Νόμος 1237 ΦΕΚ Α΄34/19.3.1982
Σύσταση ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Συνιστάται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νόμου που θα περιλαμβάνει α) τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Αστικού κώδικα και του εισαγωγικού του νόμου του Εμπορικού Νόμου. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα για την εφαρμογή της αρχής του Άρθρου 4 παρ. 2 του Συντάγματος περί της ισότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων και β) τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα για τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου

2. Η Επιτροπή θα αποτελεσθεί από δέκα πέντε (15) κατ` ανώτατο όριο μέλη που θα εκπροσωπούν και τα δύο φύλα και τα όποια θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή μη από καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων εν ενεργεία η μη και από δικηγόρους Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

3. Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά την εκτέλεση του έργου της και τα σχέδια που κατάρτισαν ο προηγούμενες Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με τις υπ’ αριθ. 1 06926/1976 και 24289/1981 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ως και τις απόψεις των γυναικείων οργανώσεων και άλλων κοινωνικών φορέων που θα υποβληθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ακροασθεί τις απόψεις των οργανώσεων των οικείων κλάδων και επιστημονικών συλλόγων

4 Η Επιτροπή πρέπει να τελειώσει το έργο της μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη των εργασιών της.

5. Το Άρθρο 10 του ν. 1071 /1980 καταργείται.

Άρθρο 2

1. Συνιστώνται οι εξής Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές από επτά κατά ανώτερο όριο μέλη για τη σύνταξη των ακόλουθων σχεδίων νόμων
α) Περί Οργανισμού των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων”.
β) Περί των προσόντων και της υπηρεσιακής καταστάσεως των δικαστικών λειτουργών
γ) Περί του πειθαρχικού δικαίου των δικαστικών λειτουργών”.
δ) Περί επιθεωρήσεως των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών”
ε) περί των προσόντων και της υπηρεσιακής καταστάσεως των δικαστικών υπαλλήλων”.

2. Τα μέλη των κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή μη καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων εν ενεργεία ή μη δικηγόρους, υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γραμματείας των Δικαστηρίων Καθήκοντα γραμματέα κάθε μιας από τις Επιτροπές ανατίθενται με την απόφαση σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης η της Γραμματείας των Δικαστηρίων

3. Κάθε μια απ’ τις σύμφωνα με το άρθρο τούτο επιτροπές θα εξετάσει τα σχέδια που έχουν καταρτίσει αντίστοιχες επιτροπές και θα ακροασθεί τις απόψεις των οργανώσεων των οικείων κλάδων και επιστημονικών συλλόγων πρέπει δε να τελειώσει το έργο της μέσα σε πέντε μήνες από την έναρξη των εργασιών της.

4. Ο νόμος 777/1978 “περί επιψηφίσεως δικαστικών και διοικητικών κωδίκων κατά την διαδικασίαν του Άρθρου 7 παρ. του Συντάγματος” καταργείται.

Άρθρο 3

1. Συνιστάται Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Εμπορικού Κώδικα από εννέα κατά ανώτατο όριο μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από Καθηγητές του Εμπορικού Δικαίου των Ελληνικών Πανεπιστήμιων και ανωτάτων σχολών εν ενεργεία η μη, από δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία η μη, και δικηγόρους. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ανατίθενται με την ίδια απόφαση σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Η επιτροπή θα εξετάσει κατά την εκτέλεση του έργου της και τα σχέδια που έχουν καταρτίσει αντίστοιχες επιτροπές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα μεριμνήσει ιδιαίτερα για την προσαρμογή του ελληνικού εμπορικού δικαίου προς τους κανόνες του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Η Επιτροπή πρέπει να τελειώσει το έργο της μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη των εργασιών της.

Άρθρο 4

1. Τα κείμενα που θα συντάξουν οι Επιτροπές που συνιστώνται με τον νόμο τούτο θα υποβληθούν στη Βουλή για να κυρωθούν κατά την διαδικασία του Άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Κατά την αυτή διαδικασία μπορεί να κυρωθούν σαν αυτοτελή νομοθετήματα και τμήματα του σχεδίου που θα συντάξει η κατά το Άρθρο 3 Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.

2. Στους προέδρους τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών θα καταβληθεί εφ’ απαξ αποζημίωση που θα ορίσει κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Άρθρο 5
Η ισχύς του νόμου τούτου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 18 Μαρτίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ