Νόμος 1267 ΦΕΚ Α΄ 85/5.7.1982
Για την Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στη Ρώμη την 6η Μαρτίου 1979 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους και των παρακτίων ζωνών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στη Ρώμη την 6η Μαρτίου 1979 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους και των παράκτιων ζωνών του, της οποίας το κείμενο στο πρωτότυπο στα Γαλλικά και σε ελληνική μετάφραση έχει ως εξής : Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους και των παρακτίων ζωνών του. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας,
Εκδηλώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τους για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιονίου πελάγους και για την προστασία των παράκτιων ζωνών του από τους κινδύνους της θαλάσσιας ρύπανσης. Επιθυμώντας την ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Αθήνα την 24η Μαΐου 1977 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των ζωνών της υφαλοκρηπίδας που ανήκουν σε κάθε ένα από τα δύο κράτη και τις συνέπειες οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν από αυτήν όσον αφορά τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχοντας υπόψη το πνεύμα συνεργασίας που ενέπνευσε τα συμβαλλόμενα Κράτη της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση, που υπογράφηκε στη Βαρκελώνη στις 16 Φεβρουαρίου 1976, συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1.
Οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αποφασίζουν να εγκαθιδρύσουν στενή συνεργασία με σκοπό την πρόληψη, καταπολέμηση και βαθμιαία εξάλειψη της ρύπανσης των υδάτων του Ιονίου πελάγους και των παράκτιων ζωνών του.
Άρθρο 2.
Η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται, Ανατολικά, από τις δυτικές ελληνικές ακτογραμμές που εκτείνονται από τα νησιά Οθωνοί μέχρι το νησί Γαύδο (Κρήτης), Δυτικά, από τις ανατολικές ακτογραμμές που εκτείνονται από το Οτράντο μέχρι το Κάπο Πάσσερο, Βόρεια από το νότιο όριο της Αδριατικής και Νότια από μιά ευθεία η οποία ενώνει το νησί Γαύδο με το Κάπο Πάσσερο και διέρχεται από το σημείο με συντεταγμένες: βόρειο γεωγραφικό πλάτος 35 34`2, ανατολικό γεωγραφικό μήκος Γκρήνουιτς 18 20`7. Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής μπορεί να επεκταθεί με απόφαση του οργάνου που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο, με επιφύλαξη της έγκρισης των δύο συμβαλλομένων Κυβερνήσεων.
Άρθρο 3.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αποφασίζουν να συστήσουν μικτή Επιτροπή, που στο εξής θα αποκαλείται στο κείμενο “η Επιτροπή”
Άρθρο 4.
Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τα εξής: Να εξετάζει κάθε πρόβλημα σχετικό με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Να προτείνει στις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών με σκοπό τον προσδιορισμό των αιτίων, της προέλευσης, της φύσης και του βαθμού της θαλάσσιας ρύπανσης και να αξιολογεί τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές. Να καταρτίζει προγράμματα και να προτείνει στις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις τα μέτρα και μέσα τα αναγκαία για την αντιμετώπιση των αιτίων τα οποία προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Να γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο των ειδικών συμφωνιών και προγραμμάτων διμερών ή άλλων, αναφερομένων στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής με σκοπό την εναρμόνιση τους προς τα δικά της προγράμματα. Να συνεργάζεται με τις Επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με ανάλογα θέματα που αφορούν στις γειτονικές θάλασσες. Να υποβάλλει στις συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της και των αποτελεσμάτων τους. Εκτός των ετήσιων εκθέσεων, ή επιτροπή μπορεί να υποβάλλει και ενδιάμεσες εκθέσεις που θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μελετών και ερευνών τις οποίες άμεσα είχε, προτείνει τις δραστηριότητες της καθώς και τις προτάσεις της για μελλοντικές ενέργειες. Όλες αυτές οι εκθέσεις θα είναι δυνατό να δημοσιεύονται με τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων Κυβερνήσεων.
Άρθρο 5.
Η Επιτροπή αποτελείται από τις αντιπροσωπείες των συμβαλλομένων Κυβερνήσεων. Κάθε Κυβέρνηση ορίζει οκτώ κατ` ανώτατο όριο αντιπροσώπους από τους οποίους ένας είναι αρχηγός της αντιπροσωπείας. Κάθε αντιπροσωπεία μπορεί να προσεταιρίζεται εμπειρογνώμονες για την εξέταση ειδικών θεμάτων. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συνιστά ομάδες εργασίας και να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες τη μελέτη ειδικών προβλημάτων.
Άρθρο 6
Η Προεδρεία της Επιτροπής ανατίθεται στον αρχηγό της αντιπροσωπείας του Κράτους που λαμβάνει χώρα η τακτική συνέλευση και ο οποίος τη διατηρεί μέχρι την επόμενη τακτική συνέλευση.
Άρθρο 7.
Η Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνέλευση τουλάχιστο μια φορά το χρόνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, εναλλάξ σε κάθε χώρα. Έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο με αίτηση μιας από τις αντιπροσωπείες για την εξέταση επειγόντων θεμάτων. Ο Πρόεδρος προτείνει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης καθώς επίσης και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης στο οποίο κάθε αντιπροσωπεία εγγράφει τα σημεία τα οποία επιθυμεί να πραγματευθεί. Η ημερήσια διάταξη των τακτικών συνελεύσεων κοινοποιείται προς τις αντιπροσωπείες ένα μήνα προ της ημερομηνίας της συνόδου.
Άρθρο 8.
Κάθε αντιπροσωπεία διαθέτει μία ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Για κάθε συνέλευση συντάσσεται πρακτικό το οποίο αφού εγκριθεί υπογράφεται από τους αρχηγούς των δύο αντιπροσωπειών.
Άρθρο 9
Για την αποτελεσματική ενημέρωση της στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο η επιτροπή συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες και αναπτύσσει σχέσεις τόσο μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών όσο και με τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Άρθρο 10.
Οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις εξετάζουν τις προτάσεις τις οποίες έχει επεξεργασθεί η Επιτροπή και αποφασίζουν για τους όρους εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων.
Άρθρο 11.
Κάθε μία από τις συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής της στην Επιτροπή και στις ενδεχόμενες ομάδες εργασίας καθώς και τα έξοδα των ερευνών οι οποίες διεξάγονται μέσα στην επικράτεια της Οι δαπάνες των προγραμμάτων και ερευνών κοινού ενδιαφέροντος κατανέμονται μεταξύ των συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων σύμφωνα με τους όρους τους οποίους προτείνει η Επιτροπή και αποφασίζουν οι Κυβερνήσεις. Ανάλογη διαδικασία είναι δυνατό να εφαρμοσθεί στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή θα ήθελε να προτείνει έκτακτες έρευνες.
Άρθρο 12.
Η Επιτροπή συντάσσει τον εσωτερικό Κανονισμό της λειτουργίας της στην ελληνική και ιταλική γλώσσα.
Άρθρο 13.
Η συμφωνία αυτή υπόκειται σε κύρωση και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της ανταλλαγής των επικυρωτικών εγγράφων η οποία θα γίνει στην Αθήνα.
Άρθρο 14.
Κάθε μία από τις συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία αυτή οποτεδήποτε μετά από πάροδο τεσσάρων ετών από της θέσεως της σε ισχύ, κατόπιν εξάμηνης προειδοποιητικής προθεσμίας. Έγινε στη Ρώμη την 6η Μαρτίου 1979 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο δεύτερο

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 02 Ιουλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ