Νόμος 1258 ΦΕΚ Α΄66/4.6.1982
Κύρωση των συμβάσεων από 4 Αυγούστου 1981, 16 Αυγούστου 1981, 9 Φεβρουαρίου 1982 και 11 Μαίου 1982 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.(μεταβίβαση στην Ε.Τ.Ε. Α.Ε. μετοχών της Τραπέζης Χίου Α.Ε., υπό εκκαθάριση κ.λπ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι συμβάσεις από 4 Αυγούστου 1981, 10 Αυγούσιου 1981, 9 Φεβρουαρίου 1982 και 11 Μαίου 1982 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Εν Αθήναις σήμερον την 4ην Αυγούστου 1981 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού Οικονομικών κ. Μιλτιάδου `Εβερτ και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, εκπροσωπουμένης υπό του Διοικητού της κ. Ε Ν. Χριστοδούλου συνεφωνήθησαν τα εξής:
Άρθρον 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`
1. Το Ελληνικόν Δημόσιον έχει κατά δηλωσίν του εις την αποκλειστικήν του κυριότητα, νομήν και κατοχήν: α) Δεκαέξ χιλιάδας (16.000) μετοχάς της Τραπέζης Χίου, ενσωματουμένας εις τους υπ` αριθ. 85 – 86, 221 – 225, 776 – ΒΟΟ, 1101 – 1275, 4401 – 4425, 4951 -4975,5076 – 5100, 5551 – 5575, 5651 – 5675, 5751 – 5975, 6526 – 6550, 6626 – 6675, 7076 – 7150, 7676 – 7700, 7701 – 7725, 7851 – 8000, 8851 – 8975, 9001 – 9250, 9675 – 9800, 10093 – 10095, 10616 – 10630, 11551 – 12650, 12651 – 26125 τίτλους, εγγεγραμμένους εις τα βιβλία της Τραπέζης Χίου, ονομαστικής αξίας εξάστης μετοχής δρχ. 500 περιελθούσας εις το Δημόσιον εκ κατακυρώσεως εξ αναγκαστικού πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ` αριθ. 2192/5.12.1962 εκθέσεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Δημοσθένους Σγουμποπούλου. β) ` Εκατόν τεσσαράκοντα (140) μετοχάς, ενσωματουμένας εις τους υπ` αριθ. 176 – 180, 186 – 190, 396 – 405, 501 – 505, 591 – 600, 4476 – 4525, 5426 – 5450 και 6926 – 6950 τίτλους εγγεγραμμένους εις τα βιβλία της Τραπέζης Χίου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχ. 500, περιελθούσας εις το Δημόσιον δυνάμει του Ν.Δ/τος 3330/1955.
γ) Απαίτησιν κατά της Τραπέζης Χίου εκ κεφαλαίου, τόκων, εξόδων, προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, κλπ. εκ της αναγωγής του Δημοσίου κατ` αυτάς, ως εγγυηθέντος, δια της υπ` αριθ. 75673/30.5.55 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, προς την Τράπεζαν της Ελλάδος υπέρ της Τραπέζης Χίου, δανειακήν σύμβασιν από 25.2.1955 μεταξύ του ιδίου, της Τραπέζης της Ελλάδος και της Τραπέζης Χίου και πληρώσαντος δυνάμει της εγγυήσεως τας οφειλάς της Τραπέζης Χίου προς την Τράπεζαν της Ελλάδος περί ης (απαιτήσεως) σχετική τυγχάνει η υπ` αρθ. 3662/1978 απόφασις του Εφετείου Αθηνών, καθ` ης το ελληνικόν Δημόσιον ήσκησεν την από 12 1.1979 αίτησιν αναιρέσεως μη συζητηθείσαν έτι
2. Ηδη δια της παρούσης συμβάσεως το Ελληνικόν Δημόσιον πωλεί, μεταβιβάζει και εκχωρεί, αντιστοίχως προς την αποδεχομένην Εθνικην Τράπεζαν της Ελλάδος Α Ε. τας ανωτέρω μετοχάς κα απαίτησιν, μεθ` απάντων των συναφών παρεπομένων δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, αγωγών εμπραγμάτων και ενοχικών, αποξενούμενον από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως εξ ολοκλήρου των ως άνω περιουσιακών του στοιχείων αντί του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος των εκατόν πεντήκοντα οκτώ εκατομμυρίων (158.000.000) δραχμών υπό τους εν συνεχεία όρους.
3. Η παράδοσις των πωλούμενων μετοχίκων τίτλων δεόντως υπογεγραμμένων και η επισημείωσις εις τα βιβλία της τραπέζης Χίου, ως και η παράδοσις των σχετικών προς την εκχωρουμένην απαίτησιν εγγράφων, θέλει γίνει συγχρόνως με την κατά τα επόμενα άρθρα της παρούσης, μεταβίβασιν, της κυριότητος του ακινήτου.
Άρθρον 2.
1. Το Ελληνικόν Δημόσιον υπόσχεται, πωλεί, μεταβιβάζει και εκχωρεί αντιστοίχως τας ως άνω μετοχάς και απαίτησιν ελευθέρας παντός νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, βάρους, εμπραγμάτου ή ενοχικού, δικαιώματος τρίτου, πωλήσεως, μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως προηγουμένων της παρούσης, αιρέσεως, όρου ή προθεσμίας, αναβλητικής ή διαλυτικής, αμφισβητήσεως και εκνικήσεως, πλην της επιχειρουμένης δια της υπ` αριθ. 886/28.1.1981 καταθέσεως διεκδικητικής των μετοχών αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό της “ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ EXPOTR CORPORATION”, στρεφομένης και κατά της αγοραστρίας Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.
2. Το Ελληνικόν Δημόσιον πέραν των οριζομένων εις τας οικείας διατάξεις ευθυνών του εκ της παρούσης συμβάσεως και των εν αυτή δηλώσεών του και υποχρεώσεων αναλαμβάνει ειδικώς την ευθύνην πλήρους αποζημιώσεως της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. δια πάσαν ζημίαν άμεσον ή έμμεσον, την οποίαν ήθελεν υποστή η τελευταία ένεκα της ελλείψεως αδιαφιλονικήτου κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου επί των πωλουμένων μετοχών.
Περαιτέρω συμφωνείται, ότι το ελληνικόν Δημόσιον θα παρέμβη εις πάσαν δίκην διεκδικήσεως των πωλουμένων μετοχών ή σχετικώς προς αυτάς ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων ή δικαστηρίων άλλης πολιτείας, εφ` όσον προσεπικληθή ή του ανακοινωθή νομίμως η σχετική δίκη. Εάν η παρέμβασις δεν επιτρέπεται κατά το δίκαιον της αλλοδαπής πολιτείας, το Ελληνικόν Δημόσιον δεν δικαιούται να προτείνη κατά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος την ένστασιν πλημμελούς διεξαγωγής της δίκης. Η ευθύνη του Δημοσίου καλύπτει πλήρως και την προηγουμένως αναφερθείσαν διεκδικητικήν αγωγήν ενώπιον του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών δια της υπ` αριθ. 886/21.1.81 καταθέσεως.
3. α) Διευκρνίζεται, ει και ως εκ περισσού, ότι η γενομένη εκχώρησις απαιτήσεων δεν περιορίζεται εις την απαίτησιν του Ελληνικού Δημοσίου ως αύτη ανεγνωρίσθη δια της υπ` αριθ. 33662/1978 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών και συνεπώς παν ποσόν επί πλέον τυχόν επιδικαζόμενον μετ` ευδοκίμησιν της ως άνω αίτησεως αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου ανήκει εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος Α.Ε., ως και πας καρπός, παρών ή μέλλων, πολιτικός ή φυσικός, της απαιτήσεως ή εκ ταύτης και συναφώς προς ταύτην π.χ. τόκοι, προσαυξήσεις κλπ.
β) Δια της παρούσης συμβάσεως παρέχεται εις την Εθνικην Τράπεζαν της Ελλάδος Α.Ε. το δικαίωμα ίνα εν όψει και του άρθρου 225 Κ.Π.Δ είτε ζητήση παρά του Ελληνικού Δημοσίου την παραίτησιν αυτού από της προαναφερθείσης αιτήσεως αναιρέσεώς του, είτε προβή αύτη εις τον προσδιορισμόν και όλας τας κατά την κρίσιν της περαιτέρω ενεργείας και πράξεις δια την εκδίκασιν της υποθέσεως, παρεμβαίνουσα εις την δίκην και διορίζουσα σχετικώς δικηγόρους ως δικαστικούς της πληρεξουσίους.
Άρθρον 3
Το Ελληνικόν Δημόσιον υπόσχεται και εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος Α.Ε. αναδεχόμενον την οικείαν ευθύνην, την ακρίβειαν του προσηρτημένου εις την παρούσαν σύμβασιν ως Παράρτημα Ισολογισμού της Τραπέζης Χίου, υπό την ιδίαν ημερομηνίαν, ο οποίος δεν ηλέγχθη υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Ειδικώτερον το Ελληνικόν Δημόσιον αναλαμβάνει έναντι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ανεπιφυλάκτως την ευθύνην πάσης ανεξαιρέτως υποχρεώσεως της τραπέζης Χίου προς το ίδιον ή τρίτους, μη εμφανιζομένης εις το ως άνω παράρτημα Α, υποχρεώσεις αύται βαρύνουν αποκλειστικως και μόνον το Ελληνικόν Δημόσιον και θα πληρωθούν απροφασίστως υπό τούτου.
Άρθρον 4
1. Εαν, άνευ υπαιτιότητός τινος της Εθνικής Τραπέζης, των οργάνων και των προστηθέντων αυτής, δεν καταστή δυνατή εντός των πλαισίων της κειμένης νομοθεσίας η αναβίωσις της Τραπέζης Χίου, ή η επαναλειτουργία της και η πραγματοποίησις της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του δια τας Ελληνικάς Τραπέζας εν γένει ή ειδικώς δι` αυτήν ισχύοντος κατωτάτου ορίου, εντός έτους από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ δύναται να δηλώση εγγράφως προς τον Υπουργόν των Οικονομικών, ότι δεν εμμένει εις την σύμβασιν. Εν τοιαύτη περιπτώσει, από της περιελεύσεως της δηλώσεως, η σύμβασις κατά το παρόν κεφάλαιόν της λύεται αυτοδικαίως, αι δε πραγματοποιηθείσα, βάσει ταύτης παροχαί αποδίδονται εντός των δέκα επομένων εργασίμων ημερών. Εις την εκχωρηθείσαν απαίτησιν υποκαθίσταται και αποδίδονται τα έναντι αυτής οπωσδήποτε και εξ οιουδήποτε τίτλου π.χ λόγω συμβιβασμού, συνεπεία αναγκαστικής εκτελέσεως κ.ο.κ. εισπραχθέντα. Της κατά τ` ανωτέρω λύσεως της συμβάσεως επιβιώνει η ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου κατά τους όρους 2 και 3 της παρούσης δια κάθε ζημίαν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εξ αιτίας της υπάρξεως και λειτουργίας της συμβάσεως κατά το μέχρι της κατά τ` ανωτέρω λυσεώς της χρονικόν διάστημα.
2. Επιφυλασσομένου του δικαιωματός της εκ της προηγουμένης παραγράφου τα αυτά δικαιώματα έχει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και οποτεδήποτε ήθελε τελεσιδίκως εκνικηθή το όλον ή και μέρος έτι των δια της παρούσης αγοραζομένων μετοχών της Τραπέζης Χίου.
Εν συνδρομή της περπτώσεως ταύτης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εν τη εγγράφω δηλώσει προς τον Υπουργόν οκονομικών δύναται να ζητήση την αγοράν υπό του Ελληνικού Δημοσίου και των άλλων, πέραν των ώδε αγοραζομένων ή των εις αντικατάστασιν αυτών εκδοθεισών εφ` άπαξ ή διαδοχικώς, τυχόν μετοχών Τραπέζης Χίου ιδιοκτησίας της.
Το Ελληνικόν Δημόσιον υποχρεούται να προβή εις την αγοράν των. Εν περιπτώσει διαφωνίας, ως προς το τίμημα των επί πλέον των δια της παρούσης αγορασθεισών μετοχών τούτο θα καθορισθή υπό τριμελούς επιτροπής συγκροτουμένης δι` αποφάσεως του Υπουργού οικονομικών, εντός (10) ημερών από της λήψεως της δηλώσεως υπαναχωρήσεως, και αποτελουμένης εξ ενός ανωτέρω υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενός Ορκωτού Λογιστού και ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, των δύο τελευταίων υποδεικνυομένων υπό των αρμοδίων προς τούτο οργάνων της Εθνικής Τραπέζης και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, αντιστοίχως. Η απόφασις ληφθήσεται δια πλειοψηφίας εντός δύο μηνών από της συγκροτήσεως της Επιτροπής και θα είναι υποχρεωτική δια τα μέρη. Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως πλειοψηφίας επικρατεί η γνώμη του Ορκωτού Λογιστού.
Άρθρον 5.
Αναγνωρίζεται το δικαίωμα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, όπως από της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως λαμβάνει ακωλύτως γνώσιν των βιβλίων μητρώων, αρχείων και εγγράφων της Τραπέζης Χίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`.
Άρθρον 6.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει κατά την δήλωσιν της εις την αποκλειστικήν της κυριότητα, νομήν και κατοχήν ολόκληρον Κτιριακόν συγκρότημα, πλην του εν υπογείω χώρου υποσταθμού ΔΕΗ, περιελθόντος εις την Δημοσίαν Επιχείρησιν Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) εξ αγοράς δυνάμει του υπ` αριθμόν 1179/1969 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτίου Πεταλιά, αποτελούμενον το κτιριακόν τούτο συγκρότημα εκ του υπογείου, ισογείου και εξ πλήρων υπέρ το ισόγειον ορόφων εξ ων ο έκτος εν εσοχή και του όλου δώματος μετά των επ` αυτού κτισμάτων, εκτισμένον το κτιριακόν τούτο συγκρότημα επί οικοπέδου κειμένου εν Αθήναις, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τέως Κωνσταντίνου του Διαδόχου και πρώην Κηφισσίας, έναντι του Βασιλικού Κήπου εφ` ης φέρει σήμερον τον αριθμόν 15 και εφ` ης έχει πρόσωπον, εκτάσεως του όλου οικοπέδου του κατά νεωτέραν καταμέτρησιν μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων ενενήκοντα τριών και 12%, (2.093,12) ή όσης επί πλέον ή έλαττον εκτάσεως και αν είναι, εμφαινομένου του εν λόγω οικοπέδου της υπό τα διακριτικά στοιχεία Ε ` Ζ Η Θ ` Ε ` εν τω από Ιουλίου 1966 σχεδιαγράμματι του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη όπερ προσαρτάται εις το υπ` αριθ. 25896/1966 συμβόλαιον του Συμβολαιο- γράφου Αθηνών Ιωάννου Παπαγιάννη, (σχέδιον υπ` αριθ. 1 ) και συνορευομένου Ανατολικώς επί πλευράς του άνω σχεδιαγράμματος Η Θ` μέτρων εβδομήκοντα πέντε και 23 %, (75,23> με πρώην οικίαν Μπενάκη και Νομικού ήδη Μουσείον Μπενάκη, Δυτικώς επί πλευράς του αυτού σχεδιαγράμματος Β` Ζ μέτρων εβδομήκοντα τεσσάρων και 48 (74,48) ήδη με Ιταλικην Πρεσβείαν πρώην Μέγαρον Πρίγκηπος Νικολάου, πρώην Στεφ. Ψύχα, Αρκτικώς επί πλευράς του αυτού σχεδιαγράμματος Ζ Η μέτρων είκοσιν εξ και 90 % (26,90) ήδη εν μέρει με ιδιοκτησίαν Κλάρας Μάμμου και πολυκατοικίαν αδελφών Ζούλα και κληρονόμων Παπαζήση πρώην οικίαν Πανοπούλου και Μεσημβρινώς επί πλευράς Ε` Θ` μέτρων είκοσιν οκτώ και 94 % (28,94) με Λεωφόρον ήδη Βασιλίσσης Σοφίας εφ ης έχει πρόσωπον (τέως Κων/νου Διαδόχου πρώην Κηφισσίας).
Το κτιριακόν τούτο συγκρότημα περιλαμβάνει διακεκριμένας και αυτοτελείς οριζοντίους ιδιοκτησίας ήτοι διαμερίσματα, αποθήκας και χώρους γκαράζ.
`Απαντες οι όροφοι ως και τα καθ` έκαστον διαμερίσματα, εμφαίνονται εις τα οικεία σχέδια κατόψεως των ορόφων τούτων από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη, άτινα προσαρτώνται εις την υπ` αριθ. 25896/1966 πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παπαγιάννη, το δε υπόγειον εις το υπό τον Λατινικόν αριθμόν ΙΙ σχέδιον υπογείου, όπερ προσαρτάται εις την υπ` αριθ. 1087/1969 πράξιν του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτίου Πεταλιά. Περιλαμβάνουν δε τους κατωτέρω χώρους:
Υπόγειον:
Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου και της όλης οικοδομής, τον χώρον σταθμεύσεως αυτοκινήτων, εμφαινόμενον εν τω άνω σχεδίω υπό χρώμα καφέ και τας ενδείξεις περιγράμματος α β γ Ξ τας υπό τους αριθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 αποθήκας και τας υπό τας ενδείξεις α1, α2, α3, α4, β1, β2, β3 και β4 αποθήκας και υπό τους δια τας αποθήκας ταύτας καθοριζομένους περιορισμούς δυνάμει της προμνησθείσης πράξεως συστάσεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παπαγιάννη. Εις τον χώρον παρκαρίσματος αυτοκινήτων αναλογούν εν συνόλω 30 %. Εκάστη των προαναφερομένων αποθηκών έχει ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του ολου οικοπέδου 1 % πλην των υπ` αριθμούς 10, 20 και 21 εις ας αντιστοιχεί ποσοστόν 2 % ήτοι εις απάσας τας ανωτέρω αποθήκας αντιστοιχούν 16 % εν συνόλω: Ισόγειον:
Τούτο εμφαίνεται εις το υπ` αριθμόν ΙΙΙ σχέδιον από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος κ. Καψαμπέλη, όπερ προσαρτάται εις την ως άνω πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας. Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου τούτου και της όλης οικοδομής και τας υπό τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αυτοτελείς και διακεκριμένας ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθ. 1. Τούτο αποτελείται εκ του χωλλ, λίβιγκ ρουμ, υπνοδωματίου, κουζίνας, λουτρού και διαδρόμου υπνοδωματίου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 76,30 όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων 281,80 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 63 %.
2) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθ. 2. Αποτελείτα, εκ του χωλλ, λιβιγκ ρουμ, υπνοδωματίου, κουζίνας λουτρού και διαδρόμου υπνοδωματίου. `Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 77,60 όγκον συνολικόν μετά κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 286,40 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 64 %.
4) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθ. 4. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλόνι τραπεζαρίας, διαδρόμου Γενικού και υπονοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,10 όγκον υλικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 579,90 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 143 %.
4) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθ. 4. Αποτελείται εξ εισόδου WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλόνι τραπεζαρίας, διαδρόμου Γενικού και υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 155,70 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 586,20 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 145 %.
5) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 5. Αποτελείται εκ χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, κουζίνας, διαδρόμου υπνοδωματίου, λουτρού και υπνοδωματίου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 92.00 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μ3 346,60 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 86%.
6) Οριζόντιος διοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 6. Αποτελείται εκ χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, κουζίνας, διαδρόμου υπνοδωματίου, λουτρού και υπνοδωματίου. `Εχει επιφάνεα μέτρα τετραγωνικά 98,70 όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 371,60 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 92 %.
Πρώτος όροφος: Ούτος εμφαίνεται εν κατόψει εις το υπ` αριθμόν IV σχέδιον κατόψεως του ορόφου από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη, όπερ προσαρτάται εις την άνω πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας.
Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου Και της όλης οικοδομής και τας υπ` αριθμούς 1, 2, 3 και 4 οριζοντίους αυτοτελείς και διακεκριμένας ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 1. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ σαλονίου, τραπεζαρίας, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, βεράντας – λότζια και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 292,20 όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων μ3 1.206,50 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 452 %.
2) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 2. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, διπλού σαλονίου διαρυθμισμένου εις ενιαίον χώρον, τραπεζαρίαν, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, εξώστου και κλειστής βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 332,60 όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 1407,60 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 528 %.
3) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 3. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας – σαλόνι, γενικού διαδρόμου, διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,10 όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 566,60 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 147 %.
4) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 4. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλόνι – τραπεζαρίας, γενικού διαδρόμου και διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 155,70, όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων μ3 572,60 και ποσοστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 149 %.
Δεύτερος όροφος: Ούτος εμφαίνεται εν κατόψει εις το οικείον σχέδιον κατόψεως υπ` αριθμόν V από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη, όπερ προσαρτάται εις την άνω πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας.
Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου και της όλης οικοδομής και τας υπ` αριθμούς 1, 2, 3 και 4 οριζοντίους ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 1. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλονίου, τραπεζαρίας, οφφίς κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, εξωστών και βεράντας λότζιας. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 292,90, όγκον ολικόν μέτρα κυβικά μετά των κοινοχρήστων 1.214,30 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 468 %.
2. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 2. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, διπλού σαλονίου διαρρυθμισμένου εις ενιαίον χώρον, τραπεζαρίας, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, εξώστου και κλειστής βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 332,60 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 1.416,70 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 546 %. 3) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 3. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, σαλόνι, γενικού διαδρόμου, διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου. `Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,10 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 570,60 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 155 %. 4) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 4. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλόνι τραπεζαρίας, γενικού διαδρόμου και διαδρόμου υπνοδωματίων. `Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 155,70 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μ3 576,70 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 157 %.
Τρίτος όροφος:
Ούτος εμφαίνεται εν κατόψει εις το οικείον σχέδιον κατόψεως VI από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη, όπερ προσαρτάται εις την άνω πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας. Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου και της όλης οικοδομής και τας υπ` αριθμούς 1, 2, 3 και 4 οριζοντίους ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 1. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλονίου – τραπεζαρίας, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, εξώστου και βεράντας – λότζιας. `Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 292,90 ολικόν όγκον μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 1.222,80 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 484 %.
2) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 3. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας – σαλόνι, γενικού διαδρόμου, διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 155,70 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 582,70 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 169 %.
Τέταρτος όροφος: Ούτος εμφαίνεται εν κατόψει εις το οικείον σχέδιον κατόψεων VII από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη όπερ προσαρτάται εις την υπ` αριθμόν 25896/1966 πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Παπαγιάννη.
Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου και της όλης οικοδομής και τας υπ` αριθμούς 1, 2, 3 και 4 οριζοντίους ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1. Οριζοντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 1. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλονίου, τραπεζαρίας, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας εξώστου και βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 292,90 όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων 1.230,90 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου.
2. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 2. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας και WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, διπλού σαλονίου, διαρρυθμισθέντος εις ενιαίον χώρον, τραπεζαρίας οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, καθώς και εξώστου και βεράντας κλειστής.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 332,60 σύνολον όγκου μετά των κοινοχρήστων μ3 1.435,90 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 584 %).
3. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 3. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, σαλόνι, γενικού διαδρόμου, διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,10, όγκον συνολικόν μέτρα κυβικά 582,10 μετά των κοινοχρήστων και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 178 %.
4. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρσμα υπ` αριθμόν 4. Αποτελείτα, εξ Εισόδου, WC ξένων,χωλλ, λίβιγκ ρουμ σαλόνι, τραπεζαρίας, γενικού διαδρόμου και διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 155,70, όγκον συνολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 588.60 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 181 %.
Πέμπτος όροφος:
Ούτος εμφαίνεται εν κατόψει εις το οικείον σχέδιον κατόψεως ορόφου VII από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη όπερ προσαρτάται εις την ως άνω πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας.
Περιλαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου και της όλης οικοδομής και τας υπ` αριθμούς 1, 2, 3 και 4 οριζοντίους ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθ. 1. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλονίου – τραπεζαρίας, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, εξώστου και βεράντας
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 281,20 ολικόν όγκον μετά των κοινοχρήστων μ3 1.252,80 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου 513%.
2. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 2. Αποτελείται εκ προχώλλ, γκαρνταρόμπας, WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, διπλού σαλονιού, διαρρυθμσμένου εις ενιαίον χώρον, τραπεζαρίας, οφφίς, κουζίνας, δύο δωματίων υπηρεσίας, διαδρόμου και λουτρού υπηρεσίας, εξώστου και βεράντας. `Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 319,90 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 1.461,80 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 616%. 3. Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 3. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας – σαλόνι, γενικού διαδρόμου, διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,10 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 589,70 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 178 %.
4) Οριζόντιος ιδιοκτησίας – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 4. Αποτελείται εξ εισόδου, προχώλλ, WC ξένων χωλλ, λίβιγκ ρουμ, σαλόνι – τραπεζαρίας. γενικού διαδρόμου, και διαδρόμου υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, λουτρού, κουζίνας, δωματίου και WC υπηρεσίας και εξώστου.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 155,70 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 59640 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 181 %.
`Εκτος όροφος:
Ούτος εμφαίνετα, εν κατόψει εις το οικείον σχέδιον κατόψεως ΙΧ από Ιουλίου 1966 του Αρχιτέκτονος Κ. Καψαμπέλη, όπερ προσαρτάται εις την ως άνω πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας. Περ λαμβάνει τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους του ορόφου Και της όλης οικοδομής και τας υπ` αριθμούς 1, 2 και 3 οριζοντίου ιδιοκτησίας – διαμερίσματα.
1) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 1. Αποτελείται εκ προχώλλ χωλλ,Γενικού διαδρόμου γκαρνταρόμπας, χώρου νιπτήρος και WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων, δύο κυρίων λουτρών χωλ, γραφείου, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, διαδρόμου υπηρεσίας, δωματίου και λουτρού υπηρεσίας, κουζίνας, οφφίς και βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 319,30 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων 1.380,00 και ποσοστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 699 %.
2) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 2. Αποτελείται εκ προχώλλ. γκαρνταρόμπας. και WC ξένων, δύο διαδρόμων υπνοδωματίων χώρων ντουλαπιών, τριών υπνοδωματίων, δύο λουτρών χωλλ, γραφείου, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, δωματίου και διαδρόμου υπηρεσίας, λουτρού υπηρεσίας, κουζίνας, οφφίς και βεράντας.
`Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 299,50 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μέτρα κυβικά 1.285,80 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 648 % και
3) Οριζόντιος ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπ` αριθμόν 3. Αποτελείται εξ εισόδου, WC ξένων, χωλλ, σαλονιού, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρίας, δύο διαδρόμων (ο εις εν συνεχεία του άλλου), χωλλ, υπνοδωματίων, δύο υπνοδωματίων, δύο λουτρών, κουζίνας, οφφίς, δωματίου και WC υπηρεσίας, δύο εξωστών και βεράντας. `Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 214,80 όγκον ολικόν μετά των κοινοχρήστων μ3 851,70 και ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 309 %. ΔΩΜΑ: Τούτο εμφαίνεται εν κατόψει εις το οικείον σχέδιον κατόψεως δώματος υπ` αριθ. Χ του άνω Μηχανικού από Ιουλίου 1966, όπερ προσαρτάται εις την ως άνω πράξιν. Τούτο περιλαμβάνει τας απολήξεις των φωταγωγών, του κλιμακοστασίου, τον χώρον του ανελκυστήρος και λοιπά κτίσματα. Εις το δώμα αντιστοιχούν και επτακόσια τεσσαράκοντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (745 %) ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, αναλογούντα εις το δικαίωμα του υψούν και ετέρους ορόφους, ως εν τω άνω υπ` αριθ. 25896/1966 συμβολαίω του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παπαγιάννη προβλέπεται και ως το συμβόλαιον τούτο ετροποποιήθη δια της υπ` αριθ. 1087/1969 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτίου Πεταλιά.
`Απασαι αι ως άνω λεπτομερώς περγραφείσαι οριζόντιοι αύτοτελείς και διακεκριμέναι ιδιοκτησίαι – διαμερίσματα, αποθήκαι, χώρος γκαράζ, ως και τα εις το δικαίωμα του υψούν αναλογούντα ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί του ολου οικοπέδου μετά του δικαιώματος ανεγέρσεως οσωνδήποτε ορόφων ήθελε επιτραπεί υπό των αρμοδίων αρχών περιήλθον εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, εξ αγοράς 1ον) δυνάμει του υπ` αριθμόν 295692/1973 συμβολαίου του Συμβολαιγράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, παρά της Ολυμπίας συζύγου Αποστόλου Τιφτιξή, το γένος Γεωργίου Ρούσσου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 2707 και άριθ. 156 εν συνδυασμώ προς την υπ` αριθ. 296222/1973 πράξιν καταβολής τιμήματος. 2ον) Δυνάμει του υπ` αριθμόν 295693/1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, παρά του Αποστόλου Προδρόμου Τιφτιξή, νομίμως μεταγραφέντος εν τοις βιβλίοις μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 2707 και αριθ. 155 εν συνδυασμώ και προς την υπ` αριθμόν 296223/1973 πράξιν καταβολής τιμήματος του αυτού Συμβολαιογράφου και 3ον) Δυνάμει του υπ` άριθ. 67170/1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Κανάβαρη, παρά του Μηνά Ευσταθίου Μηναίδη, νομίμως μεταγραφέντος εις τα αυτά βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 2707 και αριθ. 154 εν συνδυασμώ και προς την υπ` αριθ. (1973) πράξιν καταβολής τιμήματος του αυτού Συμβολαιογράφου εν συνδυασμώ και προς την υπ` αριθμόν 25896/1966 πράξιν συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παπαγιάννη, νομίμως μεταγραφείσης εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 2324 και αριθ. 192, ως αύτη ετροποποιήθη δυνάμει της υπ` αριθμόν 1087/1969 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτίου Πεταλιά, νομίμως και ταύτης μεταγραφείσης εις τα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών εν τόμω 2457 και αριθ. 329 και εν συνδυασμώ και προς την υπ αριθ. 1088/1969 πράξιν κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτίου Πεταλιά, νομίμως μεταγραφείσαν και σημειωθείσαν εν τόμω 2459 και αριθ. 74.
Άρθρον 7.
`Ηδη δια της παρούσης συμβάσεως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. το ως άνω περιγραφόμενον ακίνητον κτήμα, μετά της επ` αυτού πολυωρόφου οικοδομής, διεπομένης υπό των διατάξεων του Νόμου 3741 /1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος, εν συνδυασμώ και προς την υπ` αριθ. 25896/1966 πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτίου Πεταλιά της πράξεως ταύτης μεταγεγραμμένης νομίμως εν τόμω 324 και άριθ. 192 πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει, κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν, μεθ` απάντων των επ` αυτού δικαιωμάτων της, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών προς ταύτα αγωγών και ενστάσεων, προς το αποδεχόμενον την πώλησιν ταύτην Ελληνικόν Δημόσιον, αντί του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος των δραχμών τετρακοσίων τριά κοντα πέντε εκατομμυρίων (435.000.000) υπό τους εν συνεχεία όρους:
Άρθρον 8.
1. Η Εθνικη Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπόσχεται και εγγυάται το πωλούμενον ακίνητον ελεύθερον παντός νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως, προικώου και κληρονομικού δικαίου τρίτου εκνικήσεως και διεκδικήσεως, ρυμοτομίας, δουλείας (πλην των εκ του Νόμου 3741/1929 και της ως άνω πράξεως δημιουργουμένων τοιούτων), φόρων οιωνδήποτε δημοσίων τε και δημοτικών, εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και πάντα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως και πάσης εν γένει αμφισβητήσεως ή διενέξεως. 2. `Απο της δια νόμου κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως ή πωλήτρια Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αποξενούται και απεκδύεται παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματος της κυριότητος, νομής και κατοχής επί του πωλουμένου ως άνω ακινήτου και αποκαθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομεύς και κάτοχος αυτού το Ελληνικόν Δημόσιον (αγοραστής), δυνάμενον και δικαιούμενον του λοιπού, ίνα διακατέχη, νέμηται και διαθέτη αυτό ως βούλεται, κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα και κατά τας διατάξεις του Νόμου 3741 /29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος, εν συνδυασμώ προς την υπ` αριθ. 25896/1966 πράξιν συστάσεως οροφοκτησίας, ως αύτη ετροποποιήθη κατά τα άνω και τον κανονισμόν της πολυωρόφου οικοδομής, ούτινος το Δημόσιον έλαβεν πλήρη γνώσιν και ον αποδέχεται και προσχωρεί.
3. Περί της ως άνω μεταβιβάσεως της κυριότητος θέλει γίνει σχετική εγγραφή εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών, επ` ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως, νόμου, μερίμνη του Οικονομικού Εφόρου Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών, επί τη προσαγωγή αντιγράφου της παρούσης συμβάσεως.
Άρθρον 9.
1. Η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου καταβολή του δια την πώλησιν και μεταβίβασιν του ανωτέρω ακινήτου συμφωνηθέντος τιμήματος των δραχμών 435.000.000 θέλει γίνει άμα τη κυρώσει της παρούσης συμβάσεως ως ακολούθως: α) μέρος τούτου εκ δραχμών 158.000.000 συμψηφίζεται προς το ισόποσον τίμημα, όπερ η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να καταβάλη εις το Δημόσιον δια την εις αύτην πώλησιν των μετοχών και εκχώρησιν της απαιτήσεως, περί ων το άρθρον 1 της παρούσης συμβάσεως, β) το υπόλοιπον ποσόν των δραχ. 277.000.000 καταβληθήσεται εις δύο ίσας δόσεις εντόκως, προς επιτόκιον 16 % πληρωτέας κατά την λήξιν διετίας και τετραετίας αντιστοίχως από της κυρώσεως της παρούσης συμβάσεως, των τόκων καταβαλλομένων ανά εξαμηνίαν και απαλλασσομένων φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου εξοφλήσεως. 2. Εις περίπτωσιν λύσεως της συμβάσεως, ως προς την πώλησιν των μετοχών και εκχώρησιν της απαιτήσεως, περί ης συνεφωνήθη το ανωτέρω συμψηφιζόμενον τίμημα, κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσης συμβάσεως, το Ελληνικόν Δημόσιον αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να καταβάλη εις την Εθνικην Τράπεζαν της Ελλάδος το προς συμπλήρωσιν του τιμήματος της αγοραπωλησίας του ακινήτου απαιτούμενον ποσόν των δραχμών 158.000.000 ατόκως και τοις μετρητοίς εντός δέκα εργασίμων ημερών από της περιελεύσεως αυτώ της οικείας κατά το άρθρον 4 της παρούσης εγγράφου δηλώσεως της Τραπέζης.
Άρθρον 10.
Η παρούσα σύμβασις θέλει κυρωθή νομοθετικώς. Η ισχύς της άρχεται άπο της δημοσιεύσεως του σχετικού νόμου μετά του κειμένου της συμβάσεως και του παραρτήματος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Εν Αθήναις σήμερον την 10ην Αυγούστου 1981 μεταξύ αφ` ενός του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του εν Αθήναις κατοικοεδρεύοντος, ως εκ της ιδιότητός του, Υπουργού των Οικονομικών κ. Μιλτιάδου `Εβερτ, και αφ` ετέρου της επί της οδού Αιόλου 86 εδρευούσης Τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμίαν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. εκπροσωπουμένης εν προκειμένω υπό του κ. Ε. Ν. Χριστοδούλου εγένοντο αμοιβαίως αποδεκτά τας εξής:
Μεταξύ της Εθνικής Τραπέζης και του Ελληνικού Δημοσίου υπεγράφη την 4ην Αυγούστου 1981 σύμβασις, μεταξύ άλλων, πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητος του επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 15 κειμένου πολυωρόφου ακινήτου της Εθνικής Τραπέζης προς το Ελληνικόν Δημόσιον, εν τη προμνημονευθείση συμβάσει λεπτομερώς περιγραφομένου. Η ενέργεια της ανωτέρω συμβάσεως πωλήσεως και μεταβιβάσεως ήρτηται από την νομοθετικήν της κύρωσιν.
`Ηδη ένεκα της επειγούσης ανάγκης και προ της νομοθετικής, ως άνω, κυρώσεως της πωλήσεως διενεργείας διαρρυθμίσεως και επισκευών του κτιρίου, δια την κατά προορισμό του ως Υπουργείου προεδρίας κυβερνήσεως χρήσιν υπό του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχεται υπό της Εθνικής Τραπέζης η συναίνεσις προς το ελληνικον Δημόσιον, όπως από τούδε, αποκλειομένης οιασδήποτε άλλης χρήσεως επιχειρήση ιδίαις δαπάνας, τας κατά την κρίσιν του αναγκαίας επισκευάς και διαρρυθμίσεις, υπό την αυτονόητον προϋπόθεσιν της μη αλλοιώσεως της μορφολογίας και λοιπών βασικών κτιριολογικών στοιχείων. Οίκοθεν νοείται, ότι εν περιπτώσει α) καθ` οιονδήποτε τρόπον ματαιώσεως της πωλήσεως ως άνω, του μεγάρου, β) μη νομοθετικής κυρώσεως της πωλήσεως εντός εξαμήνου από της ημερομηνίας της παρούσης, το ελληνικόν Δημόσιον θα αποσύρη τα τυχόν εν τω κτιρίω συνεργεία του και θ` αποχωρήση πάραυτα, αποδίδον το κτίριον εις την Εθνικήν Τράπεζαν. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Ελληνικόν Δημόσιον ουδεμάς αποζημώσεως δια τας δαπάνας του δικαιούται, ουδέ δικαίωμα αφαιρέσεως έχει, όπου κατά την κειμένην νομοθεσίαν θα ηδύνατο τυχόν να το ασκήση, αλλ` άπασαι α προσθήκαι, βελτιώσες, μετατροπαί κ.λπ. θα παραμένουν εις όφελος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Εν Αθήναις σήμερον την 9ην Φεβρουαρίου 1982 μεταξύ αφ` ενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του κ. Υπουργού των Οικονομικών Εμμανουήλ Δρεττάκη και αφ` ετέρου της Εθνικης Τραπέζης της Ελλάδος Α Ε., εκπροσωπουμένης υπό του Διοικητού της κ, Γεωργίου – Αλεξάνδρου Μαγκάκη συνεφωνήθησαν τα εξής:
Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης υπεγράφησαν α) την 4ην Αυγούστου 1981 σύμβασις, μεταξύ άλλων, πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητος του επι της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 15 κειμένου πολυωρόφου ακινήτου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς το Ελληνικίν Δημόσιον β) την 10ην Αυγούστου 1981, πρόσθετον συμφωνητικον, δια του οποίου επετράπη προσωρνώς υπό τους εν αυτώ όρους, η είσοδος συνεργείων του Δημοσίου εις το εν λόγω κτίριον δια την ενέργεαν διαρρυθμίσεων των εσωτερικών χώρων. Συνεφωνήθη τότε. ότι το δικαίωμα εισόδου των συνεργείων του ελληνικού Δημοσίου και διενεργείας επισκευών και διαρρυθμίσεων θα έληγε αυτομάτως, εφ` όσον δεν θα είχε κυρωθή νομοθετικώς, εντός εξαμήνυ δηλαδή μέχρι 10ης Φεβρουαρίου 1982, ή προαναφερθείσα σύμβασις πωλήσεως από 4.8.1981.
Δια του παρόντος ή ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται επί τρίμηνον από της ληξεώς της, δηλαδή μέχρι 10ης Μαίου 1982. Οι λοιποί όροο των συμβάσεων από 4ης Αυγούστου 1981 και 10ης Αυγούστου 1981, των οποίων το παρόν αποτελεί αναπόσπαστον μέρος, παραμένουν αμετάβλητοι.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Εν Αθήναις σήμερον την 11ην Μαίου 1982 μεταξύ αφ` ενός του ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του κ. Υπουργού των Οικονομικών Εμμανουήλ Δρεττάκη και αφ` ετέρου της Εθνικής Τραπέζης της ελλάδος Α.Ε. εκπροσωπουμένης υπό του Διοικητού της κ. Γεωργίου – Αλεξάνδρου Μαγκάκη συνεφωνήθησαν τα εξής:
Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης υπεγράφησαν: α) την 4ην Αυγούστου 1981 , σύμβασις μεταξύ άλλων πωλήσεως κα μεταβιβάσεως της κυριότητος του επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 15 κειμένου πολυωρόφου ακινήτου της Εθνικης Τραπέζης της Ελλάδος προς το Ελληνικόν Δημόσιον, β) την 10ην Αυγούστου 1981, πρόσθετον συμφωνητικόν δια του οποίου επετράπη προσωρινώς υπό τους εν αυτώ όρους, η είσοδος συνεργείων του Δημοσίου εις το εν λόγω κτίριον δια την ενέργειαν διαρρυθμίσεων των εσωτερικών χώρων.
Συνεφωνηθη τότε, ότι το δικαίωμα εισόδου των συνεργείων του Ελληνικού Δημοσίου και διενεργείας επισκευών και διαρρυθμίσεων θα έληγε αυτομάτως εφ` όσον δεν θα είχε κυρωθεί νομοθετικώς, εντός εξαμήνου, δηλαδή μέχρι 10ης Φεβρουαρίου 1982 η προαναφερθείσα σύμβασις πωλήσεως από 4.8.1981.
Η ανωτέρω προθεσμία παρετάθη μέχρι 10ης Μαίου 1982 με συμπληρωματική σύμβαση της 9ης Φεβρουαρίου 1982.
Δια της παρούσης, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται επί δίμηνον από της ληξεώς της, δηλαδή μέχρι 10ης Ιουλίου 1982.
Οι λοιποί όρο των συμβάσεων από 4ης Αυγούστου 1981 και 10ης Αυγούστου 1981, των οποίων η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστον μέρος, παραμένουν αμετάβλητοι.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 03 Ιουνίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ