Νόμος 1238 ΦΕΚ Α΄35/23.3.1982
Ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων των ανώτατον εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλως διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Διδακτικού, Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού, που υπηρετεί με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα παραρτήματα τους, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στον οποίο γράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 1983 δια του δημοσίου ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.

2. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 άρθρου 59 Ν.3966/2011, ΦΕΚ Α 118/24.5.2011,

Άρθρο 2
Τα έσοδα υπέρ των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που προβλέπονται από το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 3883/1958 “περί μειώσεως της προσθέτου φορολογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτάσεως ταύτης επί πάντων του εκ του εξωτερικού εισαγομένων εις την χώραν εμπορευμάτων”, αποτελούν από 1ης Ιανουαρίου 1983 έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, για τις λειτουργικές δαπάνες των Α.Ε.Ι., εκτός από τις δαπάνες του Άρθρου 1 του παρόντος, γράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους ανάλογες πιστώσεις για την επιχορήγηση των ιδρυμάτων αυτών. Οι πιστώσεις αυτές καθορίζονται για κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4

1. Η προθεσμία ανάληψης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών του υπόλοιπου του δανείου μέχρι συνολικού ποσού 1.500 εκατομμυρίων δραχμών, που χορηγήθηκε σ` αυτό από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος. σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 597/1968. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 235/1969. παρατείνεται μέχρι 31 12.1985.

2. Η προθεσμία ανάληψης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών του υπολοίπου του δανείου μέχρι συνολικού ποσού 300 εκατομμυρίων δραχμών, που χορηγήθηκε σ` αυτό από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 597/1968. ως και η προθεσμία ολοσχερούς εξόφλησης του δανείου αυτού, παρατείνονται μέχρι 31 12.1985.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 597/1968. και του Ν.Δ. 235/1969. ως σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 5

1. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α. Ν. 2326/1940 και 440/ 1945 και του Ν 546/1943, κατανέμονται από τώρα και στο εξής, τόσο στο Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο όσο και στις λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές, ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών.

2. Κάθε λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο χορήγησης και κατανομής των κρατήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού που εποπτεύει το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 6
Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ` αρθμ 151279/9131/5 10.1979 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 1 084/ Β /4 12 1979 ) για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών κλπ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την προπαρασκευή, οργάνωση των εξετάσεων και επιλογή των υποψηφίων για τις μεταγραφές φοιτητών εξωτερικού του πανεπιστημιακού έτους 1978-1979, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 “περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας”

Άρθρο 7

1.Φοιτητές Α Ε.Ι του εξωτερικού που πέτυχαν το ελάχιστο όρο των είκοσι επτά (27) μονάδων στις εξετάσεις μεταγραφών του έτους 1981, που διενεργήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγράφονται σε ΑΕΙ, του εσωτερικού, χωρίς να θίγονται ο πίνακες των μεταγραφομένων που καταρτίστηκαν κατά το έτος αυτό.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διενεργείται η κατανομή των μεταγραφομένων στα Α Ε Ι και καθορίζεται η όλη διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

1.Πτυχιούχο, Α.Ε Ι. του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 888/1976 και την παράγραφο 1 του Άρθρου 3 του Π.Δ. 391/1980 και πέτυχαν στις αντίστοιχες κατατακτήριες εξετάσεις κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1981-1982 δεν επελέγησαν για εγγραφή στα Νομικά Τμήματα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, μπορεί να εγγραφούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως υπεράριθμοι στο Τμήμα που πέτυχαν, χωρίς να θίγονται οι πίνακες των εγγραφομένων που καταρτίστηκαν κατά το έτος αυτό και ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών, η οποία πρέπει να δίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα ζητηθεί.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που τυχόν θα προκύψει κατά την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 379/1976 “περί εγγραφής πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) προς απόκτησιν και ετέρου πτυχίου και άλλων τινών συναφών διατάξεων” καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τα ειδικότερα στην παράγραφο αυτή προβλεπόμενα.

Άρθρο 9

1. Πτυχιούχοι των σχολών της παραγρ. 2 του Άρθρου 51 του Ν. 576/1977. που συμμετείχαν και δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Α.Ε Ι. στις εξετάσεις επιλογής η κατάταξης κατά το έτος 1981, κατατάσσονται σε Α.Ε.Ι. με την δια διαδικασία ύστερα από συμπληρωματικές εξετάσεις και σε ποσοστό 5% στον αριθμό των εισαγομένων σε κάθε σχολή κατά το έτος 1981, όπως ο αριθμός αυτός έχει ορισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλύεται κάθε ζήτημα που συνδέεται με τον τρόπο διεξαγωγής, τους όρους συμμετοχής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την όλη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων, κατά την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 967/1979 “περί του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και επιμορφώσεως και διατάξεων τινών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμίσεως ενίων ζητημάτων της Εκπαιδεύσεως” ισχύουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του Ν. 1143/1981 “περί Ειδικής Αγωγής. Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως. Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων εκπαιδευτικών διατάξεων” καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ 4542/1966

Άρθρο 11

1. Από το σχολικό έτος 1981 – 1982 δεν διενεργούνται οι κατά το Άρθρο 3 του Ν 1035/1980 προβλεπόμενες Πανελλήνιες εξετάσεις των μαθητών της προτελευταίας τάξης Λυκείου της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των μαθητών της Β` τάξης Λυκείου της εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, στα κατ` επιλογή η πρόσθετα μαθήματα της οικείας ομάδας και την Έκθεση.

2. Τα όσα αφορούν στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 1981-1982 των μαθητών της προηγούμενης παραγράφου για τα αναφερόμενα σ` αυτή μαθήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12
Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του Ν. 576/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
“6. Πτυχιούχοι ή σπουδαστές ανώτατων ή ανώτερων Σχολών, μπορούν να κατατάσσονται στις ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, εκτός από το πρώτο και το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Προκειμένου περί σπουδαστών ιδιωτικών ανώτερων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, οι οποίες αναστέλλουν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέπεται η κατάταξη σε όλα τα εξάμηνα σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής”.

Άρθρο 13

1. Καταργούνται τα άρθρα 4, 6 και 7 του Ν.Δ. 3885/1958 “περί ιδρύσεως Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής εν Θεσσαλονίκη και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τας Εκκλησιαστικάς Σχολάς και τα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια” και η παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 887/1937 “περί Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής κλπ.”

 

2. Το άρθρο 5 του παραπάνω Νομοθετικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
” Άρθρο 5.
Το πτυχίο που παρέχει η Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (τέως Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσ/κης) είναι ισότιμο με τα πτυχία που παρέχουν οι υπόλοιπες παιδαγωγικές Ακαδημίες του Κράτους για το διορισμό των αποφοίτων ως δημοδιδασκάλων και για κάθε άλλη συνέπεια”.

Άρθρο 14
Η προθεσμία του άρθρου 31 του Ν. 1143/1981 “περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων” παρατείνεται για ένα εξάμηνο από της ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 15
Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορούν να δημιουργούνται, συγχωνεύονται, διαχωρίζονται, κατανέμονται ή διαρθρώνονται θέσεις φυλάκων – νυκτοφυλάκων και συντηρητών για τις ανάγκες των σχολείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 16

1. Στο άρθρο 4 του Ν. 1216/1981 “περί μετατροπής της Πανελληνίου Σχολής κλωστουφαντουργίας εις δημοσίαν τοιαύτην και άλλων τινών διατάξεων” προστίθεται παράγραφος υπ` αριθμόν 4, η οποία έχει ως εξής:
“4. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι παράγραφοι 1 και 2 μπορούν να εφαρμόζονται και για τις συμβάσεις όσων προσλήφθηκαν έως 31 12.1981 “.

2. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου του προσωπικού του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω του σεισμού της 24ης Φεβρουαρίου 1981, μπορούν να παρατείνονται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όσων προσλήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου, του Ν. 641/1977 “περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων” μπορεί να παρατείνεται μέχρι και 22 Ιουλίου 1983. Η διάταξη αυτή ισχύει και για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 17
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 18 Μαρτίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ