Νόμος 1248 ΦΕΚ Α΄46/7.4.1982
Κύρωση της σύμβασης που υπογράφτηκε στις 16 Μαΐου 1979 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος, και που αναφέρεται στην εφάπαξ κοπή χρυσών και αργυρών αναμνηστικών νομισμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση που υπογράφτηκε στις 16 Μαΐου 1979 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών Αθανασίου Κανελλοπούλου και της Τραπέζης της Ελλάδος. εκπροσωπουμένης υπό του Διοικητού αυτής Ξενοφώντος Ζολώτα, συνεφωνήθησαν τα επόμενα:
Άρθρον 1.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συναινεί όπως, επί τη ευκαιρία της υπογραφής εις Αθήνας την 28 Μαΐου 1979 της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Οικονομικάς Κοινότητας, το Ελληνικόν Δημόσιον προέλθη εις την εφ` άπαξ κοπήν χρυσών και αργυρών αναμνηστικών νομισμάτων κατά τα κατωτέρω λεπτομερώς οριζόμενα:
Α ` ΧΡΥΣΟΥΝ ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Περιεκτικότης: χρυσός 900 ο/οο. 2. Διάμετρος: 31 χιλ/στά. 3. Βάρος. 20 γραμμάρια. 4. Τύπωσις: Επιμελημένη. 5. Απεικονίσεις. α) Επί της προσθίας όψεως και άνωθεν εικονίζεται τμήμα δάφνης. Κάτωθεν αυτής αναγράφεται η φράσις “ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ” εις τρείς στίχους και κάτωθεν αυτής η λέξις “ΔΡΑΧΜΕΣ” και ο αριθμός “10.000” εις δύο στίχους. Κυκλικώς παρά την στεφάνην αναγράφονται αι λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” και δια μικροτέρων γραμμάτων αι λέξεις “28 Μαίου 1979 10ο ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Κ.” εντός δύο διαχωριστικών διακοσμητικών στοιχείων.
β) Επί της οπισθίας όψεως απεικονίζεται ο Απόλλων καθήμενος επί του δελφικού ομφαλού, μετά λύρας, κλάδου δάφνης και δελφικός τρίπους, της όλης παραστάσεως περβαλλομένης κυκλικώς υπό της λέξεως “ΑΜΦΙΚΤΙΩΝΩΝ”.
6. Συσκευασία: Εντός καλαισθήτου κυτίου ή εντός πλαστικής θήκης εν κενώ αέρος.
7. Ονομαστική αξία Δραχμαί 10.000.
8. Ποσότης 10.000.
Β` ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΝΟΜΙΣΜΑ.
1. Περιεκτικότης: `Αργυρος 900ο/οο.
2. Διάμετρος: 31 χιλ/στά.
3. Βάρος: 13 γραμμάρια.
4 Τύπωσις: Επιμελημένη.
5. Απεικονίσεις: α) Επί της προσθίας όψεως και εις ο άνω μέρος εικονίζεται τμήμα δάφνης. Κάτωθεν αυτής αναγράφεται η φράσις “ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ” εις τρεις στίχους. Κάτωθεν ταύτης η λέξις “ΔΡΑΧΜΕΣ” και ο αριθμός “500” εις δύο στίχους. Κυκλικώς δε παρά την στεφάνην αναγράφονται αι λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” και δια μικροτέρων γραμμάτων αι λέξεις “28 Μαίου 1979 10ο Μέλος Ε.Ο.Κ” εντός δύο διαχωριστικών διακοσμητικών.
β) Επί της οπισθίας όψεως απεικονίζεται η “ΕΥΡΩΠΗ”, ενδεδυμένη με διπλούν χιτώνα και πέπλον καθημένη επί δένδρου.
6. Συσκευασία : Εντός πλαστικής θήκης εν κενώ αέρος.
7. Ονομαστική αξία Δραχμαί 500.
8. Ποσότης: 18 000.
Άρθρον 2.
1. Η κοπή – τύπωσις των κατά τα ανωτέρω αναμνηστικών νομισμάτων θα γίνη εις τας εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.).
2. Δια την εκτέλεσιν του έργου τούτου ουδεμία αμοιβή κέρδος ή προμήθεια θα καταβληθή υπο του Δημοσίου εις την Τράπεζαν της Ελλάδος.
3. Επί του εις την Τράπεζαν της Ελλάδος καταβλητέου κόστους κατασκευής και συσκευασίας ως και επί πάσης τυχόν προσθέτου δαπάνης, ουδεμία κράτησις ή εισφορά και ουδείς φόρος, χαρτόσημον ή τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμών πάσης φύσεως και φυσικών ή νομικών προσώπων, οφείλεται υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, πάσα δε σχετική δαπάνη εις ην ήθελε τυχόν υποχρεωθεί αύτη, θα καταβάλλεται υπό του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Η προμήθεια των μεταλλικών (χρυσών, αργυρών) δίσκων θα πραγματοποιηθή κατά την διαδικασίαν προμηθείας των δίσκων μεταλλικών νομισμάτων (κερμάτων) του Δημοσίου την προβλεπομένην υπό των διατάξεων του Ν Δ. 488/1974.
Άρθρον 3.
1. Τα κατά τα ανωτέρω χρυσά και αργυρά αναμνηστικά νομίσματα, μετά την παραλαβήν των υπό Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου, θα παραδοθούν εις την Τράπεζαν της Ελλάδος και θα διατίθενται εις τιμήν η οποία θα καθορίζεται εκάστοτε δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.
2. Το αντίτιμον της αξίας των ως άνω διατιθεμένων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος νομισμάτων θα άγεται εις πίστωσιν ανοιγησομένων παρ` αυτή, ιδιαιτέρως κατά κατηγορίαν χρυσών και αργυρών νομισμάτων ειδικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.
Άρθρον 4.
Η παρούσα σύμβασις, ης η ισχύς άρχεται από της υπογραφής της συνετάγη εις διπλούν, εγκριθήσεται δε υπό της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος και κυρωθήσεται δια νόμου.
Εκ των ως άνω δύο πρωτοτύπων της συμβάσεως το ένα έλαβεν ο Υπουργός των Οικονομικών προς τήρησιν εις το αρχείον της 7ης Διευθύνσεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το δε έτερον ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.
Εν Αθήναις τη 16 Μαίου 1979

Άρθρο δεύτερο
1. `Ολες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του παρόντος βαρύνουν τον Προϋπολογισμό των εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τα χρηματικά ποσά που θα εισπραχθούν από τη διάθεση των ανωτέρω αναμνηστικών νομισμάτων αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο τρίτο
Κάθε λεπτομέρεια που αναφέρεται στην εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο τέταρτο
Ο παρών νόμος ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 03 Απριλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ