Νόμος 1245 ΦΕΚ Α΄45/6.4.1982
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που συνάφθηκε στις 18.4. 1981 στο Κάιρο με την ανταλλαγή επιστολών για την απαλλαγή των Ελλήνων εργαζομένων στην Αίγυπτο και των Αιγυπτίων εργαζομένων στην Ελλάδα από την καταβολή τελών κατά τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών εργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που συνάφθηκε στο Κάιρο στις 18.4.1981 με την ανταλλαγή επιστολών για την απαλλαγή των Ελλήνων εργαζομένων στην Αίγυπτο και των Αιγυπτίων εργαζομένων στην Ελλάδα από την καταβολή τελών κατά τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών εργασίας, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής.
Κάιρο, 18 Απριλίου 1981 Εξοχώτατε,
Σχετικά με το θέμα των τελών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας, έχω την τιμή να σας προτείνω τα ακόλουθα:
Αιγύπτιοι υπήκοοι που εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα και `Ελληνες υπήκοοι που εργάζονται νόμιμα στην Αίγυπτο θα απαλλάσσονται από τα τέλη που απαιτούνται για τη χορήγηση ή και ανανέωση αδειών εργασίας.
Σε περίπτωση που η παραπάνω πρόταση είναι αποδεκτή από την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, έχω την τιμή να σας προτείνω ν` αποτελέσουν, η παρούσα επιστολή μαζί με την απαντησή σας σ` αυτή, Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεών μας, η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία της απαντήσεώς σας.
Παρακαλώ δεχθείτε, Εξοχώτατε, την διαβεβαίωση της εξαιρέτου υπολήψεώς μου.
Υπογραφή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
Α.Ε. Kov KAMAL HASSAN Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως και Υπουργόν Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Κάϊρο, 18 Απριλίου 1981 Εξοχώτατε,
Επιθυμώ να βεβαιώσω λήψη της επιστολής σας απο 18 Απριλίου 1981, που αφορά την απαλλαγή απο τα τέλη που απαιτούνται για την χορήγηση ή και ανανέωση αδειών εργασίας προς Αιγυπτίους και `Ελληνες εργαζομένους, το κείμενο της οποίας ακολουθεί:
” `Εξοχώτατε,
Σχετικά με το θέμα των τελών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας, έχω την τιμή να σας προτείνω τα ακόλουθα:
Αιγύπτιοι υπήκοοι που εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα και `Ελληνες υπήκοοι που εργάζονται νόμιμα στην Αίγυπτο θα απαλλάσσονται από τα τέλη που απαιτούνται για την χορήγηση ή και ανανέωση αδειών εργασίας.
Σε περίπτωση που η παραπάνω πρόταση είναι αποδεκτή από την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, έχω την τιμή να σας προτείνω ν` αποτελέσουν, η παρούσα επιστολή μαζί με την απαντησή σας σ` αυτή. Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεών μας, η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία της απαντησεώς σας.
Παρακαλώ δεχθείτε, Εξοχώτατε, την διαβεβαίωση της εξαιρέτου υπολήψεώς μου”.
Συμφωνώ μαζί σας ότι η επιστολή σας και η απάντησή μου σ` αυτή αποτελούν Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεών μας, η οποία ισχύει από σήμερα.
Παρακαλώ δεχθείτε Εξοχώτατε την διαβεβαίωση της εξαιρέτου υπολήψεώς μου.
Υπογραφή KAMAL HASSAN Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Α.Ε. ΚΟν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ
Υπουργόν Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 23 Μαρτίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ