Νόμος 1241 ΦΕΚ Α΄36/29.3.1982
Κύρωση των από 30.12.1981 και 23.6.1978 δανειακών συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Τραπέζης της Ελλάδος προς τακτοποίηση ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και άλλων λογαριασμών του Δημοσίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχουν ισχύν νόμου:
α) Από τότε που ίσχυσε η σύμβαση που υπογράφτηκε στις 30.12.1981, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της τραπέζης της Ελλάδος ποσού δραχμών 250 δισεκατομμυρίων με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων τακτικού προϋπολογισμού, ανοιγμάτων διαχείρισης καταναλωτικών αγαθών και αγροτικών προϊόντων ετών 1978-1981 και παλαιοτέρων και
β) Από τότε που ίσχυσε η από 23.6.1978 όμοια σύμβαση δανείου ποσού δραχμών 70 δισεκατομμυρίων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος, των οποίων τα κείμενα ακολουθούν.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Δανείου δρχ. 250.000.000 000 της Τραπέζης της Ελλάδος προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Στην Αθήνα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 1981 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μανόλη Δρεττάκη και της ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Αθήνα και επώνυμα “Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” που εκπροσωπείται, από τον Διοικητή της κ. Γεράσιμο Αρσένη συμφωνούνται τα εξής:
Άρθρο 1
1. Προς διακανονισμό οφειλής του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οργανισμών προστασίας αγροτικών προϊόντων (Α Σ.Ο. – Κ.Σ.Ο.Σ. – Ε Ο.Κ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΥΔΑΓΕΠ) προς τις Τράπεζες Ελλάδος και Αγροτική, η Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν της αριθ 28/30.12.1981 σχετικής αποφάσεως του Γενικού Συμβουλίου αυτής και της από 18 12.1981 εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου χορηγεί προς το αντισυμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο έντοκο δάνειο δραχμών διακοσίων πενήντα δισεκατομμυρίων (250. 000.000.000).
2 Σκοπός του δανείου είναι η εξόφληση οφειλών που προέρχονται από ελλείμματα διαχειρίσεως των ετών 1978- 1981 και παλαιοτέρων, τα οποία αναλύονται, κατά προσέγγιση, ως εξής
Δραχμές α) `Έλλειμμα τακτικού προϋπολογισμού 148.500 εκ. β) `Έλλειμμα λογ/σμου καταναλ. αγαθών 63.400 εκ. γ) `Έλλειμμα λιπασμάτων 24.700 εκ. δ) `Έλλειμμα καπνού 6.900 εκ. ε) `Έλλειμμα σταφίδων 5.500 εκ. στ) `Έλλειμμα ΥΔΑΓΕΠ (γεωργ. προϊόντων) 1.100 εκ.
` Άρθρο 2.
1. Η καταβολή από την Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού δανείου θα θεωρηθεί ότι έχει συντελεσθεί μόλις πιστωθεί, ύστερα απόσχετικες εντολές του Υπουργού οικονομικών, ειδικός λογαριασμός του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) θα εκδόσει προς την Τράπεζα της Ελλάδος τις απαιτούμενες εντολές χρεώσεως του παραπάνω ειδικού λογαριασμού για τη διάθεση του ποσού του δανείου για τους σκοπούς του Άρθρου 1
Οι μεταφορές είναι δυνατό να αναφέρονται και σε ελλείμματα που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, μετά την οριστικοποίηση θα επαναφέρονται στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ποσά που τυχόν μεταφέρθηκαν επιπλέον, τα οποία μαζί με το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των τόκων και του χρεωλυσίου της επομένης 5ετίας του δανείου των 70 δισεκατομμυρίων που συνάφθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος με την από 23.6.1978 Σύμβαση ή ως έκτακτη καταβολή, για την εξόφληση τόκων του δανείου ύστερα από εντολές του Δημοσίου.
2 Τις παραπάνω λογιστικές πράξεις της ή Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδή προς τις διευθύνσεις 1η- Προϋπολογισμού, 5η-Δημοσίου Χρέους και 6η-Λογαριασμών του Δημοσίου
Άρθρο 3
Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) κατ` έτος, οι δε τόκοι, οι οποίοι αρχίζουν από την πίστωση του κατά το άρθρο 2 ειδικού λογαριασμού του Δημοσίου, θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το επόμενο άρθρο. `
Άρθρο 4.
1. Το δάνειο, στο όποιο αναφέρεται η σύμβαση αυτή, θα έχει διάρκεια 20 χρόνια με 5 χρόνια περίοδο χάριτος. Το κεφάλαιο του δανείου αυτού θα εξοφληθεί ολοσχερώς από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Τράπεζα της Ελλάδος σε 15 ίσες ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις από τις οποίες η 1η θα καταβληθεί την 30η Δεκεμβρίου 1987 και η τελευταία την 30η Δεκεμβρίου 2001.
2 Οι τόκοι της περιόδου χάριτος υπολογιζόμενο με το παραπάνω επιτόκιο 5% θα άγονται κάθε χρόνο σε ειδικό άτοκο χρεωστικό λογ/σμο του Δημοσίου και θα κεφαλαιοποιηθούν ευθύς ως παρέλθει η περίοδος χάριτος. εξοφλούμενοι κατά τα κατωτέρω οριζόμενα 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του δανείου επί του κατά τ` ανωτέρω μετά την κεφαλαιοποίηση προκύπτοντος ποσού, υπολογιζόμενο, με το παραπάνω επιτόκιο 5%, επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου κεφαλαίου θα καταβάλλονται κατά την λήξη αυτών σύμφωνα με την παρ. 1 μαζί με τις χρεωλυτικές δόσεις του δανείου.
Άρθρο 5
1. Εάν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας καταβολής οποιασδήποτε τοκοχρεωλυτικής δόσεως δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος το σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Δημοσίου με το οποίο θα τίθεται στη διάθεση της Τραπέζης της Ελλάδος το ποσό που χρειάζεται για την πληρωμή της τοκοχρεωλυτικής δόσεως που λήγει, η τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται και εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως με την παρούσα να προβαίνει αυτή και μόνη, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση προς το Δημόσιο, κατά την τακτή ημέρα πληρωμής της δόσεως στη χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου που τηρεί “Ε.Δ. – Συγκέντρωσις Εισπράξεων και Πληρωμών”. 2 Τις παραπάνω χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου ή Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να αναγγέλλει αμέσως και με ιδιαίτερο έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δηλαδή προς τις διευθύνσεις 1η-Προυπολογισμού, 5η-Δημοσίου Χρέους και 6η-Λογαριασμών του Δημοσίου.
Άρθρο 6.
Η σύμβαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει την 30η Δεκεμβρίου 1981, συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα ανά ένα από τα οποία έλαβε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θα κυρωθεί δια νόμου με την φροντίδα του Υπουργού Οικονομικών και θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος προκειμένου να εγκριθεί.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Δανείου δραχμών 70.000.000.000. της Τραπέζης της Ελλάδος προς το Ελληνικού Δημόσιον.
Εν Αθήναις σήμερον την 23ην Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ογδόου έτους, μεταξύ αφ` ενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπευομένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών κ. Αθανασίου Κανελλοπούλου κα αφ ετέρου της ενταύθα εδρεούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”. εκπροσωπουμένης υπό του Υποδιοικητού αυτής κ. Νικολάου Χαρισσοπούλου συμφωνούνται τα εξής, εις εκτέλεσιν της αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής της ληφθείσης κατά την υπ` αριθ. 203/9/24 5.1978 συνεδρίαν αύτης.
Άρθρον 1
1. Προς διακανονισμόν οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, ως και οργανισμών προστασίας αγροτικών προϊόντων (Α.Σ Ο -Κ Σ Ο Σ -Ε.Ο. Καπνού) προς την Τράπεζαν της Ελλαδός και την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος η Τραπεζα της Ελλάδος χορηγεί προς το ετέρωθεν συμβαλλόμενον Ελληνικόν Δημόσιον έντοκον δάνειον δραχμών εβδομήκοντα δισεκατομμυρίων (70. 000.000.000).
2. Σκοπός του δανείου είναι η εξόφλησις οφειλών προερχομένων εξ ελλειμμάτων διαχειρίσεως των ετών 1970 -1978 και παλαιοτέρων εμφανιζομένων εις τους κάτωθι λογαριασμούς δια τα ακόλουθα κατά προσέγγισιν ποσά:
α) Εις τον παρά τη Τ Ε λογαριασμόν χρηματοδοτήσεως προμηθειών καταναλωτικών αγαθών δρχ 43.650.000.000 περιπού. β) Εις τους παρα τη Τ Ε λογαριασμούς χρηματοδοτήσεως του Α.ΣΟ δια συγκέντρωσιν Κορινθιακής σταφίδος δρχ. 1.900.000.000 περίπου
γ) Εις τους παρά τη Τ Ε. λογαριασμούς χρηματοδοτήσεως της Κ.Σ.Ο.Σ δια συγκέντρωσιν σουλτανίνας δρχ 2.950.000.000 περίπου.
δ) Εις τους παρά τη Αγροτική Τραπέζη λογαριασμούς χρηματοδοτήσεως δια συγκεντρώσιν καπνών υπό του Ε.Ο. Καπνού δρχ. 3.000.000 000 περίπου
ε) Εις τους παρά τη Αγροτική Τραπέζη λογαριασμούς τους συνδεομένους με απαιτήσεις εξ επιδοτήσεως λιπασμάτων δρχ. 18.500.000.000 περίπου
Άρθρον 2
1. Η εκ μέρους της Τραπέζης της Ελλάδος καταβολή του ποσού του δανείου θεωρείται ως συντελεσθείσα άμα τη πιστώσει δια του ποσού του δανείου ειδικού παρ` αυτή λογοριασμού του Ελληνικού Δημοσίου υπό ειδοποίησιν του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Το Δημόσιον (Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους) θα εκδώση τας προς την Τ.Ε. απαιτουμένας εντολάς χρεώσεως του ως είρηται ειδικού λογαριασμού δια την διάθεσιν του ποσού του δανείου δια τους εν αρθρω 1 της παρούσης αναφερομένους σκοπούς. Αι μεταφοραί δύνανται να αναφέρωνται και εις μη οριστικοποιημένα ελλείμματα. Εις την περίπτωσιν αυτήν μετά την ορστικοποίησιν θα αναφέρωνται εις τον παρά τη Τ.Ε. λογαρασμόν τα τυχόν επί πλέον μεταφερθέντα ποσά, τα οποία θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια κάλυψιν ελλειμμάτων επομένων χρήσεων ή δι` έκτακτον καταβολήν εις εξόφλησιν του δανείου κατόπιν εντολών του Δημοσίου.
2. Τας κατά τα ανωτέρω λογστικάς πράξεις της η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να γνωστοποιή πάραυτα προς τας αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογστηρίου του Κράτους, ήτοι1 προς τας Διευθύνσεις 1ην-προϋπολογσμού, 5ην-Δημοσίου Χρέους και 6ην- Λογαριασμών του Δημοσίου
Άρθρον 3.
Το επιτόκιον του δανείου ορίζεται εις δύο επί τοις εκατόν (2%) ετήσιως, οι δε τόκοι αρχόμενοι από της πιστώσεως του εν άρθρω 2 παρ. 1 της παρούσης λογαριασμού του Δημοσίου θα τακτοποιηθούν κατά τα εις το επόμενον άρθρον οριζόμενα.
Άρθρον 4
1 Το περί ου η παρούσα σύμβασις Δάνειον είναι εικοσαετούς διαρκείας μετά τριετούς περιόδου χάριτος. Το κεφάλαιον του Δανείου αυτού θα εξοφληθεί ολοσχερώς υπό του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζαν της Ελλάδος δια καταβολής 17 ετησίων χρεωλυτικών δόσεων της πρώτης καταβλητέας την 1ην Ιουλίου 1982 και της τελευταίας την 1ην Ιουλίου 1998
Α` 16 εκ των άνωτερω χρεωλυτικών δόσεων θα είναι ύψους δρχ τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν εκατομμυρίων (4.100.000.000) η δε 17η και τελευταία τοιαύτη θα είναι ύψους δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (4.400.000 000) 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του περί ου πρόκειται δανείου δεν θα καταβάλλωνται κατα τας λήξεις αυτών, αλλά θα παραμένουν ως άτοκος οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου εις εδικόν παρά τη ΤΕ χρεωστικόν λογαριασμόν ήτις θα τακτοποιηθή τμηματικώς εντός του χρόνου εξοφλήσεως του ανωτέρω δανείου, δ` εγγραφής εκάστοτε σχετικής πιστώσεως εις τον Κρατικού Προυπολογισμού αναλόγως των δυνατοτήτων αυτού.
Άρθρον 5.
1. Εαν μέχρι της προτεραίας της ημερομηνίας καταβολής οιασδήποτε χρεωλυτικής δόσεως δεν έχει περιέλθε, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος το σχετικόν έγγραφον του Ελληνικού Δημοσίου, δι` ου θα τίθεται εις την διάθεσιν της Τραπέζης της Ελλάδος το αναγκαίον δια την πληρωμήν της ληγούσης χρεωλυτικής δόσεως ποσόν, η τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται και εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως δια της παρούσης όπως αυτή και μόνη, άνευ οιασδήποτε προτέρας εδοποιησεώς της προς το Δημόσιον, προβαίνη οίκοθεν, κατά την τακτήν ημέραν πληρωμής της δόσεως εις χρέωσιν του παρ` αυτή τηρουμένου λογ/σμου του Δημοσίου “Ε.Δ -Συγκέντρωσις Εισπράξεων και Πληρωμών”. Το αυτό ισχυεί και δια το κατά την λήξιν του δανείου τυχόν υπόλοιπον του κατά το άρθρον 4 παρ 2 ειδικού λογαριασμού χρεώσεως των τόκων.
2. Τας κατά τα ανωτέρω χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου ή Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται, μετά ταύτα όπως αναγγείλη αμελλητί και δι ιδιαιτέρου εγγράφου αυτής προς τας άρμοδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ήτοι προς τις Διευθύνσεις 1ην -Προϋπολογισμού, 5ην -Δημοσίου Χρέους και 6ην-Λογαριασμών του Δημοσίου.
Άρθρον 6.
Η παρούσα σύμβασις, της οποίας η ισχύς άρχεται από της 23ης Ιουνίου 1978, συνετάγη εις δύο όμοια πρωτότυπα, άτινα, αναγνωσθέντα και βεβαιωθέντα, υπογράφονται ως έπεται και εξ ων έκαστος των συμβαλλομένων έλαβεν ανα εν. Αύτη κυρωθήσεται νομίμως μερίμνη του Υπουργού των Οικονομικών θέλει δε υποβληθή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος προς έγκρισιν.

Άρθρο δεύτερο
Οι πληρωμές των κεφαλαίων και των τόκων των παραπάνω δανείων απαλλάσσονται γενικά από κάθε φόρο τέλος, κράτηση η άλλη επιβάρυνση που υπάρχει τώρα πρόκειται να επιβληθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Δημόσιο η οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 18 Μαρτίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ