Νόμος 1263 ΦΕΚ Α΄77/30.6.1982
Για την παράταση της προθεσμίας του Άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Η προθεσμία του Άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγματος, που αφορά στην υπαγωγή στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων εκείνων των διοικητικών διάφορών ουσίας, που δεν έχουν ακόμα ανατεθεί στα πιο πάνω δικαστήρια και που λήγει σύμφωνα με το νόμο 1051/1980 στα τέλη Ιουνίου 1982. Παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου 1983.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 30 Ιουνίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ