ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1249 ΦΕΚ Α΄43/5.4.1982
Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ι
Φορολογία εισοδήματος.

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955 «περί φορολογίας του εισοδήματος» αντικαθίσταται προσθέτονται σ΄ αυτό δέκα νέες παράγραφοι με αριθμούς 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, και 12 και η παράγραφος 3 αυτού αριθμείται 13 ως έξης:
«2.Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις μειώνεται κατά ποσοστό σαράντα τα εκατό (40%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) δραχμών και κατά ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τριακόσιες δέκα χιλιάδες μία (310.001) μέχρις εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000) δραχμές.
Επίσης, το κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 του παρόντος εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τα εκατό (25%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών και κατά ποσοστό πέντε τα εκατό (5%.) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από εκατόν είκοσι χιλιάδες μία (120.001) μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές.
Η μείωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου υπολογίζεται και στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτά δικηγόρος από την παροχή υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή σύμφωνα με τους ορούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του κώδικος των δικηγόρων».
Επίσης. ή μείωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου υπολογίζεται και στα εισοδήματα από αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν στα -πρώτα πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος τους:
α) οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, μαίες, διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των κλάδων και χημικοί,
β) οι πτυχιούχοι ανώτατης οικονομικής σχολής οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων ιδιόκτητη ή διευθυντή φορολογικού ή λογιστικού γραφείου ή εμπειρογνώμονα.
Για τον υπολογισμό της πενταετίας ως πρώτο έτος για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ θεωρείται το έτος μέσα στο οποίο τα πρόσωπα αυτά γράφτηκαν στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο ή το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο και για τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ θεωρείται το έτος μέσα στο οποίο τα πρόσωπα αυτά απόκτησαν το πτυχίο τους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε θέμα που άφορά την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων.
Η μείωση που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερη από το ποσό των εκατόν πενήντα έξιχιλιάδων (156.000) δραχμών το χρόνο κατά φορολογούμενο για τα εισοδήματα όλων των παραπάνω κατηγοριών.
3.Κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίουτης προηγουμένης παραγράφου ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ως τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.00) δραχμές και είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα των καθαρών αποδοχών από 800.001 (οκτακόσιες χιλιάδες μία) ως ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες(1.100.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγελματός τους:
α) οι συντάκτες οι οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώσεις που προβλέπει ο νόμοςγια το δημοσιογραφικό επάγγελμα, δηλαδή οι διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες της ύλης, συντάκτες γραφείου γενικά, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι χρονογράφοι κριτικοί, μεταφραστές. σκιτσογράφοι και διορθωτές οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου και οι μόνιμοι ανταποκριτές που διέπονται από το νόμο για το δημοσιογραφικό επάγγελμα,
β) ο μισθωτοί που είναι γραμμένοι στις αναγνωρισμένες επαγγελματικές Ενώσεις Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γ) οι ηθοποιοί που προσφέρουνεξαρτημένη εργασία.
4. Επίσης, αντί για τη μείωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό του καθαρού εισοδήματος ως τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές και είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από οκτακόσιες χιλιάδες μία (800.001) ως ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγελματός τους.
α) οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώσεις που προβλέπει ο νόμος για το δημοσιογραφικό επάγγελμα,
β) οι πνευματικοί δημιουργοί και γενικά οι δικαιούχοι συγγραφικών δικαιωμάτων,
γ) οι ηθοποιοί, οι οποίοι συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση μίσθωσης έργου.
5. Επίσης, κατ΄ εξαίρετη, αντί για τη μείωση, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ως τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα των καθαρών αποδοχών από πεντακόσιες χιλιάδες μία (500.001) ως εφτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από τηνάσκηση, του επαγγέλματός τους.
α) οι μουσουργοί, εκτελεστές μουσικών έργων, καλλιτέχνες των κέντρων διασκέδασης, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή σκιτσογράφοι ή χαράκτες,
β) οι λιθογράφοι οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη, εργασία σε επιχειρήσεις στις οποίες εκδίδονται περιοδικά με μέσηκυκλοφορία τουλάχιστο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) τευχών σε κάθε έκδοση, τα οποία παράγονται αποκλειστικά από κυλινδρικά ταχυπιεστήρια όφφσετ και κυκλοφορούν, μέσω τωναναγνωρισμένων πρακτορείων διανομής τύπου.
γ) όσοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο «Πρακτορείον Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου» και στο «Νέον Πρακτορείον Εφημερίδων και Περιοδικών» και είναι μέλη της «Ενώσεως Προσωπικού Πρακτορείων Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών»,
δ) τα μέλη του «Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ημερήσιου και Περιοδικού Αθηναϊκού Τύπου», που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
6. Επίσης, αντί για τη μείωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό του καθαρού εισοδήματος ως τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από πεντακόσιες χιλιάδες μία (500.001) ως επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγελματός τους, οι εκτελεστές μουσικών έργων, καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλυπτές ή σκιτσογράφοι, ή χαράκτες, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι και χορογράφοι.
7. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα ταεκατό (50%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ως τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμέςκαι σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα των καθαρώναποδοχών από τετρακόσιεςχιλιάδες μία (400.001) ως οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, προκειμένου για καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματος τους:
α)οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, οι οποίοι είναι γραμμένοι στην Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδαςκαι στο Σωματείο Εικονοληπτών ΤηλεόρασηςΕΡΤ και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καλλιτεχνικού και Τεχνικού Προσωπικού ΥΕΝΕΔ και διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, εφ΄ όσον δεν έχουν την Ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου.
β) οι Σύμβουλοι Δημόσιων Σχέσεων των αθηναϊκών και μακεδονικών ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια δημοσιογραφικής υπηρεσίας, η οποία βεβαιώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη τους και οι οποίοι είναι μέλη της ΕλληνικήςΕταιρείας Δημόσιων Σχέσεων τουλάχιστον για πέντε χρόνια.
8. Επίσης, κατ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το καθαρό ποσό της σύνταξης ως τις τετρακόσιεςχιλιάδες (400.000) δραχμέςκαι είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα αυτού από τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001) ως οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από το ποσό της κύριας σύνταξης που καταβάλλεται:
α) στα πρόσωπα που αναφερόνται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως διευθυντών σύνταξης, αρχισυντακτών, συντακτών της ύληςκτλ. και μόνο για τη σύνταξη, που τουςκαταβάλλεται από αυτήν την αιτία,
β) στα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν λόγω της ιδιοτητάς τους αυτής και είναι γραμμένα στις αναγνωρισμένες επαγγελματικές Ενώσεις Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών και μόνο για τη σύνταξη που τους καταβάλλεται από αυτή την αιτία.
9. Επίσης,κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό τριάντα πέντε τα εκατό (35%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ως τις 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) δρχ. και σε δεκαεφτά και μισό τα εκατό (17.5%) για το τμήμα των καθαρών αποδοχών από τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001) ως οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγελματός τους οι μισθωτοί που είναιμέλη των Ενώσεων Προσωπικού Περιοδικού Τύπου.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ιδιότητας των δικαιούχων των ειδικών μειώσεων των παραγράφων 3 ως και 9 του παρόντος και γενικά ρυθμίζεται κάθε θέμα που άφορα την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
11. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντατα εκατό (50%) για το ποσότωνκαθαρών αποδοχών ως τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμέςκαι σε είκοσι πέντε τα εκατό (25%) για το τμήμα των καθαρών αποδοχών από τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001) ως εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση οι ηχολήπτες, συνθέτες κινηματογραφικών ταινιών (μοντέρ) και εκφωνητές, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου και είναι γραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά σωματεία της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ.
12. Έκτος από την ειδική μείωση που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους 2,3, 5, 7, 8, 9 και 11 το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι μισθωτοί γενικά, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για έξι (6) τουλάχιστο μήνες ή οι συνταξιούχοι που έχουν την κυρία κατοικία τους για έξι (6) τουλάχιστο μήνες, μέσα στο χρόνο που απόκτησαν το εισόδημα αυτό, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χίου, Λέσβου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλωρίνης, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, μειώνεται με πρόσθετο ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) στο ποσό του καθαρού εισοδήματος, η μείωση όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) δραχμών το χρόνο. Αν κάποια πόλη η χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 (είκοσι) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, δικαίωμα πρόσθετης μείωσης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή κατοικούν στην πόλη αυτή ή το χωριό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η προσφορά υπηρεσίας ή η κύρια κατοικία στις παραπάνω περιοχές όπως, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων».

Άρθρο 2
Απαλλαγές από το φόρο

1. Η περίπτωση β΄ του κεφαλαίου Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών το χρόνο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) δραχμών για κάθε ένα από τα τέκνα του φορολογουμένου, τα οποία συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν. Αν η ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία ανήκει στη σύζυγο του φορολογουμένου,το συνολικό ποσό που απαλλάσσεται αφαιρείται από το δικό της ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, το συνολικό ποσό που απαλλάσσεται αφαιρείται αναλογικά από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του καθενός, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησία τους.Αν μέσα στο χρόνο που αποκτήθηκε το εισόδημα η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για διάστημα μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες, το απαλλασσόμενο ποσό περιορίζεται ανάλογα.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο αποκτούν ομογενείς ή Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, από ιδιοκατοίκηση μιας κατοικίας που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Για τον υπολογισμό του πάνω από τις εκατόν 120.000 (είκοσι χιλιάδες) δραχμές απαλλασσόμενου ποσού του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θεωρούνται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο μόνο τα τέκνα αυτού που διαμένουν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν την κατοικία αυτή».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται από το οικονομικό έτος 1982.

3. Το κεφάλαιο Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. Από το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, ακαθάριστο εισόδημα τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) δραχμών κάθε χρόνο. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) δραχμές για όσους ασχολούνται προσωπικά ή με τα μέλη της οικογενειάς τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις έστω κι αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες. Προκειμένου για τις γεωργικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με μορφή προσωπικής ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείας ή κοινοπραξίας δικαίωμα για την απαλλαγή των παραπάνω ποσών κατά περίπτωση, έχει κάθε ένας από τους εταίρους ή τα μέλη της κοινοπραξίας».

4. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ του κεφαλαίου Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 καταργείται ή υποπερίπτωση δδ΄ αυτής αριθμείται σε γγ΄ και η υποπερίπτωση ββ΄ αυτής θεωρείται ως εξής:
«ββ) τους βοηθούς Δημάρχων, τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων του Κράτους».

5. Η περίπτωση στ΄ του κεφαλαίου Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα μερίσματα και άλλα βοηθήματα τα οποία παρέχονται στους συνταξιούχους από Μετοχικά Ταμεία, Ταμεία Αρωγής και Αλληλοβοηθείας μέχρι το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών για κάθε μήνα, με την προϋπόθεση, ότι το συνολικό οικογενειακό ετήσιο καθαρό εισόδημα του συνταξιούχου δεν ξεπερνάει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ή το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών προκειμένου για συνταξιούχο με σύζυγο ή με τέκνα μόνο και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών προκειμένου για συνταξιούχο με σύζυγο και τέκνα, τα οποία συνοικούν και τον βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος».

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται από το οικονομικό έτος 1982.

7. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) η αποζημίωση που καταβάλλεται σύμφωνα με το Νόμο 2112/1920 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», του άρθρου 94 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του κώδικος των δικηγόρων» και του άρθρου 1 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 «περί επεκτάσεως Νόμου 2112 «περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών», κατά το τμήμα αυτής το οποίο αντιστοιχεί στο πολλαπλάσιο των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών το μήνα η των οκτακοσίων (800) δραχμών για κάθε ημερομίσθιο, κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο τμήμα αυτής φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τα εκατό (10%) και ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση, που παρέχεται από οποιοδήποτε φορέα και για οποιαδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης, ή οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.
Όταν το ποσό της αποζημίωσης, η οποία σύμφωνα με ανωτέρω εδάφια υπόκειται σε φόρο, ξεπερνάει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, το πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές ποσό αυτής υπόκειται σε φόρο με συντελεστή δέκα πέντε τα εκατό (15%) παρακρατείται κατά την πληρωμή αυτής».

Άρθρο 3
Εκπτώσεις από το εισόδημα

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου για α) αναπήρους αξιωματικούς και οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, β) θύματα πολέμου, γ) τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και δ) πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, το αφορολόγητο ποσό πενταπλασιάζεται».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ θεωρούνται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο μόνο εφ΄ όσον δεν έχουν αποκτήσει δικό τους εισόδημα ή το είσοδημά τους είναι κατώτερο από το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) δραχμών το χρόνο. Ειδικά, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση ε΄ θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο μόνο εφ΄ όσον δεν έχουν αποκτήσει δικό τους εισόδημα η το εισοδημά τους είναι κατώτερο από το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών το χρόνο».

3. Η παρ. 3 του άρθρ. 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εκτός από τις εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για κάθε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται, στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ δ΄, ε΄ και στ΄ τα οποία συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν εφ΄ όσον τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία και δεν έχουν αποκτήσει δικό τους εισόδημα πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές το χρόνο. Ανεξάρτητα από την ηλικία τους. τα αρσενικά τέκνα που παρουσιάζουν την παραπάνω αναπηρία και συνοικούν με το φορολογούμενο θεωρούνται ότι τον βαρύνουν εφ΄ όσον δεν έχουν αποκτήσει δικό τους εισόδημα πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για την αναγνώριση της έκπτωσης αυτής της παραγράφου».

4. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ΄. Από το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για ενοίκιο της κύριας κατοικίας, του ποσοστό 30% (τριάντα τα εκατό) μέχρι ποσού ενοικίου εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών και ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) για το πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές ποσό αυτού. Αυτή η έκπτωση ενεργείται αν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός ή συνταξιούχος και εφ΄ όσον ο ίδιος όπως και τα πρόσωπα που συννοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, δεν είναι κύριοι με δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης άλλης οικίας ή διαμερίσματος, το οποίο επαρκεί για την ικανοποίηση των στεγαστικών τους αναγκών στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή σε άλλη πόλη ή χωριό που κατοικούν.
Το συνολικό ποσό της παραπάνω έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που απέκτησε ο δικαιούχος. Η πιο πάνω έκπτωση δεν ενεργείται όταν χορηγείται επίδομα στέγασης στο φορολογούμενο ή στη σύζυγό του.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση τής παραπάνω έκπτωσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης».

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται νέα περίπτωση ι΄ ή οποία έχει ως εξής :
«ι΄. Από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για έξοδα κηδείας των προσώπων που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν, ποσοστό τριάντα τα εκατό (30%) και μέχρι ποσού 40.000 (σαράντα χιλιάδων) δραχμών, εφ΄ όσον δεν αφήνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο.
Ως έξοδα κηδείας θεωρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την ταφή του νεκρού, εκτός από τις δαπάνες για την κατασκευή του τάφου.
Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση τις παραπάνω έκπτωσης ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης».

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από τα εισοδήματα που αποκτά η φορολογουμένη από μισθωτές υπηρεσίες και από αμοιβές από την παροχή, ατομικά, υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, αφαιρείται δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά για τη φύλαξη των τέκνων της ως τη συμπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας τους, τα οποία συνοικούν με αυτήν και δεν έχουν δικό τους εισόδημα ή έχουν εισόδημα κατώτερο από το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) δραχμών ή το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών προκειμένου για τα τέκνα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Το ποσό της δαπάνης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) στο εισόδημα που δηλώνεται και από τις δύο πηγές του εισοδήματος της το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές το χρόνο και για τις δύο αυτές πηγές του εισοδηματός της. Το πιο πάνω ποσό προσαυξάνεται κατά εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) δραχμές το χρόνο για κάθε ένα μετά από το πρώτο τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας έξι ετών».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως έξης:
«3. Στους εξαγωγείς κάθε είδους προϊόντων αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγών, που υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τα εκατό (1%) στα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από εξαγωγές. Επίσης, αναγνωρίζεται στις, κατά το Ν. 383/1976 μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών δικαίωμα έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά, ποσοστού ένα τα εκατό (1%) στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους. τα οποία προέρχονται από τη διενέργεια διεθνώνοδικών εμπορευματικών μεταφορών».

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία με αλλοδαπούς οίκους, εξάγουν βιομηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά, μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα καθώς και προϊόντα αλιείας με ανταλλαγή αγαθών από το εξωτερικό μετά από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, όταν απαιτείται αυτή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, που υπολογίζεται σε ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) στο ποσό της προμήθειας που παίρνουν».

9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παρ. 7 και 8 εφαρμόζονται για εξαγωγές ή διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές κατά περίπτωση, που πραγματοποιούνται από 1Ιανουαρίου 1982 και μετά.

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών, τα οποία αποκτούν οι εφημεριδοπώλες που είναι γραμμένοι στις οικείες επαγγελματικές Ενώσεις».

Άρθρο 4
Διαρρύθμιση κλιμακίων και συντελεστών φόρου

1. Η παράγραφος 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το εισόδημα που απομένει μετά τις μειώσεις και τις εκπτώσεις, που ενεργούνται από το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη φορολογική κλίμακα:

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντ/στής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολο Εισοδήματος

Σύνολο Φόρου

80.000

80.000

44.000

11

4.840

124.000

4.840

44.000

14

6.160

168.000

11.000

44.000

17

7.480

212.000

18.480

44.000

20

8.800

256.000

27.280

75.000

23

17.250

331.000

44.530

75.000

26

19.500

406.000

64.030

75.000

30

22.500

481.000

86.530

75.000

34

25.500

556.000

112.030

150.000

38

57.000

706.000

169.030

150.000

42

63.000

856.000

232.030

300.000

46

138.000

1.156.000

370.030

300.000

50

150.000

1.456.000

520.030

1.500.000

54

810.000

2.956.000

1.330.030

1.500.000

58

870.000

4.456.000

2.200.030

Υπερβάλλον

60

 

 

Το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει με βάση την παραπάνω φορολογική κλίμακα για το φορολογούμενο μειώνεται κατά τα εξής ποσά:

α) 4.800 (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες) δραχμές για τη σύζυγο που δεν αποκτά φορολογητέο εισόδημα,

β) έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) δραχμές για το πρώτο τέκνο οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές για το νεότερο τέκνο, εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) δραχμές για το τρίτο τέκνο, είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για το τέταρτο τέκνο και για κάθε τέκνο μετά το τέταρτο,

γ) δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, για κάθε από τα λοιπά πρόσωπα,

δ) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) δραχμές προκείμενου για τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα έκπτωσης πενταπλάσιου αφορολόγητου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος.

Η μείωση του φόρου που καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄ ενεργείται εφ΄ όσον τα πρόσωπα που αναφέρονται σ΄ αυτές βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

Αν μετά την ενέργεια των εκπτώσεων του άρθρου 8 του παρόντος, το ποσό του εισοδήματος που απομένει στο φορολογούμενο είναι μέχρις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, τούτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή έξι τα εκατό (6%), το ποσό που προκύπτει αφαιρείται από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) δραχμών και το υπόλοιπο που απομένει εκπίπτει από το φόρο της συζύγου του.

Αν, μετά την ενέργεια των εκπτώσεων του άρθ. 8 του παρόντος, το ποσό του εισοδήματος που απομένει στη σύζυγο, αφού πολλαπλασιαστεί με συντελεστή έξι τα εκατό (6%),δίνει ποσό μικρότερο από τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) δραχμές η διαφορά μεταφέρεται για να εκπέσει από το φόρο του συζύγου.

Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει ποσό φόρου για το εισόδημα του φορολογουμένου ή το ποσό αυτό είναι κατώτερο από το συνολικό ποσό των παραπάνω μειώσεων ολόκληρο το ποσό των μειώσεων η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα στο εισόδημα της συζύγου του.

Η μείωση του φόρου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο για τους ανιόντες της συζύγου, τους αγαμούς αδελφούς και τις άγαμες αδελφές της, όπως και για τους ως τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαέξι ετών ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι τρίτου βαθμού, ενεργείται στο συνολό της από το ποσό του φόρου που προκύπτει στο εισόδημα της συζύγου με βάση τη φορολογική κλίμακα εφ΄ όσον αυτή το ζητήσει με τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος.

Αν για τη σύζυγο δεν προκύπτει φόρος ή το συνολικό ποσό αυτών των μειώσεων είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει για τη σύζυγο, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει στο εισόδημα του συζύγου με βάση τη φορολογική κλίμακα.

Αν το συνολικό ποσό των παραπάνω μειώσεων είναι μεγαλύτερο από το φόρο ο οποίος προκύπτει στα εισοδήματα του φορολογουμένου και της συζύγου του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

2. Όταν το φορολογητέο εισόδημα περιέχει και εισόδημα από κινητές αξίες ή από κέρδη μεριδίων εταιριών περιορισμένης ευθύνης η από κέρδη ετερόρρυθμων εταίρων, το εισόδημα αυτό χωρίς τον υπολογισμό των εκπτώσεων του άρθρου 8 υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό αναλογικό φόρο ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό τρία τα εκατό (3%)».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως έξης:«7. Σε περίπτωση θανάτου του ενός από τους συζύγους το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) δραχμών εξακολουθεί να εκπίπτει από το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει στο εισόδημα του συζύγου που επιζεί και διατελεί σε κατάσταση χηρείας, εφ΄ όσον αυτός έχει ένα τουλάχιστον τέκνο που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα χρόνια της ηλικίας του, και το οποίο τον βαρύνει».

3. Προκειμένου να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν, εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία ή ως ιπτάμενοι, αντίστοιχα, και εισοδήματα από της πηγές Α΄ ως Ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3323/1955,το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 9 του Ν.Δ. 3323/1995 αθροίζεται το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου.Για την εφεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955 ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού των εμπορικών πλοίων ή ως ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, και των εισοδημάτων του από τις πηγές Α΄ως

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται και προσθέτεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:«4. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές από τις ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή τριάντα τα εκατό (30%) πλέον εισφοράς ΟΓΑ δέκα πέντε τα εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Τα ποσά φόρου εισφοράς ΟΓΑ στο φόρο που προκύπτουν παρακρατούνται κατά την πληρωμή.

Για την απόδοση του φόρου και της εισφοράς ΟΓΑ προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του παρόντος.

5. Χρηματικά ποσά από τρεις (3) μηνιαίους μισθούς και πάνω που καταβάλλονται εφάπαξ από τον εργοδότη σε μισθωτό ύστερα από τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών απασχολησής του σ΄ αυτόν, λογίζονται ως εισόδημα από μισθωτές Υπηρεσίες. Τα εφάπαξ αυτά ποσά κατανέμονται για να φορολογηθούν σε τρία (3) ίσα μέρη καθένα από τα οποία προσαυξάνει τις αποδοχές του έτους της καταβολής και των αμέσως δύο (2) προηγούμενων της καταβολής ετών.Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος».

Άρθρο 5
Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών

1. Στο άρθρο 36 του Ν.Δ. 3323/1955 προσθέτονται δύο νέες παράγραφοι 3 και 4 οι οποίες έχουν ως εξής:«3. Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33α και τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή δεν τηρούν βιβλία γιατί δεν έχουν υποχρέωση τήρησης αυτών, λόγω ύψους αγορών, εφ΄ όσον περιέχονται στον ειδικό πίνακα του επόμενο εδαφίου, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με πολλαπλασιασμό των αγορών επί ένα μοναδικό, ειδικό συντελεστή καθαρού κέρδους κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων.

Οι συντελεστές καθαρού κέρδους επί αγορών περιέχονται σε ειδικό πίνακα που καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει ότι από γεγονότα ανώτερης βίας το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο αυτού που προσδιορίζεται με εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή όχι όμως κατώτερου από το μηδέν.

4. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:

α) για τις επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι αγορές λαμβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία τούτων,

β) για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων λόγω ύψους αγορών, οι αγορές λαβαίνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα τιμολόγια αγορών τους,

γ) σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση:

αα) από την πρώτη κατηγορία στην τέταρτη ή τρίτη κατηγορία, οι αγορές της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου πριν από την αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων μειώνονται κατά την αξία τούτων που εμφανίζεται στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έγινε η αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων,

ββ) από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας, προσαυξάνονται με την αξία των εμπορεύσιμων αγαθών που αποδειγμένα δε διατέθηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν κατά τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας,

γγ) από την τρίτη ή τέταρτη, κατηγορία στην πρώτη κατηγορία οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας προσαυξάνονται με την αξία των εμπορεύσιμων αγαθών που εμφανίζονται στην τελευταία απογραφή λήξης».

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το οικονομικό έτος 1982.
Άρθρο 6
Τροποποιήσεις τεκμηρίων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Ν. 820/1978 «περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων» αντικαθίσταται ως εξής:«1. Τα χρηματικά ποσά που διαθέτονται κάθε χρόνο για την αγορά αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, με εξαίρεση α) εκείνων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της εμπορικής δραστηριότητας, β) των μηχανημάτων και γ) των αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου και της συζύγου του η οποία προσαυξάνει την τεκμαρτή δαπάνη που προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 12».

2. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρ. 12 του Ν. 820/1978, για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Φορολογήσιμοι ίπποι αυτοκινήτου

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη

μέχρι και 7

330.000

8

400.000

9

480.000

10

570.000

11

660.000

12

770.000

13

920.000

14

1.100.000

15

1.400.000

16

1.700.000

17

1.950.000

18

2.200.000

19

2.500.000

20

2.800.000

21

3.050.000

22

3.350.000

23 και πάνω

3.700.000»

 

3. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 820/1978 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη διαθέτουν δεύτερο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση την ιπποδύναμη αυτού, προσαυξάνεται κατά πενήντα τα εκατό (50%) και για κάθε ένα πέρα από το δεύτερο αυτοκίνητο ή ετήσια τεκμαρτή δαπάνη προσαυξάνεται κατά ογδόντα τα εκατό (80%)».4. Η περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 820/1978 καταργείται.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 820/1978 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ετήσιο συνολικό ποσό τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο ο οποίος φέρει και το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών του».

6. Στο άρθρο 13 του Νόμου 820/1978 προσθέτεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν είναι κύριοι ή κάτοχοι ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και οκτώ (8) φορολογήσιμων ίππων. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν αυτοί είναι κύριοι ή κάτοχοι και αλλού επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα από την ιπποδυναμή του»

7. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 1982.

Άρθρο 7
Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου νομικών προσώπων και μερισμάτων

1. Η περίπτωση α ΄ της «περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων» αντικαθίσταται ως έξης:
«α) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τις αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 45% (σαράντα πέντε τα εκατό)».

2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται στο καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει από ισολογισμούς ή διαχειρίσεις που κλείνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1981.

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ΄ εξαίρεση, αν δικαιούχος του εισοδήματος της πηγής αυτής είναι πρόσωπο από εκείνα που αναφερόνται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος που δεν έχει όμως μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούμενου ορίζεται ίσο με σαράντα πέντε τα εκατό (45%) στο καθαρό φορολογητέο ποσό και η εισφορά υπέρ του ΟΓΑ ίση με δεκαπέντε τα εκατό (15%) στο φόρο».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσις της κεφαλαιαγοράς» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τα μερίσματα από μετοχές, κοινές ή προνομιούχες, ισχύει το ακόλουθο φορολογικό καθεστώς, ανεξάρτητα αν ο μέτοχος είναι ημεδαπό η αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
α) Στα μερίσματα που προέρχονται από μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο τέσσερις (4) τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της χρήσης στην οποία αναφέρεται το μέρισμα, παρακρατείται ο φόρος με συντελεστή σαράντα δύο ταεκατό (42%), αν τα μερίσματα προέρχονται από μετοχές, οι οποίες έγιναν ονομαστικές πρίν από τη λήξη της χρήσης στην οποία αναφέρεται το μέρισμα και παραμένουν ονομαστικές κατά τη διάρκεια που ισχύει το άρθρο αυτό και σαράντα πέντε τα εκατό (45%) αν προέρχονται από ανώνυμες μετοχές, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρου γίνεται μετά από έκπτωση αφορολόγητου ποσού 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) δραχμών το χρόνο για κάθε μέτοχο για τα μερίσματα που εισπράττει από την ίδια ανώνυμη εταιρεία. Το αφορολόγητο ποσό για κάθε μέτοχο δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, όταν τα μερίσματα προέρχονται από περισσότερες ανώνυμες εταιρείες. Η έκπτωση του αφορολόγητου ποσού γίνεται εφ΄ όσον ο μέτοχος που εισπράττει το μέρισμα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωσή του στην εταιρία ότι δεν έχει απαλλαγεί από την προείσπραξη του φόρου, με βάση τη διάταξη αυτή κατά την είσπραξη μερισμάτων από άλλες ανώνυμες εταιρείες που αναφέρονται. στην ίδια χρήση για ποσό μερισμάτων μεγαλύτερο απόεκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, στο οποίο περιλαμβάνεται και το αφορολόγητο ποσό που ζητάει ο μέτοχος με τη δηλωσή του αυτή.
β) Στα μερίσματα που προέρχονται από μετοχές που δεν είναι ενταγμένες στο Χρηματιστήριο παρακρατείται φόρος, χωρίς καμιά έκπτωση αφορολόγητου ποσού, με συντελεστή σαράντα εφτά τα εκατό (47%), αν τα μερίσματα προέρχονται από μετοχές οι οποίες έγιναν ονομαστικές πριν από τη λήξη της χρήσης στην οποία αναφέρεται. το μέρισμα και παραμένουν ονομαστικές κατά τη διάρκεια που ισχύει το άρθρο αυτό και πενήντα τρία τα εκατό (53%), αν προέρχονται από ανώνυμες μετοχές, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση”.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα μερίσματα και προμερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι από την 1η Ιανουαρίου 1982 και μετά.
ΙΙ. Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων

Άρθρο 8
Επιβολή εφάπαξ φόρου υπεραξίας
Επιβάλλεται εφάπαξ φόρος στην υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων (γηπέδων και κτηρίων), ορισμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο κάτω άρθρων.

Άρθρο 9
Επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή
Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία τέταρτης κατηγορίας του κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν, ή αν είναι αλλοδαπές ή ημεδαπές ή αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς.

Άρθρο 10
Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων

1. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου υποχρεώνονται μέχρι 31 Μαίου 1982 να αναπροσαρμόσουν εφάπαξ την αξία των γηπέδωνκαι κτιρίων που έχουν στην κυριότητά τους. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήσης, συμπλήρωσης και βελτίωσης των γηπέδων και κτιρίων με τους πιο κάτω συντελεστές:
α) Η αξία των ακινήτων, που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1974 με συντελεστή τέσσερα (4), προκειμένου για γήπεδα και τρία (3), προκειμένουγιακτιρια.
β) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1975 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1976 με συντελεστή τρία (3), προκείμενου για γήπεδα και είκοσι εκατοστά (2.20), προκειμένου για κτήρια.
γ) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1977 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1978 με συντελεστή δύο (2), προκείμενου για γήπεδα και ένα και εξήντα εκατοστά (1,60), προκειμένου για κτίρια.
δ)Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1979 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1979 με συντελεστή ένα και εξήντα(1,60), προκείμενου για γήπεδα και ένα και σαράντα εκατοστά (1,40), προκειμένου για κτίρια.
ε) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1980 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1980 με συντελεστή ένα και τριάντα (1,30), προκείμενου για γήπεδα και ένα και είκοσι εκατοστά (1,20), προκειμένου για κτίρια.
Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1981 και μετά δέν υπόκειται σε αναπροσαρμογή.

2. Οι αποσβέσεις στην αξία κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980 αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ανάλογα με το χρόνο κτήσης αυτού.

3. Με την αναπροσαρμογή των αποσβέσεων, συμφωνά με τα όσα ορίζονται στην προηγουμένη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων τα οποία προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980.

Άρθρο 11
Αξία που υπόκειται σε αναπροσαρμογή

1. Ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1974, για την εφαρμογή του προηγουμένου άρθρου, λαβαίνεται η αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977 «περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων».
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 3765/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Δ 3323/1955 «περί φορολογίας εισοδήματος», του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4002/1959 «περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυσιν των παραγωγικών επενδύσεων», του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4256/1962 «περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων», του άρθρου 6 του Α.Ν. 543/1968 «περί παροχής ειδικών απαλλαγών και εκπτώσεων εις ξενοδοχεικάς επιχειρήσεις» και του Ν.Δ. 1297/1972 «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν, μεγάλων οικονομικών μονάδων» μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1974, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/1977 έλαβαν ως βάση για την αναπροσαρμογή την αξία κτήσης των ακινήτων που εμφανίζοταν στα διπλογραφικά βιβλία των μετατρεπόμενων ή συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, λαβαίνεται ως αξία κτήσης αυτών για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, η αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή τους με βάση τις διατάξεις του Νόμου 542/1977, όταν οι αναπροσαρμοσμένες αξίες αυτών ήταν καταχωρημένες στην πρώτη επίσημη απογραφή της νέας επιχείρησης. Στην περίπτωση που οι αξίες των ακινήτων αυτών που είχαν αναπροσαρμοσθεί ήταν μικρότερες, λαβαίνεται ως αξία κτήσης αυτών, η αξία που είναι καταχωρημένη στην πρώτη επίσημη απογραφή της νέας επιχείρησης.

2. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Ν. 524/1977, ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1974, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, λαβαίνεται η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης την 31.12.1974.

3. Για τις ανώνυμες εταιρείες που είχαν αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και των Ν.Δ. 1229/1972 και 1314/1972, εφ΄ όσον οι αναπροσαρμοσμένες αξίες των ακινήτων τους που προέκυψαν με τις διατάξεις αυτές ήταν μεγαλύτερες των αναπροσαρμοσμένων αξιών τους που προέκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 542/1977, ως αξία κτήσης αυτών, για την εφαρμογή του προηγουμένου άρθρου, λαβαίνεται η αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και των Ν.Δ. 1229/1972 και 1314/1972

4. Για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 από 1 Ιανουαρίου 1975 και μετά, ως αξία κτήσης των ακινήτων που εισφέρθηκαν για την αναπροσαρμογή λαβαίνεται η αξία που καταχωρήθηκε στην πρώτη επίσημη απογραφή της νέας επιχείρησης.

5. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/1977, έλαβαν ως βάση για την αναπροσαρμογή, την άξια κτήσης των ακινήτων που εμφανιζόταν στα διπλογραφικά βιβλία των μετατρεπόμενων ή συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, μπορούν να λάβουν ως αξία κτήσης των γηπέδων τους, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, την αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977 και οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος, την αξία κτήσης, των γηπέδων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977, που προκύπτει από τα διπλογραφικά βιβλία των μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσεων.
Οι ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, μπορούν να λάβουν ως αξία κτήσης των γηπέδων τους, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, την αξία που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977, εφόσον οι εταιρείες αυτές είχαν επιλέξει για φορολογία την υπεραξία των γηπέδων που προέκυψε με βάση τις διατάξεις του Νόμου 542/1977

Άρθρο 12
Απαλλαγές και εξαιρέσεις από την αναπροσαρμογή

1. Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή :
α) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β) Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.
γ) Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις κάθε βαθμού, καθώς και οι κοινοπραξίες του Ν. 479/1943 «περί αναδιοργανώσεως της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών και τροποποιήσεως διατάξεων τινών της «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Οργανώσεως νομοθεσίας» του άρθρου 60 του Ν. 921/1979 «περί γεωργικών συνεταιρισμών» και του Ν.Δ. 3874/1958 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων των «περί Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κλπ. κειμένων διατάξεων», καθώς και η οποιασδήποτε μορφής εταιρίες στις οποίες μετέχουν μόνο γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ή εταιρίες των οργανώσεων αυτών ή και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, οι άτυπες κοινοπραξίες μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και γεωργικών συνεταιρισμών. Επίσης, οι εταιρείες που ανήκουν στις συνεταιριστικές οργανώσεις ή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% (εξήντα τα εκατό).
δ) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί για τα ακίνητα που προορίζονται για διανομή στα μέλη τους.
ε) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται την 8 Μαρτίου 1982 σε εκκαθάριση, εφ΄ όσον κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής δεν έχει συμπληρωθεί τριετία (3) από το χρόνο που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.

2. Εξαιρούνται από την αναπροσαρμογή:
α) Τα ακίνητα που ανήκουν στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.), τα οποία βρίσκονται στις βιομηχανικές περιοχές που προβλέπονται από το Ν. 4458\1965 «περί βιομηχανικών περιοχών».
β) τα κτίρια των μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ξένο έδαφος, οι χώροι εναπόθεσης στείρων ή λυμάτων σε έδαφος κυριότητας των επιχειρήσεων αυτών καθώς και οι ιδιόκτητοι χώροι που η επιφανειά τους μέχρι το χρόνο της αναπροσαρμογής έχει σημαντικά αλλοιωθεί από την εξόρυξη του μεταλλεύματος.
γ) Τα κτίρια και το 1/2 της αξίας των γηπέδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που τους ανήκουν κατά κυριότητα και τα χρησιμοποιούν για τουριστική εκμετάλλευση και στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, όπως το κυρίως κτίριο του ξενοδοχείου και λοιποί χώροι στάθμευσης αυτοκίνητων, χώροι αθλοπαιδιών κ.λ.π.

Άρθρο 13
Εμφάνιση της υπεραξίας

1. Από την υπεραξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, αφαιρείται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι».

2. Το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει, κεφαλαιοποιείται ως εξής:
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.
β) Οι προσωπικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
γ) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα κάνουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς εταίρους, κατά την αναλογία των μεριδίων τους.
δ) Οι ανώνυμες εταιρείες, ανεξάρτητα αν οι μετοχές τους είναι εισαγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο, θα κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρχουν, είτε με έκδοση νέων μετοχών, είτε και με τους δύο τρόπους. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

3. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των προσωπικών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και του μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτό αύξηση του κεφαλαίου, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 56 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 14
Φορολογία υπεραξίας – Παρακράτηση φόρου

1. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας που υπόκειται σε φορολογία με βάση το άρθρο αυτό αφαιρείται από την αναπροσαρμοσμένη αξία κάθε ακινήτου που προκύπτει με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρ. 10 του παρόντος ή πριν από την αναπροσαρμογή αξία κτήσης του ακινήτου ή προκειμένου για κτίρια, η αξία των αποσβέσεων κάθε κτίρίου που αναπροσαρμόσθηκαν κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 10, όταν οι αποσβέσεις αυτές είναι μεγαλύτερες από την αξία κτήσης του κτηρίου.
Από την παραπάνω υπεραξία των γηπέδων και κτιρίων μπορεί να αφαιρεθεί αναλογικά η ζημία που επιτρέπεται κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος. Η ζημία που αφαιρείται από την υπεραξία δε συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα, ούτε και μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.

2. Το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας φορολογείται με συντελεστή οκτώ τα εκατό (8%) για τα γήπεδα και είκοσι τα εκατό (20%) για τα κτίρια.

3. Ο φόρος που οφείλεται με βάση την προηγούμενη παράγραφο παρακρατείται από τους εταίρους ή τους μετόχους, κατά περίπτωση. Στις προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς, παρακρατείται από τα κέρδη που αναλογούν σε κάθε εταίρο ή μέλος, κατά περίπτωση, σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε 4 (τέσσερα) χρόνια και στις ανώνυμες εταιρίες από τα μερίσματα που καταβάλλονται κάθε χρόνο στους μετόχους, σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε οκτώ (8) χρόνια.

4. Αν σε μια διαχειριστική περίοδο δε διανεμηθούν μερίσματα ή κέρδη, ο φόρος παρακρατείται σωρευτικά από τα μερίσματα ή κέρδη που θα καταβληθούν την επόμενη διαχειριστική περίοδο. Αν στο τέλος των τεσσάρων (4) ετών, προκειμένου για προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς ή των οκτώ (8) ετών, προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες, δεν έχει παρακρατηθεί το σύνολο του φόρου που οφείλεται, το υπόλοιπο ποσό που απομένει καταβάλλεται στην εταιρία ή συνεταιρισμό μέσα σε ένα χρόνο από τους εταίρους, μέλη ή μετόχους, κατά περίπτωση, διαφορετικά μετά την προθεσμία αυτή πρέπει να μειωθεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις που ισχύουν, το εταιρικό η μετοχικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, μέσα στην προθεσμία έξι (6) μηνών.

Άρθρο 15
Δήλωση φόρου υπεραξίας – Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος

1. Σε υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας υποχρεώνεται κάθε επιχείρηση που έχει φορολογητέα υπεραξία μεγαλύτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται:
α:) από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο αντιπροσωπό του και σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου από τους κληρονόμους αυτού,
β) από το νόμιμο εκπρόσωπο για τα νομικά πρόσωπα,
γ) από τον εκκαθαριστή για τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

2. Η δήλωση υποβάλλεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγινε η αναπροσαρμογή.

3. Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης.

4. Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου που οφείλεται με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος είναι ο Οικονομικός Έφορος της έδρας της επιχείρησης.

Άρθρο 16
Καταβολή φόρου – Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης

1. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε δεκαέξι (16) τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.
Ο φόρος αυτός δεν αποτελεί δαπάνη της επιχείρησης και δεν αφαιρείται από τα κέρδη αυτής ούτε και λαβαίνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Επίσης, δε συμψηφίζεται με το φόρο που οφείλεται από τα λοιπά εισοδήματα.

2. Με την καταβολή του πιο πάνω φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των μετόχων και των μελών του συνεταιρισμού, για την υπεραξία που φορολογήθηκε με το άρθρο 14 του παρόντος και δεν έχουν τα πρόσωπα αυτά δικαίωμα να συναθροίσουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό της υπεραξίας που τους αναλογεί. Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρία η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η εταιρία δε θα διαλυθεί ή το μετοχικό της κεφάλαιο δε θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους μετόχους πριν από την πάροδο 10 (δέκα) ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

3. Σε περίπτωση διάλυσης της ανώνυμης εταιρίας η μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών, η υπεραξία που φορολογήθηκε δε θεωρείται φορολογικά ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογείται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 14. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας με σκοπό συγχώνευσης αυτής με άλλη επιχείρηση και ίδρυσης νέας ανώνυμης εταιρίας ή σε περίπτωση εξαγοράς η απορρόφησης από άλλη ανώνυμη εταιρία.

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλακιό τους μετοχές άλλων ανώνυμων εταιριών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετοχές ή θα ανταλλάξουν τις παλαιές μετοχές με ισάριθμες νέες αυξημένης ονομαστικής αξίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος υποχρεώνονται να εμφανίσουν στα βιβλία τους τις νέες μετοχές, καθώς και το φόρο υπεραξίας που τους παρακρατούν από τα μερίσματα κάθε χρήσης. Το ποσό της υπεραξίας που τυχόν θα προκύψει εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού και για το ποσό αυτό εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης με την καταβολή του φόρου υπεραξίας που αναλογεί σε αυτό.
Στην περίπτωση όμως που ανώνυμη εταιρία διανείμει το αποθεματικό αυτό στους μετόχους της, αυτό θα φορολογηθεί με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κατά το χρόνο της διανομής. Από τον οφειλόμενο φόρο κατά τη διανομή του αποθεματικού αφαιρείται ο φόρος υπεραξίας που αναλογεί στο ποσό του αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους

Άρθρο 17
Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης φόρου
Οι διατάξεις των άρθρων 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 και 59, 65, 67 και 68 του Ν.Δ. 3233/1955, του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3843/1958 και του Νόμου 4125/1960 «περί κυρώσεως του Κώδικος Φορολογικής Δικονομίας και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού Φορολογικών Δικαστηρίων και καθορισμού των τελών διαδικασίας» εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που επιβάλλεται με το νόμο αυτό.

Άρθρο 18
Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας

1. Στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, ενεργούνται τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, οι οποίες και αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958. Η έκπτωση των αποσβέσεων στο ποσό της υπεραξίας αρχίζει να γίνεται από τον πρώτο ισολογισμό που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου 1982.

2. Για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων αφαιρούνται από την αξία που προκύπτει με βάση, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 οι αποσβέσεις που προκύπτουν μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ.10, καθώς και οι. αποσβέσεις που δεν αναπροσαρμόσθηκαν.

3. Η υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων μέ βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 δεν αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για το σχηματισμό αφορολόγητων κρατήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις οποιουδήποτε αναπτυξιακού νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΑΓΩΝ

Ι
Ι. Φορολογία ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 19
Αντικείμενο φόρου
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Από το οικονομικό έτος 1982 και σε κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Στο φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας που ανήκει σε φυσικό η νομικό πρόσωπο και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά, εκτός της υποθήκης.

2. Για να υπολογισθεί ο φόρος:
α) Στην ακίνητη περιουσία του άνδρα προσθέτεται και η προικώα ακίνητη περιουσία της γυναίκας, εφ΄ όσον διαρκεί ο γάμος.
β) Στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και αν δεν υπάρχει πατέρας στην ακίνητη περιουσία της μητέρας προσθέτεται η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων.

3. Για την επιβολή του φόρου η έννοια του ακινήτου λαβαίνεται όπως αυτή δίνεται από τον Α.Κ.

Άρθρο 20
Υποκείμενο φόρου
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα του, φορολογείται για την ακίνητη περιούσια του, που βρίσκεται στην Ελλάδα την πρώτη Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Στα επίδικα ακίνητα, υπόχρεος σε φόρο είναι ο νομέας τους. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που νέμονται ακίνητα χωρίς νόμιμο τίτλο. Αν ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη και γενικά αμετάκλητη απόφαση, ο νομέας του, για το φόρο που κατέβαλε, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του κυρίου που οριστικά αναγνωρίστηκε.

2. Υπόχρεος σε φόρο είναι:
α) Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, ο άντρας, για τη προικώα περιουσία της γυναίκας και ο πατέρας ή η μητέρα, για την περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων. Η εξώπροικη περιουσία της συζύγου φορολογείται χωριστά.
β) Ο κηδεμόνας, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς.
γ) Ο οικοπεδούχος, για την αξία του οικοπέδου, σε περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας με αντιπαροχή, μέχρι να μεταβιβασθούν τα διαμερίσματα σε τρίτο ή στον εργολάβο, κατά το αμάχητο τεκμήριο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 21
Απαλλαγές από το φόρο
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Δε φορολογούνται :
α ) Τα επικείμενα των αγροτικών γενικά ακινήτων, δηλαδή φυτείες, δένδρα και λοιπά συστατικά του εδάφους και τα κτίσματα που χρησιμοποιούνται για κατοικία του αγρότη ή για εκμετάλλευση του κτηματός του. Ως αγροτικά ακίνητα, για την εφαρμογή των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος θεωρούνται εκείνα που από την φύση τους προορίζονται για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί σχεδίου πόλεων, καθώς και οι οικοδομές που χρησιμοποιούνται για κατοικία του αγρότη, και βρίσκονται σε οικισμό μέχρι 5.000 κατοίκους.
β) Τα τρία τέταρτα (3/4) της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, τις οποίες αυτοκαλλιεργεί ή εκμεταλλεύεται, κατά κύριο επάγγελμα, ο κυρίως υπόχρεος σε φόρο ή εκμεταλλεύεται γεωργοκτηνοτροφική συνεταιριστική οργάνωση οποιουδήποτε δασμού ή εταιρία που συστάθηκε ή συνίσταται από αυτού του είδους συνεταιριστικές οργανώσεις αυτοτελώς ή σε συνεργασία μέ το Δημόσιο.
γ) Τα 3/4 (τρία τέταρτα) της αξίας των δασικών εκτάσεων και μέχρι 2.000 στρέμματα.
δ) Η βλάστηση των δασικών εκτάσεων που δεν είναι αυτοφυής.
ε) Τα ιχθυοτροφεία, γενικά και τα δικαιώματα, μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ορυκτών ή λίθων.
στ) Τα κτίσματα των ακινήτων και τα λοιπά συστατικά του εδάφους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα και γενικά οι κατασκευές που είναι συνδεμένες στερεά με το έδαφος και τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, εμπορικές, βιοτεχνικές, γεωργικές ή κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και επαγγελματικές γενικά επιχειρήσεις, εκτός από εκείνα που ιδιοχρησιμοποιούνται από όσους ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα.
Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις και εισφέρθηκαν σ΄ αυτές κατά χρήση.
ζ) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια εξαετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιήσουν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.
Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποιησή τους με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρονται και δεν έχουν πουληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος θεωρούνται, κατ΄ αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό για την εφαρμογή των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, θεωρείται, κατ΄ αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάστηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί, από την παράδοση του σ΄ αυτόν, η οποία, αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που καταρτίζεται μέσα σ΄ ένα δίμηνο από την παράδοση.
η)Τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, για τα οποία ο φόρος είναι καταβλητέος σε εξαμηνιαίες δόσεις, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Το χρονικό αυτό διάστημα αρχίζει από το επόμενο έτος εκείνου που γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση από την κληρονομιά.

2. Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περιλαβαίνονται και οι αποκεντρωμένες Δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία και οι Δήμοι και Κοινότητες.
β) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιας, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
γ) Οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές και τα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του ορούς Σινά, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας και το `Αγιο Όρος.
δ) Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρ. 96 του Α.Ν. 2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών κληροδοσιών και δωρεών», εφ΄ όσον επιδιώκονται από αυτά αποδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς, καθώς και τα ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης, τα σωματεία, Ενώσεις ή Ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα συσταθεί και αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και οι ανώνυμες εταιρίες ποδοσφαίρου, για τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις που τους ανήκουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.
ε) Τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης.
στ) Τα γήπεδα και τα κτήρια που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην ΕΤΒΑ ή ΒΙΠΕΤΒΑ και βρίσκονται μέσα στις βιομηχανικές περιοχές.
ζ) Οι συνεταιρισμοί γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, σηροτρόφων υλοτόμων, παραγωγών δασικών προϊόντων και αλιέων, καθώς και οι Ενώσεις των Συνεταιρισμών αυτών οποιουδήποτε βαθμού για τα ακίνητα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις τους, είτε εταιρειών που συστάθηκαν ή θα συσταθούν από γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις, οποιουδήποτε βαθμού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Δημόσιο.
η) Τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα που ανήκουν σ΄ αυτά και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των Πρεσβειών και Προξενείων αυτών, με τον ορό της αμοιβαιότητας.
θ) Οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, με τον ορό της αμοιβαιότητας.
ι) Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες, καθώς και το κατώτερο προσωπικό των ξένων Πρεσβειών και Προξενείων, με τον όρο της αμοιβαιότητας και εφ΄ όσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων.
ια) Τα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από αυτά για την τέλεση της λατρείας τους και διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσης.
ιβ) Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής για το 1/2 της αξίας των γηπέδων που τους ανήκουν κατά κυριότητα και τα χρησιμοποιούν για τουριστική εκμετάλλευση και στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, όπως το κυρίως κτίριο του ξενοδοχείου και λοιποί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών κ.λ.π.
Η αυταπαλλαγή ισχύει και για τα γήπεδα των ακινήτων που είναι μισθωμένα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το μισθωμά τους υπολογίζεται σε ποσοστό στις εισπράξεις τους.
ιγ) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν.

Άρθρο 22
Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Για τον υπολογισμό του φόρου λαβαίνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σ΄ αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που φορολογούνται, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας με εφαρμογή των σχετικών για την εκτίμηση της αξίας της επικαρπίας διατάξεων του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, προικών δωρεών, και κερδών από λαχεία. Η αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας.

3. Η οίκηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δουλειά, που παρέχει εξουσία χρήσης, εξομοιώνονται προς την επικαρπία. Επίσης, με τον επικαρπωτή εξομοιώνεται ο κύριος που είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την περιουσία σε άλλον, ενώ εκείνος στον οποίο θα αποκατασταθεί η περιουσία εξομοιώνεται με τον ψιλό κύριο, έκτος αν ή αποκατάσταση εξαρτάται από αναβλητική αίρεση.

Άρθρο 23
Εκπτώσεις- αφορολόγητο όριο – υπολογισμός φόρου
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, αφαιρούνται τα χρέη που υπάρχουν την πρώτη Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, για τα οποία έχει γραφτεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στα ακίνητα, εφ΄ όσον τα χρέη αυτά προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζες και αποδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν για ανέγερση, επέκταση ή επισκευή γενικά κτισμάτων που ανήκουν στον υπόχρεο και φορολογούνται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ως 35 του παρόντος. Οι τόκοι των δανείων αυτών δεν αφαιρούνται.

2. Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των χρεών της προηγούμενης παραγράφου, παραμένει αφορολόγητο ποσό δραχμών 30.000.000 για τα νομικά πρόσωπα και 25.000.000 για τα φυσικά πρόσωπα.
Σε περίπτωση συζύγων που έχουν και οι δύο ακίνητη περιουσία, δε φορολογείται μέχρι 25.000.000 ο σύζυγος που έχει τη μεγαλύτερη σε αξία περιουσία και μέχρι 10.000.000 ο άλλος σύζυγος.
Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολογήτων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο:
α) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 1,5%.
β) Για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο

Φορολογικοί συντελεστές κατά κλιμάκιο %

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο φορολ/τέας περιουσίας

Σύνολο Φόρου

0.000.000

0,5

50.000

10.000.000

50.000

0.000.000

1

100.000

20.000.000

150.000

0.000.000

1,5

150.000

30.000.000

300.000

Υπερβάλλον

2

Άρθρο 24
Υπόχρεοι σε δήλωση
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),1. Ο υπόχρεος σε φόρο και σε περίπτωση ανικανοτητάς του ο νόμιμος αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την ακίνητη περιουσία που του ανήκει και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος.
Κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι μπορούν να υποδομούν κοινή δήλωση, για την ακίνητη περιουσία, την οποία συνυπογράφουν.

2. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση πεθάνει η κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, τη δήλωση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν οι κληρονόμοι του ή ο σύνδικος της πτώχευσης, αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας, μεσεγγύησης ή περιουσίας που βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, υπόχρεος για υποβολή της δήλωσης είναι κατά περίπτωση, κηδεμόνας η μεσεγγυούχος ή ο προσωρινός διαχειριστής.

4. Για τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι νόμιμοι εκπροσωποί τους.

5. Ανεξάρτητα αν έχουν η όχι υποχρέωση να καταβάλλουν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 19 – 35 του παρόντος, για υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωμένοι:
α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος,
β) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης από το μισό του αφορολόγητου ποσού και
γ) καθένας που καλείται με έγγραφο από τον Οικονομικό Έφορο.

6. Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης και από μη υπόχρεο σε φόρο, καθώς και δήλωση με επιφύλαξη.

Άρθρο 25
Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος Οικονομικό Έφορο μέχρι την 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ειδικά για το οικον έτος 1982, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 15 Ιουνίου 1982.

2. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, η προθεσμία για υποβολή της δήλωσης ορίζεται εξάμηνη και αρχίζει από το θάνατο του υπόχρεου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους και από τη δημοσίευση της διαθήκης, για τους κληρονόμους από διαθήκη.

3. Η προθεσμία για υποβολή της δήλωσης για τους νόμιμους αντιπροσώπους, τους κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, τους μεσεγγυούχους, τους προσωρινούς διαχειριστές και τους συνδίκους πτωχεύσεων είναι εξάμηνη, από τότε που έλαβαν γνώση του διορισμού τους.

4. Οι πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

5. Επιτρέπεται να επιδοτεί εκπρόθεσμη δήλωση πριν από την κοινοποίηση από τον Οικονομικό Έφορο της πράξης επιβολής του φόρου, καθώς και μετά την κοινοποίηση αυτής αλλά για ακίνητα που δεν περιέχονται στην πράξη.

6. Για τον τρόπο της υποβολής της δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρ. 68 του Ν.Δ. 118/1973 «περί Κώδικος Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λ.π.».

7. Η δήλωση θα γίνεται σε έντυπο που θα χορηγείται δωρεάν από την Υπηρεσία, του οποίου ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και τα έγγραφα που θα πρέπει να επισυνάπτονται σ΄ αυτό καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 26
Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, αρμόδιος είναι ο Οικονομικός Έφορος που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.

2. Με αποφάσεις του Υπ. των Οικονομικών μπορεί κάθε φορά να τροποποιείται η αρμοδιότητα που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο η να συσταίνονται ειδικές Οικονομικές Εφορίες για την εφαρμογή των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος.

Άρθρο 27
Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου – Παραγραφή – Ατέλειες
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Για την καταχώριση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ισχύουν, εκτός από τις περιπτώσεις που με τα άρθρα 19 ως 35 του παρόντος ορίζεται διαφορετικά.

2. Κατά της πράξης επιβολής του φόρου που προβλέπεται από τα άρθρα 19 ως 35 του παρόντος επιτρέπεται προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και άσκηση ένδικων μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Φ. Δ..

3. Για την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαιωμά του να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 118/1973.

4. Οι δηλώσεις του φορολογουμένου, καθώς και οι πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, θεωρήσεις δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, οι περιλήψεις υποθηκοφυλάκων, τα αντίγραφα συμβολαίων και κάθε είδους έγγραφα που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Άρθρο 28
Καταβολή του φόρου
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε δέκα (10) ίσες μηνιαίες δόσεις μέσα στους μήνες Μάρτιο ως και Δεκέμβριο του έτους φορολογίας.
Ειδικά για το έτος 1982 ο φόρος θα καταβληθεί σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις μέσα στους μήνες Ιούλιο ως και Δεκέμβριο 1982.

2. Ο κύριος φόρος που οφείλεται μέ βάση οποιοδήποτε άλλο τίτλο, ο πρόσθετος φόρος και το πρόστιμο, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

3. Αν ο υπόχρεος καταβάλει όλα τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος του εφάπαξ μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, εκπίπτεται από το Δημόσιο Ταμείο ποσοστό 10%.

4. Σε περίπτωση που θα ασκηθεί προσφυγή κατά πράξης επιβολής φόρου, που προβλέπεται από τα άρθρα 19 – 35 του παρόντος, βεβαιώνεται αμέσως στο Δημόσιο Ταμείο ποσοστό 20% του αμφισβητούμενου με την πράξη κύριου και πρόσθετου φόρου.
Το ποσό που βεβαιώνεται έτσι εισπράττεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα, και συμψηφίζεται με το φόρο και τον πρόσθετο που θα καθοριστούν με βάση την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και το ποσό που τυχόν βεβαιώθηκε επιπλέον εκπίπτεται η επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Άρθρο 29
Πρόσθετοι φόροι
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού του φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του φόρου.
Ο πρόσθετος αυτός φόρος συμβεβαιώνεται με το φόρο της δήλωσης, χωρίς να είναι αναγκαίο να εκδοθεί ιδιαίτερη πράξη του Οικονομικού Εφόρου.

2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεταιι σε ποσοστό 60% του φόρου που θα απέφευγε την πληρωμή ο υπόχρεος.
Δεν επιβάλλεται. πρόσθετος φόρος ανακρίβειας στις περιπτώσεις που η αξία που προσδιορίστηκε οριστικά δεν είναι μεγαλύτερη κατά το ένα τέταρτο (1/4) της συνολικής αξίας που δηλώθηκε, μετά από τις εκπτώσεις των χρεών.

3. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 150% (εκατόν πενήντα τα εκατό) του φόρου και καταλογίζεται με την πράξη.

4. Σε περίπτωση ανακρίβειας όσων δηλώθηκαν και παράλειψης δήλωσης άλλων, οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας και παράλειψης υπολογίζονται επιμεριστικά χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει ή όχι δόλος ή αμέλεια του υπόχρεου σε φόρο ή σε δήλωση.

5. Οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης καθορίζονται και επιβάλλονται με την πράξη του Οικονομικού Εφόρου που καταλογίζει το φόρο και σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή και ένδικα μέσα με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 30
Απόδοση εσόδων
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Τα έσοδα από το φόρο που επιβάλλεται με τα άρθρα 19 ως 35 του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο της κατοικίας του υπόχρεου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης αυτού.

2. Τα εισπραττόμενα έσοδα αποδίδονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου οικονομικού έτους στους Δήμους και τις Κοινότητες με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων με τις οποίες ορίζεται και ο τρόπος κατανομής και απόδοσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 31
Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κατόχων ακινήτων από σύμβαση – Ευθύνες των αντιπροσώπων υπόχρεων σε φόρο
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Οι κατόπιν σύμβασης τελευταίοι κάτοχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή του φόρου που τα βαρύνει, που βεβαιώθηκε με βάση τον τίτλο που αποκτήθηκε για τον υπόχρεο και ο οποίος ισχύει και για τον τελευταίο κάτοχο, όσον αφορά τη δίωξή του για την είσπραξη του φόρου. Στην περίπτωση αυτή οι τελευταίοι κάτοχοι, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα του υπόχρεου μόνο ως προς την ακύρωση ή τροποποίηση των οριστικών πράξεων του Οικονομικού Εφόρου, ακόμη και μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, οπωσδήποτε μέσα σ΄ ένα έτος από την έγγραφη ειδοποίησή τους για πληρωμή, από το Δημόσιο Ταμείο.

2. Ο φόρος που βαρύνει το κατεχόμενο ακίνητο βρίσκεται με επιμερισμό του ολικού φόρου που αναλογεί στο σύνολο ακίνητης περιουσίας προς την αξία του ακινήτου αυτού. Ο επιμερισμός αυτός γίνεται από τον Οικονομικό Έφορο στον Ταμία.

3. Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε φόρο, καθώς και οι κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή των πρόσθετων φόρων που γεννήθηκαν και οφείλονται από δικέςτους πράξεις ή παραλείψεις.

Άρθρο 32
Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Απαγορεύεται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου, ότι αυτός που μεταβιβάζει το ακίνητο υπέβαλε δήλωση για την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου και ότι καταβλήθηκε κλήρος ο φόρος ο οποίος επιμεριστικά αναλογεί στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται. Ο φόρος αυτός σε περίπτωση που υποβάλλεται μερική δήλωση πριν από την προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 25 του παρόντος νόμου, λογίζεται με τον ανώτερο συντελεστή που ισχύει κάθε φορά Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που καταβλήθηκε και αναλογεί στο ακίνητο που μεταβιβάζεται ή στο εμπράγματο σ΄ αυτό δικαίωμα.. συμψηφίζεται στο φόρο ο οποίος αναλογεί με βάση τη δήλωση και εκείνος που καταβλήθηκε τυχόν επιπλέον επιστρέφεται.
Αν αυτός που μεταβιβάζει δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, αντί του πιστοποιητικού του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να καταθέσει στο Συμβολαιογράφο υπεύθυνη, δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν υπόκειται σε φόρο ακίνητης περιουσίας και η οποία θα μνημονεύεται στο συμβόλαιο.
Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

2. Το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν, με απόδειξη, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας εκείνου στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση: α) οι συμβολαιογράφοι, αντίγραφα ατελώς των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων κ.λ.π. που καταρτίστηκαν μέσα στον αμέσως προηγούμενο μήνα με δαπάνες των συμβαλλομένων και β) οι προξενικές αρχές αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακίνητων κ.λ.π., που καταρτίστηκαν μέσα στον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Άρθρο 33
Υποχρεώσεις αρχών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων σε αγωγή ή αίτηση ή σε κάθε ένδικο μέσο που αφορούν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σ΄ αυτό χωρίς να έχει επιδοθεί αντίγραφο της αγωγής ή της αίτησης, με μέριμνα οποιουδήποτε διαδίκου, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας του διάδικου που είναι υπόχρεος σε φόρο κατά το άρθρο 20 του παρόντος.
Αν ο διάδικος αυτός είναι άγνωστης διαμονής, η επίδοση γίνεται στον αρμόδιο από την τοποθεσία του ακινήτου Οικονομικό Έφορο. Αν οι διάδικοι που υπόκεινται σε φόρο είναι περισσότεροι η επίδοση γίνεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο του ενός από αυτούς.

2. Δεν είναι απαραίτητη, νέα επίδοση για τα επόμενα στάδια της δίκης για έκδοση αμετάκλητης απόφασης, ούτε για τα επόμενα οικονομικά έτη.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν υπάρχει στις δίκες που γίνονται στο Ειρηνοδικείο ή με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή με την εκούσια δικαιοδοσία ή στις δίκες που αφορούν αναπροσαρμογή μισθώματος, απόδοση μισθωμένου ακινήτου οι διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων οι διαμερισμάτων, από τη σχέση της ιδιοκτησίας κατά όροφο και μεταξύ διαχειριστών ιδιοκτησίας κατά ορόφους και ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και στις δίκες που αφορούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακίνητων για δημόσια ωφέλεια.

4. Το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή της δίκης μέχρι να γίνει η επίδοση για την οποία ορίζει η πρώτη παράγραφος. Τη δίκη μπορεί να επισπεύσει κάθε διάδικος ο οποίος κάνει την επίδοση αυτή.

Άρθρο 34
Κυρώσεις
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Σε πρόστιμα μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές που δεν μπορεί να ξεπεράσει το διπλάσιο του φόρου υπόκειται:
α) Κάθε υπόχρεος σε δήλωση ή σε φόρο ο οποίος δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, ανεξάρτητα από την επιβολή πρόσθετου φόρου που μπορεί να προβλέπεται και
β) καθένας ο οποίος είναι υποχρεωμένος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος ή όποιος καλείται από τον Οικονομικό Έφορο να δώσει στοιχεία ή πληροφορίες ή υπηρεσίες για την εξακρίβωση της φορολογητέας ύλης ή να τηρήσει, κατά την ενέργεια πράξεων του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος που ασκεί, όρους διατυπώσεις που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις και θα αρνιόταν οπωσδήποτε ή θα παρέλειπε να το πράξει.
Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτού που έκαμε τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, με αιτιολογημένη πράξη του Οικονομικού Εφόρου. Σε περίπτωση που οι παραβάσεις γίνονται από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμούς και λοιπά οικονομικά πρόσωπα, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος της εταιρείας, του συνεταιρισμού ή του νομικού προσώπου.
Για την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, την επίδοσή της, την άσκηση προσφυγής και ενδίκων μέσων και γενικά τη διαδικασία της βεβαίωσης αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις επιβολής προστίμου που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

2. Οι διατάξεις των παραγράφου 2 του άρθρου 30, παράγραφο 2 του άρθρου 31 και του άρθρου 40 του Ν. 820/1978 «περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων», έχουν εφαρμογή στη φορολογία ακίνητης περιουσίας.

3. Οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 43 του Ν. 820/1978 εφαρμόζονται, και στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος.

Άρθρο 35
Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Κανένας άλλος φόρος , τέλος, δικαίωμα ή εισφορά λογαριασμό του Δημοσίου ή τρίτου δε βεβαιώνεται μαζί φόρο που επιβάλλεται με τα άρθρα 19 ως 35 του παρόντος.

2. Ο φόρος που επιβάλλεται με τα άρθρα 19 ως 35 του παρόντος, δεν εκπίπτεται, όταν γίνεται υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων.

3. Ο Υπουργός των Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές για κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρ. 19 – 35 του παρόντος, η οποία καταλογίζεται στα έξοδα βεβαίωσης των άμεσων φόρων από τις διατάξεις που ισχύουν δεν ορίζεται διαφορετικά,
β) διατάζει τη διενέργεια γενικής απογραφής των ακινήτων που υπόκεινται στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας,
γ) καθορίζει όσα αφορούν την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

Άρθρο 36
Φορολογία ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από το οικονομικό έτος 1993 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2065/1992 (Α 113),

1. Ο φόρος στην ακίνητη περιουσία που ορίζεται από τα άρθρα 19 ως και 35 του παρόντος επιβάλλεται και στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μειονοτικά νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα και προβλέπονται από τη συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923, η οποία κυρώθηκε με νομοθετικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 1923.

2. Ο φόρος στη συνολική ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται, χωρίς καμιά έκπτωση ή αφορολόγητο ποσό, με συντελεστή:
– 4ο/οο, προκειμένου για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.
– 6ο/οο, προκειμένου για εκμισθούμενα ακίνητα και
– 1%, προκειμένου για οικόπεδα και λοιπά κάθε μορφής ακίνητα ή εμπράγματα σ΄ αυτά δικαιώματα.

3. Τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται απ΄ το φόρο της ακίνητης περιουσίας με τον όρο της απαλλαγής με αμοιβαιότητα των αντίστοιχων Ελληνορθόδοξων μειονοτικών νομικών προσώπων.

ΙΙ
Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων.

Άρθρο 37
Έννοια πολυκατοικίας
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» προσθέτεται τέταρτο εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους χρήσης, στους οποίους συμπεριλαβαίνεται και το ισόγειο ή η οικοδομή που ανεξάρτητα από αριθμό ορόφων, έχει διαμερίσματα συνολικού εμβαδού πεντακοσίων τουλάχιστον 500 μ2(τετραγωνικών μέτρων), οι οποίες προορίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, για πολύωρη σ΄ αυτές παραμονή ανθρώπων, για διημέρευση, συναναστροφή, εργασία ή ύπνο».

Άρθρο 38
Αντικείμενο φόρου
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1521/1950 μετά την περίπτωση γ΄ προσθέτεται νέα περίπτωση δ΄ και η μέχρι τώρα περίπτωση δ΄ αριθμίζεται ως ε΄ η οποία έχει ως εξής:
«δ) απόφασης δικαστικής με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, στο όνομα κάποιου προσώπου, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής η έκτακτης χρησικτησίας η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο όνομα του προσώπου στο οποίο γίνεται η αναγνώριση, υπάρχει μεταγραμμένος τίτλος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από το νόμο».

Άρθρο 39
Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων

1. Υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για τις οποίες η δήλωση, υποβλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 1978 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1981 και εκκρεμούν κατά τη δημοσιευσή του παρόντος ενώπιον των φορολογικών Αρχών για έλεγχο, μπορούν να περαιωθούν οριστικά αν ο αγοραστής υποβάλει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6)μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, συμπληρωματική δήλωση, με την οποία θα δέχεται την αγοραία αξία που προσδιόρισε προσωρινά ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος και καταβάλει ταυτόχρονα το ένα τέταρτο (1/4) του φόρου ο οποίος αναλογεί στη διαφορά μεταξύ της προεκτίμησης και του τμήματος που δηλώθηκε, χωρίς να του επιβληθεί πρόσθετος φόρος ή πρόστιμο. Το υπόλοιπο ποσό του φόρου βεβαιώνεται αμέσως και εισπράττεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση του μήνα.
Σε περίπτωση που ολόκληρο το ποσό του φόρου που προκύπτει θα καταβληθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης, θα εκπίπτεται ποσοστό δέκα τα εκατό (10%).

2. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει προσδιοριστεί προσωρινά η αγοραία αξία του ακινήτου ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος την προσδιορίζει μέσα στην ίδια προθεσμία των έξι (6) μηνών.

3. Οι διατάξεις της παρ.1 εφαρμόζονται ανάλογα και σε υποθέσεις για τις οποίες ασκήθηκε εμπρόθεσμη, προσφυγή και εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε πρώτο βαθμό στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, χωρίς να έχουν συζητηθεί στην ουσία τους μέχρι το χρόνο που θα υποβληθεί η συμπληρωματική δήλωση.

Άρθρο 40
Απαλλαγή από το φόρο της αγοράς πρώτης κατοικίας

1. Η απαλλαγή των εγγάμων και αγάμων προσώπων από το φόρο μεταβίβασης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας βάσει διατάξεων προγενέστερων εκείνων του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 «περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως της αγοράς πρώτης κατοικίας κ.λ.π.», ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές για αγορά οικίας ή διαμερίσματος και σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές για αγορά οικοπέδου, για απόκτηση, πρώτης κατοικίας.
Τα πρόσωπα που κατά το παρελθόν απαλλάχτηκαν από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας για ποσό μικρότερο αυτού που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο δε δικαιούνται συμπληρωματικής απαλλαγής.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 1 του Νόμου 1078/1980 έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για απόκτηση στέγης, η οποία παρέχεται βάσει των προγενέστερων αυτού διατάξεων.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται για ποσό της αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι δραχμών δυο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000). Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά του αγοραστή που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο, και κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές για το τέταρτο και τα επόμενα παιδιά του».

Άρθρο 41
Προσδιορισμός αξίας ακινήτων

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα η αιτία θανάτου, δωρεάς προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ΄ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα.
Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα ποιότητα κατασκευής, παλαιότητα, θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο, της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα εμπορικότητα δρόμου, πατάρι, υπόγειο, για τα αγροκτήματα καλλιεργητική αξία, τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα.
Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπ. των Οικονομικών ,μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται:
α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες.
β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με εισήγηση του Υπουργού των Οικονομικών, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής ή πόλείς και όλα τα ακίνητα ή ορισμένη κατηγορία τούτων.

3. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τη φορολογητέα αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας και τον τρόπο προσδιορισμού της παύει να ισχύει από το χρόνο έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων της προηγουμένης παραγράφου, για τις περιοχές ή κατηγορίες ακινήτων που αυτά αφορούν.

4. Στα μέλη των επιτροπών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που δεν είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι καταβάλλεται αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπ. των Οικονομικών

5. Ο Υπουργός των Οικονομικών καθορίζει, εγκρίνει δίνει εντολές με αποφάσεις του, για κάθε δαπάνη πουείναι-αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οποία καταλογίζεται στα έξοδα βεβαίωσης των άμεσων φόρων.

Άρθρο 41α
Προσδιορισμός αξίας κτισμάτων και γης
Σημ.: όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.10 Ν.2386/1996 (Α 43).

1. Η φορολογητέα αξία των μεταβιβαζόμενων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, είτε αυτές είναι εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης, υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικοπέδου ή γηπέδου τυχόν υφιστάμενα κτίσματα και χωριστά για το οικόπεδο ή το γήπεδο, ως εξής:
α) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τιμές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Οι τιμές αυτές αφετηρίας αυξάνονται ή μειώνονται με την εφαρμογή συντελεστών που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση κτιρίου, όπως το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και άλλα.
β) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α`) και των άρθρων 9 και 10 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α`).

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται σταδιακά, για τις περιοχές της προηγούμενης παραγράφου, ζώνες με αξία γης και συντελεστές αυξομείωσής τους, οι οποίοι προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοπέδου ή γηπέδου, όπως σχήμα, δυνατότητα εκμετάλλευσης και άλλα, ώστε να υπολογίζεται αντικειμενικά και η αξία γης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 και των άρθρων 9 και 10 του ν.δ/τος 118/1973.

3. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα αυτό.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
α. Η καταχώριση των τιμών αφετηρίας κόστους κατά είδος οικοδομής και περιοχή, των τιμών γης κατά ζώνες και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες, καθώς και οι χάρτες και τα έντυπα, που θα αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των κτισμάτων και του οικοπέδου ή γηπέδου.
β. Ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή κατά περιοχές.
γ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΙΙΙ
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών από λαχεία.

Άρθρο 42
Ελεγκτική αρμοδιότητα Οικονομικού Εφόρου

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 73 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ΄ εξαίρεση, αν μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα περιλαβαίνονται και ακίνητα, ο προσδιορισιμός της αγοραίας αξίας τους μπορεί να γίνεται από τον Οικονομικό Έφορο και προσωρινά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που έχει, τα βιβλία τιμών που τηρεί ή και άλλα τυχόν στοιχεία που θα αποκτήσει.
“Αν η αξία για τα ακίνητα που δηλώθηκε συμπίπτει με την αγοραία άξια τους, η υπόθεση περαιώνεται ως ειλικρινής, αν δε συμπίπτει ο φορολογούμενος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 (έξι) μηνών από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση σύμφωνη με την αξία που προσδιόρισε ο Έφορος. Στην περίπτωση αυτή και εφ΄ όσον όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαβαίνονται στη δήλωση είναι ακριβή, η συμπληρωματική δήλωση θεωρείται ειλικρινής και δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο.
Σε περίπτωση που δε θα υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο ή αν τα στοιχεία που περλαβαίνονται στη δήλωση είναι ανακριβή ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας των ακινήτων ενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.Δ. 118/1973 χωρίς να δεσμεύεται ο Οικονομικός Έφορος από την προσωρινή αξία που ο ίδιος προσδιόρισε.
Η διαδικασία της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης μπορεί να αφορά ορισμένο ή ορισμένα μόνο από τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί».

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται ανάλογα και στις υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1.1.1978 ως 31.11.1981, εφ΄ όσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμούν στις Οικονομικές Εφορίες και η συμπληρωματική δήλωση θα υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ο φόρος που θα προκύψει με βάση τη συμπληρωματική δήλωση μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τα εκατό (10%).

Άρθρο 43
Πρόσθετοι φόροι
Στο άρθρο 75 του Ν.Δ. 118/1973 προσθέτεται παράγραφος 11 που έχει ως εξής:
«11. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης με βάση τα οποία περαιώθηκε οριστικά ως ειλικρινής, συμφωνά με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 73, επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος, ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό 240% (διακόσια σαράντα τα εκατό), ανεξάρτητα από το ύψος τις διαφοράς μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και εκείνης που οριστικά προσδιορίστηκε».

Άρθρο 44
Κέρδη από λαχεία κ.λ.π.

1. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 58 του Ν.Δ. 118/ 1973 αντικαθίστανται, ως εξής:
«1. Σε φόρο υποβάλλονται τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από τα προγνωστικά των αγώνων του ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ).
Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του Α.Ν. 225/1967 «περί απαλλαγής των εκ των Κρατικών Λαχείων κερδών, αφ΄ οιουδήποτε φόρου λαχείων, ως και του τέλους χαρτοσήμου» καταργούνται».
«3. Η φορολογική υποχρέωση, προκειμένου περί λαχείων, λαχειοφόρων αγορών και λαχειοφόρων ομολογιών, γεννιέται κατά το χρόνο της κλήρωσης και, προκειμένου περί προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου κατά το χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Δε φορολογούνται τα κέρδη από λαχειοφόρες ομολογίες, που με ειδικούς νόμους εξαιρούνται από τη φορολογία»

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο ομολογία ή κάθε γραμμάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγοράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟ – ΠΟ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων τους, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, υποβάλλονται σε φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τα εκατό (10%)».

4. Το άρθρο 93 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 93 Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος
Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου αρμόδιος είναι ο Οικονομικός Έφορος Α΄ Κεφαλαίου Αθηνών, εκτός από το φόρο στα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, για τα οποία αρμόδιος είναι ο Οικονομικός Έφορος του τόπου των κληρώσεων».
5. Το άρθρ. 94 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 94 Περιεχόμενο δήλωσης
Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από την Υπηρεσία. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν σ΄ αυτή, ορίζονται λεπτομερώς με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, η οποία· δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
6. Το άρθρο 95 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 95 Τρόπος υποβολής δήλωσης
Η δήλωση υποβάλλεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. Για την κατάθεση της δήλωσης και τη λοιπή γενικά διαδικασία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 69, 72 ως και 81 και 84».
7. Το άρθρο 98 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται εξής:
«Άρθρο 98 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
Οι διατάξεις των άρθρων 91 ως και 97 εφαρμόζονται ανάλογα και προκειμένου για κέρδη από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟ – ΠΟ)».
8. Οι διατάξεις του άρθρ. 5 του Α.Ν. 598/1968 «περί ιδρύσεως οργανισμού τελέσεως ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίστανται, ως εξής:
«Άρθρο 5
Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα, με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (SWEEPSTAKES) της παραγράφου 3 του άρθρου 4, μοιράζονται ως εξής:
α) Το 10% του ποσοστού 80% αποδίδεται στο Δημόσιο και εισάγεται στον Προϋπολογισμό του Κράτους ως έσοδό του και το υπόλοιπο αυτού σ΄ αυτούς που κερδίζουν
β) Ποσοστό 5%, για έπαθλα ιπποδρομιών
γ) Ποσοστό 0,125%, στη Φίλιππο Ένωση
δ) Ποσοστό 0,50%, για το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (Τ.Α.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
ε) Ποσοστό 4% στο Υπουργείο Γεωργίας για την ανάπτυξη γενικά της κτηνοτροφίας της χώρας, χωρίς να μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των δραχμών 17.000.000 κάθε χρόνο».
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να ισχύουν από την 31η Μαρτίου 1982.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 45
Φορολογία κύκλου εργασιών

1. Σε όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών. οι συντελεστές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη της διάταξης της επομένης παραγράφου 2, αυξάνονται:
α) από τρία τα εκατό (3%) σε τέσσερα τα εκατό (4%),
β) από τέσσερα τα εκατό (4%) σε πέντε τα εκατό (5%),
γ) από έξι τα εκατό (6%) σε οκτώ τα εκατό (8%),
δ) από επτά τα εκατό (7%) σε οκτώ τα εκατό (8%),
ε) από οκτώ τα εκατό (8%) σε δέκα τα εκατό (10%), με εξαίρεση τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30 του ισχύοντος Δασμολογίου, τις πλάκες και ταινίες για ιατρική ή οδοντιατρική χρήση του κεφαλαίου 37 του ισχύοντος Δασμολογίου, το προπάνιο και το μίγμα προπανίου και Βουτανίου της δασμολογικής κλάσης 27.11. Α. Β και
στ) από δεκατέσσερα τα εκατό (14%)σε 15% (δεκαπέντε τα εκατό).

2. Ο συντελεστής του φόρου κύκλου εργασιών αυξάνεται σε δώδεκα τα εκατό (12%), για τα είδη που υπάγονται σε φόρο κατανάλωσης ή πολυτελείας, σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.) της Μ. 1480/1945 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί φόρου επί ειδών πολυτελείας», β) του Ν.Δ. 2416/1953 «περί ρυθμίσεως δασμολογικών τινών ζητημάτων και τροποποιήσεως του φόρου πολυτελείας επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων ειδών, γ) του άρθρου 18 τουΝ.Δ. 3394/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως δασμολογικών και άλλων τινών διατάξεων», δ) του Ν.Δ. 3829/1958 «περί φορολογικών μέτρων αποσκοπούντων εις τον περιορισμόν της καταναλώσεως ειδών τίνων πολυτελείας», και ε) του Ν.Δ. 141/1969 «περί αυξήσεως του φόρου πολυτελείας επ΄ οινοπνευματωδών ποτών» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 12/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων» όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν.

3. Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών, με συντελεστή 10% κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 660/1937 «περί του φόρου επί του κύκλου εργασιών», στα ακαθάριστα έσοδα:
α) των Γραφείων Γενικού Τουρισμού,
β) των επιχειρήσεων, που ασχολούνται με κάθε είδους μεσιτικές εργασίες,
γ) των λεσχών και κέντρων εκμετάλλευσης αυτομάτων μηχανικών παιγνιδιών,
δ) των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μπόουλινγκ,
ε) των σχεδιαστών μόδας,
στ) των γραφείων διεκπεραίωσης εμπιστευτικών γενικά υποθέσεων,
ζ) των επιχειρήσεων δακτυλογράφησης, μετάφρασης και έκδοσης φωτοαντιγράφων.
Ως ακαθάριστα έσοδα λαβαίνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων, που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς καμία έκπτωση.

4. Οι διατάξεις του εδαφίου ιγ΄ της παρ.3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 660/1937, δεν έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις της ανωτέρω παραγράφου 3 καθώς και στις λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που τα ακαθάριστα έσοδά τους υπάγονται στο φόρο κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Ως ακαθάριστα έσοδα των Τραπεζών για την επιβολή του φόρου κύκλου εργασιών της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 του Α.Ν. 660/1937, θεωρούνται και τα έσοδα που προέρχονται από συμπτωματικές πράξεις οι οποίες δεν συνδέονται με τραπεζικές εργασίες.

6. Η ορθή έννοια της διάταξης του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1080/1971 «περί καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί φόρου κύκλου εργασιών», είναι ότι ως διαφημιστικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν διαφημιστικά μέσα, εφ΄ όσον με αυτά αναλαβαίνουν τη διαφήμιση και γενικά την προβολή αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα αν η εκπόνηση των σχετικών διαφημιστικών κειμένων, σχεδίων κ.τ.λ. γίνεται από τις επιχειρήσεις αυτές ή από οποιοδήποτε τρίτο.

7. Δεν επιστρέφεται ο φόρος κύκλου εργασιών, που αναλογεί στην αξία του τυχόν ακάλυπτου ποσού των πρώτων υλών, που υπήρχε την 31.12.1980 και στα προηγούμενα έτη, ως και αυτού, που δημιουργείται εφεξής από την εφαρμογή τον διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 660/ 1937 όπως ισχύουν.

Άρθρο 46
Φορολογία καπνοβιομηχανικών προϊόντων
Σημ.: όπως το άρθρο 46 Καταργήθηκε με την περ.δ` της παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ (Α 125).

1. Στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα (τσιγάρα, πούρα ή σιγαρίλλος, καπνός για κάπνισμα, καπνός για αναρρόφηση και καπνός για μάσημα), που καταναλώνονται στη Χώρα και παράγονται στο εσωτερικό ή εισάγονται από την αλλοδαπή, επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών.

2. Ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενος, για μεν τα τσιγάρα στην τιμή λιανικής πώλησης 1.000 τεμαχίων, για δε τα λοιπά καπνοβιομηχανικά προϊόντα, στην κατά χιλιόγραμμο τιμή λιανικής πώλησής τους, μετ΄ αφαίρεση του φόρου κύκλου εργασιών.

3. Ο παραπάνω φόρος βαρύνει την κατανάλωση και καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο, από μεν τον καπνοβιομήχανο πριν εξαχθούν τα προϊόντα από το καπνεργοστάσιο, από δε τον εισαγωγέα κατά τον εκτελωνισμό τους, μαζί με το φόρο κατανάλωσης καπνού.

4. Αρμόδιος για την εκκαθάριση, τη βεβαίωση και την πίστωση του φόρου, καθώς και την επιστροφή σε περίπτωση καταστροφής άχρηστων προϊόντων που αποσύρονται της κυκλοφορίας, είναι, για μεν τα εγχώρια ο ΄Έφορος Καπνού που ελέγχει τις εργασίες του καπνεργοστασίου, για δε τα εισαγόμενα, ο Έφορος Καπνού που εκκαθαρίζει και βεβαιώνει τον επιβαλλόμενο σ΄ αυτά φόρο κατανάλωσης καπνού.

5. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω παρ. 3 & 4, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις η αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης επί εισαγόμενων καπνικών προϊόντων ανήκει στις Τελωνειακές Αρχές, η αρμοδιότητα αυτή επεκτείνεται και στη βεβαίωση και είσπραξή του με τον παρόντα νόμο επιβαλλόμενου φ.κ.ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 47
Φορολογία χαρτοσήμου

1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15γ και της παραγράφου 1 του άρθρου 15δ του Προεδρικού Διατάγματος της 28 Ιουλίου 1931 «περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ίσχυε, ως και της παραγρ. 25 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 «περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών και Στρατιωτικών, των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλον τινών διατάξεων», ορίζονται σε τρία τα εκατό (3%).

2. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15γ και της παραγράφου 1 του άρθρου 15δ του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος για τα τιμολόγια ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται στην περίπτωση πώλησης από παραγωγούς γεωργικών κ.λ.π. προϊόντων που υπόκεινται στην εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. κ.λ.π. του άρθρου … του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν τα έγγραφα αυτά εκδίδει ο αγοραστής ή ο πωλητής των προϊόντων παραγωγός ή ο τρίτος που πουλάει τα προϊόντα αυτά για λογαριασμό του παραγωγού.

3. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται από μεν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 153 και των παρ. 1, 2, 6 πρώτο εδάφιο, 9 και 10 του άρθρου 15ε του παραπάνω Προεδρικού Διατάγος, ορίζονται σε τρία τα εκατό (3%), από δε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου σε δύο τα εκατό (2%).

4. Στο άρθρο 15 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος ατπροσθέτεται παράγραφος 24, που έχει ως εξής:
«24. Σε τέλη χαρτοσήμου, ένα τα εκατό (1%) υπόκεινται οι εξοφλητικές αποδείξεις λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, τηλεγραφημάτων, αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ραδιοφώνων και συσκευών τηλεόρασης για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, ως και οι αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών πελατών ξενοδοχείων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (CAMPING) και σε μισό τα εκατό (0.5%) οι αποδείξεις πληρωμής συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και κάθε άλλου είδους έντυπα.
Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου:
α) οι αποδείξεις εξόφλησης των αμέσως καταβαλλομένων τελών τηλεγραφημάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και
β) οι αποδείξεις συνδρομών περιοδικών, εφημερίδων και εν γένει εντύπων, των οποίων η ετήσια συνδρομή δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες (800) δραχμές.
Τα τέλη χαρτοσήμου που ορίζονται στην παράγραφο αύτη καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 99/1977 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων».
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η Απριλίου 1982, πλην της περίπτωσης των αποδείξεων εξόφλησης λογαριασμών πελατών ξενοδοχείων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (CAMPING), που η ισχύς αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1983. Οι διατάξεις των εδαφίων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Προεδρικού Διατάγματος της 28 Ιουλίου 1931 καταργούνται.

5. Οι συντελεστές της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης από τέλη χαρτοσήμου, που ορίζονται με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 226/1969 «περί διασφαλίσεως ίσων όρων ανταγωνισμού δια τα ελληνικά προϊόντα», όπως ίσχυαν πριν από την αύξησή τους κατά ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) με το άρθρο 26 του Ν. 12/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παραπάνω Νομοθετικού Διατάγματος, αυξάνονται ως εξής:
α) Οι μέχρι ποσοστού 3% κατά μία μονάδα, β) οι άνω του ποσοστού 3% και μέχρι ποσοστού 4% κατά μία και μισή μονάδα και γ) οι άνω του ποσοστού 4% κατά δύο μονάδες.

6. Οι συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 226/1969 ορίζονται σε 3,6 μονάδες.

7. Από τις προβλεπόμενες, από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 5 και 6 του άρθρου αυτού αυξήσεις, εξαιρούνται:
α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 30 του ισχύοντος Δασμολογίου και οι δραστικές πρώτες ύλες φαρμακοβιομηχανίας, που εισάγονται μετά από σχετική έγκριση του Κ.Ε.Ε.Φ. για την κατασκευή φαρμάκων,
β) οι πλάκες και οι ταινίες για ιατρική ή οδοντιατρική χρήση του Κεφαλαίου 37 του ισχύοντος Δασμολογίου και
γ) το προπάνιο καθώς και το μίγμα προπανίου και βουτανίου της δασμολογικής κλάσης 27.11 Α, Β.

8. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου, για τα έγγραφα και πράξεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 ως 3 του παρόντος άρθρου, δε θίγονται.

9. Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών εργατουπαλληλικών σωματείων και ενώσεων αυτών δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου.
Τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται για τις πιο πάνω αποδείξεις δεν αναζητούνται, όσα δεν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 48
Φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας – `Αλλοι φόροι κατανάλωσης εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

1. Ο προεπιλεγμένος από το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 3829/1958, όπως ισχύει σήμερα, φόρος κατανάλωσης αυξάνεται από 25% σε 30% για τα παρακάτω είδη:
α. Συσκευές της δασμολογικής κλάσης 92.11 ΑΙ—ΙΙΙ, έστω και συνδυασμένες με συσκευές λήψης της δασμολογικής κλάσης 85.15 ΑΙΙΙ.
β. Μεγάφωνα και ηλεκτρικοί ενισχυτές της δασμολογικής κλάσης 85.14.
γ. Ραδιοενισχυτές της δασμολογικής κλάσης 85.15.
δ. Συσκευές τεχνητού κλίματος της δασμολογικής κλάσης 84.12 ΒΙΙ.

2. Στον πίνακα των ειδών τις παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 3829/1958 που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης προσθέτονται:
α) Οι έγχρωμες συσκευές τηλεόρασης της δασμ. κλάσης 85.15 ΑΙΙΙ μη συνδυασμένες με συσκευές της δασμ. κλάσης 92.11 ΑΙ-ΠΙ με ποσοστό φόρου 10% και
β) Οι συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση κατασκευασμένες να λειτουργούν σε συνδυασμό με δέκτη τηλεόρασης (Βίντεο), της δασμ. κλάσης 92.11Β, με ποσοστό φόρου 25%, εξαιρουμένων των προοριζομένων για τις ανάγκες των εθνικών σταθμών Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ–ΥΕΝΕΔ). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης β) αρχίζει από την 17.3.82.

3. Στον προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2416/1953 «περί ρυθμίσεως δασμολογικών τινών ζητημάτων και τροποποιήσεως του φόρου πολυτελείας επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων ειδών», φόρο πολυτελείας για τα «αθύρματα εν γένει», υποβάλλονται και τα μέρη, τεμάχια, και εξαρτήματα αυτών, που υπάγονται στην δασμολογική κλάση με συντελεστή φόρου 10%.

4. Στην έννοια του όρου «δέρμα» όπου αυτός αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2416/1953 περιλαμβάνονται το «φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο δέρμα».

5. Οι περιπτώσεις αα, ββ και γγ εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1Ε΄α) του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 «περί γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων» αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Στον καφέ (άφρυχτο ή φρυγμένο) της δασμολογικής διάκρισης 09.01 Α και στα υποκατάστατα που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία της δασμολογικής διάκρισης 09.01 Γ, δραχμές είκοσι (20) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.
ββ) Στα εκχυλίσματα, στα συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφέ και στα υποκατάστατα αυτού που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία τας δασμολογικής διάκρισης 21.02 Α. δραχμές εκατό (100) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.
γγ) Στο κακάο σε βαλάνους και στα θραύσματα βαλάνων ακατέργαστα ή φρυγμένα, της δασμολογικής κλάσης 18.01 20 (δραχμές είκοσι) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους».

6. Στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1Ζ΄α) του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 «περί γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων» εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. υποβάλλονται και τα παρακάτω είδη:
«Υφάσματα πλεκτά, όχι ελαστικά, ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ από μέταξα ή γνάφαλα μέταξας αμιγή ή σύμμικτα, της δασμολογικής κλάσης 60.01».
«Εσωτερικά και εξωτερικά ενδύματα πλεκτά, όχι ελαστικά, ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ, από μέταξα, ή γνάφαλα μέταξας, σύμμικτα ή αμιγή των δασμολογικών κλάσεων 60.04 και 60.05».
«Εξωτερικά ενδύματα από μέταξα, ή γνάφαλα μέταξας, αμιγή η σύμμικτα των δασμολογικών κλάσεων 61.01 και 61.02».
«Κλινοσκεπάσματα, οθόναι κλίνης, τραπέζης, παραπετάσματα εν γένει και άλλα είδη επίπλωσης, από μέταξα ή γνάφαλα μέταξας, αμιγή ή σύμμικτα, των δασμολογικών κλάσεων 62.01 και 62.02».

7. Ο φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται για τα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του Ν. 12/1973 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων», αυξάνεται αντίστοιχα από οκτώ (8) σε δεκαέξι (16) δραχμές και από έξι (6) σε δώδεκα (12) δραχμές κατά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

8. Σε φόρο κατανάλωσης δραχμών δεκαέξι (16) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, υποβάλλεται και τα παρασκευάσματα και λοιπά είδη της δασμολογικής κλάσης 38.14, εφ΄όσον τελωνίζονται για ανάλωση και προορίζονται να βελτιώσουν τα λιπαντικά της δασμολογικής διάκρισης 27.10 ΓΙΙΙ.

Άρθρο 49
Φορολογία κατανάλωσης βύνης

1. α) Ο φόρος κατανάλωσης , που επιβάλλεται στη βύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2963/1922, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. της 29 Δεκεμβρίου 1923 και με άλλες νεώτερες διατάξεις, αυξάνεται σε δραχμές εξήντα έξικαιπενήντα λεπτά (66,50) κατά χιλιόγραμμο βύνης.
β) Η κατά το άρθρο 11 παραγρ. 1 εδάφ. ΣΤ του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» εισφορά στο ζύθο ορίζεται σε δραχμές δέκα και πενήντα λεπτά (10.50) κατά χιλ/μο βύνης εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης.

2. Η βύνη, που αναλογεί στο ζύθο που καταμετρήθηκε στα πρατήρια των ζυθοποιείων, υπολογίζεται με βάση την αναλογία της βύνης σε ζύθο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των αντιστοίχων δειγμάτων ζύθου, που έχουν ληφθεί στα ζυθοποιεία την ημέρα καταμέτρησης.

3. α) Κατά την εισαγωγή του ζύθου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης βύνης και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., που ισχύει στη βύνη που αναλογεί στον εισαγόμενο ζύθο.
β) Κατά τη διάθεση στην εσωτερική αγορά ο ζύθος αλλοδαπής προέλευσης επισημαίνεται όπως και ο ελληνικός ζύθος. Για τα στοιχεία, που θα λείπουν από την επισήμανση της συσκευασίας του ζύθου και για την αναγραφή της επωνυμίας του εξαγωγέα ή εμπορικού αντιπροσώπου με τη διεύθυνσή των, μπορεί να επικολλάται πρόσθετο επίσημα.

4. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών:
α) Ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού.
β) Καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού της βύνης, που αναλογεί στο ζύθο που εισάγεται

Άρθρο 50
Φορολογία κατανάλωσης οινοπνεύματος

1. Ο φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Κώδικα των Νόμων «περί Φορολογίας Οινοπνεύματος», όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 4358/1964, ορίζεται ως εξής:
α. Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου εγχώριου οιν/ματος δραχμές (60) εξήντα.
β. Για κάθε χιλ/μο άνυδρου εγχώριου αποστάγματος οίνου δραχμές (30) τριάντα.
γ. Για κάθε χιλ/μο άνυδρου εγχώριου οινοπνεύματος που προορίζεται για την παρασκευή οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, δραχμές (30) τριάντα.
δ. Για το οινόπνευμα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Νόμων «περί Φορολογίας του Οινοπνεύματος» μετουσιώνεται κατά τρόπο ώστε να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόση, μυρεψία ή φαρμακευτική χρήση και καταναλώνεται μέσα στο Κράτος, για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος δραχμές (6) έξι.

2. Για το οινόπνευμα ή οινοπνευματικά προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, ο κατά την παράγραφο 1 φόρος ορίζεται:
α) Για οινόπνευμα κάθε δύναμης φόρος κατανάλωσης δραχμές 60 (εξήντα) κατά χιλ/μο άνυδρου οιν/ματος.
β) Για οινοπνευματώδη ποτά ή χημικά προϊόντα ή φαρμακευτικά ή βιομηχανικά φόρος κατανάλωσης δραχμές (60) εξήντα για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος που περιέχουν.
γ) Οι οίνοι που εισάγονται από το εξωτερικό και έχουν οινοπνευματικό βαθμό πάνω από 12 καταβάλλουν, για το οινόπνευμα που περιέχουν πάνω από τον οινοπνευματικό βαθμό 12, φόρο κατανάλωσης δραχμές (60) εξήντα για κάθε χιλ/μο άνυδρου οινοπνεύματος.

Άρθρο 51
Φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 περ. Α9. του Ν. 1477/1984, ΦΕΚ Α 144, από 2/7/1984.

1. Με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 363/1976 ((περί διαρρυθμίσεως των επί των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως επιβαλλομένων φόρων», καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας κάθε φορολογικής επιβάρυνσης υπέρ Δημοσίου ή Τρίτων, που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή, λαβαίνεται σαν βάση ή δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 398/1976 «περί δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων «πλην του άρθρ. 9 παρ. 2β, 3, 4, 5 και 6 και του άρθρου· 15 του Νόμου αυτού, τα οποία καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, προσαυξανόμενη κατά το ποσοστό της παραγρ. 4. που αντιπροσωπεύει τα συνήθη κατά κατηγορίες αγαθών έξοδα διαφημίσεων, εκθέσεων, παροχής εγγυήσεων και συναφή έξοδα αναφορικά με την προώθηση των πωλήσεων στο εσωτερικό της Χώρας (έξοδα μάρκετινγκ).

2. Η φορολογητέα αξία των εισπραττομένων στα Τελωνεία φορολογιών που ορίζονται από τις παρακάτω διατάξεις διαμορφώνεται με βάση τη δασμολογητέα αξία της παραγράφου 1, χωρίς την προβλεπόμενη από αυτή προσαύξηση για έξοδα μάρκετινγκ.
α) Του Ν.Δ. 3883/1958 «περί μειώσεως της προσθέτου φορολογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτάσεως ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγομένων εις την Χώραν εμπορευμάτων».
β) Του άρθρου 17, όπως ισχύει σήμερα, του Ν.Δ. 3092/ 1954 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων των περί Τελωνειακού Δασμολογίου νόμων και περί άλλων τινών διατάξεων» και
γ) Της κατά εξουσιοδότηση του Α.Ν. 1326/1938 εκδοθείσης υπ.αριθ. 25323/31.8.1960 κοινής αποφάσεως των Υπ. Οικονομικών και Εμπορίου περί επιβολής εισφοράς για την προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου

3. Όπου η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κατά την εισαγωγή προβλέπει διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας με συνυπολογισμό διαφόρων στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η δασμολογητέα αξία, σαν τέτοια νοείται η κατά την παραπάνω παράγραφο 1 προσαυξημένη δασμολογητέα αξία.

4. Το ποσοστό προσαύξησης της δασμολογητέας αξίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1, ορίζεται ως κατωτέρω κατά τις διακρίσεις σε Τμήματα, Κεφάλαια και Δασμολογικές Κλάσεις του Δασμολογίου:

Ποσοστό προσαύξησης

Τμήμα Ι
-Κεφάλαια. 1-5

5%

Τμήμα II
-Κεφάλαια 6-14

5%

Τμήμα III
-Κεφάλαιο 15

5%

Τμήμα IV
-Κεφάλαια 16-21, 23

10%

-Κεφάλαιο 22

30%

-Κεφάλαιο 24

40%

Τμήμα V
-Κεφάλαια 25-27

5%

Τμήμα VI
– Κεφάλαια 28,29,31, 32, 35, 36, 38

10 %

-Κεφάλαια 33, 34 (πλην δασμ. διάκρισης 34.01 Γ) και Κεφάλαιο 37 (πλην πλακών και ταινιών για ιατρική και οδοντιατρική χρήση)

30 %

– Κεφάλαιο 30, δασμ. διάκριση 34.01 Γ, , ως και πλάκες και ταινίες για Ιατρική και οδοντιατρική χρήση εκ του κεφαλαίου 37
Τμήμα VII
-Κεφάλαια 39, 40

10%

Τμήμα VIII
Κεφάλαιο 41 πλην της Δασμ. Κλάσης 41.01

10%

-Δασμολογική Κλάση 41.01

5%

-Κεφάλαιο 42

20%

-Κεφάλαιο 43

30%

Τμήμα IX
-Κεφάλαια 44-46 πλην των Δασμ. Κλάσεων 44.27, 46.03

5%

Δασμολογικές Κλάσεις 44.27 και 46.03

20%

Τμήμα Χ
-Κεφάλαιο 47
– Κεφάλαια 48 και 49, πλην δασμ. κλάσεως 48.11

10%

-Δασμ. κλάση 48.11

20%

Τμήμα XI
-Κεφάλαια 50-57, 59

10%

-Κεφάλαια 58, 60-62 πλην των Δασμ. Κλάσεων
60.01 και 60.06

20%

-Δασμολογικές Κλάσεις 60.01 και 60.06

10%

-Κεφάλαιο 63
Τμήμα ΧΠ
-Κεφάλαια 64 66

10%

-Κεφάλαιο 67

30%

Τμήμα XIII
-Κεφάλαιο 68

5%

-Κεφάλαια 69, 70 πλην των Δασμ. Κλάσεων
69.11, 69.12, 69.13, 70.13 και 70.1.4

10%

-Δασμολογικές Κλάσεις 69.11, 69.12
69.13, 70.13 και 70.14

20%

Τμήμα XIV
– Κεφάλαιο 71 πλην δασμ. κλάσεων
71.12 μέχρι 71.16

10%

– Δασμ. κλάσεις 71.12 μέχρι 71.16

30%

– Κεφάλαιο 72
Τμήμα XV
– Κεφάλαια 73-81

5%

– Κεφάλαια 82,83 πλην των κλάσεων
83.06, 83.07 και 82.13Γ

10%

– Δασμολογικές κλάσεις 83.06, 83.07 και 82.13 Γ

30%

Τμήμα XVI
– Κεφάλαιο 84 πλην των δασμ. κλάσεων 84.12ΒΙΙ, 84.18ΓΠα1, 84.19ΑΙ. 84.40Β

5%

-Δασμ. κλάσεις 84.12ΒΙΙ, 84.18ΓΠα1, 84.19ΑΙ
και 84.40Β

20%

– Κεφάλαιο 85 πλην δασμ. κλάσεων 85.03,85.06,
85.07, 85.12, 85.14 και 85.15

5%

-Δασμολ. κλάσεις 85.03, 85.06, 85.07, 85.12, 85.14 και 85.15

20%

Τμήμα XVII
– Κεφάλαιο 86

5%

– Κεφάλαιο 87 πλην των δασμ. κλάσεων 87.02, 87.09 και 87.10

10%

-Δασμ. κλάσεις 87.09, 87.10 και 87.02 πλην των αυτοκινήτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 363/1976, όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1223/1981

20%

– Κεφάλαια 88 και 89 και αυτοκίνητα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.363/1976, όπως ισχύεικαιτης παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1223/1981

5%

Τμήμα XVIII
-Κεφάλαιο 90 πλην των Δασμ. Κλάσεων 90.01 μέχρι 90.09

10%

-Δασμολογικές Κλάσεις 90.01 μέχρι 90.09

20%

-Κεφάλαια 91 και 92

20%

-Τμήμα XIX
Κεφάλαιο 93 πλην της Δασμ. Κλάσης 93.04 Α

10%

-Δασμολογική Κλάση 93.04 Α

20 %

Τμήμα XX
-Κεφάλαια 94, 96

10%

-Κεφάλαια 95, 98

20%

-Κεφάλαιο 97

30%

-Κεφάλαιο 99
-Ανεξάρτητα με τη δασμ. κατάταξη
-Μεταχειρισμένα είδη γενικά – Δραστικές πρώτες ύλες φαρμακοβιομηχανίας εισαγόμενες με έγκριση ΚΕΕΦ για παρασκευή φαρμάκων

 

5. Το άρθρο 12 του Νόμου 398/1976 «περί δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων» αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 12
Όταν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από το εθνικό, η τιμή συναλλάγματος, η οποία θα ληφθεί υπόψη, είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στην ημερομηνία αποδοχής του οικείου παραστατικού εισαγωγής σε ανάλωση».Άρθρο 52
Απαλλαγές στην φορολογία δημοσίων θεαμάτων

1. Από 1 Μαΐου 1982 καταργείται ο φόρος δημοσίων θεαμάτων και η εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας που επιβάλλεται στα εισιτήρια του Θεάτρου Πρόζας, του Μουσικού Θεάτρου, του Μελοδράματος, του Θεάτρου Σκιών, του Κουκλοθέατρου και κάθε είδους παιδικού θεάτρου

2. Η περίπτωσηΓ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3279/1955 «περί διαρρυθμίσεως της φορολογίας δημοσίων θεαμάτων» όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ΄. Για τους κινηματογράφους που λειτουργούν:
α) στις περιφέρειες της πρώην Διοίκησης Πρωτεύουσας και Θεσσαλονίκης:
αα) Για τις πρώτες τριάντα χιλιάδες (30.000) εισιτήρια το χρόνο, σε ποσοστό· είκοσι ένα τα εκατό (21%) για τιμή εισιτηρίου μέχρι είκοσι πέντε (25) δραχμές και είκοσι πέντε τα εκατό (25%) για το επιπλέον ποσό.
αβ) Για τα εισιτήρια από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) και πάνω σε 24% (είκοσι τέσσερα τα εκατό) για τιμή εισιτηρίου μέχρι είκοσι πέντε (25) δραχμές και είκοσι εφτά τα εκατό (27%) για το επιπλέον ποσό.
β) Στις περιφέρειες της λοιπής χώρας:
βα) Για τις πρώτες τριάντα χιλιάδες (30.000) εισιτήρια το χρόνο, σε ποσοστό δέκα εφτά τα εκατό (17%) για τιμή εισιτηρίου μέχρι είκοσι πέντε (25) δραχμές και είκοσι τα εκατό (20%) για το επιπλέον ποσό.
ββ) Για τα εισιτήρια από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) και πάνω σε είκοσι τα εκατό (20%) για τιμή εισιτήριου μέχρι είκοσι πέντε (25) δραχμές και είκοσι δύο τα εκατό (22%) για το επιπλέον ποσό.
Ο φόρος δημόσιων θεαμάτων υπολογίζεται στην τιμή του εισιτήριου που απομένει μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ορίου και όλων των φόρων, εισφορών, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ τρίτων που εισπράττονται μαζί με το φόρο και με βάση τους ονομαστικούς συντελεστές που ισχύουν.
Η διαφορά του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών των περιπτώσεων (αα) και (βα) αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των εκμεταλλευτών κινηματογραφικών αιθουσών και εμφανίζεται χωριστά σε κάθε εισιτήριο.

3. Ποσοστό φόρου ίσο με πέντε τα εκατό (5%) από την τιμή πώλησης κάθε εισιτηρίου των κινηματογράφων, απαλλάσσεται από το φόρο δημοσίων θεαμάτων και από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
Το ποσό αυτό δε μπορεί να είναι μικρότερο από δυο και μισή (2,50) ούτε μεγαλύτερο από τέσσερις (4) δραχμές κατά εισιτήριο.

Άρθρο 52α
Ειδικό τέλος πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

1. Σε περίπτωση κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας χρήσης που προέρχεται από αγορά μαζί με την άδεια, δεν οφείλεται το ειδικό τέλος του άρθρου 2 Ν. 1108/1980, εφ΄ όσον έχει καταβληθεί από τον πωλητή ή άλλο προκάτοχο.
Επίσης δεν οφείλεται το ίδιο ειδικό τέλος σε περίπτωση που μπαίνει σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητο επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου, επίσης πετρελαιοκίνητου, εφ΄ όσον το τέλος αυτό έχει καταβληθεί από τον ίδιο ιδιοκτήτη και για το ίδιο αυτοκίνητο που αντικαθιστά ή από τον πωλητή ή άλλον προκάτοχο, αν προέρχεται από αγορά μαζί με την άδεια κυκλοφορίας.

2. Σε περίπτωση που το ειδικό τέλος έχει καταβληθεί χωρίς να οφείλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, επιστρέφεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 53
Κατάργηση απαλλαγών
Καταργούνται οι απαλλαγές από δασμούς, φόρους, τέλη και εισφορές για το Δημόσιο ή Τρίτους, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα καύσιμα και λιπαντικά, που προμηθεύονται τα ιδιωτικής χρήσης, με ξένη σημαία πλοία θαλάσσιας αναψυχής και περιήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 54
Υπολογισμός διορθωτικού ποσού πολυθεσιτών
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει περισσότερες από μία θέσεις, ως αποδοχές για τον υπολογισμό του διορθωτικού ποσού της αριθ. 9019/295/25.1.1982 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 36/Β/28.1.1982) παίρνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών της παραγρ. 3 του Κεφ. 1 της απόφασης αυτής, που συγκεντρώνει ο υπάλληλος απ΄ όλες τις θέσεις τις οποίες (αποδοχές και θέσεις) έχει υποχρέωση να δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωση, στην εκκαθάριση των αποδοχών της κύριας θέσης του, από την οποία θα παίρνει και το διορθωτικό ποσό, αν δικαιούται.
Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους που παίρνουν και σύνταξη, είτε από το Δημόσιο, είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τότε που ισχύουν η αριθ. 9019/295/25.1.1982 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Άρθρο 55
Κύρωση υπουργικών αποφάσεων
Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ακόλουθες αποφάσεις
Α) Από τότε που εκδόθηκε η 70025/1929/5.6.1979 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «περί εσόδων παραστάσεως Μελών Υπουργικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ζ΄ Ψηφίσματος της 13/18 Φεβρουαρίου 1975 «περί καταργήσεως των εις τους βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους βουλευτάς»
Αποφασίζουμε:
Ορίζουμε από την 1η Ιουνίου 1979 τα έξοδα παραστάσεως τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του ψηφίσματος της 13/18 Φεβρουαρίου 1975 σε ποσοστά επί της εκάστοτε Βουλευτικής αποζημιώσεως ως εξής:
1. Εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που έχουν την ιδιότητα του Βουλευτού:
α) Εις τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και εις τον Πρόεδρον της Βουλής σε 40%.
β) Εις τον Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως σε 30%
γ) Εις τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς σε 20%
2. Εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν έχουν την ιδιότητα του Βουλευτού, τα παραπάνω ποσοστά μειωμένα στο 1/2.
3. Εις τον Αρχηγό της μείζονος Αντιπολιτεύσεως καταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με Νόμο.
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Β) Από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Δ2/Α/23991/9420/16.6.1980 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών «περί αναπροσαρμογής του μηνιαίου επιδόματος θέσεως του Κλάδου Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 553/Β/26.6.1980
Γ) Από 1 Ιανουαρίου 1981, η 30085/852/11.3.1981 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, «περί εξισώσεως του προσωρινού προσωπικού επιδόματος των Μηχανικών κλπ.», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/Β/20.3.1981.
Δ) Από τότε που εκδόθηκε η 74454/ΙΙΙ-1/1.6.1981 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «περί επιδόματος διαχειριστικών λαθών», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρον 11 και 65 του Ν. Δ/τος 321/1969 «περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» δια των οποίων ανατέθηκε η είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και η πληρωμή των εξόδων του Κράτους, ως και η διαχείριση των ενσήμων, αξιών και παντός υλικού στα Δημόσια Ταμεία.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν. Δ/τος 321/1969, δια των οποίων ορίζεται η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της διαχειρίσεως των Ταμειακών υπολόγων εις το Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. Δ/τος 321/1969 δια των οποίων ορίζεται η προσωπική και εις ολόκληρον ευθύνη των Διευθυντών των Δημοσίων Ταμείων για κάθε έλλειμμα στην διαχείριση χρηματικού και υλικού.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Π. Δ/τος 774/1980 «περί Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου» δια των οποίων ορίζεται η υποβολή μηνιαίων και ετησίων Λογαριασμών των Ταμειακών υπολόγων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 260 του Π.Δ/τος 636/ 1977 «περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσιών αυτού δια των οποίων ανατέθηκε η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Δημοσίων Ταμείων, εις τους Επιθεωρητάς Δημοσίων Διαχειρίσεων.
6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Β. Δ/τος 757/ 1969 «περί Οργανισμού των Δημοσίων Ταμείων» δια των οποίων ορίζονται τα καθήκοντα του Προσωπικού της Ταμειακής Υπηρεσίας.
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ των άρθρων 150 – 156 του Β. Δ/τος 757/1969 δια των οποίων ορίζεται η ευθύνη των Ταμειακών υπολόγων και Ταμειακών εν γένει υπαλλήλων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 εδάφιον α΄ του Π. Δ/τος 904/1978 «περί καθορισμού των διατηρητέων επιδομάτων υπό ενίων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και του τρόπου υπολογισμού τούτων.
9. Την ανάγκη ενιαίας ρυθμίσεως της καταβολής του επιδόματος διαχειριστικών λαθών εις όλους τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Κλάδου του Γ.Λ. Κράτους, προς αντιμετώπιση του κινδύνου λόγω ελλείμματος στην διαχείριση ή εξ άλλου οιουδήποτε λόγου κατά την διενέργεια άλλων διαχειριστικών πράξεων, ως και εκ της ειδικής ευθύνης την οποία έχουν πάντες ανεξαιρέτως οι ταμειακοί υπάλληλοι υποχρεούμενοι στην ανόρθωση πάσης ζημίας του Δημοσίου.
Αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ότι, το υπό της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 904/1978 «περί καθορισμού των διατηρητέων επιδομάτων υπό ενίων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και του τρόπου υπολογισμού τούτων», επίδομα διαχειριστικών λαθών, καταβάλλεται ανεξαιρέτως στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πλην των τοιούτων των κλάδων ΣΕ4 εργατών και ΣΕ6 καθαριστριών.
Το επίδομα χορηγείται εις ποσοστόν 10% επί του εκάστοτε δασικού μηνιαίου μισθού του 6ου βαθμού της κλίμακας της διοικητικής ιεραρχίας.
Το εδάφιον α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 904/1978 καταργείται.
Επίδομα διαχειριστικών λαθών που καταβλήθηκε σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Κλάδου του Γ.Λ. Κράτους δεν αναζητείται.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
Μ. ΕΒΕΡΤ
Ε) Από τότε που εκδόθηκε η 118926/3151/28.9.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «περί χορηγήσεως ειδικής αποζημιώσεως στα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας κατά την περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 18/10/1981 ως και στα όργανα του Λιμενικού Σώματος», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Οι Υπουργοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντες υπόψη το γεγονός της εκτάκτου και εντατικής απασχολήσεως των εν θέματι οργάνων κατά την εις αυτό μνημονευομένη περίοδο για την τήρηση της τάξεως κλπ.
Αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την χορήγηση εφ΄ άπαξ αμοιβής στα όργανα της Χωρ/κης, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος και στα όργανα του Λιμενικού Σώματος. Για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981 εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κατ΄ άτομο.
2. Δικαιούχοι της εν λόγω αμοιβής τυγχάνουν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και οπλίτες της Χωροφυλακής, ως και οι Δόκιμοι Αξ/κοί, Υπαξ/κοί και Χωρ/κες και οι προς αυτούς αντιστοιχούντες της Αστυνομίας Πόλεων, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων και των εφέδρων Χωρ/κής και Λιμενικού Σώματος
3. Η αμοιβή αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις και θα χορηγηθεί με τις αποδοχές του μηνός Οκτωβρίου 1981, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Πρ/σμο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4. Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή για τους τελούντες στις καταστάσεις της πολεμικής και μονίμου διαθεσιμότητος ή σε άλλη κατάσταση, ένεκα της οποίας δεν εξετέλεσαν υπηρεσίας.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί δια νόμου.
Οι Υπουργοί Οικονομικών
Μ. ΕΒΕΡΤ

Δημ. Τάξεως
Ι. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ
Εμπορικής Ναυτιλίας
Ι. ΦΙΚΙΩΡΗΣ
ΣΤ) Από την 1η Δεκεμβρίου 1981 ή 14868.Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα», η οποία έχει ως έξης:
«ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ΄ άριθ. 14867.Φ.012.5/57/27.11.81 απόφαση των Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίας Τάξεως «για την καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής».
β) Την ιδιοτυπία των συνθηκών λειτουργίας των Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία επιβάλλει την απασχόληση ορισμένου προσωπικού αυτών πέραν του 5νθήμερου
την εβδομάδα, αποφασίζουμε :
Άρθρο μόνο
1. Χορηγείται ειδική αποζημίωση χιλίων (1.000) δραχμών για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα, σε όσο προσωπικό των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού, καθώς και σε όσους Αγροφυλακές και Αρχιφύλακες Αγροφυλακής θα εργάζονται πέραν των 5 (πέντε) ημερών την εβδομάδα, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν:
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής ρυθμίζονται: με διαταγή του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
Η παρούσα ισχύει από 1.12.1981, θα δημοσιευθεί δε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο με τη φροντίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Δημοσίας Τάξεως
ΜΑΝ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Ζ) Από τότε που εκδόθηκε, η 176094/4247/30.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «περί καταβολής παγίας αποζημιώσεως ημερών έκτος έδρας πρώτου εξαμήνου 1977, υπό μορφή ειδικού επιδόματος στο προσωπικό της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος», η οποία έχει
ως εξής :
«ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Έχοντας υπόψη :
α) Το άρθρο 13 του Ν. 283/1976 βάσει του οποίου χορηγήθηκε στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων παγία αποζημίωση ημερών εκτός έδρας υπό μορφή ειδικού επιδόματος.
β) Το άρθρο 3 του Ν. 617/1977 «περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 334/1969 «περί των οδοιπορικών του Στρατιωτικού προσωπικού» και επί του προσωπικού των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων τινών διατάξεων».
γ) Το άρθρο 1 του Α.Ν. 790/1937 «περί οδοιπορικών εξόδων Στρατιωτικών Χωροφυλακής».
δ) Την υπ΄ αριθ. 1421/1980 Απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία έκρινε ότι προκείμενου περί οδοιπορικών εξόδων των στρατιωτικών της Χωροφυλακής, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις νόμων, που ισχύουν για το λοιπό στράτευμακαι ως εκ τούτου βάσει της Αποφάσεως αυτής έγινε δεκτή αγωγή Αξ/κού ε.α. της Χωρ/κης για την καταβολή σ΄ αυτόν αναδρομικώς (από την 1.3.1976 και εφεξής) της παγίας αποζημιώσεως; υπό μορφή ειδικού επιδόματος του άρθρου 13 του Ν. 283/1976, που χορηγήθηκε στους στρατιωτικούς των Ε.Δ.
ε) Το γεγονός ότι οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα διάφορα επιδόματα του προσωπικού κατά δασμούς, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν οριστεί ίσα με τις εκάστοτε αποδοχές και επιδόματα των αντιστοίχων βαθμών του προσωπικού της Χωροφυλακής, και
στ) Τους λόγους ίσης μεταχειρίσεως και χρηστής διοικήσεως που πρέπει να διακρίνουν την Πολιτεία έναντι των Δημοσίων Υπαλλήλων εν γένει που την υπηρετούν και μάλιστα ως προς τις παρεχόμενες αποζημιώσεις για τις προσφερόμενες απ΄ αυτούς υπηρεσίες, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στο προσωπικό της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος από 1.1.1977 έως 30.6.1977 την παγία αποζημίωση ημερών εκτός έδρας, υπό μορφή επιδόματος του άρθρου 13 του Ν. 283/1976.
2. Το επίδομα αυτό απαλλάσσεται κάθε κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, υποκείμενο μόνο στην κράτηση στην οποία υπόκειτο η παραπάνω πάγια αποζημίωση.
3. Η απόφαση αυτή με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών θα κυρωθεί με διάταξη νόμου.
Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Δημοσίας Τάξεως
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Η) Από τότε που εκδόθηκε η 156503/3870/12.1.19 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «περί χορηγήσεως ειδικής αποζημίωσης στους Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες της Αγροφυλακής κατά τη περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 18.10.81)» η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Έχοντας υπόψη το γεγονός της έκτακτης απασχόλησης του εν θέματι προσωπικού κατά την εις αυτό μνημονευομένη περίοδο αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση εφ΄ άπαξ αμοιβής Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες της Αγροφυλακής για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981, εκ 3.000 (τριών χιλιάδων) δραχμών κατ΄ άτομο.
2. Η αμοιβή αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, ή δε δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό Προυπ/σμό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
3. Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή για όσους δεν εξετέλεσαν υπηρεσία.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί δια νόμου.
Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Δημοσίας Τάξεως
ΕΜΜΑΝ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Γ. Π. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Θ) Από τότε που ίσχυσε, ή 164721/4033/12.1.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα» η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 29.12.1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των Δημοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 299/Α/1980), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1157 του 1981.
β) Την υπ΄ αρθ. 80015/127/81 από 23.1.1981 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «περί καθιερώσεως 5νθημερης εβδομάδας εργασίας στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ. 109Β/1981).
γ) Την υπ΄ αριθ. 122004/38/81 από 1.7.1981 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «περί καθιερώσεως 5νθημέρου εβδομάδας εργασίας στις Σχολές Λιμενικού Σώματος (ΦΕΚ. 426/Β΄/81).
δ) Την 10195/82 από 8.1.82 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας « για την καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας στο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών».
ε) Την ιδιοτυπία των συνθηκών λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία επιβάλλει την απασχόληση ορισμένου προσωπικού αυτών, πέραν του 5νθημέρου την εβδομάδα, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο.
1. Χορηγείται ειδική αποζημίωση 1.000 (χιλίων) δραχμών για κάθε ημέρα απασχολήσεως πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα, σε όσο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, εργάζεται πέρα των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας.
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής, ρυθμίζονται με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η παρούσα ισχύει από 1.12.1981 να δημοσιευθεί δε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο με τη φροντίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΑΝ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΕΥΣΤ. ΓΙΩΤΑΣ»
Ι) Από τότε που ίσχυσε, ή 9019/295/25.1.1982 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Για χορήγηση διορθωτικού ποσού και καθιέρωση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, στις αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών, των Δημοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(α) Την αδυναμία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση, σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων κατά το έτος 1982, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο Κρατικός Προϋπ/σμός.
(β) Την ανάγκη της ενίσχυσης ιδιαίτερα των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, που η αγοραστική τους δύναμη μειώθηκε από την προηγούμενη, εισοδηματική πολιτική.
(γ) Την ανάγκη κάλυψης της μεταβίβασης από το παλαιό σύστημα αύξησης των αποδοχών στο νέο σύστημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, χωρίς διαφοροποίηση των βασικών αποδοχών υπαλλήλων με τον βαθμό και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και
(δ) Την ανάγκη προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων από τον πληθωρισμό, αποφασίζουμε:
Ι. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1. Στους δικαστικούς λειτουργούς, στους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α., στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος καθώς και στους υπαλλήλους που εξομοιώνονται προς τους παραπάνω βαθμολογικά ή μισθολογικά, χορηγείται από την 1η .1.1982 διορθωτικό ποσό, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών της 31.12.1981, ως εξής:

δραχ.

δραχ.

– Για αποδοχές μέχρι

20.000

διορθωτικό ποσό

5.000

– Για αποδοχές μέχρ

25.000

διορθωτικό ποσό

4.500

– Για αποδοχές μέχρι

30.000

διορθωτικό ποσό

4.000

– Για αποδοχές μέχρι

35.000

διορθωτικό ποσό

3.500

– Για αποδοχές μέχρι

40.000

διορθωτικό ποσό

3.000

– Για αποδοχές μέχρι

45.000

διορθωτικό ποσό

2.500

– Για αποδοχές μέχρι

50.000

διορθωτικό ποσό

2.000

2. Για υπαλλήλους με αποδοχές από 20.000 μέχρι 20.500 δραχ., από 25.000 μέχρι 25.500 δραχ., από 30.000 μέχρι 30.500 δραχ., από 35.000 μέχρι 35.500, από 40.000 μέχρι
40.500 δραχ., από 45.000 μέχρι 45.500 δραχ. και από 50.000 μέχρι 52.000 δραχ. χορηγείται διορθωτικό ποσό τόσο, ώστε μαζί με αυτό, οι αποδοχές τους να φτάνουν το ποσό των 25.000 δραχμών, 29.500 δραχ., 34.000 δραχ., 38.500 δραχ., 43.000 δραχ., 47.500 δραχ., και 52.000 δραχ., αντίστοιχα.
3. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του διορθωτικού ποσού των προηγούμενων παραγράφων παίρνονται υπόψη:
Ο βασικός μισθός
Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας
Το επίδομα σπουδών (μαζί με τις προσαυξήσεις λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών).
Το προσωρινό επίδομα των 1.000 δραχ.
Πέρα από τα παραπάνω, για τους στρατιωτικούς παίρνονται υπόψη και τα επιδόματα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας και Στολής, ενώ για τους διπλωματικούς υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών, παίρνεται υπόψη και το Επίδομα Ξενίας και Παραστάσεως ή το Επίδομα Βιβλιοθήκης αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου από οποιαδήποτε αιτία, θα γίνεται νέος προσδιορισμός του διορθωτικού ποσού, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, από τη χρονολογία που επέρχεται η μεταβολή.
II. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.
1. Από το έτος 1982 καθιερώνεται η αρχή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) των αποδοχών της παρακάτω παραγράφου 3, η οποία θα γίνεται στην αρχή του επόμενου τετραμήνου σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, του προηγούμενου τετραμήνου που θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, έπειτα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής.
2. Για τον υπολογισμό της Α.Τ.Α., το κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, θα κλιμακώνεται ανάλογα, με το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων ως εξής:
α) Για αποδοχές η τμήμα αποδοχών μέχρι. 35.000 δραχ θα υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό μεταβολής του δείκτη.
β) Για τμήμα αποδοχών από 35.000 μέχρι 55.000 δραχ . θα υπολογίζεται το μισό του ποσοστού μεταβολής του δείκτη
γ) Για τμήμα αποδοχών από 55.000 μέχρι 80.000 δραχ. θα υπολογίζεται το ένα τέταρτο (1/4) του ποσοστού μεταβολής του δείκτη.
δ) Για το τμήμα των αποδοχών πέρα από τις 80.000 δραχ. δεν θα δίνεται καμιά τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
3. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου, η οποία θα αρχίσει αυτόματα την 1η Μαΐου 1982, θα παρθούν υπόψη οι αποδοχές της 30 Απριλίου 1982, όπως καθορίζονται παραπάνω, στην παρ. 3 του Κεφαλαίου (αποδοχές για τον υπολογισμό του διορθωτικού ποσού), καθώς και το διορθωτικό ποσό και το ποσό του οικογενειακού επιδόματος, που καταβάλλονται την 30 Απριλίου 1982.
β) Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 2 για δεύτερο τετράμηνο του 1982 θα παρθούν υπόψη οι αποδοχές του προηγουμένου εδαφίου μαζί με το ποσό της Α.Τ.Α., όπως θα διαμορφωθούν την 31 Αυγούστου 1982.
γ) Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η παράγρ. 2 και για τα επόμενα τετράμηνα.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου από οποιαδήποτε αιτία, θα γίνεται νέος προσδιορισμός του ποσού της Α.Τ.Α., σύμφωνα με την παραπάνω παράγρ. 2, από τη χρονολογία που επέρχεται η μεταβολή.
III. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Το διορθωτικό ποσό και το ποσό της Α.Τ.Α, δεν θα ενσωματώνονται στους βασικούς μισθούς, αλλά θα εμφανίζονται σε ειδική στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης, σαν ξεχωριστές παροχές, και θα παίρνονται υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων των Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.
2. Στο διορθωτικό ποσό θα γίνονται οι ίδιες κρατήσεις που γίνονται και στο προσωρινό επίδομα των 1.000 δραχμών και στο ποσό της Α.Τ.Α. οι κρατήσεις των τακτικών συνταξίμων αποδοχών.
3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1982, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα, της Κυβέρνησης και να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ»
ΙΑ) Από τότε που ίσχυσε, η 5384/3213/25.2.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, «Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού, που εργάζονται πλέον του 5θημέρου την εβδομάδα», η οποία έχει ως εξής:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Έχοντες υπόψη:
α) Την υπ΄αριθ. 14867 Φ.012.5/57 από 17.11.1981 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίας Τάξεως «για την καθιέρωση 5θήμερης εβδομάδας εργασίας επί του έν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής» και
β) Την υπ΄άριθ. 14863 Φ.012.5/58 από 27.11.1981 Κοινή Απόφασή μας, με την οποία χορηγείται ειδική αποζημίωση χιλίων (1.000) δραχμών για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του 5θημέρου την εβδομάδα, σε όσο προσωπικό των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού, καθώς και σε όσους Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες Αγροφυλακής θα εργάζονται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα» και
γ) Το γεγονός ότι η παραπάνω αμοιβή των 1.000 (χιλίων) δραχμών, χωρίς περικοπή θα ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής.
Αποφασίζουμε:
Συμπληρώνοντες την παραπάνω (β) ομοία μας προσθέτουμε παραγράφους 4 και 5 ως εξής:
4. Η χορηγούμενη, ειδική αποζημίωση των χιλίων (1.000) δραχμών, δίνεται για την κάλυψη ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες της Αγροφυλακής κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας που τους ανατίθεται.
5. Η αποζημίωση αυτή, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου η υπέρ Τρίτων, υπόκειται όμως σε φόρο εισοδήματος.
Η παρούσα, ισχύει από την 1η .12.1981, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο με την φροντίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Δημοσίας Τάξεως
ΜΑΝ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝ. Π. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ»
ΙΒ) Από τότε που ίσχυσε, η 12012/386/25.2.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. «Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντες υπόψη:
α) Την υπ΄ αριθ. 10195/82/8.1.1982Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας» για την καθιέρωση 5θήμερης εβδομάδας εργασίας στο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών».
β) Την υπ΄ αριθ. 164721/4033/12.1.1982 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΟικονομικώνκαιΕμπορικής Ναυτιλίας με την οποία χορηγείται ειδική αποζημίωση χιλίων (1.000) δραχμών για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του 5θημέρου την εβδομάδα, εις όσο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, θα εργάζεται πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, και
γ) Το γεγονός ότι η παραπάνω αμοιβή των χιλίων (1.000) δραχμών χωρίς περικοπή θα ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής,
Αποφασίζουμε:
Συμπληρώνοντες την παραπάνω (β) ομοία μας προσθέτουμε παραγράφους 4 και 5 ως εξής:
4. Η χορηγούμενη ειδική αποζημίωση των χιλίων δραχμών δίνεται για την κάλυψη ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται τα όργανα του Λιμενικού Σώματος κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, που τους ανατίθεται.
5. Η αποζημίωση αυτή, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ Τρίτων, υπόκειται όμως σε φόρο εισοδήματος.
Η παρούσα ισχύει από την 1η .12.1981, θα δημοσιευθεί δε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο με τη φροντίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΑΝ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘ. Γ. ΓΙΩΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 56
Παρακράτηση και απόδοση του φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών

1. Η περίπτωση β ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 3323/1955αντικαθίσταται και προσθέτεται στην παράγραφο αυτή μετά την περίπτωση δ΄ νέα παράγραφος ε΄ που έχουν ως εξής:
«β) Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε ένα τα εκατό (1%) για τα ημερομίσθια από οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (875) και ως χίλιες (1.000) δραχμές, σε δύο τα εκατό (2%) για τα ημερομίσθια από χίλιες μία (1.001) και ως χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1.125) δραχμές, σε τρία τα εκατό (3%) για τα ημερομίσθια από χίλιες εκατόν είκοσι έξι (1.126) και ως χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) δραχμές, σε τέσσερα τα εκατό (4%) για ημερομίσθια από χίλιες διακόσιες πενήντα μία (1.251) ως 1.375 (χίλιες τριακόσιες εβδομήντα πέντε) δραχμές σε έξι τα εκατό (6%) για τα ημερομίσθια από χίλιες τριακόσιες εβδομήντα έξι (1.376) και ως χίλιες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.625) δραχμές και σε οκτώ τα εκατό (8%) για ημερομίσθια από χίλιες εξακόσιες είκοσι έξι (1.626) δραχμές και πάνω.
Για όσους αμοίβονται με ημερομίσθιο και παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας διάρκειας πάνω από ένα χρόνο ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αόριστου χρόνου, με βάση τις διατάξεις της περίπτωση α΄ της παρούσης παραγράφου.
ε) Προκείμενου για τις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού, τις οποίες αυτοί δικαιούνται για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε πλοία, ως και για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος.
Σε περίπτωση που οι αμοιβές αυτών των δικαιούχων καταβάλλονται κατά ένα μέρος σε συνάλλαγμα και κατά το υπόλοιπο σε δραχμές, η αφαίρεση είτε των σαράντα (40) λιρών Αγγλίας ή του ισοτίμου αυτών, αν η καταβολή των αμοιβών γίνεται σε διαφορετικό ξένο νόμισμα, είτε των χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών για κάθε μήνα εργασίας, γίνεται κατ΄ επιλογή του δικαιούχου από το συνολικό ποσό των μηνιαίων αποδοχών αυτού».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 3323/1955, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονταί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται λεπτομερέστερα όσα αφορούν τον τρόπο παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και ιδιαίτερα τον τρόπο αναγωγής των αμοιβών σε ετήσιο εισόδημα, τον υπολογισμό του φόρο σε περίπτωση που ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος εισπράττει μισθούς, ημερομίσθια, πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή συντάξεις ή μερίσματα και λοιπά βοηθήματα από περισσότερους από ένα εργοδότες ή φορείς και γενικά ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ΄ εξαίρεση, οι υπόχρεοι που παρακρατούν φόρο κατά την καταβολή αμοιβών σε αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε πλοία, θα αποδίνουν τα ποσά που παρακράτησαν με εξαμηνιαίες δηλώσεις, τις οποίες θα υποβάλλουν στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, για τα ποσά φόρου που παρακράτησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε χρόνου και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, για τα ποσά φόρου που παρακράτησαν κατά την διάρκεια του δεύτερου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε χρόνου.
Για την καταβολή του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου:
α) όλοι οι κατά καιρούς πλοιοκτήτες, για το φόρο που οφείλεται πριν από τη χρονολογία μεταβίβασης από αυτούς της κυριότητας του πλοίου, ως και οι διάδοχοί τους.
β) οι εφοπλιστές, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν την εκμετάλλευση του πλοίου,
γ) σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, κάθε συμπλοιοκτήτης ανάλογα με το ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί του πλοίου και οι διαχειριστές, για το χρονικό διάστημα που είχαν τη διαχείριση του πλοίου, για ολόκληρο το ποσό του φόρου,
δ) οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους εταιριών ή επιχειρήσεων οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.
Για τον Οικονομικό Έφορο ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών θεωρούνται και οι πράκτορες ή πληρεξούσιοί τους στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αφορούν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών τις οποίες έχουν τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν, μόνον εφ΄ όσον έχουν αναλάβει την προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις αυτές και τούτο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 19 του Ν. 27/1975 εφαρμόζονται ανάλογα και για την καταβολή του φόρου αυτής της παραγράφου».

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται από 1 Ιανουαρίου 1982 και εφεξής, κατά την καταβολή αμοιβών σε αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία.

Άρθρο 57
Παραγραφή

1. Το άρθρο 68 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 68Παραγραφή
1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει μετά από πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Μετά από την πάροδο της δεκαετίας παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή του φόρου.
2. Εξαιρετικά, μπορεί να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου και μετά την πάροδο δεκαετίας αν η, σύμφωνα με το άρθρ. 16α του παρόντος, εγγραφή στο όνομα της ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης εταιρείας, ως και της κοινοπραξίας τεχνικών έργων έγινε οριστική μετά την πάροδο αυτής, όχι όμως και πέρα από έξι μήνες από την κοινοποίηση στον Οικονομικό Έφορο της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ή της οριστικοποίησης της εγγραφής με διοικητική επίλυση της διαφοράς.
3. Το δικαίωμα του δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπενταετίας, εφ΄ όσον η μη ενάσκηση αυτού, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:
α) στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου,
β) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων η δήλωση αποτελεσμάτων από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες και κοινοπραξίες τεχνικών έργων, το δικαίωμα του δημοσίου για να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων παραγράφεται μετά την πάροδο προθεσμίας δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

2. Η παρ. 2 του άρθρ. 82 του Ν. 1041/1980 «περί…… τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων……» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου στη φορολογία κύκλου εργασιών δεν μπορεί να γίνει μετά από πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, μετά από την πάροδο της οποίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις στη φορολογία εισοδήματος».

3. Η διάταξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως έξης:
«α) προκειμένου για ανακριβή δήλωση, μετά από την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση».

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

Άρθρο 58
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

1. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3829/1958 «περί φορολογικών μέτρων αποσκοπούντων εις τον περιορισμόν της καταναλώσεως ειδών τινών πολυτελείας», ο οποίος επιβάλλεται στους δρόμωνες ίππους, υπόκεινται και τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωσή τους, με συντελεστή σαράντα τα εκατό (40%).
Υπόχρεος, σε κάθε περίπτωση, για την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμισθωτής των ίππων.

2. Στο άρθρο 5 του Νόμου 1223/1981 «Κύρωση του Τελωνειακού Δασμολογίου και ρύθμιση ορισμένων άλλων δασμολογικών και φορολογικών θαμάτων» προσθέτεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία συναρμολογήθηκαν ή θα συναρμολογηθούν από μέρη και εξαρτήματα που είχαν εισαχθεί από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1981».

Άρθρο 59
Επέκταση διατάξεων προσδιορισμού του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις και σε εκκρεμείς υποθέσεις

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Ν. 1041/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στις Φορολογικές Αρχές, τα Διοικητικά Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου που αντικαταστάθηκε.

Άρθρο 60
Υποβολή δηλώσεων – συντελεστής προσδιορισμού αξίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών

1. Εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1982, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, προσωπικών και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, ως και κοινοπραξιών τεχνικών έργων, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 των άρθρων 12 και 16α του Ν.Δ. 3323/1955, μέχρι και τις 6/3/1982 θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Επίσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι οριστικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτους 1982, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 3323/1955, που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 19 Μαρτίου 1982.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 4045/1960 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων και μέτρων αφορώντων τας χερσαίας μεταφοράς» αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος, ως και της σχετικής βεβαίωσης του Οικονομικού Εφόρου, οι υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης και γενικά ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού».

3. Προκειμένης εφαρμογής των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος κατά τη μεταβίβαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσυκλετών, η αξία του οχήματος, ως εμπορεύματος, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρ. 5 του Ν.Δ. 1146/1972. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι τέσσερα χιλιοστά της μονάδας (0,024), για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και σε τριάντα χιλιοστά της μονάδας (0,030) για τις μοτοσυκλέτες.

Άρθρο 61
Λήξη αναστολής δασμών και φόρων τυριών και κρεάτων

1. Η προβλεπόμενη από τη παράγραφο 4. Γ΄ του άρθρου 64 αναστολή των λοιπών φόρων και τελών εισαγωγής για τα τυριά της δασμολογικής κλάσης 04.04 ισχύει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1982.

2. Η οριζόμενη από την παρ. 4 Ζ΄ του άρθρου 64 απαλλαγή από φόρους και τέλη εισαγωγής για τα κατεψυγμένα κρέατα αιγοπροβατοειδών, χωρίς οστά, καταργείται μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ως ατελείς εισαγωγές, κατά την έννοια της περίπτωσης ΙΙΙα της παραγράφου 4.ΙΓ΄ του άρθρου 64 για τη μη υπαγωγή τους στην εισφορά, νοούνται οι απαλλασσόμενες των δασμών και όλων των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγές.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρ.7 του νόμου 4211/2013

Άρθρο 62
Ρύθμιση σχετική με τα ταχυδρομικά δέματα
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τα ταχυδρομικά δέματα που έχουν τελωνιστεί και προωθηθεί μέχρι και τις 9 Μαρτίου 1982 στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για παράδοση, στους παραλήπτες.

Άρθρο 63
Καθιέρωση παραβόλου

1. Η επιτροπή του άρθρου 17 του Ν. 5940/1933 «περί κυρώσεως του από 6 Ιουλίου 1933 Ν.Δ. «περί παροχής φορολογικών διευκολύνσεων…. κλπ.», όταν ασκεί τις αρμοδιότητές της, όπως καθαρίζονται από το άρθρο 224 του Π.Δ. 636/1977 «περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού των Υπηρεσιών αυτού», δε γνωμοδοτεί αν στην αίτηση του ενδιαφερομένου δεν έχει επισυναφθεί το ακόλουθο παράβολο υπέρ του Δημοσίου:
α) Δραχμών χιλίων (1.000), αν το ύψος του χρέους ανέρχεται από δραχμές δυο εκατομμύρια μία (2.000.001) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.0000).
β) Δραχμών δύο χιλιάδων (2.000), αν το ύψος του χρέους ανέρχεται από δραχμές πέντε εκατομμύρια μία (5.000.001) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000), και
γ) Δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000), προκειμένου για χρέος μεγαλύτερο των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).
Χρέος, στο οποίο υπολογίζεται το παράβολο σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται η αρχικά βεβαιωμένη οφειλή όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από τυχόν μερική καταβολή ή νόμιμη μείωση.
Σε περίπτωση μεταβολής του ορίου του χρέους, από το οποίο αρχίζει η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της πιο πάνω επιτροπής, το παράβολο υπολογίζεται συμφωνά με την ανωτέρω κλιμάκωση του παρόντος άρθρου.
Από την υποχρέωση της κατάθεσης του ανωτέρω παράβολου εξαιρούνται μόνο τα αιτήματα που αφορούν: αα) Τη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά και ββ) την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, όταν προβάλλεται σαν αιτιολογία η ανάγκη της άμεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας και εφ΄ όσον υποβάλλονται σχετικά δικαιολογητικά.

2. Σε περίπτωση που με γνωμοδότηση της ανωτέρω επιτροπής έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία καθορίζεται καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης καταθέσει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα νέα αίτηση, χωρίς να έχει καταβάλει τουλάχιστο το 1/2 του χρέους που έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση, Η νέα αυτή, αίτηση απορρίπτεται.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η αύξηση των ποσών για τα οποία: τα αρμόδια όργανα εκδίδουν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, αποφάσεις για τη βραχυχρόνια αναστολή εισπράξεως ή την τμηματική καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ή την αναστολή, των αναγκαστικών μέτρων που επισπεύδουν τα Δημόσια Ταμεία ή Τελωνεία.
Με ίδιες αποφάσεις, είναι δυνατή η αύξηση του ορίου των χρεών προς το Δημόσιο από το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, μπορούν τα αρμόδια όργανα να αποφασίζουν τη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο για τους λόγους που προβλέπονται από τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 64
Κύρωση υπουργικών αποφάσεων
1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις : Κ.1859/31/27.2.1981, Κ. 5726/57/30.4.1981,
Σ.4582/169/8.6.1981, Ε.7362/11.6.1981, Ε.7603/19.6.1981,
Κ.8245/103/31.7.1981, Ε.11137/743/24.9.1981, Κ.9564/134/29.9.1981, και Μ.740/123/25.2.1982 του υπουργού οικονομικών, η κοινή απόφαση 4746.97/3025/12.11.1981 των υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, καθώς και 1639/23.7.1981 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες έχουν ως εξής:
α)”Αριθμ. Πρωτ. Κ.1859/31
Αθήναι, 27 Φεβρουαρίου 1981
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1078/80
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Η προθεσμία για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 1979 και 1980, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1078/80 και η οποία λήγει την 27η
Φεβρουαρίου 1981, παρατείνεται μέχρι την 30ή Απριλίου 1981.
2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
Μ. ΕΒΕΡΤ
β) «Κ. 5726/57
Αθήναι, 30 Απριλίου 1981
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Οι προθεσμίες για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας(Ν. 11/1975) των ετών 1975 και 1980, που με τις υπ΄αριθμ. Κ.1202/18 ΠΟΛ..2./6.2.1981 και Κ. 1859/31 ΠΟΛ. 41/27.2.1981 αποφάσεις μας λήγουν 30 Απριλίου 1981 παρατείνονται μέχρι την 31.7.81.
2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με τον νόμο.
Ο Υπουργός
Μ.ΕΒΕΡΤ
γ) “Αριθμ. Πρωτ. Σ.4582/169
Αθήναι,8 Ιουνίου 1981
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των τόκων δανείου που χορηγούνται βάσει της από 28.7.1978 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της από 28/7/1978 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως έχει κυρωθεί με τον Ν.867/1979 και έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τις οποίες απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, κ.λ.π. οι συμβάσεις ενυποθήκων δανείων που συνάπτονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
2. Ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις δεν απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στις τράπεζες για τη χορήγηση των προαναφερόμενων δανείων, αποφασίζουμε:
Απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών του εδαφίου β΄ άρθρου 1 του Α.Ν. 660/1937 τα ακαθάριστα έσοδα των Τραπεζών που προέρχονται από τόκους δανείων τα οποία χορηγούνται βάσει του στεγαστικού προγράμματος αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων κατά τις διατάξεις της από 28.7.1978 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως αυτή έχει κυρωθεί με το Νόμο 867/1979 και έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα.
3.Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με το νόμο.
Ο Υπουργός
Μ. ΕΒΕΡΤ
δ) ” Αριθμ. Πρωτ. Ε.7362
Αθήναι, 11 Ιουνίου 1981
ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός ποσού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που επιστρέφεται από το Δημόσιο με το ποσό που οφείλεται από τον φορολογούμενο, επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου με επιταγές και παράταση της προθεσμίας εισπράξεως του φόρου εισοδήματος με ημερομηνία καταβολής την 10 Μαΐου 1981.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την ανάγκη απλοποιήσεως του συστήματος της επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
2. Τις διατάξεις του Νόμου 277 του 1976 «περί εκδόσεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου επιταγών προς επιστροφήν αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών και λοιπών εσόδων»
3.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.Δ. 3323/1955 «περί φορολογίας του εισοδήματος» ως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νομοθετικού Διατάγματος 356 του 1974 «περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΔΕ».
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ. 25009/3.3.80 απόφασή μας που κυρώθηκε με τον Ν. 1041/1980 και την υπ΄ αριθμ. Ε. 2380/28.7.79 όμοια που κυρώθηκε με τον Ν.979/1979, περί του τρόπου συμψηφισμού των χρεωστικών και πιστωτικών ποσών που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
6. Την ανάγκη απλοποιήσεως και βελτιώσεως της διαδικασίας που καθορίσαμε με τις πιο πάνω αποφάσεις μας.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. Δ/τος 356/1974 «περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
8.Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4242/1962 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
9. Το γεγονός ότι τα μηχανογραφικά σημειώματα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως αυτών, που στέλνονται από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο., στους φορολογούμενους, διακινούνται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σαν απλή αλληλογραφία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται περιπτώσεις φορολογουμένων που τα παίρνουν μετά την προθεσμία καταβολής που αναγράφεται σ΄ αυτά.
10. Το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι στις ανωτέρω περιπτώσεις επιβαρύνονται χωρίς υπαιτιότητά τους με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής και χάνουν το δικαίωμα της εκπτώσεως (λόγω εφάπαξ καταβολής).
11. Την υπ΄ αριθμ. 62812/ΙΙΙ-176/15.5.1981 απόφασή μας «περί απαλλαγής προσαυξήσεως εκπροθέσμου καταβολής και χορηγήσεως εκπτώσεως λόγω εφάπαξ καταβολής», αποφασίζουμε:
Ι. Συμπληρώνουμε την αριθμ. Ε.2380/28.2.79 απόφασή μας, κυρωθείσα με το Ν.979/1979, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25009/Δ-Ε/1169/3.3.1980 απόφασή μας που κυρώθηκε με το Νόμο 1041/1980 και ορίζουμε ότι:
1. Το χρεωστικό υπόλοιπο που οφείλεται βάσει αρχικής δηλώσεως φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, συμψηφίζεται οίκοθεν από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου (ΜΗ.Κ.Υ.Ο.) με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθάριση της δηλώσεως αυτής ως ακολούθως:
α) Το τελικό πιστωτικό ποσό που προέρχεται από παρακράτηση φόρου ανεξαρτήτως ποσού ή και από προκαταβολή φόρου προηγούμενου οικον. έτους της οποίας το ποσό να μη υπερβαίνει τις 5.000 (πέντε χιλιάδες) δραχμές , συμψηφίζεται με το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της αρχικής δηλώσεως, φόρου εισοδήματος.
β) Το τελικό ποσό που προέρχεται από παρακράτηση φόρου και από προκαταβολή φόρου προηγούμενου οικον. έτους εφ΄ όσον το ποσό της προκαταβολής που περιέχεται στο πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 δραχ. Συμψηφίζεται με το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της αρχικής δηλώσεως φόρου εισοδήματος.
γ) Τα τελικά πιστωτικά ποσά που προκύπτουν, μετά τον συμψηφισμό, κατά τα ανωτέρω, και μέχρι ποσού 50.000 δραχ. Θα επιστρέφονται στους δικαιούχους με επιταγές, που θα εκδίδονται από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο. και θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς απ΄ευθείας σε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή το ΜΗ.Κ.Υ.Ο. θα καταρτίζει πίνακες στους οποίους θα αποστείλει στις Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία δια να διενεργήσουν έλεγχο και εφ΄όσον διαπιστώσουν διαφορά θα προβούν κατά περίπτωση στη τακτοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Εξαιρετικώς για την επιστροφή στους δικαιούχους των τελικών ποσών που προέκυψαν από την εκκαθάριση των δηλώσεων του οικον. έτους 1981, όπως αυτά εμφανίζονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα, θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
α) Όταν προέκυψε μόνο πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι ποσού πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) δραχ., το οποίο δεν προέρχεται και από προκαταβολή φόρου προηγούμενου οικον. έτους, θα επιστραφεί στον δικαιούχο με επιταγή που θα εκδοθεί από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο. και θα αποσταλεί απ΄ ευθείας σε αυτόν ταχυδρομικώς.
β) Όταν τελικά προέκυψε πιστωτικό και χρεωστικό υπόλοιπο και το πιστωτικό ποσό δεν προέρχεται και από προκαταβολή προηγούμενου οικον. έτους και είναι μέχρι πεντήκοντα χιλιάδων δραχ., θα εκδοθεί επιταγή για το πιστωτικό ποσό από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο. συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία και με το ποσό, και θα αποσταλεί στα Δημόσια Ταμεία, τα οποία αφού κρατήσουν τις επιταγές των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση συμψηφισμού, προκειμένου να προβούν
κατά τα κεκανονισμένα σε συμψηφισμό με το χρεωστικό ποσό, τις υπόλοιπες επιταγές θα τις αποστείλουν ταχυδρομικώς στους δικαιούχους.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση θα εκδίδεται επιταγή από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο., με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία πλην του ποσού, και θα αποστέλλεται στα Δημόσια Ταμεία προς έλεγχο και αποστολή από αυτά στους δικαιούχους , ταχυδρομικώς αφού συμπληρωθεί κατά περίπτωση και το ποσό.
3. Το Μηχανογραφικό Κέντρο για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 θα καταρτίσει πίνακες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τους οποίους θα αποστείλει στις Οικον. Εφορίες και τα Δημόσια Ταμεία για να διενεργήσουν έλεγχο και εφ΄όσον διαπιστώσουν διαφορά θα προβούν, κατά περίπτωση, στην τακτοποίησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Ε. 2380/28.2/79 απόφασή μας.
ΙΙ. Συμπληρώνουμε την υπ΄ αριθμ. 62812/ΙΙΙ-176/15.5.1981 απόφασή μας και ορίζουμε ότι:
1. Εξαιρετικώς για τους φορολογούμενους οι οποίοι πήραν τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1981 και τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσεως την 10η Μαΐου 1981 ή την 10η Ιουνίου 1981 ή δε έλαβαν για οιονδήποτε λόγο εκκαθαριστικά σημειώματα, προβλεπόμενη προθεσμία, για την υποβολή αιτήσεως περί καταβολής του φόρου εισοδήματος εφάπαξ με έκπτωση 10% ή με δόσεις και χωρίς προσαύξηση εκπροθέσμου καταβολής κατά περίπτωση, παρατείνεται μέχρι την 20 Ιουνίου 1981.
2. Οι φορολογούμενοι που πήραν τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1981 με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσεως την 10η Μαΐου 1981 ή δεν έλαβαν εκκαθαριστικά σημειώματα, και κατέβαλαν μέχρι την 20η Ιουνίου 1981 τον φόρο χωρίς έκπτωση 10% ή με προσαύξηση εκπροθέσμου καταβολής, μπορούν με αίτησή τους, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί στην έκπτωση του 10% ή την απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 62812/ΙΙΙ-176/15.5.1981 απόφασή μας.
ΙΙΙ. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
ε) «αριθμ. Πρωτ. Ε. 7603
Αθήναι, 19 Ιουνίου 1981
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Ε. 5524 από 4 Μαΐου 1981 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Ε.5524 από την 4η Μαΐου 1981 απόφασή μας με την οποία καθορίστηκε προαιρετική ειδική ρύθμιση για την περαίωση, χωρίς έλεγχο, ορισμένων κατηγοριών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
2. Τα υποβληθέντα από τις Οικονομικές Εφορίες στοιχεία, ως και τα υπομνήματα των ενδιαφερομένων παραγωγικών τάξεων.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Ε.5524 από 4 Μαΐου 1981 απόφασή μας, από τότε που εκδόθηκε ως ακολούθως:
1.Ο πίνακας ποσοστών που περιλαμβάνεται στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του κεφαλαίου Α΄ της τροποποιούμενης αποφάσεώς μας αντικαθίσταται με τον κατωτέρω πίνακα:
Πίνακας Ποσοστών Φόρου Εισοδήματος
αα) 16% Για το ανέλεγκτο οικονομικό έτος 1976
ββ) 16% Για το ανέλεγκτο οικονομικό έτος 1977
γγ) 16% Για το ανέλεγκτο οικονομικό έτος 1978
δδ) 16% Για το ανέλεγκτο οικονομικό έτος 1979
εε) 18% Για το ανέλεγκτο οικονομικό έτος 1980
στστ) 20% Για το ανέλεγκτο οικονομικό έτος 1981
2. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που υπάγονται στη ρύθμιση της αποφάσεως Ε.5224/4.5.1981 και τα οποία υπόκεινται σε:
α) Φόρο κύκλου εργασιών, β) Ειδικό φόρο καταναλώσεως Ν.Δ. 3829/1958, γ) Φόρο καταναλώσεως κηρωδών υλών και απορρυπαντικών, δ) φόρο πολυτελείας και ε) Φόρο κέντρων διασκεδάσεως και πολυτελείας θα προσδιορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:
Για κάθε κρινόμενο οικονομικό έτος θα εξευρίσκεται διαφορά μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων του προηγούμενου οικον. έτους όπως αυτά προσδιορίστηκαν για την επιβολή του φόρου εισοδήματος και των προσαυξημένων εσόδων του επόμενου οικον. έτους. Από τη διαφορά αυτή θα λαμβάνεται ποσοστό 50% το δε προκύπτον ποσόν θα προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα του προηγούμενου οικον. έτους.
Το άθροισμα των ποσών αυτών αποτελεί το σύνολον των ακαθαρίστων εσόδων τα οποία θα υπαχθούν εις φόρον κύκλου εργασιών και τις λοιπές ως άνω φορολογίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις φορολογικές αυτές διατάξεις.
3. Για τις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι αποδέχθηκαν τα αναγραφόμενα στο σημείωμα ποσά και υπέβαλαν συμπληρωματικές δηλώσεις βάσει των οποίων έγιναν οι σχετικές βεβαιώσεις, ο Οικονομικός Έφορος θα προβαίνει σε νέο υπολογισμό των ποσών του φόρου εισοδήματος και των λοιπών φορολογιών, βάσει των ποσοστών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ο Οικονομικός Έφορος θα συντάσσει πρωτόκολλο εκπτώσεως για τη διαγραφή ή την επιστροφή της διαφοράς, κατά περίπτωση.
4. Για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν σταλεί σημειώματα στους φορολογούμενους και δεν έχουν γίνει ακόμη αποδεκτά τα αναγραφόμενα σ΄ αυτά ποσά, θα ενεργείται νέος υπολογισμός των αγορών, των ακαθαρίστων εσόδων, των καθαρών κερδών ή του καθαρού εισοδήματος, κατά περίπτωση, με τα ποσοστά που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Βάσει του υπολογισμού αυτού θα γίνεται διόρθωση των ποσών του σημειώματος και σε όλα τα αντίτυπα αυτού κατά την προσκόμιση τούτου στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο για την υποβολή των σχετικών συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπόχρεους.
5. Ως βάση για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών που προβλέπει η παρ. 4 του Κεφαλαίου Α΄ της τροποποιούμενης αποφάσεώς μας, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το καθαρό εισόδημα που αναλογεί στις αμοιβές από ελεύθερη ιδιωτική πελατεία.
6. Η προθεσμία που προβλέπεται από την υπ΄ αριθ. Ε.5524/4.5.1981 απόφασή μας για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων που λήγει 30 Ιουνίου 1981 παρατείνεται μέχρι 15 Ιουλίου 1981, η δε προθεσμία καταβολής του φόρου σε δόσεις που λήγει την 31 Ιανουαρίου 1982 παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 1982.
7. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Ε.5524 από 4 Μαΐου 1981 απόφαση.
8. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
ΜΙΛΤ.ΕΒΕΡΤ
στ) «Κ. 8245/103
Αθήναι, 31 Ιουλίου 1981
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Η προθεσμία για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (N. 11/75) των ετών 1975 έως και 1980, που με την υπ΄ αριθμ. Κ. 5726/57/30.4.1981 ΠΟΛ. 83 απόφασή μας λήγει την 31.7.1981 παρατείνεται μέχρι την 30.9.1981
2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο
Ο Υπουργός
Μ. ΕΒΕΡΤ
ζ) «Αριθ. Πρωτ. Ε.11.137/743
Αθήναι 24 Σεπτεμβρίου 1981
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α. Νόμου 505/1937 «περί κώδικος της φορολογίας των δημοσίων θεαμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παραγρ. 21 και 34 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 «περί αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών κ.λ.π.»
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 931/1971 «περί απαλλαγής από τον φόρο δημοσίων θεαμάτων ποδοσφαιρικών συναντήσεων Ελληνικών ομάδων μετά τοιούτων ετέρων Κρατών».
4. Τις διατάξεις των Π.Υ.Σ. 1108/1948 και 808/1949 που κυρώθηκε με το Νόμο 1620/1951, όπως ισχύουν.
5. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε εξ αιτίας των σεισμών της 24ης Φεβρουαρίου 1981 και τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των θεάτρων και την ανάγκη επαναφοράς ομαλού ρυθμού λειτουργίας των θεάτρων.
6.Την ανάγκη ίσης μεταχειρίσεως των ποδοσφαιρικών αγώνων που τελούνται μεταξύ Ελληνικών ομάδων και μεταξύ Ελληνικών και ξένων ομάδων, αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλουμε από 1ης Οκτωβρίου 1981 μέχρις 28 Φεβρουαρίου 1982 την εφαρμογή των διατάξεων, περί επιβολής φόρου δημοσίων θεαμάτων και εισφοράς υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας επί των εισιτηρίων των θεάτρων Πρόζας, Μουσικού και Μελοδράματος ολοκλήρου της χώρας.
2. Ορίζουμε, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρ. 7 του Ν. 1160/1981, αφότου ίσχυσαν, έχουν εφαρμογή και επί των ποδοσφαιρικών συναντήσεων που τελούνται μεταξύ Ελληνικών και ξένων ομάδων στην Ελλάδα.
3. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
Μ. ΕΒΕΡΤ»
η) «Κ. 9564/134
Αθήναι, 25 Φεβρουάριου 1982
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η προθεσμία για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (Ν. 11/75) των ετών 1975 έως και 1980, που με την υπ΄ αριθμ. Κ. 8245/103/31.7.1981 ΠΟΛ. 166 απόφασή μας λήγει την 30.9.1981 παρατείνεται μέχρι την 31.12.1981.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
Μ. ΕΒΕΡΤ»
θ) «Αριθμ. Πρωτ. Μ. 740/123
Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 1982
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α. Νόμου 505/1937 «περί κώδικος της φορολογίας των δημοσίων θεαμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 34 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 «περί αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών κ.λ.π.» και 1 της απόφασής μας με αριθμό Ε.11137/743/24.9.1981 (ΠΟΛ. 195),
3. Τις διατάξεις των Π.Υ.Σ. 1108/1948 και 808/1949 που κυρώθηκε με το Ν. 1620/1951, όπως ισχύουν.
4. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε εξ αιτίας των σεισμών της 24ης Φεβρουαρίου 1981 και τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των θεάτρων και την ανάγκη επαναφοράς ομαλού ρυθμού λειτουργίας των θεάτρων.
Αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλουμε από 1ης Μαρτίου 1981 μέχρι 30 Απριλίου 1982 την εφαρμογή των διατάξεων, περί επιβολής φόρου δημοσίων θεαμάτων και εισφοράς υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας επί των εισιτηρίων των θεάτρων Πρόζας, του Μουσικού Θεάτρου και Μελοδράματος, του Θεάτρου Σκιών, του Κουκλοθεάτρου και κάθε παιδικού θεάτρου ολοκλήρου της χώρας.
2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ι) Αριθ. Πρωτ. 4746.97/3025
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1981
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 945/1979 «περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα κλπ.».
2. Το γεγονός ότι, με την επιβολή κρατήσεων τελών χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεως στις επιδοτήσεις εξαγωγών, μειώνεται ο ανταγωνισμός των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, έναντι των προϊόντων των λοιπών Κρατών Μελών της Κοινότητος.
3. Την ανάγκη εναρμονίσεως της Ελληνικής με την Κοινοτική νομοθεσία.
Αποφασίζουμε
Απαλλάσσονται των κρατήσεων τελών χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων, από 1.1.81, οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται εις βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (άρθρ. 26 Ν. 992/1979).
Η παρούσα να κυρωθεί με νομό.
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
Γεωργίας
Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤ. ΣΗΜΙΤΉΣ

ία) «`Αριθ. Πρωτ. 1639
Αθήναι 23 Ιουλίου 1981
ΘΕΜΑ: Περί παρατάσεως της προθεσμίας επαγωγής ζαχάρεως για την παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή.
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5και 29 του Ν. 400/76 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1104/80 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κλπ.».
3. Την υπ΄ αριθ. 1977/16.1.81 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού.
4. Τα υπ΄ αριθ. 649/29.6.81 και 650/29.6.81 Π. Δ/τα.
5. Την υπ΄ αριθ. 2073/2.7.81 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού «περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής».
6. Την υπ΄ αρίθ. 1185/14.1.80 απόφαση της «περί καταργήσεως του συστήματος διαθέσεως της εγχωρίου ζαχάρεως από την Ε.Β.Ζ. προς τας βιομηχανίας και βιοτεχνίας μεταποιήσεως οπωροκηπευτικών, ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων και παρασκευής αρωματισμένων οίνων και ηδύποτων ποτών, προοριζομένων δι΄εξαγωγήν».
7. Την υπ΄ άριθ. 1164/26/20.2.80 απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εμπορίου, δι΄ ής κατηργήθη η υπ΄ αριθ. 47289/2777/28.5.77 ομοία απόφαση περί διαθέσεως εγχωρίου ζαχάρεως δια παρασκευή προϊόντων προς εξαγωγή.
8. Την υπ΄ άριθ. 1358/13.8.80 απόφαση της «περί παρατάσεως της προθεσμίας εξαγωγής ζαχάρεως για παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή».
9. Την ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων λόγω των χαμηλών τιμών που διεμορφώθησαν εις την διεθνή αγοράν.
10. Την υπ΄ άριθ. Ε5/2472/30.6.81 εισήγηση του κυρίου Υπουργού Εμπορίου.
11. Την διεξαχθείσα μεταξύ των μελών αυτής διεξοδική συζήτηση επί του εν θέματι αντικειμένου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Παρατείνει την προθεσμία εξαγωγής της ζαχάρεως, που παρελήφθη υπό των εξαγωγέων για την παραγωγή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών προϊόντων εσοδείας 1979 μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου 1981.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ»
2. Κυρώνονται οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 1981, ύστερα από γνωμ. της Ειδικής Επιτροπής η οποία είχε συσταθεί με την αριθ. Δ.5035/1235 από 30 Αύγουστου 1979 απόφαση του «περί συγκροτήσεως ειδικής επιτροπής για την εξέταση των ακραίων περιπτώσεων που προκύπτουν και την εφαρμογή, των περί τεκμηρίων διατάξεων του Ν. 820/1978».
Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η αριθ. Δ. 5035/1235 από 30 Αύγουστου 1979 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι υπ΄ αριθ. 139686/ΙΙΙ—1/3.11.80, 25986/ΙΙΙ-176/1214/20.4.81, 62812/ΙΙΙ—176/15.5.81, 73638/ —176/8.6.81, 144233/37456/ΠΙ—1/27.10.1981, 187 ΙΠ—176/ΠΙ—1/3.2.82 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν ως εξής:
α) «`Αριθ. Πρωτ. 139686/ΙΪΙ-Ι
Αθήναι, 3 Νοεμβρίου 1980
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Έχοντας υπ΄ όψη ότι εξαιτίας της 48ωρης απεργίας των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά την 31.10.1980 και 1.11.1980, δημιουργήθηκε αδυναμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο, από μεγάλου αριθμού φορολογουμένων.
Αποφασίζουμε
Παρατείνονται μέχρι και της 5ης Νοεμβρίου 1980 οι προθεσμίες πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο·, που έληξαν από 31 Οκτωβρίου 1980 μέχρι την 1η Νοεμβρίου 1980..
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ»
β) «Αριθ. Πρωτ. 25986/ΠΙ-176/1214
Αθήναι, 20 Απριλίου 1981
ΘΕΜΑ: Έγκριση χορηγήσεως εκπτώσεως 10% λόγω εφάπαξ καταβολής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. Δ. 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
2. Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4242/1962, όπως αυτή ερμηνεύτηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 4444/1964 και ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 328/1974.
3. Το γεγονός ότι: α) οι εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος και τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως που στέλνονται από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο, στους φορολογούμενους, διακινούνται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σαν απλή αλληλογραφία.
β) Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι κατά τα έτη 1979 και 1980 πήραν τις εκκαθαρίσεις του φόρου εισοδήματος ή τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως μετά την προθεσμία καταβολής της Α΄ δόσεως που αναγράφεται σ΄ αυτά.
γ) Η υπ΄ αριθ. Ε.8516/10.8.1979 απόφασή μας που κυρώθηκε νομοθετικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1041/1980 και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της 10.8.1979, από την οποία δημιουργήθηκε σύγχυση σε ορισμένους φορολογουμένους.
δ) Οι φορολογούμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων έχασαν το δικαίωμα της εφάπαξ καταβολής με έκπτωση, έχουν όμως υποβάλλει σχετικές αιτήσεις και δήλωσαν την εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών εκκαθαρίσεων ή μηχανογραφικών τριτλοτύπων και οι αιτήσεις τους πήραν αριθμό πρωτοκόλλου 402510/8.8.1980, 102509/8.8.1980, 25986/3.3./1981, 822262/27.6.1980, 84190/1.7.1980, 92472/16.7.1980, 135579/21.10.1980, 104060/12.8.1980.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος των οικον. Ετών 1979 και 1980 με χορήγηση εκπτώσεως 10% στις περιπτώσεις των φορολογούμενων: Δήμα Σωτηρίου, Πανσέληνου Αλάξη, Φαφαλιού Μαρίας, Ζαχαρέλου Ευθυμίου, Χατζηπέτρου Χαραλάμπους, Πολιτώφ Κων/νου, Στάϊκου Θεοδώρου, Καλαρτζόγλου Βασιλείου, Σύρπα Χρήστου, που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στην Υπηρεσία μας ή στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο.
Στην ρύθμιση αυτή υπάγονται και όσοι φορολογούμενοι της κατηγορίας αυτής έχουν υποβάλλει παρόμοιες αιτήσεις στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία και έχουν δηλώσει, ότι κατά τα έτη 1979 & 1980 δεν έλαβαν εμπρόθεσμα την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος ή τα μηχανογραφικά τριτλότυπα εισπράξεως και κατέβαλαν εφάπαξ την οφειλήν τους προκειμένου να τύχουν εκπτώσεως 10%. Για την χορήγηση της εκπτώσεως απαιτείται έγγραφος έγκριση της Δ.21 του Γεν.Λογ/ρίου του Κράτους.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
γ) «Αριθ. Πρωτ. 62812/ΙΙΙ-176
Αθήναι, 15 Μαίου 1981
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή προσαυξήσεως εκπροθέσμου καταβολής και χορήγηση εκπτώσεως λόγω εφάπαξ καταβολής, σε περίπτωση που ο οφειλέτης παίρνει την εκκαθάριση ή τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως, μετά την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσεως που αναγράφεται σ΄ αυτά.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. Δ/τος 356/1974 «περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4242/1902 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το γεγονός ότι τα μηχανογραφικά σημειώματα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς και τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως αυτών, που στέλνονται από το ΜΗ. Κ.Υ.Ο, στους φορολογουμένους, διακινούνται μέσω των Ελ.Τα., σαν απλή αλληλογραφία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται περιπτώσεις φορολογουμένων που τα παίρνουν μετά την προθεσμία καταβολής που αναγράφεται σ΄ αυτά.
4. Το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι στις ανωτέρω περιπτώσεις επιβαρύνονται χωρίς υπαιτιότητά τους με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής και χάνουν το δικαίωμα της εκπτώσεως (λόγω εφάπαξ καταβολής»
Αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε όπως φορολογούμενοι που πληρώνουν τους φόρους με μηχανογραφικά τριπλότυπα οι οποίοι λαμβάνουν αυτά μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσεως του φόρου η των τελών κυκλοφορίας να μην επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπροθέσμου καταβολής και να δικαιούνται της υπό του νόμου προβλεπομένης εκπτώσεως εφ΄ όσον προτίθενται να καταβάλουν εφάπαξ τα χρέη αυτά.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που έληξε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσεως.
Στην αίτηση θα επισυνάπτεται το μηχανογραφικό τριπλότυπο εισπράξεως του φόρου ή τέλους, ο φάκελος που περιείχε αυτό και δήλωση· του Ν.Δ. 105/1969, στην οποία θα δηλούται ότι το μηχανογραφικό τριπλότυπο παραλήφθηκε μετά την λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσεως του φόρου ή τέλους. Η αίτηση θα λαμβάνει αύξοντα αριθμό και θα καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο.
Ο Διευθυντής του Ταμείου, εκτιμώντας τα αναγραφόμενα στην αίτηση και τα προσκομιζόμενα από το φορολογούμενο στοιχεία, εγκρίνει ή απορρίπτει αυθημερόν, κατά την κρίση του, την καταβολή του φόρου ή τέλους με την νόμιμο έκπτωση, εφ΄ όσον η καταβολή θα γίνει εφάπαξ και άνευ προσαυξήσεως εκπροθέσμου καταβολής προκειμένου περί καταβολής δόσεως της οφειλής και αναγράφει επί της αιτήσεως την σχετική ένδειξη «απορρίπτεται» ή«Εγκρίνεται» και συγχρόνως ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της ενδείξεως αυτής ενυπογράφως. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται και στο ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρείται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού μηχανογραφικού τριπλοτύπου εισπράξεως.
Στις περιπτώσεις εγκρίσεως του αιτήματος του ενδιαφερομένου και, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει το σχετικό ποσό.
Στα εκδιδόμενα χειρόγραφα μηχανογραφικά τριπλότυπα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της εγκριθείσης αιτήσεως και εντός του τετραγώνου «Διαγραφή προσαυξήσεως» το ποσό της διαγραφόμενης προσαυξήσεως. Στα τριπλότυπα του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γράφεται και η λέξη (ΝΑΙ) δίπλα και αριστερά στο τετραγωνίδιο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος θα εξοφλήσει το χρέος του με έκπτωση 10%. Οι αιτήσεις μετά των δικαιολογητικών θα φυλάγονται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο υπεβλήθησαν.
Τα εκτός μηχανογραφικού συστήματος Δημόσια Ταμεία θα πιστώνουν το ίδιο μηχανογραφικό τριπλότυπο εισπράξεως τύπου Α ή σε περίπτωση απωλείας το εκδιδόμενο τριπλότυπο εισπράξεως.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νομό.
Ο Υπουργός
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
δ) «Αριθ. Πρωτ. 73638/ΙΙΙ—176
Αθήναι, 8 Ιουνίου 1981
ΘΕΜΑ: «Συμψηφισμός επιστρεφομένου βάσει δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογουμένων βάσει του Ν.Δ. 3843/1958 με τα εκ των δηλώσεων τούτων προκύπτοντα προς βεβαίωση πόσα».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 και 20 του Ν. Δ/τος 3843/1958 «περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων όπως ισχύει σήμερα».
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Β. Δ/το.ς 357/1961, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου ΙΙ του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Τις διατάξεις του συμψηφισμού του άρθρου 83 του Ν. Δ/τος 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
4. Τις διατάξεις «περί συμψηφισμού των επιστρεφόμενων ποσών του άρθρου 86 του Β.Δ/τος 757/1969 «περί της διαρθρώσεως των Δημοσίων Ταμείων».
5. Τις διατάξεις περί συμψηφισμού των άρθρων 440 και 441 του Αστικού Κώδικος.
6. Την ανάγκη απλουστεύσεως των διαδικασιών στις Οικονομικές Εφορίες και στα Δημόσια Ταμεία, ως και της διευκολύνσεως του έργου των εφοριακών και ταμειακών υπαλλήλων.
7. Την ανάγκη για ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών, που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων, στην περίπτωση που το χρεωστικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιωμένων ποσών υπέρ τρίτων είναι μικρότερο ή ίσο με το πιστωτικό ποσό που επιστρέφεται σ΄ αυτά.
8. Την ανάγκη ν΄ αποφεύγονται οι διενέξεις των φορολογουμένων και των φοροτεχνικών οργάνων στο θέμα της δυνατότητας ή μη του συμψηφισμού της υπέρ ΟΓΑ εισφοράς επί του φόρου εισοδήματος Ν.Π. με το πιστωτικό υπόλοιπο (επιστρεφόμενο ποσό).
Αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση που εκ των υποβαλλόμενων, κατά το άρθρο 11 του Ν.Δ. 3843/1958, δηλώσεων από τα νομικά πρόσωπα προκύπτει ότι το ποσό του προκαταβληθέντος ή παρακρατηθέντος φόρου ή του φόρου που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος του αναλογούντος φόρου (κυρίου και συμπληρωματικού) της οφειλόμενης προκαταβολής φόρου τρεχούσης χρήσεως και των λοιπών υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων οφειλομένων ποσών, είναι δυνατό να γίνει συμψηφισμός του πιστωτικού υπολοίπου με το χρεωστικό για βεβαίωση ποσό εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, εφ΄ όσον ήθελε ζητηθεί τούτο στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, κατά την υποβολή της δηλώσεως από το νομικό πρόσωπο.
2.Σε περίπτωση που το ποσό του προκαταβληθέντος ή παρακρατηθέντος φόρου ή του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 είναι μεγαλύτερο μόνον από τον αναλογούντα φόρο (κύριο και συμπληρωματικό), η διαφορά είναι δυνατό, αν ζητηθεί στην αρμόδια Οικον. Εφορία κατά την υποβολή της δηλώσεως, να συμψηφισθεί στο υπόλοιπο ποσό, το οποίο προκύπτει προς βεβαίωση.
3. Για τον ανωτέρω συμψηφισμό υποβάλλεται στον αρμόδιο Οικον. Έφορο μαζί με τη δήλωση και αίτηση συμψηφισμού υπό του υπόχρεου νομικού προσώπου.
4. Κατά την έκδοση του τριπλοτύπου εισπράξεως θα χορηγείται έκπτωση 10% μόνο στην περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμου δηλώσεως, και η έκπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2 θα χορηγείται αν κατά την υποβολή της εμπροθέσμου δηλώσεως εξοφληθεί το μετά το συμψηφισμό το απομένον ποσό.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
ε) Αριθ. Πρωτ. 144233/37456/ΙΙΙ-1
Αθήναι, 27 Οκτωβρίου 1981
ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας καταβολής της πέμπτης δόσεως των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών και των συνεισπραττομένων με αυτή ποσών».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» και του Ν.Δ. 3839/1958, περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας των αυτοκινήτων κ.λ.π.» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 814/1978 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 90 του Ν. 1041/1980.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 816/1978 «περί επιβολής εισφοράς δια την αντιμετώπισιν των εκτάκτων αναγκών εκ των σεισμών εις τον Νομόν Θεσσαλονίκης, την επαρχίαν Βισαλτίας του Νομού Σερρών και την επαρχίαν Κιλκίς του Νομού Κιλκίς» και
4. Το γεγονός, ότι πολλά μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως της πέμπτης δόσεως των τελών κυκλοφορίας 1981, λήξεως 25 Οκτωβρίου 1981 έφθασαν καθυστερημένα στους υπόχρεους.
Αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 1981 την προθεσμία καταβολής της πέμπτης δόσεως, λήξεως 25.10.1981, των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών και των συνεισπραττόμενων με αυτή ποσών, εφ΄ όσον η είσπραξη αυτών πραγματοποιείται με το μηχανογραφικό σύστημα εισπράξεως.
Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
στ) «Αριθ. Πρωτ. 1877/ΙΙΙ – 176/ΙΙΙ -1
Αθήναι, 3 Φεβρουαρίου 1982
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εκπτώσεως 10% σε φορολογούμενους που πήραν εκπρόθεσμα τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1981».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 9 του Ν.Δ. 4242/1962 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Την απόφασή μας αριθ. 62812/ΙΙΙ- 176/15.5.1981, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση εκπτώσεως 10% σε φορολογούμενους που πλήρωσαν εφάπαξ εκπρόθεσμα φόρους που εισπράττονται με το μηχανογραφικό σύστημα εισπράξεως, επειδή πήραν καθυστερημένα, χωρίς υπαιτιότητάς τους, τα μηχανογραφικά τριτλότυπα εισπράξεως.
4. Το γεγονός ότι μια κατηγορία οφειλετών φόρου εισοδήματος δεν καλύφθηκε με την πιο πάνω απόφαση, χωρίς να φέρει ευθύνη γι΄ αυτό.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε, όπως όσοι φορολογούμενοι πήραν καθυστερημένα τα μηχανογραφικά τριπλότυπα εισπράξεως φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1981, με συνέπεια να χάσουν την δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ εμπρόθεσμα την οφειλή τους και να τύχουν της εκπτώσεως 10%, να δικαιωθούν της εκπτώσεως αυτής, εφ΄ όσον μέχρι την ημερομηνία λήξεως καταβολής της τελευταίας δόσεως του φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1981, έχουν πληρώσει το 90% τουλάχιστον της οφειλής τους και έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της πιο πάνω εκπτώσεως.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
4. Κυρώνονται από τότε που ίσχυσαν οι παρακάτω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών και διαταγές του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες αναστάλθηκαν ολικά ή μερικά οι δασμοί που προβλέπονται από το Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής, ως και οι λοιποί φόροι εισαγωγής σε κτηνοτροφικά προϊόντα και είδη διατροφής, με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας των ειδών τούτων στην εσωτερική αγορά και τη διατήρηση των τιμών διάθεσής του σε χαμηλά για την κατανάλωση επίπεδα:
Α΄ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών
Αριθμ. 1279/27.5.1980
«Περί επαναφοράς από 30/6/1980 ανασταλέντων δασμών βασικών, κτηνοτροφικών κυρίως, προϊόντων»
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπ΄ όψιν:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Τας αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 143/12.2.1976, 159/23.3.1976, 840/20.10.1978, 863/14.11.1978, 864/14.11.1978, περί αναστολής δασμών και λοιπών φόρων και τελών επί εισαγωγών νωπών κρεάτων βοοειδών, βοδινού συκωτιού, μελάσσης και αραχιδέλαιου.
3. Τας υπ΄ αριθ. Πρ. 3088/23.4.80 και Πρ. 4112/17.5.80 εγγράφους εισηγήσεις του κυρίου Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου κυρίου Παλαιοκρασσά ως και προφορικήν τοιαύτην επί του ως άνω θέματος.
4. Την ανάγκην λήψεως καταλλήλων μέτρων δια την προστασίαν της εγχωρίου γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ως και της καταναλώσεως εν όψει της προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ε.Κ.
5. Την διεξαχθείσαν μεταξύ των μελών αυτής διεξοδικήν συζήτησιν επί του εν θέματι αντικειμένου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1. Εγκρίνει την επαναφοράν των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων από 30.6.1980 δια τα κάτωθι προϊόντα:
– Βόειον κρέας νωπόν
– Συκώτι βοοειδών νωπόν και κατεψυγμένον
– Μέλασσα
– Αραχιδέλαιον
Δια τα δύο πρώτα από τα ως άνω προϊόντα εις τα οποία επιβάλλεται κατά τον εκτελωνισμόν και αντισταθμιστική εισφορά αποφασίζεται παράλληλος μείωσίς της, ανάλογος με την επιβάρυνσιν από την επαναφορά των δασμών, ώστε να μην διαταραχθή το υφιστάμενον επίπεδον τιμών.
2. Εγκρίνει την ατελή εισαγωγήν από 30/6/1980 άνευ καταβολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων των μηδικαλεύρων και τριφυλλοαλεύρων.
3. Εξουσιοδοτείται ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών δια την νομοθετικήν κύρωσιν της παρούσης αποφάσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Β΄ Τηλεγραφικές διαταγές Υπουργού Οικονομικών αριθμ. Δ/2/2/2.1.1981 και Δ. 72/19/19.1.1981.
1. Διαταγή Δ.2/2/2.1.1981
«Σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αναστέλλεται προσωρινώς από 1.1.1981 και για οκτώ (8) μήνες ο προβλεπόμενος από το Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής δασμός για τα νωπά κρέατα βοοειδών της δασμολογικής κλάσεως 0201 ΑΙΙα από τα εισαγόμενα από χώρες της ΕΟΚ STOP».
2. Διαταγή Δ.72/19/19.1.1981
«Σε συνέχεια τηλεγραφικής διαταγής μας αριθμ. Δ.2/2/2.1.81 αναστολή για εισαγόμενα από χώρες ΕΟΚ νωπά κρέατα βοοειδή δασμολογικής κλάσεως 02.01ΑΙΙα, επεκτείνεται από 1.1.1981 για ίδιο χρονικό διάστημα (οκτάμηνον) και στις λοιπές πέρα του δασμού επιβαρύνσεις STOP.
Τυχόν εισπραχθείσες, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, επιβαρύνσεις, επιστρέφονται STOP».
Γ΄ Τηλεγραφική διαταγή Υφυπουργού Οικονομικών
Αριθ. 103/27/23.1.1981
«1. Σύμφωνα με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αναστέλλονται από σήμερα λοιποί φόροι και τέλη εισαγωγής για τα τυριά δασ. κλάσεως 04.04 ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως STOP.
2. Αναστολής εξαιρείται γεωργική εισφορά που επιβάλλεται επί εισαγομένων από τρίτες χώρες STOP.
3. Ανωτέρω τυριά φορτωθέντα από χώρες ΕΟΚ μέχρι 31.12.1980 και εισαγόμενα στη χώρα από 1.1.1981 εξαιρούνται από σήμερα πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως πλην του επ΄ αυτών επιβαλλομένου μέχρι 31.12.1980 δασμού STOP».
Δ΄ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αριθμ. 1515/13.3.1981
«Περί προσωρινής αναστολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων για τα εισαγόμενα ζώντα βοοειδή προς πάχυνση από χώρες της ΕΟΚ».
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων»
2. Την υπ΄αριθμ. ΕΠ 7/4.3.1981 έγγραφη εισήγηση του κ. Υπουργού Γεωργίας.
3. Προφορική εισήγηση του κ. Υπ. Γεωργίας
4. Την διεξοδική συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος που διεξήχθη μεταξύ των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1. Εγκρίνει την αναστολή, από 1.3.1981, μέχρι 31.8.1981 του προβλεπόμενου από το τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής, δασμού για τα ζώντα βοοειδή, στα οποία υπάγονται και οι μόσχοι προς πάχυνση, της δασμολογικής κλάσεως 01.02. ΑΙΙ, που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς, καθώς και την αναστολή των συνεισπραττομένων τελών χαρτοσήμου (2,4%) και της υπέρ ενισχύσεως των εξαγωγών εισφοράς (0,15%), της υπ. αριθ. 25323/60 υπουργικής αποφάσεως για τα ανωτέρω εισαγόμενα προϊόντα.
2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Υπουργός Οικονομικών για τη νομοθετική ρύθμιση της παρούσης αποφάσεως.
Ε΄ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αριθ. 1568/8.5.1981.
«Περί αναστολής δασμών εισαγωγής ελαιούχων σπόρων και υδρογονωμένων σπορέλαιων και ζωικών λιπών»
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Τα άρθρα 64 και 82 της Πράξεως Προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
3. Τους αριθ.54 και 55 Κανονισμούς της Επιτροπής με τους οποίους επιτρέπεται στην Ελλάδα να αναστείλει τους δασμούς εισαγωγής ορισμένων ποσοτήτων φυτικών ελαίων και ελαιούχων σπόρων.
4. Την αριθμ. Α2-6474/5.5.1981 εισήγηση του Υπ. Εμπορίου.
5. Τα σχετικά με την κατανομή των εισαχθησομένων ποσοτήτων έγγραφα.
6. Την συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Επιτροπής για το αντικείμενο του θέματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1. Εγκρίνει αναδρομικώς από 1.1.1981, την αναστολή των εισαγωγικών δασμών που εισπράττονται κατά την εισαγωγή των σπερμάτων και ελαιδών καρπών της δασμολογικής διακρίσεως 12.01 Β, IV του ισχύοντος δασμολογίου και για ποσότητα μέχρι 25.000 τόνων ισοδύναμου ελαίου, ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως (Ε.Ο.Κ. ή Τρίτες Χώρες) και την μείωση των δασμών που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ελαίων και ζωικών ή φυτικών λιπών των δασμολογικών διακρίσεων 15.12Β.Ι και Β.ΙΙβ και για ποσότητα μέχρι 18.000 τόννων οριζομένων σε 17% και 35,5% επί της αξίας, αναλόγως χώρας προελεύσεώς τους (Ε.Ο.Κ. ή Τρίτες Χώρες αντιστοίχως).
2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Υπουργός Οικονομικών για τη νομοθετική κύρωση της παρούσης αποφάσεως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤ΄ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αριθ. 1644/4.8.1981
«Περί μειώσεως των δασμών των ειδών που προβλέπονται στον υπ΄ αριθ. 1527/1981 κανονισμό ΕΟΚ»
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Νόμου 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κ.λ.π.»
3. Την υπ΄αριθμ. 1977/16.1981 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού
4. Τα υπ΄ αριθμ. 649/29.6.1981 και 650/29.6.1981 Π. Διατάγματα
5.Την υπ΄ αριθμ. 2073/2.7.1981 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού «περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής».
6.Την υπ΄ αριθμ.Ε6/4675/1504/8.7.1981 εισήγηση του κυρίου Υπουργού Εμπορίου
7. Προφορική εισήγηση του κυρίου Υπουργού Εμπορίου
8. Τη διεξαχθείσα μεταξύ των μελών της συζήτησης επί του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1. Εγκρίνει την μείωση των δασμών των προϊόντων της δασμολογικής κλάσεως 15.07 ΔΕΧΙ, που περιλαμβάνει τα λοιπά έλαια που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση, στα ύψη τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΟΚ 1527/15.6.1981.
2. Εξουσιοδοτούνται οι κ. Υπουργοί Οικονομικών και Εμπορίου για την εφαρμογή της παρούσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζ΄ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αριθ. 1658/12.8.1981
«Περί παρατάσεως της αναστολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων μετά την 31/8/1981 στα εισαγόμενα από την ΕΟΚ νωπά κρέατα βοοειδών και ζώντα βοοειδή για σφαγή ως και άρσεως επιβολής λοιπών φόρων και τελών επί του εισαγόμενου κατεψυγμένου κρέατος αιγοπροβατοειδών άνευ οστών».
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Την υπ΄ αριθμ. 2073/2.7.1981 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού «περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κ.λ.π.».
4. Τα υπ΄ αριθμ. 649/29.6.1981 και 650/29.6.1981 Π. Διατάγματα
5.Την υπ΄ αριθμ. ΠΡ. 2930/ 29.7.1981 έγγραφη εισήγηση του κυρίου Υπουργού Συντονισμού.
6. Προφορική εισήγηση του κυρίου Υπουργού Συντονισμού ως και του Υφυπουργού Εμπορίου.
7. Τις διατυπωθείσες από τον κύριο Υπουργό Οικονομικών αντιρρήσεις για την παράταση της αναστολής μέχρι 31.12.1981.
8. Την διεξαχθείσα μεταξύ των μελών της συζήτησης για το ανωτέρω θέμα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει την παράταση αναστολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων στα εισαγόμενα από την ΕΟΚ νωπά κρέατα βοοειδών και ζώντα βοοειδή για σφαγή, που είχε εγκριθεί με τις υπ΄ αριθμ. 1469/23.12.1980 και 1515/13.3.1981 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την 31.12.1981.
2. Εγκρίνει την άρση των επιβαλλόμενων επί του εισαγόμενου κατεψυγμένου κρέατος αιγοπροβατοειδών άνευ οστών, φόρων και τελών εισαγωγής
3. Εξουσιοδοτούνται οι κύριοι Υπ. Συντονισμών και Οικονομικών για την εφαρμογή της παρούσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η΄ Τηλεγρ/κή διαταγή Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ.1441/488/2.10.1981
«Κατόπιν 1708/1981 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών βάσει οποίας εγκρίνεται η από 1.1.81 ατελής από ΕΟΚ και με δασμούς 15% από Τρίτες Χώρες εισαγωγή ποσότητος 4.000 τόννων φυτικών ελαίων, προοριζομένων για τη στίλβωση σταφίδος, δασμολογικής διακρίσεως ΔΕΧΙΙβ2ββ, παρακαλούμε για την σύμφωνα με τα ανωτέρω παράδοση αυτών, λαμβάνοντες παράλληλα τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση για την κάλυψη της σχετικής διαφοράς μέχρι νομοθετικής κυρώσεως ανωτέρω αποφάσεως στοπ».
Θ΄ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αριθ. 1716/11.9.1981
«Περί τροποποιήσεως της υπ. αριθ. 1658/12.8.1981 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής «περί παρατάσεως της αναστολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων μετά την 31.8.1981 στα εισαγόμενα από την ΕΟΚ νωπά κρέατα και ζώντα βοοειδή».
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Την υπ΄ αριθμ. 2073/2.7.1981 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού «περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κ.λ.π.»
4. Τα υπ΄ αριθμ. 649/29.6.1981 και 650/29.6.1981 Π. Διατάγματα
5. Την υπ΄ αριθμ. 1658/12.8.1981 απόφασή της.
6. Σχετική εισήγηση του κυρίου Υφυπουργού Εμπορίου
7. Τη διεξαχθείσα μεταξύ των μελών της συζήτησης επί του ανωτέρω θέματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1. Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 1658/12.8.1981 απόφασή της και εγκρίνει όπως η χορηγηθείσα αναστολή δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι 31/12/1981 για τα εισαγόμενα από την ΕΟΚ νωπά κρέατα και ζώντα βοοειδή για σφαγή, εφαρμοσθεί και για τα εισαγόμενα ζώντα βοοειδή προς πάχυνση.
2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Υπουργός Οικονομικών για την εφαρμογή της παρούσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών 1726/11.9.1981 «περί καταργήσεως εισαγωγικών δασμών ακατέργαστου βάμβακος Δ.Κ. 55.01»
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Την υπ΄ αριθμ. 2073/2.7.1981 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού «περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κ.λ.π.».
4. Την συνθήκη προσχωρήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες, ως και τον Κανονισμό ΕΟΚ 2183/1981 «περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος βοηθείας του βάμβακος».
5. Τα υπ΄ αριθμ. 649/29.6.1981 και 650/29.6.1981 Π. Διατάγματα
6. Την υπ΄ αριθμ. 323223/3765/17.8.1981 εισήγηση του Υπ. Γεωργίας.
7. Τη διεξαχθείσα μεταξύ των μελών της συζήτησης επί του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1.Εγκρίνει την άμεση κατάργηση των δασμών του ελληνικού δασμολογίου επί του εισαγομένου εκ πάσης χώρας βάμβακος, της δασμολογικής κλάσεως 55.01 προς πλήρη ευθυγράμμιση του Ελληνικού Δασμολογίου με το Κοινό Ευρωπαϊκό Δασμολόγιο και εξουσιοδοτεί την αρμόδια ελληνική υπηρεσία όπως κινήσει την κοινοτική διαδικασία καταργήσεως των εν λόγω δασμών για την έκδοση σχετικού Κανονισμού ΕΟΚ.
2. Η παρούσα ισχύει από σήμερον.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΑ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αριθ. 1794/29.12.1981
«περί παρατάσεως της αναστολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι 31.3.1982 στα εισαγόμενα από την ΕΟΚ νωπά κρέατα βοοειδών και ζώντα βοοειδή για σφαγή ή για πάχυνση».
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
2. Την υπ΄ αριθμ. 2073/2.7.1981 απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού «περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κ.λ.π.»
4. Την υπ΄ αριθμ. ΠΡ. 4612/1981 έγγραφη εισήγηση του κ. Υπουργού Συντονισμού.
5. Τις διατυπωθείσες απόψεις των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Γεωργίας.
6. Τη διεξαχθείσα μεταξύ των μελών της συζήτησης για το ανωτέρω θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει την παράταση της αναστολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων στα εισαγόμενα από την ΕΟΚ νωπά κρέατα βοοειδών και ζώντα βοοειδή για σφαγή ή πάχυνση, μέχρι την 31.3.1982.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Υπουργό Οικονομικών για την εφαρμογή της παρούσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΒ. Τηλεγραφικές διαταγές Υπουργού των Οικονομικών αριθ. Δ.522/159/21.4.1981 και αριθ. Δ.938/3.7.1981.
1. Διαταγή Δ.522/159/21.4.1981
Από λήψεως παρούσης και μέχρι νεωτέρας επί τελωνιζομένων σε ανάλωση κρεάτων προβατοειδών και αιγοειδών, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη, της δασμολογικής διακρίσεως 02.01 ΑΙVα1, καταργείται από 3/7/1981, στοπ».
2. Διαταγή Δ.938/3.7.1981
«Η βάσει αριθ. Δ.522/159/21.4.1981 διαταγής ισχύουσα απαλλαγή εκ τελών χαρτοσήμου κρεάτων προβατοειδών και αιγοειδών δασμολ. Διακρίσεως 02.01 ΑΙVα1, καταργείται από 3.7.1981 στοπ».
ΙΓ Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε, η παρακάτω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου.
«Αριθ. 25323
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έχοντες υπ΄ όψει τας διατάξεις: 1) του άρθρου 18 του Α.Ν. 1690/1939 «περί ρυθμίσεως εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου», ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Α.Ν. 2254/1940, εν συνδυασμώ προς το άρθρον 7 του από 7/12/1974 Νομοθετικού Διατάγματος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών τινών Νόμων και 2) του Α.Ν. 1326/1938 «περί κυρώσεως κοινών αποφάσεων των επί των Οικονομικών και της Εθνικής Οικονομίας Υπουργών εκδοθεισών κατ΄ εφαρμογήν του Ν. 5426/1932»,
Αποφασίζομεν
Ι. τη δυνάμει της υπ΄ αριθ. 7887/1946 αποφάσεως ημών επιβλειθήσαν εισφοράν επί των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων ειδών καθορίζομεν εις 1,1/2‰ επί της τιμολογιακής αυτών αξίας CIF.
ΙΙ. Η εισφορά αύτη καταβάλλεται τόσον επί εισαγομένων ειδών επί διακανονισμώ της αξίας των δια κρατικού συναλλάγματος όσον και επί των άνευ συν/κών διατυπώσεων.
ΙΙΙ. Της υποχρεώσεως καταβολής της ανωτέρω εισφοράς απαλλάσσονται:
α) Αι πάσης φύσεως εισαγωγαί αι διενεργούμεναι ατελώς συμφώνως προς τας κειμένας σχετικάς διατάξεις.
β) Αι εισαγωγαί αι διενεργούμεναι άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων, δι΄ ας συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις δεν απαιτείται άδεια του Υπ. Εμπορίου.
IV. Δεν υποχρεούνται εις την καταβολήν της εισφοράς της υπ΄αριθ. 3373/1955 αποφάσεως περιπτώσεις εισαγωγής αυτοκινήτων τελωνισθέντων και εισαχθέντων κατά τας κειμένας διατάξεις άνευ αδείας του Υπουργείου Εμπορίου, δι΄ ας δεν κατεβλήθη αρχικώς η εισφορά αύτη λόγω γεννηθεισών αμφιβολιών ως προς την υποχρέωσιν καταβολής της.
V. Αι υπ΄ αριθ. 7722/1946, 93300/1946, 48934/1953, 32335/1953, 3373/1955, 14041/1957 Υπουργικαί αποφάσεις, ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη τη παρούση καταργούνται.
Η παρούσα, ής η ισχύς άρχεται από σήμερον, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1960.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 64α
Μείωση εισοδήματος

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ποσό των κυρίων αποδοχών τις οποίες αποκτούν, αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους, τα μέλη της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ΝΔ 3323/1955, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ποσό των κύριων αποδοχών, τις οποίες αποκτούν, αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους, τα μέλη του σωματείου υπαλλήλων Πρακτορείων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής».

3. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 4 του ΝΔ 3323/1955, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ποσό των κύριων αποδοχών, τις οποίες αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης και κινηματογράφου, οι οποίοι είναι γραμμένοι στην Ένωση Εικονοληπτών Επικαίρων και Τηλεόρασης και οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπάλληλου και διέπονται από το νόμο για το δημοσιογραφικό επάγγελμα .

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ΝΔ 3323/1955, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ποσό της κύριας σύνταξης που καταβάλλεται στους Τεχνικούς Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι γραμμένοι στις οικείες Επαγγελματικές Ενώσεις.

Άρθρο 65
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με προεδρικά διατάγματα , που θα εκδοθούν μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, θα διατυπωθούν στη δημοτική γλώσσα όλες οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ισχύ αυτού του νόμου.

Άρθρο 66
Διατάξεις που καταργούνται
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταργούνται:
α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 και της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΝΔ 3323/1955.
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και των παραγράφων 5 και 10 του άρθρου 6 του Ν. 1160/1981 «περί αυξήσεως …………… τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων»
γ) Οι διατάξεις των Β.Δ/των 404/1960 και 284/1970,
δ) Οι διατάξεις του άρθρ. 44 του Ν. 820/1978 «περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αυτός ρυθμίζει.

Άρθρο 67
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει:
α) των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παράγραφοι 3 και 4, 8 παράγραφοι 1 ως και 6 και παράγραφοι 10,4 παράγραφοι 1 και 2, 6 παράγραφοι 1 και 5, 64α, για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1982 και των άρθρων 19 ως και 36 από 1 Ιανουαρίου 1982.
β) Των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφοι 1, 2 & 4 από 8 Μαρτίου 1982.
γ) Των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, 45, εκτός από τις παραγράφους 1 εδάφιο γ΄ και 3 εδάφιο α΄ , 47 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 8,48 παράγραφοι 1, 2α, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, 49 παρ. 3, 50 και 51 από 9 Μαρτίου 1982.
δ) Των διατάξεων του άρθρου 46 από 9 Απριλίου 1982,
ε) των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 εδάφιο γ΄ και 3 εδάφιο α, από την 1η Ιανουαρίου 1983.
στ) Των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ.4 από το οικονομικό έτος 1982,
ζ) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.
Παραγγέλομεν να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος τους Κράτους.
Αθήναι, 3 Απριλίου 1982

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.
Αθήναι, 03 Απριλίου 1982
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI