Νόμος 1251 ΦΕΚ Α΄48/22.4.1982
Κύρωση της από 19 Δεκεμβρίου 1979 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορά τη χορήγηση δανείου δρχ.1.500.000.000 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. “Ολυμπιακή Αεροπορία”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση που υπογράφτηκε στις 19 Δεκέμβρη 1979, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της τράπεζας της Ελλάδας, για τη σύναψη δανείου με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. “Ολυμπιακή Αεροπορία”.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Δανείου δρχ. 1.500.000.000 της Τραπέζης της Ελλάδος προς το Ελληνικόν Δημόσιον.
Εν Αθήναις σήμερον την 19ην Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ενάτου έτους, μεταξύ αφ` ενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών κ. Αθανασίου Κανελλοπούλου και αφ` ετέρου της ενταύθα εδρεούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” εκπροσωπουμένης υπό του διοικητού αυτής κ. Ξενοφώντος Ζολώτα, συμφωνούνται τα εξής:
Άρθρον 1.
1. Κατ` εφαρμογήν και εις εκτέλεσιν της υπ` αριθ. 1087 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν αυτής της 30.8.1979, ως ετροποποίηθη δια της υπ` αριθ. 1131/21.11.1979 αποφάσεώς της, η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί προς το Ελληνικόν Δημόσιον έντοκον δάνειον εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000).
2. Σκοπός του δανείου είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. “Ολυμπιακή Αεροπορία”.
Άρθρον 2.
1. Η εκ μέρους της Τραπέζης της Ελλάδος καταβολή του ποσού του δανείου θεωρείται ως συντελεσθείσα άμα τη πιστώσει, δια του ποσού του δανείου ειδικού παρ` αυτή λογαρισμού του Ελληνικού Δημοσίου υπό ειδοποίησιν του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
2. Το κατά τ` ανωτέρω ποσόν του δανείου θέλει χρησιμοποιηθή εν συνεχεία δια την εκ μέρους του Δημοσίου κάλυψιν ισοπόσου αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. “Ολυμπιακή Αεροπορία”.
Η ως είρηται: κάλυψις θα ενεργηθή ως εξής: Η Τράπεζα της Ελλάδος, χρεώσει του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, θέλει προβή αυθημερόν:
α) Εις την πίστωσιν με δρχ. 665.902.282 του υπ` αριθ. 12101018 παρ` αυτή λογαριασμού της Α.Ε. “Ολυμπιακή Αεροπορία”, αφορώντος χορηγηθέν προς αυτήν κατά το έτος 1975 δάνειον δρχ. 500.000.000, λήξαν την 30.9.1979, παραταθέν μέχρι της σήμερον και εμφανίζον μετά των τόκων του χρεωστικόν υπόλοιπον εκ δραχμών 665.902.282 και εις ολοσχερή εξόφλησιν αυτού.
β) Εις την απ` ευθείας καταβολήν του εκ δραχμών 834.097.718 υπολοίπου ποσού του εν λόγω δανείου προς την Α.Ε. “Ολυμπιακή Αεροπορία”.
3. Τας κατά τα ανωτέρω λογιστικάς πράξεις της η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να γνωστοποιή πάραυτα προς τας αρμοδίας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ήτοι προς τας Διευθύνσεις 1ην προϋπολογισμού, 5ην Δημοσίου Χρέους και 6ην Λογαριασμών του Δημοσίου.
Άρθρον 3.
Το επιτόκιον του δανείου ορίζεται εις τρία επί τοις εκατόν (3%) ετησίως, οι δε τόκοι αρχόμενοι από της πιστώσεως του εν άρθρω 2 παρ. 1 της παρούσης λογαριασμού του Δημοσίου θα τακτοποιηθουν κατά τα εις το επόμενον άρθρον οριζόμενα.
Άρθρον 4
1. Το περί ου η παρούσα σύμβασις δάνειον είναι δεκαπενταετούς διαρκείας μετά τριετούς περιόδου χάριτος. Το κεφάλαιον του δανείου αυτού θα έξοφληθή ολοσχερώς υπό του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος δια καταβολής 12 ετησίων χρεωλυτικών δόσεων, της πρώτης καταβλητέας την 19ην Δεκεμβρίου 1983 και της τελευταίας την 19ην Δεκεμβρίου 1994.
Εκάστη των ανωτέρω χρεωλυτικών δόσεων θα είναι ύψους δραχ. εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμόν των Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του περί ου πρόκειται δανείου, υπολογιζόμενοι καθ` έκαστον εξάμηνον, δεν θα καταβάλωνται κατά τας λήξεις αυτών, αλλά θα παραμένουν ως άτοκος οφειλή του Ελληνικού Δη- μοσίου, εις ειδικόν παρά τη Τραπέζη χρεωστικόν λογαριασμόν, ήτις θα τακτοποιηθή τμηματικώς εντός του χρόνου εξοφλήσεως του ανωτέρω δανείου, δι` εγγραφής εκάστοτε σχετικής πιστώσεως εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν, αναλόγως των δυνατοτήτων αυτού.
Άρθρον 5.
1. Εαν μέχρι της προτεραίας της ημερομηνίας καταβολής οιασδήποτε χρεωλυτικής δόσεως δεν έχη περιέλθει εις την Τράπεζαν της Ελλάδος το σχετικόν έγγραφον του Ελληνικού Δημοσίου, δι` ου θα τίθεται εις την διάθεσιν της Τραπέζης της Ελλάδος το αναγκαίον δια την πληρωμήν της ληγούσης χρεωλυτικής δόσεως ποσόν, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται και εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως δια της παρούσης όπως αύτη και μόνη, άνευ οιασδήποτε προτέρας ειδοποιήσεώς της προς το Δημόσιον, προβαίνει οίκοθεν, κατά την τακτήν ημέραν πληρωμής της δόσεως εις χρέωσιν του παρ` αύτη τηρουμένου λογαριασμού του Δημοσίου “Ε.Δ.- Συγκέντρωσις Εισπράξεως και Πληρωμών”. Το αυτό ισχύει και για το κατά την λήξιν του δανείου τυχόν υπόλοιπον του κατά το άρθρον 4 παρ. 2 ειδικού λογαριασμού χρεώσεως των τόκων.
2. Τας κατά τα ανωτέρω χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται, μετά ταύτα, όπως αναγγέλλη αμελλητί και δι` ιδιαιτέρου εγγράφου αυτής προς τας αρμοδίας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ήτοι προς τας Δ/νσεως 1ην Προϋπολογισμού, 5ην Δημοσίου Χρέους και 6ην Λογαριασμών του Δημοσίου.
Άρθρον 6.
Η παρούσα σύμβασις, της οποίας η ισχύς άρχεται από της 19ης Δεκεμβρίου 1979, συνετάγη εις δύο όμοια πρωτότυπα, άτινα, αναγνωσθέντα και βεβαιωθέντα, υπογράφονται ως έπεται και ων έκαστος των συμβαλλομένων έλαβεν ανά εν. Αύτη κυρωθήσεται δια νόμου μερίμνη του Υπουργού των Οικονομικών, θέλει δε υποβληθεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος προς έγκρισιν.

Άρθρο δεύτερο
Οι πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων του δανείου αυτού απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος, ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά για λογαριασμό του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 11 Απριλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ