Νόμος 1239 ΦΕΚ Α΄35/23.3.1982
Διακανονισμός εξοφλήσεως οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1.Οι καθυστερούμενες μέχρι την 31.10.1981 ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών απαλλάσσονται των πρόσθετων τελών τόκων και διακανονιζόμενες εξοφλούνται σε 48 μηνιαίες ίσες δόσεις, η πρώτη των οποίων θα καταβληθεί μέχρι 28.2.1982.

2. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του διακανονισμού αυτού είναι η μη ύπαρξη, κατά το χρόνο καταβολής μιας δόσεως οφειλής από απαιτητές τρέχουσες εισφορές η από άλλη απαιτητή δόση που ανάγεται στο από 1.11. 1981 και μετά χρονικό διάστημα.

3. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο στη συνέχεια δόσεων ή η καταβολή δόσεως, χωρίς να έχουν εξοφληθεί ο μέχρι του χρόνου καταβολής τρέχουσες εισφορές, συνεπάγεται απώλεια του ευεργετήματος της τμηματικής εξοφλήσεως των οφειλομένων εισφορών και καθίσταται απαιτητό το σύνολο του οφελόμενου ποσού κύριας οφειλής, με τα νόμιμα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις.

4. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, καθώς και οι εισφορές αυτοτελώς εργαζομένων επιστημόνων, εμπόρων, επαγγελματιών και βιοτεχνών, για υποχρεωτική ασφάλιση στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως Κυρίας και Επικουρικής, Αρωγής, Ασθενείας και Προνοίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

5 Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις καθυστερούμενες εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, των οποίων οι εισφορές εισπράττονται από το ΙΚΑ μαζί με τις δικές του 6. Ειδικά οι παραπάνω οφειλές προς το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων `Έργων, μπορούν να καταβληθούν σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας μέσα στον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται, στη συνέχεια, μέσα στο πρώτο δίμηνο της κάθε εξαμηνίας.
Σε περίπτωση που δεν θα καταβληθεί εμπρόθεσμα μια δόση, τότε χάνεται το δικαίωμα της τμηματικής καταβολής και το υπόλοιπο ποσό επιβαρύνεται με πάγιο πρόσθετο τέλος πενήντα τα εκατό (50%)

Άρθρο 2
Όλες οι εκκαθαρισμένες οφειλές του δημοσίου προς επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές των επιχειρήσεων αυτών προς το ΙΚΑ τρέχουσες ή απαιτητές δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού ανεξάρτητα από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο ή άλλους τρίτους και αποδίδονται από το Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α
Η ισχύς των διατάξεων του προηγουμένου και αυτού του άρθρου αρχίζει από 22.1 1982.

Άρθρο 3

1. Από τον διακανονισμό της οφειλής σε δόσεις αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του Α Ν. 86/1967, η ποινική διαδικασία καθώς και οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών οι δε κρατούμενοι απολύονται από τις φυλακές, με παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα του τόπου κρατήσεως.

2.Οι ανωτέρω αναστολές ή διακοπές παύουν, εφ` όσον ο υπόχρεος δεν καταβάλει δύο συνεχείς δόσεις. Την μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων αυτών καθώς και την ολοσχερή εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των δόσεων, υποχρεούται ο Ασφαλιστικός Οργανισμός να γνωστοποιήσει με έγγραφο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Άρθρο 4
Δεν επιτρέπεται η δανειοδότηση επιχειρήσεων από Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.14 άρθρ.17 Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.5.2003.

Άρθρο 5
Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή συντάξεως από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στο διακανονισμό του νόμου αυτού.
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που εμφανίσθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφ` όσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση σχετική συνταξιοδοτική απόφαση.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο στη συνέχεια δόσεων συνεπάγεται την αναστολή της καταβολής της συντάξεως μέχρι και το μήνα κατά τον οποίο θα εξοφληθεί ολοσχερώς το συνολικό ποσό των δόσεων που υπολείπεται προσαυξημένο με τα αναλογούντα σ` αυτές πρόσθετα τέλη.
Οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους προαιρετικώς ασφαλισμένους.

Άρθρο 6
Για εργασίες, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που διεξάγονται για λογαριασμό του Δημοσίου, μετά από παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια Δημοσία Αρχή υποχρεούται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων, να απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ, για την καταβολή των οφειλόμενων προς αυτή ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Στην αντίθετη περίπτωση θα παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και θα το καταβάλλει απευθείας στο Ι.Κ.Α.

Άρθρο 7
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 825/1978 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Τα πρόσθετα τέλη που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 και2 του Ν.δ. 3762/1957, ορίζονται προκειμένου ειδικά και μόνο για τις εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ) των προσώπων που περιλαμβάνει η παρούσα παράγραφος, σε 25% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και στη συνέχεια κατά 5% επι πλέον για κάθε δεκαήμερο καθυστέρησης, συνολικά δε μέχρι 100% των εισφορών που οφείλονται”.

Άρθρο 8
Η ισχύς του νόμου αυτού εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 18 Μαρτίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ