Νόμος 1262 ΦΕΚ Α΄70/16.6.1982
Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Έννοια Παραγωγικής Επένδυσης.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου παραγωγική επένδυση θεωρείται:
“α. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών, καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων των υπαγόμενων επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 2.
“β. Η αγορά ή ιδιόχρηση για παραγωγικούς σκοπούς μη χρησιμοποιουμένων, αποπερατωθέντων ή ημιτελών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, κτηνοτροφικών, γεωργικών, ξενοδοχειακών κτιρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων που η έναρξη κατασκευής τους έγινε μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από τη δημοσίευση του Ν. 1262/1982 και που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς τουλάχιστον μια διετία πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού”.
***Τα εντός ” ” εδάφια α` και β` του άρθρου 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
***Το εντός ” ” εδάφιο β`, όπως είχε αντικατασταθεί διά του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α 65), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω διά του άρθρου 14 του Ν. 1479/1984 (Α 145).
γ) Η αγορά καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής. Η αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συστημάτων μηχανογράφησης ή αυτοματοποίησης διαδικασιών.
δ) Οι δαπάνες επενδύσεων που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας. Η δαπάνη εγκατάστασης πρότυπης δοκιμαστικής μονάδας. Οι δαπάνες επενδύσεων για εφαρμοσμένη έρευνα, και η αγορά οργάνων ή εξοπλισμού εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας.
ε. Οι δαπάνες μεταφοράς για μετεγκατάσταση υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή μέσα στην ίδια περιοχή, αλλά σε βιομηχανική η βιοτεχνική ζώνη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 9.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
στ) Η κατασκευή καινούργιων αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης προϊόντων, καθώς και η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων ή πλοίων – ψυγείων, εγχώριας κατασκευής.
ζ) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και μαζικής μεταφοράς εργατοτεχνιτών και υπαλληλικού προσωπικού, ως και εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διακίνησης υλικών.
η) Η ανέγερση καινούργιων εργατικών κατοικιών για τη στέγαση προσωπικού της επιχείρησης, καθώς και κτιρίων ή εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν για την αναψυχή ή συνεστίαση εργατών και υπαλλήλων, και εφ` όσον κατασκευάζονται στην περιοχή που είναι εγκαταστημένη η επιχείρηση.
θ) Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών και η αγορά εξοπλισμού τους. Οι δαπάνες για μόνιμες εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών κέντρων (CAMPINGS) και εγκαταστάσεις χειμερινού τουρισμού, ως και για κατασκευή και εξοπλισμό διαμερισμάτων για τουριστική χρήση.
ι) Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί ή διατηρητέοι. Η ανακαίνιση παραδοσιακού χαρακτήρα ξενοδοχειακών μονάδων που κρίνονται διατηρητέες και που προστατεύονται από ειδικό νομικό καθεστώς όρων δόμησης. Οι δαπάνες ανακαίνισης διατηρητέων παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη μετατροπή τους σε αναγκαίους χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.

ια` Η αγορά υλικού για αναπαραγωγή των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και του πολλαπλασιαστικού υλικού των γεωργικών, κτηνοτροφικών ή ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων.
ιβ`. Οι δαπάνες επενδύσεων που αποσκοπούν στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό κεντρικών αγορών, σφαγείων, χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών.
Σημ.: όπως οι περ.ια και ιβ προστέθηκαν  με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
ιγ. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών περιοχών ή σε πολυώροφα βιοτεχνικά κέντρα, που κατασκεύασε ή κατασκευάζει ή Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., μόνη της ή σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. καθώς και σε πολυώροφα βιοτεχνικά κτίρια που η κατασκευή τους έγινε με δανειοδότηση της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής και χρησιμοποιήσεώς τους.

ιδ. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και η αγορά εξοπλισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών – ξενοδοχειακών μονάδων.
Σημ.: όπως οι περ ιγ και ιδ προστέθηκαν  με το άρθρο 3 του παρ. 1 του Ν. 1682/1987, ΦΕΚ Α 14.

2. Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση η απόκτηση επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι έξι (6) θέσεων, επίπλων και σκευών γραφείων, οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

Άρθρο 2
Υπαγόμενες Επιχειρήσεις.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Υπάγονται στο νόμο αυτό οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
α. Μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Περιλαμβάνονται στις παραπάνω επιχειρήσεις και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραδοσιακών οικοδομικών υλικών, όπως πέτρας τοιχοποιίας, δαπέδων και στέγης, μαλτεζόπλακας κεραμιδιών και τούβλων παραδοσιακών τύπων, διαφόρων κεραμικών δαπέδων και ειδικών κονιαμάτων. Επίσης βιοτεχνίες και εργαστήρια παραδοσιακών κατασκευών, όπως ξυλουργεία, επιπλοποιεία, σιδηρουργεία, μαργαρογλυφεία και άλλα εργαστήρια κατεργασίας οικοδομικού μαρμάρου ή πέτρας. Εργαστήρια χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, κεραμικής, κοσμηματοποιϊας, υφαντικής, ταπητουργίας και γουνοποιίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται η ένταξη, ή μη, στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν δυσκολίες κατάταξής τους από τις υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων, τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές ή τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).

β. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές κα αλιευτικές επιχειρήσεις, σύγχρονης τεχνολογίας.
γ. Μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

δ) Κέντρα Τεχνικής Βοήθειας για την βιομηχανία και βιοτεχνία που ιδρύονται από Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια Επαγγελματικές Οργανώσεις, τον ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΛΚΕΠΑ, σκοπός των οποίων είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης στους επενδυτές, σχετικά με την τεχνολογική κατάσταση του κλάδου, την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση της επιχείρησης, τη σύνθεση του προσωπικού τη μελέτη της αγοράς και του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.
ε. Επιχειρήσεις αξιοποίησης γεωργικών βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων.
Σημ.: όπως το εδάφιο ε` αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
στ) Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας, συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.
ζ) Επιχειρήσεις που παράγουν για δικό τους λογαριασμό ή για τρίτους ενέργεια σε μορφή αερίου, θερμού νερού ή ατμού.
η. Επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μηχανισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σημ.: όπως το εδάφιο η` αντικαταστάθηκε  με το άρθρο  9 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
θ) Επιχειρήσεις αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυηρών προϊόντων.
ι. Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πλωτών δεξαμενών, διαλυτηρίων πλοίων, αλιευτικές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής ή μεταχειρισμένων, εφόσον η ηλικίας τους δεν ξεπερνά τα επτά (7) χρόνια, ή και για μετασκευή μεταχειρισμένων πλοίων, υπό τον όρο ότι οι ακτοπλοϊκές αυτές επιχειρήσεις γίνονται από εταιρείες ευρείας λαϊκής συμμετοχής ή και από δήμους κοινότητες και συνεταιρισμούς των περιοχών που εξυπηρετούνται από την εταιρεία ή και από Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού ή Έλληνες ναυτικούς της μεσογειακής ή ποντοπόρου ναυτιλίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α` 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 15 του Ν. 1479/1984 (Α 145).

Σημ.: όπως τα εδάφια ι`, ια`, ιβ` και ιγ` αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α` 65).
ιβ. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενώνες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών – ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα για τη δημιουργία μονάδων εκμετάλλευσης κεντρικών πλυντηρίων και παρασκευαστηρίων έτοιμων ή ημιέτοιμων τροφίμων για τις ανάγκες των παραπάνω μονάδων.
Σημ.: όπως το εδάφιο ιβ,  είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 9 παρ 1 του Ν. 1360/1983 (Α` 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α` του Ν. 1682/1987, ΦΕΚ Α 14.
ιγ. Κατασκηνωτικά κέντρα (CAMPINGS), που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μόνο για τις δαπάνες μόνιμων εγκαταστάσεών τους και διαμόρφωσης του χώρου, καθώς επίσης και διαμερίσματα για τουριστική χρήση.
Σημ.: όπως τα εδάφια ι`, ια`, ιβ` και ιγ` αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α` 65).
ιε. Οικίες ή κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, διασκευαζόμενα σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών ή του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθώς και του Ε.Ο.Τ. ή του ΕΟΜΜΕΧ, εφόσον δεν υπάρχει συγκέντρωση ιδιοκτησίας πέρα από τρεις μονάδες στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα, του περιορισμού αυτού μη ισχύοντος προκειμένου για Ο.Τ.Α. και συνεταιρισμούς.
ιστ. Επιχειρήσεις αυτού του άρθρου συνεταιρισμών ή επιχειρήσεις Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης επιχειρήσεις αυτών των φορέων που κάνουν επενδύσεις για την ανέγερση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται τα πλαίσια του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών, σφαγείων και άλλων υπηρεσιών.
Σημ.: όπως τα εδάφια ιε` και ιστ` αντικαταστάθηκαν με το άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α` 65).
ιζ. Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις για τη ναυπήγηση τουριστικών επαγγελματικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικά ναυπηγεία ή για τη μετασκευή πλοίων σε τουριστικά επαγγελματικά πλοία και κρουαζιερόπλοια σε ελληνικά ναυπηγεία με την προϋπόθεση ότι τα πλοία αυτά ανήκουν σε Έλληνες κατά ποσοστό 100%.
Σημ.: όπως το εδάφιο ιζ` της παρ. 1, το οποίο είχε προστεθεί με  το άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 1563/1985 (Α 151), αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 44 παρ. 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).
ιη. Επιχειρήσεις υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
Σημ.: όπως το εδάφιο ιη προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. β) του Ν. 1682/1987, ΦΕΚ Α 14.
ιθ. Εμπορικές εξαγωγικές εταιρείες (EXPORT TRADING COMPANIES) που ιδρύονται ή λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, υπό τους όρους ότι α) αποκλειστικός σκοπός αυτών είναι η διενέργεια εξαγωγών και β) το μετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται κατ` ελάχιστο όριο στο ποσό των 50.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο”.
Σημ.: όπως το εδάφιο ιθ προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 2 με το άρθρο 44 παρ. 10 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).
κ. Επιχειρήσεις κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων για δημόσια χρήση, χωρητικότητας ογδόντα (80) τουλάχιστον θέσεων.
Σημ.: όπως τo εδάφιο κ` προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 2, όπως ισχύει, με το άρθρο έβδομο παρ. 1 του Ν. 1788/1988 (Α 131).

2. Οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν εφαρμόζονται για επενδύσεις δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εξαίρεση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς επίσης και εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών, εφόσον περιλαμβάνονται σε μία από τις κατηγορίες επενδύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3
Περιοχές της Επικράτειας.
Η ενίσχυση της αποκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της περιφερειακής ανάπτυξης πραγματοποιείται με την κατανομή του Ελληνικού χώρου στις εξής ευρείες περιοχές ανάπτυξης.
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού σε επιχειρήσεις του άρθρου 2 εκτός των περιπτώσεων ιβ, ιγ και ιδ η Επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω περιοχές:
ΠΕΡΙΟΧΗ Α`
Ο νομός Αττικής (εκτός από τις επαρχίες Τροιζηνίας, Κυθήρων και Λαυρεωτικής), το τμήμα του νομού Κορινθίας που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου, ο νομός Θεσσαλονίκης εκτός από το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού και της επαρχίας Λαγκαδά.
ΠΕΡΙΟΧΗ Β`
Οι νομοί Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Κορινθίας (εκτός από το τμήμα που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου), Αχαΐας πλην της επαρχίας Καλαβρύτων, Ηρακλείου, ή περιοχή της πόλης της Ρόδου που καθορίζεται από ακτίνα 15 χιλιομέτρων από το Νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, οι επαρχίες Λαυρεωτικης και Τροιζηνίας, το τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης δυτικά του ποταμού Αξιού, η επαρχία Λαγκαδά και η πόλη της Χαλκίδας.
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ`
Οι νομοί Ημαθίας, Κοζάνης, Καβάλας, Φωκίδας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας (πλην της πόλης Χαλκίδας), `Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Πέλλας Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Χανίων, Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Γρεβενών, Φλώρινας, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων και οι επαρχίες Κυθήρων και Καλαβρύτων. Επίσης τα τμήματα της Επικράτειας που δεν εμπίπτουν στις λοιπές περιοχές εκτός των ακριτικών περιοχών των διαφόρων νομών (πλην της Νήσου Κέρκυρας) σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα καθώς και των Δήμων ή Κοινοτήτων των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων.
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ`
Οι νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ξάνθης, Ροδόπης, `Έβρου, Δωδεκανήσου πλην της περιοχής της πόλης Ρόδου που καθορίζεται από ακτίνα 15 χιλιομέτρων από το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, οι ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών (πλην της νήσου Κέρκυρας) σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα καθώς και οι Δήμοι ή Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, τα όρια της ζώνης Λαυρεωτικής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ και ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας και χιονοδρομικά κέντρα, η Επικράτεια κατανέμεται στις ακόλουθες περιοχές:”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρ.58 του Ν.2324/1995 (Α 146).

ΠΕΡΙΟΧΗ Α`
Ο νομός Αττικής (εκτός από την επαρχία Τροιζηνίας, τα νησιά Αίγινα, Σπέτσες, `Ύδρα και την επαρχία Κυθήρων) και ο νομός Θεσσαλονίκης.
ΠΕΡΙΟΧΗ Β`
Τα νησιά Κέρκυρα (εκτός της περιοχής Λευκίμης από γεφύρι Μεσογγής μέχρι Κάβο καθόλο το τμήμα του νησιού), Μύκονος, Σκιάθος, Αίγινα, Σπέτσες, `Ύδρα, η επαρχία Τροιζηνίας, οι επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδος του νομού Ηρακλείου, η επαρχία Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου, η περιοχή της πόλης της Ρόδου με βάθος 10 χιλιόμετρα από το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης και η πόλη Χαλκίδα του νομού Εύβοιας.
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ`
Οι νομοί Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Λασιθίου, `Άρτας, Τρικάλων, Κοζάνης, Ημαθίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας (πλην της νήσου Σκιάθου), Λάρισας Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας (εκτός από την Πόλη της Χαλκίδας), Κορινθίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Καβάλας, Αρκαδίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Γρεβενών, το υπόλοιπο του νομού Κέρκυρας, οι νομοί Λευκάδας, Κεφαλονίας Ζακύνθου, οι Κυκλάδες (πλην Μυκόνου) το υπόλοιπο της Κρήτης και η επαρχία Κυθήρων.
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ`
Οι ακριτικοί νομοί Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, `Έβρου. Οι νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου (εκτός της πόλης της Ρόδου με βάθος 10 χιλιόμετρα από το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης).
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού, που δεν είναι δυνατόν να τροποποιούνται πριν από την παρέλευση διετίας από την έναρξη της ισχύος τους, μπορεί να καθορίζονται ζώνες της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας, στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος νόμου ή καθορίζεται ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου άλλων δυσμενεστέρων από άποψη κινήτρων περιοχών, ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης τουριστικής δραστηριότητας και το είδος της επένδυσης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε ε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α” 101).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά από γνώμη των περιφερειακών οργάνων προγραμματισμού είναι δυνατό να ορίζονται ζώνες μέσα σε κάθε επιχορηγούμενη περιοχή της παραγράφου 1 ή και 2 του άρθρου αυτού, που παρουσιάζουν έντονο αναπτυξιακό πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 αυτού του νόμου, που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των ζωνών αυτών δίνεται με την ίδια απόφαση η ενίσχυση όσον αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων του άρθρου 4 και επιδότηση επιτοκίου του άρθρου 11, άλλων ευνοϊκότερων, από άποψη κινήτρων, περιοχών εκτός από εκείνες που εγκαθίστανται στις παραπάνω ζώνες της περιοχής Δ, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς των άρθρων 7 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 1 αυτού του νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας, που δεν είναι δυνατόν να τροποποιείται πριν από την παρέλευση διετίας από την έναρξη της ισχύος της, καθορίζονται τα τμήματα των νομών της Επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές. Στις επενδύσεις ύψους μέχρι πέντε (5) δισ. δρχ. που πραγματοποιούνται στις περιοχές αυτές και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου μετά την 1 Μαΐου 1995 παρέχεται με την ίδια απόφαση ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου μέχρι σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του κόστους της παραγωγικής επένδυσης κατά περίπτωση.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ.10 άρθρ.58 Ν.2324/1995 (Α 146).
4. Με όμοια απόφαση, με συμμετοχή και του Υπουργού Γεωργίας, κατά περίπτωση μπορεί να ορίζονται ζώνες για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης ή και ειδικών προγραμμάτων αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων ως και προγραμμάτων εκθάμνωσης και εκχέρσωσης εκτάσεων, που προσφέρονται για καλλιέργεια και διανομή σε ακτήμονες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 αυτού του νόμου, που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των ζωνών αυτών η μέσα σε βιομηχανικές περιοχές η ζώνες της ΕΤΒΑ ή βιοτεχνικά κέντρα του ΕΟΜΜΕΧ ή βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια επιχειρήσεων Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών (του άρθρου 2 παρ. ιστ΄ του Ν.1262/1982), δίνονται με την ίδια απόφαση οι ενισχύσεις της επόμενης ευνοϊκότερης, από άποψη κινήτρων, περιοχής, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων του άρθρου 4 και επιδότηση επιτοκίου του άρθρου 11, από εκείνη στην οποία οι επιχειρήσεις αυτές εγκαθίστανται.
Με όμοια απόφαση με συμμετοχή και του Υπουργού Εργασίας, κατά περίπτωση, μπορεί να ορίζονται ζώνες για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης ή και ειδικών προγραμμάτων αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των παραπάνω ζωνών ισχύουν όσα ορίζει το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 10 του Ν. 1360/1983 (Α` 65), κατά το άρθρο 5 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89).
Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στις βιομηχανικές περιοχές της Ε.Τ.Β.Α. ή βιοτεχνικά κέντρα του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής Δ καθώς και της Θράκης δίνονται τα κίνητρα των ειδικών ζωνών των περιοχών αυτών, δηλαδή ισχύει το καθεστώς των άρθρων 7 παρ. 1 περίπτωση (γ) και 11 παρ. 1 αυτού του νόμου.
Για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα σε τεχνολογικά πάρκα, όπως αυτά θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφαρμόζεται το καθεστώς ενισχύσεων που ισχύει για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α..
Για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων μέσα στα τεχνολογικά πάρκα και την παροχή σε αυτές των ενισχύσεων του παρόντος εδαφίου, απαιτείται και γνώμη του φορέα διαχείρισης του τεχνολογικού πάρκου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101) και με την περ.α της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2234/1994 (Α 142).
5. Οι επιχειρήσεις των εδαφίων α, γ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι εγκαταστημένες, μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 1262/1982, στο τμήμα του νομού Κορινθίας, που συνόρευε με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό, όπως και στην βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται των κινήτρων της περιοχής Β για τις πραγματοποιούμενες παραγωγικές τους επενδύσεις για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου, επίσης επιχειρήσεις των εδαφίων α, γ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που είναι εγκαταστημένες σε άλλες βιομηχανικές περιοχές και βιοτεχνικά κέντρα του ΕΟΜΜΕΧ καθώς και σε βιοτεχνικά κέντα και κτίρια επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών (του άρθρου 2 παρ. 1στ του Ν.1262/1982) δικαιούνται να λάβουν την ενίσχυση της επόμενης ευνοϊκότερης, από άποψη κινήτρων, περιοχής από εκείνης στην οποία ευρίσκονται προκειμένου για επέκταση και εκσυγχρονισμό.
“Επιχειρήσεις των περιπτώσεων α`, γ` και ι` της παρ. 1 του άρθρου 2 που είναι εγκατεστημένες ή έχουν ημιτελείς εγκαταστάσεις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης, δικαιούνται τα κίνητρα της περιοχής Β για επενδύσεις πραγματοποιούμενες μέχρι 31 Δεκεμβρίου “1990”, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!: οι  παρ. 3, 4 και 5 του άρθρ. 3 αντικαταστάθηκαν, αφότου ίσχυσε ο παρών νόμος, με το άρθρο 10 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65), το δε τελευταίο εδάφιο της παρ. 5, αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1682/1987, ΦΕΚ Α 14.

Σημ.: όπως η  παρ. 5 εδάφ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1880/1990, ΦΕΚ Α 39, μόνο ως προς τον χρόνο λήξεως.

Α.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Περιεχόμενο της Επιχορήγησης.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1, που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 του παρόντος παρέχονται επιχορηγήσεις που συνίστανται σε κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου ως ακολούθως.
α) Για επενδύσεις μέχρι 400 εκατ. δρχ. η επιχορήγηση δίνεται δωρεάν για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης.
β) Για επενδύσεις από 400 εκατ. δρχ. και μέχρι 600 εκατ. δρχ. και για το πέραν των 400 εκατ. δρχ. ποσό, η επιχορήγηση κατά το 50% δίνεται δωρεάν για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης κα κατά το 50% έχει τη μορφή της συμμετοχής του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης η οποία παίρνει υποχρεωτικά τη μορφή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
γ) Για επενδύσεις πάνω από 600 εκατ. δραχ. και για το πέραν των 600 έκατ. δραχ. ποσό, η επιχορήγηση έχει τη μορφή εξ ολοκλήρου συμμετοχής του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης.

2. Οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να αποδειχθούν τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στα ευεργετήματα του νόμου αυτού μόνο για το μέχρι 400 εκατομμύρια δρχ. τμήμα της επένδυσης ή να δεχθούν και την κατά 50% συμμετοχή του Δημοσίου για το από 400 έως 600 εκατομμύρια δρχ. τμήμα της επένδυσης διατηρώντας όμως το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής στη συνολική επένδυση όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

3. Σημ.: όπως η παρ. 3 δια του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 1682/1987, ΦΕΚ Α 14. 4.

4.Σημ.: όπως η παρ. 4, ς είχε συμπληρωθεί με την παρ. 12 του άρθρου 6 του Ν. 1473/1984 (Α 127), καταργήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161)

5. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

6. Για τον προσδιορισμό του ορίου των 400 εκατομμυρίων δρχ. λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος. Για τον καθορισμό του συνολικού ύψους του επενδυτικού προγράμματος υπολογίζονται αθροιστικά όλα τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία, εφόσον υποβάλλονται από τον ίδιο επενδυτή, για υπαγωγή στις διατάξεις αυτού του νόμου, μέσα σε διάστημα μέχρι 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, που αφορά την ίδια παραγωγική διαδικασία και έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις αυτού του νόμου.
Σημ.: όπως ηπαρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 4 με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την Επιχορήγηση Επενδύσεων.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 35 % του συνολικού κόστους της επένδυσης στην περιοχή Β από 25 % στην περιοχή Γ και από 15 % στην περιοχή Δ. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται 10 μονάδες χαμηλότερα εκτός της περιοχής Δ, για την οποία το κατώτατο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 10 %. Στην περιοχή Α, και μόνο για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 9, το κατώτερο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 30 % του συνολικού ύψους της επένδυσης. Στο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις, που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

2. Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυσης μέχρι 40 εκατομμύρια δρχ. και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές, πλην συνεταιρισμών, επενδύσεις. Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους και για τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή, κατά περίπτωση, η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ποσό της αύξησης των ίδιων κεφαλαίων τους ή κατά περίπτωση, της κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού. Όταν στην ίδια συμμετοχή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας ή συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνεται και η αξία του ιδιόκτητου οικοπέδου, δεν απαιτείται κεφαλαιοποίηση ή αναπροσαρμογή της αξίας του, αν η τρέχουσα αξία κατά το χρόνο της υπαγωγής είναι διαφορετική από την τιμή εισφοράς, κτήσης ή αναπροσαρμογής. Ατομικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι 40 εκατ. δρχ. και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μπορεί να διατηρούν τη μορφή τους. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 8 παρ. 2 του νόμου αυτού, ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφονται οι τυχόν πραγματοποιηθείσες εκταμιεύσεις κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό πέρα από το οποίο ο φορέας της επένδυσης πρέπει να έχει εταιρική μορφή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (Α 65),αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

3. Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου στην επένδυση γίνεται αφού προηγουμένως αποδεδειγμένα, βάσει έκθεσης των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 οργάνων ελέγχου, έχει καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25 % της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Στην περίπτωση που, για την πραγματοποίηση της επένδυσης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί δανεισμός, η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού θα έχει καταβληθεί και δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50 % και το 25 % του υπολοίπου, πέραν της υποχρεωτικής ίδιας συμμετοχής ποσού.
Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται σε δόσεις, που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο, ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ίδιας συμμετοχής και του δανείου της τελευταίας δόσης καταβαλλομένης μετά πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την επένδυση ορίζεται στην εγκριτική πράξη. Είναι δυνατή η καταβολή κάθε μιας από τις δόσεις της επιχορήγησης εκτός από την πρώτη και την τελευταία δόση, εφόσον προσκομίζεται, στην υπηρεσία ιδιωτικών επενδύσεων ή στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

4. Για τον έλεγχο των τιμών, οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης να υποβάλουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα εισαχθούν στο Συμβούλιο `Έρευνας Τιμών. Το Συμβούλιο `Έρευνας Τιμών μπορεί να ζητήσει από τον επενδυτή, τον ξένο προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους, πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών παγίων στοιχείων της επένδυσης θα χρησιμοποιούνται από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως νόρμες κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που θα αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο τουλάχιστο, και θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στο νόμο αυτό απορρίπτεται ή τυχόν δοθείσα έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να συσταθούν περιφερειακά όργανα του Συμβουλίου `Έρευνας Τιμών.

5.α. Η έναρξη των επενδύσεων του νόμου αυτού μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 παρ. 6. Στην περίπτωση αυτήν η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δε δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ούτε την απόφαση της διοίκησης, σχετικά με την υπαγωγή ή μη της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.
β. Συνεταιρισμοί που έχουν κάνει έναρξη παραγωγικών επενδύσεων μετά την 1.1.1981, είναι δυνατό να υπαχθούν στο νόμο αυτόν, εφ` όσον υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987.
γ. Δεν αποτελούν έναρξη της επένδυσης και μπορούν να πραγματοποιηθούν και νωρίτερα η κτήση του οικοπέδου, οι προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση – περίφραξη), οι προκαταρκτικές εδαφολογικές έρευνες για μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας και οικονομικοτεχνικής μελέτης, η συνομολόγηση δανείου, η ανάληψη δανείου, το άνοιγμα πίστωσης και η παραγγελία μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. Επίσης δεν αποτελεί έναρξη της επένδυσης η πραγματοποίηση δαπανών που δεν υπερβαίνουν το 5% του ποσού της παραγωγικής επένδυσης που αναφέρεται στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής της στα κίνητρα του νόμου αυτού.
δ. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών πέρα από τις αναφερόμενες στο εδάφιο γ` της παραγράφου αυτής, πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού το τμήμα της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την υποβολή της παραπάνω αίτησης και δεν υπάγονται στο νόμο αυτόν, καθώς και η αξία του οικοπέδου θεωρούνται ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφ` όσον έγιναν με κεφάλαια του επενδυτή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρου 12 παρ. 4 του Ν. 1360/1983 (Α 65) και συμπληρωθεί διά του άρθρου 16 του Ν. 1479/1984 ( Α 145 ) , αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

6. Στις περιπτώσεις του εδαφ. δ` της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού και εφόσον η τεχνολογία στηρίζεται σε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από Έλληνες, η ίδια συμμετοχή του επενδυτή είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται κατά περίπτωση, να καλύπτεται εν όλω η εν μέρει από κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της υπάρχουσας επιχείρησης, που ήδη τυχόν λειτουργεί, κατά ποσοστό αντίστοιχο με το ύψος της ίδιας συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στην παραγρ. 1 αυτού του άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού της καθαρής θέσης για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Σημ.: όπως η παρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 5 με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

Άρθρο 6
Διαδικασία Παροχής των Επιχορηγήσεων Επενδύσεων.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1.Η επιχορήγηση και επιδότηση των επενδύσεων παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση της κατά τον παρόντα νόμο αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, περίληψη της οποίας, θα περιέχει στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το συνολικό και παραγωγικό κόστος, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παρατάσεις του χρόνου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης. Μεταβολή, με οποιοδήποτε τρόπο, των όρων της απόφασης επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του επενδυτή”. “Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του δύναται να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφάσεων υπαγωγής στο νόμο αυτών των επενδύσεων εκείνων, που εξετάζονται από τις αρμόδιες περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές του άρθρου 8, του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών ή στους νομάρχες της έδρας των υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης ή στους κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες, εφ` όσον οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών ή των νομαρχιών τους ή στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή στο Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας αντίστοιχα, τηρουμένης της διαδικασίας που ορίζεται στο νόμο αυτόν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 1682/1987 (Α 14).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 1563/1985 (Α 151, αντικαταστάθηκε πάλι με  το άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 1731/1987 (Α 161). Η ισχύς της διάταξης ανατρέχει στην 1η Ιουνίου 1987.

2. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα καθορίζονται τα τεχνικοοικονομκά στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.

3. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

4. Οι τράπεζες για τη χορήγηση των απαιτουμένων δανείων προς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 1262/1982 υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη πέρα από τα δικά τους κριτήρια και τα αναπτυξιακά κριτήρια, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 αυτού του νόμου και τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και να αιτιολογούν την τυχόν απόρριψη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση απόρριψης από τις τράπεζες αίτησης για χρηματοδότηση μιας επένδυσης, η οποία έχει υπαχθεί ή θα υπαχθεί στο νόμο αυτόν και θα τύχει κρατικής επιχορήγησης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί μετά από αίτηση του επενδυτή να αναπέμψει την αίτηση αυτή για επανεξέταση και ενδεχόμενη χρηματοδότηση από την ΕΤΒΑ.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε ω με το άρθρο 13 παρ. παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

5. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το Δημόσιο πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 8, εφ` όσον έχει διαπιστωθεί ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 5. Στην αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και η Γνωμοδοτική Επιτροπή, ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, κατά περίπτωση, μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση της έγκρισης ή και τη μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από το δημόσιο ταμείο. Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 542/ 1977 (ΦΕΚ 41 Α`), η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, όπως και στους εκκαθαριστές νομικών προσώπων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161). Η ισχύς της διάταξης ανατρέχει στην 1η Ιουνίου 1987.

6. Οι αιτήσεις για υπαγωγή στον παρόντα νόμο υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης ή στις Υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Συντονισμού.

7. Παραγωγικές επενδύσεις βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και οικοτεχνίας ύψους μέχρι 20 εκατομμυρίων δρχ. υποβάλλονται στον ΕΟΜΜΕΧ και εξετάζονται απευθείας από τον οργανισμό αυτόν ή τις περιφερειακές υπηρεσίες του, με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, και επιχορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εισήγησης του ΕΟΜΜΕΧ και χωρίς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 αυτού του νόμου. Το όριο των 2Ο εκατομμυρίων δραχμών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.
Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 1262/1982 παραγωγικών επενδύσεων που αφορούν την παρ. 1β του άρθρου 2 ύψους μέχρι 50.000.000 δρχ. εξετάζονται απευθείας από την Αγροτική Τράπεζα ή τις περιφερειακές της υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου και επιχορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Α.Τ.Ε. και χωρίς τη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 αυτού του νόμου. Το όριο των 50.000.000 δρχ. είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση. Αιτήσεις επανεξέτασης επενδύσεων που έχουν απορριφθεί από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή την Α.Τ.Ε. υποβάλλονται και εξετάζονται εκ νέου από τους φορείς αυτούς. Η διαδικασία επανεξέτασης των επενδύσεων αυτών ορίζεται με αποφάσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας αντίστοιχα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματοποίησης των παραπάνω επενδύσεων, εφ` όσον οι αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή στην Αγροτική Τράπεζα και εξετάσθηκαν από τους φορείς αυτούς, γίνονται από όργανα των φορέων αυτών σύμφωνα με το σχετικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου αυτού. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του επιτοκίου στις επενδύσεις αυτής της παραγράφου γίνεται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, φορείς οι οποίοι αντλούν κεφάλαια από λογαριασμούς που δημιουργούνται επ` ονόματί τους από την προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 1360/1983 (Α` 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).

8. Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου για την καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων επιτοκίου αυτού του νόμου εγγράφεται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα και κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

9. Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1116/1981, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των διατάξεων κάθε άλλου αναπτυξιακού νόμου, όπως και αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται βάσει του παρόντος νόμου, είναι δυνατό να τροποποιούνται με όμοια απόφαση που εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της προβλεπόμενης γνωμοδοτικής επιτροπής, μετά από αίτηση του επενδυτή εφόσον οι αιτούμενες τροποποιήσεις αναφέρονται. Σε αυξομείωση των εγκριθεισών δαπανών επενδύσεων εφάπαξ και μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%), και σε εφάπαξ παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) χρόνου, στην αύξηση της κινητήριας δύναμης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εφόσον η αύξηση αυτή δεν ξεπερνά το 1/5 αυτής που έχει ήδη εγκριθεί, ή σε μείωση της κινητήριας δύναμης, κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 20% αυτής που έχει εγκριθεί.
Η γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 του νόμου αυτού απαιτείται και για τις τροποποιήσεις αυτές, εφόσον το ύψος της επενδυτικής δαπάνης υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια δραχμές.
Σημ.: όπως η παράγραφος 9 προστέθηκε  με το άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

Άρθρο 7
Καθορισμός Ύψους της Επιχορήγησης Επενδύσεων.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2, 6 και 7 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση. Το ύψος της επιχορήγησης για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Β, είναι από 10% μέχρι 25% επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Για την περιοχή Γ είναι από 15% μέχρι 40% και για την περιοχή Δ από 20% μέχρι 50%, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παρ. 3 για τις οποίες το ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 35%”.”Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς `Έβρου, Ροδόπης, και Ξάνθης, το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται από 45% μέχρι 60% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (Α 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο έβδομου παρ. 2 του Ν. 1788/1988 (Α 131).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11Α του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).

2. Το ύψος της επιχορήγησης προσδιορίζεται με βάση κριτήρια που εκφράζουν τις επιδιώξεις και τους στόχους της Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων, όπως το ποσοστό και ύψος ιδίας συμμετοχής, οι προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης κλπ. σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια σκοπιμότητας τα οποία αποβλέπουν στο να εξασφαλισθεί η μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους από κάθε επένδυση. Ειδικότερα για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για κάθε περιοχή, ορίζονται και τα ακόλουθα κριτήρια.
α) Η σχέση της επένδυσης με βασικούς κλάδους – κλειδιά της οικονομίας, όπως θα καθορίζονται από την αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης.
β) Η τεχνολογία και η παραγωγικότητα της επένδυσης και ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού.
γ) Το εθνικό οικονομικό συμφέρον όπως η προοπτική εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών, η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση εγχώριων πρώτων υλών, η χρήση εγχώριου κεφαλαιουχικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) Το κοινωνικό συμφέρον, όπως η απασχόληση, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής.
ε) Ο φορέας της επένδυσης, όπως οι Συνεταιρισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι `Έλληνες εργαζόμενοι του εξωτερικού και οι ναυτικοί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, για την παροχή των επιχορηγήσεων, τα στοιχεία αξιολόγησης των επενδύσεων και τα κριτήρια μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

Άρθρο 8
Γνωμοδοτικές Επιτροπές και όργανα Ελέγχου.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή με έργο τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο νόμο αυτόν των επενδύσεων πέραν ορισμένου ποσού, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, την αξιολόγηση των επενδύσεων αυτών, καθώς και την αξιολόγηση, σε δεύτερο βαθμό, επενδύσεων, ανεξάρτητα ποσού, που έχουν απορριφθεί από τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς περιφερειών ή νομάρχες, ύστερα από θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της περιφερειακής γνωμοδοτικής επιτροπής, καθώς και την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής στο νόμο αυτόν επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού. Με όμοια απόφαση συνιστώνται γνωμοδοτικές επιτροπές στην έδρα των γενικών γραμματειών περιφερειών ή στην έδρα των υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης ή στις έδρες νομαρχιών στις οποίες έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων στο νόμο αυτόν, για τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο νόμο επενδύσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών αυτών ύψους κατώτερου από το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1360/1983 (Α 65), με το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 1563/1985 (Α 151) και με το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1682/1987 (Α 14), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστώνται κεντρικά και νομαρχιακά όργανα ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις των αναπτυξιακών νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και των σχετικών πράξεων και συμβάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του οργάνου ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα των οργάνων ελέγχου, πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Όμοια αποζημίωση με την παραπάνω μπορεί να παρασχεθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι παρέχεται αποζημίωση εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα αντίστοιχα με τον 4ο βαθμό των δημόσιων υπαλλήλων.
Τα μέλη των οργάνων ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας από υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών και από εκπροσώπους τραπεζών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η παροχή των υπηρεσιών από τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δύναται να γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 98 του π.δ. 611/1977.
Οι δαπάνες των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των παραπάνω γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγχου κεντρικών και νομαρχιακών βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων των επενδύσεων του άρθρου 6 παρ. 7 αυτού του νόμου, με βάση τις προϋποθέσεις και όρους του νόμου και των εγκριτικών πράξεων, γίνεται από τον ΕΟΜΜΕΧ με όργανα που αυτός καθορίζει σε κάθε περίπτωση. Τα όργανα αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας του ΕΟΜΜΕΧ”.  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να ορίζεται ότι η πρόοδος των επενδυτικών έργων θα διαπιστώνεται από τη χρηματοδοτούσα την επένδυση τράπεζα και η εκταμίευση της επιχορήγησης από το Δημόσιο, πλην της τελευταίας δόσης, θα γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση της παραπάνω τράπεζας, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με τις ίδιες αποφάσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί στους νομάρχες της Χώρας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων που αφορούν τη σύσταση, συγκρότηση ή ορισμό γραμματέων των νομαρχιακών οργάνων ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικά των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το  άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 1563/1985 (Α 151) και το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

3. Πρόεδρος της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Πρόεδρος των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών είναι ο γενικός γραμματέας περιφερείας ή ο νομάρχης της έδρας της υπηρεσίας περιφερειακής ανάπτυξης ή ο οικείος νομάρχης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου αυτού, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Στις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο και οι κατά τόπους αρμόδιοι νομάρχες ή έπαρχοι, εφ` όσον συζητούνται θέματα επενδύσεων που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των νομαρχιών ή επαρχιών τους”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 15 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65) και με το άρθρο 3 παρ. 11 του Ν. 1682/ 1987 (Α 14), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 44 παρ. 6 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).

4. Τα μέλη όλων των γνωμοδοτικών επιτροπών αυτού του νόμου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο γραμματέας, ο αναπληρωτής βοηθός αυτού και οι εισηγητές, καθώς και η αποζημίωση του γραμματέα, του αναπληρωτή βοηθού γραμματέα, των εισηγητών και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να συσταθούν ειδικά τμήματα της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στα οποία με την ίδια απόφαση μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων της που αναφέρονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου. Τα μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών ή των οργάνων ελέγχου δεν μπορούν να είναι σύμβουλοι ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α` 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 44 παρ. 7 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).

5. Για τη διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών και οργάνων, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Συντονισμού.

6. Μέχρι τη σύσταση των περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών οι αιτήσεις των επενδυτών εξετάζονται από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή.

7. Με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, μπορεί να συσταθούν μέχρι τριάντα (30) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατάλληλου για την υποβοήθηση του έργου των Γνωμοδοτικών επιτροπών οι θέσεις αυτές θα πληρωθούν με προσωπικό που θα αποσπασθεί από άλλα Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες καθώς και προσλαμβανόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου και με αποδοχές καθοριζόμενες με την ίδια απόφαση, και με τη διαδικασία του Ν.993/1979.

Άρθρο 9
Ειδικές Επενδύσεις.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Στις περιοχές Β, Γ και Δ παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση μέχρι 15 ποσοστιαίων μονάδων, για τις πιο κάτω επενδύσεις.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
α) Προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μεταφοράς για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων υψηλής όχλησης από κατοικημένες περιοχές σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες.
β. Υποκατάστασης του πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο, επεξεργασμένα απορρίμματα, ήπιες μορφές ενεργείας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας. Για επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, πρόσθετη προϋπόθεση είναι ο περιορισμός τη ρύπανσης του περιβάλλοντος, όπως θα διαπιστώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
γ) Ίδρυσης ή επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευνας.
δ. Παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
ε) Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμών του άρθρου 2 παράγραφος 1.
στ. Για επενδύσεις Ειδικών Ιδρυμάτων και Εργαστηρίων Ταχύρρυθμης Αναπροσαρμογής, για την απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, όπως αυτά καθορίζονται από τος διατάξεις του Ν. 963/1979, καθώς και επενδύσεις επιχειρήσεων των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε μειονεκτούντα άτομα ή αυτών που απασχολούν κατά πλειοψηφία άτομα αυτής της κατηγορίας. Η υπαγωγή στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων γίνεται μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή τον ΕΟΜΜΕΧ κατά περίπτωση.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

2. Στην περιοχή Α` παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων στο συνολικό ύψος της επίδοσης, για επενδύσεις των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και στ` της προηγούμενης παραγράφου. Σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεταιρισμών, που γίνονται στην περιοχή Α` κατ` εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, παρέχεται επί πλέον επιχορήγηση μέχρι 15 μονάδες. Σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α` για δημοτικές αγορές, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών (όπως για στάθμευση αυτοκινήτων, για παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών), παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων. Επιχειρήσεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α`, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης, επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β`.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1360/1983 (Α 65),αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

3. Επενδύσεις των περιπτώσεων β,ε,στ,ι και ιε, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου και ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ. Επενδύσεις της περίπτωσης γ της αυτής παραγράφου, σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ εκτός από αυτές που βρίσκονται στην περιοχή Δ, στις οποίες ισχύει το καθεστώς της περιοχής αυτής”.
Αλιευτικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας κατασκευής που αναφέρονται στην περίπτωση ι` της παρ. 1 του άρθρου 2 και είναι εγκατεστημένες ή έχουν την έδρα τους στην περιοχή Α`, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β`. Οι επενδύσεις του εδαφίου ιζ` της παρ. 1 του άρθρου 2 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ`.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1479/1984, (Α 145) και το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 1563/1985, Α 151), όπως ίσχυε, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

4. Παρέχεται επιχορήγηση για τις δαπάνες μετεγκατάστασης από την περιοχή Α στις περιοχές Β, Γ και Δ ή για μετεγκατάσταση στις ειδικές ζώνες, που προβλέπονται μέσα στις περιοχές Β, Γ και Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Το ποσοστό της επιχορήγησης αυτής είναι ίσο με το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης της περιοχής, όπου η μετεγκατάσταση, αυξανόμενο κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες. Στις άλλες περιπτώσεις μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, το ποσοστό επιχορήγησης των δαπανών μετεγκατάστασης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

5. Για την εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, προκειμένου για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε της παραγράφου αυτής, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις:
α. Στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις και στις Επιχειρήσεις των Συνεταιρισμών που πραγματοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το νόμο αυτόν, παρέχεται ολόκληρη η επιπλέον επιχορήγηση των 15 ποσοστιαίων μονάδων.
β. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και Συνεταιρισμοί έχουν αθροιστικά την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων και οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το νόμο αυτόν, παρέχεται ολόκληρη η επιπλέον επιχορήγηση των 15 ποσοστιαίων μονάδων, με την προϋπόθεση ότι καθένας από τους υπόλοιπους πλην των ανωτέρω εταίρους έχει μετοχές ή μερίδια που δεν υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2 %) των μετοχών ή του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα.
γ. Σε κάθε άλλη επιχείρηση που συμμετέχουν φορείς του προηγούμενου εδαφίου β αλλά δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του εδαφίου αυτού, παρέχεται ποσοστό συμμετοχής των φορέων αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, για τις επενδύσεις που αυτή πραγματοποιεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 7 του ν. 1360/1983 (Α 65).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου ορίζονται οι περιοχές κινήτρων, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων του εδαφίου ιθ` της παρ. 1 του άρθρου 2.
Σημ.: όπως η παρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 9, με το άρθρο 44 παρ. 11 του Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ Α 161).

7. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων του εδαφίου (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγματοποιούνται, παρέχεται μόνο επιχορήγηση που ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δρχ. για κάθε νόμιμη θέση στάθμευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Σημ.: όπως η παράγραφος 7 προστέθηκε στο άρθρο 9, όπως ισχύει, διά του άρθρου έβδομου παρ. 3 του Ν. 1788/1988 (Α 131).

Άρθρο 10
Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

Τα δικαιώματα του Δημοσίου από τη συμμετοχή στην επένδυση μεταβιβάζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών σε Τράπεζες Επενδύσεων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι σχέσεις του Δημοσίου με τις Τράπεζες αυτές, ο τρόπος συμμετοχής και γενικά όλα τα εκ της συμμετοχής θέματα επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των διατάξεων του Εμπορικού Νόμου.

Β
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Άρθρο 11
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν συναφθεί, εκτός από τις επενδύσεις τις περιοχής Δ`, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 και τις επενδύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 9, που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α`, Β`, Γ` και Δ`, για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα έξι (6) πρώτα χρόνια. Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δε λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται, εφ` όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή.
Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα έξι (6) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1360/1983 (Α 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 3 παρ. 14 του Ν. 1682/1987 (Α 14).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11Α του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43).

2. Για να πραγματοποιηθεί καταβολή επιδότησης επιτοκίου πρέπει να διαπιστώνεται με έκθεση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου η τήρηση των όρων της εγκριτικής πράξης.

3. Το ποσό επιδότησης επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

4. Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων.

Γ`.
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού, που είναι εγκαταστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3 αυτού του νόμου, εφόσον πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι την 31.12.1992. Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδ. γ αυτού του νόμου, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ισχύει το καθεστώς της περιοχής Γ ανεξάρτητα τόπου εγκατάστασης, εκτός των μεταλλευτικών επιχειρήσεων των περιοχών Α και Δ, στις οποίες ισχύει το καθεστώς των περιοχών αυτών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

2. Τα ποσοστά των αφορολογήτων εκπτώσεων επί της αξίας των νέων παραγωγικών επενδύσεων καθώς και τα ποσοστά των ετήσιων καθαρών κερδών μέχρι τα οποία μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση, κλιμακώνονται κατά περιοχή ως εξής:
Περιοχές Ποσοστό αφορο- Ποσοστό ετήσιων λόγητης έκπτω- κερδών μέχρι του σης επί της αξίας οποίου μπορεί να της επένδυσης φθάσει η αφορο- γητη έκπτωση Α` – –
Β` 40% 60% Γ` 55% 75% Δ` 70% 90%

3. Σε περίπτωση που επένδυση έτυχε επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, δε μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων.

4. Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ε.Τ.Β.Α. του νομού Θεσσαλονίκης ή στην περιοχή Α`, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις της περιοχής Β`.

Σημ.: όπως προστέθηκε με  το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

5. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, το ποσοστό της αφορολόγητης έκπτωσης ορίζεται στο 100% της αξίας της επένδυσης.
Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11Α του Ν. 1882/ 1990 (ΦΕΚ Α 43).

Άρθρο 13
Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολογήτων εκπτώσεων.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του προηγούμενου άρθρου γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος και τα όποια προέρχονται από δραστηριότητες των επιχειρήσεων μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της δοσμένης χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εταιρειών ή τους ατομικούς επιχειρηματίες.
β) Πραγματοποιούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αυτά που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν, η αφορολόγητη έκπτωση πραγματοποιείται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών χρήσεων, μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας των επενδύσεων που ορίζονται από το προηγούμενο άρθρο.
Αν η επιχείρηση σε μια διαχειριστική χρήση παραλείψει, ολικά ή μερικά, για οποιοδήποτε λόγο να ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων στις λογιστικές διαφορές που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, δε στερείται του δικαιώματος διενέργειας αφορολόγητων εκπτώσεων από τα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών χρήσεων, για το ποσό της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, στο οποίο παρέλειψε να ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις στη διαχειριστική αυτή χρήση. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια, εφ` όσον δεν έχουν κριθεί τελεσίδικα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 10 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).
γ) Εμφανίζονται με τη μορφή του αφορολόγητου αποθεματικού σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
δ) Η επιχείρηση τηρεί λογιστικά βιβλία τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

2. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία Πρώτης, Δεύτερης ή Τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

3. Όταν η επιχείρηση έχει περισσότερες δραστηριότητες, οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποιούνται μόνο από τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τις δραστηριότητες της επένδυσης που προβλέπονται στο νόμο αυτό. Αν δεν είναι δυνατός ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών αυτών, γίνεται διαχωρισμός του συνόλου των κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε δραστηριότητας.

4. Με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον έλεγχο του ύψους της επένδυσης και για το χρόνο πραγματοποίησης της αφορολόγητης έκπτωσης, τα βιβλία που πρέπει να εμφανίσουν οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α, Β, και Γ κατηγορίας του ΚΦΣ.

5. Το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων εφαρμόζεται για το τμήμα της επένδυσης το μέχρι 1.200 εκατ. δραχ., το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

Άρθρο 14
Φορολογία των εκπτώσεων.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Η αφορολόγητη έκπτωση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία.
α) Τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης κριθούν ανειλικρινή και για το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης που πραγματοποιήθηκε σ` αυτή τη χρήση.
β) Πουλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε χρόνια από τότε που αγοράσθηκαν, για το ποσό που η αφορολόγητη έκπτωση αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια στοιχεία που πουλήθηκαν, μέσα σε έξη μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστο αξίας τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγωγικής επένδυσης που ορίζει ο νόμος.
γ) Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού της αφορολόγητης έκπτωσης και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.
δ) Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρείας.

2. Επίσης η έκπτωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού του νόμου φορολογείται.
α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του, στο χρόνο αποχώρησή του και για το ποσό που αναλογεί σ` αυτόν με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.
β) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σ` αυτόν με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.
γ) Σε περίπτωση ανάληψης της έκπτωσης από εταίρο ή τους κληρονόμους του στο όνομα του αναλαμβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται απ` αυτόν.
δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η Εταιρεία συνεχίζεται μόνιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί σ` αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρεία.

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγρ. 1 και της παραγρ. 2 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αφορολόγητες κρατήσεις που γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ 4002/1959 του Α.Ν. 147/ 1967, του Ν.Δ 1078/1971 του Ν.Δ. 1313/1972, του Ν.Δ. 331/1974, του Ν.289/1976 και του Ν. 849/1978. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις Φορολογικές Αρχές, και τα Διοικητικά Δικαστήρια, εφόσον δεν έχουν κριθεί τελεσίδικα.

Δ`.
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Άρθρο 15
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Οι αυξημένες αποσβέσεις του παρόντος νόμου ισχύουν για παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μέχρι 31.12.1992.

2. Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του άρθρου 2, που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται, όταν πρόκειται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ανάλογα με τις περιοχές των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 3 αυτού του νόμου στην οποία εγκαθίστανται και ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας, κατά τα πιο κάτω ποσοστά:
Περιοχή α’ βάρδια β’ βάρδια γ’ βάρδια
Α – 20 % 40 %
Β 20 % 40 % 80 %
Γ 35 % 70 % 120 %
Δ 50 % 100 % 150 %
Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδ. γ’ αυτού του νόμου, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, εκτός των μεταλλευτικών επιχειρήσεων των περιοχών Α και Δ, στις οποίες ισχύει το καθεστώς των περιοχών αυτών, ισχύει το καθεστώς της περιοχής Γ ανεξάρτητα τόπου εγκατάστασης.
Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, τα κατασκηνωτικά κέντρα (CAMPINGS) και κέντρα χειμερινού τουρισμού ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές α` βάρδιας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65)

3. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ήμισυ (50%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολείται και τρίτη βάρδια, απαιτείται συνολικά στη δεύτερη και τρίτη βάρδια απασχόληση αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον προς τα τέσσερα πέμπτα (80%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια.

4. Δαπάνες κατασκευής και βελτίωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων χρησιμοποιουμένων για την αναψυχή και τη συνεστίαση των εργατών και υπαλλήλων των επιχειρήσεων πραγματοποιούμενες στα χρονικά πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος τυγχάνουν απόσβεσης 100% κατά το πρώτο έτος της επένδυσης ανεξάρτητα περιοχής.

5. Δαπάνες για έργα τέχνης Ελλήνων Καλλιτεχνών τα οποία φιλοτεχνούνται, κατασκευάζονται ή αγοράζονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος, και ενσωματώνονται ή τοποθετούνται στα κτίρια των επιχειρήσεων (π.χ. αγάλματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, κλπ.). τυγχάνουν απόσβεσης 100% κατά το πρώτο έτος της επένδυσης ανεξάρτητα από την περιοχή, εάν η αξία τους δεν υπερβαίνει το 3% της αξίας του κτιρίου στο οποίο ενσωματώνονται ή τοποθετούνται μόνιμα. Το τυχόν επιπλέον του 3% ποσό υπόκειται σε απόσβεση με τους συνήθεις κανόνες. Τα ενσωματωμένα στο κτίριο έργα τέχνης δεν μπορούν να αφαιρεθούν πριν από την παρέλευση 10ετίας ή την κατεδάφιση του κτιρίου.

6. Για τον υπολογισμό των τακτικών και προσθέτων αποσβέσεων, αφαιρείται από την αξία κτήσης των πάγιων στοιχείων το ποσό των δωρεάν επιχορηγήσεων που λαμβάνει η επιχείρηση από το Δημόσιο.

Άρθρο 16
Φορολογία των αυξημένων αποσβέσεων.
Στην περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης κριθούν ανειλικρινή γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών της χρήσης και οι πρόσθετες αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέσα στη χρήση, λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του συντελεστή καθαρού κέρδους με το οποίο και θα φορολογηθεί η επιχείρηση.

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

Άρθρο 17
Επενδύσεις Ελλήνων του εξωτερικού.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Επενδύσεις από Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού ή ναυτικούς της μεσογειακής και ποντοπόρου ναυτιλίας, οι οποίες εμπίπτουν σε μια από τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν κατηγορίες, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του νόμου αυτού, για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αιτήσεις τους εξετάζονται με προτεραιότητα από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εφ` όσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Η πλειοψηφία των συμφερόντων της επιχείρησης που αναλαμβάνει την επένδυση, ανήκει σε Έλληνες, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τρία τουλάχιστο χρόνια απασχόλησης και συνεχούς εγκατάστασης στο εξωτερικό, μέχρι την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή τους στα ευεργετήματα αυτού του νόμου και των οποίων η ίδια συμμετοχή στην επιχείρηση προέρχεται αποδεδειγμένα από εισαχθέν συνάλλαγμα, μη υποχρεωτικώς εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους Έλληνες ναυτικούς απαιτείται να έχουν συμπληρώσει τριών ετών συνολική υπηρεσία σε πλοία.
β. Όλοι οι επενδυτές ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 1360/1983 (Α 65), αντικαταστάθηκε αφότου ίσχυσε, διά του άρθρου 3 παρ. 17 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

2. Σημ.: όπως η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 18 του Ν. 1682/1987 (Α 14).

3. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο αυτό καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση.

Άρθρο 18
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση μαθητών που παρακολουθούν προγράμματα τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες οποιουδήποτε φορέα είναι δυνατό να επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με ποσό μέχρι 50% του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά για τις ημέρες εργασιακής απασχόλησης κάθε μαθητή στην επιχείρηση.

2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, ο οποίος καταρτίζει πίνακα επιχειρήσεων κατά κλάδους, ειδικότητα και περιφέρεια, που σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της κάθε Μονάδας και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κρίνει κατάλληλες για πρακτική άσκηση των μαθητών.

3. Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει έναντι του μαθητή όλες τις υποχρεώσεις προς ανειδίκευτο εργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού, Εργασίας και Βιομηχανίας και Ενεργείας που εκδίδονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, ο χρόνος καταβολής της επιδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το κατά περίπτωση ποσοστό του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 θα καταβάλει ο Οργανισμός. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι προϋποθέσεις για ανάθεση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, η διάρκεια αυτής σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και ο έλεγχος της εκπαιδευτικής απόδοσης και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις σχέσεις επιχειρήσεων και μαθητών.

5. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις ή εισφορές για το δημόσιο και για τρίτους.
Τα ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αποδίδονται σ` αυτόν από το Δημόσιο μέσα στο επόμενο της καταβολής οικονομικό έτος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 19
Λύση διαφορών.
Για σοβαρές κατά την εκτίμηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, επενδύσεις, μπορεί η εγκριτική απόφαση να ορίζει ότι διαφορές οι οποίες αναφέρονται στην ερμηνεία ή σε ενδεχόμενα κενά της εγκριτικής πράξης λύνονται με τριμελή διαιτησία εσωτερικού, όπως ορίζεται στην εγκριτική πράξη.

Άρθρο 20
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 21 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο νόμο αυτόν και οι οποίες πριν παρέλθει 10ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης θα παύσουν να λειτουργούν ή, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα μεταβιβασθούν ή θα μεταβάλουν τη νομική μορφή της εταιρείας, μειώνοντας το εταιρικό της κεφάλαιο, ή θα μειώσουν το εταιρικό της κεφάλαιο χωρίς η μείωση να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, ή θα μεταβιβάσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση, χωρίς να τα αντικαταστήσουν σε 6 μήνες, υποχρεούνται σε μερική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του νόμου αυτού. Την ίδια υποχρέωση επιστροφής έχουν οι επιχειρήσεις, που λόγω της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2ε και του άρθρου 9 παρ. 1στ του νόμου αυτού, πήραν επιπλέον επιχορήγηση και οι οποίες, χωρίς έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αυτές ή οι εταίροι ή οι μέτοχοί τους θα μεταβιβάσουν εταιρικά ή μετοχικά δικαιώματα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 1360/1983 (Α` 65), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 44 παρ. 8 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α 161).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες του παρόντος νόμου και της πράξης υπαγωγής στις διατάξεις του, των επιχειρήσεων που έχουν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο ενισχυθεί βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του Ν. 1116/1981.
Το άρθρο 30 του Νόμου 1116/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 30.
1. Εγκρίνεται η ίδρυση του Πετροχημικού Συγκροτήματος που έχει σχεδιάσει η “ΕΛΕΒΜΕ”, το οποίο σε πρώτη φάση θα περιλάβει την κατασκευή:
α) Μονάδος Πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 70.000 ΜΤ/έτος
β) Μονάδος Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 50.000 ΜΤ/έτος και των αναγκαίων βοηθητικών έργων και εγκαταστάσεων.
Ο τόπος εγκατάστασης του Πετροχημικού Συγκροτήματος θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας.
Η κατασκευή των παραπάνω μονάδων και βοηθητικών εγκαταστάσεων προβλέπεται να περατωθεί περί τα μέσα του 1985.
2. Εγκρίνεται το εξής σχήμα χρηματοδότησης για την κατασκευή των δύο αυτών μονάδων: $ Η.Π.Α. α) Μετοχικό Κεφάλαιο 55.000.000 β) Άτοκο δάνειο που θα χορηγήσει το Δημόσιο 100.000.000 γ) Συμμετοχή του δημοσίου σε έργα υποδομής με επιχορήγηση (GRANT) 25.000.000
δ) Πιστώσεις εξωτερικού (EXPORT CREDITS) 150.000.000 _____________
330.000.000
Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό ίδρυσης της Εταιρείας.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από την ΕΛΕΒΜ κατά 96% και από κάθε μία των μετόχων αυτής Τράπεζα κατά 1% σύμφωνα με τους όρους της υπ` αριθ. 265/27.3.1980 απόφασης της Ν.Ε. η οποία τροποποιείται ώστε με τη σύσταση του φορέα να καταβληθεί το 25% του μετοχικού κεφαλαίου, το δε 75% σε δύο ισόποσες δόσεις την 1η Μαρτίου και 1η Ιουλίου 1983.
4. Το άτοκο δάνειο του Δημοσίου χορηγείται χωρίς την παροχή εμπράγματης ασφάλειας για τον φορέα. Εμπράγματη ασφάλεια θα δοθεί στο Δημόσιο μόνον όταν και από τη στιγμή που θα δοθεί τέτοια ασφάλεια σε άλλους πιστωτές. Οπωσδήποτε η εμπράγματη ασφάλεια θ` ακολουθεί πάντοτε την ασφάλεια προς τους άλλους πιστωτές.
Το δάνειο του Δημοσίου θα εξοφληθεί από το φορέα σε 4 ετήσιες δόσεις, το άθροισμα των οποίων θα ισούται με το ποσό των δραχμών που ο φορέας εισέπραττε κατά τη σταδιακή καταβολή του δανείου.
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά 7 χρόνια από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του συγκροτήματος και εν πάση περπτώσει θα έπεται της εξόφλησης των πιστώσεων εξωτερικού.
Η συμμετοχή του Δημοσίου στα έργα υποδομής θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του σχετικού ποσού του φορέα της επένδυσης που θα εκτελέσει αυτά τα έργα και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος όλου του έργου.
5. Η χορήγηση από το Δημόσιο του άτοκου δανείου των 100.000.000 δολ. ΗΠΑ καθώς και η επιχορήγηση (GRANT) του ποσού των 25.000.000 δολ. ΗΠΑ για τη συμμετοχή του στα έργα υποδοχής ορίζεται ως εξής:
Χρόνος Ατοκο Δάνειο Επιχορήγηση (GRANT) 1981 – 584.000 1982 50.000 000 12.000.000 1983 – 12.416.000 1984 50.000.000 –
Το ισόποσο σε δραχμές των παραπάνω ποσών θα καταβληθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως εξής:
– Τα μη καταβληθέντα ετήσια ποσά της επιχορήγησης (GRANT) σε δύο ισόποσες δόσεις την 1η Ιουνίου και 1η Σεπτεμβρίου των ετών 1982 και 1983.
– Το άτοκο δάνειο σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ήτοι την 1η Ιουνίου και 1η Σεπτεμβρίου των ετών 1982 και 1984.
Ποσά μη εισπραττόμενα από την Εταιρεία “ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ” κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο έτη και ημερομηνίες, μεταφέρονται στα επόμενα έτη και καταβάλλονται επί πλέον των ποσών τα οποία δικαιούται η εταιρεία κατά το ίδιο έτος σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
Ο υπολογισμός των δολλαρίων σε δραχμές θα γίνεται με βάση την επίσημη μέση τιμή της διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος (FIXING) της ημέρας της καταβολής.
6. Εγκρίνεται η από το Ελληνικό Δημόσιο παροχή εγγύησης υπέρ του φορέα της επένδυσης για το 50% των πιστώσεων που θα συγκεντρωθούν από αυτόν ή χάριν αυτού (κεφάλαιο και τόκος).
7. Κυρώνεται αφ` ότου εκδόθηκε και αποκτά από τότε ισχύ νόμου η παρ. 2 της υπ` αριθ. 1624/17 Ιουλίου 1981 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής “περί τροποποιήσεως της υπ` αριθ. 1399/1980 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής” η οποία εκυρώθη με το Ν. 1116/1981 άρθρο 30 για το Εργοστάσιο Πετροχημικών η οποία έχει ως εξής:
“2) Εγκρίνεται, μέχρι της νομοθετικής κύρωσης της απόφασης αυτής της Οικονομικής Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Εταιρείας “ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” από μια Ελληνική Τράπεζα με τη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με επιδότηση των τόκων του δανείου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών εκτέλεσης των έργων.
Οι τόκοι των δανείων μέχρι ύψους δανείου 750.000.000 δραχ θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο φορέας του έργου, μετά τη λήψη του παραπάνου ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο με τη μορφή του άτοκου δανείου, υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό τούτο στην Τράπεζα για εξόφληση του δανείου, οι δε τόκοι θα καταβληθούν από το Δημόσιο βάσει βεβαίωσης της οικείας Τράπεζας”.
8. Εγκρίνεται το σχήμα χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ για την επέκταση του μεταλλουργικού συγκροτήματος παραγωγής συμπυκνώματος χρωμίτου στο Βούρινο Κοζάνης – Γρεβενών και την κατασκευή μεταλλουργικής μονάδας σιδηροχρωμίου στην περιοχή ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Νομού Μαγνησίας, το οποίο έχει ως εξής:
δολ Η.Π.Α
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 20.000.000
β) Άτοκο Δάνειο που θα χορηγήσει το Δημόσιο 12.000.000
γ) Συμμετοχή Δημοσίου σε έργα υποδομής με επιχορήγηση (GRAMT) 5.000.000
δ) Φινλανδικές εξαγωγικές πιστώσεις 24.050.000
ε) Φινλανδικά δάνεια 4.250.000 _____________
65.300.000 = = = = = = = =
9. Το άτοκο δάνειο του Δημοσίου θα εξοφληθεί από το φορέα της επένδυσης σε 7 ετήσιες δόσεις το άθροισμα των οποίων θα ισούται με το ποσό των δραχμών που ο φορέας εισέπραξε κατά τη σταδιακή καταβολή του δανείου. Η έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης θα γίνει τον τέταρτο χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της μεταλλουργικής μονάδας. Το άτοκο δάνειο του Δημοσίου χορηγείται χωρίς την παροχή εμπράγματης ασφάλειας από την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ. Εμπράγματη ασφάλεια θα δοθεί προς το Δημόσιο μόνον όταν και από τη στιγμή που θα δοθεί τέτοια ασφάλεια σε άλλους πιστωτές. Οπωσδήποτε η εμπράγματη ασφάλεια του Δημοσίου θα ακολουθεί πάντοτε εκείνη των άλλων πιστωτών.
Η συμμετοχή του Δημοσίου στα έργα υποδομής θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του παραπάνω ποσού της επένδυσης, στον φορέα της επένδυσης ο οποίος θα εκτελέσει αυτά μέσα στα πλαίσια του προγράμματος όλου του έργου.
Η χορήγηση από το Δημόσιο του άτοκου δανείου των 12.000.000 δολ. ΗΠΑ καθώς και η επιχορήγηση (GRANT) του ποσού των 5.000 δολ. ΗΠΑ για την συμμετοχή του στα έργα υποδομής θα γίνει ως εξής:
Χρόνος `Ατοκο Δάνειο Επιχ/ση (GRANT) 1981 5.394.000 4.770.000 1982 6.606.000 221.000
Το σε δραχμές ισότιμο των παραπάνω ποσών θα βαρύνει το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων.
10. Εγκρίνεται η παροχή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εγγυήσεων προς την εις HELSINKI Φινλανδίας δανείστρια εταιρία OUTOKUMPU OY υπέρ της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ ύψους μέχρι δολλαρίων ΗΠΑ 28.300.000.
11. Εγκρίνεται η παροχή από το Ελληνικό Δημόσιο αντεγγυήσεως προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς κάλυψη της εγγυήσεως που θα δώσει αυτή σύμφωνα με την παράγραφο δέκα (10). Η αντεγγύηση θα παύσει να ισχύει με την χορήγηση προς την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ των ποσών που προβλέπονται από την παράγραφο 8 από το Δημόσιο.
12. Δεν θίγεται η ισχύς του άρθρου 30 του Ν. 1116/1981 για όσο χρόνο ίσχυσε ο νόμος αυτός.
13. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης”.

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

Άρθρο 22
Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων των Α.Ν. 89/1967 και 378/1968.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Η από το άρθρο 4 του ΑΝ 378/1968 προβλεπόμενη Τραπεζιτική Εγγυητική Επιστολή αναπροσαρμόζεται στο ύψος των 50.000 δολλαρίων ΗΠΑ.
“Επιχειρήσεις που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι ήδη εγκαταστημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 ή του Α.Ν. 378/1968, οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος της εγγυητικής επιστολής που τυχόν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις στο ποσό των δολλαρίων ΗΠΑ 50.000. Η αναπροσαρμογή γίνεται μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νομού αυτού σε ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση παραβάσεως από το προσωπικό ή την εταιρεία, των διατάξεων του Α.Ν 89/1967, ή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδονται σ` εφαρμογή του νόμου αυτού. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική επιστολή στις περιπτώσεις όπου η άδεια εγκατάστασης εμποροβιομηχανικών η ναυτιλιακών εταιρειών ή επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 ή του Α.Ν 378/1968 έχει ανακληθεί ή θα ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές ή το προσωπικό τους δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνουν τις κάθε είδους υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Η κατάπτωση επέρχεται αυτοδικαίως 2 μήνες από την ανάκληση της άδειας ή από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ Α 65).

2. Το από το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο στ` του Α.Ν.89/1967 προνόμιο ταχυδρόμησης συστημένων επιστολών στο εξωτερικό χωρίς προσκόμισή τους στο ταχυδρομείο για έλεγχο, καταργείται για το σύνολο των εταιρειών και επιχειρήσεων που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν με βάση τους ΑΝ 89/1967 και Α.Ν.378/1968.

Άρθρο 23
Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αντικατάσταση του Ν.4171/1961
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Το άρθρο 7 του Ν 4171/1961 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από μεταγενέστερους νόμους αντικαθίσταται εκτός από την περίπτωση γ της παραγράφου 1 και από τις παραγράφους 2, 3 και 6 που παραμένουν σε ισχύ όπως έχουν, ως εξής:

” Άρθρο 7.
1. α) Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων παρεχομένων από Ελληνικές ή Ξένες Τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων Τραπεζών στην Ελλάδα ή από ξένους Οίκους, προς ημεδαπά ειδικά πιστωτικά Ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας, Ελληνικές Εξαγωγές Α.Ε., ΕΟΜΜΕΧ, και Δημόσιους Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις εν γένει, η εξόφληση των δανείων αυτών, καθώς και οι τόκοι τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι παραπάνω απαλλαγές ισχύουν επίσης και για δάνεια ή πιστώσεις που λαμβάνουν οι Ελληνικές Τράπεζες ή τα υποκαταστήματα των ξένων Τραπεζών στην Ελλάδα για λογαριασμό των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Επίσης ισχύουν οι παραπάνω απαλλαγές και για μακροπρόθεσμα δάνεια ή πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ή από τράπεζες επενδύσεων προς βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα κεφάλαια των δανείων αυτών εισάγονται αποδειγμένα για το σκοπό αυτό από το εξωτερικό και το εισαχθέν συνάλλαγμα εκχωρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Οι τόκοι των παραπάνω δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται από ξένες Τράπεζες ή Οίκους του εξωτερικού και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 5 του Ν.Δ.3843/1958 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας με τη Χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης που παρέχει το δάνειο ή την Πίστωση”.
4. Για την καταβολή στην αλλοδαπή δικαιωμάτων για την χρησιμοποίηση στην Ελλάδα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων όπως επίσης και για την παροχή τεχνικών κατευθύνσεων κατά το χρόνο διενέργειας της επένδυσης και μέχρις ένα έτος από την έναρξη της παραγωγικής δράσης που μπορεί να παραταθεί σε δύο έτη με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού, εγκρίνεται κάθε χρόνο ποσό συναλλάγματος που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού, μετά από γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής αυτού του νόμου αποκλειομένης της παροχής έγκρισης από άλλο όργανο ανεξάρτητα από το αν υπήχθη ή όχι σε αναπτυξιακό νόμο η επιχείρηση που καταβάλλει τα δικαιώματα.
Στην παραπάνω έγκριση και διαδικασία υπάγονται επίσης οι αμοιβές και δικαιώματα ξένων επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων που αφορούν παροχή τεχνικών ή άλλων γενικά συμβουλών στην Ελλάδα.
Οι παραπάνω εγκρίσεις θα διαβιβάζονται στην Τράπεζα της Ελλάδας η οποία είναι η μόνη αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας δικαιολογητικών και άλλων κατά την κρίση της στοιχείων για την καταβολή του συναλλάγματος που αντιστοιχεί στα παραπάνω δικαιώματα.
Με τις κατά περίπτωση αποφάσεις του Υπουργού Συντονισμού καθορίζεται:
α) Το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται σε απόλυτο ύψος
β) Το εξακτέο ποσό στην αλλοδαπή, και
γ) Οι λοιπές υποχρεώσεις της καταβαλλούσας επιχείρησης.
5. Για την επιβολή του φόρου εισοδήματος στα δικαιώματα της προηγουμένης παραγράφου σαν καθαρό εισόδημα λαμβάνεται ποσοστό 50% του καταβληθέντος με βάση την σχετική απόφαση του Υπουργού Συντονισμού ποσού και επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, με βάση τις οποίες ορίζεται διαφορετικά το φορολογητέο καθαρό εισόδημα ή ορίζονται άλλοι φορολογικοί συντελεστές στο ακαθάριστο εισόδημα”.

2. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού μπορεί να καθορίζονται κατά τροποποίηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4171 /1961, τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων.

3. Το άρθρο 9 του Ν. 4171/1961 αντικαθίσταται ως εξής:
” Άρθρο 9
1) Αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες ή εγκαθίστανται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Υπουργού Συντονισμού και των οποίων το αντικείμενο εργασιών ευρίσκεται εκτός Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος καθώς και εν γένει από κάθε τέλος, φόρο, εισφορά ή ανταποδοτική ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που υφίσταται για εισοδήματά τους από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Το προσωπικό των παραπάνω επιχειρήσεων αποτελείται κατά 4/5 τουλάχιστον του συνόλου και τα 3/5 τουλάχιστον κατά κατηγορία προσωπικού από Έλληνες υπηκόους.
β) `Έχουν καταθέσει τραπεζιτική εγγύηση αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου στο σύνολό της σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού ή των όρων της εγκριτικής πράξης εκ μέρους της Εταιρείας ή του προσωπικού της. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 50.000 δολλάρια ΗΠΑ.
γ) Το ελάχιστο ύψος συναλλάγματος για δαπάνες του γραφείου των παραπάνω Εταιρειών και Επιχειρήσεων που θα εισάγουν ετήσια και για προσωπικό μέχρι 4 άτομα ανέρχεται τουλάχιστον σε 50.000 δολλάρια ΗΠΑ. Για κάθε επιπλέον απασχολούμενο άτομο προστίθεται ποσό 12.000 δολλαρίων ΗΠΑ.
2) `Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ισχύουν και εφαρμόζονται και επί των Εταιρειών εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961 βάσει συμβάσεων μετά όμως τη λήξη αυτών και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1983.
3) Επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού των Εταιρειών αυτών, εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες των υπό τον όρο ότι θα καταβληθούν στο απασχολούμενο προσωπικό οι από την υπάρχουσα Νομοθεσία προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Το ύψος της υπερωριακής απασχόλησης στις παραπάνω Εταιρείες εγκρίνεται ανά εξάμηνο από το Υπουργείο Εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των προβλεπομένων από το Υπουργείο Εργασίας ωρών υπερωριακής απασχόλησης του Δημοσίου.
4) Των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου απαλλαγών απολαμβάνουν και οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου αυτού εκτός από τις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 3. Για τις παραπάνω επιχειρήσεις ορίζεται ότι το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι 25.000 δολλάρια ΗΠΑ, μόνον όμως για εργασίες αυτών των οποίων το αντικείμενο ευρίσκεται εκτός των όρων της Ελληνικής Επικράτειας έστω και αν αυτές εκτελούνται ολικά ή μερικά με τα γραφεία τους στην Ελλάδα”.

4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 4171/1961, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από μεταγενέστερους νόμους, παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985, εφόσον οι αρχικές επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις παραπάνω διατάξεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1981 και περιορίζεται μόνο για τροποποιήσεις εγκριθεισών επενδύσεων, εφόσον οι τροποποιητικές πράξεις έχουν υπογραφεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983, ανεξάρτητα αν δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και για τροποποιήσεις εγκριθεισών επενδύσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς μεταβολή στο κόστος της επένδυσης, εφόσον οι σχετικές αποφάσεις θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1563/1985 (Α 151).

5. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται τα άρθρα 6 και 8 του Ν. 4171/1961.

6. Εκκρεμείς αιτήσεις για αρχική υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4171/ 1961 δεν εισάγονται για κρίση και επιστρέφονται στους αιτούντες που μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 24
Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 706/1977 “περί προωθήσεως της Επιστημονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας”.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Ν. 706/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Τα ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ερευνών, εκτελούνται είτε από δημόσιες υπηρεσίες, είτε από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα. Η ανάθεση της εκτέλεσης γίνεται στις μεν δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Συντονισμού και του Υπουργού που εποπτεύει την υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο, στα δε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού και με σύμβαση που υπογράφεται σε εκτέλεση της απόφασης αυτής μεταξύ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της ΥΕΕΤ και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 706/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού μπορεί να ανατίθεται με συμβάσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου συλλογικά ή μεμονωμένα η εκτέλεση έργων ή εργασιών που έχουν άμεση συνάφεια με το Πρόγραμμα Ερευνών ή με γενικώτερα θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το εκτελεστέο έργο που θα αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, οι όροι εκτέλεσης αυτής και η αμοιβή που θα καταβληθεί στα ανωτέρω πρόσωπα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μάλιστα όταν πρόκειται για την μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων, επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ή της μελέτης και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εφόσον διαθέτουν τα αναγκαία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών προσόντα και σχετική εμπειρία, με τον περιορισμό όμως ότι το αντικείμενο του έργου ή της μελέτης δεν βρίσκεται μέσα στον κύκλο των κυρίων καθηκόντων της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.
Σ` αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση ανάθεσης υπογράφεται και από τον Υπουργό στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία του υπαλλήλου”.

3. Το αναγκαίο για την εκτέλεση κάθε ερευνητικού έργου προσωπικό προσλαμβάνεται κατά τις επόμενες διακρίσεις:
α) για προγράμματα που εκτελούντα από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ η πρόσληψη γίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα ύστερα από επιλογή που γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο μέσα στα χρονικά και αριθμητικά όρια που καθορίζονται από την απόφαση έγκρισης του κάθε έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του νόμου 993/1979 για δε τη χρονική διάρκεια των προσλήψεων το ως άνω προσωπικό θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι εξυπηρετεί πρόσκαιρες ανάγκες. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού.
β) για τα προγράμματα που εκτελούνται από Ν.Π.Ι.Δ. η πρόσληψη ενεργείται από τα αρμόδια όργανα του κάθε νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν ύστερα από επιλογή που γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο και μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η απόφαση που έγκρινε την εκτέλεση του έργου.
γ) για τα προγράμματα που η εκτέλεσή τους ανατίθεται σε φυσικά πρόσωπα η πρόσληψη γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση και με την ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου μέσα στα πλαίσια που ορίζει η απόφαση εκτέλεσης του έργου.

4. Οι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε ερευνητικού έργου μετακινήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό του επιστημονικού υπεύθυνου και των μελών της ερευνητικής ομάδας του οικείου έργου, προσδιορίζονται στην πρόταση και εγκρίνονται με την απόφαση που εγκρίνει την εκτέλεση και τον προϋπολογισμό του έργου. Ο τρόπος πραγματοποίησης των παραπάνω μετακινήσεων, τα αναγνωριζόμενα για την πραγματοποίηση τους έξοδα κίνησης, οι ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου έργου και η διαδικασία πληρωμής και δικαιολόγησής τους κατά παρέκκλιση των κειμένων περί οδοιπορικών εξόδων κλπ διατάξεων ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού. Με το δ`ο Διάταγμα ρυθμίζονται και τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 706/ 1978.

5. Η δαπάνη για την εκτέλεση κάθε ερευνητικού έργου περιλαμβάνει κάθε ποσό γενικά που πληρώνεται για το σκοπό αυτό, όπως μισθούς, ημερομίσθια ή αμοιβές άλλων υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές, έξοδα μετακινήσεων στο εξωτερικό ή εσωτερικό, ημερήσιες αποζημιώσεις, αξία προμηθευομένων υλικών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, μισθώματα κινητών ή ακινήτων ή μεταφορικών μέσων κλπ. υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ανωτέρω προβλέπονται στην απόφαση εγκρίσεως του έργου ή προκειμένου δε για τα έργα που εκτελούνται από ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα στη σύμβαση που υπογράφεται γι` αυτό. Ουδεμία άλλη δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο.

6. Πληρωμές που έγιναν από υπόλογους ή επιστημονικούς υπεύθυνους ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων ή μελετών η εκτέλεση των οποίων έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιστημονικής `Έρευνας και τεχνολογίας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικών ετών 1981 και παλαιοτέρων ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε εκτέλεση ομοίων προγραμμάτων ή έργων ή μελετών (τα οποία έχουν ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις έργων ή μελετών) και η τακτοποίησή τους εκκρεμεί στην Υπηρεσία Επιστημονικής `Έρευνας και Τεχνολογίας ή σε άλλους εποπτευομένους από αυτή φορείς, είτε από έλλειψη δικαιολογητικών είτε γιατί θεωρήθηκαν ότι έγιναν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων επειδή δεν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 706/1977 Προεδρικά Διατάγματα, είτε από άλλη συναφή αιτία, θεωρούνται ότι είναι έγκυρες και έγιναν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αποδεδειγμένα, για λογαριασμό του οικείου ερευνητικού έργου, έγιναν οι προμήθειες ή εκτελέσθηκαν οι εργασίες ή προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες και γενικά πραγματοποιήθηκε η αιτία που αφορούν προς όφελος του Δημοσίου. Τούτο διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού που εκδίδεται με βάση τα υπάρχοντα στην Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας στοιχεία. Μετά την απόφαση αυτή γίνεται η τακτοποίηση των δικαιολογητικών αφού συμπληρωθούν κατά τα οριζόμενα απ` αυτή, κατά περίπτωση εάν και εφόσον κριθεί αναγκαία τέτοια συμπλήρωση.

7. Η Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να μετακαλεί από το εξωτερικό αλλοδαπούς ή Έλληνες του εξωτερικού επιστήμονες κύρους, καθηγητές Πανεπιστημίων, άλλες αναγνωρισμένες προσωπικότητες της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ή ειδικούς εμπειρογνώμονες, για την προώθηση στην Ελλάδα είτε της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας γενικότερα είτε συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.
Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού καθορίζεται το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ή της εφάπαξ αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πιο πάνω μετακαλούμενοι για την αντιμετώπιση των κάθε είδους εξόδων παραμονής τους στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η πιο πάνω αποζημίωση καθορίζεται με διμερή σύμβαση της Ελλάδας και της χώρας από την οποία προέρχεται ο φιλοξενούμενος βάσει του διμερούς προγράμματος ανταλλαγών, το ποσό που προβλέπεται στη σύμβαση είτε αυτή έχει κυρωθεί νομοθετικά είτε όχι, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού εάν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι οικονομικές ή άλλες συνθήκες βάσει των οποίων καθορίσθηκε. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού καθορίζονται οι συναφές δαπάνες φιλοξενίας και δημοσίων σχέσεων για τους κάθε είδους προσκαλεσμένους στη χώρα μας από την ΥΕΕΤ. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δικαιολογήσεως της πληρωμής των από ειδική πίστωση που εγγράφεται για το σκοπό αυτό στον τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Επιστημονικής `Έρευνας και Τεχνολογίας.

8. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του απασχολουμένου στο πρόγραμμα `Έρευνας Ουρανίου προσωπικού, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, που έχει προσληφθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 623/ 1977 και η διάρκεια τους έχει υπερβεί την τριετία, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.1982.

9. Με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας καθορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, το ποσό της αποζημίωσης επιστημόνων και λοιπού ειδικού προσωπικού, αλλοδαπών ή ημεδαπών, που δεν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου για κάθε είδους οδοιπορικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό, εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του ΥΠ.Ε.Τ. ή ερευνητικών φορέων ή μέσα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
Σημ.: όπως η παρ. 9 προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 31 του Ν. 1264/1985 (Α 13).

Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις.
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Συντονισμού βάσει των διατάξεων του Ν. 1116/1981 και η έγκριση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και τελούν υπό τον έλεγχο των Επιτροπών του παρόντος έστω και αν υπάρχουν τυπικές ατέλειες στην εγκριτική πράξη.

2. Επενδύσεις του Ν.1116/1981 που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Συντονισμού αλλά η έγκριση δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επανεξετάζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων κατά προτεραιότητα βάσει του παρόντος νόμου ή του Ν. 1116/1981 σε ότι αφορά τις περιοχές, και αν εγκριθούν ως χρόνος έναρξης της επένδυσης θεωρείται ο χρόνος της προηγούμενης εγκριτικής απόφασης.

3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με βάση τον Νόμο 1116/1981 αλλά δεν έχει αρχίσει ή δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους με βάση τον νόμο αυτό, μπορούν να επανυποβληθούν οπότε εξετάζονται βάσει του παρόντος νόμου και αν εγκριθούν ως χρόνος έναρξης της επένδυσης θεωρείται ο χρόνος έναρξης της επένδυσης σύμφωνα με τον Ν. 1116/1981. Όσες από τις αιτήσεις της παραγράφου αυτής έχουν πάρει έγκριση δανειοδότησης από Τράπεζα μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

4. Για τις πρόσθετες αποσβέσεις και τις αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς των νόμων αυτών.

5. Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4171/1961, του Ν.Δ. 1312/1972, του Ν.Δ 1313/1972, του Ν.Δ. 1078/1971 του Ν. 289/ 1976 ή του Ν. 849/1978, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έστω και αν υπάρχουν τυπικές ατέλειες στην εγκριτική πράξη, ισχύουν και διέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών και τελούν υπό τον έλεγχο των Επιτροπών του παρόντος Νόμου, μετά όμως την 31 Δεκεμβρίου 1983 οι Νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται για παράταση προθεσμιών και τροποποίηση εγκριτικών πράξεων.

6. Από την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου, όλες οι αρμοδιότητες των Επιτροπών του άρθρου 8 του Ν.849/1978 και του άρθρου 12 του Ν 1116/1981 περιέρχονται στις Επιτροπές του παρόντος νόμου.

7. Τα άρθρα 22 παρ. 8 και 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 και 32 του Ν 1116/1981 διατηρούνται σε ισχύ, εκτός από το άρθρο 23 και την παράγραφο 9 του άρθρου 24 των οποίων η ισχύς περιορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983.

Άρθρο 26
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. “Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, συνεταιρισμοί, ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική και το δημόσιο συμφέρον και συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, δύνανται να επιχορηγούνται για τις δραστηριότητες αυτές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι επιχορηγήσεις αυτές θεωρούνται Δημόσιες Επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 2957/1954 “Περί Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού και εγκρίνονται με την ένταξη αντίστοιχων έργων στις οικείες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, στην αρμοδιότητα ή στην εποπτεία του οποίου υπάγονται οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες.
Αποφάσεις επιχορηγήσεων, που εκδόθηκαν πριν από τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου για όμοιες περιπτώσεις, θεωρούνται έγκυρες, νόμιμα εντάσσονται και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.18 Ν.2515/1997 (Α 154/25-7-1997) και με την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2515/1997 (Α 154/25-7-1997).

2. Οι συμβάσεις έργου που ανατέθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Συντονισμού σε μόνιμους και με σύμβαση υπαλλήλους κατά τα έτη 1980 και 1981 και αφορούν τη μηχανογράφηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας δημοσίων έργων για χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς και τη σύνταξη ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης για περιοχές της Χώρας, θεωρούνται έγκυρες και οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί γι` αυτές θεωρούνται νόμιμες.

3. Εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1981 δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.Δ 321/1965 “περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού” μέχρι τέλος Ιουλίου 1982.

4. Για την εκπόνηση και κατάρτιση προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Χώρας το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μπορεί να αναθέτει με αμοιβή σχετικές μελέτες κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου 716/1977 “περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών” σε σχολές ή καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα.

Άρθρο 27
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Προεδρικού Διατάγματος της 28 Ιουλίου 1931 “περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου” όπως ισχύει, προσθέτεται περίπτωση θ, που έχει ως εξής.
“θ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής επιχορηγήσεων από το Δημόσιο προς τους Δημόσιους Οργανισμούς ή τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο για την εκτέλεση έργων ή την κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού αυτών”.

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

Άρθρο 28
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε όσες περιοχές της Χώρας εμφανίζεται αυξημένη στους Κλάδους οικοδόμων και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και νέων ανειδίκευτων εργατών δύναται με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας, που εκδίδεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) να εγκρίνεται η διάθεση κεφαλαίων του Οργανισμού τούτου, από τα αποθεματικά του κλάδου ανεργίας-στρατεύσεως για την εκτέλεση κοινωφελών έργων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) την Ε.Υ.Δ.Α.Π ή και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας προς απασχόληση ανέργων των παραπάνω κλάδων.

2. Τα κεφάλαια που συνολικά θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται με μορφή εντόκου δανείου με το καταβαλλόμενο εκάστοτε στον ΟΑΕΔ για τις καταθέσεις του ποσοστό ετήσιου επιτοκίου από την Τράπεζα της Ελλάδος ή συνεισφοράς, ανάλογα με την έκταση της ανεργίας στην περιοχή του κάθε φορέα, διαπιστούμενη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχολήσεως το ΟΑΕΔ, το είδος του προς εκτέλεση έργου και τη δυνατότητα της απασχολήσεως ανέργων που αυτό παρέχει.

3. Τα χορηγούμενα από τον ΟΑΕΔ στους φορείς ποσά θα διατεθούν για την πληρωμή ημερομισθίων ή τη συμπλήρωση του ποσού αυτών, ανάλογου αριθμού ανέργων, επιδοτουμένων ή μη που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των έργων και θα προσλαμβάνονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχολήσεως του ΟΑΕΔ. Οι αντίστοιχες δαπάνες εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως και οι λοιπές δαπάνες των έργων βαρύνουν τους φορείς.

4. Οι φορείς (ΟΤΑ ή ΕΥΔΑΠ) και Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας υποβάλλουν πλήρη μελέτη των προς εκτέλεση έργων στις αρμόδιες Νομαρχίες, οι οποίες παραπέμπουν τις κατ` αρχήν εγκρινόμενες μελέτες μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία στον ΟΑΕΔ για τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων μεταξύ του Οργανισμού και του φορέα του έργου.

5. Με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας, που εκδίδεται με γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ καθορίζονται τα ποσά και ο τρόπος διαθέσεως των χορηγούμενων από τον Οργανισμό σε κάθε φορέα κεφαλαίων (συνεισφορά ή δάνειο), ο χρόνος ενάρξεως, περατώσεως, η απόφαση, τμηματική ή συνολική λογαριασμού από τον φορέα στον ΟΑΕΔ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία για την εκπλήρωση των διατάξεων της παρούσας λεπτομέρεια.

6. Η διάταξη του εδ. β` της παρ. 5 του άρθρου 18 ισχύει και για τα ποσά συνεισφορών του ΟΑΕΔ σε εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, μετά από πρόταση του ΟΑΕΔ, μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και σε άλλες ειδικότητες ανέργων, για την απασχόλησή τους στην εκτέλεση έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για τη στελέχωση των επιχειρήσεων τους.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 1360/ 1983 (ΦΕΚ Α 65).

Άρθρο 29
Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας. την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.), είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Στα προγράμματα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνεται και στάδιο κατάρτισης, εξοικείωσης και προσαρμογής στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 Ν.2434/1996 (Α 188).

2. Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:
α. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο ή αυταπασχολούμενο, το οποίο θα υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης ή την επαγγελματική ειδικότητα ή τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κατά περιοχή.
β. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε αυταπασχολούμενο ή προσλαμβανόμενο μισθωτό κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιχορήγησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανομένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού.
γ. Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που θα αφορά κάθε πρόγραμμα, η ηλικία ή η κατηγορία των αυταπασχολουμένων των ατόμων που μετά την πρόσληψή τους θα υπάγονται σ’ αυτό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 Ν.2434/1996 (Α 188).

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιχορηγήσεις για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, που απασχολούν προβληματικές κατηγορίες εργαζομένων.

4. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απασχόλησης οι εργοδότες υποβάλουν στον Ο.Α.Ε.Δ. μαζί με την αίτησή τους τα προβλεπόμενα από κάθε πρόγραμμα στοιχεία. Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου αυτού αποφασίζει, μετά από εισήγηση της διεύθυνσης απασχόλησης του οργανισμού, το διοικητικό του συμβούλιο ή το όργανο που αυτό ορίζει σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Δ..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89).

5. Το ποσό της επιχορήγησης που προβλέπει το άρθρο αυτό καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. απευθείας στον εργοδότη στο τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από κάθε πρόγραμμα και πάντως όχι νωρίτερα από ένα μήνα από την πρόσληψη των μισθωτών, με την υποβολή δικαιολογητικών που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού.

6. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολή των παροχών από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εργοδότες απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά και από τέλη, κρατήσεις ή εισφορές για το δημόσιο και για τρίτους και δεν υπόκειται σε κατάσχεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.
Το ποσό αυτής της παροχής συνιστά αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού των επιχειρήσεων που επιδοτούνται.

7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον Ο.Α.Ε.Δ. και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.
Για το ποσό που θα επιστραφεί στον Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει το διοικητικό του συμβούλιο ή το όργανο που αυτό ορίζει κάθε φορά σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Δ..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89).

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του Οργανισμού. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα συντάσσεται πράξη βεβαίωσης της οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. ή του Οργάνου που αυτό ορίζει..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.2336/1995 (Α 189) Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ από τα Δημόσια Ταμεία θα γίνει ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.Δ. 321/1969 “περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού.

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις υπαγωγής στα προγράμματα απασχόλησης των ανεξάρτητων επαγγελματιών του π.δ. 245/1986 (ΦΕΚ 117)”
Σημ.: όπως η παρ. 9 προστέθηκε στο άρθρο 29 με το άρθρο 7 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 79).

Άρθρο 29α
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1880/1990, ΦΕΚ Α 39.

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

1. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας, και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου αυτού, δύναται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρέχονται κίνητρα σε ναυπηγικές ή ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, σε οποιαδήποτε περιοχή και αν πραγματοποιούνται οι σχετικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης και της περιοχής Α. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως το είδος και το ύψος των κινήτρων, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι καθώς και η διαδικασία και τα όργανα χορηγήσεως.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 κοινές αποφάσεις δύνανται, προκειμένου περί ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, να ανατρέχουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1986.

3. Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη, που απορρέει από τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εγγράφεται στο οικείο κεφάλαιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 30
Ακροτελεύτια διάταξη.
Διατάξεις που αντίκεινται στον παρόντα νόμο καταργούνται.

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σημ.: όπως με το άρθρο 23 παρ. 13 του Ν. 1892/1990 (Α`101), ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 31.7.1990, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, ΕΚΤΟΣ των διατάξεων του άρθρου 3 και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 30 Ιουνίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ