Νόμος 1247 ΦΕΚ Α΄46/7.4.1982
Κύρωση της σύμβασης που υπογράφτηκε στις 18 Απριλίου 1978 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και που αναφέρεται στην εφάπαξ κοπή μεταλλικών αναμνηστικών νομισμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση που υπογράφτηκε στις 18 Απριλίου 1978 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμέ νου υπό του Υπουργού των Οικονομικών Γιάννη Π. Μπούτου και της Τραπέζης της Ελλάδος, εκπροσωπουμένης υπό του Διοικητού αυτής Ξενοφώντος Ζολώτα, συνεφωνήθησαν τα επόμενα:
Άρθρον 1.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συναινεί όπως επί τη συμπληρώσει 50 ετών από της ιδρύσεώς της το Ελληνικόν Δημόσιον προέλθη εις την εφ` άπαξ κοπήν μεταλλικών αναμνηστικών νομισμάτων κατά τα κατωτέρω λεπτομερώς οριζόμενα.
1. Μέταλλον: Κράμα Αργύρου – Χαλκού, 65 % και 35 % αντιστοίχως.
2. Διάμετρος: 31 ΜΜ.
3 Βάρος. 13 Γρ.
4. Τύπωσις Επιμελημένη (PROOF).
5. Απεικονίσεις: Επί μεν της μιάς όψεως το έμβλημα της Τραπέζης της Ελλάδος (καθημένη Αθηνά) και κείμενον μνημονεύον την 50ετίαν, επί δε της ετέρας, κυκλικώς παρά την στεφάνην αι λέξεις “ΕΛΛΗΛΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. εις το μέσον η ονομαστική αξία του κέρματος και κάτωθεν το έτος κοπής 1978.
6. Συσκευασία. Εις κενόν αέρος και εντός καλαισθήτου θήκης.
7. Ονομαστική αξία: Δρχ 100.
8. Ποσότης Τεμάχα 25.000
9. Τιμή Διαθέσεως. Δρχ. 300.
10. Διάθεσις: Μέσω της Τραπέζης Ελλάδος.
Άρθρον 2
1. Η κοπή των κατά τα ανωτέρω μεταλλικών αναμνηστικών νομισμάτων θα γίνει εις τας εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.).
2. Δια την εκτέλεσιν του έργου τούτου ουδεμί αμοιβή κέρδος ή προμήθεια θα καταβληθή υπό το Δημοσίου εις την Τράπεζαν της Ελλάδος.
3. Επί του εις την Τράπεζαν της Ελλάδος καταβλητέου κόστους κατασκευής και συσκευασίας ως και επί πάσης τυχόν προσθέτου δαπάνης ουδεμία κράτησις ή εισφορά και ουδείς φόρος, χαρτόσημον ή τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμών πάσης φύσεως και φυσικών ή νομικών προσώπων οφείλεται υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, πάσα δε σχετική δαπάνη, εις ην ήθελε τυχόν υποχρεωθή αύτη, θα καταβάλλεται υπό του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Η προμήθεια των μεταλλικών δίσκων θα πραγματοποιηθή κατά την διαδικασίαν προμηθείας των δίσκων μεταλλικών νομισμάτων (κερμάτων) του Δημοσίου), την προβλεπομένην υπό των διατάξεων του Ν.Δ 488/74.
Άρθρον 3.
1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον μεταλλικά αναμνηστικά νομίσματα θα παραδοθούν μετά την παραλαβήν των υπό του Ελληνικού Δημοσίου εις την Τράπεζαν της Ελλάδος και θα διατίθενται εις την ανωτέρω τιμήν.
2. `Αμα τη παραδόσει το αντίτιμον της αξίας των ανωτέρω μεταλλικών νομσμάτων θα αχθή υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εις πίστωσιν του παρ` αυτή δημιουργηθησομένου ειδικού λογαρασμού “Ε.Δ. – Προϊόν εκ της κυκλοφορίας αναμνηστικών μεταλλικών νομισμάτων”.
Άρθρον 4.
Η παρούσα σύμβασις, ης η ισχύς άρχεται από της υπογραφής της, συνετάγη εις διπλούν, εγκριθήσεται δε υπό της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Τραπέζης Ελλάδος και κυρωθήσεται δια νόμου.
Εκ των ως άνω δύο πρωτοτύπων της συμβάσεως το εν έλαβεν ο Υπουργός των Οικονομικών προς τήρησιν εις το αρχείον της 7ης Διευθύνσεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το δε έτερον ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.
Εν Αθήναις τη 18 Απριλίου 1978

Άρθρο δεύτερο
1. `Ολες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του παρόντος βαρύνουν τον Προϋπολογισμό των εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τα χρηματικά ποσά που θα εισπραχθούν από τη διάθεση των ανωτέρω αναμνηστικών νομισμάτων αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο τρίτο
Κάθε λεπτομέρεια που αναφέρεται στην εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

Άρθρο τέταρτο
Ο παρών νόμος ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 03 Απριλίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ