Νόμος 1255 ΦΕΚ Α΄60/19.5.1982
Κύρωση της Συμφωνίας για την εγκατάσταση στην Αθήνα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταρτίσθηκε με την ανταλλαγή των από 13.3.1981 και 1.4.1981 επιστολών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει, την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για την εγκατάσταση στην Αθήνα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που καταρτίσθηκε με την ανταλλαγή των από 13.3.1981 και 1.4.1981 επιστολών, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΟΟ346194
Κύριε Υπουργέ,
Αναφερόμενη στις συνομιλίες που διεξήχθησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω την εγκατάσταση στην Αθήνα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το Γραφείο αυτό λειτουργεί ήδη, συνεργαζόμενο στενά με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Επιτροπής που είναι εγκατεστημένο στην Αθήνα από το 1975, αλλά με βάση τη θεσμική ταυτότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα ήταν ευγνώμον προς τις ελληνικές αρχές αν παρείχαν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τα προνόμια και τις ασυλίες της Συνθήκης της Ρώμης με όρους ίδιους με εκείνους που απολαύει το Γραφείο Πληροφοριών της Επιτροπής, όπως έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως στις 17 Μαρτίου 1976.
Αν το αίτημά μου σας βρίσκει σύμφωνο, θα σας πρότεινα όπως η παρούσα επιστολή καθώς και η καταφατική απάντηση, την οποία θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου αποστέλατε, αποκτήσουν την ισχύ συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η συμφωνία αυτή θα ετίθετο προσωρινά σε ισχύ από την 1η Απριλίου 1981 και οριστικά αφού επικυρωθεί, σύμφωνα με τους ελληνικούς συνταγματικούς κανόνες.
Επωφελούμαι αυτής της ευκαιρίας για να σας επιβεβαιώσω επίσης ότι, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το διορισμό του υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ανέθεσα στον κ. Guy Vanhaenerbeke την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Υπουργέ, την έκφραση της υψηλής εκτιμήσεώς μου.
Simone Veil
Κύριον Κωνσταντίνον Μητσοτάκη Υπουργόν Εξωτερικών ΑΘΗΝΑΙ – ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1η Απριλίου 1981 Κυρία Πρόεδρε, `Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα την επιστολή σας της 13ης Μαρτίου 1981, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής: “Κύριε Υπουργέ, Αναφερομένη στις συνομιλίες που διεξήχθησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω την εγκατάσταση στην Αθήνα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το Γραφείο αυτό λειτουργεί ήδη, συνεργαζόμενο στενά με το Γραφείο Τύπου και πληροφοριών της Επιτροπής που είναι εγκατεστημένο στην Αθήνα από το 1975, αλλά με βάση τη θεσμική ταυτότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν ευγνώμον προς τις ελληνικές αρχές αν παρείχαν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τα προνόμια και τις ασυλίες της Συνθήκης της Ρώμης με όρους ίδιους με εκείνους που απολαύει το Γραφείο Πληροφοριών της Επιτροπής, όπως έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως στις 17 Μαρτίου 1976.
Αν το αίτημά μου σας βρίσκει σύμφωνο, θα σας πρότεινα όπως η παρούσα επιστολή καθώς και η καταφατική απάντηση, την οποία θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου αποστέλατε, αποκτήσουν την ισχύ συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η συμφωνία αύτη θα ετίθετο προσωρινά σε ισχύ από την 1η Απριλίου 1981 και οριστικά αφού επικυρωθεί, σύμφωνα με τους ελληνικούς συνταγματικούς κανόνες.
Επωφελούμαι αυτής της ευκαιρίας για να σας επιβεβαιώσω επίσης ότι, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το διορισμό του υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ανέθεσα στον κ. Guy Vanhaeverbeke την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Υπουργέ, την έκφραση της υψηλής εκτιμήσεώς μου”.
Σε απάντηση έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση συμφωνεί με τα ανωτέρω. Τα προνόμια και οι ασυλίες υπέρ του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπαλλήλων των οργανικών θέσεων που θα τοποθετηθούν σ` αυτό θα είναι τα ίδια με αυτά που απολαύει στην Ελλάδα το Γραφείο Τύπου και πληροφοριών της επιτροπής και τα οποία απαριθμούνται στο κείμενο του Νόμου 279/1976 που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 17ης Μαρτίου 1976.
Παρακαλώ δεχθείτε, κυρία Πρόεδρε, την έκφραση της υψηλής εκτιμήσεώς μου.
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Κυρία Simone Veil Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στρασβούργο

Άρθρο δεύτερο
Τα προνόμια και οι ασυλίες, οι οποίες αναγνωρίσθηκαν με τον υπ` αριθ. 279/1976 (Φ.Ε.Κ. Α 60/17.3.1976) στο Γραφείο τύπου και πληροφοριών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται και στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 8 Μαΐου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ