Νόμος 1265 ΦΕΚ Α΄ 82/2.7.1982
Περί κυρώσεως της αθλητικής συμφωνίας που υπογράφηκε την 7η Μαΐου 1981 στη Μόσχα μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Σ.Σ.Δ. για συνεργασία στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η συμφωνία που συνάφθηκε την 7η Μαΐου 1981 στη Μόσχα μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Σ.Δ. για συνεργασία στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ Για τις αρχές της συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Σ.Δ. η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της Ελλάδος, καθοδηγούμενες από την επιθυμία για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, δέχθηκαν τις παρακάτω αρχές, πάνω στις οποίες βασίζεται η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων της Ε.Σ.Σ.Δ. της Ελλάδος.

Ι Οι δύο πλευρές θα μελετήσουν τη συσσωρευμένη πείρα σχετικά με την εισαγωγή της φυσικής αγωγής στην καθημερινή ζωή του πληθυσμού, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία και παρέχοντας παντοιότροπη υποστήριξη στις επαφές και στην ανταλλαγή των εμπειριών από την εργασία στον τομέα αυτό, ανάμεσα στις αθλητικές οργανώσεως της Ε.Σ.Σ.Δ. της Ελλάδας. ΙΙ Για την τελειοποίηση της τέχνης των αθλητών της Ε.Σ.Σ.Δ. της Ελλάδος, οι δύο πλευρές θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση επαφών ανάμεσα στις κεντρικές αθλητικές οργανώσεις και θα ενθαρρύνουν επίσης τις άλλες επαφές, στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές προβλέπουν τις ακόλουθες μορφές αθλητικής συνεργασίας: – Τη συμμετοχή των αθλητικών ομάδων και των επί μέρους αθλητών σε διμερείς και πολυμερείς αγώνες που διεξάγονται στην Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλάδα. – Την οργάνωση κοινών συναντήσεων προπονητών και στις δύο χώρες, για τα επί μέρους είδη αθλημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γ α την κάθε μία από τις πλευρές – Την ανταλλαγή προπονητών, επιστημόνων και ειδικών, με σκοπό την αλληλοενημέρωση και τη μελέτη των εμπειριών, των σχετικών με την προετοιμασία των αθλητών. – Τη συμμετοχή στα σεμινάρια και στις συνδιασκέψεις, για θέματα τελειοποιήσεως της τέχνης των αθλητών και ειδικεύσεως των προπονητών, που διεξάγονται και στις δύο χώρες. – Την ανταλλαγή του συνόλου των εγγράφων και εμπειριών, από την εργασία σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων. ΙΙΙ Με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση της συνεργασίας, οι πλευρές θα ανταλλάσσουν αντιπροσωπείες συνιστάμενες από τους επικεφαλής αθλητικών οργανώσεων, για να γίνεται ανταλλαγή πείρας εργασίας στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, για να διεξάγονται αμοιβαίες διαβουλεύσεις, σχετικά με τα προβλήματα του διεθνούς αθλητικού πνεύματος και της Ολυμπιακής ιδέας, καθώς επίσης και για να συμφωνούνται και να υπογράφονται τα πρωτόκολλα των διμερών αθλητικών σχέσεων. Η ανταλλαγή των προκαταρκτικών σχεδίων των πρωτοκόλλων για το επόμενο έτος θα πραγματοποιείται τον Οκτώβρη του τρέχοντος έτους. ΙV Η ανταλλαγή αντιπροσωπειών, ομάδων, προπονητών, επιστημόνων και ειδικών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους οικονομικούς όρους: τα έξοδα ξενοδοχείου, διατροφής, τα μικροέξοδα, καθώς και οι δαπάνες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα της διαμονής, καταβάλλονται από τη φιλοξενούσα πλευρά.

Η αποστέλλουσα πλευρά πληρώνει τα έξοδα του ταξιδιού ως τις πρωτεύουσες και πίσω. Οι εκδηλώσεις που δεν προβλέπονται από τα συμφωνημένα πρωτόκολλα, μπορούν να πραγματοποιούνται με βάση άλλους οικονομικούς όρους ανάλογα με τη συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. V Η παρούσα συμφωνία έχει συναφθεί για 5 έτη. Σε περίπτωση που καμιά από τις πλευρές δεν προτείνει εγγράφως, έξι μήνες πριν εκπνεύσουν τα πέντε χρόνια, την άρση της ισχύος ή την αλλαγή του περιεχομένου της συμφωνίας αυτής, η διάρκεια της παρατείνεται αυτόματα επ’ αόριστο χρόνο, έως ότου μία από τις πλευρές αναγγείλει εγγράφως, έξι μήνες πριν, τη λήξη της ισχύος της.

Άρθο δεύτερο

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 02 Ιουλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ