού προϊσταται διοικητικά ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος. Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο έναντι του αντίστοιχου Διευθυντή Τομέα ή Εργαστηρίου ή Κλινικής κ.λπ. για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του χώρου ευθύνης του.
Εφόσον για την υποστήριξη των ανωτέρω λειτουργικών μονάδων του Τμήματος απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατόν η σχετική διαδικασία πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού να πραγματοποιείται και εκτός
διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π…

Σημ.: όπως η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.13 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 23
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Σημ.: όπως το άρθρο 23 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με εξαίρεση την περ.γ` της παρ.3 που καταργείται μόνο όσον αφορά τα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 .

1. Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει: (ι) την αυτοτελή διδασκαλία ενός μαθήματος, (ιι) τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, (ιιι) τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και (ιν) την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και την
πραγματοποίηση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

2.

Σημ.: όπως ηπαρ. 2 του άρθρου 23 Καταργήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώμη των Συγκλήτων όλων των Α.Ε.Ι. καθορίζονται:

α) η διαδικασία και οι λεπτομέρειες έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης
των πανεπιστημιακών διδακτικών βιβλίων στα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και
οι όροι και οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συγγραφέων και

β) η διαδικασία και οι λεπτομέρειες δωρεάν εκτύπωσης των διδακτορικών
διατριβών.

Η γνώμη των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι.” πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή του σχετίκου ερωτήματος.

γ) Τα μέτρα προσδιορισμού του κόστους για την περίπτωση των βιβλίων
των δύο προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν
ενεργούνται μειοδοτικοί διαγωνισμοί, αλλά οι τιμές είναι δεσμευτικές
για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, με βάση την απόφαση του
Ο.Ε.Δ.Β..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165) και με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 1674/1986 (Α` 203).

Άρθρο 24
Πρόγραμμα Σπουδών
Σημ.: όπως το άρθρο 24 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των
κατ` επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το
περιεχόμενά τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποιες
περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη
χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

Σημ.: όπως η παρ. 1 που είχε καταργηθεί με το άρθρο 9 παρ. 11 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω με τηνπαρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΕΣΑΠ κα των
Σχολών και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ.

3. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό “διδακτικών μονάδων” (δ.μ.) Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και
σε μια μέχρι τρείς εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος
αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

4. Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα ειναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό
εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα. Με τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα από προαπαιτούμενα μαθήματα. Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης στη γραμματεία του τμήματος,στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη γενικήσυνέλευση.

Σημ.: όπως η παρ. 4 που είχε καταργηθεί με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)

5. Τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4 του Προγράμματος Σπουδών.

6. Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γ.Σ. Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής
Συνελεύσεως του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.

7. Η απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στην Ε.Α.Γ.Ε. και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδώντης Σχολής και του Τμήματος.

8. Στα προγράμματα σπουδών ενός Τμήματος μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο τομέα άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής. Στη περίπτωση αυτή η ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού γίνεται με απόφαση της κοσμητείας ή του Πρυτανικού Συμβουλίου αντίστοιχα μετά από πρόταση των αντίστοιχωνΤμημάτων ή Σχολών.

9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο.

Σημ.: όπως η παρ.9 που είχε καταργηθεί με την παρ.11 του άρθρου 9 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18)

10. Για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών καθορίζεται ο τομέας που έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία του. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

11. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται σε μεγάλα ακροατήρια επιδιώκεται η διαίρεση της αντίστοιχης τάξης σε τμήματα με μικρό αριθμό φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος για κάθε τμήμα σε ένα
μέλος του Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. που παίρνουν τέτοια ανάθεση, συγκροτούν την Επιτροπή του Μαθήματος με συντονιστή μέλος του Δ.Ε.Π. που κατέχει την ανώτατη βαθμίδα. Η Επιτροπή του
Μαθήματος συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων και των εξετάσεων.

12. α) Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η οργάνωση διατμηματικών προπτυχιακών πρσγραμμάτων σπουδών στο ίδιο Α.Ε.Ι. που οδηγούν σε ξεχωριστά πτυχίο. Τα διατμηματικά προγράμματα είναι δυνατόν να οργανώνονται είτε στο πλαίσιο μιας Σχολής είτε σε διασχολική βόση.

β) Η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται ύστερα από κοινή πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκόμενων Τμημάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ασκηθεί
ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Σε κάθε διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται με πράξη του πρύτανη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κοι της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Η Διοικούσα
Επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και από εκπροσώπους των φοιτητών του προγράμματος σε αριθμό ίσσ προς το 50% του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. της
Διοικούσας Επιτροπής. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή με ίσο αριθμό μελών Δ.Ε.Π.. Τα μέλη Δ.Ε.Π.. τα οποία μετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή, πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενεργό εκπαιδευτική συμμετοχή στο διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή τουΑναπληρωτή Καθηγητή.

δ) Η εισαγωγή φοιτητών σε ένα διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών γίνεται με την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο δε αριθμός των φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο σε ένα διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων κατ` έτος στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Η διοικητική υποστήριξη κάθε διατμηματικού προγράμματος οπσυδών γίνεται από την αντίστοιχη Γραμματεία, η οποία συστήνεται και στελεχώνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου ιδρύματος.

στ) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο α` απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία κοι τη διοίκηση του διατμηματικού πρσγράμματος σπουδών. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο εσωτερικός κανονισμάς του οικείου Ιδρύματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 εδαφ.α` άρθρ.15 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998.

Άρθρο 25
Κανονισμός Σπουδών.
Σημ.: όπως το άρθρο 25 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου.

2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα.

3.Η παρ. 3 του άρθρου 25 Καταργήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

4. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι., πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτό, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο γα εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα για τις εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξάμηνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159)

6.Σημ.: όπως η παρ. 6 του άρθρου 25 Καταργήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

7. Με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ΑΕΙ ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα οργάνωσης και λετουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ή συμπλήρωση ύλης εξάμηνου.

8.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

9.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ` επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, ο
φοιτητής υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατύ επιλογή μάθημα.

11.Σημ.: όπως η παρ. 11 του άρθρου 25 Καταργήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

12. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων.Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 και μετά καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικης Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 1674/1986 (Α` 203).

13. Τα σχετικά με τον τύπο των χορηγουμένων πτυχίων και με την καθομολόγηση των πτυχιούχων καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των Α.Ε.Ι.

14. Το πτυχίο χορηγείται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον πρύτανη,τον πρόεδρο και το γραμματέα του οικείου τμήματος. Μετά την παρέλευση
της παραπάνω προθεσμίας των δύο μηνών, το πτυχίο χορηγείται με μόνη την υπογραφή του πρύτανη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου το πτυχίο υπογράφεται από τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού.

Σημ.: όπως η παρ. 14 προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 1946/1991 (Α 69).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 26
Σημ.: όπως το άρθρο 26 Καταργήθηκε με το άρθρο 81 παρ.8 του Ν.1566/1985 (Α` 167).

Άρθρο 27
Δ.Ε.Π. Μεταπτυχιακής Σχολής.
Σημ.: όπως το άρθρο 27 Καταργήθηκε με το άρθρο 81 παρ.8 του Ν.1566/1985     (Α`167).

Άρθρο 28
Προγράμματα και κανονισμοί μεταπτυχιακών σπουδών
Σημ.: όπως το άρθρο 28 Καταργήθηκε με το άρθρο 81 παρ.8 του Ν.1566/1985 (Α`167)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 29
Φοιτητική Μέριμνα.
Σημ.: όπως το άρθρο 29 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου.

2. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Α.ΕΙ. γα την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι.

3. Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών ύΕθνικης Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

4.Σημ.: όπως η παρ. 4 Καταργήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

5. Με Π.Δ. θα καθορισθούν τα σχετικά με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Με το ίδιο Π.Δ. καθορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση,
οργάνωση και λειτουργία Φοιτητικών Λεσχών και Φοιτητικών Εστιατορίων,για τα οποία κάθε χρόνο αναγράφεται στον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι.επαρκής πίστωση.

6. Στους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

7. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη υπηρεσία αρμόδια για την παροχή στους φοιτητές πληροφοριών σχετικών με τις σπουδές, για τη διευκόλυνσή τους στην εξεύρευση εργασίας, για τον
επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική αποκατάσταση και για την παροχή κοινωνικής μέριμνας σε όσους έχουν σχετική ανάγκη.

8. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών.

Με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ` ύλη αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων.

9.Σημ.: όπως η παρ. 9 του άρθρου 29 Καταργήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 11 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

10. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το αντίστοιχο Τμήμα και μετά από έγκριση του Δ.Σ. Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης, αίρεται η φοιτητική ιδιότητα
και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με νέα άιτηση του ενδιαφερόμενου. Ο χρόνος αναστολής της φοίτησης δεν υπολογίζεται στους περιορισμούς τηςπαραγρ. 9 του άρθρου αυτού.

11. Οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους προς το Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ι.
Σημ.: όπως το άρθρο 30 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80 .

1. Κάθε Σχολή που χορηγεί ένα πτυχίο μετατρέπεται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε αντίστοιχο Τμήμα στο οποίο εντάσσεται όλο το μόνιμο, με θητεία ή με σύμβαση προσωπικό της. “Τμήματα που δεν εντάσσονται σε Σχολές, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου,διατηρούν τον τίτλο της Σχολής και λειτουργούν ως Τμήμα. Σε περίπτωση ίδρυσης Τμήματος, που λόγω της φύσης του γνωστικού του αντικειμένου δεν εντάσσεται σε Σχολή ή δεν μπορεί να συνενωθεί με άλλο Τμήμα του Α.Ε.Ι. σε Σχολή, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τμήματος και του Ε.Σ.Α.Π. να ονομασθεί Σχολή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α 56).

2. (α) Κάθε Σχολή που χορηγεί περισσότερα από ένα πτυχία χωρίζεται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε Τμήματα αντίστοιχο με τα χορηγούμενα πτυχία.

(β) Η κατανομή και ένταξη του υπηρετούντος στη Σχολή προσωπικού στα Τμήματα αυτά, όπως και στα Γενικά Τμήματα, που είναι δυνατό να δημιουργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ. 3 του νόμου αυτού, καθώς
και η κατανομή των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Κλινικών και των Μουσείων στα Τμήματα, ή η διατήρησή τους στη Σχολή, γίνεται με δήλωση των ενδιαφερομένων και με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Σχολής, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από της υποβολής του σχετικούερωτήματος.

(γ) Η διαδικασία του εδαφίου (β) ισχύει ανάλογα και για την απόφαση
δημιουργίας Γενικών Τμημάτων.

3. Αμέσως μετά την κατανομή του προσωπικού που γίνεται σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού κινείται η κατά την παράγρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου αυτού διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος.

4 (α) Η σύσταση Τομέων στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παίδειας και Θρησκευμάτων μετά από γνωμη της Γ.Σ. του αντίστοιχου Τμήματος, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.

(β) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ολοκλήρωση τις διαδικασίας σύστασης των Τομέων η Γ.Σ. Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων
Σπουδαστηρίων και Κλινικών στους Τομείς.

(γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου αυτού ή Γ.Σ. Τμήματος συγκροτείται από το σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί αυτοδίκαια και τους κατά το άρθρο 8 του νόμου αυτού εκπροσώπους.

(δ) Αν μετά την παρελεύση της προθεσμίας του εδαφίου (α) η Γ.Σ. του Τμήματος δεν εκφράσει γνώμη, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποφασίσει και χωρίς τη γνώμη αυτή.

5. (α) Με Π.Δ. μετά από γνώμη των Γ.Σ. των Τμημάτων που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αποφασίζει η συγκρότηση των Σχολών.

(β) Εως την έκδοση του διατάγματος αυτού, Α.Ε.Ι. με μια μόνο Σχολή ή Σχολές με ένα μόνο Τμήμα διατηρούν την ονομασία τους αλλά λειτουργούν αντίστοιχα ως Σχολές ή Τμήματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος του
Τμήματος ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα Πρύτανη ή Κοσμήτορα. Οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ή της Γ.Σ. Σχολής ασκούνται αντίστοιχα από τη Γ.Σ. Σχολής ή τη Γ.Σ. Τμήματος. Οι αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου ή της Κοσμητείας ασκούνται αντίστοιχα από την Κοσμητεία ή το Δ.Σ. Τμήματος.

6. Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, κινείται η κατά τα άρθρα 10 και 11 του νόμου αυτού διαδικασία εκλογής των Κοσμητόρων των Σχολών, της Συγκλήτου και των Πρυτανικών αρχών.

7. Αμέσως μετά τη λήψη των κατά την προηγούμενη παράγραφο αποφάσεων συγκαλείται η Γ.Σ. του Τμήματος με τη σύνθεση της παρ. 2 του άρθρου 8 και ασκεί τις κατά το νόμο αυτόν αρμοδιότητες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν.1286/1982 (Α 119)

8. Αμέσως μετά την έκλογη των Πρυτανικών αρχών και της Συγκλήτου κινείται η διαδικασία κατάρτισης των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Α.Ε.Ι., η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι 15
Ιουνίου 1983.

Εάν παρέλθει άκαρπη η ημερομηνία αύτη, τότε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Μέχρι την αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. οι διοικητικές ανάγκες των Τμημάτων καλύπτονται από τις Γραμματείες των Σχολών.

Άρθρο 31
Εντάξεις σε θέσεις της βαθμίδας του Λέκτορα.
Σημ.: όπως το άρθρο 31 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. Οσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. ως Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις Λεκτόρων,
στις οποίες και μετατρέπονται οι ήδη κατεχόμενες από αυτούς θέσεις.

2. Οσοι από τους παραπάνω κατέχουν θέσεις Μόνιμων Επιμελητών ή μονίμων βοηθών κατόχων διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται σε προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις Λεκτόρων.

3. (α) Οσοι από τους Επιμελητές, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες της παραγρ. 1 δεν κατέχουν μόνιμες θέσεις, κρίνονται αμέσως για μονιποίηση σε προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις Λεκτόρων, εφύ όσον έχουν συμπληρώσει τριετή συνολική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. ως Επιμελητές, Βοηθοί ή Επιστημονικοί Συνεργάτες. Οι υπόλοιποι κρίνονται για μονιμοποίηση αμέσως μόλις συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία. Η κρίση για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα αναβάλλεται μέχρι την έκδοση της απόφασης για μονιμοποίηση.

(β) Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από τη Γ.Σ. Τμήματος, στην οποία μετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλοι οι ήδη μόνιμοι Λέκτορες και τα μέλη Δ.Ε.Π. των ανώτερων βαθμίδων, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. ανωτέρων βαθμίδων, της οποίας δύο τουλάχιστο μέλη ανήκουν στο Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα.

(γ) Κριτήριο για τη μονιμοποίηση είναι η διδακτική απόδοση και η ερευνητικη και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων.

(δ) Οσοι κριθούν αρνητικά έχουν τη δυνατότητα είτε να παραμείνουν στη θέση Λέκτορα με θητεία που ήδη κατέχουν και να εξελιχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, είτε να μεταταγούν σε ειδική
προσωρινή θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 37 στην οποία μετατρέπεται υποχρεωτικά θέση που κατέχουν στα Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.

4. (α) Οσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. ως Ειδικοί Επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη θέση τους με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18.

(β) Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες ως Ειδικοί Επιστήμονες κρίνονται- εφ` όσον έχουν συμπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία ως Ειδικοί Επιστήμονες – για ένταξη σε θέσεις Δ.Ε.Π. και σε
βαθμίδα την οποία προσδιορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος με τη σχετική αιτησή του. Η κρίση γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου αυτού και από τα αντίστοιχα εκλεκτορικά σώματα για κάθε βαθμίδα.
Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσονται σε αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις της αντίστοιχης βαθμίδας. ύΟσοι δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία κρίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις αμέσως μόλις τη
συμπληρώσουν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των διδασκόντων αυτών, οι συμβάσεις τους παρατείνονται αυτοδίκαια. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του εδαφίου
(α).

Σημ.: όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 1286/1982 (Α 119)

5. Οσοι εντάσσονται στη βαθμίδα του Λέκτορα θεωρείται ως προς τη διαδικασία εξελιξής τους, ότι την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στη βαθμίδα αυτή.

6. Η κρίση για εξέλιξη του μόνιμου Λέκτορα σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 3 και 15 παρ. 2 αυτού του νόμου γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης του. Εάν εκλεγεί, διατηρεί τη μονιμότητά του και στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί, ο μόνιμος Λέκτορας μένει στη θέση του. Εάν εκλεγεί άλλος υποψήφιος ο μόνιμος Λέκτορας παραμένει σε προσωποπαγή θέση της βαθμίδας του και η
προκήρυξη και αντίστοιχη κρίση του επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος, που προβλέπεται για τη βαθμίδα του, ενώ ο εκλεγόμενος διορίζεται σε νέα αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση της επόμενης βαθμίδας. Προκειμένου για Λέκτορα με μονιμότητα που έχει τον τίτλο του Υφηγητή ή αποκτά τον τίτλο του Υφηγητή σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 7, η πρώτη κρίση για εξέλιξη γίνεται χωρίς αντίστοιχη προκήρυξη της θέσης του.

7. (α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, μέλη του Δ.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις, διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν κρίση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα σύμφωνα με την παρ. 6. Στην περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφιο (γ) ελάχιστος χρόνος παραμονής στη βαθμίδα εκπνέει με την περάτωση της κρίσης.

(β) Τα μέλη του Δ.Ε.Π., τα οποία σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου αυτής, εξελίσσονται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξη μηνών από τη μέρα της ενταξής τους στη βαθμίδα αυτή να ζητήσουν να κριθούν για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα με προκήρυξη της θέσης τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Στην περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παρ 2 εδαφ. (γ) ελάχιστος χρόνος παραμονης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή εκπνέει με την περάτωση της κρίσης.

Άρθρο 32
Εντάξεις σε θέσεις της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή.
Σημ.: όπως το άρθρο 32 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. (α) Επικουρικοί Καθηγητές που υπηρετούν σιο Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εντάσσονται αυτοδίκαια στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ως μόνιμοι.

(β) Οι παραπάνω κρίνονται αμέσως από το αντίστοιχο εκλεκτορικό σώμα για προαγωγή στην επόμενη βαθμίδα. Αν δεν προαχθούν θεωρούνται στάσιμοι.

2. (α) Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες. Εντεταλμένοι Υφηγητές εντάσσονται αυτοδίκαια στη θέση του ΕπίκουρουΚαθηγητή.

(β)Οσοι από τους παραπάνω έχουν συμπληρώσει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τουλάχιστον ένα χρόνο από τότε που τους δόθηκε η πρώτη εντολή διδασκαλίας ή μόλις τον συμπληρώσουν κρίνονται αμέσως για
μονιμοποίηση σε προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις Επίκουρων Καθηγητών. Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από τη Γ.Σ. τμήματος, στην οποία μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα μέλη Δ.Ε.Π. των ανωτέρων βαθμίδων, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 11 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

Οποιαδήποτε κρίση για εξέλιξη στην παραπάνω βαθμίδα αναβάλλεται μέχρι την έκδοση της απόφασης μονιμοποίησης. ύΟσοι κριθούν αρνητικά έχουν τη δυνατότητα είτε να παραμείνουν στη θέση Επίκουρου Καθηγητή και μετέπειτα να εξελιχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού είτε να μεταταγούν στο δημόσιο με αιτησή τους. Ο βαθμός και οι θέσεις στις οποίες θα μεταταγούν καθορίζονται με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Η κρίση για εξέλιξη του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τα άρθρα 14 παράγρ 4 και 15 παράγρ. 2 του νόμου αυτού γίνεται μετά από προκήρυξη της θέσης του. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν εκλεγεί, ο
μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής μένει στη θέση του. Εάν εκλεγεί άλλος υποψήφιος, ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής παραμένει σε προσωποπαγή θέση της βαθμίδας του και η προκήρυξη και αντίστοιχη κρίση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθή ο μέγιστος χρόνος που προβλέπεται για τη βαθμίδα αυτή, ενώ ο εκλεγόμενος διορίζεται σε νέα αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση της επόμενης βαθμίδας

4. (α) Οι κατά την παρ. 2 εδάφ. (α) εντασσόμενοι στη βαθμίδα αυτή Εντεταλμένοι Υφηγητές που έχουν τουλάχιστο μια ανανέωση της τριετούς εντολής τους μπορούν με αιτησή τους να ζητήσουν να κριθούν για εξέλιξη αμέσως στην επόμενη βαθμίδα. Οι υπόλοιποι που εντάσσονται στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με την παρ. 2 εδάφ. (α) έχουν το ίδιο δικαίωμα μόλις συμπληρώνουν δύο χρόνια από τότε που πήραν εντολή διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παράγρ. 2 εδάφ. (γ) ελάχιστος χρόνος παραμονής στη βαθμίδα εκπνέει με την περάτωση της κρίσης. Στην περίπτωση αυτή ο κατά το άρθρο 15 παράγρ. 2 εδάφ. (γ) ελάχιστος χρόνος παραμονής στη βαθμίδα εκπνέει με την περάτωση της κρίσης. Στην περίπτωση που δεν υποβληθή αίτηση για κρίση τα μέλη του Δ.Ε.Π. που αναφέρονται στπν παράγρ. 2 εδάφ. (α) θεωρούνται ότι την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στη βαθμίδα αυτή ως προς τη διαδικασία εξέλιξης τους.

(β) Για τα μέλη του Δ.Ε.Π. που απέκτησαν μονιμότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο (β) η κρίση για εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με την ίδια διαδικασία που ορίζει η παράγραφος του άρθρου 31.

(γ) Η κρίση για εξέλιξη των μελών του Δ.Ε.Π. που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής γίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος στην οποία μετέχουν με δικαίωμα ψήφου μέλη του Δ.Ε.Π. των ανώτερων βαθμίδων με τα κριτήρια του άρθρου 14 παράγραφος 4 και ύστερα από είσηγηση τριμελούς επιτροπής από μέλη του Δ.Ε.Π. που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η τελική απόφαση παίρνεται με απλή πλειοψηφία.

5. Μόνιμοι Επιμελητές με προϋπηρεσία τουλάχιστο τριών ετών σε θέση Επιμελητή που κατέχουν τίτλο Υφηγητή μπορούν να ενταχθούν, με αιτησή τους που θα υποβληθεί στη Σχολή που υπηρετούν μέχρι 31 Οκτωβρίου 1982,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή χωρίς μονιμότητα. Στην περίπτωση αυτή η κρίση για εξέλιξη γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο (α) του άρθρου 15 και θεωρούνται ως προς τη διαδικασία εξελιξής τους ότι την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. ύΟσοι από τους παραπάνω δεν υποβάλλουν αίτηση ένταξης μέχρι 31 Οκτωβρίου 1982 ακολουθούν ως προς την ένταξη και
εξελιξή τους τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 31.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 1286/1982 (Α 119)

6. Επικουρικοί Καθηγητές που διορίσθηκαν ως Μόνιμοι Καθηγητές Εκτάκτων Αυτοτελών Εδρών σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Ν.815/1978 και δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι παραμένουν στη θέση του Επικουρικού Καθηγητή που κατείχαν και εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.

Άρθρο 33
Εντάξεις σε θέσεις της βαθμίδας του Αναπληρωτη Καθηγητή.
Σημ.: όπως το άρθρο 33 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. ΟI `Εκτακτοι Εντεταλμένοι Καθηγητές χωρίς έδρα που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εντάσσονται αυτοδίκαια στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή χωρίς μονιμότητα. Σαν  χρόνος προϋπηρεσίας στη βαθμίδα αυτή υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία διορισμού τους στη θέση του εκτάκτου Εντεταλμένου Καθηγητή.

2. Μέσα σε ένα χρόνο από την ισχύ του νόμου αυτού οι εντασσόμενοι κατά την παράγραφο 1 κρίνονται για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η κρίση γίνεται από τη Γ.Σ. Τμήματος στην οποία
μετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι Καθηγητές. Για την κρίση χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του άρθρου 14 παράγραφος 4. Οποιαδήποτε κρίση για εξέλιξη στην βαθμίδα του Καθηγητή αναβάλλεται μέχρι την έκδοση της απόφασης μονιμοποίησης. ύΟσοι κριθούν θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

3. Οσοι δεν αποκτήσουν μονιμότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 κρίνονται μια φορά για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή με σύγχρονη προκήρυξη της θέσης τους ύστερα από αιτησή τους η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την πάροδο του μέγιστου χρόνου παραμονής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσονται στη βαθμίδα του Καθηγητή με μονιμότητα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ή σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε αίτηση πριν από την πάροδο του μέγιστου χρόνου μπορεί με αιτησή του να ενταχθεί στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ως μόνιμος.

Άρθρο 34
Εντάξεις σε θέσεις της βαθμίδας του Καθηγητή.
Σημ.: όπως το άρθρο 34 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. Οσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. (ι) ως Τακτικοί Καθηγητές, (ιι) ως Μόνιμοι Καθηγητές τακτικών, εκτάκτων ή εκτάκτων αυτοτελών εδρών, (ιιι) ως ύΕκτακτοι, Μόνιμοι Καθηγητές τακτικών, εκτάκτων ή εκτάκτων αυτοτελών εδρών και (ιν) ως Εκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές τακτικών, εκτάκτων ή εκτάκτωναυτοτελών εδρών εντάσσονται αυτοδίκαια στη βαθμίδα του Καθηγητή,
καταργουμένων των αντίστοιχων εδρών.

2. Από τους παραπάνω οι Τακτικοί, οι Μόνιμοι και οι Εκτακτοι Μόνιμοι Καθηγητές εντάσσονται ως μόνιμοι.

3. Οι Εκτακτοι Καθηγητές με τριετή θητεία κρίνονται για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Καθηγητή, υποχρεωτικά μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας τριετούς θητείας τους. Τα μέλη
αυτά του Δ.Ε.Π. δικαιούνται να ζητήσουν άμεση κρίση πριν από την πάροδο της πιο πάνω τριετίας. Η κρίση γίνεται από το σύνολο των Καθηγητών του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Σε
περίπτωση θετικής κρίσης τους αποκτούν όλα τα δικαιώματα της βαθμίδας αυτής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης τους μπορούν με αιτησή τους να ενταχθούν ως μόνιμοι στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με διετή
αρχική υπηρεσία και να εξελιχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

4. Οι Εκτακτοι Καθηγητές με τριετή θητεία, που εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1, συμμετέχουν μεχρ να μονιμοποιηθούν στο σώμα των εκλεκτόρων για κρίσεις εκλογών και εξελίξεων μόνον στις
βαθμίδες των Λεκτόρων, Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών.

Άρθρο 35
Μη διδάκτορες Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες.
Σημ.: όπως το άρθρο 35 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. (α) Επιμελητές και Βοηθοί που δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα και δεν εντάσσονται σε θέσεις Λεκτόρων μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού να ζητήσουν την μετάταξή τους με το βαθμό που κατέχουν σε ειδική προσωρινή θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στην οποία μετατρέπεται υποχρεωτικά η θέση που κατέχουν σε Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.

(β) Οσοι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στην παραπάνω ρύθμιση υποχρεούνται να υποβάλουν διδακτορική διατριβή και τις δημοσιεύσεις κατά το άρθρο 14 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα νόμο σε διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 1268/1982. Το εκλεκτορικό σώμα για τη βαθμίδα του λέκτορα κρίνει μέσα σε ένα έτος από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος εκτός αν ο ίδιος το ζητήσει νωρίτερα, αν ο βοηθος ή ο επιμελητής έχει εκτός από τη διδακτορική διατριβή και τα προσόντα του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος οπότε και τον εντάσσει στη βαθμίδα του λέκτορα και τον μονιμοποιεί.
Οσοι δεν ενταχθούν έχουν το δικαίωμα να επανακριθούν μέσα στην επόμενη διετία παραμένοντας στο μεταξύ ως ειδικοί επιστήμονες, διατηρώντας τις αποδοχές τους. Αν και η νέα κρίση είναι αρνητική μετατάσσονται σύμφωνα με το εδάφιο α .

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

(γ) Οι θητείες των μη διδακτόρων Επιμελητών και Βοηθών που υπάγονται στην περίπτωση του εδαφ. (β) ανανεώνονται, αυτοδίκαια, εφ` όσον λήγουν μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 4 ετών.

2. (α) Οι μη διδάκτορες Επιστημονικού, Συνεργάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν:

(ι) ή την παραμονή τους στη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη μέχρι να λήξει η συμβασή τους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης πέραν της εξαετίας.

(ιι) ή την ενταξή τους στις διαδικασίες του άρθρου 36 Στην περίπτωση αυτή αποκτούν το δικαίωμα αυτοδίκαιης ανανέωσης της συμβασής τους μέχρι να συμπληρωθεί τετραετία με την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί δύο
ετήσιες ή μια τριετή θετική κρίση του έργου τους στο Α.Ε.Ι. Οι συμβάσεις των υπολοίπων ανανεώνονται κάθε χρόνο μετά από κρίση. Οι σχετικές κρίσεις θα γίνονται από τη Γ.Σ. Τμήματος, όπου, δικαίωμα ψήφου
έχουν όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π.,

(ιιι) ή να ενταχθούν μετά από σχετική κρίση της Γ.Σ. Τμήματος σε θέσεις Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού στις οποίες μονιμοποιούνται μόλις συμπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία στο Α.Ε.Ι.

(β) Αν Επιστημονικός Συνεργάτης αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα μέσα στο καθορισμένο στην παράγρ. 1 εδάφιο (β) χρονικό διάστημα, μετατρέπεται αυτόματα η θέση του σε θέση Δ.Ε Π. για τη βαθμίδα του Λέκτορα και προκηρύσσεται αμέσως.

(γ) Σε περίπτωση που Επιστημονικός Συνεργάτης του εδάφιου (β) οφείλει να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, η μετατροπή και η προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης Λέκτορα γίνεται αμέσως μετά την
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

(δ) Οσοι από τους παραπάνω δεν αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, όπως και όσοι δεν εκλεγούν σε θέση Λέκτορα κατά την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης τους έχουν το δικαίωμα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε ειδική προσωρινή θέση του Δημόσιου ή ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

3. Οι προβλεπόμενες για τους υπηρετούντες κάτοχους διδακτορικού διπλώματος Επιμελητές ρυθμίσεις ισχύουν και για μη διδάκτορες εφ` όσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 κα 9 του νόμου αυτού.

4. Οι υπηρετούντες μη διδάκτορες Επιμελητές, Βοηθοί κι Επιστημονικοί Συνεργάτες επιτελούν υπεύθυνο διδακτικό έργο και επικουρούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, στα πλαίσια των αποφάσεων του αντίστοιχου
Τμήματος, για όλο το διάστημα κατά το όποιο παραμένουν στο Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Το έργο αύτο περιλαμβάνει φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και την πραγματοποίηση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. Στους επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να ανατίθενται, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, αυτοδύναμο διδακτικό έργο και πριν απο την κρίση τους για ένταξη στη βαθμίδα του λέκτορα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  μετο άρθρο 80 παρ. 1 περ. ια του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

5.Σημ.: όπως η παρ. 5 Καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 15 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159).

6. Με Π.Δ. καθορίζεται η αντιστοιχία των θέσεων των μη διδακτόρων Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών των Ιατρικών Σχολών οι οποίοι θα ενταχθούν σε πανεπιστημιακές Κλινικές, σε σχέση με τις
βαθμίδες του προσωπικού των νοσοκομειακών Κλινικών.

7. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής τους οι Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες έχουν μειωμένη διδακτική απασχόληση και απαλλάσσονται από κάθε διοικητική απασχόληση. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζει με αποφασή της η Γ.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 36
Διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
Σημ.: όπως το άρθρο 36 Καταργήθηκε από την παρ.3 άρθρ.13 του Ν.2083/1992 (Α`159).

Άρθρο 37
Μετατάξεις.
Σημ.: όπως το άρθρο 37 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.3 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων
76 έως και 80.

1. Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 31 και 35 Μετατάξεις γίνονται σε:

ι) Διοικητικές θέσεις που συνδέονται άμεσα με τον ακαδημαϊκό προγραμματισμό στα παίσια των πανεπιστημιακών οργάνων των Α.Ε.Ι.

(ιι) Διοικητικές θέσες στα πλαίσια των εθνικών οργάνων Ε.Α Γ.Ε. και Ε.Σ.Α.Π.

(ιιι) Θέσεις Επιστημονικών Στελεχών σε συναφείς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.

(ιν) Εκπαιδευτικές θέσεις σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

(ν) Θέσε ς Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού των Α Ε.Ι.

2. Η υπηρεσία στην οποία συνιστώνται οι προσωρίνες θέσεις και ο αριθμός τους ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ρυθμίζονται τα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των μετατασσομένων, τα της κατάταξης των προσωρινών θέσεων σε κλάδους ή και μεμονωμένα ανάλογα με την επιστημονική ειδικότητα, τα των καθηκόντων των θέσεων, καθώς και τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα κυρίας και επικουρικής ασφάλισης των
μετατασσομένων. Οι προσωρινές θέσεις καταργούνται μόλις αποχωρήσουν από την υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο αυτοί που τις κατέχουν.

Άρθρο 38
Εθελουσία έξοδος.

1. Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού στη βαθμίδα του Καθηγητή, μπορούν να ζητήσουν την εξοδό τους από την υπηρεσία.

2. Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης στην αντίστοιχη Σχολή λήγει ένα χρόνο μετά την έναρξη της ισχύος του προβλεπομένου στο άρθρο 50 παράγρ. 7 του παρόντος, ειδικού νόμου. Η Σχολή διαβιβάζει αμέσως την αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της σχετικής πράξης.

3. Οι σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη εξερχόμενοι από την υπηρεσία που δεν έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία κατά τις οκείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφύ όσον έχουν οκτώ χρόνια
τουλάχιστο συνολικής αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ, ως Τακτικοί ή Μονίμοι ή ύΕκτακτοι Μόνιμοι ή ύΕκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές ή Εντεταλμένοι Υφηγητές ή Επιμελητές ή Βοηθοί από τα οποία τουλάχιστο πέντε χρόνια σε Α.Ε.Ι. της χώρας, δικαιούνται με ειδικό νόμο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος, σύνταξη ανάλογα προς τα αναγνωρισθέντα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ως συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας τους, προσαυξημένα γι` αυτούς που έχουν 8-10 κατά 5 χρόνια γι` αυτούς που έχουν 16 και άνω κατά 10 χρόνια χωρίς υπέρβαση σε καμιά περίπτωση της τριακονταπενταετούς συντάξιμηςυπηρεσίας.

4. Στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε ομοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί ως συντάξιμα, σύμφωνα με το Ν. 978/1979 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

5. Οι σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξερχόμενοι από την υπηρεσία δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα γα οποιαδήποτε θέση Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. της χώρας και για μια τουλάχιστο δεκαετία από την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία.

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες Διδασκάλους Τμημάτων ή Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών.

1. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους διδάκτορες Επιμελητές και Βοηθούς ισχύουν και για τους διδάκτορες Διδασκάλους που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε Τμήματα ή Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών.

2. Οσοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος έχουν τη δυνατότητα είτε να εξομοιωθούν με τους υπηρετούντες μη διδάκτορες Επιμελητές και Βοηθούς, είτε να ενταχθούν αυτοδίκαια σε θέσεις Ε.Ε.Π., στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν.

3. Οσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού τριετή συνολική υπηρεσία σε θέση που κατέχουν και ο μόνιμοι Διδάσκαλοι, εντάσσονται αυτοδίκαια σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π. Οι υπόλοιποι εντάσσονται σε μη μόνιμες θέσεις και κρίνονται για μονιμοποίηση μόλις συμπληρώσουν τριετή θητεία. Η κρίση γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση του προβλεπομένου στην παρ. 7 του άρθρου 21 Π. Δ/τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης κρίνονται πάλι ύστερα από ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική τερματίζεται ή θητεία τους.

4. Η ένταξη σε θέση Ε.Ε.Π. γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε τρείς μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες Παρασκευαστές.

1. Οι Παρασκευαστές που υπηρετούν σήμερα στα Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες κατανέμονται στα
Τμήματα ή στις Σχολές σύμφωνα με το άρθρο 30.

2. Η κατανομή των θέσεων αυτών του Ε.Δ.Τ.Π. στους Τομείς, Εργαστήρια και Κλινικές, ή και απευθείας στη Σχολή ή στο Α.Ε.Ι., όπως και η εξειδίκευση των καθηκόντων των κατόχων τους, γίνεται από το Δ.Σ.
τμήματος ή την κοσμητεία ή το Πρυτανικό Συμβούλιο αντίστοιχα, με κριτήριο αφ ενός τις ειδικότερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες κάθε ακαδημαϊκής μονάδες και αφύ ετέρου τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών του Ε.Δ.Τ.Π. καθώς και το αντικείμενο της μέχρι τότε απασχόλησής τους.

3. Οσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τρετή συνολική υπηρεσία σε θέση Παρασκευής, όπως και οι μόνιμοι Παρασκευαστές, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις. Οι υπόλοιποι κρίνονται
για μονιμοποίηση μόλις συμπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων χωρίς να απαιτείται ή έκδοση του  προβλεπομένου στην παρ. 7 του άρθρου 20 Π.Δ/τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης κρίνονται πάλι μετά ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική,τερματίζεται η θητεία τους.

Άρθρο 41
Μεταβατικές διατάξεις για ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Α.Ε.Ι.

1. Οι κάθε είδους Διδάσκαλοι που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. πλήν των αναφερομένων στο άρθρο 39, όπως και οι ειδικοί καθηγητές, Επιμελητές και Βοηθοί των Ειδικών `Εδρών Ξένων Γλωσσών, εντάσσονται αυτοδίκαια με
το βαθμό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίεςκατανέμονται στις ακαδημαϊκές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 30.

2. ύΟσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού τριετή συνολική υπηρεσία στη θέση αύτη κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εντάσσονται σε μη μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π. Οι υπόλοιποι
εντάσσονται σε μη μόνιμες θέσεις και κρίνονται για μονιμοποίηση μόλις συμπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων.Αν η κρίση είναι αρνητική κρίνονται πάλι μετά ένα χρόνο. Σε περίπτωσηδεύτερης αρνητικής κρίσης τερματίζεται η θητεία τους.

3. (α) Οι μόνιμοι Βοηθοί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν τη δυνατότητα:

(ι) Να εξομοιωθούν με το καθεστώς των μη διδακτόρων Βοηθών. (ιι) να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις Ε.Δ.Τ.Π., (ιιι) να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π., (ιν) να μεταταγούν σε μόνιμη δημόσια θέση σύμφωνα με το άρθρο 37.

(β) Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του εδαφίου (α) γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε τρείς μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

4. Οι Παρασκευαστές Α` κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εξομοιώνονται ως προς κάθε συνέπεια με τους μη διδάκτορες Βοηθούς.

5. Οι Τεχνίτες κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εξομοιώνονται ως προς την ενταξή τους σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. με τους υπηρετούντες Παρασκευαστές, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 40.

6. (α) ύΟσοι από το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στα Α.Ε.Ι. δεν υπάγονται σε καμιά από τις παραπάνω ρυθμίσεις υποβάλλουν μέσα σε τρείς μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού αίτηση στη Σύγκλητο για την ενταξή τους σε θέσε,ς Ε.Δ.Τ Π. ή Ε.Ε.Π. Ειδικά οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Εφοροι Φροντιστηρίων Εφαρμογών μπορούν επιπλέον να υποβάλουν αίτησηστη Σύγκλητο είτε για ένταξη σε θέση Λέκτορα είτε για εξομοίωση με τους
μη διδάκτορες Βοηθούς.

(β) Η απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την παραπάνω ένταξη πρέπει να συνεκτιμά αφ` ενός τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των κρινομένων και το αντικείμενο της μέχρι τότε απασχόλησής τους και αφ` ετέρου τις
ανάγκες του Α.Ε.Ι.

(γ) Με την ίδια απόφαση η Σύγκλητος κατανέμει τις θέσεις αυτές σε συγκεκριμένη ακαδημαϊκή μονάδα.

7. (α) Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ύΑμισθοι Υφηγητές αποκτούν τον τίτλο του “Αμισθου Επίκουρου Καθηγητή”. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναγορευθούν ύΑμισθοι Υφηγητές με βάση το άρθρο 45 παράγραφος 7
αυτού του νόμου από το χρόνο του διορισμού τους.

(β) Με απόφαση Γ.Σ. τμήματος μπορεί να ανατεθεί στους Αμισθους Επίκουρους Καθηγητές ή διενέργεια ελεύθερων μαθημάτων ή κατόπιν αιτήσεώς τους άλλο διδακτικό έργο μέχρι δύο ωρών την εβδομάδα, το οποίο
οφείλουν να παρέχουν χωρίς μισθό ή άλλη αμοιβή.

(γ) Οι κάτοχοι του τίτλου Αμισθος Επίκουρος Καθηγητής οφείλουν να τον χρησιμοποιούν με ακρίβεια και ολογράφως.

(δ) Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να κηρύξει τον Αμισθο Επίκουρο Καθηγητή έκπτωτο του τίτλου για παράβαση των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου αυτής.

(ε) Οσοι από τους Εντεταλμένους Υφηγητές δηλώσουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 1983 ότι δεν επιθυμούν ένταξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή τερματίζεται η θητεία τους στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και αποκτούν αυτοδίκαια τον τίτλο του ύΑμισθου Επίκουρου Καθηγητή με τις υποχρεώσεις των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις για το Διοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στα Α.Ε.Ι.

1. Οι οργανικές θέσεις των διοικητικών οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε μόνιμες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.

2.Στις παραπάνω θέσεις και στους αντίστοιχους κλάδους επανεντάσσονται αυτοδικαίως οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τους έστω και αν διανύθηκε χωρίς τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.

Σημ.: όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε αφ`ης ίσχυσε με το άρθρο 79 παρ. 5περ. γ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

3. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας στο Α.Ε.Ι. συνεχίζει να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο προσλήφθηκε.

4. Με Π.Δ. ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευμάτων και κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για την έφαρμογη του άρθρου αυτού.

Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

1. Οι προβλεπόμενες στο άρθρα 24 και 25 διατάξεις για το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών ισχύουν για τους φοιτητές που θα εισαχθούνστα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 και τα επόμενα.

2. Για τους υπόλοιπους φοιτητές εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σχετικές διατάξεις.

3. Τα πραγματοποιούμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού προγράμματα μεταπτυχακών σπουδών τα όποια ολοκληρώνονται με τη χορήγηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένου από το κράτος,
συνεχίζονται για μια τριετία από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Στα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα εισαγωγή φοιτητών γίνεται για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983.

4. Τα διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται ισότιμα ως προς κάθε συνέπεια με τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα που θα χορηγούν στο μέλλον οι Μεταπτυχιακές Σχολές.

Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις για το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

1. (α) Η διοίκηση και η οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης εξακολουθεί να ασκείται από τις αντίστοιχες Διοικούσες Επιτροπές ως την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Κρήτης επί Πλέον των κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 87/1973 και Π Δ. 525/1979 μελών της συμμετέχουν εφεξής αυτοδίκαια ως τακτικά μέλη και: α) τρείς από τους καθηγητές που θα ενταχθούν σύμφωνα με την παράγρ. 2 (ι) του άρθρου αυτού και β) τρείς εκπρόσωποι των φοιτητών.

β) Οι τρεις καθηγητές υποδεκνύουν μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των υπηρετούντων καθηγητών, ανά ένας από το Φυσικό Τμήμα, το Μαθηματικό Τμήμα και τη Φιλοσοφική Σχολή.

γ) Οι τρείς εκπρόσωποι των φοιτητών, επίσης ανά ένας από το Φυσικό τμήμα, το Μαθηματικό Τμήμα και τη Φιλοσοφική Σχολή, υποδεικνύονται μαζίμε τους αναπληρωματικούς τους από τους αντίστοιχους φοιτητικούς
συλλόγους.

2. Με Π.Δ. που θα εκδοθεί ύστερα από γνώμη των Διοικουσών Επιτροπών του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα καθορισθούν:

(ι) Η διαδικασία ένταξης σε θέσεις Δ.Ε Π. των καθηγητών που εκλέχθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

(ιι) Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Δ.Ε.Π. καταργουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 407/1980.

(ιιι) Η διάρθρωση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα και Τομείς, σύμφωνα με τις διατάξες του νόμου αυτού.

(ιν) Ο ελάχιστος αριθμός μελών Δ.Ε.Π. όπως και οι λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημιου και του Πολυτεχνείου Κρήτης με εκλεγμένα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού.

3. Ο κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού κενές θέσεις καθηγητών του Πανεπιστήμιου και του Πολυτεχνείου Κρήτης μετατρέπονται σε ενιαίες θέσεις Δ.Ε.Π., εντάσσονται σε τμήματα και προκηρύσσονται
σταδιακά μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του νόμου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμητης αντίστοιχης Διοικούσας Επιτροπής.

4. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί Επιστημονες, όπως επίσης και οι διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί με βάση το άρθρο 5 του Π
Δ. 407/1980 κρίνονται, εφ` όσον έχουν συμπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., για ένταξη σε θέσεις Δ.Ε.Π. και σε βαθμίδα την οποία προσδιορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος με τη σχετική αιτησή του. Η κρίση γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου αυτού και από ειδικά εκλεκτορικά σώματα για κάθε βαθμίδα, τα οποία συγκροτούνται με υπουργική απόφαση μετά από γνώμη της αντίστοιχης Διοικούσας Επιτροπής. ύΟσοι δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. κρίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις αμέσως μόλις τη
συμπληρώσουν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των διδασκόντων αυτών, οι συμβάσεις τους παρατείνονται αυτοδίκαια. Οι θέσεις για τις οποίες κρίνονται οι παραπάνω ιδρύονται χωρίς άλλη
διαδικασία. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση τους μέχρι να λήξει η συμβασή τους.

Άρθρο 45
Συμπληρωματικές μεταβατικές διατάξεις.

1. Παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία όλων των Καθηγητών, Εντεταλμένων Υφηγητών, Επιμελητών, Βοηθών, Παρασκευαστών και Διδασκάλων που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μέχρι την ενταξή
τους στις θέσεις που θα δημιουργηθούν με την αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

2. (α) Οι κατά το ακαδημαϊκό έτος 1980-1981 εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρύτανη από 1η Σεπτεμβρίου 1982. Επίσης όσοι Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Συγκλητικοί έχουν εκλεγεί για το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983 αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από 1η Σεπτεμβρίου 1982.

(β) Στην περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Αντιπρύτανης κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982, χρέη Αντιπρύτανη εκτελεί ο αρχαιότερος των Τακτικών Καθηγητών του ιδρύματος.

(γ) Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εκλογή Κοσμήτορα ή Συγκλητικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Κοσμήτορες ή Συγκλητικοί εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

(δ) Η θητεία των Πρυτανικών αρχών, Συγκλήτου και Κοσμητόρων λήγει μόλις συμπληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 30 παράγραφος 6.

3. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. έχουν την υποχρέωση μέσα σε τρείς μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού να εγκατασταθούν και να διαμένουν μόνιμα στον τόπο που εδρεύει το Τμήμα στο οποίο εντάσσονται.

4. Τα πρώτα εϊκοσι μέλη της Ε.Α.Γ.Ε. ορίζονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεις από όλες τις Γ.Σ. των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. από την Ε.Φ.Ε.Ε. και το Κεντρικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Π. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβιβάζει τις προτάσεις σε ειδική διακομματική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες ως εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της Βουλής η σύνθεση της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή αυτή καταρτίζει μέσα από τις παραπάνω προτάσεις την τελική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου θα
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Από τη στιγμή της συγκρότησης της Ε.Α.Γ.Ε. καταργείται το προβλεπόμενο από το Ν. 741/1977 Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι πόροι του περιέρχονται στην Ε.Α.Γ.Ε. Με Π.Δ. καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης ισότιμων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. εξωτερικού από την Ε.Α.Γ.Ε.

6. Το κριτήριο (ιιι) της παρ. 5 του άρθρου 14 ισχύει μετά την πάροδο τριετίας από τη λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών στο αντίστοιχο πεδίο στην Ελλάδα.

Σημ.: όπως η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 2 Ν.3282/2004,ΦΕΚ Α 208/1.11.2004,

7. Για όσους κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εκπονούν διδακτορική διατριβή ή υφηγεσία και δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 36 παρ. 1 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 η μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαδικασία εξέτασης και αναγόρευσης σε διδάκτορα ή υφηγητή αντίστοιχα. Η διαδικασία πραγματοποιείται στη Γ.Σ. του αντίστοιχου Τμήματος και στη σχετική ψηφοφορία συμμετέχουν τα
μέλη του Δ.Ε.Π. που συγκροτούν το σώμα εκλεκτόρων για έκλογη σε θέση Λέκτορα προκειμένου περί κρίσης διδακτορικής διατριβής ή Επίκουρου Καθηγητή προκειμένου περί κρίσης υφηγεσίας. Οι σχετικές διαδικασίες που
εκκρεμούν συνεχίζονται και οι αντίστοιχες προθεσμίες θεωρούνται ωςαποκλειστικές.

8. Οι διατάξεις του νόμου αυτού που αναφέρονται στο προσωπικό που κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. ισχύουν αντίστοιχα για τους Επιμελητές, Βοηθούς, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Παρασκευαστές των πανεπιστημιακών νοσοκομείων “Αρεταίειο” και “Αιγινήτειο”, οι οποίοι θεωρούνται ότι υπηρετούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

9. Τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την εσωτερική διάρθρωση και τη διοίκηση των πανεπιστημιακών νοσοκομείων “Αρεταίειο” και “Αιγινήτειο” θα καθορισθούν με Π.Δ.

10. Οι ρυθμίσεις της “παραγράφου 8” δεν ισχύουν για το προσωπικό ερευνητικών και άλλων κέντρων και ιδρυμάτων, το οποίο σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία εξομοιώνεται αντίστοιχα με τους Επιμελητές,
Βοηθούς, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Παρασκευαστές των Α.Ε.Ι.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 1286/1982 (Α 119),

11. Οι κενές ή κενούμενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού προσωπικού καθώς και οι κενές ή κενούμενες Επιμελητών, Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και των εξομοιούμενων με αυτούς που έχουν μέχρι σήμερα
ιδρυθεί στα Α.Ε.Ι., μετατρέπονται αυτόματα από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε ενιαίες θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκτός από αυτές για την πλήρωση των οποίων υπάρχουν ήδη
προκηρύξεις των Σχολών. Οι διαδικασίες εκλογής και διορισμού ολοκληρώνονται και οι προβλεπόμενες προθεσμίες θεωρούνται ως αποκλειστικές. Στην περίπτωση αυτή για τους διοριζόμενους ισχύουν ανάλογα οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις.

Με απόφαση της Συγκλήτου που πρέπει να ληφθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την κατανομή του προσωπικού στα Τμήματα που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγρ. 2 εδάφιο (β) ανακατανέμονται οι παραπάνω ενιαίες θέσεις Δ.Ε.Π. έτσι ώστε κάθε Τμήμα που έχε συνολικά λιγότερες από δεκαπέντε πληρωμένες θέσεις να συμπληρωθεί κατά προτεραιότητα μέχρι του αριθμού αυτού. Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος κατά το άρθρο 30 δεν εξαρτάται από την παραπάνω συμπλήρωση.

12. Κενές θέσεις Παρασκευαστών, λοιπών υπαλλήλων και τεχνιτών κάθε κατηγορίας που υπάρχουν στις Σχολές κατά την έναρξη της σχύος του νόμου αυτού μετατρέπονται σε θέσεις Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού.

13. Σε όσους εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π. χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια χωρις
αποδοχές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές.

Σημ.: όπως η παρ. 14 Καταργήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

15. Ως Σχολή κατά το άρθρο 30 παράγρ. 2 εδάφιο (β) νοείται η Συνέλευση των Καθηγητών όπως λειτουργεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού και τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρ. 3 κινεί αμελλητί ο
κατά την ημερομηνία αυτή κοσμήτορας της Σχολής.

16. Τα Π.Δ.. για την έκδοση των οποίων απαιτείται γνώμη της Ε.Α.Γ.Ε. ή του Ε.Σ.Α.Π.. μπορούν να εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτή μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων αυτών.

17. Οι προσωποπαγείς θέσεις Δ.Ε.Π. όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν, μετατρέπονται σε θέσεις Δ.Ε Π. του αντίστοιχου Τμήματος.

18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους.
Κάθε αντίθετη διάταξη της προϊσχύουσας νομοθεσίαςκαταργείται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 26 παρ.5α ν.3549/2007,ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.

19. Με Π.Δ. που εκδίδεται με κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ή βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί με
οποιαδήποτε σχέση σήμερα στα Α.Ε.Ι και “που θα ενταχθεί και θα επανενταχθεί ή θα προσληφθεί” σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Διοικητικού Προσωπικού ή θα παραμείνει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 35 θέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Σημ.: όπως η παρ. 19 του άρθρου 45 τροποποιήθηκε  με το άρθρο 49 παρ.4 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

20. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Επιστημονικές Επιτροπές αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που διατηρήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν.
1232/1982, μπορούν είτε να υπαχθούν στις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Α.Π είτε να μετατραπούν ή να καταργηθούν.

21. Μέχρις ότου καθορισθεί ο βασικός μισθός του Καθηγητή κατά το άρθρο 17 παράγρ. 7 του νόμου αυτού, ως τέτοιος θεωρείται ο μισθός του Τακτικού Καθηγητή. Σε καμμία περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 17 παράγρ.
7 του νόμου αυτού δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών των μελών του Δ.Ε.Π. που εντάσσονται, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

22. Με Π.Δ. καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία κάλυψης της θέσης του Προϊστάμενου Γραμματείας του Α.Ε.Ι. καθώς και οι αρμοδιότητές του για την εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσματικό
συντονισμό και διεύθυνση του έργου των διοικητικών, τεχνικών και οκονομικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.

23. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. υπάγονται στην αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου και στις πειθειρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους υφηγητές των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η σύνθεση του συμβουλίου τούτου ορίζεται πενταμελής ως εξής: (Α – γ).

Οι πρόεδροι του Συμβουλίου της επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

δ) Ο αντιπρύτονης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι και σε περίπτωεση κωλύματος ο αντιπρύτανης οικονομικού προγραμματισμού και
ανάπτυξης και το μέλος Δ.Ε.Π της διοικούσας επιτροπής, που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του καθηγητή, αναπληρωτή η επικούρου.

(ε) ένας πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντί του μέλους αυτού μετέχει στη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που θα εκλέγει ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου ασκεί ο γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Σημ.: όπως η περ.δ` αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2233/1994 (Α 141)

Σε περίπτωση παραπομπής πρύτανη μετέχει στο συμβούλιο δεύτερος πρύτανης οριζόμενος επίσης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημ.: όπως ηπαρ. 23 του άρθρου 45 αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 79 παρ. 6 περ. ιγ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

24. Οι συμβάσεις των Επιστημονικών Συνεργατών παρατείνονται αυτοδίκαια έως ότου υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου 35 παραγρ. 2.

25. Οι ειδικοί επιστήμονες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, των οποίων η σύμβαση δεν έχει κριθεί για ανανέωση από την οικεία Σχολή παρ` όλο που οι ενδιαφερόμενοι είχαν έγκαιρα υποβάλει τη σχετική αίτηση, κρίνονται υποχρεωτικά από την οικεία Σχολή με τις διαδικασίες που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η κρίση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου 1982. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι αντίστοιχες συμβάσεις ανανεώνονται αυτοδίκαια για ένα χρόνο, οπότε οι παραπάνω Ειδικοί Επιστήμονες και Επιστημονικοί Συνεργάτες εντάσσοντα, στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού.

26. Η αρχαιότητα μεταξύ των μελών του Δ.Ε.Π. που εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα, όπου υπάρχει, καταργείται.

27. Το Πρυτανικό Συμβούλιο λειτουργεί αρχικά χωρίς Κοσμήτορα της Μεταπτυχιακής Σχολής μέχρι να ιδρυθεί Μεταπτυχιακή Σχολή το αντίστοιχο Α.Ε.Ι

28. Οι ονομαστικές ψηφοφορίες σε όλα τα όργανα και σώματα των Α.Ε.Ι. γίνονται με αλφαβητική σειρά, με κλήρωση του γράμματος έναρξης σε κάθε εκλογή.

Άρθρο 46

1. Κατ εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6,ιδρύονται Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πατρών,
Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης.

Τα Τμήματα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων και διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και γενικά τη νομοθεσία γιατα Α.Ε.Ι.

2. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο χρόνος που αρχίζει η λειτουργία και εισάγονται φοιτητές στο πρώτο έτος των τμημάτων που ιδρύονται, ο χρόνος που δεν εισάγονται σπουδαστές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες (Π.Α.) και Σχολές Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) και παύει η λειτουργία τους, η αποστολή των Τμημάτων που ιδρύονται, η έδρα ή παραρτηματά τους, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους, τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων και εκλογής των πρώτων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, η άσκηση των φοιτητών σε σχολεία τα της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αποφοίτων Π.Α. και Σ.Ν., των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εξομοίωσης των αποφοίτων αυτών με τους πτυχούχους των Τμημάτων που ιδρύονται και ρυθμίζονται οι σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεμότητες που μπορεί να
υπάρξουν μετά την παύση της λειτουργίας των Π.Α. και Σ.Ν. ως και τα θέματα που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως Εθνικης Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δημουργούνται οι πρώτες θέσεις διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος και
ρυθμίζεται η τύχη γενικά του προσωπικού το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Π.Α. και Σ.Ν.

4. Με Π.Δ. που εκδίδονται, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται τα της περιουσίας και των Οικονομικών εκκρεμοτήτων που τυχόν θα υπάρξουν μετά την παύση της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των σχολών Νηπιαγωγών.

Άρθρο 47

1. Κατ εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6 ιδρύοντα, Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Τα Τμήματα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων και διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και γενικά τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι.

2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγουμένου άρθρου ισχύουν ανάλογα και για τα Τμήματα της παραγράφου 1.

3. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίζεται ποσοστό από τα κέρδη του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου, το οποίο διατίθεται ετήσια στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. για επιχορήγηση των τμημάτων που ιδρύονται με την παράγραφο 1, πέρα από τις πιστώσεις που τους αναλογούν από την επιχορήγηση του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.
από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 48

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει η λειτουργία των ανωτέρων ιδιωτικών σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακαλείται η άδεια των σχολών αυτών και ορίζεται τριμελής επιτροπή από εμπειρογνώμονες, η οποία ύστερα από αύτηση των ιδιοκτητών θα επιλέξει
και θα αποτιμήσει τον εξοπλισμό τους, ο οποίος θα αγοραστεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το τίμημα που θα εισπραχθεί δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά. Τα της αγοράς, παραλαβής και διάθεσης του εξοπλισμού θα ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ιδρύονται Τμήματα Ηλεκτρονικών στις Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΤΕΜ) των ΚΑΤΕΕ Λάρισας και Ηρακλείου.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) μπορούν να λειτουργήσουν στις έδρες των σχολών της παραγράφου 1 παραρτήματα ΚΑΤΕΕ και

β) κατανέμονται οι σπουδαστές των σχολών της παραγράφου 1 στα ΚΑΤΕΕ και ρυθμίζεται ο τρόπος κατάταξής τους και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών, ύστερα από αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετείται στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ανάλογα με τα
προσόντα του, όπως αύτα προβλέπονται από το Ν. 576/1977 και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφύ όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε εκπαιδευτικό. α) δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και β) έχει προϋπηρεσία στη σχολή τουλάχιστο τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη κατά τη διάρκεα των οποίων καλύπτει τελευταία τουλάχιστο το ωράριο που προβλέπεται από το Ν. 576/1977 για τον αντίστοιχο κλάδο ή μέσο όρο εβδομαδιαίων ωρών στα τέσσερα τελευταία έτη ίσο με το προβλεπόμενοωράριο.

Οι ιδιοκτήτες των σχολών της παραγράφου 1 τοποθετούνται στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ύστερα από αίτησή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβούλιου, ανάλογα με
τα προσόντα τους, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/1977 και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Το Διοικητικό Προσωπικό των σχολών της παραγράφου 1 τοποθετείται στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ύστερα από αιτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφ` όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε υπάλληλο:

α) να υπηρετεί στη Σχολή τα τέσσερα τελευταία χρόνια με πλήρη απασχόληση,

β) να μη κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και

γ) να έχει τα προσόντα του κλάδου, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.576/1977.

6. Οι αιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 αυτού του άρθρου πρέπει να υποβληθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) ορίζονται τα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ στα οποία τοποθετούνται όσοι αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών και

β) διαβαθμίζονται οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 4 και 5 αυτού του άρθρου και το εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 47 του Ν. 1143/1981. Ως χρόνος υπηρεσίας για τη διαβάθμιση λαμβάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας
στις σχολές μετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων του κλάδου στον οποίο εντάσσονται.

Εάν κατά τα έτη που προηγούνται των τεσσάρων τελευταίων ετών ο εκπαιδευτικός δεν έχει πλήρες ωράριο, τα έτη αυτά υπολογίζονται κλασματικά με άριθμητη του κλάσματος το εβδομαδιαίο ωράριο του Εκπαιδευτικού και παρανομαστή το προβλεπόμενο ωράριο του κλάδου του.

8. Γιά τους αναφερόμενους στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων 3 και 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 967/1979.

Γιά τη χορήγηση χρονοεπιδόματος εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό της Τεχνικής και Επαγγελματικης Εκπαίδευσης.

Για την προαγωγή και τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων υπολογίζεται ο χρόνος στον κατεχόμενο βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο, ανεξάρτητα αν έχει διανυθεί στην ιδιωτική ή τη δημόσια επαγγελματική και τεχνική
εκπαίδευση.

9. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των σχολών υποχρεούνται να παραδώσουν όλο το αρχείο των σχολών στα ΚΑΤΕΕ. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχμών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ΚΑΤΕΕ που θα παραλάβουν τα αρχεία και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην παραλαβή και παράδοση των αρχείων.

Άρθρο 49

1. Φοιτητές που έχουν εγγραφεί μέχρι 31.12.1981 σε μη αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή πτυχιούχοι των πιο πάνω Α.Ε.Ι., στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι ευρέως γνωστή διεθνώς, κατατάσσονται κατά
το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983 χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό και με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε αντίστοιχες ή παρεμφερείς Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εφύ άπαξ, καθορίζονται τα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού τα οποία εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο, οι αντίστοιχες ή παρεμφερείς Σχολές ή Τμήματα και γενικά η διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεωναυτού του άρθρου.

3. Με απόφαση της Σχολής ή του Τμήματος στα οποία γίνεται η κατάταξη καθορίζεται το έτος ή το εξάμηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται οι φοιτητές ή πτυχιούχο, της παραγράφου 1.

Άρθρο 50

1. Τα Π.Δ. που προβλέπονται στο νόμο αυτό εκδίδονται πάντοτε ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή Υφυπουργού εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά διάταξη του νόμου αυτού.

2. Οπου στο νόμο αυτό προβλέπονται αυτοδίκαιες ή μη μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι., όπως εντάξεις, προαγωγές και μονιμοποιήσεις, τις σχετικές πράξεις εκδίδει ο αρμόδιος Υπουργός.

3. Οπου κατά τις διατάξες του νόμου αυτού απαιτείται γνώμη οργάνου και οι σχετικές προθεσμίες δε ρυθμίζονται ειδικά, η γνώμη αυτή πρέπει να εκφραστεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.

4. Εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στο νόμο αυτό, οι εσωτερικοί κανονισμοί των Α.Ε.Ι. ρυθμίζουν επιπλέον θέματα σχετικά με θερινές διακοπές, διακοπές μεταξύ δύο εξαμήνων, αργίες, αναπλήρωση διοικητικών
οργάνων, συμμετοχή Ομότιμων Καθηγητών στην πανεπιστημιακή ζωή, απονομή τίτλων Επίτιμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, όπως ακόμα καιθέματα εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα.

5. Οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτό προθεσμίες αναστέλλονται μόνο από 1η Ιουλίου μέχρι 31η Αυγούστου, εφ` όσον στο διάστημα αυτό υπάρχουν θερινές διακοπές.

6. Ιδρυση νέων θέσεων Δ.Ε.Π. Ε.Δ.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. γίνεται με Π.Δ. που εκδίδονται μετά από γνώμη του Ε.Σ Α.Π. και του οικείου Α.Ε.Ι.

7. Ειδικός νόμος σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος θα ρυθμίσει τα συνταξιοδοτικά θέματα των άρθρων 17 και 38 του νόμου αυτού.

8. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις της ισχύουσας για τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας, ο οποίες είτε ειναι αντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού είτε ρυθμίζουν θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά με το νόμο αυτό. Κατά τα λοιπά, και μέχρι την έναρξη της ισχύος των εσωτερικών κανονισμών των Α.Ε.Ι., όπως και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο νόμο αυτό Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρμόζεται συμπληρωματικά ή κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσα για κάθε Α.Ε Ι. νομοθεσία.

Άρθρο 51
Εναρξη ισχύος.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 που αρχίζουν να ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 1982.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ