Νόμος 1266 ΦΕΚ Α΄81/2.7.1982
Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Η Νομισματική Επιτροπή και οι υποεπιτροπές της καταργούνται. Οι αρμοδιότητες αυτών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα 2 κα, 3, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της ή οργάνων της εξουσιοδοτημένων από το Διοικητή, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής.

Άρθρο 2
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Συντονισμού, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται:
1. Οι γενικοί όροι για τη διάθεση ή επένδυση κεφαλαίων των Δημόσιων Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 1611/1950 “περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων” και του ν.δ. 3856/1958 περί κυρώσεως της υπ` αριθ. 14 της 14ης Ιανουαρίου 1956 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου” και για την επένδυση σε μερίδα αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχές εταιρειών επενδύσεων – χαρτοφυλακίου και “Εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία των αποθεματικών των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 876/1979 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.32 Ν.2778/1999 ΦΕΚ Α 295/30.12.1999.
2. Τα επιτόκια των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το ποσοστό των κατατεθειμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος κεφαλαίων των Δημόσιων Οργανισμών που δικαιούνται οι διοικήσεις τους να διαθέτουν για παραγωγικές επενδύσεις κατά το άρθρο 2 του ν.δ. 3856/1958.
4. Η κεφαλαιοποίηση μέρους ή του συνόλου των μεσομακροπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων προς Τράπεζες κατά το άρθρο 16 του ν. 876/1979.
5. Η κοπή μεταλλικών κερμάτων κατά ποσότητες και κατηγορίες για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών σύμφωνα με εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και η κοπή ειδικών σειρών ακυκλοφόρητων κερμάτων και αναμνηστικών νομισμάτων.

Άρθρο 3

1. Το πλαίσιο της συναλλαγματικής πολιτικής καθορίζεται από την Κυβέρνηση ύστερα από διαβουλεύσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (ευρώ) ως του εθνικού νομίσματος της χώρας, η συναλλαγματική πολιτική ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2548/1997, Α 259/12.12.1998.

2. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνεται το πρόγραμμα προμηθειών του Δημοσίου, των Δημόσιων Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών κατά το άρθρο 6 παρ. 2 στοιχεία του ν. 400/1976 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

3. Όπου στο ν.δ. 3746/1957 “περί ασφαλιστικών ρητρών φορολογικών απαλλαγών και άλλων τινών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δάνεια ή προνομιούχους μετοχάς εκδιδομένας δια παραγωγικούς σκοπούς”, στο ν.δ. 608/1970 “περί Εταιρειών Επενδύσεων – Χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων Κεφαλαίων”, στο ν. 400/1970 (άρθρα 8 και 12) “περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”, στο ν.δ. 123/73 “περί των υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος χορηγουμένων χαμηλοτόκων δανείων αγροτικής στεγάσεως” στο ν. 87/1975 “περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου”, στο ν. 225/1975 “περί ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων”, στον. 811/1978 “περί συστάσεως Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία” και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και στο ν. 849/1978 “περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας” απαιτούνται αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής, αντικαθίστανται από κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Το ίδιο ισχύει και για τους κανονισμούς που προβλέπονται στους αριθμούς 1 και 2 του στοιχείου ιβ` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 400/1976.
Το ίδιο ισχύει επίσης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής που προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας με ημερομηνία 28 Ιουλίου 1978 “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ. όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (ΦΕΚ 24), 1048/1980 (ΦΕΚ Α 101), 1133/1981 (ΦΕΚ Α 54) ΚΑΙ 1190/1981 (ΦΕΚ Α 203).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).

4. Όπου κατά το άρθρο 1 του ν. 128/1975 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων αναφερομένων εις την λειτουργίαν του χρηματοδοτικού συστήματος” προβλέπεται απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, αντικαθίσταται από κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών.

Άρθρο 4

1. Το συνολικό ποσό των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που επιτρέπεται να εκδοθούν ορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Οι όροι, το ύψος και το επιτόκιο των επί μέρους εκδόσεων των έντοκων γραμματίων ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών.

3. Το προϊόν της εκδόσεως έντοκων γραμματίων χρησιμοποιείται για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δημοσίου.

4.Σημ.: όπως η παρ.4 καταργήθηκε με την παρ.3 άρθρ.12 Ν.2548/1997, Α 259/12.12.1998.

Άρθρο 5
Σημ.: όπως το άρθρο 5 καταργήθηκε από 1.1.1994 με το άρθρο 30 παρ.2 του ν. 2076 /1992 (ΦΕΚ Α 130).

Άρθρο 6
Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Νομισματικής Επιτροπής κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζονται, από τα αρμόδια κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, όργανα.

Άρθρο 7
Τα ειδικά θέματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος νόμου ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Συντονισμού, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 8

1. Καταργείται, κάθε διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο.

2. Καταργείται το στοιχείο η` της παραγράφου 2 του άρθρου του ν. 400/1976 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργών”.

3. Διατηρείται, σε ισχύ και μετά την κατάργηση της Νομισματικής Επιτροπής ο α.ν. 233/1945 “περί χρηματοδοτήσεως επιχειρήσεων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος”.

Άρθρο 9

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, που κυρώθηκε με το ν. 3424/1927 “περί κυρώσεως του από 10 Νοεμβρίου 1927 ν.δ/τος “περί κυρώσεως της από 27 Οκτωβρίου 1927 συμβάσεως, περί παραιτήσεως της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος από του προνομίου εκδόσεως τραπεζικών γραμματίων και περί συστάσεως νέας Τραπέζης υπό την επωνυμίαν “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” και του προσαρτωμένου τη συμβάσει καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν.δ. 244/1973 “περί τροποποιήσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τίνων του Καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος” καταργείται.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τη χρήση 1981.

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1083/1980 “περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων” προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
“Στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να φέρονται εν όλω ή εν μέρει από της χρήσεως 1982 και οι τόκοι που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνάλλαγμα κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις εισπράξεις της από τόκους σε συνάλλαγμα”.

Άρθρο 10
Η αληθινή έννοια της φράσεως “καθορίζονται…, το νομικό καθεστώς…” είναι ότι αυτό γίνεται “κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων”. Κατόπιν τούτου, στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1232/1982 μετά τη λέξη “καθορίζονται” προστίθεται η φράση “κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων”.

Άρθρο 11

1. Συνιστάται “Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας” (ΚΥΣΕΑ), που αποτελείται από: α) τον Πρωθυπουργό, ως πρόεδρο, β) τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, γ) τον Υπουργό Εξωτερικών, δ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. ε) τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στ) τον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, ζ) τον Υπουργό Βόρειας Ελλάδας, η) τον Υπουργό Αιγαίου, θ) τους Αναπληρωτές Υπουργούς των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, εφόσον υπάρχουν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α 137)

2. Στο ΚΥΣΕΑ μπορούν να κληθούν από τον Πρωθυπουργό και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι για το συζητούμενο θέμα Υπουργοί, Υφυπουργοί ή άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

3. Το ΚΥΣΕΑ, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι αρμόδιο: α) να αποφασίζει, πάνω σε θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, καθώς και σε θέματα πληροφοριών και δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την Εξωτερική και την αμυντική πολιτική και β) να παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των αποφάσεών του από τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες.

4. Το ΚΥΣΕΑ εξυπηρετείται από γραμματεία, η οποία αποτελεί υπηρεσία του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και της οποίας προΐσταται ο προϊστάμενος του Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α 137)

5. Καταργείται το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης (ΑΣΕΑ) που προβλέπεται από το άρθρο 2 του ν. 660/1977 “περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης κ.λπ.”.

6. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου ΑΣΕΑ περιέρχονται στο ΚΥΣΕΑ. Κατά τη λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών μετέχει στο ΚΥΣΕΑ ως μέλος με δικαίωμα ψήφου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Επίσης μετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για την επιλογή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Για τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων το ΚΥΣΕΑ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών.

7. Στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΕΑ που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του της προηγούμενης παραγράφου μετέχει ως γραμματέας και τηρεί τα σχετικά πρακτικά ανώτατος αξιωματικός.

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο με αποφάσεις του, εκδιδόμενες μετά πρόταση του Πρωθυπουργού και δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τη σύνθεση του ΚΥΣΕΑ).

Άρθρο 12
Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 400/1976 αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) Τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρο β) Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας γ) Τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης δ) Τον Υπουργό Εσωτερικών ε) Τον Υπουργό Δημοσίων Έργων στ) Τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ζ) Τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού καθώς και ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Συμβουλίου ως Γραμματέας αυτού. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο μπορεί να μετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού οι αρμόδιοι για το θέμα που συζητείται Υπουργοί, Υφυπουργοί, Διοικητές Τραπεζών, εμπειρογνώμονες και λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Οι Υπουργοί μπορεί να αναπληρώνονται από τους Υφυπουργούς τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της ΠΥΣ 1/1984 (ΦΕΚ Α 7)
4. Το ΚΥΣΥΜ ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζει για κάθε θέμα γενικότερης ή μεγάλης οικονομικής σημασίας παίρνει τα γενικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών του από τους αρμόδιους υπουργούς από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων ή άλλα συλλογικά όργανα υπουργών”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.1299/1982 (ΦΕΚ Α 129)
5. Ένας από τους Υπουργούς, οριζόμενος με απόφαση του Πρωθυπουργού, θα εποπτεύει τη Γραμματεία και θα καθορίζει κάθε φορά την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν.
6. Η οργάνωση και ο τρόπος της λειτουργίας της Γραμματείας καθορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Προϊστάμενος αυτής είναι ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
7. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, μπορεί να μεταβάλλονται η ονομασία και η σύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου και να καθορίζονται κατά τρόπο διάφορο οι αρμοδιότητες του.

Άρθρο 13

1. Συνιστάται Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων που αποτελείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εμπορίου και Εργασίας.

2. Η Επιτροπή επεξεργάζεται και αποφασίζει στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του ΚΥΣΥΜ μέτρα, που αναφέρονται στις τιμές τα εισοδήματα και την εισοδηματική την εργατική και τη γεωργική πολιτική και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.1299/1982 (ΦΕΚ Α 129)

3. Η Επιτροπή θα εξυπηρετείται από τη Γραμματεία του Κυβερνητικού Συμβουλίου.

4. Συνίσταται μια θέση Υπουργού παρα τω Πρωθυπουργώ. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ ορίζονται με αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Η σειρά προβαδίσματος του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημ.: όπως  η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1480/1984 (Α 149).

Άρθρο 14
Το άρθρο 12 του ν. 400/1976 αντικαθίσταται με την εξής διάταξη:
“1. Τα Υπουργεία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ορίζονται ως εξής: α. Προεδρίας της Κυβέρνησης. β. Εξωτερικών, γ. Εθνικής Άμυνας, δ. Εθνικής Οικονομίας, ε. Εσωτερικών, στ. Δημοσίων Έργων, ζ. Δικαιοσύνης, η. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θ. Οικονομικών, ι. Γεωργίας, ια. Πολιτισμού και Επιστημών, ιβ. Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ιγ. Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, ιδ. Έρευνας και Τεχνολογίας, ιε. Εμπορίου, ιστ. Εργασίας, ιζ. Υγείας και Πρόνοιας, ιη. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιθ. Συγκοινωνιών, κ. Δημόσιας Τάξης, κα. Εμπορικής Ναυτιλίας και κβ. Βόρειας Ελλάδας.
2. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπουργείων. Η απόφαση αυτή ή το Διάταγμα μπορεί να επαυξάνει, να περιορίζει η να ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των Υπουργείων.
3. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται μία θέση αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, οι αρμοδιότητες του οποίου και η σειρά προβαδίσματος ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβέρνησης”.

Άρθρο 15

Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 400/1976, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Σε κάθε ένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας συνιστώνται τρείς θέσεις Υφυπουργών.

2. Στα Υπουργεία Εθνικης Αμυνας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Υγείας και Προνοίας συνιστώνται ανά δύο θέσεις Υφυπουργών.

3. Στα Υπουργεία Εμπορίου, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Δημοσίων Εργων συνιστάται ανά μία θέση Υφυπουργού.

4. Με Προεδρικά Διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων Υπουργών, καθορίζεται κάθε φορά η κατανομή του προσωπικού και η μεταφορά υπηρεσιών από τα υπάρχοντα Υπουργεία, κατά τροποποίηση των οργανισμών τους, στα νέα για τη στελέχωσή τους, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών των νέων Υπουργείων”.

Άρθρο 16
Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του ν. 400/1976 και ισχύει και για το Υπουργείο Εξωτερικών η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 17
Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 02 Ιουλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ